Skip to main content

Full text of "Deipnosophistarum libri quindecim;"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/deipnosophistaru03athe A866S 

(αθηναίοι 

ΝΑΤΚΡΑΤίτΟΤ 

ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΑΙ Α Τ Η Ε Ν Α Ε Ί ) 

NAUCRATITAE 

DEIPNOSOPHISTARUM 

L Ι Β R Ι Q υ Ι Ν D Ε C Ι Μ 

ΕΧ OPTIMIS CODICIBUS NuNC PRIMUM COLLAT1S 

EMENDAVIT AC SUPPLEVIT 

NOVA LATINA VERSIONE ΕΤ ANIMADVERSIONIBUS 

CUM IS. CASAUBONI ALIORUMQUE TUM SUIS 

ILLUSTRAVIT 
COMMOD1SQUE INDICIBUS INSTRUXIT 

lOHANNES SCHWEIGHAEUSER 

ARGENTORATENSIS 

INSTITUTi SCIENTIAR. ΕΤ ART. POPULI GALLO - FRANC. SOCIUS 

ANTIQUAR. LITERAR. IN SCHOLA ARGENT. PROF. TOMUS TERTIUS. ARGENTORATI 

EX TYPOGRAPHIA SOCIETATIS BIPONTINAE 
ANNO XI. (1803.) 


(f Α Θ Η Ν Α Ι ο ϊ 

ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟ Ν. ρ. tniTEAOTMENOr ^i τ^^η του ^ίίττνου , των Φλ- Ι* 
^75 yrfCTiuv ίΰρτψ (Γυντίλίϊ(ΓύΛΐ νο^ίίΤΛντίς οΐ \\.υνικοΊ , phagefia & 
ττάντων /ί^α,λλόν Ϋΐυφραίνοντΰ , κοίϊ ο Κ,υνουλκος ϊφ'ή *^'^^s«^P'J- 
Εύϋί TifJLiig SiiTrvovfAiv , ώ ΟυλττίΦί , λόγοις γΛζ 
ίσπΛ} -προβάλλω οΌΐ , τταρα τίνι ζίρητΛΐ ΦαγήΟΊΛ 
ίορτη , και Φαγησ-ιττοΰΊΛ ; Κλ< ος , οιττορη^^ις , 6;ri- 
er;^;;g7i' τε κ,ίλίυτας τους τταΐ^ας τψ τηοιφοραν , «cs/- 

ATrffkAEI 
DEIPNOSOPHISTARUM 

LIBER SEPTIMUS. V^uuM iatn ageretur coerta, Ρ hagefiotum feftum ( cui a 
comedcndo nomen eft) celebrari putantes Cynici, omnium 
ir.axime fe obleftabant , & Cynulcus ait : Dum nos coe- 
nanius, ego tibi interim , Ulpiane, quoniam fermones 
tibi pro epulis funt, quaeftionem propono, apud quem* 
riam commcmoretur fepiim Ρ hagesidy & Ρ hagesiposia ? 
Et ille haefitans , & . quamvis iam advefperaiTet , inter- 
Athen. Vol. 111. Α i 4 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C r. 

TOi r,^ij ovtTYig 'ia-TTicag' Οϋ συ/^,ττίριζ^ίοΰμαι^ ώ σο- 

φωταη. ωστί λίγαν (τοι κΛί^ος , 'ίνα (χαλλον icat b 

Sii7rvr,T\^g r.SiOv.- jcou ος' Ει χάριν Όρίολογνιο-ΐίΐς fJLcc,- 

S-cov, λί^ύύ. OfxoXoyiYrciVTog Si, ίφη' Κλίαρχος » 

'ΑρκΓΤύηλους ^'^αίητί^ς , ^ολίυς St το yivcg , ίν τω 

ττροτίρω Πψ ΤρΛφων ' (^κ,ρΛτω γαρ και της Ag- 

ζίως , Siato-^trOiSMiLiti tivat 7τροσΌιλ•ή)^ουτωσ•ί 

ττως ίψικι ,> ^ayrifna' οΐ Si Φαγησ-ιττοίτια ^ ττροσ^ 

αγορίυουοΊ τψ ίορτψ. ί^ίλιττί οί avrr\ , κ,α^ατηρ η 

Phapfpclo- TUif ρα'*1/ω''ϊων , ψ '/jyov κατά τψ των β^ιονυσ-ίων' \ν fi 

— τταριοΜΤίς ίκασ-τοι τω \Γίω ' ciov TifjtyjV απίτίλΰυν την 

pcfsl'Ojrjiav," Ύαυτ ύττίν Ό Κλίαρχοζ. ύ S' αττκττίΐς, 

"•* ώ tTaipti και το βι'βλίον κίκτη^χ^νος, ου φύονηο-ω <τοί' a 

ώφ*' ου ^ολλα Ικ^^αβων ,' ώττορησ-ζΐς 7τροβλ'ή>Λατων. 

Ι χΊί'ριγρα<^(Μν vujgo h. 1. ■π£/ί Γίίφαν ( z>e Griphis) malebat Caf. 
-JTa <fayM(r<'»-caia'edut. vett, cum Trlsstis. '5 'παμό^πΗ εΧβστβΓτά'ρ• 
3•.=ά> edd. .cum ms. A, Tf-tfivTs; ίγ.Λστοις των ^iSi Epit. 

-ίϋ:* , •" • . y ^ < 5 

mittere pueros iubens circumlationem : Non recoraof, 

inquit, ο fapieniiiTime ! Jtaque co.mmqde faaturus es, 

fi ni nobis dixeris ; quo copiofius etiam & libentius cleiti 

coenare potueris. Tum ille: Si gratiam mihi te habitu- 

^mjiubtid docuerOi polliceris, ^icam. Cui qimm.a^ 

rer adnuilTet , fic ille infit : Clearchus , Ariftotelis difci- 

pulus, geoers Solenfis, 'priore libro x»e Pliluris (nam 

, ipfa verba teneo , quoniam perquam miiii carus eft ) 

in hunc fere modum fcripfit : Ρ h agesia ; dii vero Pha- 

gesiposla id feflum vocant. Dzfitum εβ autem illud cele^ 

trari , qucmadmodum Rhapfodurum fcflum^ quod BacchanaliuA 

unipore agebantj quo' prodeiintis βπξηΙΙ rhapfodiam canebant , 

veluti Dco honorem laiuenus. Haec Clearclius fcripfit. 

QTDDTi fi tu minus credis , amice ; ipfum etiam librum , 

cum poffideam , lubens tecum communicabo: e quo 

imiita ackiifcere poreris , quibus cognitis fuppetet tibi 

diificilium quaeiiionum pruponendarum copia. Nanat ρ. 276. L Ι Β Ε R V 1 1. 5 

και γαο Καλλίαν Ισ-τορίϊ τον ΆύηνιΖίον VpajXfxcLTi' 
κψ * (τυνύίΐναι Τραγω^ίαν , άφ' ί^ς ττοιησ-αι tu [Χίλη 
και τψ Siauia-iv Εύριττ^^ψ ϊν Μ.ψϊίία>3 και ^ο'^οκ,λίοί 
70ν Οι^ίπονν. 

Qctvy^utruvTUV L• ττΛηων το ίυπαί^ίυτον του Κννουλκου , ο Τίλούταρχος' Κλτλ το o^sici/ , ίφ^ι , \ΐ^'(^11^^ 
Koti h Άλί^αν^'ρίία τί? e^^ij XctyvvoCpopioL• '^ ιο^τη τις 
Ύΐγίτο» ΤΓίρι rjg ΙιττορίΙ 'Έ.ρατο(Γύϊί/ης h τω ίττιγΰΛ^ο- 
b ^-.£να) crvyypaf4,iA>UTi 'Αρσινόη. Χιγα L• ούτως' ,, Του 
ΥΙτολζμ,αίου κ,τίζοντος ίορτψ ^ και ^υιτιων TrciVTorJci- 
ττων γίνη , και ^Λαλισ-τα τηρι τον ^ιονυσον , νιρούΤήο-ίν 
Άρίτινοη τον φίΰοντα τους Β^αλλους , τίνα νυν 'ή(Α.ίραν 
ayn, και τις ϊστιν Ιορτη-^ του ^' ύττόντος , κα,λίΐται 
μ,ίν Ααγυνοφόρια , και τα κοίλκτύεντα αυτοίς SiiTrvoxj- 
σι κατακλιύίντίς ϊττι στιβάδων y και e| \§ίας ίκα- 
CTcg λαγυνου τταρ αυτών φίοοντίς ■πίνουσ-ιν' ως J" ου- 

1 γρΛ/'ματιχϊν vulgo. 2. Aayjivo^o^ia edd. Au'/u)i:,<fopia. mss. 
3 Forf. ίορταν. Dein vero -TraWk yev» deilderes.. 

enim idem quoque, Callianl Athenienfem Grammatlcam 

tnjgoediam compoiuiiTe , e qua Euripides in Medea & So- 

phocles in Oedipo & carminum exemplum & argumenti 

traiiationem fumferint. 

2. Erudi Onem Cynulci admirantibus cunftis , PJutar- 

clius ait : Simiiiter etiam Alexandriae mea patria fe- 

flum aliquod agebatur , Lagenophoria : quod comfnemo- 

ravit Eratofthenes in librocui titulus Arfmoe. Scribit au- 

tein in hune modum : «Cum feiiorum & lacrihcionirn 

multifaria genera, & maxime quidem in Bacchi hono- 

reai, inftitueret Ptolemaeus, interiOgavit Arfinoe eum 

qui facram frondera geftabat, qutmnam nunc dlcm a^eret , 

quodve. c£et illud fefliim? Qui cum dixiiTet , vocari ββυτα 

Liigcnopkoria : &, quae fecum quisqiu adtuUJfet , ea hos flra• 

meutis. discumbentcs cotnare , 6" e fua quemquc Ligena domo 

Α 3 6 ΑΤΗΕΝΑΕί DEIPNOSOPH. C ι. 

τος ατηχωρτ,ίχίν , ((^βλί'ψαβ'Λ ττρος γιμα,ς* συνοίκί» 
y y t^Vy ταύτα 'ρυττΛρα, αναγκ*; ya^ τψ (τυνο^ον ς 
ytvioructi τταμίλίγους όχλου , Β-οίντ,ν ίωλον και ουδα- 
μώς ιυπρίπη τταρατι^ί μίνων. Ε( £^6 το γίνος της iop" 
τζς ηρίσκιν , ουκ, αν ίκοττίασ-ξ, ^ηττον τα αύτα ταύτα 
^αΰαζτκζυάζουιτα jj βασ-ίλαα, ι^,α^άτη^ h τοΊς Χου- 
eri'j. ίύύύχουηαι μ.αι ya^ κατ iSiav j τταύίχιι Si ταυ^ 
τα ο χαλίΰ-ας ιττί τψ ίιττιασίν. 

^^^• Ύων §ί τταραντούν Υραμματίκων τις ατ-οβλί'^'Ος 

^ik vuxtW, 6'i την του ^ίίττνου ΤΓαραατκίυψ » ίφη ΕίΤΛ ττως Sii- 

noHem. TVJjiro^iv τθ(ταυτα άίίττνα] κτως όια νυχ,τος ως 

C χαρίίΐς Άρισ-τοφάνης h Αίολοτίκωνι ίΐτην > ούτως ά 

λίγων oloHi » ώ' Όλ'ής νυκτός." ως και το Όμηρι* 

κον ϊχζΐ, 

Κέπ-' ΐντοίτύ* αντροιο τανυσ-σαμίνος iia μήλων' 
itVTi ,,Λλ •π•άντων των μήλων'"' το μίγίύος αυ-^ 

adlata bibere ; ille igitur cum discefliflet , adfpiciens nos re- 
gina ait : Squalida haec coniubernia fuerint: necejje εβ enim , 
iam promifcuae turbae tpulum rancldas ejfc dapes , & incondite 
omnino 6* indccore quidlihet adponi. Quod fi genus fefti pla- 
cuiffet reginae, non gravata illa fcilicet fuiffet, quia 
epulum ipfa parandum curaiTet, quemadmodum iit iis 
feriis quae Xoef vocantur; tunc enim privatini epulan- 
tur, & epulas praebet is qui ad conviviuni vocavit;« 
3- Tum Grammaticorum, qui aderant, auquis refpU 
ciens coenae adparatum : At tantam, inquit, dapum 
vim quo tandem paiflo coenabimus ? Per noHcm , puto ; 
quemadmcdum feftivus Ariflophanes in Aeoloficone ait, 
fic dicens quafi per totam noBem. Quae etiam ratio eft 
Homerici illius difti , 

Jacehat intra antrum , extentus per oves : 
llbi nempe intelligendum , per cunctas Juas oves ; quo IV. ρ. 276. L Ι Β Ε R ν 1 1. 7 

TCti ΐ[Λφανίζων. ΤΙρος ον ό Ιατρός ίφη ^Λφνος' 'Ώ,φί- 
λιμωτί^Λ 'i<rTti φίλτΛτί» τω τταντι (rufiUTi τα, νυ- 
κηρινα SiiTTva. το ya^ της αλψης ά,ΰ'τρον ττρος τας 
τνίς τροφής ctpfXOTTii ττί'^^ς , σητττίκον ΰττάρχον. Kot' 
ΤΛ cri'i\/iv οι )j ΤΓί'^ίς. ίυσ'ητττοτΐρΛ γουν τα. ννκτωξ 
e B-vofJLiya, των Ιίρύων i κα,ι των ^νλων τλ ττρος το «τε- 
λψίον KOTrTOfjLiva.' και των καρττων §i ο\ πλίϊττοι 
ττρος το (Τίλψιον τητταίνονται. 

Υϊολλων Si Όντων και διάφορων των 7ταρΐ(ηαυαα•- • 
fiivuv και aki 7Γαραοτκίυαζο}Α,ίνων Ιγβυων y.iyihi τί λ^μ/''^' 
και τΓοικιλία, , ο Μυρτ/λοί ίφη Έ^Ικοτως , αν^ρίς φι- Ρ'Α-^ • 
λοι 3 ττάντων των 7Γρο<το''\/'ήμ,άτων ό ψ α) ι» κάλου fXivuv* 
V^ivUvjTiv Ιχύνς ^ia τψ ϊ^αίρίτον \^ω^ψ (^ονος ού- 
τως καλίΐσ-ύαι , οια τους ίτηιχανως ίβ'χψχ.ότΛς ττρος 
ΐταύτψ τψ ϊL•§ψ. λιγο^ίν ούν ο'^^Όφαγους t ου 

magnitudinem Cyclopis declarare poeta voluit. Cui 
Daphnus medicus refpondit, dicens: Utiliores funt , 
vir amiciilime , oinnibus corporibus nofturnae coenae. 
Natn lunae fidus aptum eft ad alimentorum concoilio 
nem , quippe vim habens putrefaciendi. Fit autem coo- 
eoftio per putredinem. Quam ob cauflam etiarn cele- 
rius putrefrunt viilimae no6lu maftatae, & ligna quae 
ad lunae lucem caedunmr; & plerique fruolus ad iii• 
nae lucem maturefcunt. 

4. Cum autem ingens eiTet ρίΓαιιηι numerus, qiii 
vel adpofiti erant, vel idemtidem adponebanrur, cum 
magnitudine , tum varietate infjgnes , Myrtilus ait : 
Quamvis omnescibi, quos cum pane comedimus, oh. 
fonia adpellentur, merito tamen , viri cariffimi, pifcis 
quod prae caeteris exitnium edulium eft, obtinuit ut 
folus illo nomine indigetetur ab iis qui ad infaniam us- 
que hoc edulium adpetunt. Certe opfophagos ^ vel obfo» 

A4 ^ ΑΤΗΕΝΑΕΐ DEIPNOSOPH. C. 2. 

Ύους β:ίΐΛ ί(τύίοντΛς' (^οΊος ψ ηρακ,λης, Ός τοις βοίίοίς 
κοίΛίην ίττηιτβίί (τυκα χλωοα J oOJ^e 70f φιλοα-υκον' 
ciog ψ ΤΙλα,τίύν ο φιλοίτοφος , ως Ιστο^ίΙ Φανοκ^ιτος 
(V τω Ilipi Ιίύ^ΌζΟυ' ( ΐ(Γτορί7 <ί' Ότι και Άρκί(Γίλας 
φιλοβοτρυς ψ') ά>λλα. τους τηρι τψ ιχ^υοττωλίαν 
oiva<TTpiOof^ivoug. φιλοαηλοι Ss ήταν Φίλιττττος τε ο 
^Ιακί^ων, και ό υιός αυτού Άλίζαν/^ρος , ως Αωρο- 
S -ίός φητιν tv τί? ίκτγι των-ττίρι ^ Κλ{^αν§ρον Ίοττοριων. 
'χζ.άρης ^' ό Ι^ΙιτυλψαΊος Ίιττορίΐ , ως κάλλιστα jjlvi- a 
λα, ιυρων ο Άλίζαν^ρος τηρι τψ Βαβυλωνίαν χού^ 
ραν, τούτων τί ττληρωτας τα (τκαφη, μνιλο^αχίαν 
ttTTO των ηων ίχοίησ-ατο , ως τψ S'iav νι^ίστφ yg- 
proprie, VKT^ai. ΰύχ αγνοω Si Ότι oyoi/ κυρίως καλίίται 
ciuiium. "^*^^ "^^ "'^Ζ'' κατασ-κίυαζομίνον ίις ίάωαψ. >;ro< γα& 
ί'ίΙ'Ον icriv » η τταρα το ωτττησ-ύαι ωνοματται. 

ntorum hduones , ηοη eos dicimiis , qui bubulam come- 
dunt; (qualis Hercules fuit, qui cum bubula carne fi- 
cis receatibus vefcebatur : ) nec eum qui ficis delefta- : 
tur, qualis Plato philofophus fuit, ut tradit Phanocri- 
tus in libro de Eudoxo: (qui etiam Arcefilam narrat 
iivis efle deleftatum:) fed hos , qui in pifcario foro 
frequentes verfantur. Pomis vero deledabarur Philip- 
pusMacedo, eiusque filius Alexander, ut Dorotheus 
fcribit libro fexto Hiftoriarum Alaxandri. Chares au- 
tem Mitylenaeus narrat , Alexandrum , quum pulcerri- 
na mah in agro Babylonio reperiiTet, naves eis im- 
pleiTe , &c pomorum pugnam e navibus inftituiffe, ita ut 
iucundiiiimum efiet fpeftaculum. Nec vero fum nefcius, 
graecum vocabulum o^-ov proprie fignificare quidquid 
igne paratur in cibum. Etenim aut ideni ac s-J-bi/ valet, 
id eit cuclum vel elixatum ; aut a verbo ό'^πΰ.σ^ι, ah af- 
fando j nomen habet. ρ. ^ηη. L Ι Β Ε R V 1 1. 9 

ΤΤολλων WV Ιηούν των ιχθύων, ους κ,Λτα τας V. 
Ικάσ-τας oipug ίν-^α,ίνυμ,ί^α, , ώ Β-Λυι^ασ-ιωτατί Ύψ^ύ- Auaoris in- 
κοΛΠς' (^KcLTO. γαο τον 'Σ,οφοκ.λίΛ , ftitutum. 

b ^o^og <ί' Λναω^ων Ιγβυων kTTippoSu , 

(ταίνουαν ουοΛίΟκην — 
ου ,,την κίκτηι^ίνψ" ccAAa, τας λοττόι^^ας. acti, 
Κ6(,τΛ τα^ς 'Αχαιού §ί ]\1οί))«?, 

— Υίολυς yoLo Ό^ίΚος ττοντίου 

κυκ,λου ^ σοβων, ίναλιος S-^Mpictt 

χραίνοντις ^ ovpuioKriv guJiaii/ αλός.) 
ατΓο^/,ν/ιμ,ονίυίΓω Jg (Τΰΐ ^ L• τηρι εκάστου iXi^ctv οΐ 
iiiTrvooO^pia-Tcti. τταντίς γας συνασ-ηνίγκαν iig αυ- 
τούς τάς ϊκ βιβλίων (τυμβολάς' ων ΤΛ ονόματα §ια 
C το ττλνι^ος τταΰαλζί^/ω. 

' Οστις αγοράζων οψον , — — 

g|ev ατΓολαυίΐν Ιχύυων αληθινών , 

χ xoiXoy conieftaverat Cafaub. 2 χι>Λΐγοντοζ vulgo. 3 "^" 

fii malis. 

<;. Igitur quum omne ^nus adfuerit Pifcium , quo& 
quolibet anni tempore comedimus, mi admirabilis Ti- 
mocrates: (nam, ouod ait Sophocles, 

Ckorus mutorum pifctum adflnpebat , 

qiii cuuSi adblatidkbantur y — 
' non , domhiae; fed , patinis. Et, fecundum Achaei Parcas, 

— Frequats enim coetiis aequorei 

orhls , fupcibe 'inctdens , marina pompa , 

turbaHtes caudis tranqiidlhatem rnaris. ) 
commemorabo libi qiiae de quoque genere disputarunt 
Deipnofophiftae. Cunfti enim fuas e libellis lymbolas 
in comirjune conferebant: quorum nomina propter mul- 
tiiudinem loquentium non adponam. 

Qu'is(juis obfonlum emturus ^ — 

cum llceat d veris fria pifclbus y * ,0 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 3. 

ραΟ^νί^^ς ΐτη^υμ,ίΐ Trpictcruui, fxctiviTctt,' 
φηοΊν ' Αμφις kv AwKaL• hci h ίύ(Λνηΐλονίυτΰί (rat 
yivy\Tcti rct λίχ^ίντΛ , κλτλ σταιχ^ον τΛ^ω τα ονο- 
rifccs •\- uctrcc. K.cti γ/Ζβ^οφοκλίους ύττόντος» 8" hictni jM.ofr- 

>.οί , apud / \' . ^~ . / . . 

iophodem. στιγοφο^ω ,τους ιχβυς ίλλους 

Έφ^ΛΕΡ ίλλοϊς Ίχβυσ-ιν ^ίΛφ^οράν* 

ί^τησ-ί τις» ίΐ κλι των ττρο αυτόν τις τω ονο/ΛΛτι κε- 

χ^ψαι. ΤΓ^ος οι/ ο Ύαωίλος ϊφη' Έγω L• , ουκ ων όψο- 

φαγίσ-τατος , (ούτω yk^ Έ^νοφων ωνόμαατιν ϊν 'Ρίττο- Α 

/Λ,νηΐΛονίυμ,ασ-ι , γράφων ούτως' ,> Ό'^οφαγίσ-τατος 

Τ6 Kui βλακίστατος ϊσ-τίν.^' ) oi^cty 'ότι ο τψ Ύιτλ- 

vofjiaxictv 7Γ0ΐνί(ΤΛς , ίίτ Eu^jjAoi ϊστιν ό Ko/>/vO<off , >/ 

^Αρκτίνος y η Ο(ττις ^ηττοτί χαίρίΐ ονομοίζό[Λίνος , ϊν τω 

οίυτΐρω ούτως αρηκίν 

Έν J*' αύτ^ ττλωτοι χρυτωτη^ίς Ιχύυίς Ιλλοι» 

1 (λλους edd. & fic dein ίλλοϊς & ίκλοί. 

radlculas cupit emere , male fanus efl : 
inquit Amphis in Leucade. Quo autem faciruis man- 
dare memoriae poiTis ea c[uae didla funt, literarum or- 
dine digeram pifcium nomina. [Unam folummodo ge- 
nerakm quaeftionem, de communi quodam pifcium co- 
gnomento , praemittam. ] Nam cum Sophocles, in Aiace 
flagellifero , mutos {shKoiis) dixerit pifces : 

Proiecu ( in mare ) muds pifcibus perdendum : 
quaefivit quidam, an etiam e vetuftioribus aliquis eo- 
dem nomine effet ufus ? Cui Zoilus refpondit : Ego ve- 
ro , qui quidem non fum obfoniorum avidiilimus, (ό^ο- 
^ayijTUToi: fic enim Xenophon dixitin Memorabilibus, 
ita fcribens : Obfonwrum avidijjlmus lurco efl s & homo inirtif• 
fimus.) memini, Titanomachiae audtorem, five Eume- 
lus is fuerit Corinthius, five Arflinus, five quocumque 
nomine adpellari gaudeat, libro fecundo fic fcripfiiTe: 

In man fluitantes chryfopides pifccs muti^ (ίλλβι,) ρ. 177- L Ι Β Ε R VII. „ 

νηχονης τταίζουτι Si ύδατος αμβροσ-ίοιο.. 
εΈ^Λί^ε ^i ^οφοκ,λ'/ις τω Έττικω κύκλω y ως κλϊ 
όλα (^pctf^aTctf 7roir(Xcii κοί,τΛκολαυύων τί; iv τούτω μυ- S-OTTOUCC, VI. ΤΙαρατίύίΐσ-ων οΟν ΑΜΙίΙΝ, ίφη τις' Ταύτας, 
Άρια-τοτίλης Ια-τορίι, τα fA.iv βραγχία ϊχίΐν καλυ« ^^\^'' 
TTTUj ώαι ^i καρχαρό<}ΰντας , και των (τυναγίλ^ξο- 
fxivuv και α-αρκοφάγων' χολψ τί ίχαν Ισ-ο/αηκη τω 
ϊντίρω, και σ-π-λψα ο^Μίως, Αίγίται ^£» ως Β-ηρίυ- 
ύίΐίται ττροιταναλλονται , και αττοτρωγουσ-αι * τψ ίφ- 
ί fA,iav ίκφίυγουσ-ιν. ΜίΎιΐ^ονξύα rV αυτών '^Αρχιπττος 
iv '\χ^υσ•ι, λίγων ούτως' 

Ότι <ί' 'ήσύίς αξΑίας τταχίίας, 
και Έττίχαρμος S'' ίν 'Σίίρησ'ΐ' 

[α.] ΥΙρωί fxiv y ατίνίς απ αόύζ 
αφυας αττοττυρίζομ,ΐς 

natando ludibant ptr aquas ambrofias. 
Deleftabatur autem Sophocles Epico Cyclo, ita qui- 
dem ut integra etiam dramata compofuerit , in quibus 
fabulas in iilo defcriptas adcurate fecutus eft. 

6. Igitur quum adpofitae eflent Amiae, dixit non- 
nemo; Has, Ariiioteles tradit, habere branchias teo^as, 
dentes vero ferratos : elieque ex genere gregalium pi- 
fcium & carnivororum : fel eis eiTe longitudine par in- 
teftino, pariterque fplenem. Captas, narrant, furfum 
profilire , arrofaque linea aufugere. Meniionem harum 
facit Archippus , in PiTcibus, fic icribens: 

Quum vero amias comtderes pingues, 
Et Epicharmus, in Sirenibus: 

A. Mane quidnn βοί'ιιη ab aurora aphyas tornbamus II ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. f. 

c-TDcyyvKctg y και ϋίλφΛκίνΛς οττ- 

ΤΛ ' χρίΛ και τΓΟύλυτΓους' ^ 
και γλυκνν y ϊπ ων ί7Γΐθ(Λΐς• 

οΊνον. [β.] Oif^oi, fJLoi\ ταλας ^ 
τηρι σαμά μι iice,?\.ov(ra κατί- 

σκΛ λίγίΐ. ^ [Α•] Φέυ των κακαν^ 
■ βκκα ττάοα τρίγλαι τε , και τγλ- ; 

^αι ^ καμίαι §\)ο 
^ίατίταγμίναι μ,ίΐται , φασ"- 
f σαι Ti "^ το(τσαυται ττα^ης > 
σκορττίοι -η. — — 
Άΰΐσ-τύτίλν,ς cis, τταιατυμολογων αυτ^ις τουνομα , φη- 
σιν ωνομύαύαι ττα^α το αμα hvai ταΐς τταραπλη- 
(τίαις' ((ττι γας (τυναγίΧασ-τικη. ΊκίοΊος S^ kv τοις 

Ι χα) οίλφάχινά y*' ά^ττάομιν coni. Cafaub. Forfan xai οιλι^ίχινΛ 
y' οΐΓΤΛ κρ. 2 'ττοΧύττους vulgo. 3 τ^^/ς legebam cum Sam. 
Petito. 4 Xi-ysi vulgo cum fequentibns conneftunt. xaTer/j 
\όγας coni. Petit. An Trspi το cuy.i μ ανίΧαλοΰσ' \σ%α Xayaii? 
aut , iVxiu Χίγιι} 5 Vul5;o xai Traok T^(y>.!*f te x«i ττάχκΛ. 
6 y' iyuiati corrigunt viri dofti. 7 Forf. ■\,a.rj!ti tt vel 4-*»- 
*Λ» τί , rhombi vel pajfcrss pi/ccs, 8 Vulgo τίααϋτΛ» Tttfny^ 

rotundas , & porcdlorum affas carnes , & polypos : 

& dulce fane ad haec vinum bibebamus. B. Vae mlkij 

mihi ! Uxorcula 
circa monumentum [ iive , circa prandii horam'\ me vo- 

cans dtunuh vtrbis. A. Ο fadum male ! 
Quandoquidem &• mulli adfuerunt , & pingues etlam 

amiac duae 

in medio dispofitac : toudemqut palumbi adfuerunt, 

& fcorpii pifees. 

Ariftoteies , nominis rationem reddens , ait , diSias ejfc 

amlas co , quod fimul ( λ^/λ ) cum fui fimilibus eant. Nam 

gregatim is pifcis degit. Icefius vero in libris de Ali- ρ. 278• L Ι Β Ε R VII. 13 

TTifn Τλ);ί, ίυχυλβυς fxiv αύτΛς ίιναι κα; ΛταΚοι,ς} 
ΤΓΟος Si τας 6κκρί<ηις [/,ισ-α,ς , ψσον ^t TpoOifxoug. 

Ό Si €Ί\/ο'^Λί§Λλος Άρχ£σ•τρΛτος h riji Tckttoo- ' Gaftrolo- 
gia. λογιΛ (ούτως yu^ ϊτηγ^αφία-βαί '^^crt Αυκ,ο(ΐ:ρων Archedrati 
b £v τοις Πίρι Κύοι^ωι^ΐΛς, ύύζ την Κλίοσ-τρατου του Τε- 

νίοίου ΆίττρολΰγίΛν) ' τηρϊ της αμίας Οη^ιν ούτως' 
Την ^' ctfxiav φύινοττωρου , Ότα,ν 7Γλίΐα.ς κατΛ^ύνν,, 
ΤΓΟ,ντα τροτΓον σκίυα,ζί. τί croi τα^ί μυύολογίυω ; 
cv γΛξ ι^,η συ ^ΐΛφβίίργις γ' , ^ ού^' αν ϊτή^υμ^ς. 
Έ,Ι <5^' ίύίλίΐς ΚΛί τούτο ^αη^^ιναι , ώ φίλί. ISloa-xfi, 
CV τίνα χρη σί τροττον κίίνην ^iauuvcti α,ριστα' ζ 
C - tv (Τυκης φυλλοις, κΛί οριγανω ου μάλΛ ττολΧ^' 

■ μη Tvpw, μη ληρον•. αττλως S' ούτως Β'ζρατηΰσ-Λς 
h συκ'/ρ; φύλλο ις , ο-χοίνω κατά^^ησ-ον οίνωύίν. 

1 Vlllgo Γαίτρ'^λογ'ΐΜ. 2 Vulgo ου γαρ μ» σι <Ι.αφ9ί//)ίΐ γ*. 

mentorum Mareria fcribit , boni fncci ejfe hunc pijcem & 
tenerum , egeflu mediocnter facUem , fed minus nutnentem, 

7. Obfoniorum vero mirificus artifex Archeftratusin 
Gaflrologla (fic enim infcriptum fuiffe illud carmen ait 
Lycop.hron in'l'bris De Comoedia, quemadmodum Cleo- 
ftrati" Tenedii liber j-ifirologla inicriptus eft) de amia in 
hunc modum fcribit : 

Amiam autumno pofl fergiltarum occafum 

quo Ιϊίμεηί modo para. Cur enim jRuhk verbis hoc t'ibi dicam ? ■ -a^uui i:. Non potes enlm eam corrumpere; nt fi velUs quidem. ' 
Quod β tamcn & hoc difcere cupis , dilefle Aiojche , 
qua raiione tu optlme parare illam dcbcas ; 
; , dicam :, cum folds ficus., & orlgano non admodum multo: 
^;.. m cafcutn adhibeas , aut alias nugas ! Sed poflquam fini' 
fiiJiJt'• • '■ '■ pliciur ita curavcris y 

rA... • fqliis ftcus obvolutam , funkulo fupnne obligatam , 14 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 5. 

tl^* ντο S-ipur,y ωσ-ον tc -ω fTroSiiV , h φ^£<η iccti^ov 
γινύύο-κύύν, οτΓοτ ι<ττ oxTr^t και μη κατΛκαι;<Γ>ΐί, 
"^Εα^ω <ί" avTtj ΰ-οι Βυζαντίου 6| ιρατίΐνου» 
ίίτηο ιχαν αγαΦψ ϊύίλΐις. kocv kyyu^ Λλω ττόυ * 
του^ί τοτΓου, κΐ^νψ λίίφίΐ. rtj^ov h &-Λλά(Τΰηις 
*Ελλη<Γ^οντΐΛ^ος , χα'ρούν' κα,ν κώον ct^ir^rg ά 
Aiyaiov ΤΓΐλάγονς δΐ^αλον '^ορύν, ούκ ti' ΰμοΐΛ ι ζ 
γίνίται , άλλοι Kctruicrxwti τον 7rpo<r$iv tTTctivcv. 
Όυτος ο Άρχί(Γτρα,τος υττο φιλγ,οονιοίς γψ ττα- Epicuro ^^ χ^^, Β-αλα(Γσ•αν inpi^Xkv Λκριβως' iuo^i ^οκίϋ 

praeivit Ar- ^ ^ ^ , ^ ~ > *■ / Λ ^ Ζ ' ^ 

cheftratus. τΑ ττρος γαστιρΛ ζτΓΐμζλύύς i%iTot(roLi [άουλη'ϋις. κλι 
uxnrio οΐ τας ΤΙψηγησ-εις χλΙ τους ΤΙίρί•π•λους τταη- 
σύμίνα , μίτ ακρίβιΐΛς έίελε* 'JrotAiTet Ϊκτίύί(τ6α.ι , 
ΰΤΓου ϊσ-τιν ίκασ-τον κοίλλκττον βρωτον, ^ τούτο γΛζ 

ι χα) tyyuc αλ« -τταυ edd. ubi <iXc? mu corrigit Cafaub. 2 βρα- 
τόν Tf edd. ciun ms. ^. Unde legeadum videtur βρ»τόϊ t e 
ijr c τ iy Tt, ... 

fub calidum cinerem fcnhiis fabdt , & mente temptu 
cognofce t quo ajfa futrlt , nc ΊΙΙύτη exuras. 
Sit aiittm dbi hacc ex amocno By^antio , 
y? quidem bonam kabere volueris. Et fcubi capta fucfif 
■ prcrpe ' ^ 

illum hcum , bonam hahebis. Prociil vero Λ ftiari 
Hellefpontico dcterior efl: ab illoqm β discejprb 
Αίξά pelagi freto , non ampllns pari bonitatt 
efl , fed pTiflinam dedecorat laudcm. 
8. Hic Archeftratus ob voluptatis ftudlum univef- 
fam terram& maria omnia adcurate luftravit, non alio 
confilio , i!t mihi videtur , nifi ut quae ad gulam per- 
tinent diligenter exquireret. Ht , queniadmodum ii qui 
Itineraria & Periplos fcripferunt, fic ille exafte & ad- 
curate omnia vuk exponere , qua parte terrarum unum- 
quodque edulii genus fit praeftantiflimum. Id enim ipfe ρ. 27». L Ι Β Ε R VII. IJ 

e αυτός \ν τω ττ^οο^μίω ίπαγγιλλίται των κάλων τού- 
των ύτΓούηκων > ών ττρος τους ίταί^ους ΤΓΟίίΐται Μβ- 
σχον τι και Ιίλίαν^^ον , ωτπίξ υ7Γοτίύί[Α,ίνος αυτοϊς , 
κατΛ τψ ΤΙυύΐΛν , ξητίΐν , 
ΊτΓΤΓον θίσ•σ•α,λικψ i Αακί^ιμονίαν τί γυνΛΪκΛ, 
ίίν^ρας S' οι ττίνουίτιν υ^() καλής Άρίύου<ηις, 
^ζ.Ι)ύ<τΐ7Γ7Γος J* αυτόν, ο όντως φιλοτοφος και τηρι 
ττάντα avtj^ , αρχηγον 'Επικουρώ φησΊ γίνίοτβαι , και 
τοίς τα τούτου ίττκτταΐΑ,ίνοις , τ»/? πάπα ^ιαλυμψα- 

ίμ,ϊντις νι^οννις. Κλ< γα^ ουκ ίγκαλυπτο(Λίνος ο Έττ/- 
Μυρος λίγζι , άλλα ι^ίγαλγ τ>ϊ φων'^' >, Ου γαξ 
6γω γί ^υνα/^αι νοηα-αι ταγαύον, αφίλων fiiv τψ 
^ια χυλών, ' αφιλων L• τψ Si άφρο^κτίων ν]^ονψ.** 
Οΐίται ya^ ούτος ^ ο <τοφος και τον ασ-ωτων βίον 
Λνίπίλύ^τΓτον iivaiy έΊτηξ αύτω προα-γενοιτο το α^ιις 
και 'ΐΛίων. Αιο και οι της κωμωδίας ττοιηται , κατά- 

Ι χίΐ\ων edd. 2 β υ τ « C mssti. 
in prooemio praeclararum iflarum Praeceptionum pro• 
fitetur, quas amicis fuis Mofcho & Cleandro nuncu- 
pavit: quos adinonet ut quaerant , fere ut olim Pythia 
edixit , 

Equam c Theffalia , mullerem Laconicam ; 

viros vero qui bibunt pulcrae aquam Arethufae. 
Hunc Chryfippus , veriffimus ille philofophus, & quo- 
vis nomine vir, viam pradvljfe, ait, Epicuro & his qid 
ilUus placita ftquuntur , ad tam quae perdit omnia volupta- 
tem. Nec enim obfcure Epicurus dicit , fed alta voce cla- 
mat : Non equldem intelUgere quto bonum , detraila faporum 
voluptate , deiraBaquc ea quae veneris ufu percipitur. Exifti- 
mat enim iapiens ille , ne afotorutn quidem viram im- 
probandam efle , fi demto metu adfit hilaritas. Itaque 
etiam Comici poerae pet ftringentes fubinde Epicureos » ,6 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 5. 

τμχοηίς 5rcy [τΖν Έττικουοίίων >] ' rrjg -ή^ονης x<ii 
ΰ^κραΰ-ίας ίττΜΟυρους και βα-ή^ους βοωα-ιν. 
^^' Πλαταιΐ/ fJiiv > iv ^υη'^Λτατωντί , ^υα-χ%ραΙνον- a 

Comici tra- TC& 7Γ0ΐη(ΓΛς ΤΓΛΤίρΛ Τω ΤΟϋ vlov 7ΤΛ^Λγωγω> ΚΟΙ 
ducur.t Epi- . -' . 

curum. λίγονΤΛ , ^ , , ^ 

Α. ' ΚτΓολωλίζας το [χαρακιον μ,ύυ τταραλαβων > 

ακάύαρτί, κλι -τηττίΐκας έλίε<ν ίΐς βίον 

αλλοτριον αύτου' κΛί πότους ίούζανους 

ττίνίί SiOL £Γ6 νυν-, ττροτίρον ουκ ύ^ί<Τ{χίνος. ^ 

Β. ΕΤτ' ί\ [/,ίΐ^άύ-ήκί , Siv-TTCTct, ξν,ν , ίγκαλίίς-, ζ 

Α. 'Σ^ν ^' ka-ri το τοίουτον j Β. Αίγουίπν ^ οΐ (roCpoi* 

ο γόΰν Επίκουρος φηοΊν ibon τα-γα^ον 

τψ ψϊορψ. Α. ό^νιπουύίν. "^ ουκ ϊα-τιν ^' ιχΐιν 

ταυτ'ήν iTipouSiv' iK Si του ζϊιν παγκάλως b 

ιυfcύς ^ etTTccvTcig , r} τυχόν ^'ωα-ίΐς ϊ^οί. τ ο 

J .-Yerba tuv 'Ewixiu/ifiaiv ex conieil. adieira. Aliam emendatio-". 
nem propofuit Cafaub, 2 Alibi ιι^ι^-μί^ον. j το TotoZ(i\ ώς 
, 7.(γον<7ΐν edd. 4 lungunt vulgo τ«κ iJsviiy JtijroySiC. 5 tu siei 

vulgo. 6 ii vulgo. 

voluptutis & Intemperantiae eplcuros ( i. e. auxiliatores) pa» 
tronosquc vocant. 

9. SicPlato, in Tmpoftore ; ubi patrem inducit pae- 
dagogo filii fuccenfentem , dicentemque : 

A. Cornipijli adolefcentem commijfum tibi ^ 

fcdeflc , & vitam feflari alienam fibi ' 

ptrfuafli. Per te eft j quod iam potat de die 
^ α Tnane fummo , non id foUtus antea. 

B. Eon me culpas , hert , quod didicit vlvere ? 
A. Vivtre tu dicis hoc ? B. Sapientes id docent, 
Eplcurus fummum genens humani bonum 
voluptaum. ejfe docuit. Hanc apifcier 

aliunde non efl, Namqut , qui vivunt benc , 
hi niie vlvunt ; nonnt id concedcs mihi ? ρ. 279. L Ι Β Ε R VII. 17 

ϊί,ύύ^Λκύίς ουν φΐΑΟΟΌφον» ίίπί fjioi t Twct 
μί^υοη , ϊπι τούτοις «9"' ο'ις λίγίΐς KyjXovfjLivov '^ 
Β. ' ΑτταντΛς. ο; γα,^ ^ τας όφρυς ϊττηρκοτίς , 
Kat τον φ^ονιμον ζψουηις h τοις ττίριττάτοις , 
και ταίς ^κζτριβαις ^ ωίτττίζ αττο^ί^ΰακοτΛ , ι ζ 
ουτύύς , ϊτΓΛν γλαυκί^-κος αυτοίς παρΛτίύ^» 
'ίσ'Λσιν ου SCi ττρωτον k'\et<r^ai τόττου , 
; Kcti Try κζφαλψ ξητοΖα-ιν , • ως ττψ πραγ^ιοίτος > 

ώστ' ικτη-ΤΓ^^χ^αι 'πα,ντας. 
Κλ< ιν τω ^Κν^ροφονω Si ϊπιγρα,φοιχζνω ο αυτός 
ΤίλΛτων > §ΐΛ7Γαί^ας τινΛ των ίπ'.ίΐκων φιλοσόφων » 

Έΐον γυνΆΐκ ίχοντΛ κατακϊϊσ-ύαι καλψ» 
ΚΛΪ Αί(τβίΰυ %υτ^ΐ(ίι Kct^^ctMiiv ^υο* 
ό φρόνιμος kcTTi τούτο , τούτο τΛγαύον. * 

ϊ ti ysuy alibi. c< y.*i h, 1. ed. Baf. & Caf. 2 «στ* τοΖτ «yaoiv 
ms. ^. iWi toZto 7a.yu(iov rc$. £^. ιατί τΰυτο τβΰτ' «yafisK edd, 

Α. Vidlfline ighur tu philofophum qucmpiam 
vlnofum y atque ifils fe obkBan monbus ? 
B. Quin cundi: adduflo qui fupercUio ambuL•nt, 
quique in portlcibus inqiie conciliabulis 
Saphnun quaerunt , plane tamquam aufugcrit; 
hi y fi glauclfcus Ipfis adpofaus fuit, 
qua partt fit fumendus , norunt memoriter; 
& caput anquirunt , tamquam in controvirfia : 
ut obflupefcant omnes. 
Et in fabula, quae Homicida infcribitur, idem Plato , 
poftquam rifit niodeftum aliquem philofophum , iic 
pergit: 

Si Ucet uxere cum formofa accumbere , 
duasque hauiire Lesbii vlnl amphoras : 
nimirum hoc fapire reiie e/2 , hoc verum bonum, 
Atken. Vol. III. Β \8 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. j. 

Έτ/κβρ^β? gAgye ταυί', λ νυν ϊγω λίγω. 
Εί Totlrov £^ie,'f -^αντίς , ον ίγω ζω, βίον > 
ουτ ΛτοτΓος ψ <tv» ούτε [Λ^ιχος oijfh ύς. 

Έττίκουρος ο σοφός > Λ^ιωσ-αντος τίνος 
iiTTHv Tffog Λυτον , ο η ττοτ ίοΎΐ Tctyccjov » 
Ό Αλ ηλΰυς ζητούσαν , eiViv η^^νην. 
Έ,υ γ' , ώ ν,ρύτί^τ ϋν^ρούττί και (τοφωτατί' 
του ycco fxatrctiricti κρίϊττον ουκ ί7τ oxjL• vj 
uyu^ov' ττρόβ-ίίττιν ηι^ον'^ γαβ ταγχύόν. 

'Α(Γ9ΓΛζόντΛΐ ^i ου μ,ονον ο< ΈτΓίκουρίίΟΐ την ψο- fophi voiiu »"7ί'> ciAAct κΛί 01 Ά.νΰψαίκ.οι και ΙΜντισ-κΓτρΛτίίοι οί 

Ρ'^"'" KciXovfjLivCii. και γαζ και ^ ούτοι ζτ,ν fAiv η^ίως χαί- e 

ρουαν f ως Or,<Ti ΥΙοσ-α^ωνιος. Ού μακράν §ί τούτων 

Ιη his ψ χ,αι Ζ.7ηυσ•ΐ7Γ7Γθς , ο ΥΙλάτωνος ακονΰττης και σνγ- 
Speufippus. '' \ ' ~ , / . ^ χ , ν. 

γίνης. ΐΛίονυσ-ιος γουν ο τύραννος ίν ταις ττρος αυτόν 

ι Forf. Φιλεταί^ίί. 2 Alterum y.ci omittunt alii. 

Epicurus eadem dlxit , qiiae nunc diciito. 

Quod fi omnes , es;o quam vivo , vitam vlverent , 

iam ncmo adulter ejfct , ncmo iniurius. 
Hegefippns vero, in Philetaeris: 

Eplcums ille fapiens , cum quls quacrertt 

ab eo , qidd illud eJTa eximhim Bonum , 

quod qn.untarent : Nil nifi Voluptas, ait. 

Salve vlr optime atquc fapuntijfimc ! 

Rcvera enim maius, quarn mandcre , haud datur 

honum, Bonum qiiippe in voluptale omnt inejl•. 
lo. Non modo; autem Epicurei amplexantur volupta- 
tem , verum etiam qui Cyrcnaici & MneJ:/:ratei vocan- 
tur. Nam & hi , ut ait Pofidonius, vita gaudent voiu- 
ptaria. Nec vero multum ab his aberat Speufippus , Pla- 
tonis auditor & cognatus. DionyGus quidem , in datis ρ. 28ο. L 1 Β Ε R VII. 19 

'Έ^ττιστολαϊς , και τα της φίλνι^ονίας αυτού ^α^ίρχο- 

uivog , ίτί τ£ της φιλαργυρίας , ερανιζίο-βαί τε τταρα 

ΤΓολλων αυτόν ^αλίΎχων » ονίΐ^ίζίΐ και τον h.aar(ti- 

νίίας της Αρκαδικής ' ίταίρας ιρωτα. ιττι Tratytv τί 

λίγίΐ τά^ί' ,,Ύ,υ τκτιν φιλαργυρίαν όνα^ίζίΐςί αυτός 

f jm.'/jJev ίλλιλοιττως ^ αίσ-χροκίρ^ίας j τ/ γαζ ου τη- 

ΤΓοίηκας ; οΰχ υπίς ων 'Rpf /,ίίας ωφίΐλίν αυτός ίκτ^- 

τικως , ίρανον συνάγίΐν ίτηχαρίϊς j " 

XI. 
Tlipi Oi του ΈτΓίκούρου Ύί[Χύύν ίν τρίτ^ Ζτίλλύύν — — — - 

_^ /, Sed ir.axime 

Φ»?^* Epicurus 

ΓαίΤτρι χαριξομ,ίνος της ου λα^υρωτίρ^ ovSiv. "^"'^ 

Ύ αυτής γαζ ίνίκΐν ο ανη^, και της άλλης της κατά 

(τάρκα ηδονής, ίκολάκίυζ και Ί^μ,ίνία και ΊΑητρΟ" 

^ύύρον. Καί αυτός rh ττου Ό Ι^ίητρο^ωρος > ουκ αττοκρυ- 

ζ7Ττό(Χίνος τας καλας ταύτας Β^τζις ^ φησ-'ι' ,>Ile^< 

1 ΤίΤί Σα/χΙίχί'Γ VulgO 1ΐ. 1. 2 Ιχλίλίίττάί edd. 

ad eum Epiilolis, cum voluptatis ftudium , tiim divi- 
tiarum infuper cupidiiatem eius commemorans , obii- 
ciensque quod peciiniam a muitis corrafiiTet, denique 
etiam Laftheneae Arcadici fcorri amorem ei exprobrat. 
Quibus omnibus haec fubiicit verba : Tu nonniillis ava• 
rUlam cxprob^as ; curn ipfs ad turpis iucri fummum fludium 
nihil rdiqui ftceris ? Quid mim non commififti? Nonne, pcjl• 
quam pro Hcrmea quod iUe dcbuerat aes alienum perJolvijU , 
nunc filpem ipfe colUgere adgrederis ? 

II. De Epicuro vero Timon, tertio libro Sillorum, 
ait : 

Ventri indulgens , ηαο impuderMus nil e/?. 
Nam huius cauiTa, reliquaeque cauffa voluptatis quae 
carne percipitur , adulatus etiam ille homo eft Idome- 
neo & Metrodpro. Porro vero ipie quoque Metrodo- 
rus j minime diirimulans pulcra ifia praccepra, ait aiicu- 

B α \ 10 ΛΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C j. 

ναίττ/ίΛ γαο , ώ ΟυΟΊολογί Ύιμοκοαης , τη^ι ycL- 
ΟΎίοΛ ο κΛΤΛ φύ<ην βαδίζων λόγος τψ clttcktclv ίχίΐ 
(nrovSriV. " 'Επίκουρος γαο ψ ό τούτων ^ι^Λΰ-καλ.ος , 
Ίς Kcii βούύν ίλ.ίγίν' » '^pXV >t«' ρ*?^ τταηος kyct^ 
ijcv η της γαα-τρος ψ)6ν>] , ΚΛί τα σοψΛ και τα, τη- 
ύιτΤΛ ίϊς ταύτην €XU τψ αρΛφοράν. " κΛν τω nepi 
TfAoi^ tJi φψην ούτω ττως' „ Ου yot^ Ιγω yg «Γυνα- 
iu.ui vufja-at τΛγαύόν , ά(^Λΐρων f^iv τας cS<ct xvXm 
ψ}ονας , αφαίρων Λ τΛς ά' α,Ορο^κτίων , αφαιρων §ί 
τας §ί Λκροαμ,άτων , αφαιρων §ι τας Act [^^ρφης κατ b 
c\^iv η^ίίας κ^νησ-ίΐς.'* Κα< ττροίλύων' ,,Φυιτίΐ, λε- 
γα , * τιμ'ητίον το καλόν , και τας αρίτας , και τΛ 
τοιουτότροττα , ίαν ν\^ονψ τταραίΓκιναζη kav σί fxi] ττα- 
ρα(Τ>ίίυαζ)ΐ, χαίραν ϊατίον. " 

τ; ■ ΥΙύοτίοος ^t του ^Ετηκουοου ^οΟοκλης ο τοαΎω- 

luptatem όίΟΤΓΟιος , iv Άηιγον\^ , τΓίρι τνις ψονης τοιαυτ ίΐρψΛν 

Uuaantes. ^ Vulgo , καί ττ/ιοίλδών <f «γ/ Κί^ίίν, 

bi: j)Ad ventrem enim , ο Naturae ftudiofe Timo- 
crates, ad ventrem omne ftudium refert ratio fecun- 
dum naturam progrediens.« Epiciirus quippe hoc do- 
cuerat , qui alta voce clamans dixit : Principium & radix 
oinnis boni efl ventris voluptas : & , ad hanc fapieruta & ex- 
quifiu άϋίΐήηα reftrtur. Et in libro DC Fine fic ferme fcri- 
bit : Non enim equidem habeo quod InteUigam konum, dctra. 
hens eas voluptates quacfaporc percipiuntur , dctrahens eas quae 
ufu Veneris , dctrahcns eas quae auditu & cantibus ; dttrahcns 
dtnlque cas fuaves motioncs, quac cx formarum intuitu perci- 
piuntur ocuLis. Tum paululum progreffus: Natiira , in- 
quit , aeflimdndum efl honefium , & viriutes , & his fimiUa, fi 
quidctn voluptatU fint eff.c''cnt'ia: at , voliiptatem ηϊβ eficiant y 
longum valere ea iubeatnus. 

12. Antc Epicurum vero Sophocles , Tragoediarum 
fcriptor , in Antigone , de Voluptate haec dixit : £US. ρ. 280. L Ι Β Ε R VII. %ι 

Τ ν \ ' Λ "^ 

ας γΛξ ψ)ονας Sophoclss. 

ϋταν Trpo^Ttv αν^ι>&ς , ου tlU}^jlc ίγω 

ξ^ν τούτον > Λλλ' %ιχ'^νχον γιγουι^αι vtKfiov. 
: Πλούτε; τε ycLP κατ οικ&ν , il βουλίΐ , f^Liyut » 

και ζη τυρΛηον σχνΐ{χ ίχων' kav ^' αττ^ 

τούτων το χαίριιν, τοίλλ' ιγω καπνού σκίος 

ουκ αν ττριαίι^,ψ αν^ρι ττρος τψ η^ονην, 
Φιλιταιρος, l^uvviytSi' ^ PhUetae- 

< dst ya^ οντά σνητον , ικζτίυω » ττοΐίιν > 

"ττλψ tj^iug ζγν τον βίον καί' rj^ifixv' 

%αν y e%»i τις 5 oTrohv. άλλα Sii ckotthv 

τβϋτ' αυτό , '^ TavufiMTru όρωντα ■^payf^aTcti' 
ι ei? Λν^/ο^ ^ε ju>j Οροντίζίΐν ιί τι και ^ 

ίΟΎαι. TTiptipyov. k(rTtv αττοκίΐσύαί ττάνυ 

ίωλον iv^QV αργυριον. — 

Ι Κ."να.γίυι vulgo h. 1. Κυνήγια. Suid. 2 Τί Sn edd. 3 Vitl- 
go skv 'iyji τις, 4 tsUt' ai τοί ταΐήί. ed. Ven. & Baf. τουτ-'' 

auTo. Ta.vSp. ed. Cafaub. 5 Vulgo lic αλιμοι 4i φρονηζιιν ιϊ- τΐ 
absque κα! & absque regantc particula. 

— — f^oluptjics enirn 
qul defcfit negligitque , non ego hunc cenfto 
vivere , fed animaium ejfe cajjvec. 
Ejlo domi j fi vis , locuples admodum , 
vivt tyramii habitu fafluqus : his fi abefi 
mens taeta , reliqua ego fumi umhrd 
non einerim homim prae voluftaU. 
Philetaerus, in Venarrice: 

Quidf quaefo y facere mortalem opoHet? 

nifi , fuaviUr vltam nt degat in diem ; 

modo haheat unde, Sed fpiEla.ri oportet 

hoc ipfum umim , rcs humanas reputantem : 

in craftinum vero non anxle curare , an fimus pcrindi 

habiniri, Nimis curiofum efl ^ repomre 

latus pridianam pccuniam. — 

B3 12 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 6, 

ΚΛί iv ΟίνΰΤΓΐύύνι Si Ό cLVTcg φησ-ί' 
— — Θιιητύύν α o<rot 
ξωσιν κΛκως» ίχονίίς ccOdovov βίον, 

'\ ^ .Ν •/./ ■τ -^ 

tyu fXiv α,υτονς Λολ.ιους ίΐναι λΐγω. 
ου ya(} Β-ανων ye ^•ήττου^'' ίγχιλυν φαγοις, 
cvS' ϊν νίκοοίΟΊ TTiTTTiTcti yctfXviKiQq. 
^^^' ^Κττολλό^ω^ος S' ό KctjiucrTiof , ϊν Γ^^Μ,^ίΑΛτί- 

Apoilodo- ΟίΟΤΓΟΙίύ' 

rus Cary- "ϊΑ* / >/ λ , ν r^ . λ/ 

ftius. ^^ ττανης Ανθρωποι , τ< το ζ^ιν ηόξως e 

τταρίντζς, εττί^αελέκτίε τον κακ,ως TroiiiVt 
ΤΓολζ^όυντίς ά,λλι^λους ; ' ΥΙοτί^α^ ττρος των &'&ων» 
ίτΓΚΤχατίί ης του βίου νυνι τυχν\ 
Λγροικος νΐ}Λ,ων, οΰτί τται^ίίαν Όλως ζ 

ίϊ^υΊΛ' τί το χ,Λκον , η τί ττοτί Sv} τα,γα,^ον * 
£(7τ', Λγνοου(ΓΛ ΤΓΆντίλως' ιΐκη τί ττως 
νΐμα,ς κυλίν^ου<τ ,Όν τιν' αν τυχν> τρόπον^ 

1 «λλίλοΐί lego cum Grotio. 2 « τ/ wct' ^ TayaSor edd. 

Idem, in Oenopione, ait: 

— — Mortalium 
^ui non bene vivunt cum divitiae fuppetant ^ 
hos omnium ejfe praed'co mlferrimos. 
Nam mortuus non comcdis anguillas y neqm 
coquuntur in orco liba nuptlaUa. 
13. Apollodorus vero Caryftius, in Libellifice: (jf- 
vtf, Litium procuratore :) 

Hcu quctijuot iflis ! cur , vi/j laetabUi 
omijfd y id agltis ut fe res habeant male , 
bellantes alii in alios ? Pro Superum fidem ! 
An aliquis vitam noftrarn Genius rcgit 
lUheratus , inficetus , barbarus ? 
^vi , quid honum fit , quidcjue fit contra malum j 
ignoret plane : qmque nos , iit fors tulitj 
huc illud verftt impetu iinmana ? ρ. ι8ι. L Ι Β Ε R V Ι L 23 

'EAAjjv α,λνβούς ovcrcti ^,ίττο^^νους opacv 10 

αυτούς ύΟ' αυτών t και κα,τΛτίτΓτοντας νεκροης' 
ίζρν Ιλαρούς , τταίζοντας , υπαττίττωκοτας , 
αυλουΐΑ,ζνους cooyr^ Aey' αυτή , yλυH,υτάτ^y ' 
Ϋ,λίγχ Λγροικον dviruv ν\^ων την τυχψ, 
acLi ττροίλύων' 

Ού τούτα το ζ^ν ί<Γτι τον καλου^Λ,^νον * 

QiCMiy αΛηύύύς βίον. ^ Οιτω <J*' νι^ίονΛ 

ΤΛ τΓΟΛγμ,Λτ ίν ταις ττολίσ-ιν ψ α,ν y ν\ τλ νυν > 

ίϊ ^ιταβαλ^ντίς τον βίον J^j/yojitei' j 

Yllviiv Ά^φα,ίαης ατταντας ^ τους (Α,ίχρι. 5 

ίτύύν τρίακοντ ϊζαναί' τους ^' ϊτττπΛς 

ίπι κύύ/Λον ΰς KofivSlov τι/^ρας ^ίκα , 

στίΟ^ανου.ς ιχζ,ντας και (Α,υρον ττοο. νι/Λίρας ^ 

ι αυΚουμ^νους uSt λιγΐΐν. ά ^λκχυτάτ« , edd. 2 το κ«λού^?ΐ'ίΐ' eclJ. 
3 Interrogandi fignum interponit Grotius. 4 jtsi Tolf i"fX/>i 
cdti. y lungunt aln χα» //ύρον Trfl Μ//ε/ΐΛί , aHi ad praecedsntia 
referentes , alii & fequentia. 

Crcdo equidem. Nam , quis Graico Ingenio praeditus 
optarel potlus cernere cxcoriarkr 
alios ab aiiis , cadere in terrarn mortuos ; 
quam laetos , luiiJbiindos , inter pocula 
ad tlbian. canlantcs? Ο dulcΊβιma ^ 
rcfilk nobis iflum ginium barbamm» 
ideni , I aulo poft : 

Nonne iUud vere efl coditum quod dleltur 
vitam agere ? Qiianto rcs fe liaberetit fuavhts 
noflras per urbss , ίβηηι vivendi modum 
β mutaremus placWis rnoirioribus ? 
j4thenknfcs usqne ad trkenarios 
potatum nt irent omncs ; equices pers,erent 
Corinthwn comrniffaturi in derws dies , 
fertaii & unguenlati l/idc α diiucxilo ;. 

Β 4 14 ΑΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. C 6. 

ToW Tijv 'ράφΛί'ον ττνλουηας ίψαν ^Ιίγαρίων' ' 
ίΐς το βΛλανίϊον ά,τηίναι τους <Γυ(/,μ,Άχους' IQ 
Kioavvvvcci τον oivov Ενβογς' τρυφη, ^ 
ΧΛΐ βίος αλνι^ύύς. Άλλ' ά,τται^ΐυι :*> τυχ^ 
iovAivo^sv. — b 

-^'^• ^ Φ/λ>7<)οΐ'βν <ig βί πδ<ί}ταί κββί τον α,ρχοίίον Ολτι 

Tantahis, yincr^Ai Ύάηαλον. ό yot;v τ;^»' των ATpitSuv ΤΓαί*!' 

voluptatis Τ'• /Α Ο ' /*, ^ ' ^ % ^ ^ ^ 

ftudiofus. σ-Λί Kasodov „ <*:^ixo,ot6iO;' Λυτοί/, Aeye< , ττρο? του? 
θ-£οί;? , κοίΐ συν^ίΛτρίβοντΛ , έξοϋίΤί'Λί τυ^έΤν τταροί, 
του Αιος α\τή(ΓΛ(Τ^ο(.ι, Ότου ίττήυμίί. τον iiy ττρος τας 
ΰίπολαυσίΐς Λττληίττύύς ^iCiKUfA,ivov t υττίο αυτών τ6 
τουτα^ν f /,νίίαν ττοΐΥιταΰ-^Μ , κλι του ζην τον αυτόν 
τρόπον το7ς &•ίο7ς. έφ' οίς αγανακτησ-αντΛ τον Δ/α, 
τψ fA,iv ίυχψ αττοτίλΐ^τΛΐ οίΛ τψ υττοσχιτιν οττως c 
^g fxyi^iv αττολαύ)^ των τταρακα/χίνων , ctAAct ^ΐΛτίλ^ 

Ι ίλήιΤϊ M<y4£^£«£ legit Grotius. τ. τουτ' «ν τρυψ^ edd. Quaq 
tenens Grotius , praecedentia iic conftituit: xefixwvvaii το» 

venirent Megaris Irajftcam qui vendcnnt ; 
adirent lacti noflra focn balnca , 
wifctnnt vinum Euboicutn. deliciae merae ί 
ο vcra vital Nunc Cenio immiti ac fero 
firvimus. 
14. Voluptatis vero ftudiofum etiam prifcum illum 
Tantalum fuiffe aiunt poetae. Auftor quidem Reditus 
Atridarum fcribit : » Poftquam ad Deos ille perveniffet , 
cum illorum ccnfuetudine uteretur, poteftatem nailum 
efle precandi a love quidquid cuperet. Illum vero, vo- 
luptatum defiderio infatiabili captum , illarum fruitio- 
nem & vitam fimilem vitae Deorum petivilTe. Quibus 
precibus indignatum lovem , praeftitiiTe illi quidem 
quod optaiTet , quoniam pollicitus fuiiTet: at , ne fruere- 
\\\x adppfitis, ied turbatiis femper & anxius eiTet, {m" ρ. iSi. L Ι Β Ε R VII. 25 

ταρΛττομ^νες ■> υτηο της κ,ιΟΛλης i^yi^TVjTiv α,υτω 
ΤΓίτΰον , ^i ον ' ου δύναται των τΓαρακ,ίΐμίνων τυχΐί)ΐ 
cvSivcg. " Κλ< των 'Έ,τωϊκων ^ί Tmg α•υνίφ*ι\1^αντο 
ταΰτνις τ*ις >}(^ονι^ς. '¥.ΰα.τοσ•ύίν'ής γουν Ό }ίυ^ψΛίος , 
ίΐαθητης yivoy^ivog Άοισ-τωνος του 2^ιου , ος ψ ίις Arifto 

/ν,ν~>τ•~ . ~. Λ^ ■' •> \ ' Chius, 

•των ΛΤΓΟ της ΖτοΛς, tv τω i7nyf)ct^of/.iva) Άριττω- stoicus. 
νι , 7Γαρί(Λφαίνίΐ τον ^ι^ύ(Τκαλον ως υίττί^ον cipfA,rj&ctv- 
d ΤΛ ϊπι τρυφψ^ ^ λίγων ω^' ,/Hilij §ί ττοτι κλι 
τούτον ττίφωρακΛ τον της ηδονής και άρζτης μζσοτοι- 
%ον ^ιορυττοηα , KUt oLvuOctivcfXivcv τταρα τίϊ η^ον^." 
Kui ΆτΓολλοφάνης ^ h (^γνωρί^Αος ^e ψ kui ούτος 
του Άοίαττωνος) 6v τω Άρίσ-τωνι , κα< αύτος ούτως 
ίτηγρά'φας το συγγριζμ,μ,Λ , ίμφΛνίζίΐ την του Oida- 
σαά,λου φιλη^ονία,ν. ΥΙίρί ^ί ΐ\ιθι/υσίου του Υίρακλίω- DionyGus 
του Ti oii κοίΐ λ^γίΐν ; ος αντικρυς αττοόυς τον της αρι- 
της χιτώνα » ccvuivu ι^ίτη/Λφιχο'ατο , κ,αι ^Ιίταύί^Λ- 

ι Si' ων edd, 1 ίΐί τρφίν edd, ί•η) triv τ(υ<^\ν ms.Ep. 3 Άφά- 
yn£ vulgo. 

per caput eius faxum fuspendiffe ; quo fadlura , ut re- 
bus praefentibui frui non poflet. « Fuerunt autem & e 
Stolcis nonnuUi, qui idem genus voluptatis confe£la- 
rentur. Eratoithenes quidem Cyrenaeus, qui difcipulus 
fuerat Ariflonis Chii , Stoici philofophi , in libro qui Ari- 
βο infcribitur, fignificat praeceptorem procedente tem- 
pore ad luxuriam fe adplicuiffe. Verba eius haec funt: 
Jam vero etiam hunc fubinde dcpnhendit P^^JP^ pariete inur 
yoluptatem virtuumqui inur^erino , apud voluptatem repenurn. 
Similiter & Apollophanes , qui & ipfe difcipulus fuerat 
Ariftonis, in Ariflone (nam & hic eodeni titiilo librum 
edidit) voluptatis ftudium praeceptoris fignificavit. De 
Dionyfio vero HeracUota quid opus eft verbis? qui palain 
exuto virtutis indumentc, fumtaque floribus variegata ι6 ΑΤΗΕΧΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 6. 

7ων της 2.τοΛς λόγων , κα< ίττι τον ^πικουρον μιτΛ- 
TrriSr-trctg. ττψ οϋ ουκ άχαρίτως ό Ύίμων ϊφη' 
'HvIk ίχοην Svviiv , νυν α,οχίται η^ύνίσ-ύαι,, 
Υ« ' Ο,ΟΥΐ ipocv , ωρη Si yctfxiiv , ωρη L• ττίττοωσ-^αι. ^ 

•~^—— ΆτΓολλο^ωρος ο Άύηναιος» h τω τρίτω Ίϋοι ^ω- 

AlPKESTES, ~ , ^ 'Λ ί^ ' ΑΤ' /κ ( 

pifcis. θρόνος, τω ίΐς τους Ανόμίους ISUfxovg, TTfoSiig το ,,κΛ- 
ταττυγοτίραν τ αλΟν^τα,ν " ^ <^ησ•ίν ' „ Ίχ^υς τινίς οί 
Ά Λ Φ Η Σ Τ Α Ι , το /χίν όλον κιρροίΐ^ίΐς , '^ ττορΖυρίζον- f 
TS? ίίέ ΚΛΤΛ τίνα (^ipri. Qctci Ss αυτούς ά,λίσ-κίσ-ύΛΐ 
συν §υο , κΛί CcLivi<T^ci,i τον ίτίοον ίττΐ του ιτίρου ^ 
ΧΛτ ohpoLv ί7ΓΟμ.ινον. λτγο του ούν κατά τΥιν ττυγνιν 
S^Tipct) τον ίτίρον Λκολου^ίΐν , των αρχαίων τινζς τους 
ακρατίίς και καταΟίρίΐς ούτω καλ.ουσ-ιν. Άριττο- 

Ι γι^ΛΐΙς edd. ι ■κλο ισ-Β λι mssti. 3 ταλφαοΎχν sdd. cum 
ms. yi. Forf. τϊν άλφϋίτί/. 4 xxinsiSii! edd. 5 ιτίΐ τω ιτι^ω 
ms. Ερ• 6 Alii χΛταφίοίΐς. 

veite, gavifiis ell Mutatus cognominari ; quum iam fe- 

nex , deferta Stoae doftrina , ad Epicurum defeciflet. 

De quo haud invenuite Timon dixit: 

Quo tempore aJ occafum fpeciare oporttbat , tunc volu' 
ptatem mcipit fcElari. 

Εβ amandi, efl nupnas contrahendi tempus : efi vcro etiam 
tempus fLTicm facundi. 
15. Apollodorus Athenienfis, tertio De Sophrone K- 
bro, quo Comir.entarius in Viriles Mimos continetur, 
praepofitis verbis κατατυγοτί^αν τϋ.ν ΛλφΜβ'τα•.' , (id 
eft, libidinofiorem alpheftis) haec iubiicit : » Sunt Alphe• 
stae pifces quidam, in totum quidem fulvi coloris , 
fed nonnuUis in partibus purpurei. Quos aiunt femper 
binos fimul capi, reperirique alrerum ad caudam alte- 
rius iequentem. Igitur ab hoc ipfo, quod alter alrerum 
ad nates fequitur , nonnulli veterum homines intempe- 
rantes libidinofosque alpkcftas vocant. « Ariftoteles ve.- XVI. ρ. i82. L Ι Β Ε R V 1 1. 27 

τΐλνις ^^ εν τω Uipi 'Σωούν, ^ιονακανύον ύναι και κιρ' 
ρον τον Λλφη<ΓΤΐκ,όν. μνηι,ιονί,υα ^' αυτού ' Kcii Nou- 
a ΐΛψιος (3 ΉίΛκλ£ώ;τ)5? εν Άλ<εϋτ<;£α) , όντως' 

Φυκί^ας, α-λ'^ηστην τι, και ίν χροιν,τίν ίρυύρον 
cy.coTricv. — 
y,eu Έττίχαρ^ος , h ' Ηβας yay.cu° 

ΊΑυίς , αλφνια-τΛί τί , [κβίί] ^ κοοΰ6- 
κϊνα Kopioiir^kg. ^ . 
^νη[Α,0Ηυ£ΐ ^' uvTOv και M/^etfxcff ^ \ν Ό'^αρτ^τικω. 

^ Άνθι Α Σ, κύλλιχύυς. Ύουτου ιιψΛψαι 

'Έ^ττΙχαριχος /ιν"1{βας γά,ΐΑ,ω- ^ ^ ^ ^ f./S'•': 

b Κ Λ* σκι(^ίας χ^όμ,ιός ύ\ ος ίν τω 

fjpi , ΚΛττον 'Κνανιον , ^ 
Ιχύυούν ττ-αντων αριαττος s 
avdiag όί xiifjuctTu 

ι J' αντϊν ms. Α. 2 κ«/ ex coni. adieftum. ^ xD/KSf/Jfio 
eaA. firmles favis. 4 Μύθαίχοί edd. 5 χατττΌν ^'vf/x«v edd. 

ro,in opere De Animalibus, unicam fpinam habere, & 
fulvi effe coloris alpheflicum , ait. Eiusdem meminit Nu- 
menius Heracleotes in Halieutico (id eft, libro De Pi- 
fcatu ) fic : 

FkyciJa^ t alphefiamque y & in cute rubrum 

fcorpium. 
Et Epicharmus , in Hebes Niiptiis : 

Mufculi y alpheflaeque , & pupuiis fimiks coraclnt. 
Meminit eiusdem pifcis etiam Mythaecus , (/ve , Ml- 
thaecus,) in Opfartytico, id eft, in Arte Culinaria. 

16. Anthias, caUichthys.Hximsmemimt Epi- 
charmus in Hebes Nuptiis: 

Et xlphias , 6" chromlus , qui verno tcmpore , ut ait 
Ananius , 

pifcium omnium efl optimus ^ anthlas vero hycme. ι8 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 7« 

Αίγα ^i Άνα,νιος ο'υτως' 

Εΰί,ρι μίν χοόμιος Αριστος» 

α>νύίας ^ί χίίμωνι, 
των κάλων §' ο'^ων α,ρκτΎΟ» 

χ,αρις ϊκ συκιης Φύλλου» 
r^Sv y ίαύίίΐν χιμαίρης 

φύίνοττωρκτμω apiug' 
^ϊλ(^ακος S\ Όταν τρΛτηωσιν 

κΛί τΓΛΤίωσίν, ίσ-^ίίΐν. 
ΚΛί κυνων clvtvi τοίί' ωρη , ξ 

και λαγών καλωττίκων' 
6Ϊος αΰ τού' Όταν S-ipcg τ' η > ' 

κ ηχίται βαβραζωιτιν. 
ura S' ιστιν ϊκ Β-αλάο-σνις 

Βυννος ου κακόν βρωμά » 
άλλα ττασ-ιν Ιχ(ιυΐ(Γ(Γΐν 

ΐμ7Γρί7Γί;ς ίν μυττωτω^ 
βαυς ^t ττιανύας , §οκίω μΛν, 

και μίσ-ων νυκτών ψυς 

Ι VulgO ο*θί Λυτό ΐ'ϋ' 'όταν ^ifj^ τι ί. 

Verba autem Ananii haec funt : 

Vere quldem optlmus chromius , anthias auttm hyeme. 
Praeflantlum vero ohfoniorum praeflantijjlmutn cfl locufia 

e ficus folio. 
Efu quidem fuavis efl capellae caro autumno ; 
forceUi vero , cum ( uvas ) exprimunt calcantque, 
Et catuli tunc quoque ttmpejlivi funt , & lepores , va/- 

pesquci 
ovls auum , vigente atflate , cum flrident ckadae. 
Dcindi efl e mari tliynnus cibiis non fpernendus , 
fid pifces intcr omnes emlnet cum alliato. 
Bos viro fd^inatus , 6• media noiU, ut vidttur ^ gratus «/?, ρ. 28i. L Ι Β Ε R ν 1 1. 29 

Των τύυ ΆνΛνίου ττλίονούν £μνη fMviuiTct, , νομ,ίξων ζα,ι 
τούτων ύττούηχ,Λς τοΊς λύγνοις ταύτας ζκτίύη(Γί(τ6α,ι. 

^Αριιττοτελνις ^' ϊν τω Ιϊψ των 'Σώων >]ύων' Cal- 
mus „ Uttov iav Λ]ιΰίΛς »j , φνΐϋ•ιν , ουκ ia -τι σνιριον. ω σ-η- y 
fjLitct) χρω^ίνοι οι στΓογγίϊς ΚΛτακολυμβωιη , κα- ^ EHopj» 
λουντίς αύτον Ιιρον Ιχύυν. " M.Vi}iA,ovivii ^' αυτού και 
Αωΰίων kv τω Ui^i Ίχ^υων' „ Τον <ί' ανύίαν τινίς και 
καλλιχύυν καλουσιν, ίτι ^i καλλιωνυμ,ον »και 
ά'ίλλοπα.'* Ικίσιος §^ ϊν τόΐς Περί Ύλης, ύττο fxiv 
τίνων λύκον , νττο S^ άλλων καλλιωνυ{Χον. ιιναι oi 
αυτόν χον^οω^τ] και ινχυλον και ίύίκκριτον, ουκ su- 
(ττό^Α,αχον Si. Άρισ-τοτΐλης ^i, και καοχαρο^οντα ιΐ- 
ναι τον κάκΚιχ^.υν ■> (ταρκοΟάγον τε και συναγίλα^ 
ζόμινον. ΈπίχαρίΛος ^,ϊν Μουσ-αις» τ))ν μιν ίλλβ- 

6• mtcrdiu. 
Plures ex Ananio verfus commemoravi, catillonibiis ra• 
tus eos etiam praeceptorum loco futuros. 

17. Ariftoteles , in eo libro quo de Animalium mo- 
ribus agitur: » Ubicumque anthias eft, inquit, nullum 
eft maleficum animal. Quo indicio fidentes fpongiarum 
pifcatores urinantur ; eaque de cauffa facrum pifcem ad- 
pellant. « Meminit eius etiam Dorion , libro oe Pifci- 
bus. η Anthiam , inquit , r.onnitUi 6• caUiclithyn vocant , 
itmque cdlionymum & ellopem.u lcefius vero, in libris 
de Materia, ait: » a nonnullis lupum, ab aliis calliony- 
mum dici : eiTe autem eum folida firmaqvie carne , boni 
fucci, facilis egeftionis; fsd ftomacho minus commo- 
diim. « Porro Ariftoteles tradtt «ferratos dentes habere 
callichthyn , eiTeque carnivorum , & gregalem.« Epi- 
charmus autem , in Mufis, keilopefii quidem conimemo- XVIII. 30 ΑΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. C. 7. 

ΤΓΛ κ,α,τΛοι^ιίΑίϊίτΛί' τον §i καλλιχ^υν η καλλιωνυ/^ον, 
ύύς τον αυτόν ΌντΛ» (ησΊγηκίν, λίγα ^i TTifi του ίλ- 
λοτΓος ούτως' 

— — — τον τβ 
7Γθλυτί(Α,ατΰν ίλλοττΛ, 
ο οί αυτός 

Xahcov ύύνιον ivet μόνον Kct 

τψον ο ILivg ίλλαβίν' € 

χ,ψΛίλνιΤΛτο y.aTQefjLtv οι , ΚΛί 
ΤΛ Sa^cipTi S'aTif><t. 
Αωρίων S\ kv τω Uifi Ίχ^υων, ^ιαφίρίΐν 0yj(riv αν- 
B-ioLv Kcti κάλλιχ^υν, ίτι τ6 ΚΛλλιωνυμον και ίλλΛτηχ. 

Τ/ 8' ϊσ-τιν ο καλόν μίνος hpog Ιχ^υς\ Ό 
Sacer. u,iif την Τίλχινιακψ ^ Ίιττορίαν (Τυνύίΐς , ύ τ Έχγ-ΐ2- 
quis? vmg ίσ -uv Ο iS.p>iff > η ΐΥιλίκλαο'ής^ n τ άλλος τ<5 
,,ίβοβϋζ•, (^YicriVi tlvai Ιχύυας , όιλ^ΐνας κα< ττομττί' 

1 Vulgo ifta fic fcribuntur : χ,Λλχοί «nec iV* /uo»ov jutixifve» • 
Zeyf ίΚαβιν χοχίλίυ-ατο. χίτ(ΐ?μ(Υ Λυτω re (Ιχλιτλι ύάμαρτι 3^Λ- 
repm. (3^ωτ£/ιηι ms. Α.) 2 ^e\^^v^X>ι» ms.Ep. 

rat ; callichthyn vero aut caliionymum , utpote eumdem 
cum illo, filentio praeteriit. Loquitur autem de ellope 
in hunc modum : 

Et prcHofuin ellopem. 
Tum idem : 

j4ere venalem unum folummodo ilLum Jupher aceepU , 

iujfitque adpoiii fibi , & uxori reliqua. 
Dorion vero, libro oe Pifcibus, differre ait anthiam & 
caUkhthyn , itcmque calUonymum & ellopem. 

18. Quis eft vero, qui Sacer dicitur plfcls? Telchi- 
niacae quidem Hiftoriae auftor , five Epimenidcs is cft 
Cretenfis, five Teleclides, five quis zWus : facros , ait, 
pifces ejfe f ddphinos & pompilos. »Eil autem [inqult] ρ. 283. L Ι Β Ε R νΐί. 31 

λοϋ?. icm ^' ό ττο/^ττίλος , ξωον <ί^ωηκον , ως αν κλι 
{ αυτός γίγονως €κ του cvpaviov αιμ,ατος afia τ/ί Α- 
<^ρο^ίτ/ι," '^ίκανι^ρος ^\ ϊν SiuTipu ΟΊταικωνί φηιτίν' 
ΐίοίλτίλος » ος ναυτηίπν aSyjfjLoyioviTi κίλίυύους 
μψυσ-ας <Ρίλιρω<Γΐ, ^ και, αφύογγος τπξ αμυ^ 
νων. ^ 
a Άλί^ανι^ρος ^' ό Αΐτωλος , iv Κρίκοι, , ϊ tl γνηιηον τα 
ΤΓΟίνιμ,άτιον' 

Υ\νι§αλίω οίκρω tTrt Tlc|J(,7rίλoς ανιόχίυίν , 
ΐις ΤΛ κάτω ^ κατοττιο'βί , Β-ίοϊς υττο , TTOfjiTriAos 
ιχ^υς. 
Τίαγκρατης L• ο Άρκας , h τοις (Βαλασ-σ-ίας ίργοις 
ί7ηγοΛφο(χινοίς , προίίττων 

Τίθ[^ί7Γίλος , Όν καλίου(Γίν αλίττλοοι hoov ϊχύυν' 
^ίΥΐγύτΛΐ ως ,,ου f^ovov τω ΐΐοίπι^ωνι ό ττο^^ττίλος 

Ι Vulgo jMMv~e-iti φ<λ£7«<Γίν. 2 Λμι'ιν^ν edd. 5 Αη Kifxa ? 
ΚρικΛίϊ edd. unde ΎριτΛί! vel Άλιη fufpicatus erat Cafaub. 
4 kvio/_eusi , και τ^ κατ» edd. aKD/fuvnf τοί χάτ* iVls. ( nem- 
pe ms. /4. nam defunt haec in ms. Ep, ) 

pompilus, animal in amorem propenfum ; quippe & ipfe 
coelefti e fanguine fimul cum Venere prognatus. « Ni- 
cander vero , libro fecundo Oetaicorum , ait : 

Pompilus , qu: nautls anxiis viam tutam 

monfirat ad amortm propenjis , 6• quamvls mutus , prat" 
fidio εβ. 
Alexander vero Aetolus, in Crica , (i genuinum eil poe^ 
mation : 

Summo in clavo Pompllus aurlgabatur , 

infra α tergo , Dus auBoribus , pompilus ptfcls. 
Pancrates autem Arcas, in poemare quod Opera Mari- 
na infcribitur , poftquam dixit , 

Pompilus , quem Sacrum pifccni vocant mare navl^antts : 
narrat deinde »non modo Neptuno carum efle pompi- 31 ΑΤΗΕχλ^ΛΕΙ DEIPNOSOPH. C. 7. 

έστί Λλ η{^*ίς, αλλ' 'ότι κλι τοις τψ ^ctuo^ooLK^v 
ΚΛτίχουα -iv S-tclg. άλαα yovv τίνα ΤΓ^ίσ-βυτψ τω b 
ιχ^όϊ τούτω κολ.Λίτιν υποΰ-χ^ν y €τι του χρυσ-ου γί- 
νεις ΚΛΤ άνύρωτΓους οντος. Όνο^ΛΛ ο φ αυτω Έττω- 
ΤΓίυς , κΛί £| Ίκοίρου ψ της ννισου. ΚΛί τούτον ούν λ^<* 
τω υΐω Λλΐίνοντα , Kcii ουκ ίυτυχησαντΛ άλλων 
ιχθύων ίν rij α,γρα yj πομττίλχύν , olic α,ττοσ-χίσ-^Λί 
της τούτων ί^ω^^ς^ α,λλοί ττα,ντΛς ^χίτοί του υίου χ,Λ- 
τα^οινήύηναι, >cui /xer' ου ττολύ οίκας ίκτίσ-αι της όυτ^ 
(πβίίΛς. κήτος yct^ ίττίλ^ον τ^ νηΐ τον 'Έπωτηα ίν 
βί|/6ί του παι^ος κοίτατηίΐν. '* ΊοτορίΤ (?' ό ΙΙαγκρΛ- c 
της , ως „ και ττολίμιος ϊστιν ό ττο/Λττίλος τω ^ίλφινι, 
και ΟΤΙ ovi' ούτος ατί(χωΰητος ίκφίυγίΐ ττοιιττίλου 
(payuiv. αχρίϊος ούν γίνίται Koii α-φα^α,ζων, ίπίΐ^αν 
(^ayyi, και ίττϊ τους αιγιαλούς ϊκκυμανύας^ βορά 
γίνίται αιβυίαις ^ τε Kcti λάροις' ϊνίοτί Si και ύττο 
των ταις κητίίαις τταρι^ρίυόντων άντρων Trafavof/^ii- 

lum, fed & Satrothracen tenentibus Diis. Pifcatorem 
quidem quemdam fenem pifci huic poenas dediiTe , cum 
aureuin adhuc feculum inter homines eiTer. Nomen ei 
Epopeus erat, natus in Icaro infula. Hunc igitur, ait. Γι- 
mul cum filio pifcantem, quum nullos alios pifces prae- 
ter pompilos cepiffet, ecrum efu nonabstinuiiTe, fed cum 
lilio cunftos uno epulo comediiTe ; nec vero multo poft 
poenas dediffe impietatis. Nam cetum, fafto in navem 
impetu , Epopeum in filii confpeiSiu deglutiviffe. « Nar- 
ratque idem Pancrates » effe quoque delphino hoilem 
pompilumj neque hunc impune abire ubi pompilum 
devoravit. Fitenim iners, comefo pompilo , &tremens; 
& fluftibus in littus eieitus, praeda fit mergis atque 
laris: nonnumquam etiam ab hominibus, qui cetorum ρ. aS3. L Ι Β Ε R VIL 33 

tai. ** ^Ινημονζνζΐ των ττΰριττίλων κλι Ύ ίΐΑΛ•χ]ί§ας h 

Ύό^ιος ) h τω ίνάτω του Αίίττνου 

}ίύϋβΐΰΐ ύναλιοι» ΚΛί 7Γθ[Α,7Γίλοι hfiot Ιχύυς. 
d' Hoivva Τ6 j * k ο ΤΓίτΓοιηκως το ίϊς αύτψ av«^f^0|U.6- 

νον 7Γθΐ•ημ,Λτιον' 

YlofjLTri^ti ναντι^ίτιν τη^ΛΤΤων ττλοον ιυττλοον \χ^νς,^ 
TrofATrivcrctig ^ ττ^υμ,να^ίν έ^ααν Λ^ίίαν ίτΛίραν. 

ΆτΓολλωνιος Si , ο Ύό^ιος , η ΐ!!^Λυκροίτίτης , h ^^αυκραπως Κτ/ο"*;* ,,τον Π^Μ-ττ/λο k, Ovjcriv t Pumpilus, 
ανΰρωτΓον ττροτίρον οντά , (χίταιόαλαν ug ιχουν , οίΟ, pifcis. 
rivct Απόλλωνος ίρωτα. τψ ya^ Ύ.ΛίΛίων ττολιν τγλ- 
e pctjipiiv '^οται^ον \μ,βρα<Γον' 

Τω ρά TTor 'Ώ,κυροψ ννμφψ , πίρικαλλίΛ κουρψ» 
^ΥιίτίΛς ίυπΛτίρίΐΛ τζκίν φιλοτ^ιτι (ΛίγΐϊτΛ' 
'^Ικνροφ , i^ κάλλος ατι-ίίριτον ωττΛο-ανΌ,ραι. 

1 Κορίπα τί edd, 2 ίχ,θΰΐτ Ms. 3 ■ηομ'ττινσχς vulgo, Forfaa 

capturae dant operam, vio!atiir.« Meminit pompilorum 
etiam Timachidas Rliodius, Coenae libro nono : 

Gohumanni, & pompUi facrl plfces. 
Et Erinna, five quis alius eft auctor poematii , quod 
fub illius nomine vulgatum eft : 

Pompile , nautis feiicem curfum mittens pifcis , 

profequere α puppi meam dulcem amicam ! 

19. Apollonius vero P^hodius, five Naucratita , in 
Naucratis Ongtne: nPompilum, ait , cum homo prius 
fuiiTet, in pifcem fuiffe mutatum , propter aliquem 
ApoUinis arr.orem. Scilicet Samiorum urbem praeter- 
fluere Imbrafum fluvium : 

Cui olim Ocyroen nytnpham , formofijjimam vir^lnem ^ 
Chefias 'illuflri genere nata peperit ex eius concubltu j 
Ocyrcen , cui infinuam pulcrUudinem Horae dederunt, 
Athin. Vol.IlI. C 34 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 7. 

ταντ'ής ούν ί^α,ατύίντα "" ΚττολλωνΛ ίττιχ^ιρ'/ιτα,ι ctpTrct'- 
cat. SidTripuiuhla-Av ^' ΰς Άΐίλητον Κίΐτά τίνα Άρ- 
T€ui^og ioDTriV, και [χίλλουιταν άρ'η'αζΐίτζαι , ΐυλα- 
β'ή^ίΙτΆν, Y\ofJi7riXov ri]>a S-aAa<rcrcvpyov άνύρωττον 
καύικίτίυσ-αι , οηα ττατρωον QiAov , Όττούς αντην ϋς 
Ttjv 'πατρίδα ^iac-ucryi , λίγουσ-αν ' rctcJg' f 

ΐΐατρίς ίιχίΐο QiAcv avf^^^fa^f^ova ^ S -υμον Λί^ων, 

ITojU.7r/Ag , ^υσ-κίλά^ου ό'ί§αως S-oa βίνύία ττοντου» 

(Τύύζί μ,ζ. — 
και TCV ίΐς tyjV αατψ όιαγαγοντα αντψ όιατηραιουν, 
ϊτΓΐ^ανίντα Sz τον ΆττολλωνΛ , τψ τί κορψ άρπα- 
σ&ι , και τ'ην νουν ατΓολΛωίταντα , τον ΥΙομττίλον ιίς 
τον ofAawf^ov ιχύυν ιχίταμ,ορφωσ'αι , Troiyjcrai τί τον 

ττο^Λττίλον ύύκυαλων vrjOJV ^ αΐηονα ^ονλον. ^ a 

1 Χίγουσα. erld. cum ms. ^. X:yivji nis. Σρ. 1 ίμ^ιο φίλ3ν 

σννφιίνμ'ΛΛ edd. 3 ν/ίιαν vuigo. 4 aXl/iiv-i ϋαλον edd, 

etitioyinx uoZfov Ms. Forf. aif.vix, 

Huius igitur amore captum ApoUinem, rapere eam co- 
natum eiTe. Qiiae quum Milctum traieciiiet quo ίοιη- 
pore feftum quoddam agebatur Dianae , cum iam in eo 
eiTet ut raperetur, fugiens periculum, Pompilum quem- 
dam, hominem mare exercenrcm , paternum amicum 
iu])p'ex rogaiTe fertur, iit m patriam fe falvam revehe- 
ret, his ufa A^erbis: 

Concordem cum caro meo patre anlmum alens 

Po/npilc , horrifoni doBus rapidas vor.iglncs ponti , 

fcrva me. 
Ethunc, aiunt, eam ad iittiis perdudam rraieciffe. At 
iubito adparentem ApoUinem rapuiffe puellam , &, na- 
Λ•e \\\ lapidcm converra, Pompilum in cognominem pi- 
fceni mutaHe , feciiTeque ex eo 

pompUum , navium pcr maria currentium fempitemum 
famulum. ρ. 284. L Ι Β Ε R νΠ. 35 

^iy^oiTog ^' ο 'ΣνραΛϋτιος , ^ ίν τ5ϊ Ιττιγραίφΰ- ^^• 
μίννΐ ΒείέΓί'κ*?, τον λ ί υ κ ο ν ο^ομα,ζό^ινον Ιχ^υν , Ι ί- Sacer p'fds , 

^ . ~ 0^ '' • nonnuUis 

ρΟί/ κΛλ£ΐ, di^ ΤΟυΤίϋΙ/ Leucusi 

Κ' αί τις ctvyj^ αΐτίίίτ ivctypocrwp τε ^ κα< όλβον* 
ί| Λλοί ώ ζα)>? , ^ τα (ίε δίκτυα ϋίίνω άροτρα' 
(Γψύζύύν ακρονυχβς ^ ταυτί^ 3'ίω hpov Ιχ^υν > 
Όν λίυκον καλίουιτιν , (^ο yu^ φαρωτατος ^ άλλων') 
ι κ«/ κε λίνα (ττηταίτο , κ,αΐί ζ^ίρυα-αιτο 3-αλοατ(Γης 

ί^ττλια. 
Αιονυατιος ^' ο ΙτηκαλουίΛίνος Ια,ΐΑ,βος» h τω Πίρι 
Αιαλίκτύύν, γραφα ούτως' „ 'A}ty,Koa^iv γουν α,λαως fed pieris- 
ϊ,ρίτρικου , τον άρον ιχονν, και άλλων ττολλων pUus 
ίίλΐίων, καλούντων τον ττο^ττιλον, L•fl■τ< σε ττίλαγιος» 
και τταρα τας ναυς ττυκνα φαίνίται , ίοικως ττηλα- 

1 Σΐί^ΛΧούίίοί edd. cum ms. £ρ. 2 αιτίίτα/ stt' alyiioTUvxv vul- 
gO. Λίτίίτ tlityiitoiAy torri<^unt viri doftiillmi. 5 ζάα vulgo, 
4 αΧίονύχον? vulgo. τ Vulgo ό yii^ Θ' iepcir«TOf. 6 Ία/Λ- 

βο-ηοιίς maluerat Cafaub. 

10. Theocritus vero Syracufius, in carmine qiiod 
^crc/i/c^ infcribitur, kucum pifcem , qui vocatur , eum- 
dem fjcrum adpellat , his verbis : 

Qiiud fi qu'is felicem capturam defiderat & opuhntiam , 

€ rnari viciiuns , cui retia fiint pro aratro ; 

ts madet in&untc vefpera huic Deae facrum pifcem, 

quem laicum vocant : ( efi enim ilk pifciiim omnium πΊ- 
tldijjlmus : ) 

tum vero retia tendat ; extrjxmiqm e marC 

ptfcibus plena. 
Dionyfius vero, co^nomme lambus , in libro oe Diale- 
itis, fic fcribit: JiAudivimus nos quideni pifcatorem 
Eretrienrem , multosque alios pifcatores, ficrum pifcem 
adpellantes ponipilum. Degir autem in alto, & apud 
naves frequens confpicitur, pelamydi fimilis, variega- 

Ca 36 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 7. 

[u,v^i, ' τΓΟίκίλος, τον S' cvv ϊχβυν τις ττΛρα τω ττοιη- 

τ^ ίλκίΐ, 

CLKTYI ^ 65η τΓ^οβλψι ίίοίύψίνος hfov r /βυν. ^ c 
ι\ ^ιη Λλλος τίς ta-uv οντω καλού fiivog hfog Ιχ^υς, 
qui8eChr3-KitAAi>a^o? 8\ \ν TuAcLTiUy TW χ(>ύα•οφ^υν, 
fophrys. >^ μαλλον χ^ύσίΐον \ν όφρυσ-ιν kpov ιχβνν, 

η τΓί^κΛζ , θ(ΓΛ τ οΛλΛ φψι βυίος αα-πιτος Λλ- 
μνίς. 
Έ^ cfe τοΙς 'E7riypA[Xf/>ct(7iv ο αυτός ττοΐί^ττ^ς φτ^ιν' 

— Ίί^οί §ί τίί , Ιί^ος υκνις. ^ 

Alnaliter '^Αλλοί S' άκούουιτιν li()))V ίχύυν t τον ανίτον' ως Kat 
tur. \ψν βουν, τον ανίτον. οι όί, τον μζγαν ως 

— Udov ^,ίίος Άλκί'/όοιο. d 
Ύιης c5e , τον Ιψίνον "^ ττρος τον fcvv. " 

^^^• ._ Κλίίταρχος ^\ h ίβ^ό^ΐ} Τλωσ-σ-ων' „0; ναυ- 

I ■η><•κ<*μιόι edd. α τγετ^ιι vulgatur apud Homerum. 3, 7'''.^ ^^ 
τκ hpli «'χ6«ί edd. Alibi apud Noilrum.Otoi ύι ο/ ii^cc ^xfs- 
4 Ity.iv^y corr. Cafaiib. 

tus. Hunc igitur pifcem , apud Poetam , capit aliquis, 

Littorc in prominente fedens , [acrum pifcem : 
nifi quis eft alius fic diftus facer plfcU. CaUimachus ve- 
ro, in Galatea, chryrophryn fic vocat. 

Autpotius aureum in fupercUus , [ id eft , chryfophryn ,] 

fdcrum pifcem , 
aut pcrcas , mt quotquot allos firt fali Immenfa νοταζο, 
In Epigrammatibus vero iciem poeta ait: 

_ _ Sacer fane , fine hyca. 
Alli vevof^crum pifcem intelligunt, facratum: quemadmo- 
dum etiam facmm bovcm , facratum. Alii autem magnun 
intelligunt ; quemadmodum , 

—r — facra v'is Alchioi. 
Alii vero, eum qui fcrtur ficundum fluxum aquarum.it 
11. Ciitarchus autem , feptimo Ubro GloiTarinn : » Qui men epi- 
cum. p. 184. L I Β Ε R VIl. 37 

<rii oid 70 £κ τηλαγους ττ^οπι^^παν τοις ναυς ίως men. 
iig λιαίνΛ' SiO κ,Λί ττο^ι^ττίΚον κ,αλίΙο-δΛΐ > Xfiy- 
(Γοφρυν οντά. " K^ti Έρατοτύΐνίίς ^' ίν Έ|9^Μ.ξί φήτίν' 

'' hyorig μοΊοΛν ϊλίίπον , ετ; ζωϋντας ιουλους , 

γ]ί γίηιητιν τ^ίγλψ > η τπ^κλολ κίχλψ , 

ij §ΰοιχίψ Xfiveruov kv οφι>υσ•ιν hpov Ίχύνν. 
eL•K ταύτης yjuuv της ο\\/ολογίας ο κάλος Ουλτη^νος l'i('cis,c\i\m 
ζητίιτΰύ, ΚΛΤΛ τ< Άρχίστρατος tv τα,ις κΰίλαίς υττο- fpuitcar- 
Β-ηκαις τηρΐ τΖν h Βοσττόρω τα,ρίχων ιίττων' * 

Βο(Γποβον Ικ,ΤΓλίυα-ΆντΛ τ<ζ λίυκοτατ ' άλλΛ * 
'^ρο(η(Γτω 

fiTj^tv €κύ (Γτίρϊας σαρκός MciiajTiJt λί^Λνι^ 

Ιχύυος ανζηύίντος , ^ ον ϊν μίτρω oy Β-ί^Λΐς ίΐπίΐν. 

i thte malles; aut \eyu>v «ίττ?. In Epit. eft Άρχίστράτοβ - - «i* 
■TTOvTOf. 2 ΐ'λλΛ vulgo fcribunt ; iunguntque ifta verba , τοί 
λίϋχίτΛτ' λΚΚλ iri>H7(ffTuii. 3 ίνΛυ^ίΐθί'ντοί ms. Ep, 

maria navigant , inquit , pompilum adpellant facrum pl- 
fcem, quia ex alto mari profequitur naves usque in por* 
tum : eaque cauffa etiam pompilum aiunt nominari , cum 
fit ( caeteroquin ) chryfophrys. « Eratofthenes vero et- 
iam , in Mermrio , fcribit : 

Capturae portiunem reliquerunt ^ vlvmtts ailiuc iidos , 
autbarbatummuUumy aut nigris diftinflum maculls turdum g 
aut velocetn curfu aureis fuperciliis facrum pifcem. 
Poft hos nortros ds Obfonio fermones quaerat egre- 
gius Ulpianus, quid fpeftans Archeilratus , ubi in prae- 
tlaris fuis praeceptis de Baspori falfamentis loquitur, 
fic fcripferit : 

Quiit e Bofporo tvekuntur candidifitna. Std adfit 

nihil ibi ήξϊάαε carnis Macotide in palude 

aufii pifcis , quem nominare in catmine non iiceL 3$ ΑΤΗΕΝΑΕΙ DOPNOSOPH. C 8. 

T/g- ούτος ί(ΓΤίν , dv (^y,(riv ου Β-ί^Λίτον ίΐναι ΐ(4.^ίτ^ως 
ίΐπίΐν j 
^^"• Ά Φ ΤΑ Ι. Κύίί ίηκως Si αφύνιν λξγουιτιν, { 

Αρηυα, vel *ΚοκΓτω\υαος , Ήλ/ω oiyojvrC 

— — αστ ουτ α,•4^υη νυν Krd ΛΤΓΑως. 

Ύης J" αΟνΥις ί(Ττι γίνη ττλίίω. x.ut η (jliv ά,φρίίτις 
h.iyo^i.vvf ου γ^ηται αττο γο\>ου , ως Qvicrtv Άύκττοτί- 
λ'^ις , άλλ' εκ του ίπιττολαζοντος τκ Β'ΛλΛίτα-γι ctOooZt 
OTAV ομ-Ιάοων yivcfjLivcuv -πολλών συ<ττΛ<ης yivrjui. 
ίτίρΛ S' ίστιν etOvrj , κωβίτ ις'^ λίγομ.ζνν\. γίνΐτΛί 
J' αυτή ίκ των (Χίαρων και Οαυλων των kv τ^ όίΐχ[Λω 
^iccytvo [Λίνων κωβι^ίων. κλι ϊζ αυτΥις ^^ τΛυτ^,ς της a 
αφυης Λ7Γογί\νωηΛί iTipcti , αηινίς ίγκραίτ ίχο~ 
λ ο ι καλούνται, γίνίται ii ^ και άλλη αφυη , β γό- 
νος ^ των ι^υαινί^ων' και άλλη ^i, ϊκ της fztf^^pa- 
^ος' ^ και ίτι άλλη ϊκ των ^/.ικρων κί(ττρίων, των ίκ 

Ι a.<fjm νΖν vulgo h. 1. Alibi acpvn μ'•ν. 7, χαβίΓκς ms. Ερ, 
3 Js deeft edd. 4 Ίί γόνος ιστ) ed. Baf. & Cafaub. 5 βιμβράοΟΒ 
jns. £p. 6 Deeft ίλλ» edd. h. 1. 

Quaerat igitur, quis fit hic pifcis, quem ait nan licere 
in carmine nominare, 

22. AHYAE, five APUAE. Atque etiatn in fingulari 
Aphyam vel Apuam dicunt. Ariftonymus, in Sole rigente: 

— — Ita. ut neque apua nunc fit omtiino. 

Sunt autem apuae plura genera, Et ea quidem, quae 
aphritis nominatur , non nafcitur e femine , ut ait Ari- 
ftoteles ; fed ex fpuma (ώφ/>&)) mari innatante, quum 
illa multis incidentibus imbribus concrefgit, Alia eft 
zpmt cobitis difta: quae nafcitur e pufillis ac vilibus 
gobiolis , in arena degentibus. Et ex hac ipfa apua ge- 
nerantur aliae , quae eneraficholi vocantur. Eft vero & 
alia Apua, foetus maenidum: porro alia, exmembrade; 
rurfusque alia ex minutis niuguibus, qui ex arena 64 ρ. a85. L Ι Β Ε R VIL 59 

7ης Λμμου Jccti της Ιλνος ytvof^ivMV. τταηων oi τού- 
των η αφοΊτις αρίστη. Αωρίύύν ^\ h τω JJipL Ίχβυων, 
κωβίτην Tivk ί•]/ψον λίγίΐ , και τίν έΙ αύέρίνης: ϊχβυ^ 
Μου fk ονομ^α άβίρίνη. ύναι L• φηοΊ κ,αι τριγλιτιν * 
αφυην. ΈττίχαρίΑΛς ο\ ίν H/Sai? yafxcu , kv jMfz- 
b βρά(τι και και^άροις τας αφνας καταρίύμίιται, iia- 
(ΓΤίλλων τον λίγο/ί^ίνον γόνον. ΊκίίΤίος §t φηιτί' „ Ύης 
Λφυης η μ,ίν > λζυκη, και λίαν λίτττη., και aφpωr}ης, 
ψ καλουίτιν ivtoi και κωβιτιν' ^ η Sii 'ξυτταρούτίρα 
ταύτης, και ά^ροτίρα. ^ιαΟίριι L• η κάμαρα και λί- 
ΤΓτη.'''' Άοχ£ζΓτρατος ^ί» ο o'<\OSaifJaKog y φητί' 

Ύην αφυψ μ,ίνύαυ ^ τταο'αν , ττΚηΜ την m. Άβη" 

ναις' 

τον γόνον ϊ'ζαυ^ω > τον αφρον καλίουσιν Ιωνις. 

και λάβί ττροσ-φατον αύτον \ν ίύκολττοια-ι Φλ- 

ληοαυ 

1 rpiy\iriv mssti. τριγχίτϋγ edd» 2 Perperam χιβΣίτη Ms. 

3 μίνθον edd. 

coeno generantur. Harum autem omnium optima aphritis 
eft. Dorioa vero , libro De Pifcibus, cobhem quemdain 
iepfetum dicit , ( id efl \ pifciculum magna copia fimul eli- 
xari ioliturn , ) 6» Ulum qui ex atherina : eft autem pifeiciili 
nomen , atherina. Effe vtro etum , ait , tri^lian apuam: ( id 
eii, ex mullorum foctu. ) Eptcharmus autem , in Hebes 
Nuptiis , in membradibus & cammaris apuas receniet, 
diilinguens eum qui fbetus dicitur. leefius vero ait ? 
)j Apua alia eft alba & valde tenuis & fpumoia, quaint 
vocant nonnulli cobtiin: alia, Iprdidiur. iil-a &: grandtor. 
Praeftat vero quae pura eft 6c-^teijuis. « Archeilratus 
autem, obfoniorum artifex , aitr , 

Apuam -pro fiercoK habi omnern , exceptd- Atdcd : 
fuctuni illum dico , quam fpumam vocant Ιοηα. , 

Et fume haac recentcm , in finuofis PliaUri 

C 4• 40 ΑΤΗΕΝΑΕί DEIPNOSOPH. C 8. 

irri 'YoL• γίνναϊος, kotv ' ϊτηχωιαος ίλύι^. 
* Αν L• ΤΓου ' IfJLiior, 5 Λυτύυ yivcra<r^ai , ο^Α,ου χο^ 
ΚΗ^ας o-^iuvtlvy τα,ς '^ Λΐχ<^ι,ΧΛμ.ους άκΛληφας' 
iig ταΰτον fJiiS,e*^ ^' αύτας , ίπι Ttjyoivou οτττΛ» 

Κλίαοχος $' ο ΥΙί^ιτΓΛτητικος, h τοις Πψ Τίαροι- Proverb. μΐύύν, Tioi ^ τκς ο,^νης Or,Ti 5, Δ<Λ το ΙΧίϋΟΟν <^£<- 
jpve, ί"7Λί ττυ^αζ iv τοις itiyuvoig , οι τηρι Λρχίσ-τρατον 
ίΤΓΐβάλλοηας κίλίυουσ-ιν ίτη Β'ίρι^ον τνίγοίνον , ο"/- d 
ζουΰ•£ίν ctC^iptiv, Λμ,Λ §' ήττται και (τίζίΐ > ΚΛύαττίζ 
τονλαίον , ίύβυς. J/o λίγίται , ' Ι^ί πνο Λ^ύ•η. " Χρυ- 
σίΤΓΤΓΟς (ί' ο Οιλόσ-οφος , ϊν τω Πίοι των Si (Χ,υτΛ Α<- 
ύΐτων' ,,Τ^ν άφ^ν, φ>?ίπ, τψ ϊν'Α^ί^νΛΐς, rha μ,ίν 
rtjv Sa-^ikiiAV ύττίρορωτΊ , κα< -^τωχικον ίΐναί (pcttnv 

ι iVky edd. Forf. /άν y'. ι *ν os η y' edd. αν oe τις ■?r;tJ ms. ^. 
Sv Jf T< ■που ms. £p. 3 Ίμύργς edd, & ms. ^4. 4 ris τ ms. £^» 
j Deeft h. 1. -ικμ edd. & ms. A. 6 (τιβά.λ'Κονηξ vulgo* 

anfrailibus captam, Etiamqui in circumftua 
Rhodo nobllis efl y nifi aliundi fuerit adveoia, 
Eam ficubi guflare cupiens ^ fimul oportet 
cnidas obfonarij comatas circumcirca urticas: 
has pujlquam una mlfcueris , in fartagine coqui, 
odorifens floribus ohrum in oleo tritis. 
43. Clearchus vero Peripateticvis , in libris oe Pro- 
verbiis, de Jpua dicit: »Quia exiguo igne opus habet 
in fartaginibus , iubet Archeftratus , calidae inieHam far- 
tagini auferri firidentem. Simul enim atque ftridet , conti- 
nuo etiam cofta eil, iicut oleum. Itaque dici folet : yidlt 
ignem apua.u Chryfippus ve/o philofophuf , in libro De 
bis quae Propter fe Expetenda, fcribit: nApuam, quae 
quidem Athenis reperitur , propter frequentiam fper- 
nunt, & pauptrum efTe obfonlum aiunt : quae vero &liis ρ. ι8?. L Ι Β Ε R VII. 4» 

©•ψον' ίν iTipaig ^ί ττολίοΊν υ7ηρ^α(.υ[ΐοι,ξου'η, ττολυ 
χε/ρΛ> γινο/χ^νψ. ίΐύ' οΐ {Λίν» φηιην^ knavQx τους Ά- 
ipiccTiKcvg οονιβας τρίφίΐν (ττηυ^ουην , cixpiiOTSfiovg 
hnag , Ότι των τγλ^ v\^iv ττολυ ίλαττους ύ(τίν' ϊκίϊ- 

e VQi rh ΤουναντίΛ {XiTU7iiy.7r0VTCtt τους kvuciSi. " Έτη Grammati- 
i^ ' ~ '/η Α / . , calia. 

του ινίκου ΆριχιτττΓος, ΙΙημοτΛίς 

— — Νυν d^' cu-j" ^ ά,φνψ κινίΐν ^οΆίίς. 

ΚλΑΑ/λ?, Κυκλωψί' 

;7•ρο Tyjg Λφυνις της η^ίαττι^ς, 
^Κρΐ(Γτωνυ(Α.ος, Ήλ/ώ; p<yoi*j/n* 

ωσ•τ' ου/ a(pii>? μ,ίν ϊ(ΓΤίν α,ττλως. ' 

^r^ τα. μ,ίκρΛ τα Φαληιακ,α. τά,^' αφυ^^α, γνιν 

Αυγκίυς Si Ό ^άμι<ας , εν τίϊ ττρβί Αιαγοραν ■ 
ϋτΓίσ'τολ») > ειταίΐ/Λ)!/ τα$• rooictKctg αφυας» και αν- deliciae. 

Ι Denuo infrrunt το ίνικόν ed. Ven. & Baf. cum Ms. 2 Νΰν 
<ii ot)Ji vulgo. 3 Aliter paulo ante ; rurius aliter paulo poft. 
4 Ref^ius fuerit a^uiJtct. 

in civitatibus, eam fupra modum admirantur, quam- 
vis multo fit inferior. Porro alii , inquit , hic Adriati- 
cos alere gallos gallinaceos ftudent , quamquam minus 
utiles, cum fint noiiratibus minores : illi contra no- 
ftros ad fe curant advehendos. « In fin^ulari numero 
Hermippus dixit, in Demotis : (βνε, Popularibus:) 

Nunc ne apuam quidem movere videris. 
Callias , in Cyclopibus : 

Prat apud fuavijp.ma. 
Ariftonymus , in Sole rigerite : 

Itaqut ntc apiia. quideni e/? omnino, 
Aphydia vero dixit Ariftophaiies , in Tageniilis : 

Neque vdnuta haec Phakrica aphydla. 
114, Lynceus Samius , in Epiftola ad Diagoram, lau- 
dans Rhodiacas apuas, & tnulta ex iis quae Athenis gi- / 41 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEiPNOSOPH. C 8. 

TiTiieV ΤΓολλΛ των Άύψν,σ-ι yiVOfJLivuv ττρος τα ιν τ>? 
Τού^ω, φγ,ΰ-ίν' » Ταΐί (λίν ΦαληρίκαΊς ά,φύαίς τας £ 
Αΐνιατίοας καλου^Λνας α,^υας' τω Si γλοίυκίσ-κω τον 
ϊλλοττΛ Kcci τον 'oqZov ■ MTt^cLpuTiuiia-ci. ' ττρος ^i 
τας 'Έ^λιυσίνίακ,ας '^ψτας και ο-κόριβρους , icat ίϊ 
τις άλλος ττα^ αύτοΊς ϊχύυς ϊπάνω τί} ^^}^ tou Κε- 
χ,οοτΓος ydyoviv, avTiym'r;raira τον αλωτηκα καλου^ 
uivov. Ό Si τψ Γί^υτταύίίαν γρά'ίΐ^ας τΓαρακίλίυζί- 
ται τω f^yi ουναιχίνω τΐ(/,ί^ κ,ατίργαιταα-οαι τψ ίττί" 
B'vfJLiavy α^ίϋίΛ κ.τησ•αα•βαι τψ ο-ψοφαγίαν/' Άρ- 
χίσ-τρατον λίγα τον τίνύψ β Αυγκίυς , ος \ν τω ττο- a 
λυζρυλλ*ιτω ττοΐ'ή^ατι τηρι του γαλίου λίγίΐ όντως* 
Έν Si Ύΰ^^ω γαλίον τον αλωττίκα , κ,βί,ν αττούνη^ 

cTKUy 
μιλλΥίζ , αν μη (τοι ττωλιιν Β'ίλι^ , αρπατον αυτον<» 
ον καλίουσ-ί ^υρακοσιοί κυνα , τηονα. κοίτα 
υτηρον ψ^η ττάα-χ Ό τι σοι τηττρούμ^νον Ιίττίν. 

ι a.vTt7t!tpu.Ti&iii edd. 

gnuntur opponens his quae fert Rhodus , ait : » Pha- 
lericis apuis , Ainiaudas diftas apuas ; j^Iaucifco vero el- 
lopem & orphum opponit (Rhodus:) Eleufiniacis ve- 
ro paiTeribus ac fcombris, & fi quis eft apud illos aUis 
pifcis nobilitate Cecropem fuperans , opponendum ge- 
neravlt eum qui vulpes vocatur. Qui vero ViLze deli- 
clas fcripfit, hortatur eum qui pretio fibi parare quo 
gulae fatisfaciat non poteft , ut per iniuriam fibi obfo- 
nium quaerat. « Archeflratum Lynceus dicit , catillcnem j 
qui in decantato illo poemate de muftelo haec fcripfit : 
Rhodi mufldum Vulpem, ''d fi morundum 
fuerit , ni tibi vendere volumnt , furto aufcr^ 
qucm Canem vocant Syracufil , pinguem : tum 
deindi iam , quidquid tibi fato dcfdnatum tjl , pattre^ 43 κ,ίΟαλαιον τοόί' 
^ καραβοΐί Αΐ- 
3 Λχαρνΰς ούτθ(τί. ^ ρ. 2δ6. L Ι Β Ε II VII. 

'^ΑΧΑΡΝΟΣ. ΚλΑΑ/λ?, ΚυκΑώ)ψ</ 
b 1\ίύαρος οτΓτος , και βατις , S'vv- 

νίυς 

Β ΑΤΙ Σ, Βάτραχος, Β ΑΤΟ Σ. Ύν,ς μ^ν 

ύύν βατί^ος acti του βατράχου f^v/juovivii Άΐ)κττοτ£λ>]ς 
iv τοις Πίοι 'Ζ,ύύύύν , κΛταΰί^[χω]/ Λυτά. iv τοϊς cihct- 
χί^ίν. Έ^υτΓολ',ς fT ^ ίν KoA^^iii' Οη<Γίν' 

Wciok τω §1 Κάλλια, ττολλη S-vfzyi^ict, 

'ίνα TTcipct μ,ίν καραβοι , χ,άι βατίοις , 

κοίί ΑΛ7ώ>, KoLi γυνιχΐκίς ^λίττο^^ις, 
3tcti Έττίχαριχος, kv Η-βας γεψ.ω 

Ήί/ L• vapKcti , βατϋίς' ψ Λ ζυγαιναι , ττρηττίίς , ^ 
C χ,αμ,ύτΛΐ , βάτοι , 'oivui τί τραχυ^ρμονίς^ 
ϊν §i ISliyapiSi' 

Ι το, pro Τί, alibi apud Noftrura. ι eyyjXix vulgo. ^ A/'- 
νιιύς Tf coni. Cafaub. 4 ουτα>ς vulgo. ούτος coni. Cafaub. 

5 Deeft vulgo coniunitio. 6 Turbati Eupolidis verfusj ut 

6 fequentes Epicharmi. 7 Forf. Trpia-rtsi. 

25. AcHARNUS. Callias, Cyclopibus : 
Citharus ajff'us , &• rala , 6» ihynni hoca caput , 
an2,uillne , lucufluc , Atmnfis acharnus hiQ, 

26. Batis, Batrackus, Batus. {Raia: rana.) Ba- 
tidis qiiidem & Batrachi meminit Ariftoteles , in libris 
Dt Animaiibus ; in numero ponens pifcium cartilagineo- 
rum. Eupolis autem , in Adulatoribus, ait: 

Apud Calliant vcro multum cfl voluptatU ; 

vbi adfuTit locuflat , & b.itidcs , 

6• lepus , 6• miilieris flexipedes, 
Et Epicbarmus , in Hebes Nuptiis : 

Aderant torpedims , batides: aderant T^gaenae , prifiics , 

Camilae, bati^ &• afpird cutc fquatinai, 
Idem j in Metjaride ; XXV. ACHARNUS. xxvr. 

Ratis , 
Rana : 
Raia. 44 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 9. 

— Ύας ττλίυοΛς oiov •πΐζ β^τίς' 
rav <ί' OTTicUiAv ϊχησ•^ ' ατίν^ς οίον ττί^ βάτος. 
Tctv St. KiZctXctv οσπων oiov τηο ίλαζϋος ου βατίς' 
Tuv fh λΛπύ^Λν σκο^πίος τταις (η5αλα.τηάς τ£ 'Ζ 2 

ου. ^Λννυοίων J", iv Τίλωτί' 

Q, βατί^ίς , ω γλαυκών κ,Λοα. 
'ΑοίΟ-τοηλης 'ϊ, ϊν ττί^^ττ-τω Ti.uuu^v ΙΜΰ^/ωι^ , ^ σίλΛ%ί^ 
Qy^criy iivut , βάτον , '*' τ^υγόνΛ , βουν , λαμ,ίαν , ^ uh- 
TcVi να,ρκψ , βατ^αχον» και ττάντα τα yahioliSf}. ^ 
Νωθρών S' IV ^\'ψοις Άν^ρίίοΐζ ^ βοτιν καλιί τίνα ά. 
Ι'χβυν kv τούτοις' „ Κίο-τραι βότιν κατττουσ-αι. " και 
Batrachus. f /,η ΤΓύτί βΰτάνψ Tiva λιγιι. ΥΙί^ι S'i τΰυ βάτραχου 
ΰ•υ(λβουλίυΗ ό (το^ωτατος Άρχίσ-τρατος ϊν ταΐς Γνού' 
^αις ταοί' 

ϊ Mendiim arguit luxatum metrum. ι Sufpec^ae voces τ» οϋ^ 
βΙ^Λν corrigit Villebr. 3 Ζάαν 'lyTs/jist; ed. Baf. 4 rlv t^s/- 
yent edd. & ignorant βίην. 5 Ιμίαν vulgo apud No- 
ftrum. 6 «fTcy edd. cum ms. Ep. 7 /«λβά J« vuJgo fcri- 
bitur apud Ariftotelem. 

— Lattra t vtluti hatis ; 

pofltriora * omnino velut batus ; 

caput vero ojfenm , veluti cervus^ non batUj 

ilia autsm , fcorpius maris fillus * . 
Sannyrion vero , in R.ifu : 

Ο batldes ! glaucorum capita ! " 

Ariftoteles vero , oe Partibus Animalium libro quinto, 
cartilaginea ait effe , batum , ( id eft , raiam , ) turturem , 
bovtm , lamiam , aquilam , rar.am , & omnia de genere fqua- 
lorum. Sophron vero, in Mimis Yirilibus, bonn vocat 
pifcem quemdam , cUm ait; Cejlrat (i. e.fudes) bodn vo- 
rantes. Nifi tamen herbam fortaffe quampiam dixit. De 
batracho vero ( vel , rana) fapientiflimus Archeftratus, 
in Sententiis , ait : χχνίί. ρ. α86. L Ι Β Ε R V 1 1. 45 

ΒύτρΛχον tvu' CLV 'ί'^γις , ο'^ύνίΐ. — κοί , 

ycKrrmv ' Λυτού σκίναοΌΥ. — 
Περί Si Τ7ΐς βατύ^ος' 

Και βατί^' ίφύην i(rh μίσ-ου * χαμωνος \ν u^i}, 

KAt ταυτνι τυ^ον και (ηλφιον. λττλ τε σαοκα 
e JWJ? TTiii^uLv ίχίΐ τΓοντου τίκνΛ , τωοι τροττω χοή 

(παυάζίίν. νι^η σοι tyu) ταΑί ^'ίυτερον αύ^ω. 
ΕφιτΓΤΓος <?' ό κωμω^ιοτΓΟίος y ϊν Φιλυοοί ^pufiATt 
(^'ίταί^ς ^i όνομα ^ Φιλύρα J 

Α. ΐΐοηρον ϊγω τψ βατί^α ημαχνι χατατίμων , 

Ι'^ω 5 ^ τ/ φ'ής ; η Έ,ΐΜλικως οτττψ ττοιω j "* 

Β. '^ικίλικύύς. ^ 

Β Ω Κ Ε Σ. ^Αριττορλης > b τω e;r<yji)a(^OjU.€J'a) 

>Γ7.. ~.^„\5T//. χτ ^ ' ^^ ^ '' BocEs; vel 

t ZuUiKCt) , '/] Ώίρι Ιχουύύϋ „ ΐ^ωτογρατττα ι ψνισ-ιν t λί- boacks. 

Ι γ-^.στρϊ ms. Ερ. 2 Ι'^θίΙ f.ot χ?/^. edd. 3 *4'* ^^^' 4 'τβΐίίί'ίβ 
vulgo. y Forf. Π ο i s ι Σίχίλ/χω^. 

Ranam , ubicumque videris ^ obfona. Et : 

j4bdomen eius parato ! 
De batide vero : ( five , raia foemina ? ) 

Elixamque batidem comede medii hyemls tempore , 

& cinn ea cafmm & filphium, Ac quicumque carnem 

non pinguem kabent ponti βΐί'ι, iflo modo 

parandi, lam tlbi iterum hoc edlco. 
Ephippus vero, comicus, in fabula Philyra : (eft au- 
tem meretricis nomen, Philyra:) 

A. Uirum ego batidem m frufla conclfam 
elixabo ? quid als ? an Siculo more ajfam dabo ? 

B. Siciilo mon para. 

irj. BOCES. Ariftoteles, in libro qui infcribitur 
ZwiVof, (id eft , i?c AnimaHbus ,) five De Plfcibus , ait : 
vNoto^rjp:a dicuntur, ( id dl, ui dQrfo. natau,) box. 46 ΑΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. C. 9. 

γίτΛΐ ΐ3ωΗ' α•κολιογ()Λ7ΓτΛ ^ ^ί » κολίΛς. " 'E;r/%«p- 

Έτί iJe τΓοττοΰτατι βωκίς> 

^ουμψιος ^\ ίν Άλίίντικωί β ο η κ ας αυτούς Kct» 
ΛεΤ, kv τούτοις' 

'^Η λίυκψ (TworhvTa βο'/ικας η τριγκους τε. ^ 
^ΤΓίίχητΓΤΓος Sii και οΐ ΛΛλοί 'Αττ<κο/ > βοακας. 
ΆριττοΖ^άνης, Ύ.•/.ψας 5 καταλαμβανουσ-αις' 

Άλλ' εχίίχτΛ γαττίρα. ματτψ (^βοάχΛον,) '^ ; 

^^νοίΐάο-ζη Si τταοα Τήν βοψ. Sio και 'Έρμου hpov 
ilvai λόγος τον Ίχ^νν, ως τον κίβαρον ^ 'Αττολλωί'ος, 
Φίρίκράτν,ς Si , tv Ι^\υρμ'/;κανύρΰύ7Γοις , ύττούν' „ Αλ- 
ί Αη χςίλίίίγραιττΛ? ζ {tpiyy.av( ts corri^unt viri doifli. Alibi 
apud Noftrum τ^ίκχ/.οί τί fcribitur. 3 ΣκίιναΤί edd. 4 Vo- 
cem praeter metrum ab Athenaeo adieftam , parentheii inclu- 
iimus• 5 xi9ap(v• editio Ven. cum mstis, 

[& alii: ] fcoUo^/apta vero, id eft, oblique notata ; [ il- 
ve coWio^rapta legendum, in ventre notatuF] coUas. [ alii- 
que.] Epicharmus vero, in Hebes Nuptiis: 

Adhaec porro boces , fmafiJes , apuae. , cammart. 
Nunienius vero, in Halieutico, hokas iilos nominat, 
his verbis : 

Aut candidam fynodontem , boecusqiu , tnncosque. [five, 
brincosque. ] 
At Speufippus, aliique Attici , boacas dicunt. Arifto- 
phanes, in Mulieribus tentoria occupantibus: 

Sid expletum poflquam vcntnm habui boacibus , 
domiirn reverfi fum. 
Nomenautem invenit a vocabulo /2oh : (quod clamorem 
vel vocem fignificat. ) Itaque Mercurio facrum eiTe hunc 
pifcem aiunt; quemadmodum citharum, Apollini. Phe- 
recrates quidem in Myrmecanthropis , (i. e. Fomids D£S. ρ. 2^7. L Ι Β Ε R ν 1 1. 47 

λον φούνψ ουκ, ϊχίΐν Ιχουν Οασ-ι το Tra^aL-Trctv" " ίττί" 
Oim' jjN;/ τω ^ίω , ουκ ίσ-τιν Αλλος Ιχ^υς ου§% 
ΒΪς, 7} /3ολ|. " 'λ^κττϋφαννις ^' ο βυζάντιος' „ Κλ- 
χ,ως^ (pvjiriv, yjf^ug λίγαν τον Ίχβυν βύύκα, ^sov 
βοωτΓΛ' ΊτΓίΐ, μικρός υτταρχων , (Α,ιγΆλους ού-π-ας 
b ϊχίΐ. iivi hv ούν Ό βόού'ψ , βοος ύ^ρύαλμους έχων.'* 
Ιϊρος ον λίκτίον' ίΐ τούτον ^ κΛκούς ονοιχάζομίν , Λλ 
τι κορΛκϊνον <PafjLiVi ου αοροκίνον] ωνομάσ-ύνι 
yu^ Λ7Γ0 TO\J τΛς κ,οοΛς κινάν, τι α ουχί και criiou' 
COV λξγομίν, ο/Λλα αΊλουρον', ωνομασται γα^ 
ΚΛί ούτος λτγο του σίιιιν (τυνιχως τψ ουραν. 

Β Ε Μ Β Ρ Α Δ Ε Σ. ^ Φρύνιχος , 5 Ύραγω^ϊοϋς' ^^^"^• 

Ώ, χρυιτοκίφαλοι βίμβρύ^ίς 3'ίΖλάίΓ(Γΐ<Ζΐ. Bembra- 

'Έττίχαρμος ^\ ^ ίν ΙΙβας γαμώ, βαμβρα^ονα,ς ^ 
αύτας κα,λίΐ' 

Ι TCUTO edd. 1 Bi&paSsc edd. & hic & proximo ver''n. 3 Te- 
raeie σννιχαζ riirius h. 1. inferit ms. ^. 4 Deeft coniun- 
ftio edd. 5 βιβρΛ•!,ί-νΛς edd. & hic & deinde. 

hominibus ,^ cum dixifiet, Nulli aVu pifci omnino vocem e£l 

aiunt ; fubiicit : Per dlvas 1 nuUus εβ allus pifds, nifi hoax. 

Arlftophanes vero Byzantius ait : »Perperam a nobis 

βωκΛ pifcem hunc nominari, quem βοωτα. vocare debe- 

remus; quoniam , parA^us cum fit, magnos oculos ha- 

bet. Sic βόοΰ-^ Fuerit , bovis cculos habens.tc Cui refpon- 

deri debet: Si perperam hunc nominamus, cur κοράκι- 

vov dicimus , non kocokIvov ; cum nomen habeat ττ^ρώ 

Tb κΌ^ο.ί κινίϊν t quod pupillas fnqnenter moveat? Cur por- 

ro non σύου^ον dicimus, fed σίλουρυν ; quandoquidem 

iTtt-.ii To ff?irtv σννίγ^ωί riiv oif.kv , ( ca• eo quod ajjidui caw 

dam rjUatiaC ) nomcn invenit ? 

a8. Β Ε Μ Β R Α D Ε s. Flirynichus , in Tragoedis: 

Ο aureis capidbus bcmbraJif, marinae ! 

Epichanmis vero , in Hebes Nuptiis bambradonas eas 

vocat : 48 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 9. 

ν>α.μ,β^Λ^όνίς §\ tn ^ κίχ,λαι , και λΛ- 

yxti ΈωΟρων i kv Άν^ρίίοις' ^Βα/^βραίονί, ρΛφί^ι." ^ C 
Ι^ουμψιος ^\ h Άλϋυτικω' 

' Η βαί^ icafi^i , κα* ίί ττοη βί^^βρά^ι , "* κίίνΐ} 

ζωη ίτΓ αγραστοιο, ^ τά^ί σκίψαιο ^ίλίυρΛ. 

^Ούριων §\ ίν τω Uifi Ίχύυων* (pti<ri' ,,Βί^ιβρά^Λ 

άτΓΟΚίφΛλίΰ-Λς , iciv >ί kSpoTtpa » κα< άττοττΑυνας άλι 

λίΤΓτω iccn υ^Λτι , 'εψίί τον αυτόν τροττον τ^ τριγλί•' 

τΛ. γίνίται §ί, φ'ήίπν * \κ μονί]ς της βίμ,βροί^ος 

Bembra- CKiVUCrict Τΐς f] 7rpO(TCiyof)iVOfi£V9j βί(ΑβοαΟν'ή' ής ^ 

^ ^ ' [xyrifAonvii Άρκττωΐ/υμ,ος ίν Ήλ/ω ριγουντι' 

Ό γί τοί ^ικίλος τοις (χί/^βροίΟυΛίς ά 

ΤΓ^οσίοικίν ο καρκινοβάτ'ής. 
Attlce, Άττίκοι S' όΐΑ,ως β^ι^^βρά^Λς λιγαυατίν. Άρκττομ,ίνης* 

Bembrades Ί" ' 

lo^js-i 

Ι Jf τί edd. Reftius, B«i/i8^itJovef , χίχλΛ» τί. ι J^axcvTsc τ' ali• 
bi apud Noftrum. 3 i>o«if(4 viilgo. 4Defiint quatuor voccs 
editis. 5 Sufpefta vox. 6 βίβ(Λκρίι>ι edd. μιμ β^Λφύ λ 
Etymol. Μ. y ίν ir.s. ^i. 

BambradontSy adhaec turdi, &leporeSt draconesque flrenui. 

Et Sophron in Viriiibus: Barnbradoni , rjphidi. ( id eft, 

acm pifci, ) Numenius vero, in Halieurlco ; 

Aut parvae fquillae t aut β forte bembraai ^ cui 

vita in αξΓοβο ; has cogita efcas. 

Dorion Λ'εΐΌ, libro DePifcibus, fcribit : » Bembradem , 

fi maior fit, capite truncatam, poftquam tenui fale & 

aqua ablueris, elixa eodem modo quo triglitldem. Para- 

tur autem, inquit, ex fola betnbrade edulium quod- 

dam, bimbraphya (five, membrapbya) didlum ; cuius me- 

minit Ariftonymus in Sole rigente : 

Siculus carcinobates fimUis efl membraphyis. 

Attamen Attici bmbradas dicunt. Ariftomenes , in Prae- 

ftigiatoribus : ρ. 2S7. L Ι Β Ε R ν 1 1. 49 

ΑοκΓΤύύνυμ,ος , Ήλ/ω jiiyovvn' 

υτ α,φνή νυν ίστιν itt (τα,ψως > 
οίιτ' αύ βί(Α,β^ας κακο^αίμων. ^ 
Αρκττοφύννις , Tvjpci' 

ΎοΓις ΤΓολίόχρωσ-ι βψβράΰπ ηύραι^ί^χίνη^ 
ΤίλΛΤΰύν, Πρ6σ-/3£ί7•;ι/' 

Ήοάκλίΐς, των βΐΐΑ,βοα^ων. 

Έν ^ί ΤΛΐς Έ^ύττίλίΓ^ος Aihv ktrTlV £Uj)i7v KCti Λλ Τβυ Membrades. 
e "μ "/^αφοιχίνον, ^ΑνηΟανής cF' kv Kvoi(rii<5i* ^ 
ΑτοτΓον τί ^ κΤιρυττουοΊν ϊν τοις }χ^υ<Γΐν 
}irjpvy(Ji,eC ου και νυν τις ϊκβζβ()Λγίΐ ^ ^χίγα, 
μίλιτος γλυκ,ντίρας βιμβ^,α,^Λς φΰί<τκων ϊχ^ιν. 
Εί τούτο τοιουτ ϊττιν , ου§ίν κ,ωλυίΐ 
τους μίλιτοττωλΛς αύ λίγίΐν βοΛν ύ\ Ότι 

1 Alib'. iVfl' άνΧας vel ιστιν ίττλΖς : & initio 'Ώ^τ' οίν ά κΛχί- 
ίαιμί,ν Etym. 3 K.uii«j-9iJfi=( Ι1.Ι. edd. Kvo/5-9/Jfi'rt Ms. & dein- 
de ToVov Ti edd. & Ms. Alibi KvoiSui/. 4 ΡοΓί","ΑτβΛ•5ν ye* 
5 ίχίχρίγιι conigunt virl άοί\Ί , & fic ms. £p, 

Bembradas adferens obolo emtas. 
Ariftonymus, in Sole rigente: 

Neque apua niinc efl plane , ncque bembras mifera. 
Ariftophanes, Senedute: 

Scmbradiltus , quibus caniis cohr , nutrlta. 
Plato , in Legatis : 

Ο Hercules ! qiiat hembrades Ϊ 
Sed in Eupolidis Capellis etiam per m literam fcriptum 
nomen reperias. Antiphanes vero, in Cnoefthide, ait : 

Abfiirdum clamant in foro pifcario 

praecomum : ubi etiam nunc quidam alta clamavit voce, 

» melle dulcions bembradds fe haberc « diilitans. 

Id fi Ita e/?, nihil vicijfim prokibet 

hos qiii md vcndunt , qiio minus dicant clamentqiie ^ 
Atken. Vol, IIL D 50 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C ίο. 

ττωλαυσι το fiiXi σΛτ^οη^ον των β%μβ^ά>2ων. 
Κλ< ' ΑλεΙίί S\ ϊν 'KopYiyiSi, iia του μ, ί'ίρηκίν' 
' Ος τοΙς τίτρΛ^ιΟΎΛΐς μίν τταοί^ηκίν ϊσ-ύίΐΐν ^ f 

■^ρωψ λΐκιύον ^ και (ΐίΐχβρΛ^Λς '^ κοίΐ στε^φυλΛ. 
Έν ^ί ΥΙρωτοχόρω' 

— ΈτητΓονωτίρορ , 
ju<t τον Αιόνυτον, [ovrkvl ^ ουκ ίϊλ>ιφ' lyu), 
αφ"" οϋ τταραοΊΤύ). βΐ[χβρά$Λς μοι κ,ρύττον ψ 
Ιχίΐν μίτ ΆττικκΓτι ^υναμίνου λα,λίίν. 
ονησ-ιφορον ψ τούτο, 
XXIX. Βλε'ννοΣ. "^ Ύύυτου μψνψΛΐ Σώφρων L• λ Blennus, τω ιτΓίγρΛφομίνω Ο,λΐίυς τον ά,γριωτΛν' ,,Βλίννω 
<Τ'ηλαμονι. " €σ"τί ai Kcofitu) τψ ιόίοίν 7ΓΛρα7Γλή(ηος, 

Βαεον, Επίχαρμος S\ kv ΙΙβας γαμ,ω, ΒαιΟΝΑΣ τ<- 
frti ιχους καλίΐ» 6V τούτοι; 

ι Deeft Κα) edd. 2 saSitiV vulgo. 3 λ/χυδον erl. Baf. & Caf. 
4 μιμβράόΛ ms. Ep. βιμίίρ-χ^Λς ed. Caf. 5 Vox e conieft. 
adiefta. άλλον coni, Dorville. 6 txtn μι κ' Άττ/κίβ-τ» «fuva- 
/ufviv edd. 7 Βίλίννος edd. & dein βίΧίη». 8 Άλίΐυί, το^ 
ά.-γμύτα.Ί ^i\in<i 5^>ιλ. edd. 

vendert fe mel putidius bembradibus. 
Sed & Alexis, in Choregide, perm literam fcripfit. 

Qui tetradiflis comedenda nuper adpofuit 

pultem & mcmbradas & fraccs, 
In Protoclioro vero : 

— — Molefiloretn , 

ita me Bacchus ! millam ( cocnam ) naflus fum , 

ex quo parafitari cocpi. Satlus mihi foret , betnbradas 

habtre apud hominem qui Attice loqui fciret. 

Magis hoc me iuvaret. 

29. Blennus. Huius meminit Sophron in Mimo 

qui infcribitur Pifcator rurticum : Blenno (inquit) pin- 

gui. Eft autem forma fimilis gobio. Epicharmus vero, 

in Hebes Nuptiis , Β α ε ο ν α s nominat pifces quosdam ; ρ. ι88. L Ι Β Ε R VII. 5« 

'Ays S'e ^ τρίγλας τε κυφας, 
καίχοι,ρίσ-τους βΛίονας^ 
}ζ.αί •παζ Άττικοϊς ^ί τταροιμιΛ έστ/ν* Μ)? [α^ι βαΐων' 
χ,ακος Ιχβυς. 

Β Ο rV Λ Ω Σ Σ Ο Ν. ^ Ό ΪΙυύαγορικος ^ι ^ ^ι Χ^^• 
ϊγκράπιαν 'λρχίο-τρΛτος Οηο-ίν' £uglos- 

b Είτα, λοίβίϊν '^Ι'ηττΛν ι^,ίγάλψ , και τψ υττοτρ^ιχυν ^^^ρί^ι^"' 
βουγλωσ<Γον ) ταντην &ίρίος, ^ κατΛ ^ Λ,αλκί^α 

^Έ,ττΙχΛρμ,ος §\ h H/3«i γΛμ,ω' 

— ^ουγλωσσ-όί Ti icui κίύα,ρος tvrjg. 
Ύων^ί βονγλύύΟ'σ-ύύν ^ιαλαττονης ί'κτιν κυνογλαΐΓ- Cynogioffiu, 
σοι. τηρι ων kui αυτών Έττίχαριχος φηο'ίν' 

Αίολίαι ?Γλωτίς τε κυνογλωσ•- 
(Γοί τ' kvyjv §ί (TKiciuiiig. "^ 
* Αττικοί ^i "φ^ιττΛν ΰώτψ KctXovfnv. 

Ι Ayf Js edd. Alibi ayf ο». ι Βουγλωσσος edd. 3 "^ ^^' 
eft edd. & ins.£f . 4ΤΛύτ»ν 9 « ^ st edd. 5 Vulgo mi Χαλκ. Alibi 
itif\ Χ«λκ. 6 xiSitiif edd. 7 fv»v Ji χα* ?χ/αθ. vulgo h. 1. 

Attulit mullos gihbos , 6* ingratos baeonas. 
Eftque etiam apud Atticos proverbium : Nt miii baeon 
(contingat:) pravus efl pifcis. 

30. BuGLOSsuM. (vel, Buglossus. ) Archeftra- 
tus , ob abftinentiam temperantiamque Pythagoricus 
fcilicet, fcribit : 

Tum fumendus pajfer magnus , 6• fubafpera 

buglojfus , ( haec quidem aeflatt , ) ad Chalcidem inclytam, 
Epicharmus vero , in Hebes Nuptiis : 

— BugloJJique & citharus aderant. 
Α bugloffis autem diiFerunt cynogbjfu De quibus idem 
Epicharmus ait: 

Et varlegatae plotcs & cynoglojjl: aderant porro fclathides, 
Attici vero illam (bugloiTum) pfmam vocant. 

D ζ 5i ATHENAEI DEIFNOSOPH. C lo. 

y^'^'^U ΓΟΓΓΡΟΙ. Τούτους 'l}C£cnog α-κλ}^ροτίρους των c 

CoNGRi. ιγχίλίων ίΐναί φνισι, και αραιοτΑρκοτίρους τε και 
άτροφούτίρονς i ινγ^λΐΛ τε 'ττολυ λϋττοι^νονς , ίυ^ττο' 
μάχους <ίε ϋναι. ^ίκαν^ρος §ί» ο Ιττοττοιος, \ν τρί- 
τω ΤλωσΌ-ων f καλίίσ-βαί φηα-ιν αυτούς κλι γρύλ- 
λους. EucJo|o$ ^t , ϊν ίκτω Της ττίριό^ου , γογγρους ' 
φηοΊ ΤΓολλους α,ν^ραχ^ίΐς h ^ικυωνι ΰλίσ-κίίτβΛΐ' ων 
hiGvg ilvui ΚΛί άι^α^ιαίους. Φίλημων §ί, της κωμ,ω- 
ϋας ό 7Γ0ΐ?ιτης , και αυτός (Α,\νΐ[Α,οηυων των h Ύ,ικυω- 
VI διαφόρων γόγγρων , ττοιίϊ τίνα fxayiipov ίττι τίχινι ά 
τ>7 ίαυτου α/Λνυνοιχίνον , και λίγοντα εν τω ίπιγρα,- 
φοαίνω ^τρατιωη^ι ταοί' 
•^•^^^'• Ό,ς Ί'μίρός μ υττψ^Λ^ 7? τε κουρανω 

Coquiisgio- Λε^£4< uoAovTi τύύ\1/ον ως ίσκίναατα. 

Ν;? τψ Αβψαν, ηόυ γ wt wtj^tpuv 

ι γίγγρυς ϋί φχσ/ edd. 

31. C0NGRI. Hos, Icefuis ait, duriores efle an- 
guillis , carne rariore laxioreque, minus nutrientes , & 
fucci bonitate multo illis inferiores, fed ventriculo com- 
modos. Nicander vero, epicuspceta, tertio libro Glof- 
iarum , vocari eosdem gryllos ait. Eudoxus vero , fex- 
to libro Circuitus Terrae, fcribit, multos Sicyone 
congros capi qui hominem ferentem onerent, ac non- 
nullos etiam plauftro avehendos. Philemon vero, com- 
oediariim fcriptor, pariter mentionem faciens praeftan- 
tium Sicyone cong.rorum , coquum aliquem inducit in 
fabula quae Miles infcribitur , gloriantem arte fua, & 
haec verba facientem : 

32. C/c me narrare coclo & telluri lubit 
quas adventanu primulum βηιχΊ dapes ! 

Ut fuave efi femper , pcr Dios , quodes ienc L Ι Β Ε R VH. 53 h ctTrcicriv. Ίχύυς ' ατταλος ^ ciog ysyej/g fxoiy 

TVfiOlCriV, CVO Λνύύύίν ί'ζ,ψύκΤ^^ίΐΜΰν' 

ctAA οιος ψ Qct)v , κ οτΓτος ων τοιούτος ψ. 

ούτως Λτταλον ί^κΛ κλι ττοΛον το ττΖζ 

οτΓτων τον ^ Ιχύυν ού^ί ΤΓΚΓΤΐυ^ησΌΐ/,οίί. 

' Ομ-οιον kyiviT, όρνις ότταταν ^ α,^ττύα-^) ι ο 

του καταπιίίν μ,ίΐζον τι' τηριτ^ιζχίΐ κύκλω > 

τηρουσΆ τούτο' κοίτα, τηρικτποΰ^ακιν 
< /- (\ /Λ ' / \ r 

iTipcty ΟΙύύΚΆ00υ(Τΰί, ταυΤψ. ΤΛΌΤΟν ψ. 

TrjV ψ^ψ Ο ττρωτος αυτών κατΛίΛα^ων 

της λοτΓΛ^ος , ανΐττη^η/η , κοίφίυγίν κύκλω ι ζ 

τψ λοπα^' ίχων. αλλοί <ί' ί§ίωκον κατά. ττό^ας. 

ίζψ ολολυζίΐν Qi jbiiv 'ήρτΓΆσ-αν τι ya^ , 

CI S' oi)hv , οΐ §ί ττάντΛ. \i.ctt τοι τταρίλαβον- 

1 'ίχ9~ΐ' cortigunt Bentl. & Toup. α «φ' άλο^ Toup. 3 '^'^τον 
niS.Ep. Toitv Toup. & Bsntl. 4 τΌν οτττοι» edd. cum ins. ^. 

5 0T*v edd. oif όταν corr. Cafaub. & Grot. ό Vuigo τοϊ-^β 
ίίΛΤΛτηίΐν 'πιρι ο' (ο-ττούοαχίν. 

res cedunt Ι Pifcis ille quam faEius tener ^ 
qualem appofui , non medicatum cafeo ^ 
nnBumve adfcitls defuper coloribus ! 
Parebat ajfus , qualis dum vixit fuit. 
Quam tctnperate ac moUher ignem adjnovertm 
affando pifci, vix efl quisquam ut crcduit. 
Ita fc res habuit , magni ut fi quid in abum 
gallina rapult : illa in orban curfitat ^ 
quaerens id uC edai: hanc mfequitur ahera , 
non illa minus approperans. Plane ad hunc modum^ 
qui patinae prtmus in voluptattm incidh ^ 
continuo fuhfultavit , & patinam tentns 
in orbem fugtt i feBahar.CHr casieri. 
Res digna plaufu: quidam ηαίΐΊ aliquantutum ^ 
nU alu , nliquum reHiuu Atqui acccperam 

D 3 54 ΛΤΗΕΝΑΕ1 DEIPNOSOPH. C. ία 

\χ^ς ΤΓζίϊΛμίους •, ϊσ-βίοντας βοι^βορον-, 
ti S ΐλαβον ' Λρτίως ^ (τκύρον , t] 'κ rvjg^ Κττικνίξ 2θ 
yXcivici(TKOv , ω Zet> (τωτίξ, η '| Αργούς κάττΰον, 
fj 'κ χης ^ίκυωνος της Οίλης , 'ον τοίς Β-ίοϊς a 

<^ί^ιι ό Υ\ο(ηι§ων γόγγ^ιον ΰς τον ov^ctvov" 
α,ττα,ντίς οϊ φαγόντίς ϊγίνοη αν 3'tot. 
*Auavct(j-iatv wptjKU' τους νι§η νίκρους^ 2ζ 

Όταν [ μ,ονον j ^ o<rOpccvuct)a-i , ττοιω ζ>;ίν τταλιν. 
^^^^^^• Ύαυτα, νη τψ Άύφαν, ού^' αν '^ 'ίΑίνίκράτνις 

Menecrates eLV Ο 'Έ,υΰΛκόίΠΟς ^ ϊ^ύύγΚύύΤατΟ , Ύ^ΐνς 17ΓΙΚΆ?\θν- 

medicus , ^ • -. ^ ^ < / "" ~ r,-^ ~ 

cogn. lupj. ^ivcg, c? tCpovii μ,ΐγα ως μονός αηιος του ς>ίν τοις 

ter. • Α ^ ^^~»-'> ~ \τ 

ανορωττοίζ γίνοι^ανος αια της αντου ιατρικής, τους ουν 
ίσίραπίυοιι%νους υττ αυτού τας ιίρας καλου^Λίνας νο- 
(Γους , συγγραφίΗΛί ψάγκαζιν , Ότι ύττακουσ-ονται h 

χ tt ίί λ*|3»ν edd. vett. cum ms. ^. «ν «5s λά/?* ms. Ep. a litTt 
edd. Scms.A. Deeil ms. Ep. 3 Vox ex conieft. adiefta. 
βτ«ν τί Grot. Forfan «ταν y' αίτοσφ/ιανδίϊίτ/ aut όταν ya^ 
οσφρ. 4 ouJe Mivcxp. edd. 5 Zufajcsuffioi gdd. cum mj, £/>, 
6 ίφ^ίγξΛΊο edd, 

j>iy<:« coquendos Umtdones ^ amnicos, 
Quid , fi accepijfem fcarum? quid , fi ex Αη'ιςα 
^laucifcum? pro Di fummij aut ex Argis aprum? 
aut congrum , amica de Sicyone tfui venic , 
coenam Neptunus quam coeUtibus fert Dils ? 
ctrte CQnvivas cunitos feci£cm Deos. 
Reperi 'immortalhatem : nam iam mortui 
in vitam redcunt, fi quid olfaxint mei. 
35. Haec, per Minervam , ne Mmecrates quidem Sy• 
racufius gloriatus fuiffet, /u;;^irercognominatus; qui ma- 
gnifice de fe fenricbat, quafi unus vitae auftor effet 
hominibus per fuam artis medicae peritiam. Is igirur 
hos, quos a facris morbis curalTet , fcripto cavere coe- 
gitj obtemperaturos fe illi lervQsque futuroSj ubicon- ρ, 189. L Ι Β Ε R VIL 55 

Λυτω iovhoi ττίριο'ΰύύίντΐς. και ^ικολουύονί/ y ό μίν τις 
*ϋρακλίους σκζυψ ^χούν > Kctt KctXovfjLivcig Ή|5ακλί;ί * 
C NixoVr^aTOi S' ψ ούτος ο Άργίϊος , kpm νόσον St'i- 
ρατηυ^ίς. fxvri^OVivii ^' auToiv Εψιττττος kv Υίίλτα- 
(Γτγ, λίγων ω^ 

Ου Μίνίκρύτης fJLiv ίφΛτκιν ikcti ο Θεό?; ^ 
'Νικοσ'τρα,τος (^' ό *Αργίϊος, ίτίρος Ηρακλής jj 
άλλος is τις ως Έ,ρμης , •χλαμ.ύ^ ' ίχων και κηρυ- 
κιιον , ττρος ^i τούτοις τττίρα ως ο 'Σίλίίτης 'Νικά- 
ς: γορας , ο και τ'ής ττατρΊ^ος τυραννν\<τας , ως Ιστορζί 
"Βάτων ^ ίν τοΙς Περί των \ν Έφίίτω Ύνραννων. 'Hyji- 
σαν^ρος L• (^rjcnv , Ότι και Άΰ-τυκρίοκτα , ^ θ-ε^οίττεν- 
Β-ξντα ύτΓ civtcu , Απόλλωνα ϊκαλίίπ. και άλλος 
§' αυτύο των ττίρκτωβίντων , Άιτκ?\.η7ηου στολψ ανα- 
λαΐ^ων^ συμτΓίριιφ^ί'ιρίτο. Ηντος S' ό Zeuj•, ττορφύ'" 
jiav ΫΐΐΑ,φΐίΰ-μ,ίνοςί και σ-τίφανον χρυιτουν ϊττι τ-ής κε- 
ι Forf. thoLi Ίι,ίυς -ϊίβί. 2 Βάττ&'ΐί edd. 3 Ά5•τ;<κλ5Λ 
nis. Ερ. 

valuilTent. Sequebanturque eiim , alius Herculis habitu 
indutus, & Hercuks cognominatus : (Nicoftratus is fuk 
Argivus, facro morbo liberatus ; cuius m^minit Ephip» 
pus in Pelrafte, his verbis: 

Nonne Mcnecrates Dium lovem fe. cffe dicebat ; 

Nicoflratus vero Argivus , alterum fe HercuUm ? ) 
alius vero Mercurii habitu > chlamydem gsrtans & ca- 
duceum , infuperque alas ; fic Zelites Nicagocas , is quj 
etiam tyrannidem fuae patriae occupaverat^ ut tradit 
Baton in libris de Ephefiorum tyrinnis. Hegefander ve- 
ro narrat , Aftycreontem , querti idem fanaverat, Apol- 
linem ab eo fuilTe vocatum. Alius rurfus ex his qui va- 
letudini ab eo reiVituti erant, Acfculapli pallio fumto,iri 
illius comitatu oberravit. Ipfe vero ille Jupher, purpura 
aajjduSj & auream coronam in capite geftans, fceptruro 

D 4 5($ ΑΤΗΕΝΛΕΙ DETPNOSOPH. C ίο. 

φΛλης ίχύύν , Kcti σ-Κ'ήπτρον κ^Λτων , κ,ρητηι^ύς τί 
υτΓΰ^ί^ϊίμίνος , TrspiriU fjttTct του S -ίίου χορού, και έ^τί- 
(ττίλλων Φίλίτητω τω βα<ηλ{ί^ ούτως ε^ραψέν* d 

XXXIV. „ Mgj/gxpiiTJji Zguj ΦίλΙτΓττω χαίμιν. 

Menecratis „2τ ftcv Μακί^οιίας βοίσιλίυίίς, ίγω rh ϊατρικας^ 

epidola ad ν \ > • / ^ ' '' Π \ ίΤ 

Phi.!npun\. ^**' ^^ i"'^*' ^'/ί'^ίνοντας όυναται , οτίΒΐν (όουλητ/ις , 
Λπολλυναι,' ίγω §ί τους νοσ-ουηας σωζίΐν, και τους 
ίυούύστους ανοοτους , οι αν ijjioi τηΛωνται , ττΛοίχιιν 
uiXpi y^pcύς ζω.ηΛς. τοιγαρουν cn fxtv Μ.α,κίαόνζς So- 
ουΟορον(Γΐν , kfjis Si η,λι οΙ ιχίΚλοντζς ίο-ίσ-ύαι. ^ Zeu^ 
γα.ξ ϊ'γω αΰτοις βίον τταρίχω."' ΤΙρος ον, ως ^ (/-i- 
λαγχολωηΆ) ϊτΓΐίΓτίΐλίν "^ ό Φίλίττττος' [ ,, Φ/λίΤΤ- 
3Β"θί] ^ Ι^Ιίνίκράτίί υγιαίνίΐν/' ΥΙαΰΆττλνισ-ίως ^e ϊττζ- e 
στίλλί KCU ' Ρίρχι^αμ,ω τω Αακι^αιίΑ,ονίων βασ-ιλιίχ 
%Αί τόϊς άλλοις, Όσ-οις ίγραφίν, οϋκ αττίχομινος του 

ι t'i f/jic) -πί/θονται edd. 2 ■π^ριίσισ'ίΛΐ coni. Villebr. cum Dalec. 
ei ?Jtit μίΚλοντίζ ί'σίο^Λΐ coiii. Cafaub, 3 Carent lic edd, 

4 ϊπίσκΚΚίν ms. A. 5 Deeft vulgo pofteriori loco ηοιηεη 
^ιΉί'ητίΟζ. 6 (-ίτίστίίλι edd, 

jnanu tenens, foleasque indutus , cum ifto Deorum 
choro terram peragravit, Idem literis datis ad Philip- 
pum regeni, in hunc modum fcripfit: 

54. Μ encc r ate s lupitcr Ρ hi llppo fa lutem ! Tu 
regnas In Macedoma ; εζο vero in Medicina. Et tu quidem bcne 
vaUntes , fi volueris , pcrde'-e pates : ego vero aegrotos fanare , 
6", <jui htnt valent , hos , fi mihi panant , praejlare pojfiim α 
ruorhis liberos ad feneflutim viventes. Quare nbt quldem Ma- 
cfdones faidlues funt ; wihi vero quotquot [yj/vi ] ejfe cu- 
piunt, Ιυρ'αςτ enim ego vitam illls largior. Cui homini , tatn- 
quam infaniemi , Rex refcripfir: Phllippus Mcn^crati fa•* 
pitatem ! Similiter vero ideni & Archidamo Lacedaen.o- 
riorum regt, & aliis, ad quoscumcjue lireras daret, 
fcribere confuev^rat; Iqvis f;bi nomen tribuens, Quem ρ. 289• L Ι Β Ε R V 1 1. 57 

Αιος. ' }ία,λΐ<τας ^' αυτόν ττοτί ^ ί'π -t ^ίίττνον ο Φι- 
λίΤΓΤΓος fXiTci τύΐν Ι^ίων &ίων , (τυγίίΛτίκλινί ττάντας 
ιτΓΐ τί]ς [M(rtjg κλίνεις, ύψνιλοτατΛ κοίΐ [ίοοττοίττίστα- 
τα 5 κίκοτ[χγιμ,ί\ιης' κμ τ^ύτηζαν παρΛύί)ς , ίφ" ης 
(όύύ^ος ίκατο , ncn των αττο y/js τταντων ανω ^ λττ^ 
αρχαί. ΚΛί , ότΓΰτί τοις άλλοις τταΰίφζΐ^ίΤθ τα ί^ω^ί- 
{ UU, τοις ΛξΑ,φί ^Ιίνίκράτη ίβυμ,ΐΜν κ,αι iCTTTivrhv qI 
τΓΛί^ίς. και ήλος ο καινός Zst)? , μζτα των ύττηκόων 
γίλωμ,ίνος, ^ίων ^ ΐφν/ίν ίκ του συΐϋποα-ίου, ως 
ηγησ-αν^ρος Ίστοοίί. Μν^^^ήνευΜ ^g του ^Ιίνίκρατους 
KUi Αλί^ς ίν ΙΜίνω. 

αι κ1)ίμιιτων ο ο Κυτριος , τα. Αντιοχου του βαιτιλίύύς TraiSiKa, ως φησ-ι Υίυ^ρμ,ος ο ΈφίΟΊος kv Themiron, 

~,n~cy ^ ,/, ^ ι cogn. Her- 

Tj) oyuQi^ των Ιστοριών, ου μ,ονον ιν ταις ττανηγυρίΟΊν cules. 
Ληκηρυττίτο' Θίμ,ίσ-ων Μακί^ων, Άντιόχου 

Ι Forf. τοΖ Δ /ec ονόμΛτος. 1 νί ■πατι αυτίν edd. 3 '^"■^ f^iy'*- 
\ο•πρί7ηστοί-ΓΑ η αροτιριττ. edd. 4 ■"'«VTiWi ίτταρχαί ms. Ερ, ■πάντων 
xafjrSv άττ» edd, 5 /^«τοί τ?» ν•π«χ. γιΧύμί^ος ^eaev ed. Cat. 

qiium aliqiiando Philippus ad coenam vocaiTet cum fuis 
Diis, ciin6los una in lefto discumbere fecit in medio 
ilante altiiTimo , & veluti Deorum in honorem magni- 
fice exornato : meiifamque iuffit adponi , fuper qua 
erat ara exiku61a, cui impofitae omnium rerum quae 
terra gignuntur primitiae. Tum , quoties aliis adfereban- 
tur cibi , Menecrati eiusque comitibus odores adolebant 
& libabant pueri : dcnec ad exiremum noviis lupirer, 
cum fuis fubditis riliii habitus, ex illo convivio curfim i'e 
proriperet ; ut idem Hegefandcr narrat. Eiusdem autem 
Menecratis mentionem etiani facit Alexis in Minoe. 

35. Sic vero etiani Ihemlfon Cyprius , Antiochi re- 
gis amafius , ut fcribit Pythermus Ephefius oftavo Hi- 
ftcriarum , non modo in pubiicis huminum conventi- 
t)us hag formula prodamanis ert : Themifon Mace- 58 ΛΤΗΕΝΑΕί DEIPNOSOPH. C lu 

βασΊλίοις 'Ηρακλής' αλλ, ίύυον ^ αντωτταν-ζ 
7ίς οΐ ϊγχωριοι > ϊτηλίγοηίς Ή^κλεϊ' QifjLiacuvi » καΧ 
τταοψ αυτός όττότΐ τις των ϊνόό'ζ^ων Β'υοι , και ανίκη- 
το <rTpci)f>iv*;v καί' αύτον ίχούν , ηι^φΐίτ^/,ίνος λΐοντην. 
ίΟόΰίΐ Sf. και τό'^α Ζ.κυύικΛ» και ρόπαλον ίκράτίΐ, 
Ό J*' ούν ^liviKpaTtjg , τοιούτος ων Όττοΐίος uptjTaty ού^ 
Stv 'ζταραττλιρηόν ττοτί ϊζωγκύύίτατο , βίον ο '^ραιρψ 
^ΐίνος ι/,αγαρος, 

Άύαναιτίαν rjvprjKa. τους tjrjrj νίκρους, 
όταν οαΟρανβα^σΊ, ^ ττοιω ζψ τταλιν. 

, Άλα^ονικον οί ί(Γτι τταν το των ΐΛ,αγίίρων φυλον ο Gionofum ^- y^f^^ \{γγ,(Γΐ7Γ7Γος iv Α^ίλ<^οΐζ ^ ΐΓαρκΓΤϊΐΰ-ι. Trapar 

genusco- λ / y ^ ' 

quorum. γξΐ όί μαγίΐρον λίγοντα^ 

Α. Ώίλτια-τί, τΓολλοις ττολλα τηρ* μ,αγΐίρικης 

tipyifA,i,v iCTTiv. η λίγων ψαινου τι όη ^ 

1 αλλ' iiuov τ» ed. Caf. 2 Forf. οτλ» y' ά^τησφρ» aiit ο'τίί* yk^ 
ίσ^Ρ' 3 VulgO h. 1. '^Ηγκσίνυρίς iv Δίλφοίί. 4 τ< μΐί< edd. 

ifi) , Antiocht regis Hercules: fed & facra ei fa- 
ciebant indigenae omnes, adclamantes Themifoni HercuUt 
Et , quoties ex illuftribus aliquis facpa faceret, arierat 
ipfe, fecrfim fubUini in led^o cubans , xeonis pelle ve- 
fiitus. Geftabatque etiam Scythicum arcum•, & clavam 
manu tenebat. Igitur Menecrates, quamquam talis qua- 
lem diximus , numquam aliquid fimile gloriatus eft, 
quale praediftus coquus: 

Repcri immortaUtatem ! nam lam moriui 

in vitam redeunt , fi quid olfaxint mek 
36. Eft autem gloriofum omne Cc>quortim genu&: 
quemadmodum Hegefippus in Adelphis docet. Inducit 
enim coqiuim ifta loquentem. 

A. Multis multa , optirne, de arte culinaria 

diEla funt : aut fac ut videaris mihi novi quidfiam ρ. 490- L Ι Β Ε R VII. 59 

KUivov τταροί, τους ιμττροα-οίν , η (χη ηλτγτ ifMi. 

Β. Ουκ' αλλοί, το τηράς τνις [ΐ^αγΒίρικης y 2υ/>? , * 

tlpvifxivov ύ^ίναι νο{Α.ίζί fjLovov ϊμί» * 5 

Ού γΛζ τταρίργως if^ciuov kv ζτίο-ίν §υ{ΐν* 

ίχων τηρίζωι^' ά,λλ' α,τΓοίντα τον βίον 

ζψων καυτά μίρν\ τψ τιχνψ ί^ητακΛ. ^ 

ύ^γι Καχάνων Ότ \α•τι , βίΐΑ,βρά^ων ^ τρόπους , ' 

ζ^Λκης yivfj TTAVTOoctTTct. το ττίοοίς coi Κζγω' ι ο 

ΌτΆν ϊν ΤΓίρι^ίίττνω τυΎχανω ^ΐΛκονων , 

ίτταν τα,χιστ ίλΰωζπν εκ τ*ις εκφοράς , 

ΤΛ βατΓΤ ιχοηίς > τουττί^νιμ,Λ tjj^ χοτοας 

αφελών , ϊττοίητΛ τους ^ακρυοντα^^ γζλΰίΜ' 

τοιούτος ίν^οβίν τις h τω (τωίλΛτι \ζ 

^iiSpAfxi γαργοίλισ-^ος , ως Όηων γάμων. 

Α. Φλκψ τταρατιβίΐς, ύτη μ,οι , και βίμ,βρΛ^^ας j ^ 

ι ^'ulgO ΤίΤί />t«yii|0/X«£ tufit. 1 VulgO svpnfxcl μάν^ν stSevAl τ(ΐν 

5 τρίηος edd. 6 μιμβρί^α-ς ms. Ερ. 
praeter caeteros commemoran ; aut ne me obtundlto* 
B. Ngn : fed fincm artis culinariae , Syre , 
reperijje noβ'eque me unum puta. 
Non enim pcrfunCiorie didici biennia 
ventrali praecinoius : fed told vitd 
hanc arttm exphravi , particulaum omnia qiiaerens: 
quot βηί QUrum fpecks j bembradum mores y 
lenticulae varia gcnera. Dcnique tibi dico ; 
fi quando in filicernio ego mlnifiro ; 
ubi primum redeunt ab exequiis „ 
pulUs indud viflibus , fimul atque olUe operculum 
tollo , e lacrymantibus ridintes facio : 
talis quacdam inUriora corporis 
percunit titillatw , ac β fiant nuptiat. 
A• Lfuuculam dum adponis^ dk mlhi ^ & bcmbradasT 60 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. n. 

Β. Trt. ΤΓΛρζργά, fjtou ταυτ ίστίν. ketv Je '^ηλάβω * 

tyiviro, και νυν ταυτο τουτ ο'ώϋ tclAiv^ 
υπ ο τγ,ς oa-fxtjg ycto ου^ί ύς ^ ^ννησ-ίταα 
α-πλως ^itAUuv τον σ-τίνύύττον τουτονί' 
ο Si τταοιων ττας iviicog ττΰος τψ Β'υρΛν 
ίο-τηζίτ α,χΛ','ής^ 7Γροσ•7Γί7Γα,ττΛλίυμ.ίνος i αζ 

ecCuuiOg, άχρι ecv των C/AceU/, ^ βίβυα-ιχίνος 
την ριν , ίτζρος τις 7Γρο<ΓσρΛμ.ων Λ7το(Γ7ΓΛ(Γψ 
. Α. Msyaf 6/ τίχνΊτν\ς. Β. 'h.yvoiiq ττρ^ς ον λαλίϊς' 
γάλλους ίγ^ α-Οό^ρ ol^ct των κΛ^ημ,ίνων y. e 

οί καταβίβρωκΆτ ίνίκ ΐμ,ου τας olxriotg. 3^ 

ΤΙροζ των Β-ίων τ* Sicil^ipiiv ούτος vfjuv §οκιί των wcu- 
fcL ΥΙιν^ύρω K.rjλr|Sόvωv i Ui κατα. τίν clvxov τροττον 

1 sky Ji μ^ λάί» ms. ^. ίν ό< \i!i'j ms. Ερ. 2 τοιί-τττ-ΛΓίΤοχ 

vulgo. 3 af/yiff«//tf( 'ί-ΚΛς mssti. 4 "'^ο '^~^ '.ομ^ί γάΰ -.Ιίίϊΐ 

edd. 5 ^Xf'f *'' «"Tor Tffv φί'λαν edd. Hinc vocem ΛφΛ,νίί 

delens Valck. legebat *xe<c y' αν ΛυτΙ» τϊν φίλ. 

Β. Haic funt quat obitcr facio. At qucd fi naElus fatro 

quae opus funt , &• cuUnam femd inflruxero ι 

quod clim apud Strenas , Syre , 

accidit , id ipfum nunc iterum. videbis : 

prae odon enim nemo unus poterit 

jngiportum hunc praitcrgndi ; 

fed , quisquis praeterit , is flatim ad fores 

conf^et attonhus , veluti clavis adfixus , 

muiuSy donec eum amicorum aliquis , cui obturatat 

nares , adcurrens abstrahat. 

A. Magnus es artifcx. B. Ntfcis cnm quo loquaiis.: 

multos adtnodum ego novi hic fedentium y 

qui fua propter me kona dtvorarunt. 
Quid, quaefo, per Deos , homo hic videtur vobis dif- 
ferre a Pindari Celedonibus, quae eodem modo quo ρ. 29»• L Ι Β Ε R VII. 6ι 

ταις Ζ^ίΐοησΊ τους ακοοαύ (αίνους ίττοίουν , ίττ ι aolv^olvo φί- 
νους των τροφύύν Siot, την 'ή^ονψ , αφαυΛίΜίο-ύΛ^, 

Ί:^ικ,θ(Λαχος ^\ \ν EiAeiif/ct , και α,ύτος τταροίγίΐ ^^^VIT• 
Ttvct f^uyiipov υτΓίρ βάλλοντα τους ττίρι τον Aisi/foroi/ Coquusplu- 

/ ^^^'^'^ ^^ Λ ' . res artes 

ηχνιτας. λίγίΐ ό ουν ούτος ττρος τον (ΛΚΤΰύύΐταΐΑ,ζνον dodas. 

f Α. 'ΎτΓΟ^ίίκνυίΐς fxiv 'ήύος αττίίον ττάνυ 

και ττραον' ολίγωρον ^e τητΓοίηκάς τ<. Β. Ilaij 
Α. Έν τίί τίχν/ι τίνίς icrfA.iv, ουκ ϊ^ήτακας. 
9] ττροτίρον ϊτΓυύαυ των ακριβώς ΐι^ότων , 
ώτω τ ifAio -ύωσ'ω μί j Β. Μα Δ/', ίγω μίν ουκ ζ 
ω(χψ. Α. \<τως , * Όσον fji,ayiipou §ιαφίοΐί ^ 

ι [λάγίΐρος , ουκ olcu' ; Β. Έ^ιιτο/χαι Si y, ψ λίγν\ς. 
Α. Το ya^ J τταραλαβοντ όψοί/ ί]γορα(ταίνον 
ττροτίρον ^ ατΓο^ουναι σ•κίυά<τΛντα αουσ-ικως , 

1 lungit ά/ζιιν 'ίτωζ , & interpungit (vf. fq. ) poft μίγαρις ms. 
£p. & ed. Caf. Grvnius vf. praec. interpungit poft ίγω μιν 
Ο' κ. Tum fic legit: Ή /viir ισας sVnr <5<αφ. 2 'oVov oia<ffp(t 
όίΛχόνου erld. Hinc vertit Grotius ; /ii?7/[//«j & coquus quid dU 
ficnt. oVov i)ia<f6fE< /yayii^oi/ nissti. 3 ττάτί pov vulgo, 

Sirenes, efFecerunt ut alimentorum ob voluptatem ob- 
liti auditores extabefcerent. 

37. Nicomachus vero , in Lucina , introducit coquum 
aliquem , Dionyfiacos ( id eft , fcenicos) artifices [in- 
folenti vaniloquentia] fuperantem. Is igitur cura eo, 
a quo fuerat mercede condudlus, fic coUoquitur: 

A. Infenium lepidum oflmdis ac traBabiU : 

fed neglcgenter hk fecifli. B. Quomodo ? 

A. Non cxplora^i in arte mt quantus forem. 

An foTte ab aliis , rem qui fclrent , didiceras ? 

dtque ita me conduxifli ? B. Nil certc minus. 

A. I^norans igirur fortajfe , coquus & coquus 

quid dijlent. B. At , fi docueris , iam fcivero. 

A. Acciptre ab alio praejlinatum obfonium , 

id fic ut oporiet concinnatum reddere , 62 ATHENAEl DEIPNOSOPH. C. n. 

οΐΛκόνύυ Vti του τυχόντος. ' Β. Ήράκλί'.ί;. ίο 
Α. Ό fjiayufiog eiri' ο τελίίος' ίτίρχ ^κχ,ύίο-ις, 
ΤΙολΛα,ς τίχνας λύβοις dv ίν^οξονς -η-άνυ > * 
ίύ\ι τον fjta^iiv βουλόΐΛίνον ο^^ως ουκ ivi 
ταυταις 5 ττροα-ζλύίΐν ιϋύυς' άλλ' ifJtTTfioTSi §u * 
ζωγ()Λ(ρΙα.ς i^^doLi. τα,υτΛ ^ και (ζαγίίρικΐΐς ι ζ 
fr^QTi^ov fxa6uv οίΐ της τΐχνι^ς ίτίρχς τίχνας' 

ών ilSiVOLl CrOi KfUTTOV ψ , f /,ΟΙ TT^tV λΛλίΐρ' ^ b 

Άα•τΐ)ολογικψ , 'ΐΛτρικ,ψ , Τίω/Α.ίτ(ίΐκψ, 

των ίχύύύύν γΛζ Tctg ύυνΛμ,ΐις και τας Τίχνοίς ^ 

fVTivSiv ίΐ<τνι' TTctpciKoAovSriaeig χρονοις, 2θ 

ΤΓΟτ α,ωρος 'e<ru' ίκασ-τος» >j ττοί' ώριμος. 

των γι^ονων yctQ ^iyat^d τα §ΐΛστγιμο(.τΛ' 

Ι Grotius lertit : famuUfunt opers , non coqui. In ms- A. vlde- 
tur indicari haec fcriptura, J/otxotsu 'jt' ου του τυχίντος. Un- 
de haec fortaffe interrogative accipieada , & perronae B. tri- 
ibuenda. 2 An ivfu ? ad ά,ν refer-indum. Grotius •nivu te- 
nciis, dein corrigit Sv μίι /uaSfi» j2ouX. 3 Taurw legit Grot. 
4 Forf. surrpofr^t J }i , & dein JfT 'ζαι•γ(ιΛ<^ίιις. y Grotius, 
if6ai τ »• κ*» μα.γαρ. 6 ί^βϋν edd. Grotius : (α. »' elJiKxi 
/χ5/ Hftimv ifv ττρίν ίμι λα^ίΐν, ) j κα< τασθίνίΤ Grot. 

famull funt opera culuslibet. B. Qrtti praedicas? 

A. Co^i/i perfeiii longe efl alia quaiitas. 

Multas ego artes claras nomlnaverim , 

quas qiii non reile didicerit , non debeat 

ad nofl.ram profilire, De Picloria 

arte aUquid deguflandum efl. Inde alLte quoqiu 

addifcendue artcs ante hanc : ( intcrerat med 

hatc fcire te prlusquam me conduceres : ) 

ut Medica , Sidcraiis , & Menfona. 

Namqiie omnes vires pifclum & invalenciam 

h'inc nojje dabitur , quando fi confideres 

quisquc intempeflus aut ternpcfiivus fitt, 

Hahent articulos natn voluptates fuos : ρ. 291. L Ι Β Ε R V 1 1. 63 

kvioTi κριίττΰύν γίνίται Bmvvqv βοαζ. 

Β. Εσ•τω. Τίύύ/Λίτΰΐκ^ L• και (τοι Tr^oLyfxci t/j 

Α. ΎούτΓτάνιον * yif^iig (τφαΊραν ίΐναι Tikf^i^a. 25 

τούτο ^ιίλίίτύαι , και τοττον λαβονβ' ίνα 

fiioia-ui κατ ίΐ^ος τνις τίχνίΐς ίττι^ί^ια» 

ϊκίΐύίν ίντανύ' kcTi μ,ιτινψιγίλΐνα. 

Β. Οντος, ^ τητΓίΐσ-μαι' και τα λοιττα fjtvj λαλ'^ς, 

ττίρι της Ιατρικής ^ί 5 Α. Ύων γαξ βρομάτοον 3•^ 

ττνιυματικα και ουσ-τητττα, και τιμωριαν 

ίχοντ ivi<rTiv, ου τροΟψ. ^ιιττνων Si ττας 

τ αλλότρια γίνίτ οζρχιΐξ, κ ουκ ιγκρατης, 

τοίς §>! τοιουτοις βρωμαίτι τα φάρμακα 

{υρψ iKiiuiv. μίταφορα S' ιοττιν τίχνης 35 

νΐ§νΐ , το μίτα νου και το (τυμμίτρως ϊμον' 5 

^αρα ^ Τακτικής, ίκα<Γτα ττου τίύηα-ίται' ^ 

1 τουητΛΜίον vulgo. 2 OoTsif edd. 3 ^A^oi corrigunt. 4 frtit 
Ms. 5 Inverfe Grotius : ί'καατΛ νταΖ τι^ίκητΛΐ, τίΛρα. τ«χτ<χ»ί, 

e/Z cum fit ipfo fuavior thynno hoax, 

B. Hoc ita fit : verum tibi quid cum Menforla ? 

A. Cullnam nobls ceu globum proponimus ; 

hunc bene partlri , &, unum ciim accepfis locum ^ 
fpeciatim distnbuere , prout arti expedit ; 
hacc tralachia ex Arte funt Menforia. 

B. Et hoc concedo : verbis nil ultra efl opus, 
At de Medicina ? A. Sunt di^iciles concoqui 
quldam , ventorum concltatons cibi ; 
turmenta , non alimenta. Tum vero foUnt 

qui alkna coenant, avidi ejjef immemores modc< 

Ad tales i^itur paflus nobis remcdia 

iUinc ptttnda. Cun6la ut convenkncibus 

locls locentur accurate & ordlm^ 

hoc mutuandum ab ArU Indui^eratoria efi. «4 ΑΤΗΕΝΑΕί DEiPNOSOPH. C 1 1. 

άοι^,αα; το ττλη^ος ukvcti, ' λ^ί^μγίτικης. * 
cvdng ίτΐρός (ΤΟ* ττ^ος kyA και γραφησ-ίται. ^ 
Β. Μικρά ^icticcva-cv kv fA.i(in ΚΛμόυ. Α, Aeyi. 40 
Β. Συ pjji^v ενοχλεί , /^>ίτβ o-ciurov , /x)jV ί^6* 

^^^^'"• Ό ife 77-Λ/3Λ Tii ηωηρού Φιλ^ί^χοη μάγαρος Λ- 

Coquus §α.(ΓΚΛλικός τις iivcti Β'ίλζι , τοίΛυτΛ Tivct λάλων' 
Έασ-Λ» ct;r&)?, ως ίχίΐ. ^ το ττυ^ μόνον 
5Γβί£<τ6 τοις οτΓτοισι ^ μνι τ Λνίΐμίνον ( 

( το yu^ τοιοντ ουκ ότττον , άλλ' kOUoif τταιΐ, j 
μη τ όζυ. ΚΑΤΛκάιι yct^ ο<γ αν ίζ,ω A<a&/3{> 
τούτο ττά,λιν i iig τψ (τάρκΛ ^' ουκ ϊνόυίτΛί. ζ 
Μάγειρος \ιττιν , ουκ tciv ζούμνιρυιτιν 
ίχων τις ελί>ι κοίι μάχαιοΑν ττρός τίνα , 
ci)S' οίν τις ίΐς τας λοττα,^ς Ίχύυς ϊμβαλ^' 

Ι iuayfipiXMC vulgo. α τί^ι γ^οκ^ΙισιτΛΐ Grot. y' ιγγρΛφίισί•' 
τα» Cafaub. Forf. κ' ίγγραφίισηΛίί 3 Vulgo βυτί•£ εχ,ί»)'» 
4 fcVroTc vulgo. 

Convivas niimerare , Artis efl Nutncrarlat, 

Nemo alius hatc , praeter me , dtfcribet tibi. 

B. Rogo , me viciffim ut audias paullum. A. Aui£o. 

B. Noli mokflus ejfe vel tibi , vel mihi : 

fid ferlare , quantum in me efl , hunc diem. 
38. Apud iuniorem Philemonem coquus , magiftri ail- 
iloritatem fibi vendicans , huiusmodi quaedam ait : 
Sic , fic abire finltt : atque iflud cernite , 
ad ajfandum ignis ne fit aequo tenuior , 
(^dixat namquc is carnes , non affas facit:) 
ncc vghemens ; natnque is urit cunEla extrinfecus , 
neque hiterim ipjas penltus carnes percoquit. 

• Non y fi quls gcflat ad confutandum truam , 
adde etlam ailirum, dixeris refle Coquum; 
nec fi quis pifces in patcllam 'leccrU, ρ. 291. L Ι Β Ε R ν 1 1. 65 

f αλλ' £<ΓΤί τις φρονηα-ις ϊν τω ττοουγαΛτι. 

Ό <J'e ττΛ^Λ Αίφίλω iv τω Τ^ωγρύφω , κΛί προς 1 

tvg tKUKTUcuv αυτόν ^ίΐ ii^atrKU , λίγων ούτως' ^°^"•'γ ' 

Α. Ού jtt'? τταρα,λά,βω σου (^Β-ά^Λ ου βρακών ίγω) * ϊη locanda 
ίτηργον , ου ^ ι>(,ί] όιατίλας ^ τψ νι/Λίραν 
τρατηζοτΓΟίων ιν α,γαύοΐίς ττολλοίς χυ^ην* 
Ου yao βαδίζω ττρότίρον , kuv /Αη ^οκψΛΟ'ω, 
a τις ί^τα" ό 3-υων> tj ττούίν α-υνίττΛταί ζ 

το rJiiTTVov > h ''ίίϋ'ληκ,ίν ά^ύρωπους τίνας. 
'EiTTii/ J" α,τΓΆντων των γίνων fxoi διαγραφή, 
ΐις ttOIci μισ-^ουν η φυλαττίσ-θαί μι §ιί. 
OiOf το Kctrci τουμτΓοριον , ίΐ βουλίΐ , γίνος. 
ναυκληρος Λττούυίΐ τις £υχψ, ^ Λττοβΰίλων ίο 

Ι Vu]ij;o σου ?!ίμ ου ύρίχαιν ίγόο. Ubi corrigunt , Toi-iov, ouJ' 
Jixcs y' iV""• 2. iV ιργον vulgo. 3 ou vulgo. 4 JiaTiKwf 
edd. Ubi corrigunt οίατίλϊ. 5 Tcmei.e 6u9ui edd. 

Prudcntia opiis efi hoc quoque in negotio. 
39. Alius apud Diphilum, in Pidore, docet etiam, 
quibus hominibLis operam fiiam locare coquus clebeat, 
fic loquens : 

A. Non accipiam tuam ( meiim non refpichns commodum ) 

opcrL• focktatem , nlfi ficubi ajjidui totum ditm 

menfam flruis miiltls bonis afluentem. 
rS've ex Grotii verfione: 

Obfoniutn 7ion accipio , operam mc meam 

addico t nlfi fim certus me totum dcem 

flruilurum rebus affatlm afflutndbus .'\ 

Nequc antc qucmquam fcHor ^ quam cognovero 

quis fit facrnm fa^urus , aut qua gratid 

convivlum paret^ & quos advocaverit. 

Namforma apud me generurn dcfcripta omniumefif 

queis me elocare , quos cavere debeain. 

Pnmum , ut de genere dicavi mercatorio : 

nautj. allquis voti djmnatus facit facriiin , 
Athcn, FoLJIJ. Ε 66 ΛΤΗΕΧΛΚΙ DEIPXOSOPH. C 1 1. 

τον ιστον, vj 7Τϊ}0ΛΛΐΛ (τυντρίψας ν%ύΰς^ 

t} φοΰτί ί^έ^ρι'φ' υτηραηλος γίνο/ίΛίνος. 

uC^Kct τον τοίουτον. ovtjiv ψίως 

Trcm γΛξ ούτος i Λλλ ocrov νομού xctpiv 

οααυ ^€ τοις σπον^Λίίπ ^κχ,λογίζίτΛΐ » ι^ b 

τοίς <Γυ(Λπλζου(ην Όττοα-ον ίττιβαλλα μίρος 

ηβίίς. τα θ"' αύτοΐι (τπλΆγχν ίκαστος ka-^ieu 

Άλλ' ίτίρος ίΙα-τΓίτΓλΐυκΐν εκ βυζαντίου 

τριταίος, ατταθης, ίυττορτικως , ττψχαρηζ 

ΐις SiK ίΤΓΪ Tr, y.vtz γίγονίναι και §ω^ίκα , 20 

λάλων ^ τα νανλα , και ^άνίι ϊρυγγανων > 

αΟρο^ίτί ντΓΟ κόλλο'^ι μαΐΓτροττόϊς ττοιων' 

υτΓΟ τούτον υ-πίμυ^ ^ ίυύυς ϊκβίβηκοτα, 

την rhhav νΑβαλον > ηχνησ-βην Αιος 

'^ύύτηρος , ίΐΑ,πίττηγα τω ^ιακονίΊν. 2ζ c 

1 ■TJ-oJaX/Gv r; vulgo. 2 λαβίίν edd. 3 ύττψ.υσ legit Dalec. 
cc^//.i adfpicio niclitandbus. Aii ί/πψιξ^ ? 

^ϋί chvum fregit , malum aut praecipitcm dcdit , 
<2Ui wfluOT /ec/i CW/7Z jhiiina gravefceret ; 
omitto hunc nil cunilatus : nam , qukquid facit , 
fjcic dids caujpif haud animi ex fentauid ; 
tutn vero inter libandum porih calculum^ 
quantiim elus imputanduin fit vccloribus : 
fuarnque de extis βηξηΙΊ pannn voranu 
Sy^antio alius autcm nudius tertius 
egrcffus venit falvus huc, re fofpiu , 
dccem lucratus in minas aut diicdecim 
drachmas , veSlura acceptd , ruBans foenora ; 
tjui Feneri fdciat duris fub knonlbus. 
Hunc , fimul exfcendit , propter emungor , manum 
ccdo , loviquc Praefliti grates ago , 
mcque 'rpfc totus ad minijlenutn apparo. 19^• L Ι Β Ε R V Ι ί. 6; 

Ύοιουτος ο τρόττος. hXtipciKiov ίοων τταλιν 

τα τΓΛτ^ίύΆ βρυκίί και (τχ(χΑλ. 7Γόοίυοιι^(.Λΐ. 

ΆτΓΟ αυΐΑ,βοΚων συνάγοντΛ, νη Δ/', ίπ^ά, ττοο 

ινΐβαλιν ΰς τον κ,ζραμ,ον ev/ ivprjfXivAt ^ 

Tct κρασ-πί^' άττούλίβοηΛ » >ccci κίκραγοΧΛ , ^θ 

■,i ο•ι\^άμον (lyopcim Trciuv τίς βουλίτΛΐ ; '* 

ici) βοαν. ττλνιγας γάζ ί<ττι 7Γ[ιθλ(Χ/Α,βΛνζΐγ ^ 

ϊλβοηα , itai τψ νυχ^' Όλψ ^ΐΛκύνίϊν. 

τό fjLiaSupiov yup kav ^ ά.τταιτ'^ς' ctfAi^ci μοί 

iviyKi ττρωτον , φητίν. όζος η φακή 35 

ουκ ilyj. ττάλιν νιττισ-ας' οΐ^^ωζίΐ 4 μακρά 

ττρωτος ^aynpuv , φηζπν. tnpa μύρια 

Τααυτα καταλίζαιμ' αν. Β. Ού cS^g νυν cr ayu , 

ΤΓορνίΐον ktrTiv' ττολυηλως Ά^ωνια 

etyovcr ίταίρα μίύ' ϊτίρων ττορνων χυ^ψ. 4*^ 

ί h iv^r^fvrt edil. Αη fVit/fJijMiva ? fVcupwsvACoray. ι ττροσΚαμ- 
βίνίΐνΜΒ.ΐοιί'. 'upo σ\Λβ ιΊϊ. 3 "'' ^ulgo• 4 ei/>ia^a<i eddi 

Meus ifle mos efl. luvehis amore ptrditUs 
nm patriam luxu prodigit : fequor hunc ego, 
At alloSy ejfe qui volunt di fytnboUs y 
npertumque aliquid lachint forte in uraum , 
quamvis torquenus fimbrias clument diuy 
ν Vik objoniolutn quisnam efl qui nobis paret ? n 
fino clamitare. Nam prlncipio verbera 
ibi fiint parata , & rioclis perpeiuae labor. 
Quod β mcraJcm flaglres : Maudatn mihi 
prius , inquit, praebe ; Unti , ne oblltum putes g 
aceturn deerat. Fofcas iterum* Nae tu ^ ait , 
flebb coquorum primiis. Sexcenta id genus 
adferre pojfurn. B. Vcrum, quo te duSiuo ^ 
lupanar cfl opiparurn : fcurtum nobile 
Adonia agere vult cum fociennis fuis : 

Ε 5 68 ΑΤΗΕΝΑΚΙ DEIPxNOSOPH. C. ir. 

σΛυτον ΛττοτΛζίΐς τον re kcattov αττοτΰ^χων. 
^^• Kcti Trct^ 'kf/jZrJiKCd Si, kv ^νισΰίυ^ω, άλλος σο- Coijuulus φιστι^ς μαγίψσ-κος rcuh λίγα,' 

ffxpeaitus. τ-τ ~ ^ > ~ ^ 

ϊΐξ,ούτον jxiv i ωμ,ύύν aiif^ivouv 
των Ιχύυων, 'πύξ,ίί<Τίν οϊ κικλ'ημ.ίνοι. 
„ Δ/<ίου ncfxoL χίΐ[>ος.'' — „ Ύού-^ον οΐχησ-ζΐ λα- 
βών.*' 
Ύας λοπα^ας ϊτη^ις ϊττι το ττό^ , τονζ avujtaKag 
Vfoctv ίλαίω i "πάντα, και ττοιω φλόγα. ζ 

iv ω το λάχανον ul τ6 των Trcipo^iSouv 
τον av^ficc ^ριμυτ'/ιτ&ς ίύφραίνουσ-ί (/,ου , 
k(p^))V τον Ιχύυν ΛΤΐΟ^ί^ωμι , * ίχοντΛ τους 
χυμ,ονς ίν Λυτω , την τί της άλμης ακ^,ψ, ξ 

ύς ην OLV ψβά'^Λίτο ττΛς ^ ίλίυύίρς. ίο 

ϊλα^ίου κοτύλης τε ιταοαναλύύμίίης j 
(TicruK tuot ^ τρίκλίνα τηντηκοντ ίσ-ως. 

ι α.•π οσ ίζ ι H GTOt. cum Caf. 2 α.ττούιύί^τ' eai. 3 "'ί^ «'"? 
(λίύΒίοος Ms. 4 VulgO σέσωχί μου, 

vhi abibis , & te excutles , 6' parlter βη utn. 
40. Porro apud Archedicum , in Thefauro, alius Co- 
quulus argutator haec loquitur : 

Pnmum quidem, crudi adhuc quum 'lacennt 

pifces , iam aderant convivae. 

» Da aquam ad lavandum ! α — » Pifces illico auferes. « 

Lancibus igni impofitis , carhones 

perfudi oleo , latarnque faclo flammam. 

Inurea dum olus & paropfidum 

fuavis acrimonia homincm obkSlant meum y 

elixum plfcem reddo , habentsm 

fuccos In β , & muriae praeflantlam , 

in cjuam fc inpirgitajfa ingenuus qullibet. 

Sic una vilis olei infumta cotula , 

fervavi mihi epulas quinquaglnta fortajfe. ρ. 293• L Ι Β Ε R VII. 69 

Φιλοαττίφανος S\ h Αηλίω, ΚΛί ονο^ατΛ ϊν^ο^ων μοί- 
γιίΰων ϊν Toi<r'h κΛΤΛλιγα' 
a. Έ,Ι^όύς σι ττΛντύύν (^ιχ"ι)ίροντΛ τ^ τεχνι^ 

τον έ| 'Μψων , τον κΛλου^ίνον ίίαρας' quus• 

^ους fxicruov » ον fjC ^^ΎΥΐσας , * ηκω ^ίυξ' α/γων. ^ 

'Έ.ωτα.^ης ^i , ουχ ο των 'ίωνικων aicfAaTCuv ττοίη '—m 

τνις ο Μαρωνίτης , άλλ' ο ττις μίο-ης KUf^u^ictg , ττοίίί ^°'**^* •. 
Kcti αυτός i h 'Έγκλίίοιίίναις (ούτω γαο ίτηγοΛ- cus,aiius 
φεί το o^ctfxct, ) τοιαόί. /Λαγίι^ον λίγοντΛ 
Κα^ίι^α? ίλαβον ττρωτον , αττίτηγανκτΛ 
h ταύτας αττασας. ΥαΚιος ύΚν\7Γται (Λίγας' 
ωπτ^α-Λ τα μζσα^ τψ σε λοιττψ γρυμ^αν 
δψώ;, ττοιητας τρίμμα (τυκαμίνινον. ^ 
Τλαυκύυ φίρω κίφαλαια παμμιγί^η $ύο , ζ 

ι CV «TXffcc vulgo. Forf. ο» y' ίιτ«σ«ί. τ. ηκα •f• JeU/j* χγ^γόν 
9t, edd. ίικω ίίΐρ' oiycuv a-f. Ms. 3 συκώ//ίνον vulgo. 

Philoftephanus vero, in Dslio, etiam nomina recenfet 
clarorum coquorum , ubi ait: 

Quutn fdarr , u omnes antecdkre arte 

Ίη^ίη'ήηιιε acumim , ροβ Tliimbronim y Datdale , 

Athenlf.nfim , Culmen cognomenatum , 

huc veni te arcejjitum , data mcrctde quam poflulafii. 
41. Denique etiam Sotades, non Maronita ille, Ιοη?- 
carum cantilenarum poeta, fed Mediae Comoediae, \n 
fabula quam Inclufas inrcripfit , coquum facit haecce 
loquentem : 

SquiUas fiimfi pnmum : In fartagine frixi 

iflcs omnes. Muflelum acapi masinuin : 

huius tnedias ajfavl partes , nUquas quisquilias 

elixo , 'intrltum facuns fyc^mininum, 

Glauci fcro capita vaegrandia duo ; 

E3 70 ΛΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. u, 

i,v XcttOlSi [Χίγαλνι rctura , λιτως ττ^οσ-Λγαγων 

y^\or\v , KVfxiVQv , Λλας > υοω^ , ίλα^ίον. ^ 

'ia-TCLi §1 Λλμγις λιτταρος iC^uog iv χλογ. 
^ΑτΓΟ^ους * 0(γ ία-τιν αττ οβίλί<Γκ,ου ΌτττΛνα. , ^ ίο 
τρίγλΛς καλας tiyopcLtra. και κίχλΛς καλας' 
i'fpi'^oL ταύτας ^ ίττί τον Λνβραχ^' ως ιχιι , 
αλμ^)^ τί λιτΓοίροί τταρατίί^ιμί όρίγανον. 
ΤαυτΛίς ^ ττροίτίλΛβον σηττίας κα) τί^ιύί^οί,ς' 
ααττίΐον ω.φύ^ι τΐυ^ις ων^υλίυμίννι , ι ζ 

jtcti TTTipvyt ΛΤΓλως σνιττίας ώττΓ/ιμ,ίνα, 
τριμματιον ωκαωσ-α. τούτοις α,νϋίνον 
τταντο'-^ΤΓον. Έ'^Ι/ητα. "^ «5^6 μίτο, τα,υτ ί(ττίν τίνα' ■ 
ο'ζυλίπ-αρον τούτοις ί^ωκα χυμίον, 

ι ί'λΛ/βν vulgo. 2 Sufpe£}um verbiim. 3 Vulgo oc fVr/» 

»•7Γθ|βίλ<σον oiTTrtVrt, 4 ταΖτΛ rr\SSU. J ταύταίβ-/ vul2:o. 

6 'frripvy' vulgo. 7 sIotov vulgo. 8 Deeft τ/ν* edd, i^d 
vidgtur indicari in Ms. 

ingenti haec in lance , βηιρΓιάΐίΓ adieBis 

herbuiis , cumino , fale , aqua , 6- old parum. 

Z,upum ροβ kaec emi pulcrum admodurn : 

hic pinguis in murla elixabhur cum herbulis, 

Omimns omnia ex verubus ajfay 

pulcros emi mullos , turdosque pulcros ; 

hos carbonibus impofui fimpliciter , 

tum pingul muriae adiiclo orignnum^ 

^d haec fepias fumfi &• loligincs : 

idla. res vifa , loligo omni artis lenocimo parata , 

6* pinnulae feplac fimplicher ajfatae : 

mfitiim his adcommodavi floridum 

muWifarium. Hep/en ddnde adfunt nonnulli; 

his didi fcitamintum ξχ qUo cum accto. ρ. 293• L Ι Β Ε R VII. -ji 

d Τογγρον ϊτΓί τούτοις ίττρια/χην, τταχυν (tC^qpucC 20 
αατ.ίπνι^ ϊν cth^ τούτον ίυΛν^ίττί^οί,, 
Κ.ύύβί^ί' ΛττΛ ΚΆΐ τΓίτραΊχ ^η τινο(, 
\χβυ§ίο(,' τούτων οίττοκνία-ας τα, κρανίΛ» 
ί^όλυν Λλίυ^ω τοιουτω τοοπω ' τινι » 
ΤΓψ^ττω TS ταις κ,α^κτι τψ Λυτψ οόον. 2ζ 

^hfjUAv τε χνίξιΛν , B-yipiov καλόν (τΟο^ρα." 
3-pioi(ri ταυτψ ίίλυσ•\ ^ iAarfij^ iJigiffi. 
i(r7rapyaycf)cra- ττίριττασας ορίγανον > 

e ϊνίκρυ'^/Λ θ•' ύύο-ΤΓΒ^ ^αλον ύς ττολλψ τίφραν, 

*Άφυαν θ•' α^Λ αυτνί 7Γαρζ?^αβον Φαλψίκην. ^θ 

ίΐς κναβΰ^ ίνταυύ' ύδατος ίτηχυίίΊς , ττολυ 

τίμιων Si λίπτψ της χλόης , κ,αι ττλύονα ,. 

καν ^ ^ικότυλος ληκυίος > καταστρίφω. 

Τ/ λοίττόν j Qvoiv άλλο. τουτ ίο-β' η τ^χνη ,. 

Ι Deeft vulgo τρό-ηα. Ibi ταύτα το/οιίτΛ τινι corrigit Cafaui)» 
2 s Υλίϋτ•' edd. £ί λ»ί•' ms. Ερ. αλασ' nis. Α, 

Congrum infuptr emi, crajfum adinuium t- 

hunc In muria fujffucavi /r.2^raf!r!jj^ma. 

Sur.t Oubioli nenmdli , & fax.iilUs quidant 

pifculi : /ijs , avulfs caphiius ,. 

farina eodem modo refperft , 

eadcmque raiione , qua fquillas , adparo. 

Amamqut viduam , pulcram- fane beflidm ; 

hanc folus ficus obvoiutam , olcoqui ri^atam ^ 

& origjno circumquaque cotijptf^am fafciavi ^ 

ac vclud tuior.tm multo fub cinire condidl. 

Apuamque fimul fiimfi Phakric.vn : 

huic iinus adfufus aquae cyatkns, frultvm efl ;■ 

herbulis "^iro minuthn conclfiSf olei multo amplius 

tnfundo f ampullam duas licet capunkm cotulas toiiZrr. 

invertins. 
Quid reliquvm ? Nibil aliud :. lucc efl ars , 

Ε 4 ηι ΑΤΗΕΝΑΕΙ DETPNOSOPH. C. 1 1. 

'^^ "• Κλ< μΛγίίρων μιν αλις ττ^^ι όί του γογγρου 

Rurfusde Λίκτβον. ' Άρχίσ-τρΛτος jx-iv yci^ h τν\ Τ ασ-τρονομίΛ, f 

CONGRO. \ . Α " ^ • ~ r~ ~ Λ Γ\' 

κΛ/ «ττοίεν ίκασ-τον fjtipog αυτού όα ο υνωνίκτΰαΐ , όιη~ 
γατΛΐ ουτύύς 

Τογγ[>ου jwW γα,ζ ίχζΐς κζφοίλψ φίλος * kv 2ί- 

χυοϋΐΊ , 
57■ίfl^'βf , ιΐτχυρΒυ , μεγάλου , και τταντΛ τα, κ,οιλα, 
UTct xpcvcv τΓΰλυν €ΐ|/ε χλονι ττίρίτταστον \ν ctAfA,yi. 
Έέί? Τ6 τΓίρΊ rct)V ΚΆτ ΊτΆλίαν τοττων ^ίί^ίων ττάλιν a 
h κΛλος νυτος Ylipiriy^Trg y φησ-ίν' 

ΚλΪ γόγγρος (Γττου^αιος ουλίσ-κίται , ω<Γτί τοίτουτον 
των άλλων τταντων Ό'^ων κ,ροίτίι ούτος , cxroy ττίξ 
3•υννος ό τΓίοτΛτοί των ΟΛυλοτάτων κορακίνων. 
Aλίζιςy ϊν ΈίττΛ ίτΓί θηβαις' ^ 

— Υόγγρου ^' Ό^Α,ου [ΐίλη 

l'lJ«v οί yoyy/iiu ττίρι λίχτί^ν ed. Caf. 2 φ/λ») malim. 3 Θίιβα,ς edd, 

^u^e ηοη c* profeffiom exlflit , mc e commcntarus difcitur, 

42. Sed de Coquis fatis : eft enim de Congro di- 

cendum. Cuius quidem partes etiam fingulae unde fint 

coemendae , Archeftratus in Gaftrononiia docuit , fic 

icribens : 

Congri quidem habes caput cara in Sicyone 
pinguis , validi , ma^ni ; 'intifiinaque omnia, 
Dtinde circumfparfum oluscuUs eiixa diu in muria. 
Poft haec de Italiae locis diiTerens idem praeclarus 
Itinerator, ait : 

Et conger ibl capltur eximtus ^ qui tantum 
alus omnibus anteceUlt oiforais , quantum 
pinguijfimus thynnus viliffimh coracinis, 
Aleiiis, in Septem contra Thebas : 
— Con^ri βτηηΐ artus ρ. α94. L Ι Β Ε R V 1 1. 73 

σωρίντα , ττψιλης ύ7Γογψοντ.α, — 

b Άρχί^ίκος ^\ kv θηα-αυρω , ττΆράγίΐ ηνα fJLUyiipov» 
λίγοντΛ "^Tipi ύύν ω'^ωνί/\κίν αυτός' 

^poiXfjLOuv τριών γλανκίατκον' — — — 
γογγρου \_i^f\ ' κίφΛλψ και τα ττρωτα τί^Λαχια, ^ 
Spctxuuv TTuXiv τηη. ώ τα,λαιπύϋρου βίου, 
^οΛχμ,ης τράχηλους. Άλλα , νη τον ί^λιον , 
Kclfxoi τράχηλον ίτίρον u ττούίν λαβίϊν ζ 

ψ και ττρίασ^αι δυνατόν, ον (χω τούτον αν» 
TTDiV elcriviyKiiv ταύτα Sivo\ αττηγ^Λ/χψ. 

C Ουύίΐς ^α^ινικ,ονηκίν ^ ίττίττονωτίρον, 

αμ,α fxiv ττρίασ-ύαι ττολλα , κα) -ττολλον σΟο^ρα' 
α[Λα S\ it η χρηο-τον αγορ&,α-αι^Λΐ ^ απωλλυ^ψ. 
κατ&όοντ iKiivoi. τούτο ττρος if /,Λυτον λίγού. ι ι 
^ίαττυτιουσ•' ^ ohov §i τοιούτον χαμαί ! — ΟΓ f^ot ! 

Ι Abeft vulgo Je. α τιμμίχ,ίΛ edd. 3 ^'^ «Ι^^χίν^χίν edd. 
4 υΐα.7!υτι^ιΖσιν vulgo : & interpungit ed. Baf. & Caf. 

coarcervad , pinguedine referti. — 
Archedicus vero, inThefaiiro, coquum quemdam in- 
ducit, de his quae ipfe obfonatus eflet , fic loquentem : 

Tribiis drachmis €,laucifcum : — — — 

congri vsro caput & anUtiora fruflula 

drachmis rurfus qiiinque. Ο mifiram vitam ! 

Drachmd cervkcs. At , per foiem , 

mihi quoque fi cerviccm allam aliundc acciperc 

emenvc liceret ,• /lanc ep;o quam haheo , 

priusquain haec Ίβηο inferrem , firanguUrem. 

Ncmo me miniflravu miferius. 

Simul emere multa , & admodum caro ! 

fimul, fi quid hoiii mi , pcrii. 

Divorant ( mi ) iUl. Hoc , qiwd dico., ad me fpefiat. 

Sed & exfpuunt vinitm tale humum l — Htu mihi l 74 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 12. 

XLlII. ΓΑΛΕΟΙ. ^ Ίκίσ-ιος, kv τοις ^ϊοί'Ύλης, τωχ Galeus γαλίων βίλτίονας tivat κα) ΰοτταλωτερους τους αττί- 
^ivxl^iffis! f^'^^ κΛλου^ι^εΊΌϋ?. Άρια-τοτίλ^ς Si, ύ^η αυτών, Ο'ή'τιν, d 
uvcti ττλιίίι)^ α.κΆίύια,ΐ' » λαο/ , ττοικ'λον , σκυμ,]ΐον , 
αλωττίκίαν , '^ίι/ψ. Auficuv <5^' , ει/ τω Τϊψ Ίχβυων^ 
τον οίλωτΓίκιΛί/ f^iav ιχίίν, (^ηα-ιν y λο'^ια,ν ττρος τω 
ούραίω, ίτη §i της ραχίως οϋ^Λΐ^ως. ο «ί"ΑρΐίΓτοτελ'*7ί, 
tv 7Γ£(Α^7Γτω Τ^ωων ^Ιορίων, ^ κα,ι κίντΰίνψ y CyjTi, τίνα 
γαλάν iivcii , κμ νωτί^ανον. '^τταίνίτος ^' \ν Όψαρ- 
τυτίκω , ίττινωτί^ίΛ καλίϊ' ,,χίί^ονα ^' ίΐναι τον 
χ,ζηρίίψ y-^i ^υίτω^η. γνωρίζζσ-ύα,ί ^' ίκ του ττρος τ^ 
ΤΓοωτη λοφιοί, ίχαν κίντρον , των ό(ΐοζι^ν ουκ εχόν- 
των' ουτί όί (ττίαο , ουτί 7Γΐ(Χίλψ ίχΐιν του? <%ίυ? e 

Ι ΓΑΛΕΟ'Σ. edd. 2 h -ηψτττοί Za-»»', absque Μορ/αν ed, 
Ven. ixBaf. 

43. Galei: (Squali, vel Μ υ s te μ pi/ces. ) 
Hicefiiis , in libris de Materia; » Galeorum optimos elie, 
ait , tenerrimosque eos qui afieriae adpellantur." Ari- 
il-oteles vero fpecies eomm plures ejje fcribit : acanthlan , 
( five , fpmofum , ) laevem , vanegatum , fcymnon , ( id ei^ , 
catulum j) alopeciam , (quafi, vulpinum j) rhineny ( quaii 
limam diceres. ) Dorion vero, in libro de Piicibus, ait: 
alopeciam non nifi unam pinnam dorfalem habere , eam- 
que prope caudam ; m anteriore dorfo nuUam. Arifto- 
teles porra, quinto libro de Partibus Animalium, etiam 
centrinem in galeorum nuraero nominat , & notidanum: 
Epaenetus vero in Opfartytico, (five, in Arte ccqui- 
naria,) eplnotideum nominat: >? peiorem autem efle, air, 
centrinem & mali odoris. Digno(ci vero epinotideum 
ex eo , quod ίη prima pinna dorfali aculeum habeat , 
quo careant caeteri eiusdem generis: nihil vero adipis 
aut pinguedinis habere hos piices, eo quod carnem lu- ρ, »94. L Ι Β Ε R VII. 75 

τούτους , ^ioc το χον^^ω^ας iivai.'^ ΐοίως h ο c&xciv- 
S-ictg τφ καρ^ιαν ίχίΐ τηντάγούνον. Ύίκτίί S' Ό γα- 
λιος τα TrkiifTTa T^ict' και ύσ^ίχιταί τα. γίνηβίντΛ 
ίις το ίΓτό[Α,Λ, Kcti τταλιν αφίηίπ' μ,αλίίττα <ί" ό ττοι- 
χ,ίλος, KCU ο αλύύπίκίοίς, οί ^i λοιττο) ουκ ίτι, Λλ 
7ψ τραχύτητα, 

^Κρχί<ττρατος ^ί, ο τον αυτόν ^αρ^ανατταΧω ζη- σας βίον , ττψ του ϊν Ύό^ω yaXiw λίγούν, τον αυ- ■^'^"ρε'"^^• 
τον iivat γιγαται τω τταοα 'Vcu[Xciioi? y^TU αυΚίύν 
f και (Ττίφανων ύς τα ^ίίττνα ττίοιφίρομ^νω , ίττίφα- 
νζύ^^£νων και των φζροντων αυτόν, κάλου f^ivov τί ' ακ- 
κιττηοΊον. άλλ' ούτος [A,iv μ,^κξιoς και μακρορυγχο- 
προς ta-Tii και τω (τχηματι τρίγωνος ίκίΐνων f^iaA- 
λον. τούτων Si ό %υηλίσ•τΛτος y^ai μικρότατος οΰχ 
τ^ττον Άττίκων χιλίων τηττρατκίται. Άττπίων c^' ο 
Υραμματικος, ϊν τω ττίρι της Άττικίου τρυφης , τον 

Ι χαλούμινον όι edd. 

beant grumofam. « Singulare vero hoc habet acanthias, 
quod cor ei fitquinquangulare. Parir autem Galeus ut- 
plurimum foetus tres : natosque in os recipit, rurfus- 
que emittit; praeftrrim is qui varius vel variegatus nO' 
minatur, & qui alopecia^. Reliqui vero non irem , 
propter aiperkatem. 

44. Archeftratus vero , is qui Sarclanapali vixit vi- 
ram, de galeo Rliodio loquens, eumdem effe piiceni 
cenfet atque eum , qiii apud Romanos coronls ojnatus, 
ad tibiae cantum, menGs iniertur, coronatis etiani qui 
inferuiit famulis ; quem accipenjcrem vocaat. Verum hic 
quidem minor eft, & roftro longiore, & forma magis 
triangulari quam illi. Horurn vero viliflimus minimus- 
que haud niinus milie diaclmiis Attlcis venditur. Ap- 
pion vero Grammatkiis, in libio De Apicii Luxuria, 70 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 12. 

ϊλλοτΓΛ ' καλουμίνον τούτον φηοΊν ύναι τον ακκιττη- 
<ηον. 'Αλλ' ο yi Άοχί<ττΰΛτος , τηρι τον TcAotiicv 
γοίλίου λίγων» τοΙς ίτΛίοοις ττΛτ^ικως ττως (τυιχβοα- 
λίυων , Ο^σ-ίν' 

Έν St Ύό^ω γα,λίον , τον Λλωτηκα , kccv απούνη- a 

(ΓΚίΐν 

μ&λλ^ς > <*y /^^ (τοι ττωΚίίν θ-ελ»ι , αρττασ-ον αυτόν' 
ον ϋΛΑΜυσί Ζ^υρΛΗ-οηοι κυνα, , ττίονα κΛτα 
ν(Γτίρΰν Υιόϊ] τταα-χ ο τι (τοί ττίττρύύΐΑ,ίνον εοτί. 
Ύοντύον των ίττων μντ,σ^ις κα< Κυγκίυς ο Ζ,Ά^Λ,ιος 
iv τγι ττρος Aiccyofiav 'Έ,τηττολ^ φητι , kcu §ΐΚΛίως 
ΤΓοίρΛκΛλίυίτύαί τον ττα'ήτψ τω fxvj ^vvctfjiivci) τιμψ 
a.piβfJl.ηa■aι, α,^ίκία κττ,σ-α/τ^α,ί την ϊτηύυ/Α,ίΛν. κάϊ γαξ 
τον (rJYjTict , Ο'ήΐτί , ^ γίγονότα. κα,λον ύπολαΐΑ,βανω , b 
του T?.ri7roAiy.ov τον Ιχίνν τούτον αντω "^αρΛσ-χοντος , 
7Γαύί<τχηκ6νΛΐ. Ύι^ιοκλ'/ις cS^' kv Δ^Άκτυλίω ^ (^ησί ' 

1 ίλο•7τα ms. ^. 2 φ :« 9- / videtur legendum. 3 ^^ Δλ- 

χτ ύλα> Yulgo. 

quem pifcem Graeci ellopa (vel elopa) vocant, hunc 
elT^ ait accipenferem. Archeilratus igitur, de Rhodio ga- 
leo loquens, paterna quadam benevolentia confiliura 
dans fuis familiaribus, ait: 

Rhodl ubi fuen< , galeum vulpem , mortem licct fiibire 
oporuat , nifi tibi vcndere velint , furto aufer , 
quem cantm Syracufii vocant , pinguem : tum 
dande iam patere quod fatis tibi fuerit deflinatum. 
Quorum verfuum nientionem faciens Lynceus Samius 
in Epiftola ad Diagoram , ait, iure merito hortari poe- 
tam eos qui numerare pretium non poflint , ut pf^r in- 
iuriam & flagitium fibi parent quo cupiditatem expleanr. 
Nam & Thefeum aiunr, formofus ( opinor) cum effer, 
Tlepolemo ciTe granficatum, pifcem hunc ei offerenti. 
Timocies vero, in Annulo, ait: ρ. 295• L Ι Β Ε R V II. 77 

Ταλίους , xcci βα,τί^Λς , οίΤΛ η 
των yivouv iv ό^υλιττάοω τ^ί(Α>μ•ατι (τκ,ίυα,ζίταίΐ. 

Γ~ ^ »17 / ' '/ττη ' . XLV. 

ΛΑΤΚόΣ. ^7ΓΐχαΩ[Α,ος , iv rifoag γαι^ω ^ ^κορτΓίοι τε "ποικίλοι , (ταυ- ^^^^^^^ » 

Γ^ Γ. , piicis. 

Neyy-)j!/<fli > ει* Άλαυτικ,ω' 
' Ύκκ,ψ , ' J/ αάλλιχ^υν > ;?ε Zf>o[^iv > Λλλοτί ^^ ορ- 

C >ί yAauxoi/ τηοοωντΛ κατά yjvict (τιγαλοίντΛ, 
Ύψ §i του γλαυκού κί^αλφ eTruimv ό Ά,^χίστ^Λ" Caput 

Άλλα. μοι ο'^ωηι γλαυκού κίφαλψ h Όλυν§ω, 
και ^\ίγά^οις. (η^Α^νος ^ ya^ αλίίτκίται \ν τίνα- 
γίσαι. ^ 
Κ^ί Αντιφάνης S' ίν ΤΙιιοβατίί φ•ήΰ•(ν' 
Βοιωτίαι y.iv ϊγχίλίΐς , μχ)ς ΥΙοντικοι , ^ 

Ι ΣνχίΤν vulgo b. 1. 2 e-f^voTf vulgo. 3 «ν rfvayiirTaTi edd. 
ίκτινιιγυτ^ς Ms. 4 Βο(ωτ/Λ //ίν tyxiXui, /^ui Πίϊτ/χί>ί, edd. 

Galeos , 6- batidas , fi' quaecumque 
genera cum moreto acido pinguique parantur» 

45. Glaucus. Lpicharmus, in Hebes Nuptiis : 
Scorpuque varhgati , laeertique , & ^lauci pingues, 
Numenius, in Halieutico : 

Hycam, aut callychthyn y aut chromln y fubindi vero 

orphum , 
aut s,lMicum molles permeantem algas. 
Caput vero glauci laudans Archeftratus, ait : 
At ζίαιιά mihi caput obfona Olynthl 
& Megaris : praeflans enlm capitur vadofis ϊη locis al- 
gofisque. 
Antiphanes, in Ovium paftore r 

Bocuticae anguillae ^ mufcuii Panticli 78 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. ϋ. 

γλαυκοί ^ ^^Ιίγαρικοι, μαινίοίς Καρυστιαι » 
Φαγροι S' Έ()ίτρικ,οι , Έκν^ιιοι §ί κά^αίβοι. d 

6 S' αΰτος \ν Φίλί^τίΛ ΚΛί ταυτΛ λίγίΐ' 

Α. Ουκουν το μιν γλΛυκίι^ιον ; Β. Ώ,α-:τίζ λΑ- 

λΟΤδ , 

i\l/uv h Λλμνι a^rif^i. * Α. Το Jg γι λαβράκιον^ ^ 
Β. Ό^τταν όλοι/. Α. Ύον γαλαίνί Β. Έν υττο- 

fpifA.f^aTi ^ 
ξία-Λΐ. Α. Tc 3' ϊγχϊλίΐΰν ι Β. Άλε?, ορίγανον, 
vL•^. Α. Ό γογγρος ; Β. Tuvtuv. Α. Ή βατίς j 

Β. Χλο'^. 
Α. Τίοόσ-ίιτη 3-υηου τΐ}ΛΛχος. Β. ^Οπτησ-ζις. Α. 

ψφιονί Β. Ό^Γτόί/. Α. 0c4T£povj Β. Τάΐ'Λΐ'τ/ίί. 
Α. Ό ίΤ^λί'} Β. Σειγλ;^^^;. Α. NjjiTTiSj — — 
Έυβουλος^ Κα(Χ7Γυλίωνι' ^ Glauci 

caput. ι δ'ύινοί edd. & πι$. Α. IteiTique ms. Ερ. in contextu. α Deeft 

vulgo h. \. <^>ιμΊ. 3 Satis erat τ\ Je λοίβοάχίον. 4 Vulgo 

glaucl Megarlci , maenides Caryfliae , 
ρΐιαξή Eretriaci , e Scyro locuftaei 
Idein porro in Philotide haec dicit: 

A. £?£^o glauculum ? B. Sic^i ώ/ζώί , 

ellxdndunt dico in murid. A. At mlnutus ilk lupus ? 

B. AJfandus integer. A. Sed fqualus ifle ? B. CumintAto 
elixandus. A. At anguillula ? B. 5<2/, origanum , (ad- 

hibebitur , ) 
d^«d. A,Tum conger? B. Eadem. A. Raia? B. O/tti-• 

A. Adeflctiain thynni β-ηβηηι. Β. Tonebis. Α. Cizra 
hoidina. B. JJfabiwr. A. Rdiqiia caroF B. EHxabitur» 
A. X/i/z ? B. Farciitur. A. hiunum inteflinum ? — 
46. Eubulus, Campylione: ρ. α95. L Ι Β Ε R VII. 79 

Ύψ τ ίυτΓϋΟΟΌύΤΓον ?^07rcirJct τουΰ'ί του 
Β-ΛλΛττίου γλαυκού Qef)ov(ruv ίύγίνίίττίρον 
λάβρακα 3"' ίίφύον λΛ^μ.») ρ/Λν. * 

υ ττρωτος ίυρω)) "Ττολυτίλξς τμψον μιγΛ 
γλαυκού ττροσωτΓον , του τ cCKVfjiovog Sif^ag 
Β-υννου , ta τ άλλα βρω^ιατ g| υγρα,ς αλός , 
Nijpsui, κατοικίί τον^ί τταντα τον τόπον, 
'Α/*Φ<ί> ϊν Έτττα ίπ) θηβαις' ^ 
f Γλαυκοί <ί' ολΑί> ραχ^ΐίττΛ κρανίων [Λξρη 
ίυιταρκα. — 
και tv Φιλίταίρω' 

Έχίΐν καύαρίως Ιγχίλυ^ιον τι, και 
γλαυκι^ίου ^ κίφαλαια, και λαβρακίου 
τίμάχια. — 

Ι Corrupto fragmento nil ir.edetur Ms. a iV< Θίιβας ed4« 

3 yXa-JX/»/i)<ou Ms. 

£i Ίβατη pulcrafacie lancem marini 

Glaucij ferentem una fimul generofum 

lupum elixurn in muria» 
Anaxandrides , in Nereo : 

Qui pnmds invenit pretiofum praefiihim ingins 

ξΐαηά caput , & fluHUnis non agitati corpuf 

thynniy uliquosqiie ex udo mari cibos ^ 

Ncreus , hahitat univerfum hunc locum, 
Amphis , in Septem contra Thebas : 

Glauci 'integrl , feilaeque capitum parus 

carnofae. 

Et in Philetaero : 

Haben munde αη^αϊΐΐνίατη αΐ'ψίαηι, & 
glauculi capitida, & lufuli fruflula. XLVIT. 

Glaucus , 

deus mari• 

nus. 80 ATHENAEI DEIPNOSOPH. C. 12. 

ΆντιΟύνΫΐς i•" * iv Κυκλύύπί , ΰττί^Λκοντίζόύγ τον Tgy- 

VupKt] ττνίκτη , τηρ'Λ'ή (τχ,κττη > 
Τίυύ'ίς (ΓΛΚΤή , trvvo^oov ότττος , 
γλαυκού προτομή, γογγρου αιφαλη» 
βατροίχου γΜττΥΚ), Β^υννου λαγόης » 
βΛτί'-ϊος νωτον , κζο-τρας οτφυς , 
'^ηττας κίτχος , ^ [Accmg , KUfig , 
τρίγλη , φνκίς' τύύ¥ τοίουτων 
μψιν Λτηττού. 

'Na.viriKpcLTrjg , Ίΐ^Λυκλ^ιροις' ■ 

— Α. Δυο μΛν φα/ην ^ άτταλοι 
[τέ] κΛί καλοί, Tcu ναυτίλοκΓΐ ττολλακις 
νΐ§η φανίντος ττιλαγίοις \ν αγκαλαις' 

Ι Άντ/φάν«ί τ' ms.A. 2 Sufpeila νοχ. 3 Corrigunt ■^ΐίττ», 
χίχλΛ. 4 <?* "^" 2dd. 

Antiphanes vero , in Cyclope , exfuperans lurconem 
Arclieftratum , ait : 

Εβο vero nobis mufil hymettlus , [?] 

turpedo fub teflu coBa , perca dijfefla, 

lollgo farBa , fynodon ajfus , 

glauci pars antmor , congrl caput, 

ranae ( pifcis ) venter , thynni ilia , 

rjiae tergum , fphyraenae lumbi, 

pajfer y turdus , macnis , fquilla , 

mullus , phycis : horum talium 
nihil abefto. 
47. Nauficrates, in Naviculatoribus : 
— A, Duo quidem alunt teneri 

ac pulcri , elus qul navigantibus faepe 

iam adparuit pilagiis in ampkxibus : ρ. 296. L Ι Β Ε R VII. 81 

ον ζΛΐ τΛ Β-νητων φαα-ιν Άγγιλλίΐν τταύη. 
Β. Υλαυκον λίγίΐς. Α. Εγνωκας. 
Ύον ffi Γλαυκον τον Β-α^ττίον ^ctiiuovay (^ίολυτος 
uiv ό Μηύυι/,ναΐίος i kv τοϊς Βακχικούς ίπίσ-ιν , ίρασ-ύίν- 
τα φη/ην Ά^ία^ντις , oTi \ν Αία τνι νησ-ω νττο Δίονυ- 
σου ψ7τά<τ^νΐ , και βίαζομινον , υττο Atovvcrov ά^ττε- 
b λίνω §ί(Γΐχω ίν^ίβψΛΐ' και Si-/juivTct ο,φίύηνΛΐ, ΰττοντΛ' 
Άΐ/ύη^ων νν τις ίστ/ν, έττί ττλίυροϊο ^ Β-Λλασ-ο-ης 
Λντίον Εύβΰίης , (τχί^ον EvfiiTroiO ροάων' 
tvuiv ϊγω γίνος iifjii' πα,7?;ο ^e ^i γίίνατο Κα- 
ττευς, 
Tlpoy.u^lSag ^' ό'ΉρΛκλίωτ^^ς , kv 'Ή-μιάι^βοίς , ΥΙο- 
λύβου του 'Eofxou ΚΛί Ευβοίας της Ααονμ,νου γινίΛ' 
λογίϊ τον Τλαυκον. ls\vaciag ^i , έι/ τ()ίτω των Εύ- 
ΰΟύττίΛκων , Άνβη^ονος κα* Αλκυόνης αυτόν γζνίαλΟ' 
γίϊ. ναυτικον Se αντον και κολυ[^βητψ ayaicv ye- 

I ■ηΚίκιρΐσΐ edd, 

quem etiam praedlcere ahint νιοηαΓιαηι mala. 

B. Glaucum dicls. A. Tmes. 
Glamum vero marlnum Dcum^ Theolytus Methymnaeus , 
in Carminibus Bacchicis , air, ainore captum elTe Ariad- 
nae, quo tempore In Dia infula rapta fuit a Bacchoj 
quumque vim illi inferre eflet conarus, vinftum irre- 
titumque a Baccho effe vinculo vitigineo : fed precibus 
contendentem rurfus dimiiTum eiTe, cum dixifiet: 

Anthedon εβ quaedam , ad latiis maris , 

Euboeam contra , prope Euript fluxiis : 

inde mihi ^znus e/Z ; pater autcm me genuit Copeus. 
Promathidas vero Keracleota , in Hemiambis , Polybo 
Mercurii filio & Euboea Larymni filia natum Glaucum 
facit. Mnafeas vero , tertio Europiacoriim , Anthedo- 
nis & Alcyones filium fuiffe ait : adpellari autem Ροη- 
tium , ( id eft , marinum ) eo quod navigandi urinandique 
Athcn. Vol. UL F 8ι ΑΤΗΕίνΑΕί DlilPNOSOPil. C. 12. 

VOfxivov, YlovTicv καλίΐΰτύαι' ά^ττασα,ντοί Jg 2fjM,;;v,c 
Ύψ ΊηλύΐΛΰυ ' κα< ^οηί^ος S-uyxTifci , αττοιτλίΖο'αι 
ίις τψ Άα-ίαν , και την tyyvg τγις Kufiictg ν/ισον ί^η- 
μ,ον κατΰίΚτιίταντΛ , αττο rtjg γυναικός 2.υμψ αυτψ 
7i-fco-ayojiii/(rai. Έύάνύης α' ο ίποττοιος, ίν τω ίϊς τ))ν 
Τλ<χ.υκον vfAMUii ΥΙοσ-ίι^ωνος αυτόν υΐον eivai και Ν«<- 
οος ννι^ι^^ης' fjLiy/ivai τε Άοιααννι ίν Α,ία τ»; ν>]<τω, 
ίΰα^βί•>τα, οτί ύτΓο (Ε)ηιτίως κατίλίί'^ύη. Άύίιττίτε- 
λ.Υις S' , iv T^ Αγ,λίΰύν Τϊολιτα'α , ίν Α'ηλω κατοικη- 
(ταντα μίτα των 'ΝηρνιΊ'-^ων τοϊς Β-ίλουοΊ ^ μ,αντίυί- d 
σ^Λΐ. Tlocrerig ^ S' ο Ι^Ιάγνής , ίν τρίτω 'Αΐλαζονί(^ος y 
τν,ς ^kpycug (^ηΰΊ ^yjfxicvpycv yivicrucu τον Τλαυκύν' 
χα) κνβί^νωντα αί•τψ , ότε "Ιάσων μιτα των Tt/ccs/- 
νων ίμαχίτο, ^caov άτρωτον yivi(T^ai ίν τ>) ναυμα~ 
χίίΐ κατά §ί Aicg βουλησιν ίν τω της Βαλάττης 
βυίω Οαιψαι , και ούτως yinr^ai 3'αλάττιον ^αί- 

I Ίχλ>•//ο? edil, Ί>•λΐ)/>!0{ Ms. Ί^λύσου ex Stepb.Byz. corrigit Caf. 
2 ToTf SreoTf //a.T. edd. cum ms.A. 3 Ώ'^σις corriijlt Caf. 

fuiiTet pentiffimus : eumdem rapta Syme , lalymi {fivcy 
lalyfi ) & Dotidis filia, in Afiam navigaiTe , infulam- 
qiie dcfertam prope Cariatn incolis frequentaire, eam- 
f]ue ab uxoris nomine Symen nominafie, Euanthes au- 
teiv , poera epicus , in Hymno in Glaucum , Neptuni 
filiiim fuiiTe ait & Naidis nj^mphae , concubuiiTcque cum 
Ariadne in Dia infula , amore eius captnm poiiquam a 
Thefco fuiiTet dereliea. Ai-iftoteles vero , \n D^-iioriim 
llcpublica, air , Deli habirantem cum Nereidibus vatici- 
natum eile volentibus. Poins vcro (/ve, Pofis) Magnes, 
tcnip libto Amazonidis , navis Ann architcotum fuiffe 
Glaucum tradir, eamqae gubernaffe; &, quum lafon 
pugnaret cum Tyrrhenis , unum absque vulnere e pu- 
gnn navali di.sceiliiTe : ex lovis autem voluntate in tundo 
maris adparuiirc, atque ita iriaiinum Deum exiiitiire,& ρ. 2^6. L Ι Β Ε R VI t 85 

^ί ο ]Lv^v,vctlogi iv Ί\\ιτονομ,ασ•ία.ίς i τον ΜΕλίΚέ^οτ^ίν 

φνΐιχϊ Τλαυκον ΐΛίτονοι^οίσβψαί. 
^ Ί(Ττΰρύ S& τη^ί αυτού και ο Αιτωλός ^ΚλίζΛί- 

Soog ίν τω ί7ΓΐγραΦο[Χίνω 'Αλιϊΐ» ως ^ ότί 
Υΐυα-α,μίνος βοτανης — ' 

χαητΓοντωύη > 

— ψ ηίλίω Φαίύοντί 
\ν ΜακΆΟΟύν νητοιατι λιτή Φυζί ύ'α^ι γαίη 
ΉελίΟί J" ίτΓΤΓΟίς Β^υμνι^ία οορττον οτταζίΐ > 
Χ)λ\} ναιιταουζταν 3 ίνα SpQfxov ίκτίλατωσΊν 
ατρυτοι , και μη νιν ^ 'ίλοι [Χίΰ-σ-ηγυς ανίν;. 

Αΐΰ-χοίων S' ο ^α^Λίος , ίν τινι των Ίάμ,βων , ' Ύ^νί^ς ^ 

φηιτι, της '^κυλλου του ^κιωναίου κατακολυμ,β-ητου 
ϊ 3'υγατοος , τον ^αλάσ-σιον Υ'λαυκον ίρατύψαι. Ί^ίως 

Jfe και 'τΓίρι της βοτάνης λίγιι , ψ φαγων αθάνατος 

ι Abeft «Γ ms.Ep, ι μίι τ /ν' vulgo. 3 K.uav»i & mox 
"ΣχυΧΚίου corrigunt viri clofii, 

ab uno lafone fuilTe confpeftum. Nicanor vero Cyre=- 
naeus, in Transnominatis, Melicerten, ait , mutato 
nomine Glaucum fuiiTe adpellatum. 

48. De eodem narrat Alexander Aetolus, in carmi- 
ne quod Pitcator infcribitur , Mizn demerfum. [ιΰβε^ 
gufiatd harbd , quam Soli Phaiihonti , 
Beatorum in in/uUs inculta pignit vere terra ; 
Sol autem equis grdtum cihum prjcbet , 
in fylvis nacum , curfum ut chfolvant 
indefejfi, neve qua medlo curfu molcftia eos invadat, 
Aefchrion vero Samius, in aliquo fuorum lamborum, 
ait, Hydnac ( five, Cyanai') amore, ScyWi (five, Scylliac,') 
Scionael urinatoris filiae , capturn fuiffe marinuiti Glaucum. Si- 
gillatim vero etiam de herba loquituri qua eomefa im- 

F 2 XLVIII. 

Imir.ortari- 

tatls herba 

Glauei. 84 AIHENAEI DEIPNOSOPH. C. 12. 

tyiviTo' „ κΛί &ia}V ctypma-Tiv tvpig , ψ Κρόνος κατί- 
o-^upiv." '^ίκαναρος S', h τρίτω Ενρωττίας , ' N>j- 
pece)g ^ ΐαωμ,ίνον τον Υλανκον Ιστορίι yivicruat. ό J*' αυ- 
τός 'Νίκα,ΐ'^ρος» ιν ττρωτω Αΐτωλικ,ύΰν .. τν,ν (Α,αντικ,ψ 
φ'ή(Γΐν ΆτΓΟλλύύνΛ ύτΓΟ TAwjkuu ^ώα/χβψαί ^ν\ροί>ν- 
ΤΛ Si τηρι τψ^Ορίίψ (Όρος rh τουτ ΰττύρχίΐν υ-,^ηλονκ 
h h.lrwiXictj Καγων Β'^ρΛίται , οι/ λΐΐτΓούυμουντα ϋττο 
της §ίωζ^ιως ciTrcLyciyiiv ^ υττο κρψνι τινι , "* και τ^ 
τταρακίΐι^ίνγ τγθο, η^η α,7ΓθΊ]^υχο(Α,ίνον ^ Άττοιχιχ/ταιν. 
&.ναζϋύ7τυρί^<τα,ντος Si. του λcLyω τίϊ βοτάνι^, ίττιγνοντίΖ 
της βοτάηις τψ §υ\α(λίν ct7royi.v(rutT(ici,i' και ivuiov 
Inniarefe yzvoyAvov , iTTiyivofAivou χϋμ,ωνος nciTct Αιος βουλη- 
Glaucus. σιν i ίΐς TrjV S'aXa.crcrav αντον έκρ/'ο/Λί. ncJuAoi "^ ^' 
ο Έ^ΐΛίος η ΆύηνΛίος , ]\\ίλικίρτου φησ-ιν ipcKrkvTct 
τον Γλαυκοί/ , \αυτον ρί'^Λΐ ίις τψ ^ά,ΚασσΛν. Ήίί'υ- b 
λ>? (ίε> του τΓοιητου τούτου ΐΛ,ψ'ήζ ^ ΙΜοίτχίνί^ς ^ί. Β-υ- 

1 Eupci-jrtcivjh corr. Cafaub. 2 Nipfac edd. 3 ΰττΛγαγίίγ corr. 
Caf. 4 £7Γί κρίίν» Tiv< corr. Picrf. 5 Vulgc ύ •» -J- u γ όμιναν, 
rejnginuum, δ Deeft articulus edd. 7 'HJvXiycj edd. 

mortalis eft faftus: Et Decrum , inquit, herbam reperifli, 
ijuam fiverat Saturnus. Nicander vero, tertio Europiae, α 
Nereo amaturn fuljfc narrat Glaucim. Idemque Nicander, 
primo Aetolicorum , fcribit: vatlcinandi arntn edcHum ejje 
Apoirinem α Glauco : eurndemque Glaucum , cvm venaretur cir- 
ca Oream , ( monUtn hunc alt praealtum Acloliae ) lcporem ef- 
fe perftcutum ; qui ^ quum curfu fatigatus viriius defecijfet ^ 
fub fontem qvemdam [φ ηαρ'α , & Ίη proxima herha , cum 
iim anmam effiaret , fe abstcrfit. Ibi quum kabae iUius virtuie 
vham vlresque recepiffet lepus , cognita illa vlrtute Glaucum 
fufiaffe herbam : indcque veluti numine aflatum , exorta Jovis 
confiUo tempeflatc , in tnarc fefe praecipitajle. Hedylus vero 
Sannus five Athenienfis, Melicertae ^ ait, amore flagranr- 
nm Glaucum in mare fe prolecljfi. Hedyle vero , mater XL1X. 

Fun ο , 
piitis. L. ρ. 497. L Ι Β Ε R VI Ι. δ5 

γάτη^ Τ'ής Άττικι^ζί Ία,^βων 7Γ0ί•ήτμαςι \ν τξί ϊτη- 
y^a(po[jLiv^ ^κυλλ»!, Ιίττορίΐ τον TAciukqv ϊΰΛτβξ-,'τα 
^κυλλης Ιλύίϊν Λυτής ύς το kvroov , 

h Χ-όγχου Su^vifxct (pijiovT Έ^υύρας ^ λτο ττίτρης, 

η τους 'αλκυονών ττα^ϊας er' Λτττίρυγονς , 
Τ{5 νυ[^ίφνι §υ(Τ7Γίί(Ττω ^ α^υ^μ,ατα. SUkov ^' ίκίίνου 

ΚΛί ^ii^yjv γύτων πάρωνος οΙκτ'κτλτο' 
ακτην γαξ κίίνψ α.πίννιχ'ίτο , κλι τα (τυνίγγυς 
Αϊτνης. — 

ΓνΑΦΕΤΣ. Αωρίων , h τω Ώίρϊ Ίχ^υων , το 

\κ τ^ς ν^ηα-ίως του γναφίως ύγρον » φητι , ττύντα 
στΓΪλον ^ Kciuuipiiv. ιχνημ,ονίυα, ^^ αυτόυ Kcti 'E^rrtiVe- 
7ος ϊν Ό'^^Λρτυτικω. 

ΕγΧΕΛΤΣ. Ύων Β-ΛλαοΊτίων \γχ2λζων (Λνη- 
fiovwii 'Έ^ττίχΛρμ,ος h Μ.ουσ•αις. Αωρίων S\ ϊν ^^ Anguilla. 

ι ipvSp-.itn; rnssti. 1 ύΰ^ττίστίς edd. ουίττί^τΜ aut ^ύίΐίστί,ν Ig- 
git Caraub. 3 στιίλον edd. 

huius poetae, Mofchines filia Athenienfis, eius quae 
lambos confcripfit , in carmine cui titulus Scylla , Glaii' 
(um , narrat , Scyllize amore captum , antrum elus Intrujje , 
aut co;irhara pro munere ferenum ex Erythrae fcopulo , 

aut Alcyonum pullos adhuc implumes , 
ΊηίχοΓαΙΊΙΊ nympliae obkBam£nta. Lacrymam vero cias 

etiam Siren vicina vir^o miferabjtur ; 
illud emm ad Uttus enatavlt ^ & ad vicina 
Actnae, — 

49. FuLLO. Dorion, libro oe Pifcibus , Uquore, ait, 
in quo dixatus fit fullo pifcis , eluc quamrihei maculam. Eius- 
dem meminlt etiam Epaenetus, in Arte coquinaria. 

50. Anguilla. Mannarurn απζηΙΙΙαηιιη mefninir Ερί- 
charmus in Mufis, Dorion vero, libro oe Pifcibus, mea- 

F 3 86 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 13, 

Tlm χχ6υα)ν , ^vtjiJ.ovivuv κ,Λΐ των λτγο της ΐνω^Λί- 
^ος, τας Kci)7raiSug ίττΛίΗί' γίνονται rj" uvtui υτηο- d 
υ,ίγίύίίς. φνισι yavv Άγαύαρχί^γις ϊν ίκτη Έ,ύρωτηα^•' 
%ων , τας υπίρφυίϋς των \icύ■χctiL•v \yxt.Kim , ig- 
ύΐΐιχν Τί'ότΓΟν (ΓΤίφανουντας, και }ίΛτίυχο{Α,ίνους, ούλας 
τί επιβάλλοντας, Β'υίΐν τοίς Β-ιοΙ,ς Twg Ι^οιωτους' και 
•ποος τον '^ίνον τον ^ίαπορουντα το του γίνους ' τΓαρα" 
ϋύ'ίον, και 7Γυιβανό[Χί'.Όν » h fxovov ilSivaiy φηιταί τον 
Βοΐΰϋτοί/ , Φάσ•3ίίίν Τί ^ Ότι ί)έΐ τ^ιρϋν τα ττΰογονιαοΐ. 
νομι^Α,α, και οτι μη καθηκίΐ τοις άλλοις υτηο αυτών 
Λ:τολογίζί(Γύαι. Ού χρη fk ^ S -αυμαξίΐν , ιι Ίίρζίων τρο- 
ΤΓον ίγχίλίΐς 3-υονται , οττότί κα\ 'Αντίγονος ο Καρυ- e 
στιος , b τω Πψ Αίζίως , τους αλιέας λιγιι Β-υσίαν 
ϊττιτίλουντας τω Τίοα-ίίΰω•^ υττο τψ των S -υννων ωραν^ 
όταν ίύαγρη(Τ(/}σΊ , Β'ν^ιν τω Β'ϊω τον ττρωτον ^ αλοντα, 
^ύννον J '4.αι T^f Βυσίαν ταύτψ καλ^ιτύαι (^υνναιον, . 

Ι τίΚους corr. Cora)'• 2 Abfiiiit φάσχίίν η ms.Ep. 3 Deeft 
Ji edd. 4 Deeil τΐρ'ί-τ^-; edd. 

tionem etiam anguillarum ex Copaidelacu faciens, lau- 
dat CopaiJas. Crefcunt autem hae ad miram magnitudi- 
jiem. Scribit quidem Agatharchides , iexto Europiaco- 
rum, Boeotosex anguillis Copaidibus eas quae lunt exi' 
jnia^ ni9gnjtudinis , in viflimarum modutn coronatas, 
inlperia mola, inter preces Diis immolare: & peregri- 
no hotnini, miranti infolitum facrificii genus , eiusque 
cauiTam fcifcitanti, refpondilTe Boeotum , nonnifi unum fe 
fcire dicenqus , ftrvanda ijji infiuuta patria , nfque dccerc ra•^ 
tionem eorum reddtn alils. Nec vero mirari debemus, facri- 
^cari anguillas vieimarum in modum; quandoquiclem An- 
tigonus Caryftius, libro oe Diftione, fcribit , Pijcatores, 
qiia tempe^aie capi thypjii foknt , folcnm facrum Neptuno βζ- 
(!ieni:s , poflquam felici ufi [unt cr.piura ^ primum quem ccpcrunt 
thyriTiwn DiQ immQlare , illudque [acrum nvmimre Thynnacum, riini iacri- 
iiciamk p. 298. L I Β Ε R VII. 87 

l\cit ταριχοι L• Trapci ΦΛ(τηλίταις αττοόυα/ται^ U. 

χ,τίζπως Ιστο^ων rrg Φαιτηλίσος» CrjTtv' ΰτι „ Κακ,ιος 
ο τ-ήν ciTTCiKiuv στίίλας , ^Α^ατΟον i§u:ci του ταττου Κυ- 
ί λάβρα, 7roifA.eut , νίΐΛοηι ττροβατα , τ αρ ίχνους , ίκίίνου 
τούτο αΐτηιταντος. ΤΓρΰύίηος yao αυτω του Αακίου 
λαβιίν τον χωρίου ^ η αλφιτΛ η αλψΛ ^ η ταρίχους, 
ίίλζτο ό Κ,υλοίβρας ^ τους ταρίχονς. Kctt^ ^ict, τούτο οΐ 
Φασ-ηλιται civu τταν ίτος τω Κυλαβροο ίτί κ,Άΐ ινν 
τάριχον 3-υου(ην." Φιλοίττίφανος J'', ϊν τω ττρωτω 
ΊΊίρι των h τη ^ΑσΊα ττολίων, ούτως γρα,^ίι' ,, Λδί- 
Ktov τον ''ApyiluV των συν Μο'ψώ; οι^ικοι/Λνων , ον τί- 
νίς fjLiv Αίν^ίον ibcti λίγουτιν , Α^ίλφον h "ΆντιΟη- 
jwoti του Υίλαν chcitrcivTcs , ίΐς την Φαιτηλίοα ύττο 
a Moyoy yAT Λ-^ορων ττίιχΦύίντΛ κατΛ τ'.να Koyov 

Ι O|00'C VuIgO. 2 αντί του χ*/). Icglt ToUp. 3 >' ^''■'Κίτ*. vul- 

go. FortaiTe delenda verba. 4 KvAit/?fcri h. 1. Ais. 

51. Sed ξζ falfamentajyWs ofFeruntur apiid Pharell- 
tas. Heropythus fane, in Colophoniorum Annalibus, 
ubi narrat quo pafto condita Phafells fuerit : Laclum ^ 
ait, eiim qui colonum duxit , Cylabrae ραβοη , oves fuas ibi 
pafcenti , pimi loco , quo enicret foliim , falfamcnta dedlfje ; 
ipfo Cylabra id poflulante. Nam quum Lacius arbltrio dus 
ρίΓτηΙββ'α^ firlruim - ne {βνε hurdaccam , five triiicc.im) acci- 
pcre pro pretio foli velkt , an fjlfamaita ; faljdmcnta /i/fs-j/•.;^ 
Cylabras. Ob eamque c.^.ujfum Phajditae quotannis CyLibrae 
ad hunc usquc dlcm falfjmcnta ojfcnint. Philoilephanus ve- 
ro, primo iibro oe Afiae Civitaiibus, ita fcribit; La- 
Cium Argivum , ex ioriim nnmcro qui cum Aiopfo advaurant-, 
qiiern riunnulli Lindlum cjfe uiunt, fratnm. vero Antiphcjri c:us 
qui Gdatn condidit , in Ph.-jfdidem α Mopfo cum hutmnum 
manu viijfum e^e ex oniculo qttodam i:i(fuqus Manuis matris 

F4 88 ΛΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 13. 

^letvTOvg τ'/ις Μ όψου fxvirfiog, Ότί etl TTpvfxvcii των Ι^ίων 
yrjcov συνίβαλον x.ett (rvi>i^()uv(TU*]ru\> κΛταΛ.ίλι<^ο\ιίας, 
των ^irct του ΛΛΚιου όια το υ<ΓΤίραν αυτών νυκτός 
ττροίτβΰίλλόντων. Λγοράσ-αι f?' αύτον τγ\ν γψ Asye* 
ται, * ου ή ττολις νυν ίττι , κα^α vj ΙΜαντω ττροίίττζ, 
TTctfct Κυλαβρα τίνος, SovTct τάριχον' τούτον γαζ έλε- 
σύαι λα,βύν αυτόν, άφ' ων νιγον. Όύίν κατ ίνιαυτον 
τους Φαα-^λίτας τω ]^υλάβρα> Β-υίΐν τύριχον , τιμών- 
τας ως ήρωα. 

. llipi όί των iy χιλίων νκ,κτιος φϊ-ΰΊν ίν τοις ΤΙίρι 

De Anguil- ' '^^γ^ς , ug α\ ϊγχίλίΐς ίνχυλότίραι ττάντων ucriv b 
lis varia. , . , \ ,/ , / r\ > ~ / 

ίχιυων , ν,Λΐ οτι ιυστομ,αχιε^ οιαφιρου(7ΐν των ττλίΐ- 

στων' ττλ^ιο'μιαι γάο ΰτι, Kat ττοΧυτοοΟοι. \ν §ί τοίς 

ταρίχίΐτί τας ^Ιακί^ονικας ϊγχίλιις κατατα,ττίΐ. Ά- 

ρκΓτοτίλνις §t ' ,, 'Κ.αίρίΐν, ΟηοΊ , τας Ιγχΐλίΐς kcJu' 

οωτάτω 'υ§ατι. Όύίν τους ίγχζλυοτροφους καύαρ^^ν αυ* 

Ι χγίρίσαι τ^ν γ'ΐίν ms, Ερ. 0ΓηΊίΓΐ5 verbis J' α.ιιτΙν & λίγιτΛί. 

Μορβ, puppibus navhim ipfius colUfis vulneratisqiie ad Che- 
lldonias , quum Lacius cum fuis , e lonpnquo turdius fcquens ^ 
noQu ad eas fuijfet adpulfus. Hunc igifur emijfe aiiint rfpO' 
nem , ubi minc oppidum efl , tjuemadmodum Manto praedixi' 
rat f α Cylabra quodam , datis falfamentis loco vretii: haec 
eram ex omnibus , quae vehdant naves , ipfe fekgerat. Inde 
faftum , ut quotannis Phafelitae falfarmnta Cylabrae οβίΓαηί : 
quippe quem ut heroa colunt. 

52. De angniiUs vero Icefius, in libris De Materia , 
ait: 11 melioris fucci eiTe anguillas reliquis omnibus pi- 
fcibus; & ventriculo comtnodiores, quam alii plerique: 
rnultum enim fatiare nutrireque. α In fjlfamentotum au- 
tem numero idem ponit MaceJonicas anguiilas. Ariitotelcs 
vero : '>Gaudere, ait, anguillas aqua puniTm-.a : ideo- 
que hos, quianguilias alunt , limpidam eis adrlindere; ρ. 29^• L Ι Β Ε R ν 1 1. 89 

ΤΛΐς ίπιχζΊν' 'Tryiyio-^cLi ycto \ν τω 3'θλίρω. ^ιο zcti 
cl 3-ήβίυοντίς 3-ολουσ-ι το υ^ωο , 'ίνα Λττοττνίγούντοίΐ. 
λετΓΤΛ γαζ ιγ^υσ-οα tu [ύραγχια, αυτίκα υττο του 

C SoAoZ τους •κόρους ίτητπύμ,ατίζοι/ται. ohv Koiv τοΊς 
^iifA,oucriV , υττο των ττνίυματούν ταοαττοΐΛίνου του ύδα- 
τος, ατΓοττνίγονται. ΌχιυοντΛί cfe συμ,ττλζκόιχίνΛΐ , 
Χΰίτ Α'^ια,αη γλοιούόίς £ζ αυτών , ο γίνοαίνον ίν τ'/ι 
Ιλυϊ' ζωογονζίται. λίγουιτι ^s cl ϊγχίλυοτΰόφοι , κ,αί 
ος νυκτός fxiv vifxcnai νιχίοας όί ίν tjj ιλυι α,κίννΐ' 
τίζουσί ζωσί τί το ϊττι ττολυ ϊττι οκτώ grjj." 'Ec 
άλλοις ^i ττάλιν Άρκττοτίλης Ισ-τορίΐ' y,Tivi(ruui cth~ Sexucaret 
Τί6{• , ουτί ωοτοκουσ-οίς, οϋτί ζωοτοκουα-α,ς , άλλ' οΰ^ί έ| "^"'^ ^* 
οχξίας' αλλ' kv τω βορβορω και τη ιλυϊ σνι'^ίως γι- 

d νο(λίντις' 3 καύατΓίβ και ίττι των καλουμ,ενων της γης 
ίντίρων λίγίται. Sio και Ομ,ηρον, της των Ιχζυων φυ- 
αως χωρίζοντας τα^ί ύττίιν' 

ι s'xivff< T-k βρίγγ^ΐΛ, x«i αυτίχΛ edd. 2 Deeft μιν edd. 3 7«- 
voy.iv>ts edd. 

fuiFocari enim tnrbidis. Quamobrem aquam turbant qiii 
eas pifcantur. Tenues enim illis hranchiae Γι-πί, qua- 
rum meatus ftatim obturantur coeno: quamobremaquis 
vi tempeftatum conturbatis fuiFocantur. Coeunt com- 
plexae fe niutuo : deinde emittunt ex fe glutinofum 
quiddam ; quod, poftquam ( per aliquod tempus) in li- 
mo fuit, vitam concipit, ut animalia inde nafcantur. 
Narrant etiam qui anguillas alunt , noftu eas pnfci, in- 
terdiu vero in limo immotas manere. Vivunt autetn ut- 
plurimum ad οέΐο annos. « Rurfus vero alibi idem Ari- 
ftoteles tradit : »Nec ex ovis, nec vivas gigni anguil- 
las , & ne ex coitu quidcm ; fed in coeno & limo pu- 
tredine exiftente ; quemadmodum etiam de terrae intefti- 
nis,quae vocantur, aiunt. Ideoque Homerum, ab alio- 
rum pifcium natura eas feparantem, ifta dixifle : Lrr. Hc'cna 
cccnarum. 90 ATHENAEI DEIPKOSOPH. C 13. 

ΎίΙοοντ ίγχ£λυ£ς τί zui Ι-χβυΖς οι κατά ^ίνας." 

'Έ,τηκουρίίος Ss τις ίΙκΛϋίο-της , των (τυν^απνουν- 
των yj^lvi ίγχίλυος 7ηζοοίτίύίίσ•ης' ΥΙα^ιστ,ν, ίΧη , 
των SiiTTVOuV 'Ελίΐη' ' ίγω ουν Υίοιο^ς iiroucii. >cct,i , 
χ,ίΐρας (/,^ττω τίνος ίκ,τίτααοτος ίττ αύτ/,ν , ίτηβαλων 
ί•^ίλω(τι τό ττλίυρον kycLyouv ^ ίΐς Λκανύαν. ό J" αυ- 
τός ούτος i ττλακουηος ττοτζ 3-if>i^ou τταΰατίύίντο.ς , nat 
"ττάντων αττίχομ,ίνούν , ίττίφωνηο-ας,. e 

Του σ' iyou αΐ'Τίος ίΐ^ι^ και ΰ πυρι χίψας ιοικί' 
ΊΓΟοτΓίΤύύς ίτΓΐβαλων , και κατάντιων , φλίγομίνος 
ίΡί'φίρίτο. και ο \\υνουλκος ζφη αττοΟίρίται ϊκ της 
βρογχοτταραταζίως ο λάρος. Κλι ττίρι τνις ϊγχζλυος 
οε Άρχίστρατος ούτως ιστορίΐ 

' •Ε>'%ελ!>ΐ' (^ίνω [xiv -πατάν "κοΚυ ο \ττι κρατίιττνι» 
^Yviyiov αντίτηραν ' ττορ^ιχου ληφύίΐα-α 3'αλά(Γ(7ης. 

ίνύα συ των άλλων ττάντων , ^\ίσ(τψιί , Β'νητων f 

Ι Forf. )Ί ταν cifi^Trvav Έλ. α. Απ ίττίγων ? 3 «vT/Vf/i^i edd. 

Vixabantur & anguULje 6• pifces in vortlclbus. u 
'53. Ε convivis autem noftris Epicureus quidam , vi- 
cefimarius, quum adponeretur anguilla : ^defiy.\nqwt, 
coenarum Hdena: eri^o ego Parls ero. Et priusquam alilis 
quisquam manum ad eam extendiflet, nudavit eam , la- 
tus detrahens usque ad fpinam. Idem vero homo, pla- 
centa deinde fervida adpofita , cum abstinereiit alii 
omnes; exclamans, 

Hanc ego contra eo , manibus fit licet fimilis igni : 
quum propere arreptam deglutiviiTet, mifere exuftus ef- 
ferebatur. TumCynulcus dicebat : Efftrmr ex gutturis proe• 
Γιο larus. Porro de Anguilla lic praecipit Archeftratus ι 

Anguillam laudo quidim omnem: longe vero ορύτηα^ 

quai capitur ea parte freti quae Rhe^io εβ oppofita.. 

Ihi tu j Mejffmle j hoc cibo vefc^ns LIV. ρ. 199. L Ι Β Ε R VII. 91 

βοΖξχα τι^ίΐς roiovSi ^ict στόματος •η-λίοηκτίΐς. 

βύ [^ψ , άλλύί κλίος γ' Λ^τνις μ,ίγα κα^τα, Οβ- 
ρουοΊ 5 

ϊζ.ωτταϊαι KUi ^του^λονιαί' fxtyciXcti τε γα^ ίΐσ'ί» 

κΛί το "ττα-χος 3'ctufA.ciiTTui. θ(Λ.ως ^ ci' οΐ^^αι βαίπ- 
λίυίΐ 

ΤΓΛντων τούν τηρι ^αιτΛ , κλι ψ%ν'^ ήγζ^χονίυζί 

ϊγχζλυς , i] φυο-ΐί ία-τιν αττΥι^ινος ^ ^Α,όνος ϊχ^υς. 
Ό(χνιρου rh ύττόντος ,,τίίοΰντ ϊγχιλυίς τε, και 
ϊχ^υίς " ακολονβως ίττοίησ-ί Kct) 'Αρχίλοχος' «ΗπΤυοΟ. 

ΐΙολλΛς ^ί τυφλΰΐς ίγχίλυας irK'^cu. 3 Έγχίλ^ί, 

Οί ij^' 'Αττικοί , καβύύς Ύρύφούν Oyjin , τας Ινικα,ς 
χονΐ(Τίΐς ίτΓΚτταμζΐ'ΰΐ OkCi του -j , τας ττληννηιΚΛς ουκ 
iri Λκ,ΰλου^ϋύς ϊττι'φίοουΤίν, ο yovv Αοαττοφανης ίν αΐν 
'Αχ^ψ^νιη' 

Ι Forf, ciAiijc, 2 ατΓ yp Λ νο ί vulgo, 3 ΐοτΓ. ΐ^ίζχσο , Ά\ιΙ ί^ίξατο, 

omnibus fellcior es mortaUbus. 

Sed & magnam virtutis farnum profc^o habint 

Copaeae & Strymoniae : ingentes enhn funt , 

mirumquc in modiim cr.ijfje. Omnino vero , me ludlce , 
/ ίζ.η,ιί 

omne.s inter dapes , & fiiavhate praeflat 

anguilla j unus omnluin pifcium naturd partibus carens 
genltiiUbus. 
54. Qiiemadmodum vero Homerus dlxit, vexantur & 
iyyjhvss (angulUae) & pi/ces : fic & ArchilocUus eadem 
nominis forma ufus eft in illo verfu , 

Multas vero caecas an^ulUas ( ί'^-χίκνα.ί ) accepiflt. 
Attici vero, ut ait Tryphon, licet in fingulari niimero 
agnofcant formationem per vs , pluralem tamen iam 
non fimili ratione efFerunt. Ariftophanes quidem , m 
Acharnenfibus, ait : 91 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 13. 

ΚΛί ίν Λ>]ΐι^νιαις b 

— ίγχίλυν Έοιωτία,ν, 
την J" tvuuAv kv AuiTctXiva-i' 

χαι λίιος ωστηρ iyxiAvg. — 
χαι K^tTj/o?, ϊν Υϊλουτοις' 

— Β'νννος , Ο(ι0ούς , γλαυκός , ίγχιλυς t χυων. 
Ύας fjLivToi ττλ-ήβυντικας ουκ ίτι ο^Λοίως τω IloiJjT»?. 
Άρκττοφάνης 'ΙτΓτηυα-ίν' 

Ώ,α-τΓίΡ ' γαρ οι τας ίγχίλίΐς B-y\puiJiivoi τητονύας. 
κα,ι fhυτίf!aις ΝεφελΛ/?* 

ας ίίΚίνς των ίγχίλίων τας ί^Αοίς ^Μ,ι^ου^δΐΌί. 
kv Ύ,φνι^ ii ή ^οτίΚ'ή 

Οϋ χαΐοω Si βατί<ην, ου^Τ ίγχίλίπν. 
"^τραττις S'' ιν Υ\οτα(^.ίοίς ^ ίΟη 5 „ ιγχιΧιων ανί- 
■φίδί. " "Έ-ψωνί^νις S' ίν Ίά^^,βοις' C 

Ι Re£llus infra, 'Oiep. 2 ΤΙοτιμοΙς vulgo. 3 Γφυ edd. 

Vidcte , pueri , optimam αηξαιΙΙατη, ( 'ίγχ^ίΚυν^ ) 
Et in Lemniis: 'iyyjh.vv Bocodcam. Itemque reitum ca- 
fum , in Convivis : 

Et lacvis ficut anguilla. (s^XSXi/f.) 
Et Cratinus , in Plutis : 

Thynnus , orphus , glaucus , 'iyyjKvi , canis. 
At pluralem porro non fimilem Poerae (Homero) fa- 
ciunt. Ariftophanes, Equitibus : 

Accidit tibi id quod venantibus Tstf syy^iheti, 
Et in fecundis Nubibus: 

Imagines meas de anguilUs ( των lyyjheeiv ) imitantes, 
In Vefpis vero eft dativus cafus : 

Nec rails vero ^audeo , nec angutllts. (^iyyiKtfflv.^ 
Strattis, m Potamiis, dlxit: Anguillarum (^ky/iKioiv) CQrf 
fubnnus. Simonides vero, in lambis: ρ. 299• L Ι Β Ε R VII. 93 

— ωα•η•ζζ ίγχίλυς κ,ατα γλοιου. 
ΧΛΐ τ'/,ν Λίτιατικψ 

τρίορχον ίύρων ία-ύίυη, ά,φζίλίτο. 
Άρισ-τοτίλης <ί'' h τοις mpi 'Z.uuv , ^iu του ι ey^s- 
λ / ς ίϊρ'/ΐϋίν. Όταν rl' Άριατοφάννις kv Ίτττηυσί Kiyyf 

ΟτΓίζ yao οι τα,ς ϊγχ^.λίΐς Ο'νιρώξχίνοι τηττονύας. 

OTCIV fjAV 'ή λίμ,νή ΚΛτασ'τ'^ , λαμ,βάνουτιν ου^ίν' 
d kuv ^^ άνω τε και κάτω τον βόοβοοον κυκοιχτίν, 

alpovcri. και crv λΰψ,βανίΐς , ψ τψ ττολι:- τα-ραττ^ς. 
σαφώς ^ηλοΊ , Ότι η &γχίλνς ϊκ της ιλύος λαμβανΖ" 
ται. Όβίν και Towofxa ίΐς -jg ίτηρατωβη. και Ό ΤΙοιη- 
ττ^ς ούν , S -ίλων οηλωσΌ,ι το ει? βαύος του ττοταιχον 
Kaiouivcv , ΰ'υτας ζφν\' „ τίίροντ ϊγχίλυις τί και 
Ιχ^υίς." Ιοικωτίρον §ί J και κατ ί^αίρίτον^ ϊγχίλυίς' 
'ti/ct και το βά^ος του κίκαυ^Μνου ύδατος '^ηλωίΓΐ^. 

Velut απξαιΙΙα (έ'-^χελυ?) de lubrlcitate \_ conquerens.'[ 
& accufativum : 

Ardea cum offendljfec buteonem , qui 
anguillam comedebat Maeandriam^ eripuit el. 
Ariftoteles vero, in opere oe Anlmalibiis , periota voca- 
lem, fiyyjyii, dixit. At Ariftophanes, cum in Equitibus ait : 
Accidit tibi id quod an^uilUs venantibus. 
Stjgno tranquillo nlhil 'iW capiunt: 
quod fi autem furfum dcorfumque coenum mlfcent, 
tum caplunt. Sic & tu quacjlum facis , civitatcm perturbans. 
perfpicue declarat, capi anguillam in limo. Α ciiius etiam 
graeco nomine {'ihhi ) nomen anguillae in vf terminatur, 
'^yyj^•^^• Atque etiam Poeta, indicaturus vim incendii 
in fiindum fluvii penetraffe, fic :ih : vexabantur & anguil- 
lae & pifces ; figillatim vero prae caeteris anguilias no- 
minavit, quo profunditatem ferventis aquae declararet. 94 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 13. 

LV. Άηιφάννις J' ev Αυκωνι , κω^,ω^ων τους klyv- e Aegyptio- '^^'^^i' ^^'^f , ν λ> . 

rum itiores \s^cii τ' ^λλα ^mvg φοίιτι τους ΆΪγυτΓτΙονς 
Graecis. ~ tivai , To vojXKrAi Τ KTcSiov τψ ιγχίλυν* 

ΤΓολυ των 3-ίων γαο ίίττι τηΜωτί^αχ,. 

τΖν μίν yai^ ίυζ,αμίνοκΓίν i<ru vjjXiV τυχίίν' 

tcUtuv Ji , fjpuxfjLag τουλάχιστον §ύύ^κΛ 

Vj ττλίον Λναλού<τασ•ίν , 0(rC:ficLa-iai μόνον. 

ούτως \^'i kyicv ^ τταντίλως το Β'ν^ξΐίον. 
'hvu^ctvrjvi^yig <Γ , ιν ΧΙόΜτί, ττρος τους Αίγυπτίους 
ατΓΟΤίΐιομίνος τον λογον, φ'/;α-ίν' 

Ουκ αν ουναίμψ συμμ,Λχίϊν υμιν ίγω. 

ούί' d ταίΤΓΟί ya,u ομονοούν' » ούύ' οι νομα 

Ϋίμων' cLTT ά,λλ^λων Η οαχουτιν ττοΚυ. 

^ουν ττροσ-χ,ννίϊς' ίγω όί Β-υού το7ς Q -ίοίς. 

τψ ίγχίλυν , μίγιιττον viyil ^ δαίμονα' ζ 

χ ovTCic α/ιόν yi corrigit vir doftus. 2 MyiT edd. 

55. Antiphanes vero , in Lycone, comice traducens 

Aegyptios, ait: 

Tum rcbus alils alunt ejfe Aegyptlos 
follertes f tum quod im-^ullLim aequiparant Dcis, 
Quin vero longe efi illa Dis pnuofior : 
nam foUs precibus nobis fe indulgent Del ; 
at illam , drachmas foliaas cutn dedcris decerrif 
aut plus aliquanto , olfaccre vix tandcm Ucet. 
Tantam habet in fe animal Ulud fanBitudimm. 

Anaxandrides vero, in Civitatibus, ad Aegyptios con- 

verfa oratione , ait : 

Εξο cjfc vefler non qmam commUho ; 
quando nec leges , nec mores confentiunt , 
fed muliis inter fe inurvallis dlfferunt. 
Bovem tu adoras , e^o qucm facrifico Dili. 
AnguUlam numm e£e rcris oftlmum ^ ρ. 3C0. L Ι Β Ε R Vil. 9) 

Ουκ ίσ-βίας 'vitct ίγω ^ε y' ηόΰ[Λαι 
μάλκΓτα τούτοις. Kwci σίβιις^ τυτττω ^' Ιγω » 
τού'^ον KUTitruiouiTUv ψίκ' α,ν λάβω. 
Τους h^ictg kvuaSi fxiv ολόκληρους νομός ΙΟ 

ίίνΛί ΤΓΆο υμίν α , ως ioiKiv, αττη^γμίνους, 
τον αΐίλουΰον ϊαν κακώς ίχοντ 'ί^^^ς , ^ 
κλαίίΐς' ϊγω S' η^^σ-τ αττοκ,τίίι/Λς ^ίρω. 
όυνα,ται ττα.^ υμϊν μνγαλη , ττα^ \μοι Si γ' ου. 
Ύιμοκλης S\ h Αϊγυτττίοις' 

ως αν μίν cvv cua-im ι^ρ^ζ ν κυων-, 
) Οπου yao ίΐς τους ομολόγου μίνους Β-ίους ~ 
αίτφουντίς ου oi'JoU(riv ίυζίούς ^ίκψ » 
τΊν αΐίλουρΰυ βωμός ϊττίτρί'ό^ίίίν uvy 
' Οτί S' yjo-^iov τας ίγχιλίΐς y.cn μίτο, τίυτλων ^^'^' 

Ι Vulgo χαχΌν ?χ.ίντ' ίΐν {ikv mss.) 'lOrc. 2 (ίς '^αίς τύνς όμολ. 
ijiouf edd. (ίς 'ijtihi ί//ίλ. ^ίζυς msi. 

mae rnihi putatw optlrnum ejfc ohfunium, 
Non vefceris judla : mihi nulla efl caro 
qiiac faplat melius. Tum tu veneraris canem : 
ego eundem , fi eyulas praeguflavit , verbro. 
Lex ncflra folos , qul integro funt corpore ^ 
at veflra mutilos kx facerdotes prohat. 
Tiim fi quod fdem attigerh 'injortunlum , 
ploras : ego ilLim occido & excorio lihens. 
Magnum quid apud vcs , mihi nil , mus araneus. 
Timocles vero , in Aegyptiis : 

yif qiiomodo αΙΊηυαη aut canis aut Ibis fofpiunt ? 
Nam , fi in conjejfus qui Deos funt impii , 
fuppHcium extcmplo fcdtns non pcndunt fui , 
altare fdis quoinodo aliqium everterit ? 
56. Solitos autcm olhn anguillas comedere betis ob- 96 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 13. 

Angmllae iVTvhiictnig , ΤΓολυ fjLiv i(rTi και TTcL^ct τοις Λρχ,οίίοις 
lutae. κΛ^ρκοίί, και tvfocvAcg di φη(Γΐν tv ήχοι 

]!!^υίίφα απίΐ^ογαμ,ος τιυτλω τηρι σ-ω/ΛΛ καΧυτττα, 

Μυκοχοως τταιαΰ-ται " ΐγχίλνς, 
ω * (λίγα jttoi — (Λίγα σ-οι — (^ως ινα^γΐς, 
και ίν Ι0ύ)ιΐ 

Μετά ^ ταντΛ ίυνί'αΐ' μιγαλόπλΰντ ίτηισ-ζττλίΐ ^ c 
ντΓογασ'τρι οτττων' αι τί Xiy,vo(TCt)(Ji,ceroi 
Έοΐύύπαι ΤΓΆΰηΐταν ϊγχίλιις ^idi , 
τίυτλ' α(λ7Γίχόμ,ϊναι. — 
ΚΛί ίν mr/Jiioc 

— Τ[αι>ύίνου Βοιωτίας ^ 
'Κύύττάι^ος' ο\>ΰ/χάζίΐν γα^ αίοουα,αι 3-ίαν. 
Strymoniae ' Οτι Si και αι ^Tfvfxoviai ϊγχίλΐΐς Λ' ονο[Λατος 
^ ^jo-iii/ , (^y,criv ίν Kyaf^vfxx, Αντιφάνης 

Ι τίίμστί edd. i ά vul^o. 3 Και ,(/?τ5ι edd. 4 ^'''■'' "* 

■ττλΕΐ vule;o. 5 Supplet Cafaubonus : τιΖτΧ' α,μιτίχίμίνΛς -ττχρ' 
θ/νου Βοΐίίτ'ίΛς. 

volutas, multis in locis cum alii veteres Comici decla- 
rant , tum Eubulus in Echo, ubi ait: 

Innupta puella y bttls corpcn teflay 
alba carne aderil angnilL•. 

Ο magnum mihi - magnum tiMi - lurnen illuftre, 
Et in lone : 

Poflhaec thynnorum ditijjlma intrartint 

abdomina ajJOrum : & paludis incolae 

aderant divae Boeoticae απξα'ιΙΙαί _, 

betb vefihae. 
Et in Medea : 

— yirgims Boeoucat 

Copaidis : verecundor enim nominan Deam. 
Celebres autem fuiiTe etiam Strymoraas anguillas, An- 
tiphanes declarat in Tharayra : LVII. ρ. 300. L Ι Β Ε R λα Ι. 97 

Kfti (Γου γ' ίτΓΟύνυμος τις \ν φγιμ,Λΐς βΰύτων 

0f>i^.Krig Kurap^duv τΓοτΛίλος ωνο(ΛΛσ•ΐΛίνος , 

^Tfiv[A.CM)Vt (λίγίστΛς ιγχιλίΐς κζκτ?](χίνος. 
Κλ< τΓί^Ί τον ΕύλεΛ ' Je ποταμον (^ού fji,vr,f^ovivii Άν- 
τίι^Λχος , έν τοίίς ίπιγιχχ,^ομ,ίνΛΐς Αίλ,τοις , ούτως' 

Έλύύύν ΕύλΕίΛ? ^ ττηγας ϊτη SivyjiVTog.J 
^νιμητ^ιος ^ ο 2κ)?ψ«3ί b ϊκκΛί^ίκά,τω του Ύΰωΐκου 
^ιακόα-μον , ίγχ^λίις φητι διαφόρους γΐηΰ-^Λΐ, 

Ε Λ Λ Ο Ψ. YijiOiiftriTsti fAiv ηνα τηρϊ Λυτού, άλ- 
λα ΚΛί 'ApxicrrpetTog φητί Tcirk ττί^ι Λυτόυ' Ellops, 

Το;' (ί' ίλοττ' €σ•^ε μαλκττα ^υ^ΛκουτΛίς m κλ£»- 
ναΐς, 

τον yi κρΛΤΐ(ττίυον&\ ούτος yci^ olv ζίττιν Ίκίϊύίν 

τψ Λρχψ yiyovuug κτψ. ^ καν η τηρι vyjcrovg) 

t] ΤΓίρι τψ Λλλψ ΤΓου ά,λω y^v , v[ ττίρί Υ^ΰ•ήτψ > 

Ι Είχλία edd. EuxXfrt Ms. 2 ΕϋκλΕΐα edd. 3 Δ>ι//>ίτοιοί V • 
ΣχίίΙ . edd. 4 Abeft ^^«ν edd. Qixare κ=ΐν v>\ Δ<* « fupplst Caf. 

Et , qui tibi nomen dedlt , hominum fcrmonibus 

Cikbratus , Thraciam irrlgans amnis , 

Strymon , maximas poffidens anguillas. 
Sed & circa EuUa [ five £zi/cj/n] fliivium (cuius me- 
minit Antimachus m poemate, quod Δέλτοι, id eil Ta- 
bellae, infcribitur, his verbis: 

Veniens ad Euleae fonus •vorticofi.') 
eximias effe anguillas fcribit Demetrius Scepfius, de- 
cimo fexto libro Ordinationis aciei Troianae. 

57. Ellops. [iive, Elops.] De hoc iam fupra a no- 
bis diila funt nonnulla. CaeterUi-n de eodein haec fcri- 
bit Archeftratus : 

Elopem comede mdxime Syracufis in cekbribas , 

ρΓαεβαηΐΊ][ιηατη utique. Nam & liic rurjus pifcis inde 

inino venit ctrte. Quc β circa infulas 

aut αΙΊατη quamdam urram capius fuerit , aut clrca Οτξίατη» 
Athen, Fal.JJl. G LVIII. 98 ATHENAEI DEIPNOSOPH. C. 14. 

λίΤΓτος ΚΛί vn^iog και κν/ΛΛτοτΓλη'ξ αφικνίίτΛΐ, 

Έ Ρ τ'θ ρινός. Άρια-τοτίλνις ιν τω Πψ Χύων» 
Erythri- χ^^ ^τηυϋΊΤΓΤΓΟς t ττα^Λττλη^Λ (^fjtnv ίΙνΛΐ φάγρον, 
kpvQpivov > ηττατον. τλ τταρΆττλτισΊα ΐ'ίρηκζ xat Χωρίων 
' iv τω nifi Ίχβυων. ΚυρψαΙοι h υκψ * τΰν ϊρυβρινον i 

καλοϋίτ; , ως Κλίίταρχός φησ-ιν εν Τλωσ-σα,ις. 

. ηΓΚΡΑΣΙΧΟΛΟΙ. Κ(5ί< τούτων (Λ%μ,νγιτΛΙ 

cHou'" '■^('^(^τοτίλης» ως μικρών Ιχ^υ^ίων/ίν τωΤΙψ Τ^ωϊκ,ων. 
Αωρίων rh , εν τω Ώίρϊ Ίχύυων , των ίγκρΛο-ιχολων ιν 
τοις ί'^ψοις {JLijjuvviTai , ίιττων ούτως ,> L•'^rιτoυς ίΐναι 
fxiv όΐί ιγκρασ-ιχολονς i rj ιωττας^ η α^ίρινας, η κω^ 
βίους , η τριγλί^ας μιζοας , (TijTri^ia τί , και τίνύΙαίΛ > 
και καρκ'ινίΛ. " 
' ΈψΗΤο'ς. 'Έ,πι ^ των λίτττων ϊχύυ^ίων, Άρΐ'Λ 

HepSETUS. -. / ' 'Λ ' • 

α-τοφαν>ις εν Άναγυρω 

ι Jf Juxuv vulgo. 2 Έ?τ< edd, cum ms. Α, 
macer & durus & fluBlbus vexatus adveniet, 

58. Erythrinus. Ariftoteles, libro De Animalibus, 
& Speufippus, fimiles inter fe efle tradunt phagrum, 
erythrinum , hq)atum. Paria fcribit Dorion, libro oe 
Pifcibus. Cyrenaei vero hycam vocant erythrinum , ut 
docet Clitarchus in Gloflis. 

59. Encrasicholi. Etiam horum meminit Ariftote- 
les, ut minutorum pirciculorum , in libro oe Animali- 
bus. Dorion vero, libro De Pifcibus, encraficholorum 
mentionem facit in hepfetis, ita fcribens : » Hepfetos 
oportet efle, encraficholos, aut iopas, aut atherinas, 
aut gobios, aut minutos muUos, & fepiolas, minutas 
loligines, & cancellos. « 

60. Hepsetus. (Latine proprie, ΕΓιχη$.'\ Diciturde. 
parvis piigiculis, Ariitophancs , in Anagyro ; ρ. 301. L Ι Β Ε R V 1 1. 99 

^ Κ^χιτΓΤΓος , Ίχ^ύΰ-ίν' 

κΛί ττιν μίν Λφυψ κατΛπίττωκίν ίψητος * ίντνχων» 
Έυπολίς , Αι^ίν" 

Ένβονλος , ϊν JJfioe-oua-M , 3 j^ Κυκνω* 
Ά^ΛΤΓίϋ;' Τ6, Κύίν e^jjTov έι» τίυτλοις iva 

Αλί^ις tv ΆτΓίγλαυκω^ΐίνω' 

— Kcti γαζ k'^v\rQi τινις ^ 
'prafiTicroLv yjiMV ^αι^αλαιοί ττως' τλ yaq 
b καλΛ ΛΤΓΛντΛ Αοα^ύλου ΚΛλβυΐτ spy^. ^ 

Ύων cvv Kopufcimv ττίιρΛν οϋχι λΛΐ^βανζις^ 

βύίΐ ταιχ^^ων , ου§ ' οίον νφητων τίνων ; 

Ι ( Λψ,Λτον legebam. α μίΚλαυσιι edd. 3 Mendofum videtut 
vocab. 4 iiJit edd. 5 ί-ψ"''"*'' """'VEf edd. 6 Ja(JiiX;5i 7r»t 
edd. JaiJaXesi ττας it)S. £/J. Forfan S α t6 a.\t ιοί -rtui. 7 Vul-• 
go rit ykp καλίΐ ■ΛτάντΛ ΔάίοάλΟΜ καλίυί•»^ (]iy<*. 

— Nec adefl hepfetorum patina. 
Archippus . in Pifcibus: 

Aphyam hepfeton nafius 3 devoravit. 
Eupolis , Capellis : 

Ο G^-aUae , quibus curat funt hepfetU 
Eubulus, in Π^,οσ-ύνατίΛ , fivc Cygno: 

Et contentus , β hepfetum unum , cum hetti 

elixum , duodecimo quoque videat die, 
Alexis, in Apeglaucomeno: [idt ft, Caerulato:} 
— A^am 6• hepfcd ncnnulli 

adcrant nobis , daedaleo quodam modo paratL 

Etenlm pulcra omnia , Duedali dicunt opcra» 
Idem rurfus: 

Coracinos Igitur gufldre nullo paflo vis ? 

nec trichidis f &• ne hepfetoj quidem nonnullos? 

G a jo6 ΑΤΗΕΝΛΕΙ DEiPNOSOPH. C 14. 

ΤΙλη^υντικως L• λίγουοην , £ y »? τ ο υ ? , κατΛ το ττλίΐί- 
στον. ' Αρίΰ-τοφάντ,ς , I^pccfxct(nv η Ν<ο/3ω* * 

Ούι^Εΐ'» l^ci, Δ<", €^ω λοπύ§ος ί'^ητων. 
Mivctv^^cg, ΤίψνύίΛ 

'Έ,νίκως Si ΝίκοίΤτρΛτοί > \ν ^Υ{(ηο§ω' 

βαμβρά^' ' αΟυην ί'^*μον, — 
ΤΙοα-ίί^ιτΓττος , ^ΡιττοκλϋομίΜ^' 

ί•ι\/ψΰ\) αγοραζίΐν τίνα. — 
Έν ^ί τ^ ί/Λ^ 'Ναυκράτϋ ί'^'ήτ ους καλουσ-ιν ιχύυ- c 
Αλ α,πολίΐτΓΰΐχϊνΰί. ϊν ταϊς §ιωρυ^ιν > Όταν ο Νδϊλο^ 
υτΓΟΤΓΛυνιτΛΐ ^ τ>]ς ττλτιρΰύίΠως. 

'^EJ π Α τ ο Σ , η Λ Ε Β ΪΑ Σ. ^ιοκλτ,ς τούτον Lebias. y^^ j\y γιττατον. ' Ε^τ< §ί Ι^ονηρης , ά)? φί/σ-ΐί/ Αρι- 
στοτέλης , σαρκοφάγος τί » και καρχαρο^ους' την 

ι ϋιόβΐΛ edd. 2 Bf//i3/ja<j' edd. 3 αττοτηχύχτ»» edd. 

Plerumque vero plurali numero eiFerunt: hepseti. Sic 
Ariftophanes, in Dramatibus five Niobo : 

Nihil j per lovem , dkam de hepfetorum patlna, [five: 
Nihil magis amo , quam /lepfetorum patinam. ] 
, Menander , Perinthia : 

Puerulus introut , hepfetos ftrens. 
Singulariter vero Nicoftratus , in Hefiodo : 

Bcmhradapuam hepfiton, 
Pofidippus, in Exclufa; 

Hepfetum emere aliquem, 
Mea vero in patria Naucrat; hepfttos \ocznt ^ pifciculos 
in foiTis relidos , poftquam Nilus eipundare defiit. 

61. Hepatus, five Lebias. Diocles hunc ait eiTe e 
faxatilibus. Speufippus vero, fimilem effe phagro. Eft 
autem folitarius, ut alt Ariiloteles, & carnivorus, & ρ. 301. L Ι Β Ε R VII. ιοί 

χροιαν fjiiv fjLiXctg , οφύαλμους J'e (Α,ίίξονας η KctS αυ- 
τον ϊχ,ούν , Kup^iuv τρίγωνον , λίυκην. ΆρχίίττιχΧΓος 
<5", ό των Ξύπνων λοχαγός, φη,δ-ίν* 
d Kui ΜβίΛν ^i λαβίίν , τον χ ηπΛτον , * fv ττψ•' 

Λ^ ^Τ- αλυττω 

ίλνιλω και ΐψω. 

Ή Λ Α Κ Α Τ Η Ν Ε Σ. Mvη(rίμaχoςy ΊτΓττοψφω ^^^^' 
— σκο^Α,β^οςί Β-υννος » κωβιος y ηλακατψίς. Elacate- 

Έΐσ-ι h KrjTcoSiig , ϊττιτη^ίΐοί tlg ΤΛ^ιχύοίν. ^\ivcbvSf-c^» 

Κολατ;, ^ φι^σί' 

κύύβιος , νιλοίκατηνίς , ΧΛί κυνος ox/pcuov, 

ΜνΛίΤίοίς Si ο ΥΙατ^ιυς φηιτίν' α'Ιχύυος Si ylviTcth 

xcti Ϋισ-υχίας της α,^ίλφης , γα,λψη , ^ ΚΛί fJLv^ctivct , 

aoLt νιλΛκατψις. " 

Θ ι fw-> ■«/,-. » Α '' > LX1II 
Τ Ν Ν Ο Σ. 1 ουτον (prjcrtv Άρκττοτίλνις ίΐίΤ- 

1 Και >,ίβίαν λΛ^ίΤν Ό'σχίτβν ,ΊττΛτίν edcl. ciim m<i. Α. χα.) \ιβία.ι iHYNNUi. 
λα/3ι7ν τον ΙΙττΛτογ ms. Ερ. 2 Κόλα^ί corr. Cafaub. Κόλακα 
Cleric. 3 ^"^ ν^ιλΛ , ιηιφοία pifcis ? 

dentibus ferratis, coiore niger: oculos autem maiorea 
habet quam pro corporis magnitudine; cor tnar!.gula- 
re , album. Archeftratus vero, coenarum centurlo ac 
veluti ordinuin du£lor, ait: 

Lebtas vero, qut & hepaius , fumtndus ex drcumfiua 

Ddo aut Teno. 

62. Elacatenes, Mnefiraachus , in Equos-alente: 
— Scomher, thynnus ^ gobius , dacatenes. 

Sunt autein cetacei, ad fairamenta idonei. Menander, 
itt Colonibus , [five , in Affentatore , ] ait : 

Gobius , elacatenes , & canls pulpatnentum caudae pro- 

ximum. 

Mnafeas vero Patrenfis ait : Ex Ichthye vem, (i. e. ΡΙ- 

fce^ eiusque fororc Hefychu, ( id eft, Quiete) gignuntur 

GaUne, (i. e. tranquillitas maris) &muraena , & elacatenes, 

63. Thynnus. Hunc^ ait Ariiloteles, in PontUvm ία- 

G 3 Ϊ02 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 14. 

ττλίίν ik τον ΤΓοντον Ιχόμ,ίνον της γης ίττι Sthct , 6κ- 

ττλΐίν §' ίττ α^κΓτίροί. τω yct^ §ί^ιω όφύΛλμ,ω οζρ' 

Ttpov βλίτηιν , ' τω ^6 ίϋωνυμω άμβλυύύττίΐν. εχα 

^i ύτΓΟ ΤΛ τττΐουγίΛ τον XiyafjLivov οϊστρον. Χ^/ρε* 

^6 kXicL' Sio Kcti προς τψ kf^^ov πρόσίκη. ΥίνίΤΛΐ 

Si iSui^ifXog , όταν του ο'ίσ'τρου ττΛυίτηται. ^licyiTUi * 

^ί fJLiTcf> την (ρωλίία,ν , ως φηιη ^ίόφρΛσ-τος. κΛί 

€ως fxiv ctv ίχνι μικρά τα κυήματα, §υα•άλωτος' Όταν 

^t μίίζω γέιηται , S^.a τον οίστρον αλίσκίται. φω- ί 

λίυίΐ §ί Q ^ύννος > καίτοι ττοΚυαίματος ^ ωα. Άρ%ε- 

(Γτρ^τος cie Θησ-ίν' 

Αμφι ot την npav Ti KAk ίυρυχβρον Ζ,αμον οψίί 

3'v/'/6V αλι<ΓΚομίνον (Γττουο^ μίγαν' Όν καλίου(ην 

ίρκυν , ^ a^JKoi S' αυ κήτος, τούτου Si ^ΊοΙς χιρη 

e\yuuViiv α πρίτπι ταχέως» και μητίρι τιμής. ' 

Ι Deruni nonnulla ed. Ven. & msstis. Locus fuppletus fx Arl- 
flot. 2 TTtoiv yivfTi// coni. Gefnsr. 3 πολι/κύ//ΐ*το; ecl. Ven. & 
Baf. ■ποΧυγ.νι.ίαντος corrigit Coray. 4 ό ρ χυνβ ν edd. c ρ y.uv tr 
ms. Ey. ' 5 xai μίι τκριμίμαιν corrigit Caf. xiv Λ ιρίτίμα 
Heringa : xeu μ*\ ir»pi τ t μ» ς Coray. 

trantem , dextrum littus radere, exireque laevo : dex- 
tro enim oculo acutius cernere, finiilro vero effe he- 
betiorem. Habet autem fub pinnis quem oeftrum vo- 
canr. Gaudet folis tepore : eaque cauiTa ad arenam 
accedit. Fit ad comedendum gratus, poftquam oeftro 
defiit pungi. Coit auKm [/ν*, Pinguefclt ] poftquam 
latuit, ut ait Theophraftus. Et quamdiu parvos habet 
foetus, diiReilis capiu etl: poftquam autem hi adolue- 
nmt, capitur propter oeiirum. Latitat autem thynnus, 
quamvis fanguine abundet. Afcheftratus veroait: 
Circa facram vero fpjt'iofa:nque Samum vidcbis 
thynnum capi valde m.i^rMtn ; quem vocant 
orcynum , alll viro cetum. De hoc Dns oportet cmere 
ehfonium : & promu id fa:tre dccet , ntc (litigare) depntia. LXIV. ρ. 30*• L Ι Β Ε R VII. 103 

ι ΕοΎΐ ok yivvetlog Βυζοίντίω , ίν τε Κ.αρυ(Γτω' ζ 
\ν ^ικϊ?\θύν Τ6.κλϋτ>) vr\crcu ]ίίφΛλ<3ΐ§ις ^ oLfjLilvovq 
ττολλω Tm^e τρέφε* Β^ννους KUt Ύνν^αρις ακτή. 
Άν ^i ΤΓοτ Ιταλίας Ιίΰοίς Ίπττωνιον iAUyigt 
ί^ίτον ίΐς ν^ατος σηφάνους» ^ "χ-ολυ• §*ι , ττολχ) 

τταντων , 
Ιντανύ' tiTiv apiCTot > ίχουιτι rft ^ -ηριχ,Λτα νίκνις. ι ο 
Οί §' ϊτΓΪ 7ων$ι τοττων» ττίττλαννιΐΛίνοι u(rtv ίκίϊύίν» 
i ΤΓολλα τηραιταντίς ττίλαγη, βουχίου Αλ Trcinou 
tiiCTT αυτούς rifmg &-ηρ&ίομίν Όντας άωρους. 
^Ώ,νο^άσ^ΐή h S -υννος άττο του 3•υϊΐν τε κα< όρ- ■ 
μαν. ορμ,ψικος ya^ ο ιχους , dta το εχειι/ κ,ατα τι- thyniii. 
να ωραν οίσ-τρον ιττι της κίφαλης , ύφ' ού φν\α•ιν ο 
Αριστοτΐλης αντον ί^,ίλαννίίτύαι, γράφων ούτως' ,,Οί 
«6 S-vvvQi και οΐ 'ζιφίαι οϊσ-τρωοΊ ττίρ) κυν^ος ϊη-ιτολψ. 

Ι• χ/φαλοχ ήί τ' ajunivivs ead. 2 B^fTTifaiv νί?*τοίΤίφ?»ν coni, 

Caraub. 3 ί'χουσί τί πιαΓιπι. 

Εβ auttm gcnerofus By^antu & Caryfli. ; 

& Ίη Slculorum mclytd infula Cephalotdis mdlores- 

multo ifiis alit thynnos & Tyndaris ora. 

Jlt fi quando facrae Italiae vcntris Hippomum ^ 

[ Bruttiorum undis CGronatorum ; ] longc fant, 

longe omnium 
ibi funt optimi ^ habentque vifiorlae culmcn. 
Qui vero hisce in locis (reperiuntut,) inJe paUntis 

venere , 
multis traleHis• aeqttoribus• , fnmebundum pcr pontum. 
Ita fit , ut iflos nos venemur ϊηίξΐηρεβΊνο5. 
64. Nomen fortitiis eft Thynnus a graeco verbo '^veiv.^ 
quod cum impetu moveri fignificat. Eft enim imperuofus 
hic pifcis, quoniam certo anni tempore oeftrum habet 
in capite; a quo exagitari eum ait Ariftoteles, fic fcri- 
bens: i»ThynnL vero & xiphiae oeilrQ agitantur ckca. 

G 4 104 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 14. 

ιχουσι γαρ α/^φόπροί τψΜΛυτα τταρΛ τα. 'τττίρυγια, 
φΐον^ί σκούλ'ήκιον , τον ' καλουμ^νον οκττρον , Όμοιον fAiv c 
σκοοπίω , μίγίύος ^i νιλίκον αράχνης. ^ τούτο Si ττοΐίΊ 
αυτούς ίζα/<λία•ύαι , ουκ ίλαττον τον ^ίλ^ΐνος' κα* 
τβίί -πλοίύΐς πο?\Λακις ίμπίτττουδ-ί. *' Καί (aioSca^i- 
^ας §i φνιοΊ' 

ΘνΜΌ< τ€ St] ο'κττρησ-οντι Τα^ίίρων ^ρόμον. 
Τίολυβιος ^' ο ΜίγαλΰΤΓΟλίτης ^ ϊντίταρτ^ και τρία," 
κοσ-τ'τ, των Ία-τοριων) τηρί της ίν Ιβηρία, Αυιτιτανίας 
χάρας SiaXiyofiim } Φη<τίν' οτι ,^ βάλανοι ίκτι κα^ 
τα βάύος ϊν τ^ αυτόύι &αλαττ^ "ΤΤίφυτίΌμιναι , ων 
τον ααρτΓον (Τίτουμ,νΛυς τους S -υννους ΤΓίαίηίτύαι. ^io- d 
τηο ουκ αν αμαρτοι τις λίγων νς itvai σαλαττιους 
τους Β'υννους. ίκτί γαρ οί ^\)vvo\,y οίον υις^ άττο των 
βαλάνων αΰ^ανομίνοι. " 

^^.Traivmai ^ί του ιχθύος τούτου τα υττογασ'τρίΑ, 

kudatur ab- Wff και ϊί,υιόουλος φη(τιν iv ιωνί 

QOtnen. j ,^^,, (,χ^ιλ. το 7ΐα.\ιύμ. edd. ^ ιι^αχμ^ς ed. Ven. cum tnsstis. 

caniculae ortum. Habet enim urcrque horum pircium 
^ ea tempeftate iuxta pinnas veluti vermicul'jm, qui oe- 

frus vocatur , fimilem fcorpio ^ magnitudine aranei. In- 
de fit ut exriliant, non niintis quam delphines : & non- 
numquam in naves incidunt. « Porro Theodoridas ait: 

Thynnl oefiro citati Gcdcs curfu petunt. 
Polybius vero Megalopolitanus , quarto & tricenmo 
Hiiioriarum libro, de Luritania Iberiae verba faciens, 
fcribit » in profundo ad mare illius orae gigni quercus 
glandiferas , quarum frudu velcentes thynni pingue- 
icant. Quapropier a vero haud aberraverit , fi quis 
poTcos marinos eiTe dixerit thynnos : quia , ficut porci , 
glandibus vefcentes thynni augefcunt. « 

65, Laudantur vero in lioc pifce abdomina, Quam in 
partem £ubulus dixit, ia lone: LXV. ρ. 302. L Ι Β Ε R VII. 105 

MiTct ταυτΛ S -υννων μ,^γαλοτίλοντ ϊττίίίππλ^ * 
υπογάίττ^ι οττων. — 

— Ουκ. ίγχίλυν Βοιωτίαν» 

ου γλΛυκον , ούχι S -υννου υπογα<ττμ&;. 

^ΎτΓογάσ-τριον Β-υννου η κλι Λϋ^ΰκωλιαν * 
C rJfUX-XjjLi^g ίΐίΐον. 5 
εν ^ί ^\ciKirJo<riv' 

ύτΓογάσ-τρίο, Β"' rj^ia Βυννων. 
EfitOog, Μίλιβοίοί' 

ΎαΖί οϊ ^ ΤΓίη,τις ουκ ίχοντίς kytpcf/rou , 
υττογαστριον Βυννακος > ού<ίί κρανίον 
λάβοΛΚος , ΰύ^ί γογγρον , ' oi/^Ji σγίττίΛς* 
ας ου^ΐ μ,ΛΚΛΟΛς ^ ύτηροραν oiucti Βίους, 

ι ί-π) σι ττλίΤ edd. 2 PoiTis & χ«χ/>οκ«λ<ον fcribere. J Vulgo 
υιοί. 4 ΎχΖτα γχρ oi viilgo. ¥οιί.τίάί γαρ χ()ΐ>ιτα, J ysy- 
γρου edd. 6 ^ax/sat» vel μΛχρχς edd. 

Poflhaec thynnorum opulenta intrarunt 
abdomina afforum. 
Ariftophanes, in Lemniis : 

— Nqn anguulam Boeoilcam , 
non ^laucum , non thynnl abdomen. 

Strattis, in Atalanta: 

Et abdomen thynni , & tr^nculi 

fuiLli , drachm.it prctio, 
Idem, in Macedonibus: 

Et fuavia thynnorum abdomlna. 
Eriphus, m Meliboea: 

Ιβα quiditn emere rion pojfunt pauperes , 

abdomtn thynnacis , nec caput 

labracis , mc con^um , nec fepias ; 

^uas ne α beatis (^uidiin Dus Jperni arbitrof. ΐθ6 ΑΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. C. i^w 
' ΟτΛΐ/ Se και Qiowofx.7rog iv Κοίλλαίσ-χ^ίύ λε^ρ" 

τταρατηρητΐον , Ότι ϊτη Ιχθύων μ,ίν ΰττογύσ-τριον Kiyw- f 
cit σ-πΛνίως ^e ιτη χαίρων t και jZv άλλων ζωών, 
Α^ηλον L• ϊτΓΐ τίνων ίτα'ζί το ύτΓογάαττΰΐον 'AfTi^ct- 
ν>ΐς ϊν τω. ΥΙοντικω t όταν λίγ^ 

— Uirrig ωψωνηκ κτως 
τούτους * μιγα,λιίως ταις κλκιττ ά^ολου(ΧΛνα4ς > 
VTToy άστρι ιλ^ων% 0(ΓΛ ΐΐοα-ίΐ^ων ΛττολκταΧ * 
τουττιιν τί γίννικως 3 7Γαραιτκίυα>ζ&τΛΐ 
ττλίυραν μ,ίτ αυτών. 
Caput δε Αλί^ις §ί , iv 'Ό§υ(Γσ{ί v^amvTL, και τψ κίφαλην a 

claves ^ - / , ~ ,-- / 

thynni. του •συννου ίττ αίνων y (pvjcriv' 

Α. Κα< τους αλίίας ίϊς τα βαρα^ρον ίμβαλόύ^ 
ΛΤΓϊλίυύ^ρων ο'^άρια Β-Υίριυουσ-ί μοι , 
Ι Αη ταύτΛΗ ? 2 «πολίο -ii edcl. 3 yfnxfff ed. Ven. Baf. & Caf. i. 
Quandoquidem vero etiam Theopompus in Callaefchro 
dicit : 

Pifcmm nempe abdomen , (v'royia'7piov,) ο alma dres.! 
obfervandum , in pifcibus quidem nomxnQ abdomen (ύτσ- 
yatffTpiov) uti veteres, raro vero, in porcis aliisque 
animantibus. Quaenam autem abdomma {^v^oykvrptet) 
Antiphanes dixerit, incertum eft , eum ait in Pontica: 

— Quisquis obfonatus efl fortajfc 

magnlfice kisce ( mulieribus ) pejfflme perdltis 

abdomina , ( huc ) vmiens , quat Neptunus malc perdat, 

& ponere generofe adgreditur 

latus cum iUis. 
Alexis vero, in UlyiTe texeme, caput etiam thynni laa- 
dans, ait : 

A. Et plfcatorcs ego tn barathrum conuciam l 

libertorum objonlola mihi venantiu , LXVI. ρ. 303• L Ι Β Ε R V 1 1. 107 

τριχί^ΐΛ» και (rr,7ri^ici, κλι φρυκτους Tivug, 

Β. Ούτος ττροτίοον , κίφα,λψ ύ λά,βοι Β-υννου , * 

ίνόμ,ίζιν ^ ϊγχιλίίΛ 5 ΚΛί 3-νννους ^χίΐν. 
'Έ^ΤΓΥΐνουν Si Tuv 3'vi>]/uuv Koit τ<χς κλΐί^ας χΛλουμϊναςί 
ως Άΐ)ΐσΎοφύύν kv Πίί^/ίω* 

Α. Και μψ ^ΐζφβαρταί yi τ' ούψίΐ/ 7ra^mX'jdg, 
[) Β. Υ^^Κύ^ίς f4,iv OTTTat §υο 7rccpt(r>civaTyAVuCi. '^ 

Α. Αίς τας 3'υρας κλίΐουη ; Β. Θυι/ι/ου μ,ίν Gvsf. 

(Tifivov το βρω^Α,α. Α. Κα< τρίττ^ Αακωνικη. 
* Αντίγονος J" ό Καρυττιος , ίν τω Uipi Αίζίως , • 
τω Tioa-itSmi φησ-ι Β-υννον S-virSai , καύάττίο ττΰοίί- »i!"f„,'^ 
TrafjLiv. Ύίρακλίων S'' ο 'Έ^φίτιοςτον οακ,υνόν ^ φη- 
σι λιγίΐν τους ^Αττικούς. "Έωσ-τρατος §ί , h SwTepca 
Utpi TjOoouv , τψ ττηλαμ,υ^α Β•υννί§α καλίϊα•6αι λ6- 
ysi* μίίζω ^€ γινομζνψ , Β-υννον' ιτι §ι ^χίίζωνα , ορ~ 

ι Disiefta membra poetae. 2 (νίμιζον edd. 3 ίγχίκΐΛ mssti. 
4 Verlum iftum alii tribuunt priori perfonae. y ο^κκνον ed, 
Ven. & Baf. Sufpicor vero oportuifTe τον ^vyyiv, 'ίρχυνοψ 
(vel o^xwvsv ) φ»ίΓ* &c. 6 νι^ΚαμΊόΛ edd, 

pujdlas trichtdas , & fepioL•s , & frixos nonnullos pifdculos. 

B. At hic homo haud'ita.pridsm yficaput acclperet thynnit 

putabat anguillas & i-pfos thynnos ft habere. 
Laudabant vero etiam clavcs quas vocant thynnonim^ ut 
Anfiophon in Pirithoo: 

A. Atqui corruptum efl prorfus ohfonium. 

B. Claves quidem ^Jfae paratae fuiit duae, 

A. An , cjuibiis clauduntur forcs ? B. Immo thynnt claves: 
exlmius cibus, A. Ε β tertium gc/ius clavis , Laconlca. 
66. Antigonus Caryllius, libro ne DioKione, Neptu- 
no facrificari icribit rhynnum, ut fupra didlum eft. Por- 
ro H^racieon Ephefius ait , tbynnum ab Articis vocari 
orcynum. Softratus vero , fecundo libro oe Pifcibus,, 
pelamydem ait vocari thynnidem; eamdem, pcftquam maior 
fa^a eit, thynnumi poftquam adhug maiarj orcynum ; LXVn. 

Thynnis. io8 ATHENAEI DEIPNOSOPH. C ly. 

xvvov' ^ υτηρβαλλοντύύς ak av^utvof4,ivov y yivta-dai x,tj- 
τχς. fjtvy;fxovivei St του B'vvvqu κλι Αισχύλος , λίγων' c 

2^ι>ρ«ί ^ίχατύαι κΛ7ηχ(ΐλχ.ίυιιν λίγω * 

μυι^ρους , Ός ct(rTiiiux.~i 3'νννος ως *'νχίτο ^ 

άναυδος. "^ — 
xctt αλλαχου ^ 

Ούτος και ό^^οδ ττα^αβαλων 3-υννου ^ίκψ, 
ας του Β-υννου τω σκαιω 6(^ύαλ(χω ου βλίττοντος » ως 
"Αριττοτίλης ίϊρ>ικίν. [ Μίναν^ρος , ] ^ Άλΐίυα-ι' 

Και Β-ύλαοΊΤΛ "^ β^ρβορω^ης ij τΰίφιι Βυννον μ,ί- 
you/. 
Κλ< ττλ^λ 'Σωφρονι θ 3-υννο5ηρ<Λς Ιστίν. Ους 
ivioi S -υννους καλουσ-ιν» 'Αθηναίοι Si Βυννί^ας, 

Θ Τ Ν Ν 1 Σ. Του Λρρίνος ταυτψ φητϊ ^ια,φίρίΐ» 

Ι ορχυνίν ed. Ven. &Baf. cum ms.^. 2 ΧΛ-τηχΛΧχ^ύίΐΧίγαν Ms. 
3 ■ϋμύ'χμΎο corr. Τουρ. Sed ne fic quidem vel fentcntiae vet 
mctro conftat ratio. 4 αν XuJof. Ms. y x«i άλλαχοΰ ου- 
rwc edd. 6 Nomen ex Dalccampii conieft. adie<flum a Cafaub. 
7 Kai ^kXtLcaa. κ α! /?aii£ii^;iJh{ vulgo. S Videtur ante 

itta verba intercidiiTe nomen alicuius auiloris. 

ubi in eximiam excrevit molem, utum, Meminit vero 

thynni etiam Aefchylus , dicens : 

Mallcos fumi , & cudi 'lubeo 

ignitas majfas : qui fint gemhu , viluti thynnus , prta^ 
biitur [βν£, lacerabatur] 

nulla voce emijfa. — 
£t ajibi fic: ' 

— & oculum detorquens , in modum thynnl : 
iignificans fcilicet, thynnum laevo oculo minus videre, 
quemadmodum Ariftoteles dixit. [Menander,] in Pi- 
fcatoribus; 

Et mare turbukntum , quod aVit thynnum magnum. 
Et apud Sophronem eft ?ivvvc&>ipcLi , thynnorum venator. 
Quos alii tliynnos vocant , eosdem Attici thynnidjs. 
6γ. Thynnis. Hanc a ihynno mare ait Ariilotcles eo ρ. 303- L Ι Β Ε R V 1 1. 109 

d ο Άρισ-τοτίλνις , τω ιχίιν υττύ r'^ γαο-τ^ι τηρυγιον , « 
καλίΐσ-ύαι akfici. ' 'Εν h τω ΪΙψ Ύαωων ^\ο^ίων , <Jl(i- " 
(Γτας αυτψ του S -υννου , φ^ιτιν „ του 3-ί^ους τίκτιιν 
TTifi τον ΈκΛτομ,βαιωνα. Β-υλακοΐί^ίς » iv ω ττολλ^ 
γίν£ΰ•βαι ^ f/,i}cpa ώβί." κάι Ζ,τηυσ-ιπττος §\ kv Sivri- 
fct) 'Ομοίων y fJii(TTVi(Tiv αυτας των ^-υννων , κΛί Έττ/- 
χαρμος ϊν ΜαοιΓΛι?. ΚρΛτΊνος S' kv ΥΙλουτοις φηα-ί/ 
Έγω γοίρ iifjn Β-υνης y vj ΐΛίλαίνας , ^ η 
Kui 3-υννος, ορφως, γλαυκός, ϊγχιλυς t κυων, 
*Αρι<ΓΤΰτίλης ^\ ϊν τω ΙΙίρι Ίχ^υων , α,γίλαϊον Kcti 
eeKTOTTiiTTiKcv ilvui την Β'υννί^α, Άρχίσ-τοΛτος ^\ 6 
x<]w/3<|, ^ φησίν' 

Κα< S -υννης οΰραΐον ΐχίΐν , r.v 3'υννί^Λ φωνω Τηυννα , 

\ / > ~ ^ ^ Τ) 9 ' ' / cadem quai 

τψ fXiyctA^y Tjg μ,νιτροπολις ΰυζοίντιον ίο-τιν. Thynnis. 

ι ίφαρίΛ ed. Baf. ex Ariftot. 2 γίνιται ed. Baf. & Cafaub. 

3 Forf. /uf\it)J^uc. 4 χΊμμιζ edd. 

difFerre, quod fub ventre pinnulam habeat, quae arlfla 
( afl>i/j ) vocatur. In libro vero De Partibus Animalium , 
poftquam thynnidem a thynno distinxit, fcribit «aefta- 
te parere eam, circa menfem Hecatombaeona , aliquid 
facco fimile , m quo plura infint parva ova. » Etiam 
Speufippus, fecundo libro Similium, thynnidas & thyn- 
nos distinguit : item Epicharmus m Mufis. Cratinus 
■vero, in Plutis, ait: 

Ego enim fum thynnls , aut melaena , [five , melandrys ,\ 
aut 

etiam thynnus , orphus , glaucus , anguilla, canis. 
Ariftoteles vero , in libro oe Pifcibus , gregalem pifcem 
elTe thynnidem fcribk, & locum mutare. Archeftratus 
. autem j fubtilis rerum enucleator, ait: 

Et thynnac habendum pulpamentum caudac ρτοχΊ" 
mum : fic thynnida voco 

magnam , culus «/? patria Byiandum. Ι ΙΟ ATHENAEi DEIPNOSOPH. C. 15. 

Έ,ΙτΛ TifJUtiV Λυτην, ορ^ως όπτηοΌν a,7rot(ruv, 
άλοΊ fjtovQV AiTrToiiri πΛ<ΓΛς y zu,i ίλαίω αλΐίψΰίς» 
3-ίρΐχά τ ίχίιν τί(Α,Λχ*] , βάπτων S^pi^uctv \ς αλ^Λψ^ 
• }s.ccv hipcLv έδελρ? iaSuVi ytvvuiai ττίλονται» * 
αύανΆτοισΊ 3'ίοϊ(Γΐ φυην ΚΛί ii^og ομ,οίΛΐ» 
Άν §' o'|e; ρά,νΛς ττΛραύ^ς» α•πόλωλίν ίκίίνη, f 
Κα< Άντιφύνης J"' kv n^icJg/JctiTTji* 
T>ji τ6 βίλτίιττ'ής μίσ-ααν 

τίίχαχος tv τίυτλου λακιττοις 
κρυπτίται στίγΛσ'}ΛΛΐ7ΐ. 
Ύγις Β-υπί^ος το ovpcdov ίτταινϋ και * Αντιφάνης > t» 
ουρωι , cvTug 

— Α. Ό f/.iv 5 αγρω τρίΟψίνος 

\ oij/ov ] ^ ΒίΧλάττίύν ούτος oiihv ϊσ-ύίϋ , ^ 

Ι γιηοΐΛ ■ττίλοντα» edd. qui tamen tenent verf. feq. 'όμοΐΛΐ, Κα) 
ξ>!ΰ^ αν legit Villebr. & Hein yfwaTa & 'όμαα. r 7suniS-^( ms. Ep. 
\n contextu. 3 Forf. Ό μ:ν «ν αγρω. 4 Vocab. ex conieft. 
adieilum. 5 Forf. ισΒιν. 

Hoc ddnde omne cn frufla feSlum , ajfa reSli , 
tcnui folummodo fale confptrfum , & oleo unElum : 
calidaque comtdenda frufla , in τηαηατη acrem intinlL•, 
Etiamque β ficcam voliieris edcre , generofa futrit, 
immorulibus Diis habitu 6• fpecic fimilis, 
Sln accto rigatam adpofueris , pcriit illa, 

Et Antiphanes, in Paederafta : 

Et optlmae mtdium thynnadis Byiantlat 
fniflum In betae laceris abditur openmentis. 

Thynnidis caudam (/vc_, pulpamentum caudae proxi- 

mum) laudat etiam Antiphanes, in Curide, (/««,Νο- 

vacula, ^irtPuella?) his verbis: 

— A. Rure educatus , 

obfonium marlnum non aliud liic comcdlt; [five, ΐξό 
comcdo ; ] ρ. 304. L Ι Β Ε R VII. iii 

a ττλην * τ<ύν ττα^Λ γην' γογγρον τιν\ η νά,ακψ 

&vvvtjg τα προς τίί — Β. TioMj * Α. Τα κάτού" 

3-ίν λίγω» 

Β. Ύουτους <Ραγοις αν. Α. Τους γαξ άλλους η- 

vofjLiTia 5 

Λν^ρωτΓοφαγους νχβς. Β. Τβ <ί' 'ί\ια Ιατύίίΐς ^ 

τουτι κακόν ώτα ττλοΐα ιίωτΓαι^ας λιγας , ^ 

αγρίας yt. τταρα λψνψ ya^ γιωργων τυγχάνω^ 

τα J" ϊγχίλιια ^ γοαφομαι λα^Ότα^ίου' 

KOfjtia>} γαξ ουκ ψ ουυαμ,ου. — ΙΟ 

Ύουτων των Ιαμ,βίίούν ινια ιστιν ixjpdv και iv Άκί- 

boTfia, και ίν Άγροίκω η ^ουταλίωνι. ^Ιττττωνα^ §ι, 

ως Αυσ-ανίας h τοΙς Τίψ Ία^βοττοιων τταρατίύίται, 

φηβ-ίν' 

J •7τοη edd. cum ms.^. ι irplt τη wsi* ri edd. 3 J' ifdttit 
ms. A, Forf. Tb ύίίνΛ & fV9i£/f. 4 Forf. τάιιτ) χαχόνατΛ ; 

Α. ΠοΤλ; Καιτταίοαί ; Β, Χίγιις. ( Aiit Β. Ka7r«iJ«i λίγοι. S 
Oeinde, Α.Άγρίας γι. 5 ίγχί>-*'*- vulgo. 

η'ιβ quod prope terram ; congrum allquem , aut torpedintm 
quampiamy aut 

thynnidis quae ad - B. Quaenam? A. Inftnora dko. 

B. Hos comedas lictt. A. -^/ioi enim. flatui 

homicidas ejfe pifces. B. At ifiud- ne comtdh? 

ιβα focdis dorfis? A. Qualia? B. Copaidas dico. 

A. Rufllce admodum. [Has utique comedo, Γι ita 
contingit : ] nam prope paludem agrum colo : 

fed angulllas accufo quod flationem deferuerint ; 

oppido enim nusquam ( iampridem ) nptrtae funx, 
Horum iamborum nonouUi etiam reperiuntur & in Ace• 
ftria, [i. e. Medicatrice, ] & in Ruftico five Butalio- 
ne. Hipponax vero , cuius verficulos Lyfanias ciiavit 
in his quae De Poetis lambicis fcripfit , ait : 112 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEJPNOSCPH. C ly. 

Ό (JLiv yk^ Λυτών *ΐ(τυχη τι και ρυ^φ, 
3'υνναν τ6 και fuiTTUTOv fljJitpag 7ra.<rctg 

ΚΛτίφΛγί ^η τον κλ^ιρον' ' ωστί χρη ατκΛτττίιν 
τητρΛς τ ορίίας , ^ σ-νκα (Μτρια, τρί^γων > 
KUI κρίύινον κόλλίΚΛ^ ^ουλιον χορτον,^ 
Mt>j|Uev£u6i ti τ^ν B■υvvίL•v κλι ^τραττις ϊν Καλλί- 

^^"^"^• _ ΊπΠΟΤΡΟΙ. ^ λρισ-τοτίλτ,ς \ν τψττω ^ Τ,ωων c 
HippuRus. "^lcpicvv' ^ ,,τους Ιπττονρους , (^^ισ-ιν, ωα τίκτίΐν , Koti 
ταύτα δ| ίλαχί^ττων (^ίγιατα γίνίσ-ύαι , ως και τΛ 
της (Γ/χυραίνης' ^ τίκτίιν §' ίαρος.'' Αωρίων i' ϊν τω 
Πφ Ίχ£υων , κορυφαιναν κ,αλίκτύαι , φ^σ•ί , τον '/ττ- 
TTOvpcv. ΊκίΟΊος S' ΙττττουρίΊς αυτούς ττροταγορίυίΐ, 
Ι^Γ/ΐμ,ονίυίΐ ^ji αυτών 'Έ^ττίχαριχος ιν ΙΙβας γάμ,ω' 
Κω^υρυγχοι ραφί^ς 'ίττ-ττουροί τ£ κα/ χρυσ-όφρυίς, 

1 Vulgo TCV ί-χλχβό», 2 Απ TfT/xc J/>f<vaf? 5 ^euTtft» ed. 
Ven. cum msstis. 4 Deeft Μ^^ιω» edd. 5 fivfaiyne edd, 

j4lter ertim Ulorum & fcrpm & cffufe , 
thynnam & myttoton quotidie 
epulans , ficut Lampfacenus eunuchus ^ 
abUgurivlt patnmomum : ut nunc coafius βι fodert 
faxa in montibus , moJicum rodens ficorum demenfuma 
& hordaceum panlcellum , fervUe pabulum. 
Meminit thynnidum etiam Strattis, in Callippide. 

C2. HiPPURi. Ariftoteles, quinto libro De Partibus 
Animalium , fcribit » ova parere hippuros, quae ex par- 
vis maxima fiant , ficut & muraenae ova: parere auteni 
vere.ft Dorion vero , in libro De Pifcibus, hippiirum 
fcribit vocari etiam coryphaenam. Hicefius autem hippi.ieas 
vocat. Meminit eorum Epicharmus in Hebes Nuptiis : 
Et acutis rofiris acus , 6• hippuri , 6• chryjophrycs» LXIX. ρ. 304. L Ι Β Ε R νΐί. 113 

N(ju/-t>?i'i5$ S\ h Άλϋντικ,ω , την φυην του ϊχ^υος 

d ^η]γού^ίί/ος , (τυνίχ,ίς φησ-ιν αύτον ϊξαλλ.ίσ•ύα.ι , Sto 

κΛί Λύνιυτψ όνομαζίοτ^άίΐ. ' hiyii Si ούτως τηρΐ αυτού 

Ήδ ^ίγαν ΰτυνο/'^οντΛ^ η ά^νίυτψ ίΤΓΤτου^ον, 
*Α()χίσ•τρατος ii φησίν' 
ΊτΓττΰΌΰος Si Καρυα-τιος ίίττίν Λρκττος* 
α,λλως τ ιυο'^ον σ-φό^ρα χωρίον icTTi Κά,ρυα-τος. 
^Έ,τταΙνίτος J", ^ \ν Ό\γαβτντίκοις » κορΜ^Λίναν Αυτόν 
φησ-ιν ονομαζίο-^Λΐ. 

e Ιππος. M^jTrere τούτους ΙτΓττί^ια καλιί 

ΈττΙχαριχος , όταν λζγη ^^^άί' 

— — 1{.οράκί\/οι Jk κορακοα^έζς ^ 
ττίονίς J ίΤΓΤτί^ία ^ λίία '^υχα , ^ άτταλοκουρί^ς, 
'^ουμψιος ^' h Άλΐίυτικω' 

ι ονομάζίΐ malim cuiTi Caf. χηλί! ms. Ερ, 2 Κ«ι ^Ε^ττΆΐνιτος 
ύί malim. 3 Vulgo h, 1. K^iaxivcv ol xo/istxoiiJfTf. 4 XinTiJia•. 
Ms. 5; ΊττιτΙύΐα. ΚίΊα., -^ηται y ifroCK. Dalsc. An iV-TriJia , 
λίίοτριχίαι ( vel X£ioTp(;(_iJe£ ) άττΛλ. ? An /W7riJ/« Kiiol , φΰ- 
X Λ t , Λ^ΛΧοϋουρίοις ? 

Numenius vero , in Halieutico , naturam declarans hip- 
puri , ait, continue eum exfilire , eoquQ faltatorem {ά,ρ' 
νεντην ) vocari. Eius de hoc plfce haec verba funt : 

Aut mas^num fynodonum , aut fultaiorem hippurum, 
Archeftratus vero ait ; 

Hippurus vero optimus C.tryflius εβ : 

& aUoquin exqutfito obfonio ahundat Cary^us. 
Epaenetus etiam, in Opfartyticis {id efi, in Arte Coqui- 
naria,) coryphamam diiium faiiTe hunc pifcem traJit. 

69. Hippus , ( id eft , Equus.) Hi funt fortaffe quos 
tquuleos {hippufia) Epicbarmus vocat, cum ait : 

Coracirii vtro , corvorum [ five, puplUarum'\ colore , 

p'ins;ues , cquu'άL•cvΊbus pUis , molles fquUlulae. 
Numeniiis vero , in Hiilieutico: 

Athen. Vol. IIL Η 114 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPII. C ij. 

Ή (Γκαρον, f} Κύϋβον τροφίην και * ctven^ict λίψ , * 
χάννους τ\ iyx^Xiug τε , ^ κλι ιννυχίψ ττίτυνον , ^ 
7} fxvctgy >j ΊτΓΤΓους , >/e γλαυκην κ,οου^νλιν. ^ 
'bihijiA.cvivii αυτού καΐ Άηίι^ι,αχος ^ ό Κ.ολοΟωνιος 
ίν τ^ (^ί^βαιίι» λίγων ούτως' 

' Η υκκψ , η 'ίτΓΤΓον , *] ον ίοίχλψ κΛλίουαν. f 

^^^• Ί Ο Τ Λ Ι Δ Ε Σ. Υίψ τούτων ίίωρίων ίν τω ΤΙίρι 

lunDEs. Ίχ^^υων φητίν' ,,Ίουλί(^ας ί'^ίιν ^ίν εν Α^ι^,ι^, οπτα,ν 
^ί ϊτη ττ,γανου/^ 'Νουι^ψιος §ί' 

ΚέίΐΌ ύί St] σκίτΓτοιο , το κίν kcu Ιουλί^α, fxctpyov 
ττολΛον ΛΤΓΟΤρωττωτο, κοίι ιοβόρον ^ σ^κoλό'πίvrJpQV .^ 
Ιουλους^' αυτός '° ονοΐλοζίί τα, ίντίρα. της γης> Siot, 
τούτων' 

ι S vulgo h. 1. pro και. 2 λί<>ν vnlgo. 3 X^ivtut τίτ'τίνΛί 
(γχίΧιύζ rs ecl(i. h. 1. ■/^Λ}νους τ' τ η ΐ•/ χ ζ ίγχ^ίΧιίς τι Ms.h,\. 
Sed alibi ^avvsuf ve irsxiui τι edd. & iMs. 4 ■nniiov alibi apud 
Noftrum. Tt i τΰ'ί\αν faltem malis cum Gesn. ipniy.ov coni. 
Cafaub, 5 xipvSnXtv edd. 6 Deeft y.*l edd. 7 Άντίφίνια 
vulgo. δ ίοβίΚοι ms. Ep. intsr lineas. 9 σκ•λόττ£»- 
vpoLV ms.Ef. 10 Forf. J' ό Λυτοί ίγ^μ> 

Aut fcarum , aut cothum αΐύΐΐτη & infohntefn udmodum ; 

&• channos j C• anguillas , & noBurnum pitynum ; [Ove, 
crltimum ; ] 

aut mures plfces , aut equos , aut glaucam corydylin. 
Meminit eiusdem Antimachus Colophonius, in Thebai- 
de , his verbis : 

y4ut hyccam , aut equum , aut ηηετη turdum appellant 
70. luLiDES. De his Dorion , libroDe Pifcibus, fcri- 
bit : » lulidcs elixare oportet in muria , & frigere in far- 
tagine." Numenius vero : 

Ifiud 'ic,itur circumfpke ( pharmacum , ) quod & aiUdem 

avertat voracem admodum , & vtneno - nutrltam [iive, 
venenum iacuLintem ] fcoloptndram. 
Julos vero idem nominat inteftina terrae, [iie/?, lum- 
bricos,] cum ait : ρ. ?55. L ί Β Ε U νΐί. ίΐ5 

Jj?£<C cayiccAoiO γίωλο^Λ ^ τοι f /Λν ϊαυλοι 
κΐκλψτοιι t i^i-AUVig , γαιηφαγοι , smpct γαιης, 
Yji και ί^τΓΥιλας ^ ^ΰλιχ'ήττο^Λς , οττπότί ττίτοΛί 
Λμ,μ,ωοίΐς κλυζοηαι ϊπ λκου) κυι^ατΰς Λγ^' 
ίρβίν of)v^cc(r5ui y S-ifA^ivcLi τ ίίς αγγος Άολλίΐς„ 
Κ IX Α Α Ι, Koi Κος ΣΤ Φ Ο Ι. Λλ του η 'At- ^^^^' .. 
b τϊϋοι κίχλψ λΐγου(Γΐ. και ο λόγος ούτως ένεί. τα, Turdus & 
γαο ας λ α λνιγοντα ^νι?\υζ,Λ, ττ^ο του λ ίτί^ον λ e%6i* pifces» 
Ζ.κυλλα^ (ΓΚίλλα, κόλλα , β^ίλλΛ , άμιλλα, αμ,αλ•- 
λα. τα St ζΐς λνι , ύύκ, ίτι. ομίχλη, φύτλη, "γινί^λνι > 
Λίγλη, τρώγλη, ομοίως ονν kUi τρίγλν}^ Κρατίνος' 
Ύρίγλη ^ f}' ίΐ μίν ϊ^ηι^όκοι η τίν^ου τίνος ανδρός. 

1 ΛχρΛς vulgo. a γίαιΚόψους ms.Ep. ■^_^'ίρ•πιΐγΛζ ms. Ερ. Forf. 
ίρ'πίιλ>^Λς. 4 T^(yX»v legebam, & « (vel η ) interrogative* 
Sed Κίχ,λχί' ο' ii malebam. 

Porro tu memento efcae , quam h fummis 

reperies Utoris collibus: qui iiili 

vocantur -, nigri^ terrd vefcentis , ΊηίββΙηα terrae. 

ylut ferpulae [fjve , cicadae] hngipedes , quum rupei 

arenofae proluuntur fumma fluBuum αΜ'ιβοηε, 

inde cffOdundae funt, confertimque in vafe repomndae^ 
*ji. TuRDi, Κ/χλαί: & Merulae , Κόα-α-νφοι. Tur- 
dum κ/χλΜΐ/ d'cunt Atiici , per w vocalem in fine. Et fic 
poftulat analogia. Nam quae in λα definunt foeminina, 
ea ante literam λ aliam λ habent: ut ΣκύκκΛ , {Scylla) 
σκίκλοί, {fquilla) koKKa ^ (^gluten) /ίίΤίΛλα, {hirudj) 
«4^ιλλΛ, (^C€rtamen) α,μ,ΛΚΚΛ, (^mawpulus.) Quae vero 
in λ» defmunt, eae non irem. Sic dicunt Όμίγ^»., {ne- 
hula) φύτλ« i {^gaieratio , ortus) ysii^An , (progenies) at- 
y^tif [fplendor) Tpoyhn. (^cavern.:.) Similirer i^.itur et- 
iam TfiyKn: {mullus:) [& κ/χ_λη. ] Cratinus : 

Mullum vcro [five, Turdum vero] β coinedljfa , an c.i• 
ullonis euLusdam ( hoc foret incHciumr) 

Η 2 ιι6 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. ι?. 

^.ίοκΜς h'\v ττ^ωτω ''Xynwm' „0< L• Tnrociloi , Cjj- 
(Ti , κΛλίν{Χίνα , ΐΑ,αλΛκίσΛ^ΛΟί κοτσ-υ^^οί , κίχλαι , 
TTipJcai, κωβιοι, ^υΛς> άλφησ-τικός." 'i^ovf /.ψιος 
S' kv Άλΐίυτικω' 

Γλαύκου ί ορΟω ^ ϊναλον γίνος, rii ^ελα^χρώ)!» c 

κοα-συφον, η κίχλας ctXnikag. ^ — 

Βα[Λβρα^^ΰίίς 7ΐ,^ κίχλαι τ£, κ«/ λα- 
γοί , ^ΰάκ,οντίς τ αλκΐ(/,ΰΐ. 
'Apio-TCTgA»i? J'> iv τω Ώψ Ζωϊκων' ,,Και τα fA,iv 
μίλανΰσ-τικ,τα» ωα-ττίο κόσσ-υΟος' τα οί 7Γθΐκιλο<ηι- 
κτα, ω<τ7Γ£ξ κίχλτ,." ΥΙαγκ^άτης ^i ο Άρκας , \ν 
'Έ(.γας ^αλαττίοις , τφ κίχλψ ττολλΰϊς ovciA,a(ri 
(pjjff-i καλίΊα-ύαι' 

ΟΓί Ά fi^xMv olvairJia , την καλα(Α,νΐίς 

cavfov KiKXrjcTKCva-i και αίολί'ήν' cpOia-Kov y d 

Ι Alibi apud Noftrum, Γλαίχουί , μ of<?>i» naXsv y£V. 2 i λ /- 
Jivsaf legendum putavi. 3 /2rt^^aJcV£f ed. Ven. & Baf. 
βαβραίόνΗ ed. Of. ts poft iilam vocem retlius eiicietur. 

Diocles , primo Salubrium : "Qui faxatiles , inquit , vo- 
cantur, tenera funt carne: merulae, turdi, percae, 
£i;obii, pliycides, alphefticus. « Niimenius vero, inHa- 
lieutico : 

Gbuci aut orphi marinum ger.us , aut nigrkantem 

merulam , aut turdos in mari verfantes. 
Epicharmus, in Hebes Nuptiis : 

Bambradones , turdique , & lepores » draconesque fortts. 
Ariftoteles in libro oe Animantibus : i>Et alia quidem 
rigris maculis notata funt, ut merula : alia variis ma- 
culis, ut turdus.» Pancrates vero Arcas, in Operibus 
Marinis , turdum pluribus ait adpellari nominibiis : 

His adde turditm vmofurn , [rubentem ? ] quem pifcatores 

y^«r«/n (lacertum) vocant ^ & variegatum : orphifcum , ρ. 3θ5• L Ι Β Ε R VII. iij 

TTlOTCtTOV Κίφΰίλ^, — 

Ή σκύρον η κίχλψ ττολυωνυμ,ον. 

Κι Ν 1- ' 'Λ Λ ' LXXII. 
Α Π Ρ Ο Σ , κα< 1ν Ρ Ε Μ Τ Σ. Άριττοτζλ'ής , %ν L. 

Τω ΤΙίΟί 'Ζ.ωων, Cri<Ti' „ Ύα §ζ, civo^ovTct. ' καί λΐΐα, .^^^r 

ας ρΛφις. κ,αι τα fxiy, ArJoK6(j)ciAa, , ως κ,ρί^Α,υς Cremys. 

τα Si , ατκ,λ'/ιροτατα , Tpaxufhofxa , ως κάτρος. και 

τα fxiv, §ίραβ§α , ωττη^ (Γίιηρί\;ος' τα Sz , ττολυρραβ- 

8α και ίΰνθρογρα^μα, ως (τάλπη,'^ Ύου 8ί κ,άττρΰυ 

e μνη^ονίυίΐ και Αωρίων και Έπαίνίτος. 'AoxjicrTpaTcg 

ii φησ-ίν' 

Αύταζ \ς ^ Α{Α,βρακίαν ίλ^ων iui^aiy.ova xcupav, 

τον καττρον γ αν ισιο^^ς , ωνου , και μ,η καταλίίττί* 

καν ισ•οχρυ(Τθς ί^ μη croi νίμίίτις καταττνίυιτί^ 

§ίΐνη ατΓ αθάνατων, το ya^ ιστιν νίκταρος ανύος. 

1 Vulgo fic edebatur : <i>t^) τίΊί. άκ^^βντα &c. 2 Χιιοτύφχ^ 
λα ms.Ep, 

plnguiffimum Ίη capile. 
Nicander vero , quarto libro Transformatorum , ait : 

j4ut fcarurn aut tnrdum multls nominibus adpdlatum. 
[ five , ηοΙΊΙΐτη. ] 
72. Aper , & Crimys. Ariftoteles , in libro de Ani- 
malibus, fcribit: »Alii vero (pifces) carent dentibus 
& laeves funt, ut acus : alii lapidem in capite habent, 
iit cremys : alii duriiTimi funt & afpera cute, ut aper. 
Pvurfus alii daabus lineis distinfti, ut feferinus; alii 
multis lineis eisque riibris distinfti, ut falpa. « Apri inen- 
tionem etiam faciunt Dorion &: Epaenetus. Archeilra- 
tus autem ait : 

Sed Ambraclae cum venerls beatam in regionem , 

aprum β confpexerls , emc , nec rdlnque , 

etiamfi auro contra vene.it : ne in tt vind'if?a ingruac 

dlra ab immortalibus. ^.β aiim neolaris hic flos, 

H5 i}g ATHENAEI DEIPNOSOPH. C 16. 

Ύουτου <J' cu irttiig kart φαγίΐν S-vfjToio-iv α,ττΛσιν , 
ίύ(ί' iaiSiiV o<raroi(riv , οτύΐ fxvj πλίκτον vOoLa-fxci f 
(τχοή'ου έλέίοτ^ίΟον κοιλαν ' χίίρίίτσΊν ίχοντίς » 

Αρθρων {ΧΫΐλίίων 67ΓΙ ytjv ^ωργιΐΛ,ΛΤΛ βαλλιιν. ^ 

t-XXm. Κι'θΑΡΟΣ. 'λοισ-χοτίλνις ίν τω Uifi Χωων η 

CiTHARv-S ^^/''^ '^Χ^'^^ν' "Ό κίύΛρος, Οησ-ι, καρχαρό^ως , μο- 

νηρνίςχ Φυκοφαγος , την γλωτταν α,7Γθλίλν[/,αιος , καρ- 

^ίαν λίυ.κψ ίχων Koti ττλατίίΛν/' Φίρίκρατης , Δου- 

^ο^ί^α(τκΛλω 

'Κί^αρος γί'γίνηη'^αι ■£ ε(,γορΛζίΐν κ,ί^αρος ων, ^ S 
ως cLycL^ov yi ο κίύοίρζς' κ,ςίΐ ττρος 'Απόλλωνος 
woLVv ίκίϊνο S-pciTTii ju', ότι λίγουίτιν , ω kyc(,^y\ * 
Βνίίττίν ίν x,ίJOLpω τι ΚΆΚον. 

ϊ χοιλβυ vulgo omncs, ι βίΧλαν edd. cum ms. ^. 3 Cor- 
rupta Graeca verba in v-er fus ufcumque distribui , caetsrmn 
in tota ecloga nil nuitavi. Interpietdtus fum vero ex Dale- 
(ampii tnaxime conieilura. 4 uyahti ms.A. 

$ed de hoc comcdcrc non ornnibus licct mortallbus , 
& ne Qculis qmdcm adfpicere : nifi qui tcxtam tdam 
(X fparro paludum ahunno capacem manibus tenenUs ^ 
fanjueverunt movere caiculos agili fupputatione. 
Artifum ο\ΊηςΓμρι dona [cum ifto cibo collata] in t;rm 
Tam prolicunda funt, 
73, CiTHARUS. Ariftoteies, libro de Aniaiantibus vel 

Pifcibus,ait; »Citharus rerratis dentibus eft, iolitariiis, 

alga vefcinir, linguam habet rolutam , cor album &. 

laium. « Pherecrates ip Dulodidafcalo: j^iV^/i, Servg-• 

praeceptore : ] 

Bonus pifcU efl citharus : kunc emt \ 
Bonus utique ghharus : /cd , per yipoliinem , 
i(liid admodum ;«f canturiat , φιοά aiunt ^ boniii 
Jnefi ξΰ^πι in gnhari^ mali qHidpiam, ρ- 3ο6. L Ι Β Ε R VIL U9 

Μς ' cJ^' vccivirJig τε βουγλωτ- 
(Γοί τ£ κ«ί κί(ΐΛθος ί]ιτ,ς. 
Ότί ίίέ Λλ το cvi^ci igpcig• fiVii; vivoy.irTUi του Άττολ" 
λωνος » iip^Kiv Άττολλόό'ύύΐιος. liictAAictg Si, η Λ<ο- 
χλης, Κνκλοίψ;* ^ 

Ιίίβα,ρος ότΓτος , και βάης , Β'νν- 
νου το ^ κί^ΛλΛίον ro^t^ 
*Ό <ίδ ^Αρχίο-τρατος ϊν τ\ι 'Ύ ^v/rakicL" 
) — ]\i'5i3ipol•' Si κίλίυύύ, 

[ίύύυςΐ '^ εΛν (Α,ίν λίυκος ίνι, σηοίΐς τε 'τηΟν,ίη-, 
f^iiv , ι\ς αλμψ za^ctpotv βαΐΛ QvKXct κα^ίντΛ' 
αν <^' ri ττυΰΰος Ι'^ΐν , και {A,yj λίαν [Λζγας , ο:ττ<^<ν 
ορύ'^ κίη'ή<ταντα οίμας νίοβήγι μ,ΛχαίρΛ. 
ΚΛί ΤΓολλω τυρω και ίλαίω τούτον α,λιιφί' 
yjtiaii ycio ^αττανωντας cpcov , ζ(ττιν ο Άκολασ-τος. 

ι Vulgo >i , & decft vulco h. 1. τι poft uaivfdfc. i -au.) κύκλαφ 
« χι^Λρς eild. 3 Alibi Srvyvou ts. 4 Vox ex coniaft• adietta» 

Epicharmus , in Hebes Nuptiis : 

Emnt 6' hyaenUes & buslojjl^ & diharns aderat.. 

Effe autem hunc pffeem , propter nomen fuum , facnmr 

habitum Apollini, icnpfit Apollodorus. Callias vero, 

aut Diocles , in Cyclopibus : 

Citharus ajTus , & raia , & thynni caput hocce. 

Archeflratus vero, in Hedypathia , \_quafi dtcas ^ ui Mol- 

Irtie, ve/, in Vita volupraria:] 
— Citharum vero lubeo•, 
ftatim , β albus fuerit & firmiore carnt , 
eoqui in muna pura , cui folL• nonnulla miecla τ 
fin adfpeclu rufus , riec admodum magnus ; ίΐβαή lubeo-, 
poflquain corpus compunxerls re^o cultro recens cxacuto^ 
Et multo hunc butyro & oleo Ir.un^e r 
gaudct cnim profufa impenfa y & prodigus ejl.. 

Η 4 Ι ΙΟ ATHE?sAEI DEIPNOSOPH. C. 16. 

LXXIV, ΚοΡΔΤΛΟΣ. ΎουτονΆρισ-τοτίλνις φ^τιν Ά/χ- 

CoRDY. Cίβιβv tivai , και τίλίυτΜ/ ύττβ του vjAicu αΰανβίντα. ' c 
^^-'^* ]^ΰυμ,7]νΐΰς <^i ίϋ'Αλιΐντίκω κ,ουρυλον αυτόν ΚΛλίϊ ' 

ΎοίΤί-Λίν ΛομίνΛ ΤτανΤΛ, 7Γα^07Γλ(τ(ΤΛίΟ ^ί [Α,υΟΛ ,* 

κουρυλον vj ττα^ψΛ ' ;; ilvctAiriv ίοτηλλαν. "^ 
^\ijj,vriTcn ^i Koci κορ^υλί^ος kv τούτοις' 
Ή i-wug vj ΊτΓΤΓους ηξ. γλΛύκψ κο^ιυ^υλιν. ' 

^^.^■^Χΐ- Κ α'μ μ ο ρ ο ί. ^ Έττίχαομος iv 'Ήβας γα^ιω" 

Cammari Ε^ί j^' \yf^ τούτοις "^ βωκίς, ζτμαρί^ίς 3 ct^ijcci , 

vel , ' 

Cammori. κ,α,μμοροι. 

ΚΛί Χίϋνί^ι/ <ί' ίν ΤυνΛίκϊίοις μίμοις αυτών μίμνη- 

ται. Είττι §ζ καρίνων γο/ος , και ΰπο Ύωμαίων ού- d 

ιούς καλούνται. 

Κ ΑΡΧΑΡΙΑ Ι. "Νουμψιος ο Ήρακλί:ύ7ης» h 

τω 'A.AiivTiKC0i φηίτίν' LXXVI. Carcha 
RIAS. Ι av«3='vTa. edd. 1 y-"?^ interpretatus fum ex conieil. 5 » 
β-φύία/ναν coni. Dalec. η ττκρινΛ coni- Gcfn. 4 Forf. ιρ-νυΚ- 
λαν. 5 ycpCSnXiv edcl. 6 Κά,ω,ί/αρο/ alibi: & fic edd. h. 1, 
& mox iterum. 7 Reilius alibi , £>« Js παττούται^ι. 

74. CoRDYLUS. Hunc Ariftoteles ait amphibium efle, 
& mori exficcatum a Ible. Numenius vero, in Halieu- 
tico , curylum eumdem adpellat : 

His omnia apta : fed armis nudavms fimora 
curyVi aut pirenis ant marinje ferpuUe. [five, c'icadae.'\ 
Meminit etiam cordylidis , ubi ait : 

^ut murcs (pifces,) aut ecjuos , aut gLjucam corydylin. 

75. Cammori. [ vel Cammari. ] Epiciiarmus, in He- 
bes Nuptiis : 

Ad haec Irtfuptr hoces , fmarldes , apuae , cammori. 
Meminit eorumdem & Sophron in Mimis Muliebribus. 
Eftautem fquillarum genus, & aRomanisfic nominarur. 

76. Carchariae. Numenius Heracleota , in Halicu- 
tico, ait; ρ. 3θδ. L Ι Β Ε R VII. m 

"Νωθρών , Θυννοβηροί' ,, Ά <ί6 γαοττηζ ^ ujugojv κΛΰ- 
y^ctpiag οκά Tivcg ί^η/τβί. " ' N/icavi5)iOi ο ΚολοΟωνιος ίν 
TcClg γλωσ-ίΤΆίς τον καρχαρίαν καλίκτύαί φηιτι ααι 
^uy,iatv και σκυλλαν. 

Κι <τ ^ ^ f. τ'^ ft- χ LXXV1I. 
ΕΣΤΡΕΤΣ. ϊκίΟΊος φτισ-ι „ Ι ων όζ κοίλου- 

e fjLivcuv λίυκίσκων ττλίονύ, έοτιν ii^vi. λίγοντΛΐ ya.^ ά mugil, 

^ερ κίφΛλοι , οι Si κίσ-τρίΐς , Λλλοι «^ε χίλλωνίς , ^ 

ci Si μυΒ,ίνοι. ^ α,ριστοι S' ίκτιν οΐ κίφαλοι , Kcti ττρος 

τψ γζυΐΓΐν , και ττρος την ώχυλίαν. ^ίυτίΰοι <ί' είο"* 

τούτων οΐ λίγομίνοι κζ<ττρ{1ς' i^crcrovig ^' οι (χυζίνοί' 

χ,ΛΤΛ^αα•τίρΰΐ §i τταηων οι χίλλωνίς , ο< λ^'/ομ^ίνοί 

βάκχοι. ίυχυλοι J*' ίΐιτι (rOo$pct , και ου ττολυτρο" 

φοι, και ίύίκκριτοι." Χωρίων §\ ϊν τω Πίρι Ίχύυων , 

των Κίιττρζων τον fjizv ^ταλαττιον ίκτίθίται , τον οί 

Ι 'Αλλ' CT5 vulgo h. 1. &de'in οτίοε. ι 3•υννο9»(/>Λ»Λ οί y*- 
Γτίτ' ^dd. 3 ί'ίί^ίΌί legebam cum Cafaub. 4 χ^λΐνεί eild, 
& ik deinde. χ£<λ5ΐΈί paiTim apiid Ariftot. J μΰ'^ινοι edd. 
& fic deinde. 

S&d alias carchariam , altas verfanum In fluElihus pfa- 
rnathidcm. [ forf. porcum. ] 
Sopbron, inThynnorum - venarore : »Venter vero ve- 
ftrum carcharias fi Cjuem voravit. « Nicander Colopho- 
nius, in Gloffis , carchariam, ait, etiam lamiam, nomi" 
nari , & fcylum. 

77. MuGiL. Hicefius fcribit: wEorum qiii leucifcl 
vocantur , plura funt genera. Dicuntur enim alii cepha' 
U, alii mugiles t { κεστρεΤί , ) alii chdloms , alii τηγχΊπϊ. 
Optimi vero funt cephali , cum fapore, tum quod bo- 
num prae caeteris fuccum gignunt : his proximi lunt qui 
mugiles dicuntur: poft hos myxini: poftremi omnium 
chellones, qui & bacchi vocantur. Sunt aiitem (omnes) 
boni fucci , non nimis nutrientes , excretu faciles. « 
Dorion verOjlibroDePiicibus, marinum exponit mugi- ϊΐλ ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. ι6. 

ΤΓΟτίμ^ον ου ^οκί^άζιι. u^ri h του ^αλΛχτΙουί κεφΛ- 
λον ΚΛί νηστιν. τον Si κ&τλ της κίφΛλης του κίο-τοίως f 
^Xivov-, cOovrh\ov 6νομ.αζζί. „ ^iu:X)if>iiv Ti , φ*!σ), κε- 
CaAcu κίΟαλινον, ον kui βλί'^ίαν καλίίσ^Λΐ." 'Aok- 
στοτιλής Si ϊν 7Γΐ(λ7Γτω Mofl/&)v* '^ „' ΑρχοντΛΐ ^ί, φτή.- . 
α , Kvm των χ,κττύίων οι f^iv χζλλωνίς Tica-iiSiu^ 
νος μψος , και ο (ταργος , και ο μυ^ος καλοναίνος > 
χαι ο κίΦαλος. ν,υονσ-ι όί τρια-ΛοηΛ tjixicag. ' ''Emt 
οΕ των κ,ζστρζων cv yivsi-TUi tyt (τννόνασ-μ,ου , άλλα 
(ξύονται έκ τνις ιΑυος, κλ) της Α^,'^ου" Έΐ' §ί οίλλοις a 
φησ-ιν β ^ ' Κραττοτιλ'ής' ,, Ο κιστριυς , κ,αρχΛρο^ους^ 
ων, ουκ αλ>\.•ήλοφΛγίΐ y α,τί cJjj ου'Τ 'όλως (rctoKoQct•• 
'γων. ίσ-τί <ϊί ό fX£v τίς κίφοίλος , ο ie χίλλωγ, ό ii 
Cipciicg. '* κΛί ο fjt.iv χιΚλων ττοος τ»} yi vifjLiTcu , ο 
ii Ciocacg ου. και τροφ'^ Χρ'ΊΤΛΐ, β y,iv φίοαϊος τ^ 

ι £» ■πιμττΎΟ) τηα Ζ<ϊ»ν Mcpiixv edd. 2 ity.efav ed. Ven. cum 

msstis. 3 Deeft artic. edd» 4 ■?ri/>aiac apad Ariilot. 

lem , fluviatilem autem non probat. Species autem ma- 
rini duas nominat » cephalura & ηεβϊη. Echinuni vero, 
qui eil in capite mugiHs , verticilium nominat. η Et differ- 
re , ait , a cephalo cepIiaUnum , quem & bUpfutm rut no- 
minari. <t Ariftoteles vero, quinto Da Partibus, icribit: 
j)lncipiunt auteni ia utero gcfiare ii ex mustlibus qui 
chellones vocantur, menfe Pofideone , (Decembre;) 
tum fargus , & qui myxus vocanir , & cephalus. Ge- 
runt autem triginia dies. Nonnulli vero ex mugilibus 
non oriuniur ex coitu , fed nafcuntur ex limo & arena. α 
Alibi vero fcribit idem Ariftoteles: «Mugil, licet den- 
tes habeat ferratos, alios non vorat pifces ; quippe ne 
carne quidem ooinino vefcitur. Eil autem alius cepha-» 
lus, alius chellon, [/ve, cheilon,] alius pheraeus. [/?- 
ve , pera"4s. ] Et chellon quidem prope terram pafcitur, 
pheraeus vero non iteni. Et alimeruo utitur pheraeus LXXVIII. ρ. 307• L Ι Β Ε R VIL 125 

άΟ' Λυτού γίνομ,ΐν^ f^v^ri , ^ ό ^ί χίλλων ΛμΜ,ω κ^ι 
\λυϊ. Αίγίται Je κα,ι 'ότι τον γονον των κισ'τ^ίων ού- 
έίν των Β-ηρίων κ,ατίσ^ύι , ϊττα cl κίίττρας ouhvct τωιΐ 
ϊχύυων." Έ.ύύυι'fijf^oς ^ί ό Άβ'ήναϊΰς^ kv τω Πίο) Ύα- 
h βίχούν' 5, Eir5>j κίσ-τρίων ύναι σφψΐΛ κλι ^ακτυλ^α^ 
ΚΛί κίφαλους ^iv λξγατύαί , Λα το βαρυτίραν την 
%^φαλψ ίχαν' (τφψίας ' S\ , Ότι k&.yctooi καί τΐ- 
τράζ/ωνοι. τΛ §ί τάύν ίϊακτυλίων ^ το ττλάτος ε%6< 
^λ<χ,(Τ(Τον των ^viiv δάκτυλων." ©αυμασ-τοι ^' ίκτί- 
των κί(ττ^ίων οΐ τηρι Αβ'-^ηοΛ (Λλκτκοιχίνοί , ως kch 
ΆρχίΟΎΟΛτος upy\Ki. ^ίυτΐροί ^ϊ οι ίκ ^ινωττης, 

Καλούνται §ί οι κίίττΰίΊς υητο τίνων ττλωτζς , οος 
φησ-ι Τίολψ^ων kv τω Πίοι των ίν ^ικίλία Υίοτα[χων. ^|"^;ι^ 
iccii Έ,ττΊχα^μ,ος S' ιν ^\ουσ•αις όντως αύτους όνο^άζίΐ' 
Α'ιολίαι , ττλούτίς τί > ^ Kvvoy λωτ- 
ό σοι τ' ίν*ιν S'i (Γκιαύ^^ς. 

1 τ?" απ' α.υτ3υ γηομίνκ μ!)^Λ edd. 2 9•φ"νΛί edd. 3 ύ'υ*κτ!;λ/ί»)> 
edd. Sed ne nunc quidem perfanatus locus. 4 Abeft τβ edd. h. l. 

quidem , muco qui ex ipfo exit : chellon vero arena & 
coeno. Dicunt etiam , foetum mugiluoi a nullo alio 
pifcium genere vorari, quia nec ipfi aliis pifcibus ve- 
fcuntur. « Euthyderi.us vero Athenienfis, libro De Sal- 
famentis, fcribit : » Mugilum fpecies eiie fphneum , (quaft 
cunelformcm,) & dnBykum. ( digitalem. ) Dici aiitem eos ce- 
pjiiilas, quod gravius habeant capu:: fplwieos vero, quia 
quadrati funt in tenue exeuntes : DaBylds vero latituda 
minor eft duobus digitis. « Laudantur aurem mugiles 
prae caeteris hi qui circa Abderam capiuntur, quemad- 
modum & Archeftratus dixit : his proximi , Sinopenies, 

78. Nominantur autem mugiles a nonnullis plot&s , ut 
fcribit Polemon in libro oe Fluminibus Siciliae. Sic ve- 
ro etiam nominat eos Epicharmus in Mufis ; 

Αωϋαξ f plotesque j ^ cyno^lojjl: adcrant pgrro fclathides. 124 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 16. 

*Αρισ•τοτίλ7ΐς os έν τω ΤΙψ 'Ζωών 'Ήύων και Βίων , 

<^η(Γίν, ΟΤΙ ,,ζω(τιν οι κίοττ^ιις , καν Λφαι^αύωσ-ι τα,ς 
κίρκους. Λτησ-^ίίτΛΐ §ί ο yAv κισ-τριυς υττο λά,βρΛ- 
κος' ο §i γόγγρος υττο fxvpctivr\g. " Ή Si λίγο[Λίνη 
^αροΐ[ΜΛ, Kta-T ρίνς ννιο-τίυίΐ, ϊττι των SiKctio- 
ττραγουντων ακουίτΛΐ' tTreiffyj ου σ-αρκοφαγίΐ ο κε- 
στΰίύς. ΆνΛ^ίλας ' €ν Μονοτρύττω , '^Ιατωνοί ^ τον 
σοφίΰ-τψ £7Π γασ-τρι^αργία, ^ιαβαλλων, φψί' 

Ύου κί(Γτρίως κατί^ή^οαιν το κρανίον 

αναρττάτΛς ΙΜατων' ϊγω J" ΛττοΚλυ^αι, 
Ό L• κάλος Άρχί(Ττρατος φγισ-ίν" ' 

Κί(ττρίίΖ ^' ΑΊγίνης e| Λ^Λφιρυτης αγοραζίί 

kvSpacri τ ctaTiioiTiv Όμ,ιλΥΐσΊΐς. — 
Ι^ιοκλης , (^αλ.αττγι' 

' ΑλλίτΛΐ ^' ύφ' ψ%νης κίδ-τρίυς. 

Ι ΆνΛ^«λ«{ υ SV malebatn• ζΜάτ/ιβνα & dein MUTfttr 
corrigit Cafaub. 

Ariftoteles vero, in libro oe Animantium Moribus & 
Vitae ratione , fcribit : wVivere mugiles , etiamfi fint 
cauda mutilati. Adroditur autem miigil a lupo ; conger 
vero a muraena. u Quod m proverbio dicitur , Mugil 
ieiunaty in homines dicitur innocentes & iniuria abstinen- 
tes: quia carne non vefcitur mugil. Anaxilas, in Mo- 
notropo, {feu^ Morofo,) Matonem [/ve, Matronem] 
Sophiftam gulae infimulans , ait : 

Mugiiis caput raptum devoravic 

Mato : ego vero pereo. 
Elegans vero Archeftratus fcribit : 

Alugilem ex Aegina circumniia eme , 

& verfaberis cum fefllvis politisque hominibus, 
Diocles, in Mari fabula : 

Exfultat prai voluptate mugiU ρ. 307. L Ι Β Ε R VII. 125 

Οτι L• ii^cg Kia-Tf>icuv οι vyjc-Tiig, Αοχιττττος LXXIX, 

Ήρακλίϊ γαμουνΤί φηο-ί' Ceftreus 

NjfiTTE/i KiCTT^gctg, κίφαλους. i^eAis. 

^ΚντιφΛνης , Κά^ιττωνι' 

}s.i<rT^iig ιχύύν α,λλους στ^ΛΧίωτας nyxuveig 

νησ-τίΐς. — 
Άλihgi Φρυγί' 

'Έ,γω όί KicTT^ivg νηιττις cUa^' αττοτ^ιεχω, 
^Α/ΛίιΐΐΊας , ΆτΓΟΚοττΛβίξουσ-ιν' 
e Α. 'Έ,γω §ί \οων ^ ττίίξΐάσομαι 

ΐις τφ αγο^Λν ι^γον λα[όίιν. Β. ήττον γ αν ουν? 

ι/'ήστις καύάτΓίζ ϋίσ-τ^ίυς , ακολου^ησας ^{Λοί, 
Έυφοων , Αΐ<τχοΛ ^ 

^lt^ag ^ί KiiTTpivg icrri,' νησ-τις τηριπΛτίΐ, 
Φιλ'/Ιιχων , 'ΣυνΰίΤΓοβνηίτκ,ουσ-ίν' 

'ϋγόρΛίΤίΧ, ντ,στιν κζ^τρί οτττον ου μζγα,ν. 

1 Forf. 'Eyai ο' iaiv -Trttfi. 1 Vulgo , ΕΙ'φ^αιν Λίσγ^^αμί^Λς οΚ 

79• Effe vero Nefiias fpeciem mugilum, Archippus 
in Hercule uxorem ducente dicit: 

Nefiias mugUes ^ cephalos, 
Antiphanes, iu Lampone : 

Caetin quos habcs mUites , mugUes funt 

tiiflks. [ieiuni, famelici.] 
Alexis. in Phryge: 

Ego mugil neflis [ ieiunus ] domiim propero. 
Ameipfias, in Cottabo- ludemibus: 

A. Ego vero pergens in forum , quaeram 

qui miam concucat operam. B. Sic fane difincs 

me velut mugil nefiis [ famelicus ] feilaru 
Euphron, in Aefchra: [/. e. in Muliere-deformi:] 

Midas mugil efi: neftis (ieiunus) obambulat, 
Philemon, in Coinmorientibus : 

Lir.i nefiin mugilem .ijfum^ non magnum» ιι6 ΑΤΙΪΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. G. ι6. 

Άμΰ-τοφύν'ής, TvifvraS>^ 

Άξ' ΐν^ον αν^ΰων Kicrrpictiv Λττοιαία ; 

ως μίν γά,ζ iicri νησ-τίι^ίς ' γίγνωσ-κίτί. ^ 

— — ro6 τΓολλ! α^ιπνος τηριττατίΐί > 
ααττρινος ίστί νηττις. — 
Έυβύυλος , 'Ναυσ-ικάο:,' 
' Ος Η>ν τίτά(>την vifjiiooLv βατττΙζιΤΆΐ j 
ΐησ-τιν ^ ττον/ΐβου "^ κίσ^τρίως τζίβων βίον. 

LXXX. -Γ / ' ^ •, t' ' \ ~ . *' / .. 

χουτων ττοτζ λίχ^ίντων ίττι τω καλώ τουτα> NiiiTfia, Q'^ci}, των Κυνικών τις, ιστηοιος ΐλύων , ίφη Αν- 
feftus dies. » * . ,. \ \ ' ~ χτ ' ^ " ΓΛ 

όοίς ΦιΛΟί, fjiv} ΚΛί ν\μίις ΙΝ;?(ΓΤ£ίΛΐ/ Λ*/ομ,ιν, Kyia-^o- 

φοΰΐων ' τψ μίσ-ψ , οτι οικψ κίσ-τρίων νη/ττίνομί)! ι 

ως ya^ ο Ι^ίΟιλός φνια-ιν £v Α*ιμνίαις y 

Ουτοί ^i^iiTTV^KctiTtv' ο ^ί τά,λΛς ϊγω 

\ viii-riJfC ms. £/?. Quidni νίιστίις} ϊ γιγνίσΧίΤΛΐ eAi. J vJ- 
στις ms. Ερ, in contextu. 4 'ττονιροΖ vulgo* 5 '^ι^μο^ο^ύοιν 
edd. cum ms. A. 

Ariftophanes , in Gerytade: 

Eflne intus hominum mugilum colonL• ? 

Nam ncftias ( famelicos ) quidem cjfe vldttis» 
Anaxandrides , in UlyiTe : 

— Plerumque incotnatus obambulat ; 

ceflrlnus efl neflls. 
Eubulus, Nauficaa : 

Qiti nunc qiiartum in diem Undis mergUur ^ 

munam rtiiferi mugUis terens vitam. 
80. His tandem ita fuper praeclaro hoc obfoinio dis- 
putatis , Cynicorum aliquis , qui vefperi advenerat, 
dixit: An & nos, viri amici , leiunium agimus, mei- 
dium Tbeimophoriorum diem ? quandoquidem veluti 
mugiles ieiunamus. Nam, quod ait Diphilus in Lemniis; 

m quidem coenaruntj at ego mijer ρ. 3oS. L Ι Β Ε R VII. 127 

a κ,ΖίΤτ^ίυς αν ύην y iyiKd νη<ΓΤίίας ακοας. 
ΎτΓολαβων S'i Μν^ιτίλος' 
Kui (TTtiT ϊφι^ς^ — 
€φ^ί κατΛ τον ^ίοπόμτΓου 'Ή,^υχαοψ, * 
— καττρξύύν vtjCTTig χορός ^ 
λαχανοισΊν > ωσ-ττίξ χψίς , ϊ^,ίνκτμίνοι. 
Ου ττρότψν γόο Τίνος μίταλγι-^ία-Ιί , 'ίως αν ^ vfJLug 
η ο (Tvy.fxa^YiTytg υ^Α,ων ΟυλττιανΙς ίίττνιτί , ^ια τί ν ?- 
στις μόνος των Ιχθύων ο κίΰ-τρΐυς καλιίται. Κλ* ο 
ΟυλτΓίανΙς ίφη , οτι cvSiy <Κλΐαο ia-uiii ψ•<^υχον » 
νίαι ανίλκυσ-^ις §ί ου ^ίλίάζίται ουτΒ σαρκι , οντ 
αλλω τινι \μ;^χω, ως Άρισ-τοτίλης ΙσΎορίΊ t φά- 

b σ-κων , οτι και ,,μ,τι νηιττις ων Φαύλος εσ-τιν," και 
οτι „ ιαν φοί^ηύΐ^ , κρυτττίΐ τ-^ν κίφαλην , ως το τταν 
κρυπτών (τωμα." Χ\^\ατων τε εν Έοατ-ΛΤζ• φνια-ίν' 

1 Fcrfan Ήίΰχ,Λ^»ν. ζ "τι χαι vmtk οίν ed. Ven. & Baf• 
cum msstis. 'ότι μ \ ιηστίς «ν ed. Caf. ex Ariftot. 

mugU fuero , extremum cb munium, 
Cui refpondens Myrtuus , ait : 

At confifiltc ordlne , — 
iiixta Theopompi H^dycharen , [five , Hedycharin; i. 
e. Suavem ac gratiofum : ] 

— mugUum ncflhim chere ! 

olerlbus , ficut anfires ., excipi follti. 
Nec enim prius accipietis horum quulquam, qnam aut 
vos aut condifcipuius vefter Ulpianus nobis dixerit, 
cur iolus pifcium mugil nefils (i. e. kiunus) dicstur. 
Rerponditque Ulpianus : Quoniam nul!^ efca veTcitur 
-animata, capiturque nec carne aueihis nec ulla efca 
animata; ut docet Ariiioteles; qui etiam ait unifi ie- 
iunus fit, ignavum [βνε , ut αΐϊι vcrtunt, vilem in cibo] 
eiTe mugilem : & cum metuit, occultare caput, quaii 
fic totum corpus abdat. « Plato j in Feriis , ait : ιι8 ΛΤΚΕΧΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. ι6. 

αλίίνς ατΓψτησ-ίν , dfiuiv fioi κ,ίστρίας 
Ιχζυς ασ-ίτους τους ' ττονη^ους v\yi [λοί. 

2ι) ^ί f^oi ίΙτΓί t ω QiTTctXov ττύλαισ^Λ ΙΜ^ρτ/λβ , 
έιότί ^ ο\ Ιχ^υίς υτΓΟ των ττοιγιτων ίλλοττίς χ,αλουν" 
7Λί•, Kcti ος' Ήτΰί Jirt τό α,φύύνοι ίΐναι. βουλοηαι 
•yct^ κατά. τψ ΛναλογίΛν 'ίλλοττ ίς τινίς iivui , ^ic& 
το ύογίίτύαι Οωννις. ιστι ya^ το μίν \KKiff^ αι ,c 
ίίξιγίσ^αι' τ] Si οψ, φωνή. ^ Και γαο τουτ αγνοίΐς, 
έλλοψ τις ων. kyu Si , κλτλ τον (τοφον Έττίχαρ^ 
fjLOVi (^ψην αττοκΰίναιχίνου του κυνος 

ΤΛ ττρο του ου Λνορίς ίλζγον , ίις ΐγων Λττοχριω 
ΧΛΐ P>ijtt/* ίλλοτης , ^ άα το eiVai λ^7nL•τϋί. ΛεΙω 
J^E, xct/ ^t;; ττροβλνιύίντος i Sict τί οι Τίυύαγορικοι των 

1 χλ) τ ο ν ς fr ο y Μ f cv ς vulgo. χ' ου «-ο, «^olf coni. Caf. 2 J < i 
Τί edd. 3 Videri poflit aliquid deeiT^, & iic fere legendum: 
Κα) ό ϋυ\•πΐα.νός' "Συ yat τουτ' ayv:£<i, 4 »λ.07Γί$ ed. Vsn, 
& Baf. cum ms. A, "Κίο-πΐζ ms. Ep, 

— Exeunti mlhi 

pifcator occurrh , ferens mihi cefireos t 

impaβos pifces attulit mihi miferos illos. 
At tu mihi dic, callide luftaror TheiTallce, Myrtile, 
quid fit quod pifces a poetis ellopes adpellentur ? Et illc : 
Nempe, quia voce carent. Significare enim videtur il- 
lud vocabulum id quod ex analogia ίλλοτ?? dlcendum 
erat, quia voce prohibenrur. Valet enim 'ίκκεσ^αι , pro- 
hibcri; o4 vero , vox. At haec ru ignoras , dlops cum 
ipfe fis. Ego vero , iuxta fapientem Epicharmum, quum 
nihil refponderit Canis hic, 

ad id quod ante me duo viridixere, unus fufficlo : 
affirmoque , ellopes dici pifces, qwa f^uamis teganrur. 
[ quae graece herriSsi & λοτίί'ίς dicuntur. ] Dicam Λ'6ΓΟ et- 
iam, quamvis non fit propofitura, cur Pytha^orei, cum NUS• ρ. 3c?. L Ι Β Ε R ΛΜΙ. 129 

Μίν Λλ?.&)ν ί^Λ'κ^υχων fJLiJ^ioug Λτττονται , nvct οί κλι Pythaeorei 

Λ / . /, ' / • ' ^ ^ . '^ pifcibus 

ϋΐα τψ (,χί(Α,υθίΛν y σίίον yot^ ηγούνται την σιωττην. 

d Έ'-7-£< ούν Kcti ' ύμ,ίϊς , ίύ Μ-ολοττικΰΐ κυνις , TravTce, 
μζν σ-ΐΜΤΓΛτε f ττνβαγο^ίζίτί ^ί ίύ> rjfi^ug [Λίν ^ άλ- 
λους ^ Ιχύυολογησ-ομζν. 

κ ο ρ Α κ Γν ο Σ. „ Οί jttei/ Β-αλύτηοί , φη(Γΐν — 1- 

*lKicnogi όλιγοτροφοι και ίνικκ^ιτοι ^ ίυχυλίϊζ yi μί- Coraci- 
σοι. " Άΰκττοτζλης (ί" ει/ τημ,τηω Ύ,ωων ]\Iop/i«Ji/* 
,,σ-υμβαίνίΐν, 0ηιτι> (τχί^ΐον ττασ-ι τοΙς \χ^υ(Γΐ ταχιιαν 
yivi(ruai την αν^ηο-ιν , ουχ ηκκττΛ ii κο^Λκίνω, tIkth 
i'i TTchg τίί yi?, και τοϊς βρυαι^ίτι και ^αα-ίσ-ι." Ζ,τηυ" 
σιτΓΤΓος §\ tv αίυτί^)ω 'Όμοιων, ίμ.φί^ίίς φησ-ιν ίΐνοί 

e μίλάνονρον και κοαακΊ-,'ίν. 'Ϊ!^ονμηνιος ο\ kv Άλΐίυτι- 
κω, Cria-i' 

Ύηϊ^ίως \λκοιτο και αΐϋλίην κορακΊνον. 

1 Deeft ΧΛί edd. 2 Deeft μίν cd. Caf. 3 ^^λ<»ί ms. Ερ. 
aliis animatis parce vefcantur , & quaedam etiam im- 
molent , folos pijces ne deguftent quidem otnnino. Nempe 
nullam aliam ob cauiTam , nifi propter filentium : qviia 
divinum quidpiam arbitrantur effe filentlum, Quoniatn 
igitur etiam vos, rvioloffici canes, omnino quidem file- 
tis , caeteri!Ti autem Pythagorice non vivitis, nos ad 
reliquam de pifcibus disputationem transeamus. 

81. CoRACiNus. » Marini coracini, ait Hicefius,' 
parum nutiiunt, & facile excernuntur; fuccuin vero gi- 
gnunt medioci-i.ter bonum. « Ariftoteles, quinto oe Par- 
tibus AnimaHum , icribit : oomnes fere pifces hoc habere 
υι celeriter crefcant , maxime vero coracinum, Parit il- 
le iuxta terram , in locis alga & mufco denfis. « Speu- 
fippus, fecundo libro Similium, fimiles eiTeait melanu- 
rum & coracinum. Numenius, in Halieutico , fcribit : 
Facik is traxeru ctiatn variegatum (α/ολίΛν) coracinum* 

Athm. Vol. 111. I Ι30 ΛΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. C. 17. 

J\l)f TTOTi ουν ΚΛί ol TTU^ ΈτΓίχαριχω uicXlui λί- 
youivoi tv Mowrmg, κορακΐνοι u<riv] φτι(η γύ,ζ' 

AtoXien ττλύύτίς τί κυνίγλωα-σοί τ6. — 
Έι/ ^ι'']λβ(ΐς yafJLCu a<u των ΰάολίων fjLVtifiovivit ως 
άφορων' 

['Hf] (Λ,υίς^ * αλφ'ήο-ταίη, κο^Ακίνοίη κοριοίΐ^ίίς> * 
αιολίΛί , ττλωτίς τί , χυνόγλωσσοί η. — 
Έυβυ^η[Χΰς S' h τω Τίψ Ταρίχων , τον αορακίνόν φνι- 
Saperda. ΟΊν υτΓΟ ττολλων ο-αττίρ^ην ττρζσαγομυίΗΛί. cy.oicag 
<^' upviKi Kcti Ήρακλίων ό Έφ£(τκ}ς' €Τί d^ Φίλοτί- f 
μος,^ ϊν τω '0\^UfiTvTiKCt}. Ότι Si Kai ttXut ίσ-ΤΛ' 
κνς καλίίτα,ι ό σατηρ^,ς, κα^ά,τηρ κα,ι ό κορακΊνος, 
ΤΙ&ίρίΛίνων ^yjcriv ό TeJic? kv ττρωτω ISlaysifiiK^g Λ- 
^Λΰ-καλίας. 'Κριστοφάνής J' h TiXfA,icra-&vcri „ /Ε^ίλΛ- 
νοτΓτίούγύύν , ίφν, » κορακίνων." υττοκορκτηκως Si ω^ο- 
αασ-ίν αυτούς Φίρίκράτης h Έ7Γΐλ'η(Γ(Α.ονι' 

ι Μυϊ vulgo h. Ι. 2 XD/KCi/Jsif editt. Baf. & Caf. xb fc e iS e ι s 
h. 1. rassti & ed. Ven. 3 Φί/λότι//ο? nis. ^, 

An igitur & qui apud Epicharmum nominantur aeollae 
(Jivc, variegati) in Mufis, coracini funt ? Dicit enim, 

Aeoliae , plousque, 6• ογποξ'ωβΐ, 
At in Hebes Nuptiis aeolias etiam ut diverfas ( a co- 
racinis) commemorat : 

Mures i alpheflaeqne , & corjclni pupUlarum colorc ^ 

aeolue , plotesque & cyno^lo^. — 
Euthydemus vero , in libro oe Salfamentis , fcribit , co- 
racinum a multis faperdam nominari. Similiter tradidit 
& Heracleo Ephefms; itemque Philotimus in Opfartyti- 
co. Sed & platiflacum vocari cum faperdam tum coraci- 
num , fcribit Parmeno Rhodius , primo Inftitutionis 
Coquinariae. Ariftophanes, in TelmiiTenfibus, nigris pin- 
nis coracinos dixit. Diminutivo nomine eosdem adpel- 
lavit Pherecrates in Obliviofo : ρ. 309. L Ι Β Ε R VII. 13 ϊ 

Β Ύοϊς σοίοΊ (Τυνων Kc^Ay^iv ιδίοις xsct {ΛΛίνι^ίοις. — - 
ΑμΟις ^\ kv Ίαλίμω' 
Όιττις Ko^aiuvov ϊσ-βία Β-α,λΛΤΤίον, 
γλΛυΛου τταροντος, ούτος ουκ ιχα φρίνας. 
Οι h "ΝίΐλΰύΤΜ κορακΐνοι, οη γλυκίϊς κλι ίυ-ΤΛρ- 
αοι , CTi §1 Υι^ιϊς , οι TrtTrupctf^ivoi ϊταην. 'ί2νο/*<*- 
erurjTav Je Λλ το §ίψίκως rctf χόρας Kivilv » 
ΚΛί ov^i TTOTi "τταυίτύαι. ΚΛλονιΠ ιί' αυτούς οΐ Άλε|- 
Λνϋρίίς ττλΑτακας i λτγο του τηριιχοντος. 

ΚτΠρΓνοΣ. ^ Των σΛρκ^ΟΛγαιν κΛί οΰτος'^ LXXXII. 

b deg Άρια-τοΤίλης Ιιττορύ , και (τυνα'γιλΛίττικων. τ'φ Cyprinvs. 
^6 γλωττΛν ούχ ύττο τω στο/ΛΛτι , * άλλ' ύττο το 
(rTOfJia, KiKTTjoLi. θουρίων ^' αύτον h τοις λΐ[Λνοί.ίοις 
ΚΛί 7ΓΰΤΛ(^ίοίς κατα,λίγύΰν, γράφίί ούτως' ,,λ6τ<^ίί-* 
τον, Όν ΚΑλουσ-ί τίνες κυττρΊνον." 

Ι Κυ•Λ•β/*ν^$ edd. & ms. Α. & fic dein ildem xvnptctiir» 
0Γ1. ουκ ffl•* ΤΟ) ffTJjU. aut ewx S7r*vai (y τ» βτί^βτ». 

Tua re/n habens cum coraclmdiis maenldusque, 
Amphisvero^ in laiemo, ait: 

Quisquis coracino vefiitur marino , 

cum adfit glaucns , mentt is iapms tfl, 
Niloticos coracinos dulces effe , & bona carne, fuaves• 
que, norun qui guftarunr. Nomen autem fortiri funt 
coracini ex eo , qucd pupillas (rrff κόρΛί) continenter 
movent, nec umqiiam ceiTant. Alexandrini vero eos- 
dem platacas vocant , nomine a toto genere petito. 

82. Cyprinus. Eft hic quoque ex carnivoris , ut tra- 
dit Ariftoteles , & ex gregalibus. Habet autem linguatn 
non in ore, fed poft os. \forfjn ^ non in fuperiore parte 
oris haber, fed in inferiore & pofteriore. ] Dorion 
eum in paluftribus & in fluviatilibus recenfens, ita fcri- 
bit : » fquamofum , quem vocant nonnulli cyprinum, « 
(five, cyprianum?) 

I α 131 ΛΤΙ1ΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 17. 

LXXXni. Κ Ω Β I Ο I . ,, ΤΙολυχ,υλοι , ως Qyitiv ΊκίίΓίος , 

GoBii, i^o-TCiA,icc ^ΐΛφίοοντίς , ίύ^κκριτοί , ολιγοτι>ίφοι , και 
κακόχυίΛΟΐ. Λαφε^οι/ίΤί <5£ ixxrTcyJa, cl λίυκόηροι των 
fiiAuvuv. t] oi των χλωμών κω\όιων σ^,^ζ., χαυνοτίρεί 
ίίττί και αλί7η(Γτί^α' και χυλον ίλαττονα και λίπτο- 
Ti^cv ίΐαφιαα-ι' τ^οφιμ,ωτί^οι §i ^ ύΰτι Act το μιγι^ος.^' c 
Αιοκλι^ς φ*ΐ(η , τους ττίτ^αίους αυτών ΐΑ,αλαγ.οσ•ά^κους 
ihai. ^ου^Α,ψιος §\ ίν Άλΐίντικω , κωδους αυτούς 
καλίϊ' 

Η (Γκαρον η κωύον τροφ'ιγ,ν και αναιμία λίψ. * 
Κα* JLciCpuv h τω Άγροιωτι^ ^ α κωύωλννοττλυ-' 
ται"' Φ'Ίτί' και τον του Β'υννο^γιρα §ί υ'ιον ^(τως αττο 
τούτου \\ω^ύύνίαν ττροα-Υιγόρίυΰ-ί. Ύ,ικίλιωται J" EiV<y 
Οί τον Kcc^iov i κώδωνα καλονντίς , ως 'Νίκαν^^οος 
φγ,σ-ιν Ό Κϋλοφωνιος \ν τα'ις Τλωτταις, και Άττολ- 

1 τι>βφ(//!ίΤ{ροί TS edd. 1 voim h. 1. cdd. Sii»': Ms. ? ^Αγροιοτί- 
nS vulpo : & dein ^αχυνο-ττλΰΊΛΐ ed. Ven. & Baf. cum Msto. κ»- 
6ολυί5?ϊ•λύτα< ed. Caf. Sufpicatus fum χά6*κ£{ ^ίλο-ττΧύτΛί. 

S3. GoBiONES, jj Succi multum praebent, ut ait Hi- 
cefius, guftu eximie placent , excernuntur facile, parum 
nutriunt , malum fuccum gignunt. Snavitate guftus ni- 
gris praeftant candidiores. Flavefcentium gobiorum Ja- 
xior & minus pinguis caro eft: & fuccum pauciarem 
tenuioremque higienunt; plus autem nurriunt, ob ma- 
gnitudinem. <c Diocles fcribit,faxatiles gobios molli ef- 
fe carne. Numenius vero, in Halieutico, coi/ios eos- 
dem adpellat ; 

^ut fcarutn aiit cothum altihm & wfolentem admodum» 
Et Sophron , iiiRuilico, cothones , ait, in llmo lavames: 
ac fortaiTe indidem etiam ( in Thynnothera iuo) filium 
venatoris thynnorum Cothoniam adpellavit. Sunt autem 
Siculi qui gobium cothonem noniinant, tefte Nicandro 
Colophonio in Gloffis , & ApoUodoro in his quae oe ρ. 309• L Ι Β ER VII. 133 

d λoL•pΰς \ν τοίς Πίρι Έωφρονος. "Εττίχαριζος <ί' &> 
ϊΐβας γάΐΑ,ω κωβιους ονο^ζα' 

Ύρυγονίς τ οττισ-ύοκίντροι, και γ^Λλ<ι^ροι κωβιοί. 
^Αντιφάνης ^\ ϊν Ύί^ΐύύνι, ίττ Λίνων τους κωβίους» acu 
ϋττόύίν ίΙα-\ κάλλιστοι §ϊΐλοΙ Sict τούτων' 

' ϋκω τΓολυτίλως άγοράιτας ϊις τους γάμους' 
λιβοίνωτον όβολου τοις ^-ίοΊς , ΚΛί τοις ^-gctTg 
7r<zcrui!7i , τοΙς ^' '/jpoucri τΛ •φίί<(ττ' α7Γονΐ[Λων. 
YlfMV Si τοΊς 3-νητο7ς ίτριά^χψ κωβιους. 
'Ώ,ς ΤΓροσ-βαλίύΐ §' ίκίλίυτα τον τοιχωρυχον » 
e τον Ιχ^υοτΓύύλψ' ,, Τίρΰττί^τιμι , φ'ήτί μΛΐ , * 
τον ^ημ,ον αυτών' ίκτι ya^ Φαλτ^ρικοί. " 
Αλλοι ^' ίττωλουν , ως ίοικ , Ότρυνικους. 
ΊΑίνανί^ρος, 'ΕΟίσ-ίοις' ^ 

Α. Ύων ϊχύυοτΓωλύαν αρτ'ιως τις τζτταρω^ 

ι φχμί σοι edd. ciim ms. Α. <?«7ί , σο i corrigit Cafaub. 2 Alibi 
apud Noftrum , Έ<^ίίίφ: reilius , & videtur. 

Sophrone fcripfit. Epicharmus vero, in Hebes Nuptiis,, 
gobios nominat : 

Et paftinacae poflice - acukatae , mollesque gobil. 
Antiphanes vero, in Timone, gobios laudans, etiam, 
unde fint optimi dedarat his verbis: 

Fenio wercatus magnifia quai funt opus ad nupdas r 

thus , oboli pretio, Diis Dcabusqui 

omnihus ; heroibus autem liba tnbuens» 

Nohis vero mortalibus emi gobios. 

lam quum , auBiirium aducere iuberem tnurorum - pej> 
foJJOrem 

pifcarium : η Aducio , Inqult , tibi 

populum illorum ; funt enim Phiilcrici. 't 

Rdiqui y puto , Otrynicos vendcbant. 
Menander in Epheftis : 

A. Pifcariorum modo aliquls quatuor 

Ϊ3 134 ΑΤΗΕΧΑΕΙ DFIPNOSOPH. C. 17, 

§^αχμων ίτίμα κωβιους. Β. ^ψθ&)Λ, * 
ΤΙοταμίων ^% κωβιων iiVYifxwiuu ^ω^ίων sv τω Ώίύ) 

^^"^^^• Κο'κΚΤΓΕΣ. Έττίχαρμος" 

CucvLu* -* — κα,γλαοι κοκ- 

χυγίς ους ττα^σχίζομ,ζς • 
TravTtgt ^ βτττοίηίς ^i χ Λ^υ- f 

]>Ληίς Λυτούς χ^Λυο(ΛΖς. 
"Και ϋ^ω^ίων Si Φητι» SCiv Λυτούς otttocv "ΤΑΛΑσχί- 
ff-ctvrag ΚΛτα ρΛχιν , χλ/ Trctpyjdvniv %Ao>j , τνρω , poh 
ο-ίλφ/ω , Λλι , ίλαίω' στρ%φοντΛ οί αλιίΟίίν , κα* 
υτΓοτΓΛσ-τίΐν άΛι ολίγω , α.φιλ.οντΛ Sz o^gi pocvui, 
'Έρυβρον Si αύτον καλίϊ Λπο του σ-υι^βφ^ικότος Ncu- 
(ΐψιος , ο'υτίύζ' 

— Αλλοτ ίρυύρον 
χοκκυγ*, η ολίγας τηι^φ-ήρίΰας ^ α,λλ,οτί σ•Λυρόν, ^ 

J Forf. Πολλ3~ cctoJ^A. lungunt vulgo Jcaj8/oi;f σφόδρα, absque 
dlstinftione perfonaruii). 2 ττάκτιχί malebam cum Cafaub,, 
3 ca.vfi7 edd, 

drachmis aeftlmav'it pohlos. B. Caro admodum. 
Fluviatilium vero gobiorum meminit Dorion, in libro 
De Pifcibus. 

S^. CucuLus pifcis. Epicharmus : 

— — Et cuculi nindi ; quos fecundum fplnam fe£los , 

tum ajfjios condltosque i lauie devoravlmus. 
Atque etiam Dorion docet, oportere eos fecundutif 
fpinain feftos aiTare, & condire herbulis, cafeo, rhoe, 
filphio, fale, oleo; tura inverfos inungere, & pauco 
fale confpergere; denique ab igne remotos aceto irro- 
rare. Rubmm adpellat Numenius e re ipfa, cum ait: 
— AliSs rubrum 

cucuhim, aut paucas pempheridis , alids laccrtum. ρ. 310. L Ι β Ε R VII. 135 

a Κ ΤΩ Ν Κ Α Ρ Χ Α Ρ Ι^Α Σ. ΤΙψ τούτων φηοΊν LXXXV. 

*Αρχί(ΓτρΛτος t ό Tuv ο'^οφάγων'ϊΐα-ίο^ος η Qioyvig. Cantis 
fiv Si Kcti Θεονί'ΐς πίΰΐ r^uTTuuiiatv , ως αΰτος τηρ,ι Carcha• 
βίυτ&χ) φηιτι οΐΛ τούτων 

Ύ^ιΐλ,ος * S' ηίλίος fjtiv \ν ctiutpt μ,ωνυχας Ίππους 

cL^Ti πΛ^Λγγΐλλοι fxi(T<rctTov vi[xup ίχων* 
^ίίπνου §γι ληγοΐ-(Λαι , ^ θ(Του τινΛ 3'ufA.og α,νωγοι > 

παντοίων kyu^Mv γάντια xapi^of^ivot. 
χψιβϋ rT ai'\/ct Β-υραζί φίροι , (ττίφΛνωμ,ατα ί*" 

b i^c^ » 

tvn^Tjg ρα^ιν^ς %fp<ri Acctcctiva jtopTj. 
Ouii To πΛί^^Λσ-τίίν Λπανοίίητοίΐ Ό σοφός ούτος, λε- 
yu γουν' 

Εϊτ ί'ίη ^ σ\^ kxxSvi^i 1 ίΟίι^ί>ί()ον νμνον αίΐ^ϊαν » 

αύλον ^' ίν fjLza-crui πουϊς χ,α,λος kvuog ιχω^ 
σοί τ ύ'ή κα,ί kfjuoi (τοφίης τη^ί ^γιρίοωιτι^ 

Ι Reftius'H//oi apud Theogn. 7. Forf. λίιχοιμίν aut λίχοιμρ,ν : aut 
ροχ\η$,^ίγοιμ(ν. /wv«5-a«/«iS' corrigit Brunck. 3 Reilius siS' ii». 

85. Canis Carchari;^s. De his. loquitur Archeftra- 
tus, catillonum illeHefiodus aut Theognis. Erat vero & 
Theognis a voliiptstis ftudio non alienus , quemadmo- 
dum ipfe de fe profitetur his verfibus: 

Qitandv autem fol in codo folidnngulos equos 

rtgens , iam medium cdicit diem , 
coenain tunc capiamus quantam quemque animus iubef > 

omnigcnis bonis gratlftcantes ventri : 
aquamquc lavandis manihns joras ferat^ coronasque Intra ^ 
formoja Tnollibus manibus Lacaena puelL•, 
Qmn & puerorum fe amore teneri non negat idem vir 
fapiens. Dicit quippe: 

Utinam tu vdles amablkm cantre hymmimt 

praemiumque propofitus formofus puer flon aetatis. 
tibi ejjet mifiiquc de arit unantjbus : 

I4 136 ΑΤΗΕΝΑΕί DEIPNOSOPH. C. 17. > '/ γνοιης χ ΰιτίτον όνων icpt(r<ravtg 9}fx.icvoi. 
Ό ί' ούν 'AfiZia-TpciTog kv ταΐς καλΛίς ταυταις ύπΟ' 
Β'ίΙκΛίς τταβοίίνύ' C 

τον κυνος ο'^ωναν ύττογαστρια κοίλα κΛτω^ν. 
iiTct ζυμ,ίΐω αυτά ττατΛς αλι /^η α-υχνω οτττα, 
άλλο S' kytilcriy Cp/A^ χ,ί^Λλ'/}, μ,ψ^ίν Tr^oa-iviYKyig, 
ii μη yXavKQV ίλΛίον. ϊττίΐίΤα,ν ^' οτττα γ&νηται ζ 
νΐ^η , τριμματίον L• φίΰϊΐν και ίκίαα μίτ αϋτου. d 
Οθ"(Γα S^ αν ϊν λοττά^ς κοίλης ' 'π-λγιοφμαα-ι ε'ψ^^•, 
fAviff υ^^ατος 'ττηγψ [cturoTi,] ^ μ'ητ otvmv ο'ξος 
συμμίζγις' αλλ' αυτό μόνον κατάχίυον ελαιον , 
αύχμΥ;ρΰν τε κύμ,ινον , όμου i' ίύω^ια Ούλλα. ι ο 
ίψε §' ϊτΓ αν^^ακιης , (Ρλόγα τούτοις μη ττ^ίοσ-ξ- 

νίγκζύν' 
και Kivii ττνκνως^ μ^η 7τ^:σκαυ^ντα λα^νι o"g. 

1 xoiXo/f edd. 2 Vox e comccl•. acllecla. 

inteHigeres fane 3 afinis qvanto praejlcnt miilL 

Archeftratus igitur , in praeclaris iftis Praeceptis , hor- 

tatur fuos : 

In Toronaeorum urbe oportet carcharlae 

canis okjonari cava tnfcrne ahdomina ; 

dcinde ajfare cumino confperfa ciim pauco Jale : 

nec aiiud quidquam , ο carum caput , adiicias , 

praiter ^laucum okum. Poflquam ^τη autcm ajfata 

fuerlnt , tum vtro intindio fimul cum iliis menfae efl /a• 

fercnda. 
Si qua vero cavae in padnae alveo elixaris , 
Ins ncquc aquac fontem , nec e vino confidum acetum 
mifce; fed folum pcr fe adfunde okum , 
arido cum cumino & fuaviountlbus herbis. 
Sed fuper pruna elixa , neque admove flammam : 
αζΐία autcm crcbro , ric u imprudmte adurantur, ■ ρ. 3^0. L Ι Β Ε R VII. 137 

Άλλ' ου τΓολλοι 'ίσ-Λο-ί β^οτων roh Β'ίίον ί^ίσ^κχ,' 
e ου^'' icruiiv ϊύίλουσίν οτοι κίττφΛττίλίβω^η * 

"φνχψ κίκτψται Βτνητύύν , ύ(τίν τ ^ Λ7Γθ7Γλ•ήκτοι > 
ως ά,νύρωττοφύγου του S-yjfnOu όντος. ίζπας oi 16 
ϊχ^ύνς (τάρκα. φιλίι βροτίψ , ^ αν τταυ ττίρνΛ,υρα-ν^. 
Τούτου τοΜ Ιχ^νος fAspcg ΐίττι κ,αι ο νττο Ύω^Α,αίούν κα,- 
λου^,ίνος S -υρσ ίων i ι^'-^κττος ων και τρυΟ^ρούτατος. 

ΛαΒΡΑΚΕΣ. Ούτοι , ως Άραττοτΐλνις la-Tcpu> '- 

μονγ,ρίΐς ύ(Τί, κ,Λΐ (rapx.oZ^ciyci. γλωσ-σ-οίν S' ίχουα-ιν Ι^^^^^^^' 
6<Γτω^η ΚΛί ττροσ-τηΟυκυίΛν , κ-αρ^^ίαν τρίγωνον. Έν αί pircis. 
ΤΓίΐΛ'η-τω Ύ^ωων Ή\.ορίων , τίπ,τίΐν αυτούς, καύατη^ τους 
ίκ,ιστρίίς και χρυιτόφρυας , (χαλιιττα ού αν ττοταμοι 
ριωσιν. τικτονσι οι χ^ψ^ωνος j και τικτουοΊ οις. iks^ 
σιος fh φτισ-ιν , Ότι οι λαβρακζς ίυχυλοί ucri , και ου 
^ολυτροψοί ττρος όί τψ ίκκΰκτιν vjcircvig , ίυσ-τομ,ιο. 

ι χούφαν ye X;/iacJ» h. 1. edd. cmn ms. ^. χοΰφαν y.s.) λιμβίϋ» 
χτίΛ. Ep. Alibi vulgo κού<5»ν τι\(!!!άύκ. κούφ»ν κ' α,νιμά'^χ coni. 
Coray. 2 θ'νκτϊν J' etah edd. Τϊνχτωγ τ' ihh mssti h. l. 

3 βρο ΓίΛν vulgo h. 1. 

j4t pauci norunt hominum dlvlnum hoc edullum; 

neque eo vefci volunt qui jlup'idam InfcBorum 

animam habent e mortalibus ; paventque , 

qiiod animans fit tiumana carne vefcens. At omnts 

pifcis hwnanam amat carnem , ficuhi fuerit naElus. 

Huius pifcis ])ars eft etiani qui thurfio vocatur a Roma- 

nis , qui fuaviiTimus eft & delicatiifimus. 

86. Labraces. {feu, Lupi pifces,) Hi , ut tradit Ari- 

iloteles, folitarii funt, & carnivori. Linguam habent of- 

feam & adliaerentetn ; cor triangulare. Quinto vero li- 

bro De Partibus Animalium fcribit, parereeos, quem- 

admodum & mugiles & chryfophryas , eis maxime lo- 

cis ubi flumina mare fubeunt. Pariunt autem hieme, 

& quidem bis. Hicefius vero ait, bonum fuccum gignere 

Uipos, necmukum alerej fed minus facile egeri : gu- ,38 ΛΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. C. 17. 

jje ττρωτα KfmvTcti. ΌΜϋμ^α•^ ^T Ιχ^υς Trctpct Trjv 

λΛβρότητΛ. hiyiTctt L• , OTt κλι συησιι των αλλύύψ 

Ιχθύων SiU^^ifU , ϊτην&γιτικος ων του (%α(τωζαν ίαντον» 

^ib KCU ό κω(χω^ποίος Άρκττοφύνγις (pv\(ri/ 

Αα.β(>Λ^ ό τΓΛντων Ιχθύων α-οφωτατος, a 

*ΑλκΛίος S' ο ι^ίλοτΓοιος i μ,ίτϊωρον, φιιισΊν t αυτόν vq- 

Xio-Sut. Ό Λ 0-οΟΰς Άρχϊσ-τρα,τος' 

Αα,μ,βα,νί ίί' ίκ Ταίιτωνος , ojetv ^VtKrfrov ίκηαι > 

κ£(ΓΤύ£Λ τον κιφΛλονί Kcti TOV Βίοτται^λ λάβρΛΚΛ, 

€Ϊ(7ί γαύ ΐνύά/Γ ΰρισΎΟί' c ya^ ταττος \στ^ τοιούτος, 

ΤΓίότιροί ^' iTipoi πολλοί y Κ,αλν^ωνί τε * κλαν^, 

'Αΐ^'βρΛκίοί, τ ϊνι ττλουτοφόρω , Βολ/3ίί τ ϊνι λί^ινι^" 

αλλ' ουκ ίΰΰύ^η ycicnpog κίκτψτα,ι α,λοιφψ > 6 b 

tv§' ούτω opifjLuav. ίκίΊνοι ^' ικην^ 6ταίρε> 

riiv koiwiv ^-ctvixctcrTol. Ολους ίί' αυτούς α^Λττί- 

στους 
1 Abeft τι cdd. 

ftus autem fuavitate primas obtinere. Nomen autem 
habet a voracitate. Dicunt vero etiam > inielligentia 
hunc praeilare caeteris pifcibus ; ingeniofum certe ad 
fe fervandum. Quare comicus Ariftophanes ait: 

Lupus , pifcium omnium prudentijfimus. 
Alcaeus vero , Lyricorum carminum audtor , ait, infummif 
aquis fuspenfum euin natare. Sapiens autem Archeftratus : 

Sume ex Gaefone , quum Miletum vcneris , 

mugUem cephalum , 6* Dearum progeniem luputn. 

Sunt enim ibi optiml: talis e/2 loci natura. 

Sunt pinguiores quidem alii multi , cum ad ceUbnm €0" 
lydomm , 

tum. In opuhnta Ambracia , & in Bolbt Ucu ; 

at fuaviter olens ventris pinguedo iUis dteft y 

& grata acrimonia. Ifiorum vero , amlce , 

admiranda. virtus, Eos integras cum ipfis fquamls ρ. 311. L Ι Β Ε R VII. 139 

c5rnjVeiff. ιχΛλακους χ^'/ιατως " ττ^οσίηγχΛ Α' Λλ- 

Α*»;5. ^ ^ 9 

Μ^ <ίε τΓ^οα-ίλ^^ σοι ττρος * τβύψον Touro 5ro<own> 

fjLriTt '^υρΛκοσ-ιΟζ [χηύίΐς, jWjpr' ΊταλΛύάτης. 

cv yk^ ί7τί<ΓΤΛντΛΐ χ^η<ττους (ΓΚίυΛξιμ,ιν Ιγβυς' 

C άλλα ^ίΛφύίίρουσ-ί κακούς τι//»οϋντ6ί ΛττΛντα , 

c^n τί ρα/νοντε? υγ^ω xcti αλφίου etλjU»J. 1 4 

τα»!/ (Ι'ε ηίτξίαίων ιχύυ^ίων των τ^ΐ(Γ)Μ,τΛρο(.των y 

7ΓΛ)ΐτων iicriv Λριιττοι ίττίο-ταιχινως ^ όιαύίΊναι « 

Kui τΓΟλλΛς iSiug κοι/,'^ως τταρα, ^anri ^υναντΟΛ 

0'^aoiuv τίυχίΐν γλίσ-χοων νι^υ<Γμ.Λτοληρύύν, 

^ / LXXXVli. 
Κλ* Άξασ-τοφύν^ις <J", ^ iv Ίτττηυσι , μνν\μ.ονιυα '. 

ως ^ictOOpm γινο/χίνων των π(οϊ την ΚΐΙλητον λαβ^ΐΛ- p-^^^j* 

d κων , όταν ούτως λίγΐ) ' 

Άλλ' CV λαβοακΛς καταφαγων Μ,ιληιτίους κλο- 

νηα-ίΐς. 

1 Βτ/τίκτΛί μΛ\Λχόίζ ίζ xpti coni. Coray. 2 •ws-ri malim cum eodsnu 
3 ί-ίτκιτίιμοΐίί ms. £p. 4 Abeft «5* edd. 5 λ»/» vuigo. 

ajfatos bene mollts adpone cum murla, 

Λ'ί ttbi vtro hoc obfomum paranti interveniat 

vel Siculas ullus ^ vel Italus : 

Uli enim bonos nefciunt parare pifces ; 

fcd corrumpunt omnia, prave conSentes cafeo , 

& Uquidum adfundentes acetum , 6" filphii muriam. 

Saxatiles quldem quod adtintt pifciculos , ter exfecrandos , 

hos traίL•re omnium pptime intelUgunt ; 

& plurcs fpicies fcite epulis parare nonint 

ohfomolorum , muUis fch.zmentorum na^is ptrun^orum. 
87. Sed & Ariftophanes, in Equitibus, luporum qui 
circa Miletum nafcuntur mentionem facit ut bonitate 
praeftantium , cum ait : 

Scd non lupos divorans MiUfios turbabis» 140 ΑΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. C 17. 

ου Kpctviov λάβρΛΚος, ού%< χαραβον 

yrpici/rSeti. — — 
&>ί f^ct^^ofiov Όντος του Τύϋν λαβρακων Ιγκίφαλον , 
KcfJdTri^ iuii του των γλαυκών, και Ευβουλος (^\ ίψ 
TlT^CtTi, * φ'ήο-ί' 

Μ;/ ττολυτιλως, kXXet κα^Λ^ίίως , Ό τι αν ^' ^ 

όίτίας %viKct , ίτηττί^ΐΛ , vj τίυ^ί^ΐΛ , 

rrXiKTavici, τα {χικρα TroXoTrorJog ^ νη<ττίν τινα^ 

f^-/jTpav , χοοια > ττυον » ^ λάβ^ακος κρανίον 

ilfjLiyi^ig. — 
Gaefon , Ό Si Τα'κτων , ού Άρχίστρατος μντι^,^νίυα , jJ Tat- 

lacus & ^ ,. / ' \ >^ τι '' ^ Λ/Τ ^ ^ 

fluvius. Ο'ωνις Αΐιχννι ί<Γτι y fziTa^u ίίριψγις και ίΜιλητου y q 
ipMfjLivri τη 3'αλάττ)^ , ως 'Νίάνύης ο Κυζικηνός iVro- 
fiii kv τίϊ iKTvi των Ελληνικών. ' RCopog J" kv τίϊ ^ε^α.- 
;7-T>j, TTOTafxov uvai y φησ-ι t τον Υα'κτωνα ττίοι ΤΙρί}!" 

ι Ύίτ^Λΐς edd. i Verba prorfus corrupta in edd. 3 xwftuvvet 
vulgo. 

In Lemniis vero dicit : 

Non caput lupi y non locuflam 

emere. — ^ 

tamquam in pretio iit lupi cerebrum , veluti glaucr, 
Atque etiam Eubulus , in Nutricibus , ait : 

Aon pretiofe , fed mundc y quidquid fuint ^ 

dicis caujfa : fepiolas , aut parvas loliglnes , 

minutos polypi cirrulos , neflin quemdam , 

vulvam , choria , colojlrum , lupi caput 

ingens. 
G aefon vero, cuius memirit Archeftratus, Gaefonis 
palus eil , inter Prienem & Miletum , mari coniunfla , 
ut tradit Neanthes Cyzicenus , fexto Hellenicorum. 
Ephorus autem libro quintoait, fluvium efie Gaefonem ρ. 3ii• L Ι Β Ε R VII. 141 

i /ψ , Όν ίΐα-ρίϊν ίΐς λίμνψ, Αρχιη-ττος , ίν ϊχ^υη , μνη- 

^ονίυων των λαβ^ουκων, φηα-ίν' 

ΑϊγυτΓτιος μιαρωτατος των ιχζνων 
κάττηλος Epf^ciiog, Ός βίοι, ^ipcuv 'ρίνας ' 
yctXiovg τί ττωλύ y.cti τους λάβρακας kvTioiiiuv. * 

Λ Α Τ Ο Σ. Ύΰυτΰν κατά τ-ήν Ίταλίαν κράτκΓτον LXXXVIII. 
f tivai φ'ή(Γΐν Άρχί(Γτρατος , λίγων ούτως' Latus 

Ύον οί λάτον τίν κλίΐν^ον ίν ΊτΛλ/»ι ττολυ^ίν^ρω ^' "*' 

ό ^κνλλαιος £%gi TTop^fJLogt B'avfJLct.<rTov \^i(rfxa. 
0\ J" \v τω Νε/λω ττοταμ,ω γινο^ινοι λατοί, το μ.ί' 
γίύος ινοίσκοιται και ΰτη^ ^ίακοσ-ίας λίτρας ίχον- 
Τίς. 3 Ό Si Ιχ^υς ούτος , λίυκοτατος ων , και η^Ί- 
(Γτος icTTi τταηα τροττον σκίναζο^χίνος' τταραπλησΊος 
CUV τω κατά. τον Ιιττρον γινο/χζνω γλάνι^ι. Φίρίΐ ^ί j^jj^^ • 
ac ΝίΤλο? και άλλα yiv/i ττολλα Ιχύυων, και ττΛν- ^ciuniferax. 

Ι ρίνιι/ ms.Ep, ¥or{.'fiiy:Z Stfc^v. 1 Reftius ad metrum aribl x*» 
ΧάβρΆΚας evTipoev. 3 sXxovrsi malis cum Corayo. 

circa Prienem , qui in paludem influat. Archippus , in 
fabula Pircibus , mentionem luporum faciens, ait: 

Atgyptius fcdeflljfimus pifcium wftitor 

Hermaens ; qui vi detracla. pelle fqudtinas 

galeosqne vendit , & lupos excnterat, 
88. Latus. Hunc circa Iraliam praeftantiiPimum eiTe 
ait Archeftratus, his verbis : 

Latum vero nobilem in Italia fylvofa 

Scyllaeum fretum habct , minficum edulium. 
Qui vero in Nilo flumine gignuntur lati , ea reperiun- 
tur magnitudine ut fupra ducentas libras interdum pen- 
dant. CandidiiTimus hic pifcis eft, & , quociimque nio- 
do paratus fuerit, fuaviiTimus: fimilis glanidi qui in 
Iftro flumine nafcitur. Είΐ autcm Nilus & multorum 
aliorum generum pifcium ferax, quorum nuUum non 141 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPXCSOPH. C. 17. 

Maeotas γα,ρ κΛί TOVTUV yivYi. φίοΐΐ St κΛί τους ΛΙαιω'τας 

pifcis. / r ' / 'Ά > >τ /■ ' 

ΚΛλου μένους > ων μ,νν](Χονιυίΐ ΑρχιτΓττος ιν ίχ%(Τί > 
^ict τούτων' 

τους μ,Λίωτα,ς και (τατηρ^Λς > κάι γλάνι^ας. 
iitri Si τΓολλοί TTipi τον ΤΙόντον, φίροηίς τψ ονομ,α^ 
ffioLV Λ7Γ0 της λίμνης της Μαιωτι^ος. "NiiAeuoi ' Jg 
ΐΐτιν ιχ^υΐς , ΐϊ yi τι μ,νημονίυιιν ^υναμαι , ττολυίτη 
την ΛΤΓΟ^ημίΛν ίχων' νάρκη jxiv η ηίίίττη , ^ χο'ϊρος, 
σιμός , φάγρος, ο^υρυγχος , άλλάβης, ατίλουρος , οννο- b 
^οντις , ίλίύύτρις , ίγχίλυς , 3-ρίτα•Λ , ουβραμις , τυ- 
φλή , λιπι^ωτος, φύτΛ , κισ-τριυς. ι'κτι §ί kcu οίλλοι 
ουκ ολίγοι. 

LXXXIX. ΛεΙΟΒΑΤΟΣ. Ούτος ΚΛλίϊτΛΐ κΛί ρίνη. 

Leioba- εστί Si λίυκοααρκος y ως Έτταίνιτος iv Όι^Λρτυτικω. 
ΐΙλΆτων, ^οφκΓΤΛίς' 

ϊ Νπλϊοι ms. Ερ. 1 hJiVT» absque μ edd. 
delicatiffimum : maxime vero coracinorum , quorutn 8c 
ipforum plura funt genera. Gignit etiam quos Maeo- 
TAS vocant; quorum menunit Archippus in fabula Pifci- 
bus, ubi ait : 

Maeotas , &faperdas,& glanidcs, 
Eorum magna copia in Ponto eft , nomenque habent a 
Maeotide palude. Nibtici vero pifces , quoad meminiiTe 
valeo per complures iam annos peregre degens, hi funt 
fere: Torpedo , omnium fuaviffima ; porcus , fimus, 
phagrus, oxyrynchus, allabes, filurus , fynodontis , 
eleotris, angiiilla, thrifla, abramis, typhla , {quafi di- 
ceres , cocca^) lepidotus , phyfa , mugil: aliique haud 
pauci. 

89. Leiobatos. Hic vocatur etiam rhint: (id eft, 
fquatina. ) Candida eft carne , ut ait Epaenetus in Opfar- 
tytico. Plato , in Sophiftis : TOS. ρ. 31»- L Ι Β Ε R VII. 143 

Kci^v r, γαλιος, καν λαοβΛτος, kocv νγχιλυς. 

Μτ'ρΑΙΝΑΙ. θίοφρΛο-τος y ίν τω ττίμ,τττω ^^- 
Περί των ϊν τω ΐΐ,νιοω ^ίΛίτωμ,ίνων , iyxiXvv Φϊιιτι και Muraena. 
fjLv^uivav τΓολυν xpoyov ^vvct<ruui ί^ω του ΰγρου ζψ, 
iicc το fjiiKf)ci ϊχίΐν βραγχίΛ, κ,ΛΪ ολίγον ^ίχζσ-ύαι το 
cvypov. Ύροφί(λους ^' αυτας ίΐνΛΐ, φτ^σιν 6 Ίκίσ-ιος , 
ουχ ψτον των ίγχίλίων , αλλΆ και των γογγρων, 
"Αρίΰ-τοτίλνις Si, ϊν ττί^τττω * Ύ^ωων ^Ιορίων, ικ (λΙ" 
χρου φησ-ιν αύτην ταχίΐαν τψ av^rj<riv λα/χβύνίΐν 9 
κΛί ilvui κΛρχαρο^ουν τίκταν τε •^Λο-αν ώραν (ΛίκρΛ 
ωά. 'Έ.7ΓίχΛρ(Λος §\ ϊν ΊΑονσ-αις , χωρίς του σ [Λυραί- 
νας Λυτας κ^ιλεΤ, ουτω(η λίγων' 

OvTi γογγρων τις 7Γαχγ;ων» ^ οίιτί (^υροίΐνΛν 
αττης. 5 
'Ομοίως ^ί και Έωφρων. ΤΙλάτων ύί , jj Κάνύαρος » 
fv 79 ^υμμΛχίοί , ατυν τω β-. 

Ι Λ όίυτίρφ Ζά*» Mopicv ed. Ven, cum msstis. 2 ysyy/sa»» 
Tt ττΛχίαγ Vlllgo. 3 μύρΛίΐΛ vairxi vulgo. 

Sive galeus fueric y aut lciobaios y five anguilla. 
90. MuRAENA. Theophraftus, libro qiiinto oe Ani- 
manribus in Sicco viventibus, ait, anguillam & murae- 
ram multum temporis poffe extra aquam vivere , quo* 
niam parvas habeant branchias, & parum aquae ad- 
mittant. Nutrire autem, ait Hicefius, muraenas haud 
ininus quatn anguillas, quin & quam congros. Arifto- 
teles vero quinto libro oe Partibus Animalium fcribit» 
e parvula celeriter eam incrementum capere, & efle 
dentibus ferratis; parereque quovis anni tempore mi- 
nuta ova. Epicharmus in Mufis , absque s litera , my- 
raenas vocat , ubi ait : 

Nt(]ue ccngrorum crafforum aUquis aberaty nci myraenarum, 
Pariter etiam Sophron. Plato vero, five Cantharus, in 
Symmachia, {id cfi^ Belli Societate :) cum litera s. 144 ΑΤΙΙΕΝΛΕΪ DEIPNOSOPH. C. 18. 

ατίς τε και (Tfxvpuivct ττροιΠίΤτιν. — 
Αγρίων Siy ίν τω Πψ Ίχ^υων t την ττοταμία,ν > φηΆ 
(ΓΙ , μ,υ^ΛίνΛν ίχίΐν fjiiav ακανύα,ν (χονψ , ομοίαν τω 
cvliTKU τω κάλου αίνω γαλλαρία,. Άναρίας Si, ϊν τω 
ΤΙίοΊ ^ΛΚίτων» των μνραινων φητι ^ΛΆουτας α.ναιρίϊν 
τοίζ έ| ίχίούς' tlvatt S' αντας Ϋιττον ' ττίριφιρίίς ΚΛΙ 
ττοικίλας. ^iKcivr^pog Sit \ν ΘηρίΛκω' ^ 

^lvpctivvig S' ίζτταγλον , ίττίΐ ^. μογίρους ά,λιηας 
•πολλάκις ίμβρυζΛσ-α "^ αα,τίττρηνίζίν ίττακτρων 
tig ΛλΛ φυζηύίντας, ^ ϊχίτλίου i^avA^v(TcC 
i] ίτνμον "^ κξίνψ yi (τυν ουλοβοροις ^ ϊχίίσ-σΊ 
Β'ορνυιτβαι , ττρολιτΓουίταν Λλος νομον , ητηίροΐίτιν, e 
*Αν^ρίας σε , kv τω Πψ των '^ίυL•ς 7Γΐπίσ•τιυμίνα/^ > 
•ψέϋ^οί Cp»jo"<i/ iivut το μύραινα,ν ίχίΐ ^ μΙγνυσ-βΛΐ, 

1 'n'rrovA( edd. α Ref^ius alibi θχριηα^ζ. ^ ιπ) vulgo. 

4 £'x,Sf,u?s7a vulgo. 5 φυίίΐδί'ντβς ed. Ven. cum Ms. 6 ϊχρ- 
τα/ον ed. Ven. cum Ms. 7 E<' i' ίτνμον ed. Baf. & Cafaub. 

5 ιοβόλοις ed. Baf. & Caf, ex edit. Nicand. 9 ('χι ϊ edd. 

Et rala adefl , & fmyraena, 
Dorion vero, libro ne Pifcibus, fluviatllem muraenam, 
ait , nonnifi unam habere fpinam, ftmilem afello, quem 
gallariam \Ocant. Andreas, in libro De Animantibus 
Venenatis , fcribit , earum muraenarum moifum letha- 
lem Q^Q quae ex viperae fatu ortae fint ; effe autem 
eas rrinus rotundas, & variegatas. [/ve , minores, ro- 
tundas , variegatas. ] Nicander autem in Theriaco : 

Muraenae vero horrtndum illud , quod mifcros ptfcatons 
faepe jrendendo petens praecipites dat t navigas 
in tnare fugicntes , cum e pifcium receptaculo emergit : 
fi modo verum efl , illam cum venenatis viperis 
coire in continente , rcURo maris pabiilo. 
Andrcas vero, in libro oe his quae Falfo creduntur, 
falfum effe, ait, murasnam cum vipera mifceri, in f. 512. L Ι Β Ε R VIL• 145 

t/rpoipxoixevriV ίπι το Jivctyuui^. ουάί ydiu iTti τίνα- 

Λΐίαις. ^ω(Ττρατος h kv τοις Ώίρι 'Σωύύν (^ ίση h ταύ- 
τα §ΰο βιβλία^ (τυγκατατίύζται τρ f-ci^u. 

Xci. 
ΜτΡΟΣ. Ό όί (Α,υρος, ως φι^απν Άρκττοπλι^ς ■ ' 

iv τηατττω Δ,ωων ΪΜορίων , οιαφίρίΐ της οΊχυραινης, 
f 5) fXiv ya^ i τΓΟίκίλον tcui ασ-ύίνίστίρΰν' ο h ι^,υρος , 
λίίοχρως ^ κλι Ια-χυρος , και το Xfoofxct ofA.oicv Ιχα 
ίυγγι , ^ Οζοντας τι ^ ίσω^ν και ίξωβίν. Αωρίων οί , 
τον μνΰον > φηιτί » τας Λλ χταρκος ακανύας ουκ ιχαν , 
άλλ' ολον iivcii χρησιμον και έπαλαν ύτηρβολ'^. ίΐ- 
ναι Si αυτών γίνη ουο' iWi γαζ οι fxiv μίλαης* οι 
S' ύποττυρρίζοντίς. κρίίοτσ-ονίς ^ί ύσιν οι μίλανίζοντίς, 
Άρχί<Γτρατΰς Si > ο Ίΐ^ονικϋς φιλόο-οφος , φγια-ίν' 

Ι a/jtf/iSe^iv utique videtur legcndum. 2 μυρα.ίν>ις edd. cum 
ms. Ep. 3 ίμόχρους apud Ariilot. 4 'πίτυϊ apud Ariftoi» 
5 Όλον ΤΛ Tf ed. Ven. Sc Baf, cuai mss. 

coenofa exeunterti : nec enim in coenofis verfari vlpe- 
ras, fed arenofa amare deferta. Softratus autem , in 
opere oe Animantibus , ( funt ii duo libri ) iis adfen- 
titur, qui coire tnLiraenam cum vipera aiunt. 

91. MyR.us. Myrus vero, ut ait Ariftoteles qiiinto 
t)2 Partibus Animalium , diiFert a myraena (vcl, mu- 
raena. ) Haec enitn , variegata eft , & infirmior : my 
rus vero laevi cute, [βνε, unicolor,] & robuftus; 
coloremque habet torquillae, [five , piceae,] & den- 
tes intus atque foris. Dorion vero , myrum non ha- 
bere, ait , per carnem fpinas, fed totum comedi poiTe, 
& perquam effe tenerum. Effe aurcm eorum duo ge- 
nera '. unum nigrorum , alterum fubruforum : meliores 
autem efle nigricantes. Archeilratus vero , Voluptarius 
philofophus, ait: 

Athen. Vol. HL Κ 140 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C iS. 

- '^lrecXiug <Je ρ,ίτα^υ , κατά aTivoKVfjiovu ^opSyjiv » a 

- fj τίλούτνι ^vpenva κΛλοναίνη clv ττοτί ληφβ'^, 

' - cuvov. τούτο γάξ ϊστιν ίκίι S-cu)fzu<TT0V t^Krfxa. 

1— ΙΜαιΝΙΔΕΣ. Ύαυτας h φησ-ιν ^ ^Ικίτιος εύ- 

Maenides. χρΧοτίρ(Χς ilmi των κωβιών' λΐίπίσ-βα* -J*' tva-To^ 
[xicL, Kcti τω ττρος τψ ^κχ,ρκτίν της ζοιλίας (Τυνιργίίν* 
'^τΓΐυα-ίΤΓΤΓος Si, kv ^ίυτίρω OfA,ci&)v, oyoiu. (^ritnv εΤ- 
yai τίϊ fjt&M>i^i βοακα και (τια^αρί^ας , m f^v^fA,ovvjuv 
και ΈττίχαρίΛον ^ h Τα, και (8)αλα<Γσ•α ουτύύς' h 

όκχ ofn ^ βωκας 'πολλούς και μαρίδας. ^ 
""ΈαΤταίνιτος J*' h "Ό'^αρτυτικω φί^ιτ/* „ (τμαρί^Λ , ^ 
ψ ίΐΊΟΐ καλαυαν κννος εύνά." ^ 'Αντιφάνης ^' , k» 
Άγροίκω vj ^ουταλίωνι , 'Έ,κάτν,ς βρωμ.ατα καλύ ταζ 
μαινί^ας , ^iu τψ βοαχυτνιτα , λίγων ούτως' 

1 μιν φ»»!»' inalis. ^ ytyfjLOvtun χαί 'Έ-ττιχαρμοζ εάά. ^ ΙχχΛρ» 
vulgo. 4 iT^stfio^f^edd. 5 Rurfus σμΛοίυαζ edd. 6 χαλίου- 
σίν edd. 7 Χ^'ί euvav ms. £/». Alibi χυν'ος fvvoLtms.A. 

ItaUam inter j qua fntum angufium fiufiibusque agitaium 
interfluit , 

capta ubi fuerit fluta quae vocatur muraena , 

eme. Εβ enim hoc ibi admirabiL• eduHum, 
9^. Maenides. Has Hicefius ait melioris effe fucci, 
quam gobii ; minus tamen gratos effe palato, alvique 
excretionem niinus adiuvare. Speufippus vero , fecun- 
do Simiiium , fimiles effe maenidibus fcribit boaces & 
fmaridas, quorum meminifle Epicharmum ait in Terra 
& Mari, ubi ait : 

Quum viderit koaces multos & marldas» 
Epaenetus vero in Opfartytico ait: 5>Smaridem, quam 
rionnuiU vocant Canis cuna. u Antiphanes vero in Ru- 
fticoj five Butalione, Hicates dbum vocat maenidas, 
ob pnrvitatem. Cuius verba haec funt : RUS» ρ. 31]' L Ι Β Ε R VIL t^y 

Α. Ύους yoLo ^ίγάλϋυς τούτους Λττύΐηας i!UOf,u>ioi 

ανύρωττοφάγους \γβ)ς. Β. Ύίφν,ς; ώ φίλτατί. 

Α. ΆιύρωτΓοφαγους. ττως ούν kv ' άνύρούττος φαγοί', 
t Β. A^jAfivOT/. ΤΆυτΛ S' ίαττιν ^ Εκάτης βζω(Λ0(,ΧΆ^ 

Λ φη&ιν οΌΤος , μ,αινί^ας και τ(αγλί^ας. 
}^ΛλουντΛΐ ^ϊ τινίς κα,ι λίυκο}Α.οι,ινί§ίς' ας ^ ινίοι βοα^ 
χΛς ονο(Χ.(ίζου<Γΐ. ΤΙολίαχος t ^ Κ.ορινύΐΛίττ'^' 

ΟτΓύύς (ΤΙ '^ιί(Γ\} fXrjOi ύς , ττρος των Β'ίων , 

τους βόακας^ kv ττατ ίλύ^ι^ λίυκο{ΛΛΐνί^ς 

καλίΊν. — 

ΜεΛΑ^ΝΟΪΡΟΣ. Πί^^< τούτου φψι ^ουμη- » 
WOi iv 'λλίίυτικω' MiLANv- 

d '^κορττίον η ττερκακη καύηγητην μζλΛνουρον. 
Ίκίτιος Si αυτόν (rctpyou φησ-ι τταρΛττλησ-ιον iivui , κΟτ- 
Tci^inrTifiov Si T^ ίύχ;υλία. KUt τξί ίυττο^ίΛ' μ,ικρως 

1 Deeft vulgo « ν particula. 2 T^tuTct sjTiv ed. Baf. & Cafaub. 
3 Deeft «( edd. 4 Πολύοχοί edd. 

A. Mczgnos tnim hos cun6los flatui 
anthropophaps pifies. B. Quid ais ? carl^me ! 

A. Anth^opophagos. Quo pafto igitur homo tos comederet ? 

B. ReBe ais, — Sed hae funt Hecates ahi ^ 
quas dicit hic , maenides & tri^lldes ! 

Vocantui' vero quaedam etiam leucomaemdcs ; quas nort- 
nuUi boacas nominant. PoUochos , Corinthiafte ; 

Ne tibi perfuadeat qiasquam , per Deos , 

venlens forte , ut boacas adpelles 

leucomaenides. 
93. Melanurus. De hoc dit• Numenius irt Halieu- 
tico : 

Scorphim aut percarum ducem meUnurum. 
Hicefius vero, fargo fimilem eiTe air; at minore ta- 
men bonitate fucci, rainoreque gratia faporis: nonnihil 

Κ 2 148 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 18. 

Si τταρασ-τυ^ίΐν , και iivai τροφΐ(^ον. 1\ιΙν*ιΐΛονίυίΐ i 
αΰτΰΖ Έττίχαρμος ΐν ΙΙβας γα,ιιω' 

~ — — Ην dt 

(ΤΛργίνοι fjLiXctvoupoi Tg. 
^Αριιττοτίλ'ής S'i, iv τω Πψ 'Σωϊκων , γραφίΐ ώτως' 
,, 'Όρροττυγοίττικτοι ^ί των ϊχύυων /χίλανουοος και cra^- 
γος' "πολυγραιχμοί Tiy και jtAsAavoypct^jtto;." Ο- 
fxoicv ^' ίΐναι τω (Λίλανουοω (^y,(ri Έ,τπικητΓΤΓος t ' 
kv ^ιυτίΰω 'Ojtto/ojK , τον κάλου fxiyoy ψ υ ο ο ν* * bv e 
'Novfxijiiog καλίΐ 'ψο^οι/, ούτως' 

' Η ψΰ^ον , J/ σαλττας , η αίγιαλ'ήα δράκοντα. 

XCIV / 
^ ]\Ι ο ρ Μ τ ρ ο Σ. ΎροΟιμ,ωτατος, ως φησ-ιν Ίκί- 

MoRMY- 'C ' ^' ι '^Tl ο ' ' i 

Rus. °''^ί• ί^τηχαρ^Α,ος ό , £ν η[οας yafxu), fxvpfzag^ 

αυτούς ονοΐΛαζα , ei f4,ij διάφοροι τψ φύτιν ίκτΊ, ypcL- 

φίΐ <5^' ούτως' 

Ι Poft μιλΛγίγραμμοι vulgo fic edebatur : ΛΊΕΛΑΝΔΕ'ΡΙΝΟΣ. 

Όμοιζν iivAi τΖ μιΚΛγούρω φιυ/. "Στηΰσΐ'ττπα ο' £v Jfi>T. Όμοίαν, 
1 ■if.iyf^^v edd. 3 t^'jpf^"^i nis. £p. 

vero adftringere, & fatis niitrire. Eiusdem fic meminit 
Epicharmus in Nuptiis : 

Aucrant vero fargini & welanurl. 
Ariftotdes autem in libro De Animantibus, in hunc 
modum fcribit: »In cauda punttis variegati e pifcibus 
melanurus & fargus : iidem multis eisque nigris notati 
lineis. » Similem vero melanuro ait Speufippus, fecun- 
do libro Similium , eum qui pfyrus vocaturi qucm Nu- 
vaQnms pfirum nominat, ubi ait : 

j4ut pforum t aut falpas , aut Utoralcm draconem, 

94. MoRMYRUS. Plurimum nutrit , ut fcribit Hice- 
fius. Epicharnnis vero, in Hebes Nuptiis, myrmas eos 
nominat, nifi hi natura diverfifunt. Scribit autem fic: ρ. 3Μ. L Ι Β Ε R VIL 149 

Ιντί. — 
Αούρίων rf, iv τω ΐΐίρι Ίχ^υύύν, μορ ι^υλους αυτούς 
ί KuAii. Αυγκίυς J' ο 2α^α;ο5 , iv τ^ Όψίϋί/)ίτ<κ^ Τε- 
XVJJ , ίίΐ» 7Γ^ο(Γί'^ύύν'ή(Τί Tivt των ίτΛίρων iucMVyi , ^ φη- 
cL•' ,, Ουκ. ά,χρησ-τον cTs ττρΰς τους Λτίνίζοηας και f^yj 
συγκα^'.ν,'τας τ? Ti^ij, ^ia» το κακώς λΐγίΐν τταρίσ-τη- 
χ,οτα ^ τους Ιχύυας , ίτταγΰ/χίνον Άρχίσ-τρατον τον 
ypa'<^ana τψ Ή^υτταβίίαν, η των άλλων τίνα ττοιη- 
των , και λίγοντα το ι^,ίτρον" 

^ϊορι^υρος "^ αιγιαλίυς κακός Ιχβνς , ου^ί ττοτ 

ν.Λΐ ' 

a Ύψ af /,ίαν ωνου φβινΰττωοου. — 
3» νυν ο ίσ-τιν ίαο. 

Ιζ.ία•τρία τον Β'αυ(λα<ττον , Όταν xujjLuii αφίκηται,. 

Ι Dceft viilgo Και h. U 2 χ,^Χι^όνις τ* μυρμία.ι vulgo h. 1. 

3 χοιΚίΛν vulgo. 4 ΔνιΤΛ>νι ίί Χίινωνι edd. cum Ms. 5 Tra/if- 
irT>;)tOTaf vulgo. 6 Deeft i» edd. & ms. ^. 7 Μο/5/:/ϋλο£ edd. 
8 £«/> έ'ίτίΐ'. cd^ Caf. 

£f hlrundlncs , & myrtnat , ^ui co//zV maiorts funt, 
Dorion vero, libro De Pifcibus, mormylos vocnt. Lyn- 
ceus autem Samius, in Arte Obfonatoria, quam infcri- 
pGt fuorum familiarium cuidam, homini in emendo dil:- 
ficili , ait: » Nec vero inutile fuerit adverfus homines 
inflexibiles & qui minuere pretium nolunt, fi adiians 
vituperaveris pifces, Archeliratum citans eum qui Vi- 
tam Volupiariam fcripfit, autalium quempiam poetam•,, 
verficulumque illum pronuncians: 

Alormyrus litoraUs , pravus pifcis , numquam bonus. 
Aut: 

Amlam eme autumno. — — » Nunc aiitem ver εβ. « 

Mu^ilim admirabllem (^emes,) cum advenerlt hyems^ 

Κ 3 xcv. 150 ΑΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. C 18. 

,s Nt/v ^' itTTi 3-ίρος. " }ccu TTohKoL των τοίούτων, 'Λ,- 
χβ<ΓΰΑ?>;ίΓέ<? γΛξ ττολλουξ των ωνουμ,ίνων κΛί ττοοτί' 
στγικοτων. τούτο Si ποιων, άνΛγκΛ<Γίΐς το croi §οκουν 
λαβί7ν αυτόν. 

ΝαΡΚΚ. Υίλΰίτων ij Κα.ν&αι>ος ίν Ύ,υ(Λ/ΛΛχίΰ(,' 
ToRPEDo. N«t(5Xij yctp kpiij ' βρωαα, χμρίίν γίνίται. 

Ό ^ί φί>Λσ•οφος ΤΙλάτων «/ Μίνωνι Φηα-ί' ,,τ^ί 
S-uXotTTioc vct^Kvi. και yu^ αυτ^ τον ΤΓλν,ιτίάζύντΛ 
^a^KcW TTQiii, *' Ή §ί. αλκ<ης αυτής και τταρ 'OwJjiW b 
— Natp»>J(r£ Se χ£Ϊζ ϊτη ΚΛρΤΓύύΜ 

^Ιίναν^Ωος ^e , ίν Φάνω , ^ Stcc του tx, εφ»;*• 

— 'ΤτΓίλνιλυ^ίν τί fxov ^ 

ναρκΛ τις όλον το fhptxa, — 

fjLri^ivog των τζαλαιων ο'υτω Κίχ^ιημίρου. ΊκίΟΊος Js 

<^ησΊν 3 ΛτροΦωτίΰΛν και αχυλοτίραν αύτην iivcti ,, 

ϊ ίφΛ vulgo. α Φανίψ alibi cpnd Noilrum , reftiiis. 3 νττιλίι- 
λυΒι ύί μου edd. 

ν> At nunc aeflas efl.u -— Et talia multa. Multos enim eo-. 
rum qui emunt 9ut adftant deterrcbis: quo faolo cor- 
ges hominem , ut accipiat id quod tibi fatis fuerit viium. 
95. ToRPEDO. Plato five Cantharus, in Symm^chia: 
Torpedo enim elixa lepidus cibus εβ. 
Philofophus autem PJatQ in Menone dixit : « ΜατΊπα^ 
iOrpedini: [ firaillimus elTe vidsris :] nam & illa torper? 
facit adpropinquantem. « Denomin^tio veiro inde duitai 
reperitur apud Hotnerum : 

— Ohiorpuit manus ad 'tunEiuram. 
Menander vero, in Phano,, [/ve, in Phanio.] per -j. Π-? 
teram in fine (« fapjict) dixit, ubi ait: 
1 Subiu aliquis tarpor tQtam wtam culim. 

qua vocabuli forrra nemo veterum ufus eft. Hicefms 
verotradit, minus alere torpeJlnem, fuccique minus 
gign^r^, hgbereque aliquid cartilagipeinti ijYe eruincx- ν ρ. 3Μ. L Ι Β Ε R VII. 151 

Ϋχ^ιν rs xovijiOc)'hg τ* ^ίΛκ,ζχυμ,ίνοί', ίυστΐι[/^α.χ&ν ττανυ, 
^iQ0pu(rTog rT, ίν τω Πίρϊ των Φωλιυόντων , ^tct το 
'(^/υχος, φ-ήαί-) τψ να,ρκψ κλτλ γης ^υζσ-βαι. 'ίν ^ί τω 
ΤΙίβί τΖν Ι^Λκ(των iicii ^λνιτι•Λων, ^^κχ,πείΑ,-τησ-βαί φη- 

C α τψ νύΰκψ τψ eLTr αύτης ^vvci^iv κα) ^ta, των ζρ- 
λων Kcti ^icd των τΰΐοαοντων , ττοΐ'^υο'Λν vapKtyjv τους W 
χίοοΊν ίχοντοίς. ίϊρ'ήκζ ^ί τψ αϊτίαν Κ,λίαρχος σ 2.0- 
λίυς \ν τω Tltpi Ί>ίύΰκ.ης. ουττίζ μακροτίρΛ οντΛ \πι- 
λίλ,'ήσΊΐαι , υμάς Si ϊττι το (τυγγραμμα Λνα,τΓζμττω,. 
Είττι S' η νάρκη > ως Οητιν Άρισ-τοτίλης» των σίλα- 
χω^ων ΚΆΐ των σ-κυμΛ'οτοκουντων. ^ηρίυα ^' ιις τοο- 
ψην £ΰα>της τα ίχΰυοια, ττροίτατΓτομζνη , και ■ vctozc^v 
aou α'Λ'.νητΙζίΐν ττο'Λυσ-α,. Δ/^/Λοζ• §' ο Ααοι^ίκίυς , kv 

d τω ^ Πίρι των 'Νικάν^ρον ©ηριακων , μη ττα,ν το ζωον 
<^η(Γ% την ^ vupKctv ίμττοαΊν , μίρος Jg τ* αΰτης' Sut 

1 Forf, iv ToTf. 2 Deeft τλν edd. 

fum ( per corpus) diiFufum , qiiod valde commodunx 
fit ftomacho. Theophrallus vero , in libro ηε Latitan- 
tibus , torpediiiem ait hyeme ob frigus terram lubire. 
In Libro vero dc Animantibr.s quae Morfu & Iftu lae- 
dunt^ vim fuam eiiiutereaii torpedinem etiara per fuftes 
& furcas , torpere facientem hos qui in manibus tale 
quid renenr. Cuius rei cauiTam expHcavit Clearchus So-*- 
lenfis in libro de Torpedins : fed verba eius cum proli- 
xiora fint, memorilnon teneo, quare ad ίρΓυιτι iibruni 
vos remitto. Eli autem torpedo, iit docet Ariilote!es , e 
generepircium cartUagineorum, eorumque qui vivo*pa- 
riunt catulos. Venatur autern fibi. pro pabulo pilciculosj, 
quos Gum attingit, ita torpere facitut immobiles mancaiu. 
Diphilus vero Laodicenfis , in. Commentario in Nican- 
dri Therjaca , tradit , non torum animal adferre iliuin 
torporeni ^ ied {jartem eius quamdam ; frequenti expe- 

Κ 4 151 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 18. 

ΤΓίίρας ΤΓολΛ'Ίζ Qoi /Γκων ϊληλυύίναι, Ό S' Άύχέ'ίΤΤύίί,- τος OriTk' Κ^ί ναρκψ ίΟ^ψ \ν ϊλαίω '/j§i κλι ο'ίνω , 
κ2{< χλονι ίνω^ίί , χ,Λί βαιω ζυιτμΛτι τυοον^ 

οτττοι,ν ολψ. — 
iV Si ί^ημ,ητρίω' 

ΕτΓίιτα, ναρκψ ζλα,βον, 1','ύυμΰυ(Λ^νοζ ». 

OTt Jj^ * γυναικός ϊτηφί^ουσ-ης δάκτυλους 

ατταΚούζί υπ Λκανύ^ις ^i^h iv τούτους ττΛ^ιίν. 

XCVL ϋ Φ Ι Α Σ. Ύουτον Άρκττοτζλης φηίτιν ϊχ,ίΐν του 

XiPHiAs^ Ρόγχους το μιν ϋττοκα,τω ι^,ιχ,ρον , το ii κα^υττίρβίν 

ο<Γτα)όίς , (Λίγα , 1<τον τω Όλω αυτού μ,ίγίία' τούτο 

^ί καλίϊσ-βαι 'Βίφος' oSonai ^ ούα ϊχΐΰ> ih Ι'χβυν^ 

"Άρχίσ^τρατος h φησ-ί^' 

1 J ίΤ ms. Ep^ 
rientiaidfe didiciffe affirmans. Porro Archeflratus ait ί 

Et torpedinem elixam in olco atque etiam vhu, 

ciim herbulis odoriferis , 6• exiguo cafei ramento^ 
Alexis , in Galatea : 

Torpido igUur j ut alunt j condimentis fiitc pcruriili, 

affanda tota eft. 
In Demetrio vero ait : 

Delndi torpedinem fumfit c&ptans mecunt , 

uxor mea β intukrit dighos molliusculos , 

nihil tos α fpina paffuros mali. 

96. XiPHiAS. (five, Gladius /j/ycij. ) Hunc Arifto- 

teles fcribit inferiorem roftri partem liabere brevem ; 

♦ fuperiorem vero, olTeani, lonj^am , toti corpori longitu- 

dine parem : hanc vero partem, gladium vocari: den- 

tibus autem carere hunc pifcem. De eo Archeilra- tus ait XCVIL ρ. 31?• L Ι Β Ε R νΠ, 153 

Άλλα λάβι Βφίου τψΛχος, Βυξάντιον ίλ&ων* 
ουραίου τ αυτόν, τον (τφον^υλον. ί(ττι S& κίονος 

ί χοΐν TTopufX^y ττρος α,κρακτί ' ΥΙίλύύρια,^Ός ττροχΜκτ^ 
Ύίς ούτως τακτικός ακριβ>Ιζ> ^ τίζ ούτως κρίτ'ής Ό'^ων» 
ως ο ίκ Υίλας > ιχαλλον L• Κατοίγίλας, ^ ούτος ττοίνι- 
τνίς } ος ακριβώς ούτως ^ια λιχνύαν , και τον Tropuf^ov 
^ΐίττλίυίΓΐ , και των μιρων ϊκάσ-τοι/ των ιχθύων τας 
ΤΓΟιοτητας και τους χυμ,ους ^ uta την λιχνίίαν ί^ηταιτίν» 
ως τίνα Ίτραγματύαν βιωφίλη καταβ4χΛλό(Ζίνος, 

a Ό Ρ Φ Ω Σ. Καλίίται Si και ορφος » ως Υίά[Λφΐ' 

λος. Άρισ-τοτίλης ^i , ϊν ττί^Α,τΓτω Τ,ωων MsjCiW,, ^ Orphvs. 
ταχιιαν λίγων γίνίο-ύαι τους \χ^υσΊ τψ αυ'ζτΐ(ην , και 
ΰοφως^ φ'ήα -iVt ίκ (Α,ικρου γινίται μ,ίγας ταχίως. ία•τι 
L• και (ταρκοφαγος και καρχαρό^'ους , ίπ ^ί και μο- 
ΐψης. 'iSiov J' \y αυτω ί<ττι το τους Β^ορικους ττ όρους 

Ι cixpAic mssti. ϊ μαίλλον Se χΛΤΛγίλΛίττος ed, Caf. 3 Χ"λου{ 
idd. 4 Deeft Me^iav edd. 

By^antium ubi venerts , falfum xlphiae cape pulpamentumi 
ipfam caudae vertebram. Efi vero nobilis 
etiam in freto , ad extremum prope Pdoriadem exhum. 
Quis ita peritus ordinandarutn ( non acierum , fed epu- 
larum ) artifex , quam ifte ex Gela , quin potius ex Cj- 
tagcla (deridendus) poeta ? qui gulae cauiTa adeo di- 
ligenter & fretum pernavigavit, & cuiusque partis pi- 
fcium qualitates & fapores gulae cauffa fcrutatus eil•, 
quafi operis vitae hominum perutilis fundamenta iaeiens. 
97. Orphus. Non modo όρφώ? per ω longum dicitur, 
{ed&ihp^oi per obreve, ut monuit Pamphilus. Arifto- 
teleslibro qyinto de Partibus Animalium, ubi dicit cele- 
riter incrementum capere pifces, ait, orphum etiam ce- 
leriter ex parvo magnum fieri. Eil autem & carnivo- 
rus , ?>L ferratis dentibus in/lruftus. Porro vivit foiita- 
rius. Habqt aut^m hcz proprium, quod nuUa in eo 154 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. iSl 

uif ivuio-KiTUui , κ,Λΐ το auicitrUai ττ^λυν χοονον ζ^ν 
fjcirct τψ ΛνΛΎομψ. ifTTi Si noti. των Οούλίυίντων ϊν 
•soug χίΐμ,ίΐαωταταίις vifM^cng y Xciipii τί ττρόα-γαος 
μούλλον ων vf τηλαγιος. ζ^ α ου ττΑίον όνο ίτων. 
^lvrjfiovivuuv S' οώτοο Νουμ^ψιας φν\σί' ^ 

Ύο1(τί κίν ίυααρίως Β-αλαίΛης αττο μακαον αΐίαοίς 

σκορτΓίοιι, j; ορ(ρον ττίριτοχιχίο, rouv γαξ ίναγροις. 
και τΓΛλιν' 

Τλαυκους, rj ορφων ^ ivctXov γίνοςίηί μίλαγχρου'ι^ 

κοιτσ-υφον. — 
Αωοίων ^i τον νίον 0'ή(ην ορΟων υττ \νίων κΛλίΐ(7$Λ» 
epOuKiyyiv. Αρχιτττης §\ ϊν 'ί%^<Γίν* 

Ίεοευ^ γαο νιλύ' αυτοί/ην ορφως του Β'ίου. ' 
'Κρατ'ίνΰς §' IV 'Orhircriii/riv' ατίμ<;ίχος ορφω χλΐΛ>• 
ρόν.^ Υίλάτων , ΚλίοΦωντι" 

Ι sV ixpnf vurgo. 2 optfm ms.^k 3 του ^sZv tns.A, 

geniturae via repenatur, & quod diu etiam vivar poft- 
quam difleftus eft. Eft vero etiam ex eis qui latitant 
diebus maxime hiemalibus : araatque magis loca litori 
vicina, quam altum mare. Non vivit autem ultra bien-- 
nium, Mcminit huius Numenius his verbis: 

ilisce (efcis) facile e cubUl grandem exchaveris 

fcorpium , aut afpcrum orphum ;, horum quippe coplofam: 
feceris capturam. 
Et rurfus : 

Glaucos y aut orphorum marlnum genus ,, nigramvt 

mtrulam. 
Dorion vero ait, iuvenenr orphum a nonnuUis orphof 
cinm vocari. Archippus vero, in fabula Pifcibus: 

Sac&rdos enim Dci venh ad illos orphus, 
Cratinus , inUlyflibus: »Calidum orpliipulpamentum.« 
Plato, Cleophonte: ρ. 31?. L Ι Β Ε R VII. 155 

C -^2.6 yct^ ι γοαυ , συΎΚΛτωκκην (ταπραν 

Ύίν fjLiv ωνήτα,ίτις ο^φως, ' μ,ζμ,β^Λ^ς rh (Α,η ^£λ>?. 
Τψ fJiiVTOi ίνικ,ψ ίϋύίίαν ο^υτόνούς ττ^οφίρονται Άτ- 
τικοί. ΑρχιτΓΤΓΰς '\χύυσ•ιν, ως ττ^ιακίίταί. τψ L• yi- 
νικψ Kpuui /ος Ό^υιτσ-ΐυιην ,., ζΐιιαχας όρφω χλίαραν," 

'ΌρΚΤΝΟΣ. ^ Χωρίων, ev τω Περί Ίχ^υων , 
τους ορκίινους Ικ τ^ς ττιρι, Ήρακλε^υί στηλας B'ct- 
d Κα(Γσν\ς 7npcuoufA,i:vo'jg ίς τψ κλο ^^χ,^ς ipxio-jcii crc6- 
λασ-ίΤΛν' ^io Kcii ττλίίιττονς Λλ'κτκΐσ-^Λΐ \ν 7ω χβή- 
ρικω και Ύυρρψ'ίκω ττίλαγζί' κοίντίυύίν κ,ατα. τψ 
ϋίλλψ Β-άλΛσα-αν ^αχ.(Γκίι^να<τβαί. ΙκίίΤίος Se, τους 
μίν ϊν TciSiipoig είλ'.σκ,ο φίνους τημίλί/ττερονς ilvcti 
uiTct Si τούτους , τους h ^ικίλία. τους σ£ ττορρω Ή-» 
οακ,λίίύύν στηλών αλιττιίς , Sict, το ττλύονΛ τοττον έκ- 

1 ο^φ*ί edd. α "ϋ^ κυν sf h. 1. edd. fed ildem mox o^x, 

Te enim , a^us , hk habhatum deduxit , putnm 

orphis & cjnilaglneis & phagrls cibum.. 
Ariftophanes, Vefpis : 

Sl ijuis orphos q"jdi;m cmat , membradas autem nolh. 
Quidquid fit, reflum cafum fingularis numeri acutLim 
in ultima eirerunt Attici, Sic Archippus in Pifcibus , 
verbis fupra fcriptis. Sic & genitivum; ut Cratinus in 
Ulyfiibus, verbis modo citatis. 

98. Orcynus. Dorion, libro oe Pifqibus, fcribit, or- 
(ynos e mari quod eft ad Columnas Herculeas trans- 
euntes , noitrum ingredi mare : ideoque maxima copia 
capi in Iberico & Etrufco mari : inde vero in reliquuiTi 
mare difpergi. Hicefius vero, pinguiores effe ait qui 
Gadibus capiuntur ; poft hps , eos qui ad Siciliam : qui 
vero lon^ius ab Hcrcukis colymnis » minime pingues XCVIII- ORCYNliS. 156 ΑΤΗΕΝΑΕΙ D.EIPNOSOPH. C iS. 

νίνηχ^Λΐ. Έι/ Τα^ίψις (.αν cvv τα, κλίί^^ία κα^' αυ- 
τα 7Λύΐχί\)ίτΛΐ , ως ;c«; tcs)}/ od/tu^oliciJV cit γνάθοι 
ΖΛΐ ονΰΛνίίΓκοί > ΚΛί οί Aiyofiivoi μίλανι^ρυα,ι ' έ^ wj- 
τύύ]/ TdjSiXivovTcii. Ίκίιηος oe (f^rjsn τλ ΰττογάοΎ^ίΛ e 
αί'των λιτταρα ύτταοχοντα. τη ίύσ-τομ,ία ττολυ SiaA- 
Χά(τσαν των άλλων μ,ίοων, τλ ^ί κλί:(ϊία [|WSflij] * 
ίυΤΓομ,ωτίοΛ ίιναι τούτων. 
XCIX. '^Ο Ν ο Σ )cui Ό Ν Ι Σ κ ο Σ. '^Ονος , Cw^iv Ά- AsiNus ριι^τοτίλι^ς IV τω Πίρι L•ω^κωVi ίχίΐ (Ττοιλλ ανίρρωγος 
piicis, & ()ΐ^οΐ^ς -jTQlg yctXioiq ^ χ,αι ου ΟΓυνΛγίλΛττικος. KUt 
μόνος ούτος ιχθύων τ-ήν KUp^iciv ev τ^ κοιλία. £%s/> καί. 
h τω ίγκίφαλω λίγους ίιχφίρΐΐς f^υλci>^ς. (φωλίυίΐ. 
τε fΛόlΰς ϊν τοις υττο κννα 3-ίρΐΑ,οτύταις rjyApctig , των 
Λλλων ταίς χίΐμ,ίριωτύταις φωλ^υοντων. Ίs\vψ^^ov^viL•ί 
i' αυτών Έττίχαρμος ϊν ϋβας γάι/,ω^ 

1 //fXatvJp/oti ed. Ven. Baf. & Caf. 1. μίΧαΜυ^^ίοΛ mssti. 1 Abeft 
vox μίρ» ms. Ep. 

eiTe; quoniam plura maria pernataverint. Gadibus igi- 
tur fale condiuntur folae claviculae , {idefl, ingula ) 
quemadmodum & antacaeorum maxiHae & palatum, 
& quae mdandrya dicuntur , ex his faliuntur. Hicefius 
vero fcribit, abdomina eorum pinguia efle , & fua- 
vitate faporis multum praeftare caeteris partibus i 
claviculas autem {fivey iugula) iftis etiam fuavitate 
praeftare. 

99. Asisv s pifcls ; 6- AsELLUS. Afinus, ait Ariftote- 
les in libro oe Animanribus, habet os late patens, fic- 
utgalei: non eft gregalis: & unus hic e piicibus cor in 
ventre habet; in capite vera lapides, molaribus fimi- 
les. Eftque etiatn unus qu• fe abscondat calidiffimis 
caniculae diebus , quum aUi latitent diebus maxime 
hiemalibus. Meminit horum Epicharmus in Hebss 
Nuptiis : ρ. 3ΐ6. L Ι Β Ε R VII. 157 

κηκτρατηλογασ-τορας ' όνους. 

AtuCifti Si όνος ονίσ-κ,ΰυ, ως φηιη Aoufiiiuv iv τω Πβ- 

pi Ιχθύων , γράφων όντως' „ Ονος , ον καλίουσ-ί τι- 

νίς γά^ον. Υαλλψ^Λς , cv Ka?\iov(rt τινίς ονίσ-κον τε 

και μαξίΐνον.'' ^ Έυύύ^>ιμ,ος rh , h τω Πίρι Ύαρίχων' 

S, Οι fjLiv βάκχον , φ'ήο-ι , καλονσ-ί/ οι Sij γίλ α- 

ΰίην' ^ οι ^i i ονΙίΓκον/' Άρχίστροίτος ^ί φησ-ί' 

Ύον ^' cvcv Άνύη^ων , "* τον καλλαρίαν καλζου<ην , 

ίκτρίφίί iuy.iy£Uri , σ-ο^φψ Si τρίφΐΐ tivcc σ-αρκΛ, 

χαλλως ^ ονχ 'ή§{ίαν i^oiyt [ jt4€v , άλλα fxiv άλ- 

etivovariv' χαίαίΐ yct^ ό f^iv τούτοις» ο ^' ϊκιίνοις, 
ΠΟΛΤΠΟΤΣ, Ι1ολύπο§ος. '^ Ούτως φα,- ^ 

1 ίΧτρΛτΓίλογΛστ. ed. Caf. σκίντττοα ττιΧογ, ms. Α. itiKoyaLCT, ms, Έ.ρ. 
& κο<λ47Λ!7Γθ/:ας idcm inter lineas. iroiXiXoyai-rs/jaf ed. Veii. & 
Paf, 2 //ti|7voy ms. £/>. 3 ■y«>,\£f/'>ii' ms. £p. 4 avo;'Ja'v ed. 
Ven. & Baf. cum Ms. 5 καλαί vu!go. 6 ///0» /xs -j• αλλ?ί 
edd. & verf. fq. Jainsi/aev iidem. £,£/5' y£ αλλ' ό ιΐαύουσαν ms. Α, 
Ιμύ γι αλλ' :ί^ΛΊναυσαν ms. £/'. Corrigunt alii : ιμοί γ\ ά'λλο< θ£ 
Τ6 τΓολλο» «Λοΐ/ίτ-ίν &C. 7 I-^eeft TroXuffoJof edd. & ms>./4. 

Et valde hiantes channas , & monflrofis ventrihus afinosl 
DifFert autem afinus (pifcis) ab aiello, iit docet Do- 
rion libro oe Pifcibus, ubi ita fcribit: •>•> Afmus, {'όνος^^ 
quem adpellrnt nonnulli gj^.Tz. Galkridas ^ quem vocanc 
nonnulli afellum , ( Ινίσκον) & maxtnum. Euthydemus ve- 
ro, libro oe Saifameatis : «Alii, inquit, baccham vo- 
cant , alii geUnam , ( five , galleriam , ) alii onifcum. Ax; 
cheflratiis vero ait : 

Afinum pifccm , qucm callariam vocant , Anthedon 

aiit magnhudine infignem : habet is autem fpongtoflm 
quiimdam carnem , 

caeierum haud fcne gratam mihi quidem ; fed alll multi 

laudant. Gaudct enhn alius kis , allus iUls. 
XOO, PoLYPUS, Πβλύ'Τίΐ/ί•, '^οκί'τΓο^ίί i {Polypus, poly ϊ^δ ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEiPNOSOPH. C. 19. 

PoLYPus. (ην ol 'Αττικοί' ως ycctt' OfJLVjaog^ 
calia. 12? Ο ΟΤΙ ΤΓουλυττΰοος σαλα,μ,'ής ί^ίλκομ,ινοιο. 

kva, λογόν' τταρα, το ττους ^ ya^ γζγονιν. Ύψ §ί etU 
ηατίκψ ΤΓολυττουν φΛο-ιν , ως ^ Άλκίνουν , κ,Λΐ 
Οι^ίτΓουν. ΧΛί τρίττουν ^ί λιβγιτΛ Αίσ-χυλος ΐίρηκ,ίν ' b 
iv 'ASufjLctvTi , cdTTO αττΚου του ττούς, ως ο νόΰς^ 
to Si ττωλντΓον ^ λίγζιν, Αίολικόν' 'Αττικοί γοζ 
ΤΓολυτΓΟυν ^ λζγου<ην. Άρκττοφαίν'^ς ύ^Λΐ^α,λω' 

[ κΆΐ ] ταυτ ίχοντΛ J ττουλυττουν , "^ κλι (Τ^ιτίας, 
ΚΛί τταλίν' 

τ)ιν ΤΓΟυλυτΓουν fioi ίύηκζ, 
τταλί)/' 

ΥΙληγΛΐ 5 λίγοντΛΐ ττουλυττου ^" ττιλοϋ/^α/ΰυ. 
ΆλκΛίος , Ά^ίλφαις jM,o<;^^i^o^eva<5* 

Ι TTot/f edd. &ilc mox iterum. 2 ώζ χαι Άλχ /vcuv edd. 3 Αί'άχυ- 
λον etpnxivat cdd. 4 'τίόΚυτταγ edd. 5 τουλύιτουν malles. 6 ταΰθ' 
εχόντώ, absque x*< , vulgo h. 1. η 'κ ο\ΰ ■π cv t vulgo. 
δ ■noxCiTi-jv vulgo. 9 n>;yct< ed. Ven. Baf. & Caf. i. cum 
msstis. 10 'noKditou vulgo. 

j)odis) dicunt Attici. Qua ratione etiam Homerus ; 

Velud polypode e cubili extraHo : 
fervata analogia : nam a nomine -του? formatum eft. Ac- 
cufativum vero cafum τολύτουν dicunr, qii^madmoduin 
Άκκίνονν & Οΐί'ί'ΤΓουν: arque etiam τρίτονν Lebttem Ae- 
ichylus dixit in Athamante; a fimplici nomine τονί•, 
" iicut a vcvs eft νουν. At τώκυτον (vel τόλυτον) dicere, 
Aeolicum eft : natn Attici τοκύ^τονν (aut rrovhi/Tovv) di- 
cunt. Ariftophanes, Daedalo: 

Et haec cum haberem , polypum & fepias, 
Et rurfus: 

Polypum mlhi adpofuit. 
Iterum : 

ISlus dlcuntur polypi tufi. 
Alcaeus, in Sororibus vitiatis; ρ. 3^6. L Ι Β Ε R VII. 159 

ί^λιύίδν ίιναι , νουν τε ττουλυττοι^ος ' ίχίιν. 
Ά^ίίψ/<:{.? , Κατίο-ύίοντί' 

Α'ύ [ fxoi ] ^ fjiiv J it)ff £wx€ , τολλων ΤΓΟυλυττων, 
ΤΙλά,των ΤΙ(Λΐ^ίω' ^ 
C ωσ-τηζ τους ττολυτΓα^ας , 7rfuTia'Tct (Π. 
ΆλκΛίος' 

— iSou ^* ifjLOLvtQiVi ωίττΓίο ττουλυττους. ^ 
Οι §ί ττουλυτΓΟ^Λ ^ ττ^οφί^ονται , kvoL^^yov τω ττους, 
ττο^ος, TTO^ii ΤΓΟ^Λ, Έ^ΰπολις, ό^η^χοις' 

'Avr/^ ΤΓολίτης, ττουλνττους ϊς τους τύίττους. 

~ Λ, CI, 

Αιοκλης S' \ν ντρωτω 'Υγιεινών' „ Τλ ^e fA.aAu' VAOL , φν,σ). , ΤΓ^ος τι^ονην και ττρος τλ αφρο^ίσκχ.' μ,Λ- PoiyporL 
λισ-τΛ Sk οι ΤΓουλυτΓΟ^ς.^'' Ίστομ^ι S' Άΰΐσ•τοτ£λνις, "atura. 
τον ΤΓολυτΓΟ^Λ ίχίΐν ττόοας οκτώ , ών τους utv ανού 

ι 'ττοχύ'ττοίος edd. 2 Abeft vulgo μοι. 3 tl^/Ji vuls;oh.l. 

4 Vulgo όΰ ς 7Τ ολύττ ους. 5 τολύττοίβ edd. cum ms. £ρ, 

6 woXUTroJfc edd, cum ms. Ep. 

Stoiidum ejje^ mentemque /uhere polypodis, 
Ameipfias , in Lurcone : 

Opus erit ( mihi , ) ut videtuTy multis polypis, 
Plato , in Puerulo : 

Veluti polypos , & primum omnium te. 
Alcaeus : 

Arrodo ipfe me , veluti polypus. 
Alii vero accufativum polypoda efFerunt, ad analogiam 
vocabuli τους, -TrocTss•, <TOcf i , '^oSu. Porro Eupolis, in 
Demis: {feu , Populis Atticae:) 

f^ir clvis , polypus quoad mons, 

lOi. DiocJes, primo libro Salubrium : wMollufca, in- 

quit , ad voluptatem & ad venerem (ftimulant:) ma- 

xime vero polypodes. « Docet autem Ariftoteles, po- 

lypodemoo^o habere pedcs: quorum duo fupremi duo- ι6ο ΛΤΗΕΝΑΕί DEIPNOSOPH. C. 19. 
Svo KoLi κάτω ϊλαχία-τους» τους J" kv μ,ίσω μ.ίγ'κττους' 
ίχίΐν Si Kui κοτνλη^όνΛς Jvo , aig τψ τ^οφην ττροσ-Λ- d 
yivuut' τους <J" οφύαλ^ΑΟυς , ίττάνω των ^υο ττο^ων" 
το §ί στόμ.ο(, κΛί τους οδόντας , kv (Λ^.(Τοις τόϊς ττοαΊν. 
Άνατττυζύίΐς ^ί , ϊγκίφαλον 6%€t Ajttg^?. ' E%8i §t 
Kcii τίν λίγο/Λίνον Β-ολον , ου μιλανΛ , κα^α,τηξ σ-η- 
TTicti αλλ' υτΓί^υ^^ον^ iv τω λίγοιχίνω ΐΜ\κ.ωνι. ο h 
μνίκων κίίται ιττανω Τής κοιλίας, οίονίΐ κυστις. (ΤΤΓλαίγ- 
χνον όί ουκ iyj.i * αναλογούν. Τροφ^ ^ί χρ*ίταί ϊστιν 
οτί και τοΙς των κογχυλίων (ταρκιαίοις, τα όστρακα 
ίκτος των Β-αλάμων ρίπτων' outv §ΐΛγινω<τκου<τιν οι e 
Β-νίρίυοντίς. Ό%£υ£ί L• ιτυμττλΐκοΐΛίνος , και πολύν 
^Qvov πλγισ-ιάζιι y Sia το αναιμος ύναι, Ύίκτίΐ §i 
Sia τον λίγομίνου φυσ•ν\τ'^,ρος » Ός ίση ττορος τω σ-ω- 
μάτι. και τίκτίΐ ωα βοτρυ^ον. 
Ι t/^iiv edd. 

que infimi , minimi ; medii autem maximi. Habere au- 
tem etiam duo acetabula , quibus cibum ori admoveat: 
oculos vero fupra duobus ( fuperioribus ) pedibus : os 
autem & dentes , in pedum medio. Diffeotus & expli- 
canis , cerebrum habere deprehenditur bipartitum. Ha- 
bet vero etiam atramcntum quod dicitur, ficuti fepia; 
nec vero illud nigrum , fed rubefcens ; ineftque in ea 
parte, quae mecon five papaver dicitur. Situm eft au- 
tem papaver fupra ventrem , veluti vefica. Inteftinum 
vero , aliis pifcibus fimile , non habet. Cibo utitur , 
cum alio, tum fubinde carne conchularum , quarum 
teftas extra cubile fuum proiicit; quo figno eos ad- 
efle intelligunt qui venantur. Coir complexu , longo- 
que tempore coirum abfolvit, quoniam exfanguis eft, 
Parit autem per fiflulam quae dicitur , qui eil corporis 
meatus. Ova autem paric racematiin. ρ. ρβ. L Ι Β Ε R VII. ιβι 

Αίγουσ-ι §ί και , ως αν λτγο^υ,ιπ^ τροΟ^ιζ j Ογ< CII. 
αυτόν καηα-ύίίΐ. ών ύς ϊττι κα* Ό κω^ιω^ττοιος ' Φε- poiypus 
ρΐκρατ'ής. ούτος ^ γΛξ h τους i7riypu^oij.img ψν^ιν ^omediN 
^Αγρίοις' 

Ένύρυτκοιιην ^ και βοακανοις Kcti 
(Γτραβηλοις ζν,ν' οπόταν ο jjJ^jj 

ττίϋνωσι αΌό•^ρΛ, 
ύχττΓίο τους ττουλυποοας ^ νυκτών 
■ αυΐύύν §α•Λτυλους ττίριτρωγαν. ^ 

}ζ.Λΐ Αίφιλος h 'RuTTopca' 

ΐΙουλυτΓους ^ ίχων Λττάσ-Λς 

hXo^iXCig τας -πλίκτανας , 
ου ΤΓίριβίβρωκως ίαντον 
ί<Γτι, φίλτατί. — "^ 
Τούτο cJ^' ί(ττι '^ίΖ^ος. υττο yu^ των γογγρων SiU" 
χ,όΐΛίνος , τους ττό^ιζς ci-^iKUTcii. Α^γίτΛί ^\ , ως , kv 

ι χνμ'-ίιοονοίος edd. ut alias. 2 Forf. ο υ τ οι c yip. 3 Άν- 
(jpii^xoiviv Grot. 4 α?2Τ?ρ6/ τους ■ηοΚύποΟχς vulgo. y Vul- 
go 'TiifiTfuiyiiv «ΰτϊν τ'Λΐζ ύΛχτύλιιυζ. 6 Πολύττουί eJJ. 

7 φίλτΛτον ms. £^. φιλτατΛ edd. Forfan φ;λτάτ«, 

102. Narrant etiam, polypum, in cibi penuria, fe 
ipfum arrodere. In eorum numero , qui id perliibent , 
eft comicus poeta Pherecrates, qui in fabula, cui tita- 
lus Feri homines, fic ait: 

Sylvejlrihus anthnfcis , bracanisque , 6• 
conchls vlvere : fin uim autcm 

adinodurn. efuriant , 
velutl polypi faciunt , noElu 
dlghos arrodere fuos. 
Et Diphilus , in Mercatcre : 

Polypus integra hrachia cunSia hahms , 
qul fe ipfe non arrofit , efl (nobis,) dulcijjima ! 
At falfa ea fama eft. Nam a congris perfequentibus 
polypum , pedes eius lacerantur. Narrant etiam, fi quis 
Jthen. Γ0Ι. III. L ι6ζ ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEiPNOSOPH. C. 19. 

τις ταίς 3-αλαμαις αυτού άλας ύττοσ-ττίίονι , ιυ^ίως 
Mutat C0I0- \'0,^•χ(ίταί. '\(ττοΰ€ίταί οί και , Ότι Qivycov SiO. το» 
Qofoov fA,iTa{jaAAii τας χοοας , και itofxciovTAi τοις a 
τοτΓΟίς h οϊς κρυπτίται. ως και ο '^ιϊίγαοίυς Qioyvig 
(γ'ήαιν kv τοις Έλίγίίαις' 

ΐΙονλυτΓον opyriv ί!Γ%6 ττολνττλοκου , Ός ττοτι τητοι^ , 

τίί TrpooOfJLiXyicrii , ' τοιος Ίοίϊν ίφανη. 

'Ομοίύΰς ΐίττορίί και Κλίαρχ^ος h §ιυτίΰω Τΐίρι ΥΙαροί" 

f^iuVi ττα^ατι^ί^ζνος TaSi τα ίττη, ου ^ηλων ότου ϊα-τί' 

ΤΙουλυτΓΟ^ός (λ,οι, τίκνον , ιχων νόον» * 'A^(p/Ao%' 

ψως^ 
ToHcriv ΙΟαρμοζον, ^ suv αν και ^" ^ημον Ίκ^αι. . b 

1__ ΥΙίρι ^i Ύροιζηνα , το τταλαιον , OriTiv ο αυτός 

Aha,clePo- K^gctflvcf , ουτί τον Ίίοον καλουμί•;ον ττουλυττουν, ουτί lypis τον κωπηλάτψ ττουλίττουν νοι^ιι^ον ψ B^ipwiiv' αλλ! 

ι ■π/;:σ:/,'.ιλ!Ίσΐίΐ cdd. cum ms. -^. 2 v&cu edd. 5 ι<^Λρμόζαιν edd, 
cum ms. A. 4 5v κ«» ed. Ven. & Baf. cum ms. ^. αν xj ms. Ep, 
Forfan ων xev xeLrk ύχμ, 

cubili polybi infpeiferit falem , protinus hunc egredi. 
Traditur porro , ubi per metum fugiat , mutare poly- 
piim colorem , & fimilem fieri locis in quibus occulte- 
tur : quemadmodum etiam Megarenfis Theognis in Ele- 
glis ait : 

Polypi mcnum ttne vcrfipdlis , qul petrae 
cuicum^ue adhaeferh , talis vifii adparet, 
Similiter & Clearchus tradit fecundo libro oe Prover- 
biis; ubi hos etiam verfus adpofuit, cuiusnam fint au- 
itoris non declarans : 

Folypodis rnihi , fili , mcntem tfriens , Amphiloche nobilisl 

eis te adcommoda , quorumcumque ad gevtem venerls, 

103. Idem Clearchus fcribit, circa Troezenem oUm 

nefas habitum efle venari vel eum qui fanffus dicitur 

polypum, vcl polypum remiganteni. Vetitumque erat cum ρ. 317. L Ι Β Ε R νΐί. 163 

απίίτΓΟ)/ i τούτων τε acii tj?? Β-αλΛττίας χίλχνης μή 
'άτΓτίΰ-ύαι. Ό S'€. 'ποΚυτΓους ίίττι (τυντηκτικος, και λίαν 
ανό'ήτος. τΓΩος γα^ τψ χϊίοΛ των ^ιωκοντων βα^ίζιι , 
χ,Λΐ ^ιωκο^ίνος iCTTiv οη ούχ ΰττοχωοίΊ. συντηκοντΛΐ 
^' Λυτών CU S -ηλίΐαι fjLiTct τον τοκόν , και τταρίίνται* 
rjio zcti ρα^ίως αλ'κτΗ,ονταί. 'Έ^ωοάβη(ταν eie ττοτί και 

C ΙτΓΐ το ζ'ήρον ϊ'ζιοντίς , (χάλιατα ^i ττρος τα τραχίΛ 
των χωρίων' φιυγουσ•ί ya^ τα λίία. και χαίραυτι^& 
των Φυτών και ταΐς ϊλαίαις , και ττοΚλακις ζυΰί<τκον- 
ται τάΐς ττλίκτάναις ιη()ΐζιλ'/ιφοτίς το (ττίΚιχος. ΐΦω- 
ΰά^>]ΰταν L• και (τυκίαις ττρο'ττηφυαυίαις τίϊ ^αλάττη 
^τ'οοσ'ΤΓλίκοΐΑ,ίνοι , και των σύκων ΐσ-ύίοηίς, ως (^ητί 
Ι^λίαοχος ίν τω Τϊίρι των ίν τω ''Ύγοω. icTi οί Si7- 
yua του νι^σ^αι αυτΌυς τη ϊλαία και τούτο' kav τις Ol^ae ramo 
κΚα^ν του φυτού τούτου καύ^ ' ίΐς την <ταλαΐ7ΐΤ£ίν > 

d KaC ην ίϊιτι πουλυττο^ις , * και μικρόν ίττία-χι^ , αττο- 

Ι xu.5iit edd. α ττολίττο^ις edd. cum ms.Ep, 

his vefci, tum & marina tefludine. Eit autem polypus 
tabi obnoxius, & alioqui valde bnitus. Etenim ad eo- 
rum manum qui captant accedit: & a perfequentibus 
interdum fe non recipit. Tabefcunt autem eorum foe- 
minae poft partum, & elanguefcunt: quare & facile ca- 
piuntur. Confpefti funt etiam nonnumquam in ficcum 
exeuntes, maxitne vero inloca afperiora : fugiunt enioi 
laevia. Deledlantur etiam arbuiculis nonnullis, prae- 
fertim oleis : & deprehenduntur nonnumqiiam caudi- 
cem cirris fuis circumplexi. Deprehenfi lunt etiam 
ficubus ad mare natis adhaerentes, ficosque comeden- 
tes, ut ait Clearchus in libro oe his quae in Aqua de- 
gunt. DeleSari autem illos oleu , hoc etiam documen- 
to eft; quod , fi quis ramum huius arboris in mare de- 
miferit in quo degant polypi , & parum manferit , fme 

L 2 CIV. 164 ATHENAEI DEIPNOSOPH. C 19• 

η/Τΐ ΛΗλϋίί τω κλα^ω 7η^ΐ7ΓλίκοΐΑ.ίνους ocrcvg th- 
λίΐ. Εχουιτι (ίε τα fxiv Λλλα, fxip?] Ισ-χ,υΰΟτατΛ ^ τον 
Si τραχκλον ασύίΜη. 

AiyiTcti Si, ctvTuv τον αρ'ΰίνα ίλζίΐν * cil^oicerhg 

generatio. ΤΙ ίν μίΛ των ΤΤλίΚτανων > ίν •Α OLI όνο fXiyuKcH ΚΟ' 

τυλτι^όν^ς ύσΊν. ιΐναι ^ί τούτο νιυρω^ίς , ]«ε%ίί ^ ίις ρε- 

σψ τψ ττλίκτΜψ Άπαν ττρΰΐΓτηφνκος. 5 Έν Si TnfJt^ 

•Τΐτω ^\ορ{ων (^η<ην Άρκττοτίλ.ης' „ Τίο?Μ7Γθνς οχίυίΐ 

του χ^ιμωνος, κΛί τίχ,τα τω ϊαρι. CaXivn h ττίρΐ 

ουο (λψας. ίσ-τι Ss ττολυγονον το ζωον. έιαφίοΐι S& ό 

αροην της Β-ηλίίας , τω τί τψ κίφαλψ ίχίΐν ττρομνι- e 

κί<ττξρΆν, και τω ^ το κ,Λλουμίνον υττο των α?\^ων 

aiSoiov ίχίΐν ϊν τ^ ττλί'/.τα,νν,. ϊττωάζα §ι ctuv τίκ\^ 

SiO και χίίύκττοί iWi κατά, τον χρόνον τούτον, αττοτί- 

KTU Si ο μίν τΓοΧυτΓους , ^ v[ ύς Β^ίλάμας , -η ϋς κε- 
ι ί'χ f / ν ed. Baf. & Caf. ex Ariftot. 2 μίχρίζ th edd. 3 Reftius 
apud Ariflot. τίν •?Γλίχ•Γ. ττ^οί-ττίφμκοί , ο wav Ιμτΐί'^ρίνΛΐ έκτο» 
/ΜοκτίΤ^Λ τίΤί ^η\ύα.ς. 4 ""' '^^^ ι absque τα , mssti. j ιτουκί!• 
TTowf ms. ^. & fic mox iterum. Abeft nomen ms. Ep. 

labore extraliat adhaerentes ramo quotquot voluerir. 
Habet autem polypus alias quidem partes robuftiiTimas, 
cervicem vero parum validam. 

104. Dicunt etiam, polypum marem habere aliquod 
velut pudendum in uno trachiorum, in quo funt duo 
maiora acetabula. EiTe autem illud valde nervofum, 
ad medium usque brachium adhaerefcens , [totumque 
illud in probofcidem foeminae inferi. ] Quinto vero li- 
bro De Partibus dicit Ariftoteles : » Polypus coit hye- 
me, & parit vere. Latirat circiter duos menfes. Nume- 
rofa prole foecundum animal eft. Differr rr.as ζ fcemina 
eo , quod caput longius habet , & in brachio habet id 
quod pudendum vocant pifcatores.. Poftquam peperit 
polypus, ΟΛ'ίβ incubat: quare illo tempore deterrimus 
eft. Deponit autem ova fivc in cubili, five in tefla, five ρ. 317. L Ι Β Ε R VII. 165 

fcifjitQV , jf τί άλλο τοιούτο ' κοίλον, κ,αί jus^' η^Λρας 
τηντΐίκοντα. ίκ, των ωων ττολυττόοι^ ϊζζρττίΐ , ωσττί^ τα, 
(^ΛλάγγίΛ ΤΓολλΛ τ)> πληύος. ο rh S -ηλυς ττολυττους > 
βτ6 jU£v ίτΓΐ τοίς ωόϊς , Ότι c^' ίττί ^ τω (ττοιχατι τίροΤ" 
KaurjTUi τγις Β-α,λάμνις , τψ ττλίκτανψ ίτηχ^ίν. '* 
f &&όφρααττος ^i , h τω Πψ των Μίταβαλλοντων τα,ς 
Χ^οΛί , τον ΤΓολυτΓΟ^Λί φητι, τοΊς ττίτρω^ίτι (λλΑι- 
(ττα μονοίς ^ συνιϊ,ο^οιουσ-^α', , τούτο ττοιονντα ^ φοβω 
ΚΛί Ουλοίκης χάριν. Έν ^ί τω Tlipi των \ν τω Ζ^ηρω 
^ΐΛτριβόντων Ύ^ωων, ου ^χίο-^οίΐ, φνισ•)» τους ττολυπο- 
Sctg τνιν Β-Λλατταν. Έν ^t τω Uipi τούν κΛτα Ύόττους 
διάφορων , ο €)ίύφρα<Γτος , ττολυπο^Λς ου γίνίσ-βαι , 
φηιτι , TTipi 'Έ^λλησ-τΓοντον. ψυχρά ya^ η ^uLXctfrcrcL 
αυτή» και ήττον αλμυροί' ταυτΛ £?' α,^φοτίρα 7Γ0?ά- 

»Ό ^e ναυτίλος καλούμενος, φησ^ν Άρκττοτί- ^^^j^ ILUS^ 1 τοίουτον edd. 2 Quinque ΛΌουΐΗ6 defiint ed. Ven. & iVls^ 
Perperam vero 'ότι pro ότί edd. 3 τί,ιι^Η, pfo^ovo/f , ed. 
Caraub. 4 •?Γ:ιουνταί edd» 

in alio quodam fimili cavo r & poft dies quinquaginta ex 
ovis egiedtuntur minuti polypi, veluti araneae, ingenti 
copia. Foemina vero polypus modo incubat ovis, mo- 
do orificio idfidet cubTlis , bracbia fua cohibens. « Theo- 
phraftus , in libro oe his quue Colorem mutant, ait, 
polypodem nonnifi petrofis maxime (locis) fimikm fe 
reddere; facei'e id autem metu , & fuae cuftodiae caiif- 
fa. In libro vero oe his, quae ia Sicco degunt, icri- 
bit, polypos aquam maris non recipere. In Hbro au- 
tem De Locorum diiFeremiis idem Theophraftus fcri- 
bit, nullos eigni polypos circa Hellefpontum : frigi- 
diini enim eiTe illud mare, & minus ialium : urramque 
autem rem inimicam eiTe polypodi. 

105. «Qui \ ero nivitiius vocatur, inquit Ariiloteles » 

L3 j66 ATHENAEI DEIPXOSOPH. C. 19. 

λ*ις , 7Γΰλχ>^ους μ,ιν ουκ ΐο^τιν, ifj,Cif>'iig όί ΚΛτα τας 
ττλίκτάνΛς. %χίΐ Si το νωτον βσ-τρακο^ίρμ,ον. uvurhvu ^ 
ii ίκ του βυύου ϊφ' ietuTOv ίχούν το Όττρακον , 'ίνα μη a 
r*iv Β-αλΛΤΤΛν 6λκ>)* ίττΜα,σ-τξιΛΟίΐς rV 'ίτΓίττλϊΙ, ανού 
ΤΓΟίτσ-ίΧ,ς Svo των ττλίϋτΛνων , άί μίταζυ αυτών λίτττον 
vuivet ίχουβΊ ^ιαπίΟυκοτα, , ως κ,αι των ορνίθων οι 
νο^ίς ορωίΤΛΐ μίτΛζυ των οακτυλων ^ξρμύ,τιν(ιν ijfxivct 
ίχοντίς' αλλάς h ^υο ττλίκτάνας Kauirjcnv ι\ς τψ Β'ά^ 
λασ -trav <im πν,^αλίων, όταν rk τι ττροιτιον ί'-ϊνι, §ίί- 
σας ^ (τυστίλλίΐ τους πόοας, και 7τλν}ρω(Γας αυτόν ^ 
τηζ Β-αλατσης , κ,ατα βυίου ως τάχος χω^ίΐ. ** 'Εν 
^i τω Uifi Τ^ωϊκων και Ίχ^υων' ,, ΥΙολυττους > 0''?<J'ij h 
τις , ο fuv τρί'^ίχρως' ^ ό ^i, ναυτίλος. " 

CVI. Ε<? ^ τβν ναυτίλον τούτον Οίοίταί τι Καλλιμοί-• 

χου του Κυρνιναίου ίττίγραμμα, ούτως ιγρν' 

Ι Deeft artic. edd. ι a.Ya.<fipei ms. Ep. 3 οίισας edd, cutn 

xns.A. 4 'yy.i^priixa; τ), ό<τ7^ακ;ν τ>Γ{ 2γ«λ. ed. Baf. & Calaub. 
5 τοί4'Χρα< ed. Ven, & Baf. cum msstis. 6 'Ewi edci. 

jspolypus quidem non eft, fed brachiis ei fimilis. Huius 
dorfum tefta tegitiir. Emergit autem e profundo , te- 
ftam fupra fe habens, ne aquam illa trahat : deinde 
converfus , innatat fupinus aquae , fublatis duobus e 
fuis brachiis, inter quae tenuis inrernata membrana dis- 
tenditur ; qualis eit iila coriacea membrana , quam in 
avlum nonnullorum pedibus inter digitos extentam vi- 
demu;: duo autem alia brachia iii mare demittit» quae 
funt ei pro gubernaculis. Ubi vero aliquid adverfus fe 
videt acceders , metuens contrahit pedes , & aqua te•' 
itam implens, celeriter in profundum abit. u In librp 
vero De Animantibus & Pifcibus ait: u Pofypus alius 
eft tnpfichros ; ( id eft, curem miitans; ) alius n<zy/i/uj. << 
106. Ad hunc NautUum fpeftat Callimaqhi Epigram-" 
nia qupddiim , quod fic habet : ρ. 3ΐ8. L Ι Β Ε R VII. 167 

Υ^ογχος \γω, 'ΣίφυρΊτι, τταλαίη^ας' * άλλα σ-ν Caiiimachi 

'^ 2 Eiiioramma 

yW l^i. ^ ^ mNauti- 

JivTrpi, '^ίλψάιης α.ν^ί(Α.Λ πρώτον ϊχίΐς» ^"'"• 

Γ^αυτιλον' ος ττίλαγζσ-ιτιν ίττίττλζον, ίι jttev α,ητα,ίί 

τανας οικαων λαιμός λτγο προτόνων' 
il ii Ταλψαί'ή λιπαρά] Β^ίος, ^ ούλος '^ ϊρκτΰ'ων ζ 

ποοΌ-ινί ouCTT ipyca ' τουνο^α, συ^.ιΟιρίτΛί. 
ίς τ ίπίσον παρΛ B^vctg Ίουλί^Λς^ οφρα γίνού^αι 

σοι το πίρΙ^ΓΚίπτον παίγνίον Άρίτινο^ , "^ 
f^r^^' ifJLot ιν S-aXoif^^iTiv ε5', ως πάρος, (^ιΊ^λ ya^ 
Λπνους , j 

τίκτηται νοτίοης ωιον α,λζυονης. ^ ίο 

Ιίλανίου άλλΛ 3'υγΛτρι oirJov χάριν' olfk γας \α•^λ<Λ 

χ rraXdtrepov corr. Bentl. 'τταλΛί τίρυς lacobs. 2 νυν μαι Ms. 
3 θίον ( pro i^eov) corrigunt viri clo£li, ad Cequentia reie- 
rentes. 4 Corrigunt αυτοί ίρίττικν. y -ηαστΊν , <v' ua-ni^ 

χα/ edd. Vv' "στ' ιργίΛ Ms. 6 'louXtJiC legebam cum aliis. 
7 Άρσινο^ζ edd. cum Ms. Άρ^ινό» ( in vocat. ) corrigunt alii. 
Poft iftiid nomen autem maiorem distinftionem ponunt non- 
nulli. S TJKTji t' a/vorfpc vul-go- τικτίίτ' ai]ioT!p>i;'zut aivo^ 
Tepat corrigunt alii. 9 αλκυίνοί corrigunt alii : άλχυόνίς alii. 

Concha ego , Zcphyrlti , ( tznuis ) olim ; at nunc tu mt. , 

β Cypri^ Selcnaeae don^num hab.es primumy 
nautilum : qui maribus innatabam , flantibus quidem ventis 

tindeiis vdum e propriis mcis rudentibus ; 
fin Galene fpkndens adijftt Dca , totis vinbus (five^ 
Crlfpus) nmlgans 
peJihiis , ut ipfi rd canvcniret nonien. 
Doncc tandtm eitftus fum in littus lulidos ; quo ficrem 

tibi fpsdabile ludicmm Arfinoae y 
rttque porroy ficut olim , meis in cubilibus {fpirhu enim 
care.0 ). 
parerctur aquanils ovum alcyoncs. 
■Sed CHniae fillae tribue ^ratiam ; quippe quae novit 

L 4 ι68 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 19. 

1>€ζίΐν> και ^fj(,vi>vvig ί<Γτιν λ,τγ Κίολί^ος. 
Εγρα\1/ί cTe κλι ΤΙοτίί^ιττττος iig τψ ίν τω T.i<^volu) d 
TifA,Ufj(,iiy}v τα,ύτψ Ά^ρο^ίτψ τόι^ί το ίττίγρΛμ.μΛ' 
PoiTdjppi Ύουτο , ΚΛί h ττοτΛίχω , ' κλι ίττι χ^ΰΐϊϊ , τι^ς Φίλ- 
^Ρ'δ-'""^• 'α^ίλΟου 

Ιζ,υττρί^ος ϊλοί^κίσβαι lipov ^Αρσινόης' 
ψ civuKOipctviovtrav hri "Ζ^ΐ^υρψ^Ός α,χ,της 

ττρωτος ο ναύαρχος Β-ηκατο Κ.αλλίκράτνις. 
Ή Jg )tcti ίυπλοιψ άωιτίΐ , κΛί χιίμ,ατί μίσΌΌύ 
το ττλατυ λισ-ΟΌ^^ίνοις ϊχ,λι-^ανίΐ τηλαγος. 
Ύου τΓολΰτΓο^ος (jLvvjfjLovivit KOU ο τραγικός Ιων ϊν ΦοΙ~ 
νικι , λίγων' e 

Καί τον τητραιον ττλίκταναις avaifA.O(n 
στυγω ^ίταΚΚακτν,ρα ττουλυττουν χροος. 

' Ε<σ?ί ^^ ϊστι ■^ολνττοϋων » ϊλί^ωνή t * ττολυττοοί- 

Peliquade }>;, 3 βολβοτίν/ι y ^ οΰΓ(λυλος , ως ' ΑριοΎοτίλης Ισ-τορίί 

1 /ν Α-όντα corr. lacobs. α iXfJwvn edd. & fic mox iterum. 3 we- 
Xufl-sJmj) ed. Caf. 4 βολβοτύν» ms. A. Forfan βολβιτ'ίνκ. 

honefia facere : εβ autcm Smyrna oriunda ΑωΓίίΙί. 
Scripfir vero etiam Pofidippus in eamdem Venerem 
quae in Zephyrio colitur, epigramma huiusmodi : 
Hoc , & flurnlne veili , & in terra vcrfantes , colitc 

Philaddphi Veners tcmrlum Arfinoes : 
quam in littore Zephyrio regnantim 

pnmus confecravit nauarchus Callicrates. 
Illa & felicem navigationem dabu , & media in tempeflate 
latum molUet aequor fupp''-:'ipus. 
Polypi meminit etiam lon trae;icus in Phoenice, his verbis: 
Saxatilemqut cum exfanguibus cirris 
odi mutantem colonm polypum. 
T07. Sunt aurem fpecies polypi, eledone, polypo- 
dine^ bolbotine, osmylusi uttradic Ariftoteles & Speu- ρ. 3ΐ8• L Ι Β Ε R VII. 169 

Kett Έ,πίνοΊΤΓΤΓΰς. iv ^ί τω Uipt Ίί,ωΐκων 'AfHTTQTsA'/]$t 

ιιαλακι», φη(τιν iivai, ττολυπο^χς , ' οτμ,υλψ , έλε- 

έωνψ , σηττίΛν , TivSi^u. Έττίχαο^οςΐν' Ηβ'α,ς γαμ,ω' 

ΥΙωλυτΓοί τ6 , σηττίαί τί , και ττοτανα,ί ^ τίυύί^ίς > 

χ Λ ^υΰ-ω^%ς βολβαίντ] , ^ yfiaiai τ "^ Ι^ιιύακω^ας» 

ίΆ(>χ£(ττρατος Si φηα-ί' 

ΐΙουλυτΓΟί ^ ίν τί Θύίτω και Kotpioi ίκτιν ύοίττα' 
xui Κίρκ,υρΛ τρί^^α ^ίίγύλους, ττολλύνς τε τβ 

Αωρίίΐς c5^' αυτόν §ict του Ζ κ,Λλονσ-ι πωλυττουν , ^ wf 
'Έ,ΤΓίχΛρμ,ος. ΚΛί '^ifxouvirjyig S' i^vf ,,ττωλυ-^ον ^ίζη- 
(Λίνος. " 'Αττικοί h τταΚυχουν. ^ Έα-τί §% των σίλΛ- 
χω^ων' τα, χον^ρω^η ^' ώτω λίγίταίΐ. 
ΤΓΟυλυπο^ίς t ^ γαλιοί τε κυνίς.^° — 

ι 'τίου'κΰ'ηαία.ς ms. Α. α ^τοτΛίνΛ) edd. τοτ' Λίναί irs. •<4. ? Vul- 
go χαλυίτά'^ίίί /2:λ'?ίτί{. Forf. χ' λ; ουσάοίΐς βολβιτΐνΛΐ. 4 >'ί«" 
μ^,ίοί! fufpicabatur Cafaub. Αη γίίοΛί ? 5 Πώλυττοι viilgo. 
6 Vulgo 7Γ;λλ5•;{ μίγάλί,νς τι. j -π (ίλυ -ττ ον malebam. 8 Te- 
mere ττιαΧύττουν ed. Caf. 9 ■jraXUTroJec ed. Caf. 7Γο\\ιιηθίς ed» 
Ven. & Baf. cum ms. ^. lo γΛ\(οΊ» τι xei xuv?c edd. 

fippus. In libro vero oe Animantibus Ariftoteles, mol- 
lusca, aiteffe, polypodes, osmylen, eledonen, lepiam, 
loliginem. Epicharmus, in Hebes Nuptiis: 
Polypiqm , & βρ^^^ , volucresque ioligines , 
& graveolentes holhianae , & graae glutinofae. [ ? ] 
Archeftratus vero ait: 

Polypi & in Thafo & in Carla funt opnmi : 
etiarn Corcyra magnos αί'ίί , numeroijue muitos. 
Dores per ω longum efFerunt nomen , τωλύίτουΐ'; ut 
Epicharmus. Atque etiam Simonides ait ητωκνττον m- 
vefllgans. α Attici vero 'τοκύτουν. Eft autem ex eoriiin 
genere qui σζκίι,γγί vocantur: quo nomine cariuagmtos 
intelligunt. 

Polypodis gddqui (anes, — CVIII. 170 ATHENAEI DEIPNOSOPH. C 20. 

fieiXaxdcL §ί καλίΐται τα, τίυύί^ω^η, * σ"6λΛ%ια ^ί rci 

των ϊρίων ' (^υλα. ^ 

ΠαγοτΡΟΙ. Ύουτων ^Λμ,ντιτΛΐ Ti[*OK?Sjg ij a 

Pagurus. "^ζΐ/αοχος, h ΤίορΟυροί, ώτως' 

— — — Eii' ά,λίίυς ων άκρος 
(ToOicLv , "^ τταγΰυροις fiiv Ssolg ίχ^ξίοϊσ-ι kou 
Ιχύυι^ίοις tvptjKci τταντο^^ττας τίχνοίς' 
γέροντα βουγλωττον οι μ,η ^ τΛχίως ττύνυ 
(τυναρττάΰ-ομαι ; καλόν γ' αν ίιη. — 

^^^• ΠηλΑΜΤΣ. Φρύνιχος tv Μουσ-αις μνημονίυίί. 

Pelamys. Άρισ-τΰτελης «Fe ϊν "π^ΐΑ,τΓτω Τ^ωων Μ,ορίων' ,, ΑΙ τη]- 

λαμ,υ^ίς , Cr,(ri , και οι Β-υννοι τίκτουσ-ιν ϊν τω ΥΙόντω, 

άλλοθι cFg βύ." ]S\vYif.iovi.mi αυτών και Σοφοκλής , kv 

' Εν6' η ττάροικος ττήλαΐΑ,νς χζΐμ,άζίται , b 

Ι τίυθάοΛ edd. 2 Mendam palam profitetur ms. Ep. 5 φύλλΛ 
edd. 4 iv -τιαγούρζις vulgo. $ ro μη vulgo : quod tenens 
Cafaub. corrigit dein αυνα,ρηύσΛΐ μι. 6 Είθ' edd. 

MoUiisca vero vocantur qui funt de genere loliginum: 
Selachia autem i^(Qn οαη'ώΐξΊηεα^ . . . orum familiae. 

108. Paguri. Horum meminit Timocles aut Xenar- 
chus in Purpura , ubi ait : 

— Εξο vero , pifcator cum fim confummatus 
in arte , paguris quUem , quos Dii male perdant , 6» 
pifciculis ( capiendis ) omnigenas inveni artcs: 
vetulam auttm foleam non ocyus omnino 
caperem ? Lepidum quidem id foret. 

109. Pelamys. Phrynichus huius meminit in Mufis, 
Ariftoteles vero, quinto libro oePartibus Animalium: 
«Pelamydes, inquit, & thynni pariunt in Ponto, & 
nusquam alibi. « Meminit eorum etiam Sophodes ia 
Paftoribus : 

Ibi peregrlna pelamys hibernat ^ 319. L Ι Β Ε R VII. 171 

τω Βοσ-ττορίτ}^ Tcorh ycto ^■UfA,ίζ^rct^. 

ΠεΡΚΑΙ. Τούτων (Α,ψννίται ^ιοκλης, κ»ι ^^• ^ττίντίττΊΓος iv ^ίυτίρω ^Ομοίων, τταρατΓλ^ισ-ίας iivctt Percae. 
λίγων, τΓίρκψ, χάιναν, Ο^^κκΙ^. 'E;r/%ci.O|ac? Si (pri(rt 
^of/,cifiirfag τί, και κύνας , κ,ζ- 
στρας τ% , τηρκας τ αιολας. 
"^ουμψιος S ' tv Άλΐίυτικω' 

Αλλοτε S' αύ τηρκας , οτί Si (ττροφα^ας τταρα τη- 

τρψ ' 
φυκ,ί^ας , αλφη(Γτψ τί , και ϊν χραί^ιτιν ίρυύρον 
(Γκορττίον. — 

Φ Τ ΚΙ Σ. "" Και ταύτης Επίχαρμος ί/^Υίβας Phycis. 
γάμω μίμνηται, και '^τηύΰ'ίττπος ev ^ιυτίρω των Ό- 
μοίων , και 'Νουμψιος' ΰ^ν τα μαοτυρια ττρύκίΐται, Ά- 
ρίζττοτίλνις , h τω Ώζρι Ύ,ωϊκων , ακαν^οστίφνι Φη(Γΰ 

ι "^ e ρ) -πίτρ-Λν malebam. Corriciunt στροφά.οΛζ 'ττίρ-ί ττίτρ^ς , aut 
στροφίοα Trcipk TirTpm. 2 Pro ΦΥΚΙ'Σ. h. 1. iterum ΠΕ'ΡΚΗ. 
ponunt editt. vett. cvim ms,A. Titulum omifit Epit. 

advena ex HdUfponto: nam ineunte aefljte 

ad Bofpcntam hunc frequms convenit. 
110. Percae. Karam Diocles meminit; itemque Speu- 
fippus fecundo libro Simirmm, fimiies effe icribens , 
percam , channam , phycidem. Epicbarmus vero ait : 

CmharlJdsque & caniculas , ceflrasqiu, & percas νξνβοοίοτα. 
Numenius vero, in Halieutico: 

Alias rurfus percas , alUs circa petram fcfe clrcumagentes 

phycidas , & alphcflem , rubrumqut colore 

fcorplum. 

Phycis. Etiam huius Epicharmus meminit in Hebes 

Nuptiis, &Speurippus fecundo Similium, & Niimenius: 

quorum modo adpofita funt tertimonia. Ariftoteles, li- 

bro i?e Aniaiantibus j ait fpinis coronatam & colore X7i ΛΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 20. 

tivai Kcti ΤΓΟίκιλοχ,ΰΟΛ ΦυΗ-ί'^Λ. των Si γραμιαοττοικί^ 

λων, ττλΛγία,ις re ταις ράβόοις κιχρνιμ,ινων ^ ττίρκη. Κ«ί 

7ruuOifj,ia σι κττιν „ 5ΐ.7ητθΑ τηοκη ιχίλανουρω. 

^^^• _^ Τ Α Φ Ι Δ £ Σ. Κα< τούτων μψΛηται ΈττίχαοΐΛος^ ■ 

Raphides, AsyiWl'* 

acus. ν > ν ' ' ^λ'Ρ "" ' 

Αωρίων S' ίν τω ΤΙίρι Ίχύύων ,,βίλόνψ, Cfjcriv, ψ 
καλουσι ρα^ίοοι. " 'Κρίστοτιλνις Si> ϊν -πίμ,τΓτω Ύ^ωωψ 
]\Icp/W> βίλόνην Λυτψ κ,αλίϊ. kv rh τω ΙΙίρί Ύ.ωΐ- 
κων η Ιχθύων ραφί^α αυτψ QVOfJLacrug , α,νό^ϋυν 
<ΙΥι<ην αυτψ ihat. και ^ττίύητττ^ος αυτψ βίλόνην 
καλίΐ. 
^ ^X^^• ΤίΝΗ. Αωρίων , h τω Πϊρι Ίχβυων , h 'Έ,μυρ>' 

iQUATiNA. V^ > φι^,(Γΐ , τας ρίνας διάφορους γίησ-ύαι' και ττάντα Jt 
τα (τιλαχω^ν} τον Ζ,/Μ/ρναϊκον κολττον ίχαν §ίαφίοον~ 
τα. Άρχίο-τρατος ^ί Cr,a-i " 

variam effe phycidem. Perca autem variis lineis & ob• 
liquis virgulis notata. Eft vero etiam proverbl•Jm: Sc- 
quitur perca mtlanurum. 

111. Raphides, id eft, Acus. Etiam harum memi- 
nit Epicharnius, dicens: 

Acutoque roflro acus , & hippuri. — 
Dorion vero, librooe Pifcibus , Acum,z\t ^ (/Ssaovwk,) 
quam raphidtm vocant. Ariftoteles vero , quinto De 
Partibus Animalium, belontn eam nominat: inlibrovero 
De Animantibus vel Pifcibus , ravhidem eamdem nomi- 
nans, ait, dentibus eam carere. Speufippus etiam pe/o^e/z 
eam vocar. 

112. Squatina. Dorion, libro οε Pifcibus, Smyr- 
nae , ait, praeitantes effe fquatinas: atque etiam cm- 
itos de cartilagineorum gencre pifces SiriVfnenfem fi- 
num habere eximios. Archeilratus veroait: CXIII. γ, 3T9. L Ι Β Ε R VIL 173 

e Kui (Γίλάχή fxtnoi κλίινη ' Μ/λ5;70? ΛοιστΛ 

ίκτρί^ίΐ' άλλα ye χρη '^ίνης λογον η ττλΰίτυ' 

νώτου 
λίίοβάτου τΓοίίίσ-^Μ, Όμ,ως κροκοαίΐλον αν οτττον 
S'aicraif/,^v utt ϊττνου , τίρττνον TTuioiircnv Ίωνων. 

Σκάρος. Ύοντον Άρισ-τοηλης φητιν [ού] ^ 

Kcipxaooi^ovTcc ύναι , και μ,οηι^νι , icui σαΰκοφαγον' ^ Scakvs. 

'ίχίίν τί (ττομ,α, μικρόν , κλι γλωτταν ου λίαν '^ ττ-ροσ*- 

fTTiCvKviciVj KotoSiciv^ Tfiiyuyov , τταραλίνκον ^ ^ τρίλο- 

βον' ίχαν Τί χο?\'/ιν και (τττλψα μέλανα' των §ί 

βοα,γχίων το μ,ίν ^ιττλουν , το §ί α,πλουν. μονός rh κλι 

των άλλων ιχθύων μγιρυκαζίΐ. χαίρει Si τ^ των <pt/- 

κίων τροΦη' Sio και τούτοις Βνιρίυίται. άκμαζα, ^i 

Β-ίρους. Έττίχαρμος S' h Ηβας γαμώ φηο-ίν' 

— 'Αλίζυομίν αττάρους , 

Ι x«ivi vulgo. 1 Defideratur vulgo negativa particula. 3 xai 
φυκοφά^ον malles, 4 ou Xtiav tws. Ep. 5 ή• ι ρ t λιυχο ν i"u- 
ipicatus eram, «ττ-λ/ι λίΐ^κον corrigunt do£li viri. 6 τρίβ-^λον edd. 

Et carulaglneos qiadtm ( omnes ) indyta Miletus 

cpnmos 

alit : fed praecipua utlque ratio fquatinae aut lato dorfo 

laevis - raiae habcnda. Vcrumtnmen crocoduunt j£'um 

e furr.o lubens tpuki , gratum fdiis lonum. 
113. ScARUS. Hunc Ariftoteles ait dentes [non] Jia- 
bere ferratos, effeque folitarium, & carnivorum: [β~ 
ve y ficis vefcentem;] os habere parvum, & linguam 
iion nimis adhaerefcentem , cor triangulars , album , 
[aUi, iecur album,] trilobum: habere fel & fplenem 
nigrum ; & branchiarum unam diiplicem, alteram fim- 
plicem. Solus autem hic ex omnibus pifcibus rutrJnat. 
Gaudet alga veici ; quare & hac eum venantur. Viget 
aeftate. Epicharraus in Hebes Nuptiis air: 
— Plfcamur fparos , 174 ΑΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. C. ao. 

KUl (ΓΚΆΟονς , Τύύν CVOi τό σΚΒύζ * 

3-ψ^ίτον ΐκβαλίϊν S-ioigy 
"^ίλίνκ,ος (ί' ο Ύα^(Γίυς, ιν τω Άλιζυτικω , μόνον φη- a 
ΟΊ των ιχ^υύύν τον ^κα^ον [ου] ^ y.uhv^iiv' ohv ού- 
06 νυ'Λτωξ TTCTi άλωναι. τούτο ^ί 'ίίΤύύς Siet φοβον αυ- 
τά» α-υμβΛίνίΐ. Άΐ)χί<ττρατος «ί' εν τίί Τασ-τρονομία,' 
Κοί ^ ΐΓκάρον έ| ΈφέίΤδυ ζ*]τίΐ. χίψωνί §ϊ τρίγλαν 
ϊα-βι\ ϊνϊ •^■aOcif^ λγΐφύίίσ-αν ^ Ύ ίίχιοίσ-σΐ) 
ΙΜιλ^/^ου κώ;/Λ); , Κ,αρων ^ ττίλ&,ς ά,γκυλοκύύλων. 
Κλι* αλλω Si fx,ifii φ•ήσίν' 

Kcei (ΓΚΛ^ον ϊν τταράλω Ιίαλχγι^ονι τον μίγαν 

ΌτΓτα , " 

ττλΰνας. ίυχρνια-τον ae και h Βυζαντίω o\|/g/, 
χαι μιγί^ος κυκλία, "^ 'ίσ-ον άίΤΤΓί^ι νώτα φορονντΛ. 
Ύουτον όλον Β-ί^Λτηυι τροττον TOiovSt' λα,βων νιν , ^ 

1 cyLocp edd. ι Deeil vulgo negativa particula. 3 Deeft K«i 
msstis. 4 λ)ΐ<^6?ντα mssti. j λϊ^ϊΐ' edd. 6 Κα^χ,Μ^ίκ 
edd. cum ms. A. Χ^λκΛοόκ tnS.£/>. in confextu. f xunxitts 
mssti. 8 λα/2ά)ν vZy mss. & editt. vett. 

&• fcaros y quorum ne flercus quidem fas e/? Diis rcllcere. 
Seleucus vero Tarfenfis in Halieutico fcribit, unum 
hunc ex omnibus pifcibus dormire : eaque de caulTa 
numquam capi noftu. At fortaffe propter metum hoc 
ei accidit. Archeftratus vero in Gaftronomia : 

Scarum ex Ephefo quaert. Hleme vero mullum 

comede , in arido captum Teichiunte 

Mlled vico , Carum in vicinia curvipedum, 
Et in alia carminis parte : 

Et fcjrum Calchedone ad mare fita , qui ibi magnus 
cfi, affa 

hene lotum. Praeflantem vero ttiam By:^ant'ii videbis , 

& magnitudlne rotundo fcuto acqualc tergum habtnttm» 

Hunc intcgrum cura tali modo. Sume eum , ρ. 310. L Ι Β Ε R VII. 175 

ψίκ kv ευ τυρω τε κ ϊλα,ίω τταντα ttvjcxtS^ , 
κρίβανον ίς 3'ipfx.ov icpijxciiTov , κ,/ζττίΐτΛ κατοτττα, 
ττάτσίΐν γΓ ύλίτι κν^ινΰτρίβοις κΛί γλαυζω ϊλαίω, 
εκ χίΐρος κΛτΛ^,ρουνίζων S -ίο^ίγιχονα ττηγην. 
C ^ίκΛν^ρος S' ο Θυαταρψος ^υο γίνη φη(τιν iivcti (τκά^ 
ρων » ΚΛί καλίΐιτύαι τον μ,ίν ονίαν , τον Si αίολον. 

ΠΑΡΟΣ. 1 cvrcv Ικίο-ίος ίυχυλοτξρον fjt-iv ei- 
ναι f/.cttvir^og i κλι αλλούν §ί ττΑζίονων τροφιαούτίρον. Sparus. 
ΈπίχΛρμος rV ίν'ϊΐβαζ γά,μ,ω' 

λυτός ο ΥΙοτί^οιν άγων ycLV" 

λοίαν ' ίν ΦοινίκικοΙς 
fjKi καλλία-τας σαγψας' ^ 
xd^MvofXiv ^ (ΓΤΓοίρους , 
κα< σκάρους , των ουοί το σκωξ 
3'ίμιτον ίκβΛλίϊν 3-ίο7ς. 

Ι Vulgo , ό TrsTlJavrt/aey -yavXoTf. 2 VulgO , ei y.'J.) xiWlfftit 
(χΛλλίστους Ms. ) λΟμτλ TUyctvef. Viri dofti corrigunt «xs κάλ- 
λΐίτβν Tay^vov , & deinde ταγανίζΐμίν σττάρον;. 3 ίγιμϋι 

h. 1. Alibi ύλΐίύομίϊ• γ^ίλ ι cuoy. s ς icripferat puto poeta. 

& y poflquam butyro oleoque probe omnia pcrunxeris , 

tunc calido in furno fuspenfum ajfa. 

Confpcrge vtro falc , & trito cumino , & glaiico oho , 

de manu fllllatim. infundcns divinurn funtem. 
Nicander vero Thyatirenus duo genera ait eiTe fcaro- 
rum; eorumque alterum noniinari ύπΊαη^ alterum ve- 
riegatum. 

114. Sparus. Hunc Hicefius ait melioris effe ilicci , 
quam maenidem ; & uberius nutrirequamaliimuhi. Epi- 
charmus in liebes Nuptiis : 

Jpfc Neptunui naviculls Phoenlcns adducens 

venit pukenuna reda : & pifcabamur fparos , 

& Jcaros t quonim m flircus quldan abiicere fas ejl 

divis. 17.6 ΑΤΗΕΧΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. io. 

"Νου^ιηνιος S' ϊν 'Κλίίυτικω' 

Ή (ΓΤΓαοον 9] υκας ' ά,γίληι^Λς. — ^ 

μνγιμονίυίί S^ Λυτού κλι Aufiim iv τω Π6ρ< ιχθύων. 
^^^' Σκορπιός. Δ/ίκλ^^?, h ττρωτω των ufog 

ScoRPivs. ΤΙλίίσ-ταρχον 'Ύγΐίΐνων' Ύων f /,ίν νία^ιων , Οηα-ιν» \χ- 
$υαν ^yipoTiftovg ^ tiyui τας σάρκας, σκορπιούς, κοκκυ~ 
γας, '<\/ψτΛς , σαργούς, τραχουρους' τας Si τρίγλας , 
rjTOV τούτων 'ζηροσαρκους. οΐ γαο τητραιοι μ,αλακο^ 
ΐταρκ,ότίύοι ^ ύσ-'ν.'. Ίκίσιος §ί φι^σιν' ,,Ύων σκορττίων 
ο μ,ίν ϊστί τηλαγιος, ό ^ί τίναγω^ης. και ό fxiv wi- 
λάγιος ττυρρος , ό §ί ίτίρος ιχίλανίζων. οία^ίρα oi τ>) 
γίυσίΐ και τω τροφίιχω ο τηλαγιος. ίισι Si οϊ σκορ- e 
ττίοι σρανικτικοι , ίυίκκρηοι , ττολυχνλοι , ττολντροΟοι. 
χον^ρω^^ις γάζ ίισι." Ύίκτίι cF' ο σκορττΊος §ις , ως 
ζ^ησιν ΆρκΓτοτίλης ϊν τηιχτττω Χωων '^ ^Ιορίων, Ncu- 
^,ψιος 8' ιν Άλΐίυτικω' 

Ι >ί vaoxs/.c edd. ι fneoTic^if vulgo. 3 Α^Ελανοτα^βχ. edd. 4 Abeft 
Μαρίαι;• ed, Ven. & Baf. Ζά•»» veroed. Caf. Sic & paulo inferius. 

Numenius vero in Halieutico : 

^ut fparum , aut hycas praedatores. 
Meminit elusdem Dorion in libro De Pifclbus. 

11«;. ScoRPiUS. Diocles, libro primo De Salubrlbus, 
ad Fliftarchum , fcribit : Ex recentibus pifcibus ( f^le 
non condiris) duriore carne effe fcorpios, cuculos, 
paiTeres, fargos, trachuros: mullos vero minns dura 
carne. Sunt enim faxatiles moUiore carne. Hicefiusve- 
ro fcribir : » Scorpiorum alius marinus eft, alius palu- 
ftris : & marinus quidem rufus eft , alter vero nigri- 
cans. Prneftat autem & fapore & alimento marinus. 
Sunt autem fcorpii abstergentes, excretu faciles, multi 
fucci , & multum nutrientes: funt enim grumofi.w Pa- 
rit autem fcorpius bis, ut ait Ariftoteles quinto De Par- 
tibus Animalium. Numenius vero , in Halieutico : ρ. 321- L ί Β Ε R Vi ί. 177 

Φυ}cl•L•ς , α,λΟ^^^Ψ 76, και ίν χροίτ,σ-ιν ίρυύρον 
σκορττίον , η τηρκαιιτι Kcturiyri-njv [Χίλάνουρον. 

* Οτί ^i ϋΛί τίληκτίΚΰς ϊ<ττιν i 'ApicTTOTiAYjg Ισ-τορζΐ h 
τω Περί Ίχύυων η Ύ^ωΐκων. ' Έττίχαρμος J^' kv Μου- 
(ΓΛίς, TTOiytiAov ίιναι ψνι^ι τον (τκορττιον 

ί ^κορττίοι τε ΤΓΟίϋίλοι , γλαυκοί Τ6 , (ταυροι ττίονζς. 
Ι^\ΰν?!ρης ^i iCTTi , Kctl 'φυκοφαγος. Έν Si ττί^Λ-ττΎω 
Ύ^ύων Μ.ορίων ο Άραττοηλνις σκούττίϋυς κλι σ-κορττί- 
iag ίν ^ιαφόρΰΐς τοτοις ονοΐΑ,άζα. ά^ηλον cFe , ίΐ τους 
αυτούς λίγίΐ οτι και (τκορτταιναν και (Γκοΰττιους ττολ- 
λάκις Vjfjifig ίφαγομίν , και , Ότι ^ιαΦοροι και ο< %υ- 
μ,οι και αι χροαι ίϊσ-ιν, ού^ίΐς ά,γνοίΐ. Ό <J'' οψ^ύτυ- 
Ύ'ής " Ρίΰχκττρατος h τοΊς ^ρυσ-οϋς ζττίιτι λίγζι' 

a — — Έν Si Qacrui τον σ-κορττίον ωνόυ, 

fA,Yj f /Λίζω ττυγονος' μ,ιγαλου <^' αττο χίΐρας ϊαλλζ. ^ 

1 jep) Ίχ,θύΰΐν Ζα-ϊκίΤν h. 1. ms.^. Niide ττ^ρ) Ίχθίαν absque ZmV• 
κϊν ms. Ερ. a Archeiirati verfiis vulgo ilc fcribuniur : 

Phycidas , & alpheflsn , & colore ruhrum 
fcorpium, aut percarum viae ducem mdanurum. 
Pungendo autem laedere hunc pifcem , tradit Ariftote- 
Jes in libro oe Pifcibus. (/ve Animantibus.) Epicharmus 
vero in Mufisait, variegatum eiTe fcorpium : 

Scorpdque varkgati , glaucicjue , & pingues lacerti. 
Eft autem folitarius, alga vefcens. Quinto vero libro 
De Partibus Animalium fcorpios & fcorpidas diverfis !o- 
cis nominat Arifioteles. Incertum vero eft, an eosdem 
dixerit: nam & fcorpaenam & fcorpios iam faepius nos 
comedimus ; & , efle hos & fapore & colore diverfos , 
nemo ignorat. Obroniorum autem artifex Archeilratus , 
in Aureis Carminibus, ait : 

— — In Thafo fcorplum emc , 

rninonm cubho : α maiurt absune manum. 
Athcn. VuLJIJ. Μ 178 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 10. 

CX ν'Ι. Σ κ ο Μ Β ρ ο Σ. Άρΐ!Γτο<^ΰα/νις , Τ>!ρυτα.^^,. Ίκε- 

ScoMBER. °"'°ί ^W^y "^ους (τκόμβρΰυς ίλαχίσ-τους μιν ίΐναι κ/ζ- 

τα το ^iyi^cg, τροΟίμους ^ί των κολιών [μάλλον] * 

και ίυχυλοτίΰους 3 ου μψ ίυίκαριτωτίρους. μΛ•νιμ&ηυίΐ 

αυτών ουτΛ>? τμι 'Κττίχαρμος , \ν ίίβας γάμω' 

Και χίλι§όνις » μυρμαι τί , ^ τοί τι κολιαν μίί- 

ζοης 
\\τι και σκόμβρων^ ατα() ταν Β-υννί^ων γί μ-ήονις. 

— 1. Σαργοί. Ούτοι , ως φνισ-ιν Ίκίιτιος , (ΤτυΟου- 

Sargi. (j-^ μα.?^λϋν , KOt των μίλανουρων ilcrt τροφιμωτίροι. b 
'Νουμψίος ^\ \ν Άλΐΐυτικω , ττανουργον ύναί ψη<τι 
TTioi τας Β-ηρας τον crapyov. 

KoccrvCcv , yj κίχλας άλΐίίοίας, ' αλλοτί §' αλλ^ 
capycv ίττικίλοΌντα , ^ λινοττλγιγιττατον Ιχύυν. 

.. Έν όΊ Qifce τον σχορ'ηίον ύνηι , αν Λ Α'-ίί μ ίϊ oty 

τΰγα,χος , (■Truyovot , ms. Σρ,^ μ;•/ά.}.ον c)' άττο yjlpot; ίαλλί. 
Verfu pof.eriore , του Truyovoc corr. Cafaub. ι Desft 

V11I20 μχλλον, ϊ VulgO χαι yjKioovei τί μΰρμΛί. J ί\ΐ- 

«iiviitf malebam. 4 ΕίτίΧίλίΓαΐΓίί nis. j4. ΡογΓ. Εττίχ/λσαντα. 

ιι6. ScoMBER. Ariftophanes, Gerytade. Hicefuis ait: 
fcombros mole quidem corporis effe minores , fed co- 
piofius alere quam colias , & meliorem gignere fuccum , 
nec vero excerni facilius. Meminit eoruniclein Epichar- 
mus in Hebes Nuptiis , hoc modo : 

Et hirundtnes f & myrmac , (i. e. mormyrl ,^ qui coliis 

maiores 
funt & fcombris , fed thynnidibus utlque mlnores. 
117. Sargi. Hi, ut fcribit Hicefius, valentius ad- 
ilringunt quam melanuri, & plus nutriunt. Numenius 
vero, in Kalieutico, aftutum ait effe fargum adverfus 
vcnantes. 

Mcrulam , aut turdos In mari gyranUs , tum modo huc , 

modo Uluc 
irruentem fargum , ad perfodlenda retla foknilfimum pifcem. ρ. 311. L Ι Β Ε R νΐί. 179 

*ΑριΐΤτοηλης, εν τη^ιτττω Μορίων » ' τίκτίΐν αυτόν φη- 
<rt (^ig i ξαρος , iha μιτο'πύρου. Έ,ττίχοίρ^ος S', tv ' Η- 
βας γάμω* 

Αϊ ^i λίίί , (Tctpyoi τε , χαλκύ^ίς Τζ , κ,Λΐ tci ττον- 

ΤΙΰΙ. * 

C ως ^ιαΦύρουζ ^ί τους (Ταργίνους b To^iiTrh κ,Λταλίγα," 
ΐίν h (ταργινοι , (Λίλύνουροί τί , Ksti tcti 3 φ/ΑτΛ-» 

TUlvictt , λίΤΓΧΛΙ f^iV kfJildl §i. ' 

Ομοίως ^i ΚΛί Χωρίων kv τω Πψ Ίχ^υων φη<τΊ, σαρ- 
γίνους §tct τουτ αυτούς κάλων , και χαλκί^ας. Ό «ie 
β-οφίς Άρχιστρατος φ'ησ-ίν" 

Ήν/κα ίί' αν , λύνοντας ϊν ουρανω Ό,ρίωνος t 
μψνΐζ οινοφορου βότρυος χαίτην αττοβάλλι^ , 
τημος ίχαν οτΓτον crcipyov τυρω κατατταιττον » 

ι h 'πίμ'ητ'Λ -ntfi Zaiov μορίον ed. Ven. irepi Ζώβν ^lrroptxi ed, 
Baf. & Caf. 2 TiiTToivTtot edd. το) πούλυττο» corr. Cafaub» 

5 Deeft ΤΛ( cdd. 4 Alibi φίνταταί. 5 Poeta fic fcripferat : 

Ή{ ϋί σΛργΊνοΊ τ£ , μΟ-Αν^υροι τι, κ«( τχί φίντΛΤΛί 

6 α^ο/?Λλλίΐ edd, 

Ariftoteles, quinto Partlum , bis parere eum, ait, pri- 
mum vere, dein autumno. Epicharmus vero, in Hebes 
Nuptlis: 

Sin cupis , fargi etiam , (,• chalcidcs , & In alto degentes . . . 
Ut praeftantes vero idem recenfet fargos in illis verbis : 
— Erant autem fargini , & melanun, 

& cariffimae taeniae , tenues illae quidem , fed fiiaves. 
Similia Dorion in libro oe Pifcibiis fcribit; farginos 
ob hoc ipfum eos nominans , & chalcidas. Sapiens vero 
Archeftratus ait : 

Qiium autcm occidlt in coela Orion, 

racemique viniferi malcr abiicU comam ; 

tum habendus fargus ajfus , afpcrfus cafeo ^ 

Μ 3 ibo ATHENAEI DEIPNOSOPH. C 20. 

σκλνιρος yuo φυσίΐ ίστίν. k^n-ctvTct h μοι Β'ίοά,πίυζ 
7CV (ΓΤίρίον τοίύύοί τροτΓύο μιμννιίΑ,ί^ος ιχουν. d 

τον ϋ Λγα,βον μαλακον η (ρύσ-ίΐ , ku) ττίονα (τά.οκΛ, ^ 
άλσ-ι μόνον λίτΓτοΊιη τταο-ας και ϊλαίω άλε/ψΛ?. 
Tj;i' αρηψ yct^ β%€ί τ*ις τψψιος αυτός tv αυτω. 
^^^^^^* Σ Α Λ ΠΗ. ΈτΓίχΛρμος , ' ϊΐβας γάμω' 

^ALFA. 'Aovig , ~ φάγροι η, λάβρακίςη, και ται ^ ττίονις 
σκατΰφαγοι (ταλπαι β^λυχραι , ahai J" ϊν τω 
Βίοιι. 

ι 

'AptiTTOTiAyig <ί", h τημτττω Τί,ωων ΆΧορίων-, λτγλ^ τι- e 
κτίΐν (^>]ΐτιν αυτψ του μίτοττωρου. ί<ττι ο& ττολυγοαμ- 
μος , και ίρυύοογραμμος' ίτι Si καρχαοο^ους , και 
μοη,ρ'ής. λίγίσ-^αι Si και υττο των αλίίων φγισιν , ως 
και κολοκυντνι Β'τ^ρίυίται , χαίρου<Γα τω βοωματι. Άύ- 
χί(ττρατος S'6 φησΊν' 

ι 7rio):Vafxov coni. Cafaub, 2 Euovji edd. h. 1. 3 Defunt voces 
x«i τΛί edd. 

bene magnus , calens , acri maccrj.tus aceto : 
efl enim naturd durus. Oinnem auiem durlorem 
ΐβο modo mihi curarc memento pifcem. 
Bonum vero & ttntriim natura , phi^uemque carnt , 
nonnifi tenui fale confpirfum okcque wiclum (aiTabis:) 
nam viriutem , qua obkilat , habet ipfe in fe. 
ii8. Salpa. Epicharmus, in Hebes Nuptiis : 
Aones , & pkagri , lupiquc , & pln^ues illae 
flercus vorantes falpae impurae , gratae tamen aeflate. 
Ariftoteies vero, quinto libro De Partibus Animalium, 
iemel eas parere fcribit autumno. Eft autem niultis vir- 
gis, eisque rubris, ftrlatus hic pifcis : eft porro den- 
tibus ferratis, & folitarius. Tradit ideni Ariftoteles, 
narrare pifcatores, amare eum cucurbita vefci , & ea 
elca capi folere. Archeftratus autem ait : ρ. 3". L Ι Β Ε R VII. ι8ι 

— ^αλπφ §ί κα,κον (ΛίΡ ιγωγζ 
ιχύυν ilg cclii κρίνύΰ' β^ωτη Se μαλισ-τΛ 

α,υτψ. — 
Τ1αγκοοίτί»ς S\ ίν Εργοίς QctXciiTa-loig' 
f — 'Έ.άλτΓΛΐ τ, Ισομ,-ηκίίς ιχ^υς , 

άς τί βοάς πορκηζς αλίζούοι ^ καλίουην, 
cvviKcc γαστίοί (^υαος ku Λλίουσιν ^ ο^ουα^ίν. 
Έστί Si ττοικίλος ο Ιχύυς. ohv και τον Αοκρον η Κί- 
λο(^ίϋνιον 'Μνασ-ίαν , <Γυνταξά^ζνον τα Ιττιγραφο^/Λνα Mnafeas , 
αιγνίΛ, oict το ττακίλον της (τνΐαγωγης Ζ.αΑ7Γψ <^^ Ludicronun 
€Γυΐ"ήύίΐς Trpcciiyopivov. '^υμ(^ό$ύύρος Jg ο Συρακούσιος, au:tur,» 
\ν τω της Άα-ίας ΤΐίρίτΓλω, Αίσβίαν φηοΊ γαίτύαί 
a '^αλ'ττην , την τα Υϊαίγνια συν^ίκταν. Αλκιμος ^\ kv 
το7ς. ΈίΚίλιζοΊς , \ν ^\ίστηνη Οηιτι , τ^ κατά Trv νη- 
(Γον, Βότρυν yivicruai ζυρίτην των τταραττΑη/τίων Tiai^ 

Ι άχΊζανοι edd. cura ms.^. & ms. Ερ. Inter lin. 2 αίλίγουπα 
vulgo. 

— Salpam vero malum equidem 

fcmver iudico pifcem : maxlme tamen edcndo efl , 
cum metitur triacum. Sumenda autem Mityknae^ 
Paacrates vero , in Operibus Marinis : 

— Et falpae pifces , pari magnitudine , 
quos bovcs vocant pifcatons e mari viventes , 
quod αΐ^,ιτη , vtntri cibum , fempe.r dintlbus molunt. 

Variegatus autem hic pifcis eft. Quapropter Mnafeam 
Locrum aut Colophoniuin, poematum auftorem quae 
Ludicrs infcribuniur, Salpen adpellabant familiares, ob 
coliedionis varietatem. Nymphodoriis vero Syracufius, 
in Afiae Periplo , Lesbiam fcribit im^e. Salpen , quae Zu- 
dkra illa compofiierit. Alcimus vero, in Siculis, ait Mef- 
faaae in Sicilia Botryn e:.il:itiire inventorem Ludicrorum^ 

Μ 1 l8i ΑΤΗΕΝΛΕί DEIPNOSOPH. C. io. 

yviuv τοις ττροσ-αγορίυοίΜνοις Ύ,Λλττνις. Αρ^χιππος St, 
iv ΊχύνοΊν i Αριτίνικως ύτην ■, ο (ΤΛλτη^ς. 

σΆλτί^ς^' ϊίΰ-οίλτΓίγ^','ΐτΓτ οβολονς ^ μίο-ύον φίρύύν. 
Τίηται J" Ofxoiog Ιχ^νς kv τίί ΈρυύρΆ Β-αλάσ-ΰ-ν, , ά 
καλουμίνος (ττρού}^Λτίυς , ράβδους ίχων §ί όλου ταυ 
σωμ-Λτος τίταμίνας χ^υσ-ιζουσ-ας , ώς κηορ.ίί Φίλωψ 
h τω ΜετΛλλίκω. 

^^'^^' Στνο'δοντες, κοίΐ Στναγρι'ς. Κοί b 

bYNODON ,TOur&'i/ ^τΓίχΛρμος μίμνητΛΐ 
Synagris. ^νναγρίι^ας, μαξους τε, crvvor^oV' 

τας τ ίρυβροττοικίλους. 
Keti Ncyju.Jjwoi ^\ ^ ίν Άλϋντίκω» §ict ταυ u λίγα>ν» 

Ή λξυκην ffvvcSona βοηκας τε τρικκους τί. ^ 

Ι ί κ»Γ/}ν| ed. Caf. Ό χίΤ^ϋ^ malebam. 2 (βΟΛ9ί ms. £/>. « /3o«f 
edd. 3 Plene vulgo «τττοι ίβ.οΧ(,ύ[. 4 Νβο//.)ίν<οί Άλ/ίΐ/τ. edd. 
absque Κα/, j AUbi T;j;yxouc τ? , & fic h. I. ed. Baf. & Caf. 

ilmilium his quae Salpae tribuuntur. Archippus vero , in 
Pifcibus, in mascurmogenere ufurpavit nomen , hicfalpes, 
•— Buccmum buccmahat ^ 
tuba canibat falpes , feptem obolorum pretium ferens. 
Eft autem fimilis pifcis in rubro mari , qui flromatcus vo- 
catur , per totum corpus ftriatus virgis aurum referen- 
tibus , ut tradit Philo in Metallico. 

Ϊ19. Synodontes , & Synagris. Etiam horum Epi- 
eharmus meminit : 

Synag/id,as , ma^osque , & fynodon•' 
tas rubro variegatos. 
Numenius item , in Halieutico , per ypfilon fcripF.t , ubl 
ait: 

Aut albam fynodontem , & boces ^ triccosqm, ( f. ίήπ' 
CQsque. ) cxx. ρ. 322. L Ι Β Ε R VIL 183 

xat τταλιν' 

'ήΐ αίγαν (tvvqSovtu, η άρειιτ^ΐ' Ίπττου^ον. 
^ινό^οντΛ ^ί αυτόν λίγα Λλ 7ου ΙίύΤΛ Afie)p<W* 
C ετί ^ί Άρχ,ίστρΛτος i h τούτοις^ 

Αυτα^ (Τίνω^οντΛ ^ μΐν, ον ζ^ίΐ τταχυν iivMy 
iK τΓοο^μ,όν Si ^ λαβίϊν τηιρω και τούτον , ίταιρΐ. 
Ύαυτα iz ττάντα Κυρω Ορύξω, "^ και ττρος (τε^ 
Κλίαινί. 
^Αντιφάνης §ί , h Άρχισ-τράτνι' ^ 

Τ/? σ ' ίγχίλίΐον civ φάγοι , η κρανί'ον- 
ανοίοντος , — 

Σ• Α Τ Ρ Ο Σ. Τούτου ΐΛ.ννΐ[Λΰνίυίΐ ΑλδΙ*? , h Αίυ- 

κ>)• fxctyupog S' 1<ττιν Q λίγων' Lac^^^tus. 

Α. Έττίσ-ταται τον σαυρον ως Sd σκίυα<ται ; 

ϊ %-η^ί-τΛΐο \Λβα>ν oportebat. 1 Air-xp τον <r»voJovT<t ed, Caf. 
3 fx 'ΤΤΟ^Βμοϊο \u&. edd. 4 φράξων vulgo. J Ά/ιχ,5ατράτϊ ed, 
Baf. & Caf. 6 ίγχίΧιαν mssti. ίγχίλυ^ν edd, 

Rurfusque : 

His efcls venart , comedcre fi pifcem cupls, 

fivi magnum fynodontim , fivc fubfultorem fnppurum. 
Sinodontcm vero , per iom vocalem, Dorioa dicit; item- 
que Archeilratus , his verbis : 

Caitcrum fmodonta. quidem , quetn plnguem quaere, 

ex freto conare hiinc quocjue ut accipias , amici l 

Hatc autem omnij. & Cyro dico , 6» tibi , Ckaene*. 
Antiphanes v^ro , in Arclieitrata : 

Quis vero anguilluUm comcdent ^ aut caput 

finodontis ? — 
120. Saurus , five Lacertus. Huius meminit AIe>• 
xis , in Leuca : eft autem toquus , qui loquitur : 

A. Ι^οβΊ -ne y lacertum ul oporteat parare ? 

Μ 4 ι84 ΑΤΗΕΝΑΕί DEIPNOSOPH. C. 20. 

Β. 'Αλλ' α,ν ^ι^ύίτκ^ς. Α. Έ'ζίλων τα jS^aiy%/it , d 
ηλυνας , ττψκό'^Λς τας ακύνύας τας κύκλω > 
ΤΓΛΰάα-χιιτύν χρνισ-τως , ^ΐΛτττυ'ζας ^■' Όλον , 
τω (ΓΐλΖίΟύ μ,αστι^ον ίυγί και καλώς y 
τυοω τί (Tu^ov , αλσί τ', ί?ίί' οριγα,νω. 
ΕφιτΓ^ος S\ ίν KυSωv^, ττολλων κλι Λλλων Ιχ^υύ^ 
κατΑλογον wcncv^iv&gi koh του ατΛυρου μ,νή^οηύα §κα 
τούτων' 

Qvvvov τίμ,αχη, γλανί^ος» γαλίοΖ, 

p/vj;? , γογγρου , κίφαλος , ττίοκ'η , * 

ίΓΛυρος , ^ Φυκις , βρίγκος , τρίγλη , -e 

κόκκυ'ζ , φάγρΰς , μ,υλ?\ΰς , ^ λίβίοίς , 

σπάρος , αΙολίΛς , Β-ρίττΛ , ^ χίλι^ων » 

ΚΛοις , τίυ^ις , '^rjTUj ^ρα,καίης* 

ΤΓουλυπόι^ιον y ^ (ΓΥιττιλ, ορφως t 

Ι χι^βλίΤζ, -ττίρχϋζ νιιΐ£;ο. 2 Inferunt vulgo φυαίο». 5 ,^ύλβί 
vulgo h. 1. 4 Alibi θ/ιαττ*. 5 TreXicn^oJicv edd. iroy^uwsJ*- 
^iev malebam. 

B. Si docueris , noviro. A, Exemtis branchus , 

lava j tum circumcirca fpinas circumcide : 

difindito poft refle , & ^ ubi expUcutris totum « 

cum laftre riie prabeque pulfato ; 

deniqut cafeo farcito , faleque , & origano. 
Ephxppuy» vero , in Cydone, multorum etiam aliorum 
pifcium faciens recenfum , fjuri quoque meminit , cum 
ait: 

Tkynni ^α^α , glaniSs , gaki , 

fquatinaey congri : cepkalus (mugily^ perca ^ 

lacertus , phycis , hrincus , muUus , ' 

cuculus y phagrus y myllus , Ubias, 

fparus , aeolias y thrijfa y hlrundo, 

fquilla y loUgo y pajjer y dracaenis y 

polypodarium , βρ'ια , orphus , cxxr. ρ. 3c^2. L Ι Β Ε R VI Ι. ι85 

Χύύβίος , αφυαι , βίλοναι , ϋίσ•τ^{ίς. 

Ύων κΛ^χΛ^ίων , ' νά,^κ,νι , βοίτ^αχος , 
ΤΓί^κνίί (ΤΛυ^ος, τριχίας t φυκις > ^ 
βρίγκος , τρίγλη , κοζκυ'ζ. — 
2 Κ Ε Π Ι Ν Ο Σ. ^ Τοϋτώυ ΐΜνι^Λονίνων Χωρίων h τω Sceplnus. 
Π£^< Ίχ^υύϋν , κΛλίΐσ-βΛί φησ-ιν αυτόν Λτταγίΐνόν. ^ 
f Σ Κ Ι Α Ι Ν Α. Έττίχαρι^ος , ' ϋβας yafjiM' 

Αίολίαι, ττλ,ωτίς τί, κυνόγλωοτ- Sciaena 

<ro/ τ, ίνην Se CKictuirhg. ^ UMsaA. 

"ΝουίΛψίος Si (Γ κ tctfhd οώτον κΛλεΤ, h τΰντοις' 
Ύοίο-ί Ki S-yipy^crctio λαβών '^ λίλιν\(χίνος ιχ^υν , 
^e μίγαν συνοόοντα , νι αρνίυτνιΐ/ ιτηταυρον , 
^g Cpciypoi/ λοφίην , ότ£ ίί' άγαόΐΛ,ίνον σκια^^Λ. 

Ι xap^ifciv vulgo h. 1. Alibi ■x.nijjt.^-jii^ . Forf. του χΛ^χ^ο/Όα 
oportebat. 2 σοκίί vulgo h. 1. Pro ^f\yyi.'ii vcro,alibi βμγγ^ος, 
5 3-X£7rivi3{ ms. £/?, 4 «.TTctyiiviv absque accentu ms. j^. 
«TTayTvoii ms, Ep. 5 ffxiaiviJff ms.Ep. inter lineas. Js x^t* 
(TxiaiiJsf edd. 6 Xa^sTy ed. Caf. 

gobius , aphyae, acus , mugiles, 
Mnefimachus vero, in Hippotropho : (i. e. Equos-alente : ) 

carchariarun ; torpedo , rana , 

perca , lacertus , trichias , phycis , 

brincus , mullus , cuculus. — 
ScEPiNUS. Huius Dorion meminit, libro oe Pifcibus, 
vocari eumdem monens attagenum. 

121. SciAENA. {fivey Umbra.) Epicliarmus , in He- 
bes Nuptiis : 

Acoliae , plotesque ^ & cynogloj/i ; aderant porro fciathides. 
Numenius fciadeum hunc nominat , cum ait : 

His fiimtis tfcis venaberis , fi cupis , pifcem 

fivi magnum fynodonta , five fubfultorem hippurum, 

fivi alta cervice phagrum , fubinde etiam gregatim viven• 
tem fciadeum. ι86 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. ^κ 

!ΣτΑΓΡΙΔΕΣ. Τούτων ^vrifxonvu 'ΈττΙχα^•• 

^^^"• ΣφτρΑΙΝΑΙ. Ίαυτας Cr<r)v ΊκίΟΊος τροΟι- 

Sphyrae- μωτΐοας uvai των γογγρων , αττίΐύίΐς ^ί τψ yivc-iv 

Γ. CESTRA.x^i a.(rTOfA,ovg , ίυ-χρλίΛ S\ /ι/,ία-ους. ' Ό cTe Δ&ο/ων , 

at. uDis. ^pypetii^rtj/, CriiTiv i φ καλουίτι κίστραν. Έττί- 

χΑ^μος ii ίν Μ.ουσ•ΰίΐς , κίσ-τραν ονοι^ασας , ουκ ϊη 

cCpupciivoig ονοιχαζίΐ , ως τΛντον οΰα-ας' 

jLaAKtSug τί , και κυνας , κίσ-τρας τι , ττεύΚΛς τ 
οάολας. 
Καί ^ω^^ρων h ' λ.ν§ρίίοις' ,,Κίίττραι βότιν ΚΛτττου^• 
crai." ^τΓίυσ-ιτΓΤΓος Si, ίν ^ιυτίρω'ΟΐΛοίων y ως τγλ- 
ραττλγ^σΐΛ ϊκτίύίται κίσ-τραν, βίλόνψ, c-obvpiia. Καί b 
el Αττικοί Si ως ίττι το ττολύ τφ σφΰρΛίναν κΛλουιτι 
Κίστ ρ ctv , (τπανιως άί τω της σ-(^υραίνν\ς ovoy^aTt 
εχρησ-αντο, Ζτράττις γουν , h ^S\otKiSo(riv > ipof^ivoxi 

Ι μίί-νζ ms.j4. & edcl. vett. ιυγυΧοι Js μίτωι ed. Caf. cum ms.Ep, 

Syagrides. Horum memlnit Epicharmus, in Hebes 
Nuptiis, & in Terra & Mari. 

121. SPHYE.AENAE. Has , ait Hicefius, copiofuis ale- 
re quam congros; eiTe vero guftui minus probatas fua- 
vesque: fuccum autem praebere mediocriter bonurr. 
Dorion vero ait : ^) Sphyraenamy quam vocant ceflram. u 
Epicharmus autem , in Mufis , poftquam ceflram nomina- 
vit, fphyraenas porro non nominat, utpote easdem : 
Chalcidasque , 6* canicuUs , & ceflraSy variegatasqui 
pircas. 
Et Sophron , in Mimis virilibus , Ceflrae botin vorantcii, 
Speufippus vero, fecundo Similium , tamquam fimilia 
recenfej:, ceftram , acum , fauridem. Et Attici quidem 
fphyraenam plerumque ccftram nominant: fphyratnae no 
niine rarius ufi funt. Apud Strattidem certe , in Mace- ρ. 3^3* L Ι Β Ε R VII. 187 

τίνος Αττικού , ως α,γνΰύυντος το όνομα , KUi λίγοντος' 

— Ή α-^υραινα. S'- ί<ττι τις j 
ψηίην ο ίτίΰος 

ILio-T^civ [Λίν Ιμμίς , ω 'ττικοι , κικλη(ΤκζτΒ, 
Αντιφάνης ) ιν Έ,νύυ^ίκω' 

— Α. ΥΙάνυ συχνή 
(τφυ^ΛίνΛ. Β. Ks(rrp«i' α,ττίκκττι ^u Xiytiv, 
'ΝικοΦων J", ϊν Υίαν^ω^ίΧ-' 

κίσ-τρΛΐ τί ' και λαβρακ,ίς. 
'Επίχαρμος , Ή.βα.ς γύμω' 
C κίστοας τί ττίοκας τ αιολας. 

2 ΗΠΙΑ. ' Κρισ-τοφάνΐΐς i l^oi.vcii<riv' ^ 
και ταυτ εχοηα, (τηττίας, χ,αι ττουλυττους. 5 
*ί1ζ• αιτίας η τταραληγουσα παρο^υνζται y ως Φι- 
λαιμών Ιττορίΐ, ομοίως και ταύτα, παιδία, ταΐ" 

1 Tf deell edd. 2 Alibi , ^αΐυάλψ. 5 ττολύττοκί vulgo, 

donibus , interrogante quodam Attko homine , ut cui 
ignotum effet nomen , dicenteque : 

— Sphyraena vero quaenam efl? 
refpondet alter: 

Ceflram quidem vos vocatls , Attlci. 
Antiphanes, in Eiithydico: 

— A. Admodum frcquens 
fphyraena. B. Ceflram Atticc oportet dicert, 

Nicophon vero , in Pandora : 

Ceflrae & lupi pifces. 
Epicharmus , in Hebes Nuptiis : 

Ceftrasque, & varkgatas percas. 
123. Sepia. Ariftophanes , Danaidibus : 

£t haec curn habiam , fepias , 6• polypos. 
Quemadmodum in vocabulo cthiu , fic & in hoc nomi- 
ne penultima acuitur , ut tradit Philemoni ficut & in CXXIII. Sepia, 1 88 ΛΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 2 1. 

|//λ, oiiiict. Ύ'/;ν (τηττίαν σε, Άρισ-τοηλνις Ο^σ) > 

ττό^ας ίχίΐν οκτώ , ύν τους υττοκατω §υο jtt€y iVrou? > 

7Γθοβο<τκί'%ίς αυο, και [Α,ίτα^υ αυτών τους οφβαλ/λους 

χαι στο^,Λ. ίχΐί όί και οαοηας ΰυο , τον μίν muy 

τον fh κα,τω' κ,αι το λίγομίνον ίχττρΛκον h τω νωτω, 

iv ^& τί) ^^TifJi ο S -ολός ίσ-τιν' αυτνι §i κίΊτΛΐ ττλ^ Λυ- d 

το το στόμα , ivua-Tiuq τροττη ϊτηχουσ-Λ. ίστι S' 4 

κοιλία ' 7ΓλaκωrJy]ς και Κιια , ομο'ια τοις των βοών 

ψυστροις. Ύρε^ονται S' α'ι μικραι ^ σ-ηπίαι τοις λε- 

^τοΊς Ίχύυοίΰΐς , αττοτίίνουσ-αι τας ττροβοο'κίΐ'ϊας ωιττπζ• 

ορμιας , και ταυταις Β-ηρ^ουται. λίγίται Si , ως y. 

όταν ο χίίμων γίνηται, των τητριοιων ωσ-ττίζ αγκυ^ 

ραις ταις ττροβοσκίσ-ι λαμβανομζναι ορμουτι. Αιωκο- 

μίηι τί η α-ηττία τον Β-ολον αφίησι^ και ϊν αυτω κρυ^ 

ΤΓτίται , 3 iμφyivaσ■a φΐ,υγίΐν ϊΐς τοΰμττροσ-βίν. Aeyg- e 

ται Si , ως και Β-ήρίυ^ίίσ'ής τ'ης Β-ψΜας TpiorJovTi , οί 

Ι Ss οι χάκΊα ed. Baf. & Caf. ι Si μιχρ*) edd. 3 κ/ΐ'^/ίίταί ms. Α. 

his, TciiS^ct, Teitvicf.^ oiy.ici, Sepiam vero, Ariftotelefr 

fcribit, pedes habere oito , quorum duo infimi maxi- 

mi ; probofcides duas ; & inter pedes & probofcides > 

oculos & os. Habet vero etiam dentes duos, alterum 

fupra, alterum infra : & teiiam, quae vocatur, in dor- 

fo. In mytide , quae vocatur , ineft atramentum : fita 

eft ea prope os , veficae rationem habens. Alvus in la- 

titudinem patens , & laevis; fimilis boum omafis. Ve- 

fcuntur autem parvae fepiae minutos pifciculos , exten- 

dentes probofcides veluti lineas pifcatorias , atque ea- 

rum ope praedam venantes. Aiunt porro, incidente tem- 

peilate, fepias probofcidibus veluti ancoris minuta faxa 

prehendere , atque ita veliui in ftarione quiefcere. Cum 

fepiam perfequitur vehator, atramentum fuum illa emit- 

tit, in eoque fe occultat, antrorium fe profugere fimu- 

lans. Narrant quoque , ubi foeminam fepiam furca iam ρ. 323. L Ι Β Ε R Vil. 189 

oippivig ίτταρηγουίΤίν Λν^ίλκονης αυτήν' αν rh οΐ apj)i~ 
νίς άλωοΊν , αΙ Β'ηλιιαι φίυγουτιν. Ού ^ίίτίζίί «^' η 
σψτία , καύάττίο ού^' ο ττολυττους. Έν §ί 7Γ£(Λ7Γτω 
Ύ^ωων Μορίων' ' ,, Α.Ι σηττίαι , φηοΊί και αϊ τίυύί<^ίς 
ηουσ-ιν afxa και ^ t7vfA,7r27rXiYfA,ivai ^ τα (TTOf^UTa, 
και τας ττλίκτανας εφαρμοττουται κατ αντίκρυ άλ- 
Αήλαις ί^αρίΛοττουοΊ oi και τον ^λ,υκτηρα ίις τον fJLV' 
κτηρα. ■* Ύων τε μαλακίων τίκτουτιν ττρωται του ία- 
£ ρος αι σηττίαι , και [ ε•ύ ] ^ κυουσΊ τταιταν ωραν j και 
κυκΓΚΰνται τηντίκαί^ίκα νιμ,ίραις. Όταν <5^ε τίκωη τα 
ούα, ο αρρψ τταρακολουθων καταφυα-α και σ'τιφρα. " 
Β^Λ'^οΐΌ-ί ^€ κατά ζυγα. και ίστιν ο αρρψ της ^r,- 
λΐίας τΓοικιλωτίρος τε και fxiXavnpog το νωτον. 

Ι De^ft Μορίύί,ν edd. 2 Deeft Χ'^< ed. Baf. & Caf. 3 να-ίουτιν 
Λ//α , χαί συνίττίιμινΛΐ , τοί στομ, ed. Ven. cuin msstlS, 4 De- 
funt tria verba ίΐς τον μυν.τ. edd. 5 Delenda negativa parti- 
cala, quam ignorat Ariftot. 6 Adiicienda videntur ver!)a 
Tcv Tiipov. 7 Apud Ariflot. κα/ γίνιται στιφτά. Ubi cor- 

rigit CORAY, tl Js /αλ, yiiffT*! στίρκψΛ : fin minus, 
funt fterilia, 

prehendit venator, mares fubfidio ei venire, eamque 
retrahere: fin mares capti fint , profugere foeminas. 
Vita fepiae bimatum non iranslt , non magis quam po• 
lypi. Quinto vero libro De Partibus Animaliutn : » Se- 
piae, inquit, & loligines una natant, complexae etiam 
inter fe ora , & brachia mutuo inter fe ex adverfo 
aptantes: etiamque probofcidem aptant probofcidi. Mol- 
lufcorum autem primae omnium pariunt fepiae vere , 
& [non] pariunt quovis anni tempore : in utero au- 
tem gerunt , [/ve, ova parere pergunt ] dies quinde- 
cim. Poftquam vero pepererunt ova, infequens mas 
[ femine genirali] ea perflat, & iirma reddit. [fivc: Για 
minus; fterilia manent. ] Coniugatim incedunt: & eft 
mas magis variegatus &: in dorfo nigrior focniina. ic)0 ATHENAEI DEIPNOSOPH. C. lu 
CXXIV. 'E7tixapy.og i5" h Ήβας γά^ω (^ησίν' Teilimonia ΤίύύλυΤΓίς Τδ ' σν^ΤτίΛΙ Τ6 ΚΛΙ TTOfUVUi ^ TlV^iSiq, 

^λ^Τ^Γ TcuTO Si <τΥ;{Α,ίίωτίον ττρος^τΓίυσ-ίΤΓΤΓον , λίγοντΛ iimi 
cuoict, σ'ήττία,ν και ^ τίυύί^α,. ΊτττύΐΛκτος <^ \ h τοις a 
Ίαι^βοίς, ύτΓοντος »,cni7rirjgv7ro(r^UYfA,ci" οΐ ί^ηγη- 
cauivoi άττί^καν ,,τβ τί]ς σ-ηττίας ^ΐίλαν/' Ecrri ^6 
το υποίτφΛγιχΛ , ως Έρα,σ'ία'τρΛτος φηοΊν iv ΌνΙ/Λρ- 
τυτικω, ύττότριμ^-Λ. ypaCii ^' ούτως' αύττόΰ-φα,γίΛΛ 
(ί' ίϊναι κΰίασ-ΐ]/ οτττόΐς ϊκ τον αιμ,Λτος τίταρα,γμ,ίνου ^ 
μίλιτι , τυοω , Λλι , κυμαίνω , σιλφίω , f k^ ίφ^οΐς.^' ^ 
Κα; ΤλΛυκος §' ο Αοκρος iv Ό'^^/αρτυτικω ούτως γρΛ' 
•φα' ,/Ύττόσ-ψΛγμ,Λ S\ αϊ^α kZdov , κλι (τίλΦίον , 
XCCI 'ί'^νιμ,Λ 'ή [Λ,ίλι ΚΛί Όζος κλι γάλα λάι τυρός Koti 
φύλλα ίϋω^η TiT{A,yiiA,iva, " Ό L• ττολυι^αύίσ-τατος b 
"Αοχίΰ-τρατος φνισ-ίν' 

Ι Πίλυ'ττοί re alibi, 2 -ίτοτΛίνοΛ edd. cum ms. Α. j Deeft καΐ 
msstis. ΡοτΓαη intercidit nomen ττολύττουν. 4 τιτνραγμίνοις 
edd. cum ms. ^. y «ίνα/ οέ κ*» έφθοΤί corr» Cafaub. 

i;i'<f 9jif equidem legebam. 

124. Epicharmus , in Hebes Nuptiis, ait : 

Polypesqut , & fcpiae , vjfucresque hrigines. 
Efl: autem hoc notandum Speufippi cauffa , qui fimi- 
les ait fepiam atque loliginem. Hipponax vero , m 
lambis, quum fepiae hypofphagma dixerit; interpretes 
atramentum feptae reddiderunt. At eft hypofphagma , ut ait 
Erafiftratus in Opfartytico , condimentum & Intritum ali- 
quod. Scribit autem ita: »Intntum carnibus affis fiat ex 
ianguine confufo cum malle, cafeo, cumino, fale, filphio, 
probe exco<S:is.« EtGlaucus Locrus in Opfartytico fic 
fcribit : » Hypofpha^ma verc , fanguis codlus , & filphium, 
& hepfema; five mel & acetum & lac & cafeus & her- 
barum folia fragrantia concifa. « Doftiflimus vero Ar- 
cheftratus ait ; ρ, 3Μ. L Ι Β Ε R VII. 191 

Άοκττοφα,ννις , (^ίσ-μ,οφο^ίαζουσ-Λΐς' 
Ίχύυς ίωνηταί τ*ς η σηττί^νΐ 

'0(Γ^Α,υλια, , κ,Λί fxuivirfia , κα< ΟΎίττί^ίΛ. 

— 'Αλλ' ίντρΛγί 
την ariTriuv τψ^^ι , λαβοικτΛ , ' και 70$t 
το ΤΓουλυτΓΟΟίον, ^ — 
ΙΤε^< §ί ί'^ητίως (τητη^ίούν Αλίζ,ις» ϊν ΐΐονηροίί ττα^α- 
yn μάγίίρον τά^ί XiyancC 
ς — ^ψτίΛς τόα-ας 5 

^ρΛχμΐ]ς μ,ΐΛς τοις. ^ των Si τας μιν ττλικτα^Λς 

ΚΛί τα, τττίουγια (Γυντζμ,ων , εφία ττοω. 

το <^' άλλο σω{/>α κατατί^^ν ττολλους κύβους, 

1 τ«ν ύια'ΚαίβοΖο-α.ι edd. cum ms. Α, 1 "ττοΧνπόύιον edd. 3 ^'''■^i*i 
TOs-cucMs. ΈιιττίΛΐ -ττίσου ; edd. 4 Δ^αχ^Ηί μιας Tfits cd, Caf. 
Ut fit: A.Sepiae quanti? B. Una drachma tres, 

Sepiac Abdcris & medu in Maroned. 
Ariftophanes , Thefniophoriazufis : 

Emtus efl pifds allquis , aut fepiola? 
Et in Danaidibus : 

Ofmylia , &• maenldla , 6» βρίοΐαε,. 
Theopompus, in Venere : 

— At fume 

feplam hanc ^ &> comede ; 6• huncce 

polypodiolum. — 
De ratione elixandarum fepianim Alexis, in AerumnO" 
fa , coquum inducit haecce loquenrem : 

— Sepiarum triplum niimerum 
una drachma (emi.) Harum igitur brachta 
& pinnulds concidens , elixas daho : 

rcllquum vcro corpus , in plura quadrata βηβα condfum^ 191 ΑΤΚΕΧΑΕΙ DEIPXOSOPH. C. ii. 

(τμ'/;(Γας τι λίτττοΐς άλοΊ , οαττνονντων et^ot » 
ίΤΓΐ το τΆ'/φον (Πζον ίπίκτιων (^ίρύ). 
CXXV. Τ ρ Ι Γ Λ Η. [ Tp<VA>f , ] * κίχλη , Λλ του ^. τΟ. ΤΡΙΤΛΗ, yag ύς λα. λ^γατΛ S-r^XuKcty iTiocv Λίτίί Kct^fi^cC 
vLns. ^yy^cLi Ύίλίΐηλλα. occt St ίτηττλοκ^ν ζχίΐ του γ^ 
ΐΊς χ ληγϊί' τρ&γλη, αίγλη, ζίυγλη. Ύην Si τρίγλ^^ν d 
φ'/ι<Γΐν Ά^ίζττοτΟ.ης τρις τίκτίιν του ίτους ϊν τηιχτττω 
Τ^άων MiOpiuv' ^ TiKfxaiparScit , λίγων, τους ά,λΐίΐς 
τούτο εκ του γοαου τρις (^αί^οι^ίνου τηρί τινας τοττους. 
ητΓοτί ουν ίηίυΰίν ί<ττι και το της ονοΐΛΆΟΊΛς••, ως 
€ty,'iai , 'ότι ου kcltu fxiav (pipovTui , αλλ' ά,γί?νηαον' 
σκάρος Si αττο του σκΑΐρ^ιν , και καρίς' ^ αΟυαι §\ 
ύς kv ά.φυΐΐς ούσ-αι , τουτί(Ττιν ^υοΌυας' &υω , συν- 
νος , Ό ορι^ητικος , Siot, το ^ κατά, την του κυνος ϊττιτΟ' 

Ι £•7Γ< ΤΟ Tiystiov σΙζί»\/ edd. oum ms. Λ. ι Semel tantum fcrlbl- 
tiir vulgo. 3 Deeft Mc/i/'a» edd. 4 x*( νχαμς edd. χλ» xa^ic» 
c/ov ayLtLfii coni. Caf. 5 t/<a. το vulgo poft ίιτηη'Κ^ι ponunt. 

& tufo fdk bent perfricatum , dum cotnant ^ 
pndens in fartagine intra feram. 
125. MuLLUs. IfityKn^ x-iyj» ^ per »f vocalem in fine. 
Nam , quae in λα definunt foeminina , aliam λ literam 
poftulant; m fcylla , TdcfilL•.' Quae vero gdmwzj ante 
lambda inrertum habent , in » defjnunt ; ut τ(,ώγκ>ι , ai- 
yh», XeCyxti. MuUum autem ter parere in anno ait Ari- 
iioteles quinto De Partibus Animalium: ccgnofcere id, 
dicens, pifcatores ex foetu qui ter confpiciatur non- 
nullis locis. Fortaffe igltur indidem etiam nomen ei 
.jmpoutum : ficut amiae dicuntur , quia non κατά. μίαν 
( non βπ^αΐαηΐπ ) eunt , fed gregatim ; fic fcarus a falien- 
do, quod Graece σκαίρειν ionat , itemque κά-ρΐί , fquil- 
la; fic aphyat, quod quafi άφνεκ fint, id eft, /ι/ί-φνί/Ίτ ; 
{aegre natae ; five, pravai indolis ; five , quod αίζΓε incre- 
mentum caplant;) fic a 5ύω ftt JivvviS y quafi impetucfus , i). 324. L Ι β £ R VII. 103 

e ^ψ υτΓΟ του ίτη Tfjg αί^α^ης oi<TT^ou ίζίλα.υνίσ•βαι. 
EoTi ^i Η,Λ^χα^^^ονς , ο-υναγίλαττικη» ^ τταντοστικτος' 
iu ^ ^e α-Λ^κϋφαγος. τα όϊ τρίτον τίκόΰδ-Λ , οίγοι/ός 
ιαττί' yi\iiTcti yoio τινΛ σκωληκκχ, αΰτ^ ίν τ^ υιττίοα, , ^ 
Λ τον γονον τον yivo^ivov χ,ατίΰ-βίίΐ, Άττο L• του συμ.- 
βίβηκότος 'Έ^ττίχαρίΛος ονόμαζα Λυτα,ς κυψας» ϊν Η- 
βα,ς γα,μω , Sict τούτων' 

Ays '^ ^η τρίγλας τί κυφας κοίχαρίΰ-τονς βοαο^ας. 
Ζωφ^ων ^\ ίν τας Άν^ρίίο'.ς , τριγολας τινας ίν του- Trigola. 
7Cig ονόμαζα' ^ ,,τριγολοί ομφαλοτομω' " κΛί ,,τρί- 

iyoKcLv Th ίυ^ΐΛίον." ϊν αί τω ίτηγρΛφομίνω ΓΙλ<- 
iiKci' [ i, TretiiiKcil ττοιφυ^ας , "^ φητί , ToiyAccg τ 
ivrjOV * TpiyoKet ^' οτΓίαύί^ϊια."' κοίν τοΙς Τνναικ,ίίοίς 
^' ίφΐΐ' r> τρίγλαν ytviaTiv." Αιοκλ^^ς ^\ ϊν τοίς Προς 
ΤΙλίίΰτΛρχον , ^ σκλγιρο^ταρκον uvcti , Φ'/ι(γΊ , τψ τρί- 

ι !Γυναγε?..«ί7τυ:οί ed. Caf, ι Ι'στι editt. vett. cum Ms. 3 fv τίΓ 
ί /T£/iaii editt. veti cum msstis. 4*75 edd. 5 {■ττ'Λ'ομάζα edd. 
6 Rurfus TpiyoKa. Ms. 7 h Js τα ί-πιγρ. -ίΤΑΐοΊ y.ko-n^i <^υζΊί 
edd. cii:Ti Ms. 8 Tiiy\rtf /xfv ■srisvaf, TjSiyoXav i' οττίσ^ί^ν edd. 
τριγόΚα. τ' ίμ-ηξου^ϊά. , τρίγίλα. τ' cTrtiBif coni. Caf. 9 ί^^*'" 
Taffij,\ h. 1. edd. cum Ms. 

quod fub caniculae ortum a capitis oeftro exagitatur. 

Eft autem muhus dentibus inftriiflus ferratls, gregalis, 

totus punflls macLilofus; adhaec carnivorus. Poilquam 

tertium pepcit, fit fterilis: nafcuntur enim in eius utero 

vermiculi quldam , qui conceptum foetum devorant. 

Mullos Epicharmus , ab eo quod res eft , ξ^ώΐοί vocat , 

in Hebes Nuptiis: 

Attulit ighnr Tniillos gihbos , & parum gratos baeoras. 

Sopbron vero , in Mtmis virilibus, trigolas nefcio 

quos nominat , dicens, trigolae praecifo umbUlco : & m- 

golam , tranquiVatatem prdeflantcm. In eo vero miir.O , cui 

titulus Amafius: Amafium , inquit, terrcbis 

. , . In Muliebribus vero dixit, MuUum barbatum. Dio- 

cles in libris ad Pliftarchum, dura carne ait effe mul- 

ΑΐΗ^η, Vol. III, Ν 194 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEiPNOSOPH. C lu 

γλαν. 'Στηνσ-ιττπος ^\ ϊμ,φί^ι , φΫίζην , laui κόκκυ- 
γα, , χίλιίόνΛ , τ^ίγλαν. ohv , Ύ^υφων * φνΐίτιν ϊν τοις 
Tiiot "Ζ-ωων , τον τριγολΛν τ<^Λf cii(ructi κόκκυγα, ύ- 
ναι , ^ια. τι το ζ^,φίρίς > και τψ των οπκτύίων 'ί'^,ύό- a 
τψα,) ψ σί(ΓΫ!(λίίωται ό Σώφρων, λίγων ),τρίγλας 
fjtiv y& ^ ττίονας» τριγολα ^' οττίσ-ύΐΛ." ^ 

Τ1λάτύ»ν ^' IV Φαωνι φ^ιτίν' Mullus Hc- ΤρίγΧνι ^' ovK \hkii τ/ίυρων iTTivipctvog ilvai,'' 

[τταρύίΗυ'Ι "^ 'Apxf^i^hg γα^ ίφυ , και σ-τυ^Λτβί 
μκΓίϊ. 
Ύγ cii Έκ«τί5 ατΓο^ί^οτΛΐ η τρίγλϊΐ^ §ια την της ονο- 
μαίτίας κοινότητα, τρίο^ΐτις ^ ya^ , και τρίγληνος* 
και ταΊς τριακάσι οί «ΰτίί τα ^'ίίττνα Cipcua-i. κατά 
το τταραττλησ-ιον J' οΐκίΐουτιν Άττόλλωνι fjuiv κίύαρον, 
Έρ|Μ.ίί ^ βίακα, Αίονύτω St κιττίν» και Άφρο^ίτ^ b 

Ι Τύφαν edd. ϊ ιρΊγ'>^Λζ ye cdcl. 3 TffyoXar «j' Ιηισ^ίαι edd. 
4 Deeil h. 1. ττσρ^ιίν,υ ed. Venct. & Ms. 5 τμοίίτιΐζ edd. 

6 κυττΌν edd. κίτταν cofr. Caiaub, 

lum. Speurippus, fimiles eKe^ fcribir, cuculum , hirun- 
<Iinem , & muUum. Inde, ut ait Tryphon ubi oe Ani- 
mantibus agit , trigolam nonnulli cuculum exiuimant 
efie^ cuni propter iftam fimilitudinem, tum partium po- 
fterioriim ariditatem , quam fignificavit Sophron cum 
ait, trlglae quidcm [i. e. πιηΙΙ'ι , partes ] pingues , fed tri- 
ξυΐαί partem pofleriorcm. 

126. Plato vero in Phaone ait: 

Aiullus non fokt ejfe commcdus nervls : 
[ virglni ] Dianae facer tfl ; & tentigines odit. 
Tribuitur auteni Hecatae trie^la , id eil , mullus , pro- 
pter nominis communionem. Nam Triodins illa , & Tri- 
glena adpellatur: & trigefimo quoque menfis die coe- 
nas ei adponunt. Simili quadam ratione citharum pi- 
icem tribiuint ApoUini, Msrcuric bocein, Baccho cit- ρ. 3Μ. L Ι Β Ε R νΐΐ. 195 

(^)ciXuoi^Uy ' ώς 'AoicrToC<^-v'<i iv Ofiviin, kutcc σ-υνζμ" 
φΛίτιν του φαλλού, και τψ νητταν ot καλου^ίνψ > 
ΤΙοα-ίΐ^ύύνί Tivig οΙκίΐουΐΓΐ. κλι τον &αλαττιον γο^ον , 
ον νιμ,ίϊς fA,iv αφυψ y άλλοι h αφ^^υψ οι/ομ,άξΰυίην t 
el ^i αφΰόν' ττροσ-φιλζσ-τατον S' ύναι ^ κ,αι τούτον Ά- 
φρο^ίτνι , §ια το και αυτψ e| αφρού γίννηύψαι. Άττολ-' 
λό^ωρος §i , iv τοΙς Uipi &ίων , τ^ ΈκΛτ»? , φ'/ισ•ι » 
Β-υίσ-ύαι τρίγλψ, Λλ τψ του ονόματος οΐκίΐόττ,τα' rp/- 
C μοοφος ya^ η Β'ίος. ^Ιΐλάνύιος S\ εν τω ΐϋρ^ί τοον ϊν 
ΈλίνσΊνι Μο•στ>7ρ/ί€)ν > κ,αι τρίγλψ kou fAaivi^a, Ότι 
xai Β'αλάττιος η Εκάτη. 'Hyr^j-av^pog ii ο ί^ίλφος , 
τρίγλψ τταραφίρία-ύαι kv τοις Άρτίμ,ια-ίοις > Sia το So- 
Κίιν τους Β-αλαττίους λαγώς Βανασ-ψ^ους οντάς θ"»?- 
fiviiv ίτΓΐμΐλύύς, και καταναλίσ-καν. ^ιοπίο > ω; ^ W 

ι Reilius ^«\»^iJ«. 2 7Γ/ιβ<τ^Α. (hai ms. Ερ, absque J'. 3 De• 
έίΐ uc edd. 

tum; (f. picam ρίΓςβιη?) & Veneri phaleridem , ur ait 
Ariftophanes in Avibus , ob fimilimdinem qiiam cuni 
phallo prae fe fert illud nomen. Similiter anas quae vo• 
catur, νϋττΛ graece, [a verbo νέω, fne-a), nato] Ne- 
ptuno nonnulVi iacram habent. Et marinam foeturam, 
quam nos quidem aphyam , alii vero aphryam vocant, 
alii ί'.φροί' , (id ed, fpumam:) hanc quoque dileftifli- 
mam aiunt Veneri effe , quippe quae & ipfa e fpuma 
generata. ApoUodorus vero , in libro De Diis , Heca- 
tae, ait, mullum {Tpiyhm ) racrificari, ob nominis con- 
gruentiam: triformis enim haec Dea ert. Melanrhius νό- 
το, in libro De Eleufiniis Myileriis, & muilum & mae- 
nidem (Hecatae facros efle ait ; ) quoniam etiam ma- 
rina Hecate eft. Hegeiander vero Delphus, mullum \n 
pompa circuniferri iolitum in Diauae folennibus; quod 
iepores marinos, qui letifoii funt , ilrenue perfequi & 
devorare putaretur. Itaque, quafi utilitatis hominum 

Ν a Ι9<5 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. u. 

CuCiAilcf^ των αν^ρούττων τοντο ττοιουσ-α , τ»ϊ KvvriytTiK^ 
Βίω ή KwriyiTig ανακίΐται, Τ iviciT tv S' iQyj την 
τρίγλψ^ωφρων i ϊτΓίΐ ai το γΐΗίον ϊχουσ-αι η^ίονίς 
tici μάλλον των ΆΚΚων. 'AUr,vy,(ri §ί κχι τοττος τις Ύοί- 
γλα καλίίτΛί' κλι αυτούι ίίττιν avuuyjfAct- τ^ι 'Εκατι^ d 
Ύ^ιγλανύίννι. ' ^ιο ζλι Έία,ρΐ'κλίί^ης, ιν Άλυτίΐ, φητίν' 

τρίμορφί» τρΐ7Γρθ(Γωπί» 
τρίγλαις ^ κηλίν[Λίνη. ' 
Γ,Λν Ο ivaTroTTViyy} ^ τριγλ'/ι ζωτΛ ιν οινω, και Reiiqua de τουτο Άνηξ TTii^ , Λφρο^κτιάζϋν ού Siiv/jcriTai , ως Τεο- 

Ιφικλής KTTcpii tv τω Τϋρι Αψροόκτιων. καν γυνή οβ 

TTiri του αυτού οίνου y ου κύκτκιΤΛί. ομοίως Si ου§ί ορ- 

νις. Ό St ΤΓολυίίΤτωξ Άρχί<Γτρα,τος , ϊτταινατας τας 

κατΛ ΎίίχιόυντΛ της '^\ιλησ•ιας τρίγλας y ι^ης φηιτί' 

Ι TftyXaQyiy» Euftath. 2 τρίγλας ed. Caf. 3 κιλίΐ'.^ί'* nis. Ερ. 
4 ivJ-rroTryiYM edd. 

caufla id faciens , venatrici Deae venator pifcis confe- 
cratus eft. Barbatum vero mullum Sophron dixit; quo- 
niam , qui barbam habent , gratiores funt caeteris. Eil 
vero Athenis locus quoque , cui ΤήξΙα nomen , & ibi 
facellum Hecatae Triglanthinae. Quare efiam Charicli- 
des , in Catena , ait : 

Domina Hecaie , trivlorum praefes , 

triformis , trlplici fpciiaL'ilis facie, 
tri^squt delefiaris. 
127. Quod fi vivus mulUis in vino fufFocetur , id- 
cue vinum bibat vir, ad venerem is impotens erit; ut do- 
cet Terpficles in libro oe Rebus Venerets : fimiliterque 
mulier, fi de ecdem vino biberit, non concipiet: pari- 
que ratione fterilis fit gallina. Polyhiftor vero Arche- 
ftratus , poftquam mullos laudavit qui Tichiimte in 
finibus Mileriorum capiunrur , pergit dicere ; ρ. 3iS• L Ι Β Ε R VII. 197 

c KfltV Θ^ίτω οψώίνει τρίγλψ , κού %ί/^βί/ίβ Λ•»?ψ>) 
ταυτνις' \ν §ί Τ/ω ' χε/ρω , iti^y/i L• και Λυτή 
\ν $' 'Efivuficug αγαύη Β-'/,ρζυ&ται α'ιγίΛλίτις. 
Ίζ.ι>ατ7νος S\ h Ύροφαινίω, (^ηιτίν' 

OvS' Αιζύϋ]/ί§' ^ ϊρυύροχρύύν kcruiiv iTi ^' τοίγλψ y 
oiiSi τρυγονος , ου ^ίΐνου φυψ ^ {Λίλανουρου, 
'ΝΛιβΊκράτΫΐς (Τ, ο KUfjLCuSiOTTOkogt ^ ϊττα,ινϊί τα,ς Δ<|α>- 
νικΛς τρίγλας ει/ "ΝαυκλΫΐροίς , λέγων ούτως' 
— Α. Μετ' αύτων <J^' ίΐσ-ιν ϊκττρίττύς φυσι» 
αΐ 'ζα\/ύοχρωτίς , α.ς κλυ^ων Κΐζωνικος 
^αα-ων α,ρ'κηας ϊντοττους ^ τται^ίυίται^ 
{ αίς KUt S-iav τί{Α,ωσ•ι φωα-φορον Κορψ, 
^ίίττνων Όταν τηι/^ττωσΊ §ωρ.Λ ναυτίλοι^ 
Β. Ύρίγλας λίγας, 

Ι h ύΐ τ ύί χιίρν ms, Α. TttuTKc ιιν 'ΈρυθροΊς &C. edd. omiilis- 
omnibus interieftis. 2 A/^aviJ* vulgo , plene icriptum. 

a iabiiiv, ('iTi vulgo. 4 cu "f Js/»2U<f))|i edd. οΰόιινουφ>ιν Ms. 
absque accentu. 5 χω/ζαίοτοώ; eddi 6 s^ocyixes edd. cum 
ms. A. 7 £» τόιτοΐί adem. 

Etiamque m Thafo tme muttum , RfC deterlorem habebts 
ίβο : in Tio vero deterhrem , at ne fic quidem contem•' 

mndum : 
Erythris autem bonus capitur lltoralis, 

Cratinus vero , in Trophonio , ait : 

Neqm porro Aexordda.tn rubro colore comiden mullum^,, 
nec dc pafllnacn , aut ingtnti corpore melanuro, 

Nauficrates vero, comoediarum fcriptor, Acxonicos^\a\Xr 

dat mullos, in Naucleri&, ubi ait: 

A. Cum his funt prat\lamis indole^. 
flavo colore , quos fluBus Acxonicus ,, 
omnium optimos in locls ΐβ'α alit ; 

quibus ciuim Deam honorant y Lucifcram virginitn, 
coenarum dona quum mitiunt nauilci. 

B. Mullos dicis^ 

N3 Τλενια. 19S ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 22. 
CXXVIII. TainI ΑΙ. Και τούτων Έττίχαρι^,ος fjLifJLyYiTcn. 

— Kfiti ΤΛΙ ' φίντΛΤΛΙ, 

τΛίνίαι, λίτΓται uiv, ct^kai ^ §ί, κωλίγου ττυΰος. 
Isli^ciiKcg^ §\ ΐν 0\1/ΰίρτυτιΚίο' ,,ΎαίΑαν^ Qvjtriv, tjc- 
κοιλίξας ,^ ταν KiOuXctv Λ7τοτα{/,ων, α,ττοπλυνας, κλι 
TUfxcov τίμαχίΛ , Κΰίτάχίΐ τυρον χαι ίλαιον. " Ώλε^- 
στΛί ^i yivovTM κλ) καλλκτται κατά, τον τηος τ^ a 
'AA£|«i<5W/c6 ΚάνωτΓον , Kcti kv ^ίλίυκίίοί τ^ ;rpoj 'Au- 
τίοχίΛΛ, Οταν J' ΕϋΤΓολίί kv ΤΙροίττΓαλτίΰΐς ^ λζγγΐ' 

'^Ιητνιο τις Λυτω ^ρα,ττα ταινιόπωλις ψ' 
ίΤΓΐ των ϋφΛ(ρμ,Λτων λίγίί Jiui των ζωνών , αίς αΐ yy- 
ναΐκίς TTipirkovTcii. 

^^^^^* ΤρΑΧΟΤΡΟΙ. Τούτων ως Ινι,ροτίρων ^Λίχνηται 

Trachu- ^ΐΰκλης. 'Νου^ψιος J" kv Άλίίυτικω CjjctiV RUS. Ι Deeft τα) edd. 2 iiiiui vulgo. 3 Mu9it<x«f edd. 4 Fbrf. 
ίϋΧοιΚίιί'ξαί. 5 VlpiT-rraXTitci; Ms. 6 Finiunt vulgo verfum 
in TSiKOirciiXif. Tum , τίίν iii\ τίν 'υ<^σμ, 

128. Taeniae. Et horum Epicharmus meminit: 

— Atque diltdiffimae 

taemae , ttnues illae qiudem j fed fuaves 3 6« exlguo Igne 

egentes. 
Mithaecus vero, in Opfartytico, ait : «Taeniam cum 
exenteraveris, & caput amputaveris, ablue, in fruftm 
difcinde , & eafeum oleumque afFunde. α Gignuntur au- 
tcm plurimae pulcerrimaeque circa Canopum prope 
Alexandriam, & ad Seleuciam prope Antiochiam. Eu* 
polis vero, cum in Prospahiis ait: 

Matcr huic erat Threjfa quaedam , taeniarum wereatrix : 
<3e fafciis illis loquitur & zonis , quibus praecinguntur 
jnulieres. 

129. Trachuri. Horum Diocles meminit , ut fc- 
cioriim duriorumque. Numenius vero in Halieutico 
ait : ρ. 326. L Ι Β Ε R V 1 1. 199 

b [ Τ ΑΧ Λ Ω Π Ι Α Σ.] ''■ IlijSi τύχίτου Άρχίο-τρα,τος Ιστο- Aaiopias. 

Κλ< νίοίρου μίγΛλου τ c&hXuxict ^ h θ-ερε; mvou 
x,f)ccm , ίίΤΛμ ΦΛίβων ττυ^λάτφ Λ'ψί(^Λ• -^ ^ιφρζυ^' 
jieti Tra^aiis S-ipfA.ov ταχίως , και τ^'ψ{λΛ ^ετ' λο> 

ϋΤΓ.τΛ fT αμφ* οβίλία-κον ίλων υπογα,ο-τρίον αντον^. 
Τ Ε r Θ ι'ς. ^Α{ΐΐ(Ττοτίλ•ης ilveti φηοΊ κλι τοίύττ^ν ^ ' των (τυνΛγίλαζό(Λζνύύν , ί,χ^ιν τε τα, 7Γλ{1(Τ7Λ της α-ψ- Lohgo, 
C ττίοί,ς , τον των ττο^ων ctoi^f^v , τας τΓ^οβΰΐτκί^Λς. των 
^f ταύτης ττο^ων οΐ (λ&) κΛτω {Λίκ^οί ί'κην , ο< <^' άνω 
μίίξους' και των τΓ^&βασ-κίοων η ^ί'ζια τταχυτί^α, και 
το όλον σωμ,άτιον τρυφίρον και υττομ,νικίσ-τί^ον. ιχ^Λ 
^ι και 3- όλον ϊν τ^ f^VTii^i, ου (Λ^λαναίΛλ?^ ωχφν 

1, /JoXtsif coni. Gefn. & Caftiub. 2 xi/JKai τ» coniiciunt ϋάεπι. 
xj.y χ ά λο ν c τί edd. cum Ms. 3 ΛυΚο-ττίαν legebam. ΙΧ- 
"Κί-πας jiJ} coni. alii. 4 Titulus , per errorem vulgo adpoiitus. 
5 Tsiu\£.i7r/a. vulgo. τ αιιΚ:•τ{ίι:υ nialirn. 6 κ ^Λνίον vulgo ; 
unde χ^αΐ'ίίν 'XV corr. alii. ya-j.i^^acd. Baf, vxCaf. 8 μΰτι h. ii 
ms.Ep. μύ^τΐ tns.A. χΰατιι ed. Ven. & Baf. μύηι, ed. Cai", 

Aconias clnglosqiie & auloplan trachurum, 
De hoc\a.ulopia) docet Archeilratus: 

Et reanih ma^nlqite. auloptae aefiatt emi 

caput y cun Pkaethon poflnmum circulum aurtgatur ; 

& adpone caudum cderiter, & intrttum citm eo, . 

Abdomen autem fume , & in verii ajfd. 
1-30. LoLiGO. Docet Ariftoteles•, effe hanc qiioque 
ex gregalibus, habereque plurima cum fepiis commu- 
nia, pedum numerum , probofcides. Huic duo pedes in- 
feriores• minores funt ; fuperiores vero maiores : & pro- 
bofcis dextra craffior: totum vero corpvisculum deli•- 
catius, & magis oblongum. Habet autem humorem^ 
quem iblet emittere , iii myti de ( five vefica) nonatrum, 

Ν 4. 160 ΛΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. C aa. 

)ccu το Ό(ττρακον fxiKoov Kiciv η,λι χον^οοόοίς. [ Τ Ε τ'- 
Louus. Θ Ο Σ.] ' Ό L• ηυύος fJLCvcu τούτω ^ ^ici(^Q>iti τω 
f/.iyekt' γίνζτΛΐ §ι kcu τ^ιων <r^i^fj(.u}v. το §ί χ^ύ>- 
U.CL iiTTtv vTTifivSjiog y ^ Kui των q^ovtcuv τον fjLiv κάτω 
ίλά-ττονα ίχα , Tcy L• α.νω ΐΛίίζονα' ά^φω ^e μίλαίνας , d 
και ομοίους ρνγχίΐ Ιί'^ακος. α,νατττυχ^ίίς Sii κΰΐλίαν 
ίχίί ομοίαν ταϊς ύίίαις, 'Ef Si τημτττω ^\ο^ίων» ^ 
β^αχνβΐΛ Owtv tivat τον τίυβον καϊ τψ σγιττία,ν. Άρ- 
χίστοατος οί , β TretacLv yr,v και 3αλα(Γσ•αν Sid γα- 
(ττοίμαργίαν τηρίίλβων και πίρίπλίυα-ας, ^ φγ^τί' 
Loligo. Ύίυζί^ίς ίν Δ/ω τω ΥΙίίΟίΚω ττα^Λ χίυμΛ 

Έαφύύίί. ΧΆΐ ίν ΆμβοΛκία, τταμττλ^ύίας όψ£ί. 
Αλί^ΐζ α\ h 'F.jfiTpiKU), τά^ ττοΛί λίγοντα μόυγίΐρον" 
— Ύίυ^ί^ς , "^ CTrlveLty ^ β^τις» &ί]μος^ α,φύαι^ 9 

1 Nil opus erat tituJo hic inferto. 2 ταυτ«{ ed. Caf. 3 htrtfvhfiv 
ms^£p. 4 'η'ίμ'ττΓΛ'• Ζί»«ν edd. 5 χαι wXiijjsf edd- 6 TfvWJaf 
ed. Caf. 7 Forf. Ήν TeuSiJif. ? •)Γ/'ννΛ/ ed. Caf. 9 Jk/jj; 
Λφυίν corrigunt , aut in tiiTwof Jatere nomen pifcis fufpican• 
tur. Equidem J«^af , & a^usti interpretatus rum. 

fed luridiim : & teftam parvain admodum , & cartila- 
gineam. Lolius vero (ίΤίίβοί•) ab hac non dlitcit 
nifi magnitudine : excrefcit enim ad tres fpithamas. Eft 
autem colore fubrufo , & denrem inferiorera ir.inorera 
habet, fuperiorem vero maiorem : ambo autem nlgros, 
& fjiTiiles roftro accipitris, Aperia alvus, fimiiis eft ven- 
triculo furilo. Quinto vero libro De Partibus Anima- 
lium, brevis vitae, ait, eiTe louum & fepiam. Arche- 
ilratus vero , oui terras omnes & maria gulae caufa 
peragravit circiimnavigavitqiie, ait : 
Loligines in Dio Pierii:e nd flucr.tum 
Baphyrae: etiamque in Amhracia. ptrmultas vldcbis, 
Alexis vero, in Eretrico, coquum inducit bsecce lo- 
quentem : 

(Erunt) loli^inis , [ήηζίΙΐΛί y r.:u, adeps ^ apkyaz y CXXXI. ρ. 32β. L Ι Β Ε R νΠ. 201 

ict ττηρυγι αυτών συντί^ων , αττίΛτίου 
fjbiK^cv τταρα^,ίζας , ττί^ιττατας ή^υιτ^Λαΐτί 
λίτΓτοϊοΊ ^ χλωροις , ων^υλ^υτα. — 
Krt/ τΓίμμα L• τι τίυβί^α. ονο[Λ.άζαν Ιατρό κλίΛ \ν 
ΆρτοτΓοιϊκω, ^ φη<Γΐ ΐίάΐΑ,Φιλος, 

'Τ ΕΣ. Έ7Γίχαρ(Α,ος , h Ηβας γάμω' 
^HgWvamSigTi,'^ βουγλωα-- ' S^cJla. 

<rot Tiy Kcti κίύύί^ιος ϊνης. 
Αίγα <5e τινας και ύας, Sia τούτων' 

ΙίαλκΊ^ίς ^ 5', υίς τε > Ηρακίς τί, χω ττίων κυων. 
£ ti μ,η αρα ούτοι οι αυτοί iicri τω κάττρω. Nou^>jvio? 
i' kv τω Άλΐίυτικ.ω αντικρυς υαινάν τίνα καταρι^^ί^ 
ται , ίν τούτοις' 

Κανβαρύ^α 7rpo(pavu<ray » υαιναν τζ , τρίγλψ τε. 

Ι λί•»•το7ί vulgo. 2 Ά/ιτο•π•β<»τίκ» Tns. Ερ. 3 Ήν vulgo. 4 ^^2« 
eft τ£ edd. 5 X«XxiJtifT» h.l. ed. Ven. cum msstis. 

carunculae t inUranea quaedam. J^ur loligines quiderrty 

poftquam pinnulas tarum refcidi , adlpc 

nonnuUo admixto 3 confperfas condimentls 

ex concifis Iierbis , ex anls k^e fcite paravi. 
Etiam piftorium quoddam opus, teinhidem (^id eft, Ι0Γ1- 
fmem) noininari ab latrocle in libro DePanificio, tra- 
dit Pamphilus. 

131. SuES , vel PoRCi. Epicharmus, in Hebes Nuptiis : 

Erant & hyaenides , ( quafi , fuculat ,) & hugh£i 3 ad- 
erdtque citharus. 
Etiam fues quasdam nominat , cutn ait : 

Chalcides, & fues, & hicraces , & pinS^uis canis. 
Nifi forte haec eadem funt cum apro. Numenius vero, 
in Halieutico, perfpicue y«c«/j;n quamdam {υαιναν) re- 
cenfet, his verbis : 

Cantharidem confpsBam , & fucuLm , mullumqui. CXXXII. 
HycAs. 101 ATHENAEI DEIPNOSOPH. C. *a, 

Κλ/ AiQW(riog ^*, kv 'O-ipctpTUTMCJ , της uut]>tjs ανη» 

^cvwii. Άρχίο-τρατοζ S ' ά ο\1/αόαί<}'α,λος' 

Έι/ σ Αινώ KCU τω ΤΙοντω την ύν Λγοραξί y, 
ψ καλίουσ-ί τινζς 3-ν:^των "ψα^^ίτ»/ οουκτψ. 
τούτου την κί(^Λλψ εψίί, (Λγι^^ϊν ττ^οίπνίγκων 
ψ^σ•μ\ Λλλ' 6? μ,άυνον ^ vict)^ ivSug, Β-αμ^ ^ κ,ιναψ, 
ίκτα-ωττον TrcipSig τρί•^Λς' κΛν- α>λλο Tt χοηζν,ς , 
οριι^ν Si&ig ίίος' ϋζίτ ψ.βο!,7ΓΤίυί , κ ίτηίγου ί 

ούτως, ως ττνίγίσ^αι ύπο α-ττου^ης ΚΛΤΛττ^ων, 
τψ λοφιαν ό οτΓτχν Λυτής, και τα,λλχ τα. ττλίκττα. 

3ΐη- ποτ ούν και ό ^ΰυ(Α,'/;νιος εν τω Άλΐίυτικω τψ ύν 

Αλλοτε χαρχαρίψ , ότε<ίε ρβ^ίβμ * '^ct^ct^liSu. 
Τ Κ Α Ι. ^ Τον υκψ Καλλίμαχος, ίν 'Έχτηγραμτ 
μα,ιτιν , ϊίρο^ν ϊχ^υν καλίΊ, Λλ τούτων' 

ι μί-,ογ ed. Ven. & Ba£. cum msstis, τ χλ) 3rcc/ik editi- vjett. 
cusn msstis.. Commodum foret ?Τί)ς χα-) ?ίαμ>ι &c. 3 λ£- 
γιΐ edd. 4 ^' ofSiiv h. 1. ed. Ven. cum msstis. 5 'Txx^t 
& mox Tor uxjwv ed. Caf. 

Sed & Dionyfius, in Opfartytico, fuculae meminiti Ar- 

cheftratus vero, opfoniorum arti£ex: 
^eni & in Ponto fucm eme , 

^Uiirn vocant mortaltum nonnulll arenaz fuffOforem». 
Huius capiit elixa, nuUuin adnciens 
condimentum ; modo aauai inuclum frequentzr commovt ^ 
tum tritum adpom hyjfopum , & fi quid aiiud volueris., 
acreque adfunde acetumi tiun intinge , & βα feflina. 
eomedin , ut prae degliiucr.di fludio flranguhris , 
Cervkim vero tcusdim , & rellqua plurima, affare oportet. 

FortalTe iglmr/«£m Namenius etiam in Halieutico pfa- 

mathidcm vocat , cum ait : 

Alids carchariamt aVias vero undofum pfamathldem, 
132. YCAE. Hycam Callimachus, in Epigrammati- 

bus, facrum adpellat pifcera, uhi ait; ρ. 3^7. L Ι Β Ε R V Ι Γ. 205 

— Θέοί «5*6 οΐ ' kf)og υκνις. ^ 
"^ουμψιος ^' ί\> Άλιζυτικω" 
b Ή a-7rupoVi η υκΛς αγίλ^^ς, η ϊτη φαγρϋψ 

Ύίμ,Λίβς S'\ ίν 7>? τ^κτκαι^κατί} των Ίττοριων ττί^ι 
rcv ^iKiXucv τΓολι,χνίαυ ( λ,ίγω St των 'Ύ^ίκάρων) 
^iuAiyof^ivog , ττροσ-αγομυ^ψαι , φνιΟΊ , το -^ολίχνιον 
Sict το τους ττρωτΰυς των άι/β^ωτταιν ίλύοηας ϊττΊ τον 
TOTTOV) Ιχ^νς ivf}£iv τους καλου^ίνους υκΛς, κλ) τού- 
τους ίγκυους' Λ' ους οίωνκταμ,ίνους Ύκκαρον ovcucciTcii 
70 χωρίον, Ύ.ψό^οτος Se φν\σ•ι , Κυρψαίους τον υκψ 
ΚΆλίϊν ίρυύιίϊνον. "^ Ε,ρμ,ιτΓΤΓος ^' ο ^fxvjivouogy kv τοϊς 
C Πδρί ΙτΓττωνΛχτος , υκην ουιουζι, τψ Ιουλί^Λ' ilvai ά 
αυτψ ^υσ-βηρατον. Sio κλι ΦιλτΙταν (paMOLi 
Ου^' υχ,η Ιχύυς ΐο-χατος iH^vyi. 

Ι Alibi Je το/. 2 υγ.χνις edd. Et fic dein conftanter cum xx. 5 aKmo- 
^fvov edd. a/voft)//. ms, A. 4 Malebam Ku/». υχκ» χαλίΤ» τον fpv^p, 

— Dcus vero ei efl facer hycas. 
Numenius vero , m Halieutico : 

Autfparunij aut hycas praedatores ^ aut phagrum 

ad faxa vcgantem. 
Timaeas autem , decimo tertio HiAoriarum libro , de 
Siciliae oppi^ulo verba faciens , {Hyccara oppidum di- 
co) nomen inveniiTe ait oppidum ex eo , quod, qui 
primi mortalium in eum locum veniffent, pifces ibi of- 
fendiflent, qui hycae vocantiir, eosque praegnantes ; 
quam rem illi in augurium vertentes, Hyecara nomeri 
impofuere loco. Zenodotus vero ait, Cyrenaeos hyca/n 
nominare cyprinum. Hermippus autem Smyrneniis, ia 
Commentariis in Hipponaotem , hycam intelligit iuUdcm ; 
effe autem piicem , ait , venatu diiiicilem i itaque Phile- 
tam dixiffe : 

Nec hyeas plfds popemus effuglt. 204 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 12. 

CXXXIII. φ ΑΓΡΟ Σ. ^τηυσίτττΓύς y ϊν §ίυτ(^ω 'OfJioiciuv, 

Phagrus, ""^Ρ^^'^'?'^"* Φ>?<Γ/μ ilvctty φαγρον y ίρυύρϊνον y ν^ττα.- 

ρ ^'^^ Ίον. Ύ.^ννι\ΐΐιηυσί ^" uvtcu κλι Ι^ον^ψιος ϊν τοις ττοο- 

κιψίνοις. Άρίσ-τοτίλης St, cr^pxo^^ysi' , Qyi(tiv t «ύ- 

τοι/ ihicti , Kcii μονηρ'ή Kup^iav τβ ίχαν τρίγωνον , 

ecKf^u(iiv τί ίαρος. 'Ε^τίχμρμος i\ h ' Ιάβας γύ^ω , 

'Amgy ' φα,γροι τι, και λάβραχίς, — 
I^lvyif^ovivii L• Λυτών κλι ^Ιίταγϊν>;ς ϊν QovpiOTnptrciiq. d 
Ά/^ε/ψ/Λ? (ί' h ILovvca' 

'Ορφοί<η , * (Γίλαχίοις τε , Kafc< Oaypoii /Sap^. ' 
Ίκεσ-ίδ? (ie φ>;(Γί' * „ Φάγροι , κα< χρό^^ίς , xcfci ά?- 
θ^ίΛ? , ΚΛί α,ΚΛρνα,νις , κα; βοφύ< , κΛ; συνό^οντίς , κΛ< 
συνΛγριόίς , τω jtAEi' ysvsi 7rupcL7rAv\(rici νπα,ρχουσ-ι 
γλυκ,ίις τί γΛζ , »«< τταρασ-τυφοντίς » κα< τροφι^Λοι," 
κατά λογον ^e και ^νσ-ίκαρίτοι. τροφί(Α,ωτίροι S' αυ- 

I Xovfc vulgo h. 1. 2 'O^f sTc vulgo» 3 «««i ^5;ca. edd. *« 
ygi^ot. ms. ^. absque accentu. 

133. Phagrus. Speufippus , fecundo Similium , fimi- 
les effe ait phagros, erythrinum , hepatum. Meminit 
eiusdem Numenius, euius teftimonium paulo ante ad- 
pofitum. Ariftoteles vero, carnivorum effe , ait, & fo- 
litarium : babereque cor triangulare , & vigere aeilatfcv 
Epichannus vero, in Hebes Nuptiis, ait : 

Avnes , pha^riqui , & lahraccs. 
Meminit eiusdetn & Metagenes in ThuriopeFfis. Amei- 
pfias vero in Conno : 

Orphis, fdachiisque , & phagris {eris) cibus. 
Hicefius autem ait : «Phagri, & chromis,& anthias,. 
& acarnanes, & orphi, &: iynodontes, & fynagrides, 
genere quidem finitimi funt : nam & dulces, & adftrin- 
gentes , & multum nutrientes ; eademque ratione etiam 
excretu difficiles. Largius autem ex his nutriunt car- ρ. 327• L Ι Β Ε R VII. 205 

7uv 01 σα^χ,ω^ίΐς και yicu^itTTifiei , ίλαττονα τί ττιμί- 
λψ iXCVTig. 'Apxia-TfiaTog Si <^η«Γί' »,Έίψου ά,νΛΤίλ- 
λοντος §ίΙν τον φάγρον ϊσ-βίίΐν» 

Αι^λω τ, Έ^Ιρίτρία, τι , κατ ivKifJLivovg αλός οΊκονς, 
€ Τψ κίφαλψ ^' αύτον {χόνον ωνου , και (Χίτ ίκα'νης 
cvDOiov' τα Si λοιττα ^ofjLov fxt}^' ίκτω ίνίγκνις." ^ 
Ι^Ιν/ι[Α,οηνίΐ του φαγρου και ^τράττις, kv A.viiJLVOfxtrJcf,' * 

ΥΙοΚλους οη μιγάλοης τε φαγρονς ϊγκά'^ας. ^ 
καί ίν Φιλοκτητνί' 

Κατ ilg ayopay ^λύοντίς, άκρους 
ί'^ωνουσιν ^ μίγάλους τε φάγρου^ 
και Κωτται^ων άτταλων τί^ιάχη 
<rTpcyyu?\07rKivpouV . ^ 
io-Ti ^i και yivcg λίύου, φaypoς. η γαξ ακονη κατΛ 
ϊζ.ρ>]τας φάy ρος» ug φν,<τι \ifjt,fxiag. 

Ι /M»J' αν fViviyK»)C ed. Cafaub. /u»J' tlat\iiyy.Y\i mssti. Totus ver- 

fus cum parte fuperioris deeft ed. Ven. & Baf. 2 Αιμνο- 

^iSd edd. 3 ϊγχν^οϋ ed. Ven. & Baf. cum Ms. 4 ο^,ανουσΐ 
vulgo. J #T^oy'yu\(7rXfu^!i!T vulgo. 

nofi & qui magis terreni funt, minusque habent pin- 
guedinis. Archeftratus vero ait : Oriente Syrio comeden- 
4um phagrum, 

in Delo, 6* Eretriae, In fiahitationlbus marltimis bcneportuofis, 
Caput autitii elus folum erne , 6* cum eo 
caudam : reliqua vero nt domum quidem introferas, 
Meminit phagri Stratds etiam , in Leirnomeda: 

Multis fcillut phagris magnisqui devoratis, 
Et in Philoftete : 

Tiim in forum progrejp , coplofos 
emunt magnosque phagros , 
& tenerarum Copaidum frufla. 
teritium, 
Eft vero &. lapidis genus, phagrus. Nam cos apud Cre- 
tenfes pha^rus vocatur , ut tradit Simmias, 2ο6 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEiPNOSOPH. C 24. 
CXXXIV. Χ Α Ν Ν Α Ι. ΈττίχαρίΛος \ν 'Ίΐβας ya^of £ 

Ch ΑΝΝΑΕ , Μίγαλοχασ^,ο^άς τε xcivvag , 

^^^ . κηκ,τρατηλογάα-τορΛς ^ όνους, 

"ί^ΰνμψιος, h Άλαυτιχω' 

yiavvovg τ\ ίγχίλιάς τί , ^ κ«< ϊννυχίην ττίτινον. ' 

Mi'>/|WOv£i/£i <ί' Λύτΰυ κΛί Αωρίων^ h τω Πε^ίί Ίχ^ϋί^ΐ'. 

Άϋΐστϋτίλνις S\ h τω Πβοί Ύ^ωϊκων , ^ 7ΓθΐΗ.ι?\.ίρυύρον 

μίλαιναν αυτψ ονο/Α,αξίΐ , και 7roiKiAoypcif4>{Ji.ov » ^ice, 

το (λίλαίνοίΐς ypuf^i^,cug τηττοικίλύαι. 

. Α Ρ Ο Μ Ι Σ. ΛΛί τον-ου [/>νη(Λονίνζΐ ^τηχαριχ,ος, a 
Chromis. λεν^ν* 

Κλ< (Γκιφία; , χρομ,ίο,ς τε '' ί? εν τάί 

»jfli κΛΤΛ τον ^ 'Avoiviov 
ϊχ^υούν τΓΛντων άριστος, 
'ί^ουμ.ψίος J' εν Άλΐίυτίκω' 

Ι £XT^«*fXoy*(7T. edd. ι ττίλ/α? τ? vulgo h. Ι. j Alibi frirtver. 
•TTiruiVov coni, Gesn. ΙρΙτίμον Cafaub. 4 wf^i Zuai' ed. Caf. 
cum Epit. 5 Alibi χλομής τί vel χαίμιίς 9'. 6 Rcilius 

κΛττον alibi. 

134. Channae. Epicharmus, in Hebes Nuptiis: 
Hiantes admodum channas , 6• monfirofo ventre afellos, 

Numenius in Halieutico: 

Ckdnnos , 6* an^uillas , & noSlurnum puinum, 
Meminit eiusdem Dorion, libro De Pifcibus. Ariftoteles 
vero, in libro De Animantibus, e rubro & nigro va- 
riegatam channam nominat, & poecilogrammon , quia 
nigris lineis eft distindia. 

135. Chromis. Etiam huius mentionem facit Epi- 
charmus, dicens: 

Et fciphias , chroTniasque , qui verno tempore , 

lit ait Ananius , 
pifcium omninm optimus, 
Item Numenius , in Halieutico : ρ. 3^8. L Ι Β ER VII. 207 

'Ύκκην, ^ 'ή Κΰίλλιχ^υν, ψ χ^ό(Λΐν, αλλοηΤ ο^φόν, 
Κα< Άρχί(ττρ<χ,τας' 

ΎΙν χρψ,ιν kv ΐΐίλλνι Xtfi^vi fJLiyuLv ζ ί<Γτι L• ττίων > 

Χρτ'ςοΦΡΤΣ. ^ΑρχιτΓΤΓος ϊν Ίχύυαην' CXXXVr. 

'lepog 5 Άφροι^ίτης χρυ<ΓθφΔυς Κ.υύγΐαΙίΛς. ^ Chryso- 

, rp ν ρ, , .~ '/ ^ ^ 'Τ ^ "^ ~ ^ FHRYS. 

D ιούς ο ιχΒυς τούτους , (ρνια-ιν iKiiriog , ΚΛί τη yAu- 
κυτητι κλι τ^ Λλλ^ ίυστοΐΜΛ τΓΛί/ταν tivat Λρί(ΤΤονς* 
ilcri h Kcii τροφί(Α,ωτΛτΰΐ. Ύίκτονΰ-ι <ίε, ως φηιτΐ¥ Άρι- 
στοτίλης, οι/,οίούς τοις κίσ•τρ£υ(Γΐν , ου αν ττοταμοι piu^ 
σιν. ^\ννιμ.ονίύα «ί' αυτών χαι 'Έ,πίχαρμ,ος h ^Ιουίταις» 
9cai Αόύρίων ίν τω Πψ Ίχύυων. Έ,υπολις J", iv ΚολΛ- 
ζι, φ'ήσίν 

ραχμ,ων ίκα,τον ιχβυς ΐωνημ^ίνος , fAOvov ' 
οκτώ Λαβρακας, χρυτοΟρυς §ω^ίκα. "^ 

t Alias "Τχ»» mssti. 2 Vulgo Sv ΐ^ίροζ , μ χαι ev Άμβρ. ^ Ίιρονς 
ed. Ven. & Baf. cum ms. ^. 4 Κν^ιρΰας ms. £p. fed Kw9«- 
fiac idetn inter lineas. 5 οκτώ transponendum videtur cun» 
μί\ον. 6 χρναο'^ριις edd. 7 JsJaixct ms. A, 

Hyccanty aut eairichthyn , aut ckrominj fubindt 6• orphum, 
Et Archeftratus : 

Chromin Petk habehis magnmn ; ( f/2 Mitem phguk. 

aeflate ;) tjtque etlam Ambraclae. 
136. Chrysophrys. Archippus, in Pifcibus : 

Vtncri facer ckryfophrys Cytheriee. 
Effe autem hos pifces, ait Hicefius, & dulcedine & 
reliqua faporis gratia omnium praeftantiffimos. Nutriunt 
vero etiam validiiiime. Pariunt autem , ut fcribit Ari- 
ftoteles, quemsdmodum mugiles, ad fluminum oftia, 
Meminit eorLimdem & Epicharmus in Mufis , & Do-» 
rion De Pifcibus. Eupolis vero , in Adulatoribus, ait: 

Drachmis centiim pifccs cum emcnm , nonnifi 

οίΐΰ labraces , chryfophryas duodedm. ιο8 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 24. 

Ο Si 0-οφος Άρχίΰ-τρΛτΰς, tv τοΓις Ύττοζηκαις, λίγα' 
'K.fivaO^pvv έ| 'R^iOOv τον ττίονΛ μ,-η τταράλατη. > 
CV Κίαοι κ.αλϊου(ην Ιωνίσ-κον' λαβί S' αυτόν , c 

SfiifXfxct ^iAivcvncg (Π/χνου. ττλυ'Όν §i Viv ορ^ως, 
{£ Όλον οτΓτησας τταροίβίς, κα,ν ^ οίκύττηχυς. 
CXXXVII. ΧαλΚΙΔΕΣ* xcti τλ ψοια, S-pia-a-ah rpi- 

Chalci- χί^ίς, ϊρίτιμοι. Ίκίσιος (ρτ^σ-ίν' ,, Κΐ λιγόμανΛΐ 

DEs:&ba- ,/Γ\ \' -- ^ < ' ^'^ ^ Γ\ ' ' 

rum fimiles. Χ'^λκιόίς ΚΛί α jpccyoi , χ,Λΐ cti potCpidig , Keu ^ρίΟ•" 

σαι αχυρώνας, κ,αι αλίττίΐς, και Λ%νλο;. " Έττί-. 

χαρμος J" h Έίβας γάμω' 

ΧΛλκ /J^f 3•\ υίς τί , 'ίίρακΐς τί, χω ττίων κυων» 

^ύύρίύύν ^i χαλκι^ικας aiiTotg 6νομ,άζ%ι. 'ί:ζουμψιος ά 

— Χυ J*' αν και χαλκιά' ίκώψ 
* αυτως αμ,ττίίρΛίς * και ολίγψ μαινί^α. — 

Αιαφψι §i Ttjg χαλκί^ς ο χΛλκίυςί ου μ,νημο^ 

Ι Ά? 'niifuto edd. cum ms.j4. 

Sapiens vero Archeftratus, in fuis Praeceptls, fcribit: 
Chryfophryn ex Ephefo pinguem non praetermiue , 
qutm iUi ionifcum vocant : fumt illum autem , 
vtnerandae Selinuntis alumnum. Hunc lava probe ', 
ddnde tctum affum adpone , fi vd dtcem fuerh cubhorumi 
137. Chalcides; & harum fimiles, Thrissae, 

Trichide s , Eritimi. Hicerms {cnhxt : η Chalcidts c[\xzi: 

dicuntur, & hirci, & acus, & thriiTae; acerofi pHceSj 

minime pingues, & exfucci. « Epicharmus , in Hebes 

Nuptiis : 

Chalcidesque , fuesijue , & /iieraces , &• plnguis canis. 

Dorion vero chalcldkas has adpelJat. Numenius vero ait: 
— Tu ncmpe chalc.Jcm tUam 
furcd pewidc transfixeris atque parvam maemdem, 

DifFert vero a chalcide χα,κκίυί ^ (^c^xxdiii faber :) cuius ρ. 3iS. L Ι Β Ε R VII. 209 

ηνίΐ ΉύΛκλίίΰης ίν ΌψΛ^ΤϋΤίκω , κ,αι ^v^ur^/jfxog iv 
τω Πίρι Ύαρίχων' λίγων) αυτούς yiiiicrucii kv τί Κυ- 
ξικψων χωρά, , τηριΟίοίϊς τί ύναι και κυκλοαΜς, 
ΘρΙΣΣιΓν ^e (Α,ί(Α,ννιτΛΐ ΆρκΓτοτξλης \ν τω Π2/5ί Thrissae. 
Ύ,ωων KOU Ίχ^υων, kv τουτας' „Ί\1ονιμ>Λ Β-ρίτσ-Λ, 
e ϊγκ,ρασ-ίχολος , μίμβρας , κορακίνος , ϊρυ^ρίνος , τρι- 
v4. " ' ΊτίΧΙΑαη- ii ΕυτΓολις,ϊν ΚόλΛ>ιν' Trichi- 

Εκίίνος ψ φίΐοωλος , Ό? ίττϊ του βίου 

ττρο του ττΰλί^Λου μ.ίν τριχιόας ωψωνησ• Λταξ > 

076 ΤΛ V Z.cifxou §* ψ, νι^Λίωβολίου κρία. 
^Αρκττοφανης ϊν Ίτττηυσ-ι' 

Α; τριχίας ei γενοίντο ^ Ικατον του 'βόλου. 
Χωρίων §\ ϊν τω Πίρι Ίχβυων , kou της ττοταμίας μί- 
μνηται 3-ρίσ-σ-ης , κ,Λί τψ τριχί^Λ τριχίαν ονομιζζζΐ, 
'NικoχΆpy,ςt Αημνίαις' 

Ι Abeft Tpr/J( ms. Ερ. α Τ^/χιϊν ms. Α. cum ed. Ven. & Baf, 
3 y£voia3' apud Ariftoph. 

Heraclides meminit in Opfartytico, & Euthydemus ia 
libro De Salfamentis, qui ait, gigni hos in Cyziceno- 
rum regione, effeque rotundos & orbiciilatos. Thris- 
SARUM vero Ariitoteles meminit in libro oe Amirin- 
tibus & Pifcibus, ubiait: «Locum non mutant, thrif- 
fa , encraficlOlus, membras, coracinus, erythrinus , tri- 
chis.« Trichidum vero mentionem Eupolis facit, in 
Adularoribus : 

JHe parcus crat , qui fimel in vita 

ante belliim trichtdas obfonatus efl , 

Samico vero bello , carncm fernbbolo emtam. 
Ariftophanes, in Equitlbus: 

Trichides β centum uno oholo venirent. 
Dorion vero, in libro De Pifcibus, fuvladris etiam thrlf• 
fae meminit; & trichidem trichiam noimmx, Nicocha- 
res, Leraniis : 

Athtn, Vol. 111. Ο 210 ΑΤΗΕΝΛΕΙ DEIPXOSOPH. C. 24. 

Ύριχίας ^ ^i Kcti rccg ττ^ν,^,Λ^ας ' τΛς B-vvviSag 
ίτΓίόαττνον ηκουιτας νπίύττλ'φϋς. — 
yWfivifjiva^agig τας S'vvvi§ug ολίγον. ΤΙλοίταν , f 

'AXiiuofXi-jog ^ τΓοτ ctvTov ii^ev αν^ραχύη , ^ 
μίτΛ ττ^ηι^νά^ν' ^ και,τηιτ αφηκ\ *^ όπ ην 

Όμοίως 06 ΚΛί Άρια-τΰτίλης ϊν τη^'η-τω Ύ.ωων Μβ- 
fiouv' \)/ ^ί τω ίτηγρΛΟομ,ίνω Ζαϊ'κω , τριχίι^α. Ύων 
Si λίγομινων 'ί<Γτιν , Ότι ~ '/ι^ίταί όρχηιτζΐ y.cti coS^, Kui 
Eritimi, ακουατας civoLTTviSot, ίκ της Β-αλά^σ-ης. Ύων <ί' Έρΐ- 
ΤΙΜΩΝ ιχΐΐΛ,ν^ιται ΐΛωοιων' λίγων κα,τα, το αυτά 
ττΰΐίιν ταις xaAKi<nv 3 'ήοίΐς όί itvcti τας iv υττοτρίμ,- 
^ιατι. Έτταίνίτος ^\ ίν τω Πίρι Ίχ^υων 3 φηα-ί' ,,Ι'λ- 

I Tcf/jciuAz vulgo. ζ Forf. 7rp;)//.vaJ«c, ut niox. 3 ί\ΐίύ- 
μΐΥίζ mssti & ed. Ven. i^ Baf. 4 fiJov aKJ^a^jUi) edd, cum 
ms-A. 5 'Trpfy.a.LKiv ed. Cai". 6 αφίΤκίν vulgo. 7 /β-ότ; 
( pro (στ)ν , OT/) ms. ^. Tpiyjoa. tcv 'Kcyiy.tysy cTi edd. S ί<- 
v«« κ Λ i £v corr. Caf. 

' Trichias vero , & prcmcdas thynr.idas , 

in cotnam adfofitas ingcnti copla. 
( Premnadas vero, [^ut premadas '\ dicebant thynnidas. Sic 
Piato, in Europa: 

Pijcjns vidlt eum aUquando tanta mole , cui ferendae vir 
vix par ejfet , 

inter pnmnades : mox vero d'im'ifit ^ qiila boax ejfet.^ 
Similiter vero etiam Ariftoteles [trichiam voc^ty} quin- 
to libro De Partibus Animalium : in illo vero qui Ξωί- 
xof ( id eft, de Animantibus) infcribirur, trichidem no- ■ 
minat. De hoc pifce fama eft , gaudere eum falratione 
& canru, auditoque canru profilire e mari. Eritimo- 
RUM Dorion meminit, dicens, eamdem horum ratio- 
nem eile atque chalcidum ; effe vero inprimis gratos 
ciim intrito. Epaenetus vero in iibro oe Piicibus ait: ρν 3^-SN L ί Β Ε R νΐί. αΐϊ 

'?Siv' cruaoiL•, ^ ψ hia κοίλου(η χ,υνος ihva ^ χαλκί^ 
a Sug , τας καλουα-ί και a-uprjivcvg' ίΐατίΐΑ,ους' ^ Ιίρακ,ϋ.' 
^ίλι^όνα" Άϋΐσ-τοτίλης S\ iv τηι/,τττω Ύ^ωων Ίσ-το- 
ρίας, "^ (rafSivovg αυτας ^ χαλίϊ. ΊίαλλίΐΛ,Λχος ^\ 
ίν ΈύνικΛίς Ovouacriaig , γράφίΐ ούτως' ,/Εγκ^ΐΛ" 
σίχολος , ϊρίτί^Λϋς' 'Χ.αλκ'/ΐΰονιόί. τρ<%/Λ<5ί , χαλκις , 
ίΚΤΛζ , ^' Λύψνη/' iv οίλλω ^ί ^ιμι. ϋΛταλίγων 1•χβυω\ι 
cvouci<riuig, φησΊν' ,> Οζαινα, oa-f^vAtov' Θου-αΰΐ. "^ 1ω- lopesr, 
της, ψπ^ΛΟί' Άβψΰΐΐΰΐ.^^ Των Sg Ιωττων μνη^Α^νίνίΐ 
'Νίκαν^ρος, h Βοιωτιακω' 

'Ώ,ς S' ότΓόΐ Λ^^φ" Αγίλίΐ(Γί νί^γιναα-ίΤίν ^ Ιωττων 
Yj φα,γροι , η (τκωτης α,ρίίοης , ηΐ και όΰφος. ^ 
h ΆοιττοΟαν^ζ <^' iv Όλκΰία-ιν' 

Ώ, scOtKocaty.oy ,^° Ιττίς h αλμνι 

1 σμυρΊύχ viilgo h. 1. i xuvoc ε•3ν3ιν corrigunt. xivof εύναϊ 

irs. -^i. ■? Perperam ίμμζνς ta.Cz^, 4 Μ 5/1 «α- ν corr. CaC 
5 Λυτούς delideraiies. 6 Re£tius fuerlt ί'χτά,οα. 7_5^cup(ot 
vulgo, velut nonien pifcis rscenferctur. 8 ay?\«3-iv siysyfits-jv 
edd. 9 J^q)iiiedd. 10 •κχχο^α.ίμ uy Gorr. Br. 

«Muftelam: fmaridem , quam canis cublle nonnulli ad» 
pellant : chalcides, quas &L• ^zrdlnos ν ocznt: eritimos: 
jiieracem : hirundinem. « Ariftoteles vero, quinto Hi- 
ftoriarum Animalium , fardinos eas ΛΌ03ί. Callimachus 
aiitein , in iSominibus apud diverfos Populos ufitatis , fic 
fcribit; » Encraficholus , eritimus: Chalcedonii.' Trichi- 
dia , chakis , iftara , atherine. « In alia vero operis 
parte, nomina recenfens pilcium, ait: vOzaena, os- 
mylion: Thurii. lopes , eritimi: Athenienfes. « lopurti 
vero meminit Nicander , in Boeotico : 

Ut cum circa greges recens natorum iopum 
fivt phagri , five forliores fcopcs , five. etlam orphus^ 
Ariilophanes vero, in Navibus onerariis : 
'infeliXi qui in muria 

Ο i ΤΑΕ. 212 ΛΤΗΕΧΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 24- 

ττοωτον ταχίο^ν ατηβαΟ^^ΐ» 
τους γαο tlg το ατταν^ρακίζαν ίτητη^ίίους ιχ^νς ίΐς λΑ- 
μψ ατηβατΓτον' ην κ,αι Qaa-iety ίκά,λουν Λλ(Λψ. ως 
Kcii ϊν ^Ο'ή^ιν ο αυτός Ον,τι ττοιγιτης' 

Κα< ya^ τΓρότίοον ^ις άίύρΛκί^ν ά,λμψ ττιων. 
CXXXVHI. ρ α',τ τ α ι. 'Έ.7Γίΐ J" iVTuZQct του λόγου i(rfA,iv , 

Thrat- ττροϋΐίιλίγ^,ζύύ τί ττίρι Β-^ίΟΊτων' φίρί ύττωμ-^ν , τίης 
ίϊσ -iv αϊ ΤΓΛΟΛ Άρχίττττω ϊν ΊχίυσΊ τω S'pa[JLaTi S-poLT" 
τΛΐ. ΚΛΤΛ τας σ-υγγραφα,ς γα,ξ των Ιχύύων και 'Αθη- 
ναίων ταυτι ΤΓίΤΓοί'ή'/Λν' 

Άτΐο^^ΜΛΐ ^' οτα ίχομ,ζν αλλήλων' ρ• 

Υιμ,ας {Χίν τας ^τρ^ττας , 

και α,ζίρίν'ήν τψ αυλητρί^α, 

και (τν,τηαν τψ <τυρσου, και τους τριγλίας, 

και Σ,ύκλίίί^ΐΐν τον αο^αντα^ 

και Άναγυρουντούίν τους κορακιωντας , * 

1 xofitxtUYaLi Epit, 

ante trichides merfus εβ. 
Nam pifces idoneos qui fuper prunis torrerentur, in 
muriam prius intingebant , quam etiam Thafiam adpel- 
labant. Sic vero idem poeta etiam in Vefpis ait: 

Prlus enlm bis anthracidum muriam cbihit. 
138. Thrattae. Sed quoniam in hunc fermonem 
incidimus, poftquam de thriffis verba fecimus, dica- 
mus, age, ί Arjrr je quaenam finr, quae apud Archip- 
pum in Pifcibus memorantur. Nam in Foedere inter 
Pifces inito & Athenienfes , haec fcribit poeta : 

Rcddamusque quae alteri ab aheris habemus : 

nos quidem Thrattas ; 

& Atherinam tihicinam ; 

& Scpiam Thyrfi filiam ; & TrigUas ; 

& EucUdem , qui fummum magifiratum ξεβίί; 

6" ex jina^yrunte coracionus • (vel, coraciones ;')i ρ. 329- L Ι Β Ε R VII. 213 

κα< κύύβιου του ^ctKcif^iviQV τοκ^ν» 

και βάτ^Λχον τον ττάοΐ^^ον τον ϊξ 'Ώ,ρΕου. 
Έι/ τούτοις h τις ζψ^σΐιι ττοίας S -ρΛττας ττα^α τοις 
\χ^ύ(τιν ίΐναι (Γυ{^βίβηΛίν , α.ς λτγο&λι τοΙς Λ^^^ω- 
ΤΓΟίς a-vnikncLi. Έττε/ ουν ΐ% μ,οι (τυγγίγ^ΛτΓτΛί η 
TTipi τούτου, αυτα^τακαιριωτατα, ιννλζξ,ω. Ίχύύ^^ν ούν 
ά ίο-τιν Λλη^ως η S-fic/.TTci Β-αλάττιον. και μνψονίυίΐ αυ- 
τού ΊΑνΥΐα-'ψ,αχος Ιν Ίπττοτρΰ:^^ ττοιητης cJ' ίστιν ού- 
τος τνις (Λ,ΐσγις κω[χωόιας Myii ο ούτως 

Μυλλο?, λίβιας» σ-πάρος, αιολίας, 

Β-οΛττα, χ^λιL•v , κα^ιις, τίυ^ίς. 
άω^ούίος c5" ο Άσ-καλωνίτης , h τω ογ^όω 7Γ(>ος το'ΐς 
Ικατον της Αί^ζίως σ-υν αγωγής y Β-ίτταν^ γβάφίΐ' 
'ήτοι η^χαρτηαίνω τη^ιτυχων τω of3ay.aTi, η όια το αη- 
Β-ις του ονψατος αυτ)ις ^()ύω<τας ίζψίγκ&ν. όλως ϋ 

1 Fortaffe θ/>«ττΛν vel ^ρίττΛν hlc oportebat, & paulo poft τΌ 
Μί ^ρήττχς (vel θ•/ι?ττ»( ) cvc/.t«. 

& Gobii Sulaminn prolem ; 
& Batrachum , adfijforem , ex Ono. 
Inhls, quaerat aliquis, quaenim tandem fint inter pi- 
fces thrattus , quas iUi hominibus fe reddituros pacifcun- 
tur. Quoniam igttur fingulatim nonnihil fuper ea quae- 
ftione a nie fcriptum exftat , nunc nonnifi quae maxi- 
me ad rem pertinent dicam. Scilicet revera pifciculus 
marinus illa thratta eft. Meminitque eius Mnerjmachus, 
mediae Comoediae poeta , in Hippotropho, ubi ait : 
Myllus , Ιώ'ΐΛΒ , [fdrus , aeolias , 
thratta , hinindo , fquilL• , ΙοΙΊζο. 
Dorotheus vero Afcalonita, oftavo & centefimo libro 
Colleaionis Vocabulorum, thettam [an thrcttMn?} fcnbit; 
five quod corrupto fabulae exemplo incidit , five quod 
ipfe, cum infolens ipfi videretur iiomen, fic corrigens 

Ο 3 114 ΑΤΗΕΧΑΕί DEIPNOSOPH. €. 24• 

ού^^ ίΰττιν 70 της Β^Ύτνις ^ ovcfjLct ττΛζ ov^ivi των Ά τ- 
τικων. οτί ϋί -σ-^οί,τταν ίλίγον το -σαλαττιον ϊχ,ύν- 9 
^ioVi ΚΛί' Ρίναζοίν§^ί§•/ις ττΛΰίστησ-ιν , h AuKGVjiyca Af- 
ycuv ούτως' 

' \\cii συμτταίζ^ιν ' noocLicivi^Uig- 
μίτΛ TrioKiSiojv και Β'ΰο.ττίόίούν. 
Κλ< '^hvTiOctyvjg % kv Ύυρο'ήίικω' 

Α. ό^' /if^op S' ΑλΛϋνς (.στιν. ^ ϊν yct^ τοΖτο uak 
το λοιττόν \ττι , Kcii κακώς ctKcvcrofJUoLi. 
Β. Ύί ο'ήτα τούτο -j Α. ^^ι•>:τταν, η ''!/ηττά]ΐ Τί]/\ Jjf 
f^upciivciv, ij Kdy^ov τι μ,οι οωοπι uiya, 
Β-αλαττιο))^ 
CXXXI X,. ΨηΤΤΑΙ. ΊΛυτΛς ί^ιοκλης h το7ς 'ίψτψις 

Passerj }&αταρι^μ,ίιτΛΐ. ^τηυα-ιττττος S\ kv ^ (^ίυτίοω O,ac/wK, ί 
^ταραπληοπΛ ' (^'/^(τιν ίΐναί yi/rrav, Ιόουγλω(Γ(Τον, Tctir 

ι VulgO το τ'ϊίς ^ρίττχζ 'o-.Oy.u.. 1 α,μ-τι'Κίά.ζίΐν h, 1. ed. Ven. & 
Baf. cum ?vls. 'τνμ'ττΚί.ιηΛζΐίν ed* Caf. 3 ίλιιύς si-jiv ed. Baf. 
& Caf. 4 £v ahsque ί' edd, 5 ■^up*7rXiisi*•.• edd. 

edidif. Omnino autem thetue [fjve iAre/iize] nomen apud 
nullum Atticorum reperitur. Sed , thmttam Atticos di- 
xiffe marinum pifciculum» A.naxandrides etiam palam 
facit, in Lycurgo his utens verbis ; 

Et colludms cor.icinldiis f 

cum percidiis & thrattidUs, 
Et Antiphanes, in Tyrrhenico: 

A. ΡαζΟ Haliicenfis φ, Huc cnini unum mlki 
εβ rellqiium , nt male audlam, 

B. Quid hoc tandem ? A. Tkrattam , aut pajjenm alnjucmt 
aut muracnam y aut nefcio qiiod jn^snum mihi dabk 
malura marlnum. 

139, Passsres. Hos Diocles m fjccloribus duriori- 
busque numerat. Speufippus vero , fecundo Similium, 
fimiles eii; ait, paiTeremj bugloiTum, taeniaoi. Afifto- ρ. 330• L Ι Β Ε R VII. 215 

νίαν. ^Αρισ-τοτζλί^ς S\ h TrifjuTrrct) Ύ^ωων Mo^/<yv, ' y^a- 

<p6t* 5} Of^oicug Si Kcii των ιχύυ^ίί^ν cl ττλίϊσ-τοι λτγλ^ 

- τΜτουσ-ιν , ciov οι χντοι , οι τω οίκτυω τηραχοι^ίνοι , 

Xfofzig, 'iliyJTTct, S -υννος ■> TryiXeifxvg , κ,ίσ-τρίυς, χαλκί- 

a ^ig, κΛί τα, toiuvtu/' ^ 'Εν Se τω Uepi 'Σωϊκων' „ ζΐδ- 
λα,χ*], Cr,a-i' βους, τ^γων , νάρκη ^ β^ιτις , βάτρα- 
χος ) βούγλωττΛ , \]^νιττ(Ζ , [χυς. " ^ Χωρίων Si , h τω 
Ιΐψ Ίχβυων, γρύφίί' ,ίΤων L• ττλατίων, βουγλωττον, 
'ι^ηττΛν , ί(ΓχΛρον 5 Όν ααλουτι κα,ι κοριν, " ηουγλωΤ' 
σους J" ονοΐΑ,ύζξΐ κλι ^Έ,πίχαρμ,ος, \ν ΥΙβας γύμ,ω' 

vctiviSiq τί βουγλΰύα-(Γθί τί κ,αι κί^αρος. 
Λ.υγκίυς ^' ο ^Λ/χιος , ϊν ^ΕττκττολαΊς , τας κ,αλλί- 
στας γίνίσύαί , Οησϊ , '^/ηττας •/ΤίρΛ 'RXivcrlvct της Άτ- 
τιχ,ης. Άρχίίττρατος Si. (^η<Τίν' 

Υ,ΙτΛ λαβ^ν '^ψΤΛν μΑγάλψ , κα< την νττΰτρηχυν 

b βουγλωσ-σ-ΰν y "^ τηρι ^Λλκί^Λ κί^νψ. — 

Ι ίν Ίί'ιμττται Ζύ-ων 'Ιστορία? ed. Baf, fv 'κή'.'τηαι Mo/>ie<)v ed. Cafaub, 
2 X£t< ToiauiTcL , absque τώ. edd. 3 σΖζ corrigunt viri doilr, 

telesvero, quinto oe Partibus Animalium, fcribit: »Si- 
militer & pifciculorum plerique fetnel pariunt, veluti 
qui χ,ντοί (quafi irofufi) dicuntiir , qui reti conclu- 
duntur, chromis, paffer , thynnus, pelamis, mugil, 
chalcides, iy. id genus alii.» In libro vero oe Animan- 
tibus: »Cartilaginei, rnquit, funt : bos, paftinaca, tor- 
pedo, raia, rana, buglotta, {five , folea,) pafter, miis." 
Dorion vero, ne Pifcibus, fcribit : » Ex latis, biiglattum, 
palTerem, efcharum , quem & corin vocant. « BugloiTos 
vero etiam Epicharmus noRninat, in Hebes Nuptiis: 

Hyaenldesque , buglofficjue , 6- citluirus. 
Lynceus Samius , inEpiftolis, ait, pulcerrimos paiTeres 
gigni circa Eleufinem Atticae. Archeftratus vero ait: 
Diinde fumendus magnus pajfir , & fubjfpera 
bugloffiis 3 circa vencrandam Cfuilcldem. — 

Ο 4 2ΐ6 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 54. 

Rh,ombuSa ^ '' ' C" λ ^ '' ΧΤ ^ ' Λ.Τ ^ ^ 

TO ovoiJLct ιί.ΑΑψίΧ,ον. i\ ctv(nKj)UT>jg > £v IN αυκληοοις » 

ίΤΡοαττων §ί τίΰΐ γλαυκού του Ιχύυος , ϊτηφ&οίΐ'' 

Α. Α< |oi;/io;v;|fiie;Tgi , Λς κλυόων Κ'ίί οινικός 

ΤΓΑίτων ΛΟίίΓΤΛς εν τοττας τταίόίυίΤΛΐ 

Λίί ΚΛί -Jictv TifA.U(ri (^uxT^aoov κορψ, 

Siiyrvc/jv OTCLv TrtfjLTrcixri ^uujxt ναυτίλοι. 

Β. Ύρίγλαν λζγας , γαλακ,τοχοίϋτα Έικΐλος 

ον ^ ττηγ^νσ•' όχλος pO|tt/3fi. ^ 

^^^* Ile;rA?j^ut;xoTg5 τ;?!/ Π?ρί Ίχζυων γίνο^ίνψ τοΙς Sit•• 

Conclufio. 5riOO-Oi^iCrT£i7i Λ£ί3λ£ίΓ%<ΛΙ' , ώ Ύ ί^χόκ^ΟίΤίς y οώτΟΧ) TQVC 

λόγον κατα,παυσ-αντζς , ΰ μ,νί η και άλλων <roi Su 
βαα}{Α,ατων , 7raf>aui](royAv σοί ^ και α Έ.υβουλ.ος ίίοη^ 
Ktv ίν Αακύ)(τιν , t] i\y\^cC 

npoj Ίου-ΐοκτιν '* Si τταμα-ται (rot 

ι ο legebam , & mox a />o,w.i?ic. 3 τΓΛ^Λθίίσο/κίκ' ^ai edd. 4 Vul- 
go ΐΙ(οί τούτβίί. 

Pafferem vero Romani rhombum vocant , quod graecum 
eft vocabulum, Nauficrates, in Naucleris, poftquam de 
giduco pifce dixerat , fic pergit : 

A. Fulvae illae , quas fluilus Aexonicus 
omnium optimas , qiiae ubivh locorum funt y nutrit: 
quibus etiam Deam venerantur Luciferam virginem , 
coenarum quum dona mittunt nauticl. 

B. Τη^Ι^ηι (muilum) dkis , colore laBis iirius , Siculum 
quod fpijfat vulgus rhombo, (i. e. circumaSlo cy- 

lindro. ) 
140. Sic quum abfolverimus Deipnofophiftarum de 
Pifcibus fermocinationes, tni Timocrates, finem hic fa- 
I ciamus iermoni : &, nifi quid aliorum ϊηΓαρεΓ defide- 

ras ciborum, aclponemus tibi adhuc quae EubiUus di- 
xit in Laconibus iive Leda : 
Pratter haec aderit tibi ρ. 330. L Ι Β Ε R VII. 217 

S -υννου TifAaxog , κρίΛ «JgA^^xiW, 
%o^Sai τ ϊ^ίφων » vjTra^ τε κα,ττ^ου , 
κ^ίοϋ τ όρχας j χολίκε? τε /3οο? , 
κοάνί£4 τ' «ρων , ν>?ίΓτ/ί τ' ϊρίφου > 

7rHVf^Ct)V i Λλλα,ς Τ6. ' — — 
ΈιΐΑφοώίίίέ'ί CUV ^ κΛί τούτων, ectirov ν\μ>Λς Kctt του (Τω- 
ιχΛΤίου ίΤΓΐμ,ίλίΐοίν ττοίνισ'Λσ^Λί , '«/Λ Jt/j/Jji^i τα f^iTci, 
7ctvTci ίύλογως (tituitUui. 

1 Vulgo iXXits τί. Sufpicari potuifles αλλ* τί, 2 Js edd» 

thynni pulpamentnm , porcellorum carnes , 

laiies hoedorum , heparquc apri , 

vervecis tefles , extaque bovis , 

capitaque ovium , intefllnum hoedi , 

venter kporis , hilla , lafies , 

pulmo y luciinica. — 
His igitur fatiatus , fine & nos curare corpusculum , 
quo deinde & aliis , quae fequentur , probabiliter veici 
poffis. ΑΘΗΝΑΙΟΥ' 

ΑΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟ Ν ΟΓΔΟΟ Ν. 2 Ι. JL Η Ν κα,τΛ TvjV \v(riTctviuv ^ (xMfice. «J' ίσ■τ^v ctyTff 

Lufitaniae τ^ί'^β^ΐρί^ζ > ψ vvv Ύού[Α,<ζιοί Ύ.πανίίΧ,ν ^ ονο(Α>άζου(η) 

iertihtas. ^ivjycvy.ivog iv^ciif^oviav Υίΰλυβιος ό ^Ιίγαλοττολίτης » 

cLvS^uuv cipi(7Ti TifjLOzpctTtg, \y T^ τίΤΛ^Τ)} και TfriotKO- 

στνι Tuv ']crTooict)i/i (^ησιν , ως αύτούι Suc την του aipog ^^\ 

ίυκρασίαν i και τα ζωα ττολυγονα και οΐ ανύρωττοι» ^ ^ 

Ι ΝΑΥΚΡΑΤΙ'ΤΟΥ conftnnter adiicit ms. Α. ι Libii 

numerus in ms. Α. ilc fignatus : Twv ηζ λ' ίγ')(^ tou h' . Η'. 
3 κατά. Αυτίτ. absque artic. edd. cum ms, Ep. 4 ΊστίΛνϊα.•» 
edd. 5 ΧΛ/ ivhp. edd. 

ΑΤΗΕΝΑΕΓ 
DEIPNOSOPHISTARUM 

LIBER OCTAA^US. X OLYBius Megalopolitaniis, optime virorum Timo- 
crates, felicitatem exponens terrae Lufitaniae (pars ea 
eiilberiae^ quam 5/7j/2/iiw hodie Romani vocant) Hifto- 
riarum libro quarto & trigefimo fcribit : efle ibi ob coeli 
felicem temperiem & reliqua animantia foecunda admo- 
dum , & hominum numcrofam prolem, &, quae gignun- ρ. 3 3ΐ• ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPN. LIB. VIII. 219 

ΚΛί ά έι/ τ^ χωαα, κ,αρττοι euJs ττοτζ O^iipovTc&i. ,,Ύό^Λ 
fMV yap uvToui, κ,αι λίυκοϊα, κλι Λίπαραγοι , κ.Λΐ 
Tce, τταοα,τΓλησΊΰί τούτοις , ου wXitov ^ιαλΐίττίΐ [Λψων 
Ύΰΐων. το (^i S-ciActTTiov οψύΐ' , καί Kcirct το ττλ'ήύος , 
Kcti κατΛ τψ χΰΥΐ<ττοτ'ήΤΛ, κχι κατά το κάλλος, μί- 
γαλψ ίχα r%u(popuv ττρος το yivo^ivov kv τγ καί' ή^ΑΛς 
Β-αλαττ}]. Κλ< q μ,ίν των κοι'^ων (τίκλος (^ μζ^^ιμ,νος) 
i<rTi * ^^Λχμ,ης' ο L• τούν ττυ^ων , ivviu οβολων Άλδξ- 
h Λν§^ίνων' του d*' οΊνου ^ραχιχης ό μίτονιτνις' Kcti ί^ιιφος 
6 (Α,ίτρίος θβολου , κ,αι λΛγοϋς. των ^' ύΐ,ρνων , τρίΜβο- 
λον Kcii τίτΩοοβολον^ 'ήτιμγι. ύςόίττίων^ ίκατον f^vag * 
α,γούν, TTiVTi ^ραχιι&ων' και ττοοβατον, ^υτίν' τάλαν- 
τον Sz (τνκων * τριών οβολων' μ,οίτχος, δραχμών ττίντζ' 
και βους ζυγιμος, ^ίκα. τα ^ί των αγρίων ζωών κραα 
cxiSov ουοί κατηζιουτο ^ τιμής , λΛΛ' ίν ϊττιοοηι και 
^afiTi τψ αΛ?<αγ'/ιν ττοιουνται τούτων," '}ίμιν oi ό Kct~ 

ι lungunt vulgo μίυίμνίζ ιστι. ι T^ic,?c\ov χλΪ τηρβ.ο'Καν ed. 
Baf, & Caf. 3 ^i Se'nt\w vulgo» 4 (Wv^f vrs.A. 5 χΑΤί»- 
ξιοΰτΛΐ ed. Caf, 

tur terra , numquam corrumpi. ^Roraequidem, inquit, 
in illa regione, & leucoia , & afparagi, & quae funt 
his fimilia , non nifi tres menfes iintermittunt. Marinum 
vero obfonijm, tam copia, quam bo.nitate & pulcri- 
tudine , longe antecellit ei quod noftrum mare fuppe- 
ditat. Porro hordei ^clus ( rreJimnus ea menfura eil ) 
drachma venit; tritici, novcm oboiis Alexandrinis ; vi- 
nl amphora, drachma; & mediocris hoediis obolo , item 
lepus : agni pretium , tres aut quatuor oboli. Sus vero 
pinguis, centum librarum pondo, quinque drachmis V5- 
nit ; ovis , duabus ; ficorum talentum , tribus obolis ; 
vitulus, quinque drachmis ; bos iugo aptus, deccm. 
Ferina vero caro nullo fere pretio aeftimata ei\ ; fed 
auftaru loco &i gratis hanc dant em,toribiis. <s Nobis ve- 120 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEiPNOSOPH. C t. 

λος Actjitjveriog τψ Ψω/χψ Αυα-ιτανίαν ίΚΛοτοτί ττΛρε- '■^' 

χων, ϊμ,ττίττλτ^σι τΓΟ,ντοίων αγα^ίων o(rfjfjt,i^t ^ (jlitci ' 

TCU ψ%ος κΛί fjLiyuAoC:povi»g " (^ιλοτιι/,ου^,ίνος , ου§ίν 

(^ifiof-imvg ^ ο'ίκοβίν η λογαρια. c 

"• ΐΐΰλλων Se λίχύίντων ϊτη τοϊς ιχύυ(7ί λόγων, ^η^ 

Pifces foiTi- Χος μίν ψ ο,γβό^ΐίνος ο Κυνδυλκοζ•. και 6 κα,λος Α*ιμ.ο- 

κριτος αύτον ττροΟύΛο-ας t^ij' Άλλα f /,ψ , αν^μς Ίχ" 

' 6tJig , κατΛ τον ' Αρχιττττύν , τταρίλίτητι ^ (^Su γα,ο kou 

yjfxag fjLiKpct ττροσΌψωνήτα,ι J τους τε opvKTOvg ιχουας 

ΚΆλουμΛνους , ci kv 'ϊΐρακλίία γίγνονται , kcci τηρϊ 

Ύίον του ΥΙόντου» τψ ΊS\.^λyισίoύv α,τΓΟίκίοίν , 1<ττορουντος 

TTtpi Λυτών ^ &ίοφρΛ(ΤΤΰυ. Ό J'' Λυτός ούτος Οίλοσ-Ο" 

(^ος KCU ΤΓίοί των ττ'ήγνυ (Λίνων (^ίΛ χίίμωνος τω κρυ- 

(ττΆλλω Ιττορητίν , οι ου ττροτίρον ακτύΛναντΛΐ , ού^Β 

Ι Deeft μίτχ edd. ζ μιγαλόφ^ονα edd. 3 «pfiso/^svoif edd. cum 
ms.^. 4 Vulgo rapiXiTriTs. ύίί yh.p &c. absque parenthefi. 
Quare ■πΛύΐλίηετί τ< corrigit Cafaub• 5 ττ^βί st-jnZ edd. 
6 oik χ^ιιμοίνΛ edd. cum ms. A, 

ro apud praeftantiflimum Larenfium , quoties ab eo ex- 
cipimur , pro Lufitania R.oma eft : ita nos ille quotidie 
omnis generis bonis rebus implet , atque etiam iuxta 
ciborum voluptatem liberaiiffime amiciffimeque nos 
profequitur, nihil aliud domo adferentes, praeterquatu 
disputatiunculas. 

2. Igitur de Pifcibiis multae quum agitatae eiTent dis- 
putationes, fatis quidem adparebat molefte rem ferre 
Cynulcum; fed eum praeveniens elegans Democritus, 
fic eft exorfus: At enim , ο viri Pifces , ut cum Ar- 
chippo loquar, omifiilis vosquidem (nam & nos opor- 
tet obfonii aliquid in commune conferre) cum fojjiles 
qui dicuntur Tpifcts , qui Heracleae gignuntur , & circa 
Tium Ponti, Mileftorum coloniam ; de quibus Theo- 
phraftus narrat : tum vero quae idem philofophus de 
induraiis pcr hytmtm in glacU narravit, qui non prius ρ. 331. L Ι Β Ε R VIIL 221 

χ,ινουντΛΐ, ττριν uv ϋς τας λοττά^οίς ϊμ^βλγι^νης ίφων- 
ύ ται. \Sicv Si Trctpct τούτους σν[χβαίνίΐ, το τη^ι τους ϊν 
ΐΐαφλαγονία. ορυκτούς κάλου ικανούς Ιχβυς yivofievov, 
cpvTTifructi yet^ κλτλ βαύους ττλίονος ^ τους τόττους, 
ουτί TTOTUfAouV ϊπιχυσ-ας ίχοντας, ουύ' ίτίρων ^ ναμ,Λ- 
7ων i και wptcTKiiructi tv αύτοϊς ϊχύυς ξύοντας. 

"^Ινασ-ίας L• ο Ύϊατρίυς , \ν τω ΥΙίρίττλω , τους \ν ^^^• 
τω Κλε/το^ί τΓΟταμω , (^rjcriv , Ιχύυς φβίγγίΰ-βαι, καί Pifces νο- 
τοί μονούς ΐίρηκοτος Άριιττοτζλους φύίγγίσ-βαι σκά- 
ρον ^ και τον τΓΟταμιον χο'ϊρον. Φιλοστίφανος h, ο Κυ- 
ρφαϊος μίν γίνος , Καλλίμαχου ii γνώριμος , kv τω 
e Πίρι των τταοα^ύζων Τίοταμων , ίν Άροανίω , "^ φησ), 
τω τΓοταμω ^ict Φίηου piovTi, ιχ^υς ύναι φύίγγομί- 
νους ομοίως κίχλαις' καλίκτύαι ο' αυτούς ττοικιλίας, 
Ίί^υμφό^ωρος ^' ο 'Έυρακοζπος , ^ ίν τοΙς ΤΙίρΙττλοις , 

Ι Vul^O xatTot. βίΒος ■nXscv ec fcyc τοτΤ, 2 ούτι '^ipjuu'V vulgo, 

Forf. ούτι φ uve pZr. 3 σν.ά.φρον edltt. vett. χάττρογ ed. Caf, 
4 'Aopyii vulgo. 5 Ένροί-κούσιος edd, 

fentiunt moventurque , quam in patlnas conieili elixen- 
tur. Sed magis etiam fingulare eft , quod de foiTilibus, 
qui dicuntur, in Paphlagonia pifcibus idem tradidit, 
effodi ibl aJ infignem altitudinem fcrobes iis in locis, 
quo nec amnium eft adfluxus , nec aliaruni aquarum, 
reperirique inibi viventes pifccs. 

3. Mnafeas vero Patrenfis, \n Veriplo ^ plfces ίη CII- 
tore fluvio, ait, efle vocaks ; cum , folos fcaros & flu- 
vlatiles porcos vocem edere , fcripferit Ariftoteles. Phi- 
loftephanus vero , genere Cyrenaeiis , Callimachi fa- 
miliaris, in libro oe Fluviis mlrabilibus , in Aroanio 
fluvio, qui Pheneum perfluit, pifces eiTe, ait, vocem 
edentes turdorum voci fimilem ; vocari autem eo^poe- 
cilias, Nymphodorus autem Syracufius , in Periplis , 121 ATHENAEr DEfPNOSOPH. C 4. 

rifces cicu» £i/ τω 'Κλωοω ττοτΛ^,ω λάβοαζάξ ύναι , φ',-,τί , kou 
ίγχίλίΐς μίγαλας , ούτω τώΛΟΌυς , m iK των %gi- 
ρων Stxi(7Ucti των ττ^οίτ^ί^όντων ίίρτους. Έγοά Si kv xy 
χα,τΛ Χίζλκ/οΛ 'A^g^iucrw Tiiictfjuai , '{(τως όί και νμων 
Ci ττλίΊβ-τοι , Ki(j-Tf>iig χαρΰηύίΐς , κ«< ξ,γχίλίΐς ίίωτκχ, 
ΐχουίτας Λργυξχχ, και χουσ-α. , λα^/.βαΐ'ουσ-ας τί και 
^αιχβανοντας ττα^α των ττροα-φίροντων τΰοΟας » τά τ& £ 
ατΓΟ των \ί^ιίων σ-ντλαγχνα , και τυΰους χλωμούς, ^η- 
μος §\ iv ίκτω AjjAiisJoi* ,,Άύψαίοις, <^η(η, ^νομίνοιζ 
iv Α'ήλω τψ χίονιβα βύ,'^ας ο 7ra7g ττ^ο^ψιγκί , καν 
τξί φιάλι^ μίτΛ , του ύδατος ΙχύΖς κατίχΐίν. ίίττϊίν ού9 
αυτοίς τους των Αηλίων μάντας, ως Kvpiivcrovs-i της 
Βαλάΰ-σ-ης, " 

^^' ■ ΥΙολυβίΰς ^' , \ν τ^ τΕΤ«ρτ»ι και τριακοιΐτ'^ των a 

FciTiles Ίττοΰΐων , [Λίτα την ΥΙυρηνην , φηίτιν > ζως του Νλ^* 
Gallia. μ>ωνος ττοταμου τηόιον uvai, οι ου Cipicruai ττοταμονς 
Ίλλίβίριν ^ και Ύόο-κυνον , οιοντας τταρα ττόλίΐς Όμω- 

I τι^Λσαους ed. Baf. & Caf. 2 Ίλίβιρνιν edd. 

ait, eiTe in Eloro fluvio labraces (lupos) & ingentes ώ/ι- 
pillLs , ita cicuns , ut e manu offerentium frufta panis 
capiant. Ego vero in Arethufa prope Chalcidem ipfe 
vidi , fortaiTe autem etiam veftrum plerique , mullos 
manfuefaolos, & anguill.isinauribus ornatas argenteis au- 
reisque, accipientes abofferentibus cibum, vidimarum 
vifcera, & recentem cafeum. Semus vero, fexto Delia- 
dis , fcribit: » Athenienfibus Deli lacra facientibus puer, 
aquam lavandis manibus cum haufiiTet, e phiala fimul 
cum aqua pifces infudit. RefpondiiTeque fuper ea re va- 
tes Delionin•!, niarls fore illos dominos. « 

4. Polybius vero, quarto & trigerimo Hiiloriarum 
libro, fcribit, a Pyrenaeo monte usque ad Narbcnem 
fluvium planitiem eile , quam pertluunt Illiberis & Ro- ρ. 332• L Ι Β Ε R νΐΐί. 223 

ννμους KctTcmcovfJLivcig ΰπο Κδλτα;!/. ϊν ουν τω τη^ίω 
τούτω αναι τ6υς AiyofjLVJOvg ιχ'ιυς ορυκτούς, uvcn rg 
το τΓί^ίΟν λίτΓτογίΐον , κ,α,ι ττολλην αγρωίττιρ ίχον τη- 
φυ'ΛυίΛν. ντΓΟ S'i tuvt^v , ^ια^χμου της γης ουιτης ϊτι ' 
Juo Kcii τρίΐς ττηχίΐς , ΰττορραν το "^λαξομίνον λτγο ^ 
b των τΓΟΤΛ^χων iiL•^' [Λίύ' ού ιχβυϊς κλτλ τας τταοίΖ" 
χυσ-ίΐς υποτρίχοντίς νττο τψ γψ χάριν της τροφής, 
ζ φιλη^ουιτι γα,ζ τίϊ της αγρωστίως pi^f^) ττίττοιηκαίη 
TTciv το τΓί^ίον ττληρίς Ιχύυων ύττογίίωνί ους ανορυττον~ 
τίς λαμ,βάνονσ-ιν, Έ^ Ίν^οΊς ^£ , Οησ-ι ^ιοφρασ-τος , Piices Ιη 

ν,,/(~' ~ ~,ν'~>ϊ./ \ terram ex- 

ταυς ^ ιχους ίκ των 'η'οταμων ας τψ γην ίζίοηας , και euntes. 
ττη^ωντας ττύλιν \ς το 'υ^ωο αττίΐναι , καβάττίο τους 
βατράχους , ομοίους οντάς την iSictv το7ς μαξανοΊς κ,α- 
λουμ.ί\/θίς Ίχβυσ-ίν. 

Ουκ ίλαβί L• fjiz ciirh Κλέαρχος, ο λτγο του ΓΤε- "• 
οριττατου, ος αρηκί κ,αι τηρι του ί^,ωκοιτου ζαλον ^^xoccetus. 

1 υττΐ S(i3 vulgo. 2 ι/τΓο τ£ν ττβτ. edd. 5 T<va£ corr. Caf. 

fcynusamnes, praeterfluentes cognomina oppida a Gal- 
lis habitata. In illa igitur planitie reperiri fojjiks qui di- 
cuntur Yifces. EiTe autem folum tenue, in quo niulta 
nafcatur agroftis. Suuter hanc , quum arenofa fit terra 
ad duorum vel trium cubitorum nltitudinem, fubterflue' 
re aquam e fluminibus divaganteni. Cum ea aqua, ubi 
difFunditur, pifces fimul lub terram intrantes pabuli 
caulTa, (deleflantur enim agrofteos radice) implent to- 
tum campum fubterraneis pifcibus , qiios effodientes 
capiunt homines. Apud Indos vero, ait Theopbraftus, 
pifces eiTe e fluminibus In terram exeuntes, ruriusque 
in aquam iubfultim redeuntes , veluti ranas : effe eos 
forma fimiles eis pifcibus, qui maxini vocantur. 

%. Nec vero me latent quae de exocoeto, quem vo- 
cant, pifce Clearchus Peripateticus fcripfit, in libro qui 124 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 2. 

uiicu Ιχζνος h τω ί-^ιγραφοι^ίνω ΤΙίρι των 'Evuiljjwi/. 

ΚΡ rovvofJLoL fjLiv ίίλνιψί σίΛ το 7ΓθλλΆ}ας τας ανα- 
7ΓΑυ<Γίΐς ίίω του ύγρου τΓοίίισ-βαι. iCTi L• ύττοττυ'ρΙ^ος y 
και ΛΤΓΟ των βραγχίων ίκατιρω^ίν του α-ωμ,ατος ΐ^ίχρι 
της Κίρκου ^ ^ιία,ν ίχΐί §ιψζκη λίυκψ ράβ^ον. ίο-τι Si 
στρογγυλός » άλλ' ου ττλΛτυς ων , κατΛ το fxiyiuog 
*ί(Γος ϊ(Γτι τοις τταρΛίγίΛλίταις κίο'τρινίτκοις' ούτοι ^* 
6ΐσ)ν οκτΛ^ΛΚτυλοι (χαλισ-τΛ το [Ληκος. το Si (τυνολον d 
ί^οιότΛτός ϊ(ττι τω καλου^χίνω τράγω ιχύυ^ίω' ττλψ 
του ύτΓΟ τον (ττοΐΛαχον fJt,ίλa■voς , ο καλουσ-ι του τρΛ" 
you ττωγωνα. Εσ-τι cFe ο ί'ζωκοιτος των τητραίων , και 
βιοτίύίΐ τηρι τους ττίτρωοίΐς τοττους. και όταν ri γα- 
λψη , συνί^ορουσ-ας τω KUf^ciTi , κίίται ϊττι των τητρι- 
^ίων ΤΓολυν χρονον , αναηαυο^ίνος \ν τω 'ζ*ιρω , κα< 

Ι a.Sci>yiy ms. Α. 2 τ'ϋς Xf^xnf tns. Ep^ 

De Aquatilibus infcribitur. Ait igltur : ( nam ipfa verba 
meminiiTe mihi videor, fic habentia :) » Exocoetus pifcis , 
quem adonin vocant nonnulU, inde nomen invenit, quod 
faepius extra aquam quietem capit. Eft autem fubru- 
fus ; & a branchiis ab utraque corporis parte, usque 
ad caudam, unam continuam virgam habet albam. Eft 
autem rotundus, fed , quum non latus fit, magnitudine 
par eft litoralibus minutis mugilibus : quorum longitudo 
o£lo admodum digitorum eft. Omnino vero fimillimus 
eft pifciculo, quem tragum ( i. e. hircum ) vocamus; ex- 
cepta nigra fub ftomacho macula, quam tragi barbam 
vocant. Eft autem exocoetus e faxatiiium genere, vi- 
tamque degit in locis faxofis. Igitur quum tranquilium 
mare eft , lubfilit una cum fluilu ; & in parvis cauti- 
bus diu iacet, requiefcens in ficco, & foli fe obver- ρ. 332^ L Ι Β Ε R νΐίΐ. 215 

,' - ν ν \ , ^ ν χ ^" 

\ωζ αυτω τα, ττοος τψ. Λνατταυίτιν e%^)> TTjiOcncvAivoii- 
ται τω νγοω > [,ι^χρίζ οΰ ctv τταλιν ύττολαβΰν. αϋτον ' 

e το ζυΐΑ,Λ κοί-τινίγκ^ (Λίτα, της ci\ic/,j)j)oiag ίϊς την Β-α,' 
AucrtTcLv. Οταν «ί' ΐγρηγύΟύύς ϊν τ μ ^ζηρω τυχνι, Φυ- 
λαττίτα,ι των ορνίθων τους jrupiv^KTTcig ^ κάλου μ,ίνονς, 
m ϊ(ττί '/^Ϋίρυλος , τροχίλος , και ο τ^ κρίκι ττροσ-ίμφί•' 
ΰης ίλωριος, ^ ούτοι γα^ ϊν τοις ίΰ^ίαις τταρΛ το 'ζ,ηρον 
η^'όμίνοι , ΤΓΟλλάκις εώτω τηριττίτΓΤΟυίΓίν. ους Όταν 
ΤΓΰοιο'/ιτΛΐ , φίυγζι -πη^ων και αττίαιρούν » ίούς α,ν ίΐς 
ΊΟ υ^ωζ ΛΤΓΟκυβκΓτ'ήΟΊ^. " 

' £τί ό αυτός Κλέαρχος και ταύτα ΦησΊ , (ταΦί- ^^- 
στίρον του \\υρψαίου Φιλοττίφανου , ου ττροτζρον ί(Α.νη- Rurfus de 

f σ-βψ '^ „ ^ΤΓΐι τινίς των ιχθύων, ουκ ίχοντίς (όρογχον» vocaUbus. 
φβίγγονται. τοιούτοι J^' ίια-ιν οι τηρι Κλίίτορα της Ά^- 
κα^ίας h τω KaSuvi καλουι^ίνω ττοται^ω. φύίγγον- 

I auTo edd. 1 7ΤΛ/> ί u J ίαστΛί corrigunt viri dofti. 3 ικάψια 
edd. cum ms. A, 4 euvifd-fin edd. 
tens. Poftquam fatis quievit, provolvit fe verfus mare, 
donec eum alius excipiens fluftus, iibi reciprocatur, in 
rnare rurfus defert. Quum vero vigilat in ficco, cavet 
aves eius generis , quae pareudiftae vocantur , (/ve, par- 
eudiaftae, ttuae tranquiilo mari circa litora pafcuntur) 
quales funt cerylus, trochilus, & creci fjmilis helorius. 
Hae enim, cutn ferenum coelum & mare tranquillum 
eft, in ficcis circa mare locis cibum quaerenres, faepa 
eum invadunt. Quas ubi profpexir, fiigit iubfukans & 
palpitans, donec rurfiis m aquam praecipitem (e dedcrit.u 

Θ. Praeterea idem Clearchus etiam haec dicit, aper- 
tius qunm Cyrenaeiis Philoftephanus, quem ante nomi- 
navi. wNam nonnulU expifcihus, (inquit) quamvis gut- 
tur noii habeant, fonum edimt. Tales funt qui circa 
Clitorein Arcadiac in Ladone, qui vocatur , fluvio gi- 

Jt/ien. Fol. Jll. Ρ ίι6 ΑΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. C. 2, 

Alia ile Vi- ται yci^ j Keii ττολυν 'ήχον ΛΤΓΟΤίλουΰΊ. " ISiiK^jAccog S* 

lcibus iTiira- ,1 s,~ / ν ^γ\λ/ 

bilia. Ι1αι^(.Λσ-κψος , iv τνι -nrctor^ ττ^ος ταις dultov των 
'1<Γτορΐϋί)ν' » Περί 'ATTcifxiiUv , φί/σ* , τ-^ν Φ^υγια,κφ , 

erav wipt την χωρΛν αντων Xi^vcti τι > αϊ προηρον ουκ 
euccti , Kcti TrcTct^Giy ΚΛί etAAui ττηγΛΐ υπο της κινη- 
cnug ΛνοιχύίΐοΌ,ί' ττολλαι Si και ηφανίίτβνισ'αν. τοιτου- 
τόν τβ Λλλο Λνίβλυίπν αυτύϋν ίν τ^ y»j ττικρον τε κλι 
y^civKOV ^ υ^ύύξ , ττλίίστον occv Λτηχουσ-ης των τοττων 
της 3'αλΛΤΰ•ης , ωατί Οίττρίων ττληο-ζηναι tcv ττληίτίον 
τότΓον ciTTctvTcty και Ίχ^ΰων, των τί άλλων ^ O<ra τμ- 
Pluit pifci- (^g( Y^ ^άλαατΰ-Λ. " 0<c5c4 h KUi τΓολλα,χου νταντά τον a 

bus, tnuco, r^^,./ ^- , '-'^''ττ ^'t? 

ranis. -ίτίον ιχθυτι. Ψαινιας γουν, εν οίυτίοω ΐίρυτανΐων ϋ^ε- 
σίων , ϊν 'Κ.ίΙ)Ι>οννη<Γω, Φησιν, ϊτη τοίίς ^yA^ug ' ύίται 
τον Β-ίον Ίχ^υας. κα) Φύλαρχος "^ ^\ \ν τίτάρτν,, έω- 

1 yXfxl' ed. Caf. & ms. Ep. inter lineas. "i- Defuni rm η 'ά\- 
λΛΐν edd. 3 tVi τμσ'ιν ΐ^μίραις edd, 4 Φί>Λ/:ρ(,'£ "^s. Ep. 

gnuntur. Nam & fonum edunt, & eum quidem vali- 
dum admodum.M Nicolaiis vero Damafceijus , quarto 
& centefimo libro Hiftoriarum , fcribit: »Circa Apa- 
ir.eam Phrygiae , belli Mithridatici temporibus, exorto 
terrae motu exftiterunt in agro Apamenfium & lacus, 
ubi ante nulli fuerant , & iluvii, & alii fontes ex terrae 
concuiTuaperti; alii vero etiam multi evanuerunt. Alia- 
que etiam aqua amara & glauco colore in eadem re- 
gione, longiiHme a mari rernota, tanta copia fcaturivit, 
iir oftreis pifcibusque, aliisque rebusquas mare gignit, 
totus vicinus locus compleretur. « Multis quoque in lo- 
cis plfcikus pluijfe coelum non ignoro. Phaenias certe , fe- 
cundo Hbro Prytanum Ereftorum , ait, in Cherronnefo 
per tres continuos dies pifcibus coelum pluiiTe. Atque 
etiam Pbylarchus , quarto llbro , fcribit , vidifle non- νιτ. ρ. 33). L ί Β Ε R νίίΐ. ιζ7 

■pctKivcti tivctg TToKKaxcj τον ^'scv υταντα, \γΙιυ!Τίν > 
ιρΓολλύκις c5'e KCU ττυ^οίς' του αυτού συμ,βα,ίνο/τος κοα 
λτΓΐ βατοάχούν. 'YipciKAiirhjg ycvv ο Αι^^βος, h τ^ ίΐ- 
^θ(ττν\ τΓ^ωτ^ των Ίστοριούν' „ ΥΙίρϊ τψ ΥΙαιονίαν ΚΛί 
^ao^iivieiv, βατράχους, 0'yj(nv, ύβ -tv ό Β'ίος' και τοιτου- 
τον αυτών ίγίνίτο το ττλγβος , ως τας οικίας και τας 
h Ό^ους ττληΰίΐς ίΐναι. τας μίν ούν ττρωτας τιμ,ίρας κτί/- 
νοντίς τούτους, και συγκλίίοντίς τας οΙκίας, ()ιζκαρ'• 
τίρουν. ως ^' oύrhv ψυον, άλλα τα τί (τκίυη ιπλγιρου- 
ΤΟ J και μ,ίτα των ^όίΐτμ,ατων ίυριιτκοντο συνί'^ο^Λνοι 
και (τυνοπτωμίνοι οι βάτραχοι , και ττρος τούτοις ού^ 
το~ις bSa<riv ην χρησ-^αι , οΰτι τους ττο^ας ΐττ) την γψ ' 
^ίΐναι συσ'Ο'ίσ-ωρ'ίυίΜνων αυτών , ίνοχλου^Α,ίνοι ie KOt 
ΰτΓΟ της των τίτίλίυτηκοτων ο^μης, ΐφυγον τψ χωράν/' 

Οι^α ^2 και ΥΙοσ'ίΐ^'ωνιον , τον αττο τνς ^τοας ^ _ 
ΙιτΓοντα ττίρι ττλψους ιχουων ταοί ,, Ure Ιρυψων ο Apamearis, 

Ι (7τ) τ«ν y«£ edd. 

nullos multis in locis pIuiiTe pifcibus, faepe etiam triti- 
co : quin & in ranis idem accidilie novimus. Hi;raclides 
quidem Lembus, primo & viceiimo libro Hiitoriarumj 
icribit: »In Pannonia & Dardania , ranis plnebat coc' 
lum: ac tanta earum exrtitit multitudo , ut publicas vias 
privatasque domos implerent. Primis igitur diebus in- 
terficicntes eas , & domos occludentes, durarunt inco- 
lae : fed , quum nihil proficerent , verum vafa oninia 
complerentiir, & una cum cibis elixae aiTaeque ranae 
reperirentur , adhaec cum nec aquis uti poffent homi- 
nes, nec pedes in terram ponere prae ranarum ubique 
coacervatarum copia , deniqiie etiani mortuarum odore 
vexati , e pariia profugerunt. « ^ 

7. Scio etiam , Stoicum Pofidonium de mira quadam 
pifcium multitudine haecce fcripfilie: 7)Cum Trypboni 

Ρ 2 228 ΑΤΙΙΕΧΛΕΙ DEIPNOSOFH. C 2. 

Ά^Γύίαζυ;, ό τ'/.ν TOuV Ζ,υοων βατίλιίαν οίοττασ-ας , c 
& Sarpc- ίττολίμύτο υτΓΟ '^αρτΓψ^ονος του !^ν,μητοίου (ττ^ατηγον 

don , dux \ ΤΤ λ '(ν ^^ • ι \ ' < ν f'^ % 

Deinetrii. 7Γ^^ 11τολ€^καί^Λ TToAiv X.CII ως ο Ζ,αρπηαων λίΐ- 
<^βίΐς ' kvixocpyicTiv ύς τψ ^i(royciictv fjLircc touv Ι^ίων 
στοΛτίίύΤύύν, ci St του ΎρυΟωνος ωόίυον κατΛ το ττλνι- 
σίαλον νικ'ήο-αντίς την ΐ^Λχην' ^ ίζαί^ν/ς 7Γί,\αγΐΰν κυ- 
fxu ϊ^αοζίν ΐΛ,ίτίωρον ilg ύ'^ος ί'^αίσ-ιον ϊττηλύί τ» y^y 
και ττάντας αυτούς ίττίκλυσ-ίν , ^ie^Siipi τί ύττοβρυ- 
χίους, ιχουύύν τί ττολυν σούοον Λ'^α,χύύοονν το κύμα μί- 
τα των νίκρων κατίλίττί. και οι τηρ) τον Ζ,αρτΓψ^να , d 
ακουςταντίς τψ συμ,Οοραν , ίττίλύόντίς , τοΙς fxiv των 
ΤΓολίμίων (τωμ,α<ην iCyjoS^crav , ιχύυων Si ^ dCSoniav 
αττννίγκαντο , κα) 'ί^υα-Λν ΠοΣΕΙΑΩ^ΝΙ ΤΡΟΠΑΙΏ 
ττρος τοις ττροαστίίοις τ'/;ς ττολίως. *' 

Ού κατασιωτΓ-ήσομαι rfi cvSi τους h Αυκ,ία Ιχ- 

Oracuiuni Γ\ ^ ^' (\ \ ~ < ~ -ττ- . / 

perPifces. '^νομαντίΐς ανορας , ττψ ων tCTopii ΙΙολυχαρμος vj 

Ι Πηλίμά'ιύα. λί//ν«ν ir.s. Ερ. 2 λ;:<ΐ(ΐ;ις edd. 3 '^ί' Α'^Χί edd. 
4 ίχ(ιύα>ν Τί cdd. cum ir.s. ^. 

Apamenfi, ei qui Syriae regnum ad fe rapiierat, bel- 
lum intulifiet Sarpedon, ccpiarum dux Demetrii, circa 
iirbem Ptolemaidem, praelicque viftus Sarpedcn cum 
fuis militibus in medlterranea fe recepiflet, Tryphonis 
aurcm viitrices copiae lecuridum mare facerent iter; 
fubito exortus e mari fiuflus, & in iniram altitudinem 
fublatus , in terram ingriiit, ciuiaiosque il!os obrutos in- 
teremit iii undis; rurfusque inde recedens fliidus pi- 
, icium ingentcm acervum fimul cum cadaveribus in li- 
tore reliquit. Qua cognita calamitate , Sarpedon cuin 
fuis regreiTus, laetatus eft hoftilium adfpeftu cadave- 
rum, piicium vero ingentem copiam abstulit, δζ Ne- 
ptiino Tropaco propa fuburbia Ptolemaidis facra fetit. « 
8. Nec filentio praeteribo illos in Lycia homines, 
qui per Fifcis vatklnantur ^ de quibus Polycharmus narrat VIII. ρ. 333• L Ι Β Ε R VIII. 229 

SivT£oct) AvKictzMv, γράφων ούτως' „ Οταν yup οαλ^ 
^ωτί ' Trpcg τ/,ν Β'αλασ-ο'αν , ου το ΛλοΌς ^ ί'ττί ττρος 
τω αίγιαλω του ΆτΓολλωίος > iv ω itrTiv ή υίνα ίττ^ι 
τ'/ις ΛίΛΛ^ου, TrctoctyivonoLi ιχοντίς ^ οι (χαντίυομ,ίνοί 
e οβίλίίΤ'/.ονς ϋυο ξύλινους, έχοντας ϊφ" ικατ'ίοω ^ (ταο- 
y,cf.g οτττας αρί^μ,ω οίκα. ααι ο fxiv Ιίρίυς κά^ηται 
ττρος τω α,λσίΐ σιωττ*)' ο L• y,ci.vTVJoyAvog ΐμ.βαλλίί 
τους οβίλί(τκ,ους ίΐς τψ οίναν , y.ca α,ττοζίωρίΐ το yivo- 
jxivov. f /,ίτα at τψ ί^Α^βολφ των οβίλίσκ,ων ττληρουτοα 
Β'αλύσ-σ-'/ις 'ή ^ίνα , και τταραγίνίται Ιχύυων ττληβος 
τοίΓουτον κ,αι τοιούτον, ω<ττ ίκ^τληττίτ^αι το ορατον ^ 
του ττράγ^.ατος , τω ^i fxiyidii ωιττι και ξ,ύλαβη- 
S -ψαι. Όταν ^i ourayyiiA^ τα {ί^η των Ιχύυων ο ττοο- 
Ο'ήτης, "^ άιτως τον "Χ^ΨΊ^ον Καγ.βά,ν^ι τίαρα του k- 

I ο? ίΚ'^ωσι corr. Cafaub. ζ οο και ΙίΧσίς ed. Baf. & Cafaiib. 
3 Deeft ί'χοντ.-ί ed. Caf. α & 3. 4 ύφ' £χατ. ed. ΒηΓ. & Caf. 
Malebam και /φ' Ίχίτ. vel ων Εφ* «κατ, absque Ιχ,οντ^ί "- aut 
ίχοντ^ί ί'κάτίΐον, aut certe \γη'τίς ιφ' ίκατ. j τ>ν \fiiriv 
jiis. Ep^ 6 μιγί^ίί 6ί τοίούταν ms. Εν. & caret paulo fupe» 
rius χλ] twoutov. 7 z.S Trpolfin-M conieft» Dalec. 

fecundo libro Rerum Lyciacarum, ita fcribens r »Poft- 
quam igitur ad mare psrvenerunt , ubi in lirore lucus 
eft ApolliniS; in quo eft vorticolus in arena gurges; 
sccedunt oraculum confulturi, duo lignea verua manu 
tenentes , & in eorum irtroque affas carnes numero de- 
cem. Et facerdos quidem fedet filentio ad luciim ; is 
autem qui oraculum petit verua in gurgitem iniicit, & 
quid eveniat exfpeftat. Inieftis verubus repletur gur- 
ges mari , ade/lque pifcium multitudo tanta talisque, 
iit admiratione itupefaciat adrpedtus, & magnitudine pi- 
fciiim metus etiam incutiatur. Inde pcftquam ( facercio- 
ti) renunciavit vates quaenam effent pifcium fpecies, fic 
deraum a facerdote refponfum fuper his, quae fcire cu- 

Ρ 3 23Q ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. a. 

ΰίως ό μ,Λντίυομίνος τηρι ων νινζοίτο. Οαίνοντοα L• ορ- f 
φοΊ, yhrJAJKOiy ίνίοτί L• φαλ<χ.ΐ)>αι ^ ττ^ίσ-τας, ^ ττολ- 
)^οι Si Kcii oLvopuTOt ίχύυς ttcti iivoi rn ό.ψε;. " 'hpn-' 
ιιί^ρος S\ iv τω ^ίΆατω των TiuypuZ^ovf^iifuv' „ Λε- 
yi(r6at , CrifTiv , ΰττο των ίτηχωρίων , ττ^γψ ανα,οί^^ο• 
ίτύαι γλυκ-ίΰς υ^Λτυς , οβίν ίτυ^ιδαύ/ε* οίνας γίνίο-βαί* 
yivio-dcti St χ,αι ϊχ^ΰα-ς \ν τω ^ίνάΖρντι Τύπω μιγά" 
λους. τούτοις όί οι Β'νσ'ΐάζοντίξ ifju^atkkovcriv αττΑρ- 
χας των Β'υ^ίαζομ.ννίύν ,. ίπϊ 'ζνλ^ων οβίλυτκων ctva- 
^ίίροντίς, κΰίΛ sC^ii* ϋΛί οτΓτα, και μ,α,ζας, και ntp- a 
Ίους. ονοι^αζίτα,ί Si ο λι^Λ'/ιν και ό τοττος ούτος, Αίνος.'' 
^^• Οι<^α §ί Kcti Φυλαρχον ίίρηκοτοί ττου τηρι μ,ίγά- 

Patrocius λων ίχύΰων , κβκ των ο-υΐΛ^ί(Λ.φύίντων αυτοίς σύκίον 

pifces mittit ~ ,/ , y -j-r / ^ ' ΤΤ \ ' 

Antigoao. Χ^>ωρων ^ ΟΤΙ αινιττομ,ίνος ίΐατροζλος ο Ιΐτολίμαιοΐί 
στρατηγός Άντιγονω τω β-χα-ιλζι ίτημ,την * ως Δί4- 

1 'ίΤ^Ϋστιΐς Epic. 

pit, accipit is qui oraculum confultum venlt. Adparent 
autem orphi » elauci , nonnumquam eriam balaanae , 
autpriftes: multi vero etiam piices iniiritata & ir.foli- 
ta prorfus forma. u ArtemKJorus vero, decimo libro 
Defcriptionis Terrarum, ait: » Narrare indigenas, fca- 
turire ibi fontem dulcium aquaium, quae purgites efii- 
ciant: & in loco , ubi funt ii gurgites, piices gigni in- 
gentes. His igitur ii, qui facra faciunt, - roiiciunt pri- 
mitias facrorum oblatorum, veriibus ligneis infixas, 
carnes elixas affasque , & mazas, & panes. Vocatur 
autem is portus locusque , Dnms.u (id eft, Gur^es.) 

9 Scio etiam quae Phylarcnus narrat de ingentibus 
pii'cib\:s, fimulque cum his miffis recentibiis hcis; mif- 
fa fcilicet haec dona efle a Patroclo, Ptolemaei duce 
copiarum , ad Antigonum regem , quibusanimi fui fen- 
fuin fuboblcure fignificaret, qacmadinoduoi Scythae ad ρ. 334• L Ι Β Ε R VIII. 231 

ΰίίω ^κυ^αι ϊτΓί^χομΛνω αυτών τίί Xuficc. eTrtf^-^ctv 
•yap cvTOi fxiv t ως φν\(ην Ήρο'ΐίτί)?, Ό^νιν , yton οϊαττον» 
xcei βΰίτραχον. άλλ' ο γί ΤίΛτροκλ,ος , ως ^ict της τρί- 
τγίς των '\(Γτψων φησ-^ν ο Φυλαρχος, τη^Α,φ^ντων τω)/ 

b ττροίίρι^ιχίνων συκ,ων κ>Λΐ Ιχύυων. ^ ίτυγχαα ίε κω- 
&ωνιζό[Λ.ίνας ό βαιτιλίνς t κ,οί) ως τταντίς SiyiTropwvTO 
ΐτΓί τοις ^ωρας , ο Αντίγονος γίλασΌ,ς , ττρος τους. φί- 
λους ίφνι , yivaxTMiV τί βουλίται τλ 'ζ,ίνΐΛ' η γα^ 
BruKaTTOKpoLTuy ψ-οίς φησ-ι Υίάτρακλος , η των. cru- 
κων τοωγίΐν, 

Ον λαιύαν^ι f?€ μζ , κμ Ότι κ,οινως τταντ^ς οι 1— — 

\χ^νίς κΛμ,α,σ-ηνίς υττο Έ^ιπί^οκλίους ίλίχ^η(7Λν \ " 
του φυσΊΚου , ούτως' 

ΐίως ^ ΚΛί SivSpici. fjLAKpct ϋΛΐ ζΐναλίοι κ,αμ,ασ-ψίς. 
Κ€ύΐ ΟΤΙ Ο τα Ι^υττοια "ΖΓΟίητας ίττη (ύτΐ Κ-ύττοιος τίς Cypna csr- 

C εστ/ J η 2.τασΊνος , η ος τις ο'ή ττοτί χαίρει οιομ,αζο^χί- 

Ι Utlque aut hic, aut paulo ante, intercidiffe nonniliil videtur. 
2 svrai 'πας' Κλ/ Chof. ras. Α. 

Darliim , terram ipforum invadentem. Mlferant enim 
hi, ut ait Herodotus, avem & fagittam δι ranam. Ax 
Patroclus, ut tertio libro Hiftoriarum Phylarchus nar- 
rat, miifis p-aediftis ficis pifcibusque. Compotabat au- 
tem tum forte Antigonus cum ainicis: qui quum om- 
nes de doni fignificationeambigerent; ridens Antigcnus, 
nojfi fe, air, tr.unus Ulud qutd fibi velku Hoc cnim dicit 
( inquit ) Patroclus , aut maris imperium nobis ejfe obiinen- 
dum j aut rodsndas ficos. 

10. Nec me latet, communi notnine pifces onines 
camafenes diftos effe ab Empedocie Phyfico , ubi ait: 

Quomodo & arbores magnae, & marlum Incolae camafines^ 
Novi quoque a Cypriorum Carmlnum auftore ( five is Cy- 
fnus ψύάΆτα. fuit, uyc Siajlnus , five quo alio nomiae 

P4 *32 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C j. 

Kemefis \η νος ) 'Την 'NifJ.icriv TTOtu ^ιωκο^Λίνψ ύτΓΟ ΔίΟ? , KCti ζΐς 

pifcem mu- , f- ^ ' Ρ " ^ 

tata. ίχονν yATctfxo^ZOu^i)iYjv , οια τούτων 

Ύοίς Si ^6ΤΛ τριτατην Ελίνψ τίκί , Β'αυυ,Λ /Sca- τοκτι 7ψ τΓοτί χ,αλλί'Μίχος '^ίμ,ίσις Οιλοτητι {/,ιγ{ί<τΑ 
A.rtVt , -^ίων βασιλ-ήΐ , τίκίν κ,ρατΐρης ΰττ άνα,γκγις. 
Qivyi yct^ , ουτΓ ikXiv [χιχβηι/,ίνΛΐ kv Οίλότψι 
9ΓΛτρ) Aii Κρονίωνι' ϊτιίριτο yct() φΰίνας ΛΪόοϊ. ζ d 
χ,Λΐ Ngytt£(r<? κατΛ yr,v τε ' κΛί oLτpύyίτciv [Α,ίλαν υ^ίύο Civyiv' 'Ζίυς «?' ί'^ίωκί' ( λαβίϊν J" ίλιλαιίτο Β-υ- 

Λλλβτε μ,ίν κΛτΛ κυ^Λ ττολνφλοίσ-βοιο Β-αλασΊτης» 

Ιχύυϊ ΐΐ^ο^Λΐψ , ~ "^όηον ττολυι/ ϊζορά^υνίν' g 

Αλλοτ OLV "Ώ,κία,νον ττοταμον κ,αΊ ττίίΰΛτΛ γαίης , ■ 

Λλλοτ ά,ν' ητΓίίοον ττολυβωλαί,ΛΛ. yίviτo ^' ctki 

1 Κλ/ JNf/t/iVtf χατΛ TiiiJf edd. κατίίτΓϋ•. Js ms. ^. Malebam vcro 
Ksti « μίν κατίι y;7» τ£. 2 Forl. ιίυομίϊ». 

vocari gaudet) Nemefin fingi, cum eam luplter perfe- 
querenir , in pifcem mutatam. Verius ipfx hi funt: 

Cum his tertiam Hehnam gcnuit , admirationem morta" 

libus : 
quam pulcricoma Nemcp^s ex lovls concubhu 
regis Deorum peperit , praepotenti vi fubafla. 
Fugerat enim , nolueratqm concumbere 
ciun pasre lovc. Saturnio : pudore enim adfl'ic;ebatur, 
Jgitur per terras & ftmlem psr pontum fu^iebat 
Nemcfis : perfcqtiebatur autem lupiur , potiri ea cupiens. 
Modo illa pcr fiuoius refonantis maris , 
pifci fimUis /αίΐα , multum mare curfu emetUbatur , 
tnodo jccundum Oceanum fluvium ad terminos terrae , 
modo per glebojcin continintem. Scmper autem animannum. ρ. 334. L Ι Β Ε R VIII. 233 

3-i^pict Ό(Γ(Γ Ϋΐ'^ζίρβς €ΐνατρίφίΐ , * ο'^ρα Ονγοι νιν. 
e OirL• Jg Kcii τΆ τΓ^ρί την ά,ττοττυ ριν κάλου u.i- ^ νψ τηρΊ τψ Ώολβψ ^ λίμνψ, τηοΊ ης 'ΐίγησ-α,ν^οος ίν Apopyris 

- c-y , ^ \ " . ΓΓΤ ^1?'Λ ^^ circa Bolhen 

τοις 1•π-ομννιαασ•ι Ον\σι\ι ούτως ,,\_11ίρ'.\^ Άττολλω- lacum. 

viav τψ Χαλκ^^ικψ ^υο ττοτοίμοί piovcnv , Άαμ,ίτης 

κοίΐ Όλυνύιακός. ΐμβά,λλονίη rh ctf^l^OTipoi ίΐς τψ 

ηολβην λίιχνψ. ϊτη Si του 'ΟλυνύίΛκου μ,νημίίον ίττιν 

Όλu^ί<3y , του ηρακλίους Koti Βόλβης'^ νιου. κα,τα Olynthus, 
Γ^^5Λ Λ. \ ■ ^ η ^ ■' ' Hcrculis tk 

oe τον ΛϋΟίσ-τηρίωνα και ί?κΛθ'ή^ολιωνα , λίγουιτιν ύΐ Boibcs ήί. 
ίΤΓίχύύριοί, SioTi TrijXTTiivi BcA/Sjj τψ Ά-^ΰττυοιν 'Ολυν- 
3'ω , και ^ κατά τον καιρόν τούτον αττίραντον ττλη^ος 
{Ιχθύων ίκ της λίμνης ίΐς τον Όλυνύιακον αναβαίνίΐν 
ΤΓΟταμον. ίοττι όί Ιόραχυς , ωιττί μόλις κρυτττίΐν το 
σ-φνρον' αλλ' ovhv ήττον τοσούτον ίρχίται ττλη^ος Ίχ- 
S -υων i acTZ τους τηριοίκους απαντάς Ικανον ΐις τηγ 

Ι a/v3t τρί'φί/ ed. Ven. cutn Ms. Unde fortaiTe, ^yft^ ocr' Ίϊτηι- 
^if utvk Tfl?<fii. 2 Partim Ko//^iiv, partim Β^λύχχν edd. h. l. & 
mox Βολβών Ms. 3 Abeft Πιρ) vulgo. 4 Bs\u»£ edd. oc mox 
rurfus Βολύ». 5 Deeft χλ» edd. 

quotquot tellus alit , forinam adfumebat , quo vlmllUus 
effiigeret. 
II. Memlni etiam quae de Apopyri, qiiam vocant, 
narrantur chca Bolhen lacum ; de qua Kegefander in 
Commenrariis ita fcribit : »»Circa Apolloniam Chalci- 
dicam duo flmint rivi , Ammites & Olynthiacus: qiio- 
rum uterque in Bolben laciim influit. Ad Olynthiacum 
eft Olynrhimonumentum , HercuHs filii & Bolbae. Mcn- 
fibus igitur anthefterione & elaphebolione, ut narrant 
jndigenae, mittit Bolba Apopyrin Olyntho , eoque tem- 
pore immenfa pifcium multitudo in Olynthiacum ri- 
vrm adrcendif. Eft autem brevis rivus, ut malleolum 
pedis λ'ίχ tegat aqua: nihilo vero minus tanta adfcen- 
dit pilcium multitudo , ut cmnes adcolae falfamentorum »34 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 3. 

tctVTOuv XOiicti/ (τυντι^ίνΛΐ ταριχος. 3-αυμ,ασ-τον r% iirrt 
τύ fJLVi ΤΓΛραλλάττίίν το του 'Ολυ^ύαυ fjunjjjoiicv. ΐΐοοτί- 
COV fjt.iv ούν , ναο"; , τους κατΛ τψ ^ Κπολλωνίαν kXcL- 
Cr^oAiuvog τλ vcyA^.a. συντιλίΐν tc7; τίλίυτηα-Άσ-ι, vuv 
όί Μοί(ΓΤψίθύνύς. oict ταυτψ ουν τ'/,ν cnTictv ^.ονοις τοι>- 
TCii τοΊς ΐΑ,'ήίτι τους ϊχ^υς τψ αναβατιν ττοίίίιτ^Λί , δν 
cif τους τίτίλιυτηκοτας iutiuairi tluscv. " 

γττ 'L'''^ "^ ^ ' "^ ' Λ ^ ίΐ".\ 

^"* ιναί ταύτα ^iv τανττι , ανομς ιχ^υίς. υμίις ya^ 

τταντα συνα^οζίσ-αντίς, βοξίαν ήμ,ας τοΙς Ιχ^υιτι τταρα- a 
βίβλ'ήκατί , και ουκ ίκΐήους vjfMV , τοταντα ίίποντζς 
phiiof Jphus * ούίίε ' '\γ^υας, ο IsliyaoiKOQ φιλόα-οφος, ouJ" Ίχ- 
Megancus. ^^,^ι/, (^ο'^ομα J'€ κοΊ Tovro κΰριον) οϋ μνημονίνίΐ Τ»?- 
Μκλίί^-,',ς ϊν Άμφικτυΰΐη. Δί' ύμας (^ί. και τω τται&ι 
7Γαρακί?\ίυσ•οΐΛαι, κατά τους Φίοίκοατους ^^ϊυ^μηκαν- 
^-^ούττους' 

Ι β !ΓΛ ciej' l/,5t corr. Cafaufr» 

copiam, quae ipforum ufui fufficiat, condlant. Mlrum 
eft vero , non ulcra Olynthi monumentum eos adfcen- 
dere. Olim igitur, aiunt, elaphebolione menfe Apol- 
loniatas defunftorum manibus celebraiTe inferias, nunc 
vero anthefterione : eamque ob cauiTam folis his men- 
fibus pifces adfcendere , quibus menfibus defuniiis iil•- 
ila facere confueirent. « 

12. Et haec quidem hadlenus, Viri pifces. Vosenim 
omnia coUigentes y pabulum nos pifcibus proieciftis, non 
illos nobis : tantumque feciftis verborum , quantum ne 
ipfe quidem lchthyas facere potuiffet, Megaricus phi- 
lofophus , aut Ichthyon, (nam & hoc proprium no- 
men eft) cuius Teleclides nieminit in Amphiftyonibus. 
Propter vos vero etiam puerum ego iubebo, quem- 
admodum eft apud Pherecratem in Myrmecanthropis : 
(Formicis -hominibus:) ρ. 33Λ• L Ι Β Ε R VIII. 135 

Ι^Ιηοί 7Γ0Τ Ίχ^νν, ώ ι^ίυκΛλίων , 
Ι^,ηο' civ , αιτώ, ττα^α^ν,ς μοι. 
Κα* ΎΛΟ ϊν Δ'#?λω, <^η(Τί ^tjuo? ό Ι^ηλιος h SiUTepa/Bnzo,^'^tcs 
Ανίλιαοας , qtccv συού(η τ{5 ΰριςο* αυτνι οί κτην τι ίν num, 
υττνω fjLamg' (βοίξαν 8ί ο; Λ^χ^ύοί λιγου<Τί το 
icauivhiv' 

ταύτη ουν όταν Β-νωαν αϊ Ar,Aiaiig , ττ^οα-φί^ουοΊν 

αύτΐ^ (Γκάρας ττάντων ττΑηρας αγαβων, ττλψ ϊχβυων^ 

^ια το ίυχ,ίσ-βαι ταυτνι ττι^ί τί ττάντων » nal υπι^ τ^ς 

των τΓΑοίούν (τωπι^ίας. 

-\τ ι η•) 5/ ρ , \ ~ -^ W , ΧΙΤΙ. 
2<^ΰυσ•ΐ7Γ•7Γον ο , ανύ^ις φίλοι , τον της Ζ,τοας ηγί- — 

μ,ονα ν,ατα ττολλα ^-αυ/χάζων , ίτι μάλλον ζτταινω , PhUaemckm 

τον 7τολ?\νύΰυλλ'/ιτον ίττι τΤι Ό'^Ι/ολογία ^ Κ^χί<ττ^ατον purgatAe- 

Λίΐ τΓοτί μιτα Ψιλαινιόος κ,αταταττοηα , ng ψ ανα- 

J^umquam τηϊ/ιί pifcern ^ Dcucallon ^ numquam ^ quatfo y 
adpone. 
Natn & in Delo iniula, ut fcrlbit Semus Delius fe- 
cundo libro DeHados , cum facra faciunt Βή^οϊ , quae 
eft vates per fomnum : (nam βρίζίΐν veteres dormire di- 
xerunr ; ut 

Ibi cum dormljfemus ^ [ctTofipi^avTSif) dlvam exfpefia'• 
bamiis auroram. ) 
huic igitur cum facra faclunt Dcliacae mulieres , oiFe- 
runt ei fcaphulas bonis rebus cuiusvis generis referrriS , 
pifcibus exceptis: vota enim faciunt huic cum aliarum 
rerum omnium caufla , tum pro confervandis ίρΓοηΐΓΠ 
naviculis. 

13• Ego vero, Viri amici, Chryrippum Stoae anti- 
ftitem cuni ob aiia multa demiror, tum hoc nomine 
laudo , quod ob Obfonandi artem celebratum Arckejlra- 
tum iemper eodem loco cum PhiUcnldc pofuerit ille , cui 136 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 5. 

CioiTai το ττίρι *A0po^tcrici)v ΛκολΛ<Γτον c-vyyf)cty,tjict 
οτηο Cy,iTi τταησ-Άΐ Αΐτχοίων ο Ζ,άξΑ,ίος ϊα^λβοττοίος c 
ΤΙολυκΰάτή τον (ΤοΟϋΤΤψ ϊττι Λ^/Βολί της Λν^ράττου^ 
crcuCpcviCTTCiTyig γινομ^η^ς. εχε; σε ΰυτο)ς τα ιααρίίΛ 
Έγω Φίλαινις , η 'ττίβωτος ανύρωττοίς , 
ίνταυύα γτ^ρα. τω μ,Λκ,ρω ίΐίΗ,οίξΛν^μ,αι. 

η [Λ i £ύ fxoLTaa lotvTci , τ' /jU (ζκπαν κ,αμτττιχν » 
χλίυην τε TTCiiv και γίλωτΛ και λα,τύ-ήν. ' 
Ού ycto, μα, τον Ζει/ΐ', ^ ού, \xct τους χ,άτω Υίουρους, 
ιυκ ψ (,ς kvSoctg μύχλος , cii^h §y<jA,cu^r,q' 
ΐ1ολν>ίράτης L•, τψ γονψ Ά^ψαϊος> " 

λύγων τι τταιπαλ'/ΊμΛ, κλι κακή yXouircci, 
iypayiv cG-(r ^ iypci'>j/' tyu ya^ ουκ OiSci. 
ArcTieitra- Άλλ' cvv yi "^ Β-Λνααο-ιωτα,τΰς 'Κύυσ-ιτΓΤΓος , ίν tco 

tiim & Phi- / \ «^ T7 s '^ \ ~ 'XJ ^ ~ x^ ' . V 

laanidem ΤΓίμτΓτω ττίρι Tov IvciACJ KCLi τ'ής Γλοονης ψνισ-ι „ και 

eodem loco , j ~. '>■>■>■, 

habet Chrv- ^ λαί?/«>'ν ms. ^. α ZJTv' Anthol. Planiid. 3 β/ syia -ψ Anthol. 
li^pus ■^ Άλλ' ovv ye ir.alebam. 

tribuitur lafcivum oe Rebus Venereis fcriptum ; quod 
Aefchrio quidcm Samius, ianibicus poeta, ait a Poly- 
crate fophifta confedum, cuo ohtreolaret foeminae, 
quae honertiiiima fuiffet. Sunt autem ( Aefchrionis ) 
ianibi huiusmodi : 

Ego Philacms , fatnofa inter monales ^ 

hic fenio confcSla. Ίααό. 

Λν me ^ ο flulte nauta , promontorium circumnjvigans , 

liidihrio habe & rifut opprobrloquz. 

Non enim , per lovern , non , per infiros luvenes , 

non fui in viros libldinofa , non illis mt proflituL 

Sed Polycrates , genere Athenienfis , 

ajlutus blatco , & lingua maltgna , 

fcrlpfit cjuae fcripfit : e^^o ciim fum mfcia. 
AdmirabUis igitur ille Chrynppus , quinto libro oe Ho- 
neitate &, Voluptate , fic fciibit : j? Et Philaenidis libros , ρ. 335• L Ι Β Ε R VIII. 237 

βιβλία τά Τ2 Φίλαιν'^ος , και την του 'Af>X£iTTficiTOv 
Υαιιτ^ονΰμ.ία.νί κ,α) ^υνάμΛίς β^ωτικας ' και crwovirici- 
στικας, ομ,οίως όί. και τας σί^ατταινας ίμττίι^ιους τοιων- 
og κινησ-ίων τί και σ-χή^^ατων , και τηρι την τούτων 
e ^Λλζτψ yivoy,ivag. " και τταλιν' „ iKfiav^avnv τ αυ~ 
τους τα τοιαύτα , και κτασοαι τα ττίρι τούτων yg- 
ycaf/^fy(^iva Φιλαιν'ι^ι και ^Κρχιττρατω, και το'ις τα, 
cfxoia γραψΛ(7ΐ." καν τω ίβ^όμ,ω ^ φηιτί' ,,καύά" 
τη-ξ ya^ ουκ ίκ^^ανβάνίΐν τα Φιλαινύ^ος και την Άρ- 
χΐ(ττρατου Τασ-τρονο^ίαν ϊστιν ως Φίροντα τι 'προς το 
ζ^.ν αι^ίΐνον. " 

'Τ^εΤί ^2 , τΓολλακις του Άρχΐττράτου τούτου [j,Wj[JLovi6cravTig , ακολασίας ζττληρωσ-ατί το συμττο- Sardanapau 
σιον. τι ya^ των ίπιτρι'<γαι όυναμ^^^ων τταρίλιττίν ο κα- 
{ λος ούτος ίττοττοιος , και uovog ζηλωιτας τον ^apSava- 
ττάλλου ^ του ' Κνακυν^αραίβ,ω ^ βίον, Όν α^ιανοητότζ•' 

ι e ρούτ txct ς corr. Coray. 1 "ΣαρόΛνα-ττίΧον edd. cum 

ms. Ep. & fic deinde. 3 'AiiixnJct/i. ed. Baf. & Caf. 

δί Archeiirati Gaftronomiam , & medicamenta cum vo- 
randi adpetuum tum Venerls libidinem excitantia; iteni 
famulas, tnotuum & fchematum huc fpeftantium gna- 
ras, & harum rerum ftudio intentas. «Rurfuscjue: »EdU 
fcere eos talid , & quae de his a Philaenide & Arche- 
ftrato & aliis fimilibus fcripra funt, iibi comparare. « 
Deinde feptimo libro ait : >> Quemadmodum enim non 
Philaenidis fcripta aut Archeftrati Gaftronomiam edi- 
fcere oportet , tamquam ad bene vivendum condu- 
centia. <« 

14. At vos , Archeflrati h\x'\ns frequenti mentione fa- 
£la , lafciviae plenum feciftis hoc convivium. Quid 
enim quaefo eorum , quae excitare homines ad libidi- 
nem poiTunt , praetermifit pracclarus hic poeta , &: 
umcus aeinulator virae Sardanapull• , Anacyndaraxae Γι- 138 ΛΤΗΕΝΑΕΙ DFJPNOSOPH. C. 5. 

fcv uvcii KcLTct την 7rpc<ry^0fiiav του τπΆτρς ^Αρκττοτί- 
λ*}ζ iCv. έΟ' cu του τάφου ίπιγίγ^ΐΆγύΜ φητι Χ^υ- 
ατΓττο; ταοί' 

Ευ uL•ς ΟΤΙ Β-νΥιΤος \Cvg , τον Β-υίλον α,ί^ί , a 

noTrojiiivog Β-αλίν,η' 3-Λνοντι (ΤΟί ' ου Τίς όνησ-ις. 
Κα) γΆξ ϊγω σποδός ilf^i, 'Νίνου (/Λγαλης βαοΊ" 

λίυτας. 
KUV ίχού, οσ•(Γ ίφαγον και ίφνβοκτα^ κλι <τυν εραη 
τίοττν ετί-αύοι/' τα ^i srcAAct και ο?\βία τταντα λε- 

λυνται. 
' Η^ί σοΟη βίοτοιο Trapaivitrig' oxjL• τγοτ αυτής 
ArjiTufxui. ίκτγ^Ηω ^' 6 Β^ίλων τον αττίίρονα χαυσον. b 
Κλ< ίπί των Φαιάκων Si ό ττοιητης' ίΟη 

Αΐίί S' YiUAV ^αίς τί φίλνι , κίύαρίς τί , χοροί Τ6> 
UfjLaTa τ ϊ'^^ιχοιβα , λοίτρά τί S-ipfxa , και ώναί. 
Kcti άλλος ^ί τις φητι , τω ^αρ^αναττάλλω τταραττλη' 
σιος , vTTOTi^ifJLivog και ούτος τοις fXYj (τωφρονοιχτι τοιαοί' 

ι ijavovTi το { ms. Ερ. 

Ιϋ; quem obfcuriorem reddi adiedlo patris nomine Ari- 

ftoteles dixit. Cuius fepulcro infcripta fuiffe verba in 

hanc fententiam ait Chryfippus: 

Bene enarus mortalem te natum , ^cnio indulge , 

tpulUqut obUBare : pofl mortem nulla voluptas. 

Nam & ego cinis /um , magnac rex Nini ηα'ι modo fui» 

Haec habeo , quae cdi , cjuaeque cxfatur^ta libi ίο 

haufit : at illa iacent multa & praeclara rditia. 

Hoc fapiens vitae praeceptum : huius memoria numquatn 

mihi excidet. Potiatur , qui vult, auri immtnfa copia. 

Et de Phaeacibus ait Poeta : 

Semper nobis convivium gmtum , citharaqve , chorique , 
& ve(les mutatorlae , lavacraque calida , & cubiiia. 

Alius vero , Sardanapallo fimilis, tale infipientibus prae- 
ceptum dedit : ρ. 336. LIBER VIII. 239 

Tlciiriv L• ΒνητοΊς βουλοΐλαί 7rccpaivi(rcti , 

το μ,γι^ν ίσ-τι , κα) trscicc κλτλ χιόνος. 
C μικρόν ^ί βιοτου ζωη ίττα,υρισ^Λΐ χρίων. 

Koii Αμφις rh ο χ,ωμω^ιοττοι,ος t Ιν 'lctAi^u » (pyim]t* 
Ocrng ^ί Β-νητος γινομ,ίνος μη τω βίω 
^ητίϊ τι τίρττνον yrpoirQifiitv , τα S^ αλλ' ιού , 
μάταιος ϊσ-τιν i^yca, ϊμοι ^ και τοΊς σΌφοΊς 
κ,ριτα'ις ατταοΊν , ίκ Β'ίούν τε §υιττυχνις. 

Και ϊν r^ ίττιγραφομίνι^ Si Τυναικοκρατίοί ^ τα Όμοίοζ 

Ilii-g , τταΐζί' ' Β-\'^τας ο βίος' 

ολίγος ουτΓΐ y>j ^ χοονος. 
C Β'άνατος ^ §' αθάνατος ίίττίν» 
ψ aTTOLc τις ατΓΟ^αν)^ 
d Κλ< Βακχί^ας α6 τις , τον αυτόν 'Έ,αρ^ανατταλλω ζητάς 

ι μύτΛίός ΐΐτιν Ιί ς y' ΐμο) edd. α ΡογΓ. ΓυνΛΐΥ,ομανίΛ , ut alibi. 
5 x*i ττ'-Γίζί vulgo. 4 ' '''"'h ν^ί edd. ϋττ) y;i; malime 
j ^άνατοί vulgo absqiieartic. 6 αττα^ α» τ<ί edd. Λν αττ*^ mssti. 

Omnes ego mortales monltes volo , 

in dtem laeii ut vivant. Nam mortuus 

mhil efl ; nil nifi fub terrls umhra. 

Brevi viiJ , durn vlvls , oportet frui. 
Et Amphis comicus , in lalamo , ait : 

Quisquis mortalls natus τιοη fliidet mcundi quldpiam 

vitae fuae adferre , omijfis aliis nbus , 

is revera ftultus eft , me , iudke cunflisque 

prudentlbus , 6» malo fato tnlfer. 
Similiaque idtm dicit in Gynaecocratia. ( Foeminarum- 
dominatu : ) 

Bibe , Itide; vlta mortalis ; brevis mora fuper terra, 

Mors autem immortaHs efi, β quis femd obnt. 
Bacchidas veroquidam, cum fimilem Sardanapalli vitam 240 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEiPNOSOPil. C. 3. 

βίΰν , ciTrc^jcivuv ίττι 7ου ταΟου iTriyiypci^y.iiOV εχεΓ 

Tliiv , (^ctyiVi ΚΛί ττάηα. τλ 'ιΐ^υχα Soi^iv. 

Kclycic yctfj itTTctK um Βακχί^α λίύος. 

^ ^^' ΛΛε|*ί ^' ϊν ^ Κσ-ωτο^ί^ΛΟ-κά,λω , (^ηην Ζ,ωτίων ' 

AiexiH.is ^ Άλί^ανι^ρίυς ϊν τοις ΤΙίρι των Ύ'ψΜνος Ύ,ίλλων' ίγω 

icaius. yci^ cvK .ΛΤΓψτγιτΛ τω opccfA,aTi' ττλίίονΛ ^ τνις [Λίσ"/ις 

Εχ DCCC κοίλου{χίνγ^ς κωμωδίας cLvctyvcvg r^paf^UTCi των όκτΛ- 

dramntibus / \/>.^ / 5'^ 

nicdiae Co- iccciuv , KUi τουτων iKAcyug TrQivjcra^tvog , ^ ου ττψί- 
jr.oodiaeex- _.^^^j^ ^^ 'Airit^TC^ci^iflicr^cciAij, άλλ' ούί" kvcty^ctφ*|ς Q 
Athenaeus. ά?ίίϋ,^£ΐ/τ; σΰ\Όΐ§α. ovTi yao Κοίλλίμοιχος , ΰΰτί Άο<- 
aTo(Pcivrig αυτό k^iyow^av » άλλ' ου^ c; τα,ς \ν Περ- 
γάμού 'AvuyDeiOctg 7Τθΐν\<τόί{^(.ΐνοι. ο Se. Φωτιών (^ησ -iVy 
iv τω SocifxctTi ^Άνύίαν τίνα, οΐκίτψ τηττοι-ήο-^αι ττρο- 
τρίττόιχίνον ϊτη Υΐύυτταύίίαν ομ,ο^ουΚους ϊαυτου, και λε- 
yovTci' 

ι Perperam editi, Οιχσϊν, Jc Έι^τίαν. ι Forf. ■jrXeiova il τηζ, 
3 Delulerabam su μόνο^ ου ■ηιριίτυχον. 

vix-iflet, poft mortem haec verba tumulo infcripta habuit: 

Bibi , edc , αη'ιηΐύ οιηπ'ια indu/ge. 

Narn ego , pro B.icchida , hk , ecce , fto lapis. 
t^. Alexis vero, in Aiotodidafcalo , ( id eft, Afo- 
torum maoiftro,) ut ait Sotion Alexandrinus in Com- 
mentariis in Timonis Sillos ; ego enim iprum drama non 
vidi: cumque amplius oftingenta dramata mediae Com- 
oediaeperlegerim , ex eisque Excerpta confecerim , ποα 
modo non incidi in Aioiodidafcalum, fed ne in ullo 
quiuem Dramatum Receniu mentionem eius fjiiam re- 
perire memini. Nec eniin a Callimacho , nec ab Ari- 
ftophane commemorata ea fabula eft ; fed ne ab iis qui- 
dem qui in urbe Pergamo Recenfum Fabulanim cdi- 
derunt. Sorion igitur ait , in ea fabula induci lerMioi 
aliquem Xanthiam , conferv^s fuos ad voluptatis ftu- 
dium cohonantem his verbis : ρ. 337. L Ι Β £ R νΐΐί. 241 

Τ/ rctuTcL• ληρίις , φλψΛ(^ων α,νω kc&tcu 

Ανκ,ίΐον > 'A}ccc^tjf/.ici,v , 'Llaiiuv ττυλας , ' 

ληοους σΌψκΓτων•:, ουόί ίν τούτων καλόν. 

Ylivciufxiy , \μ7Γΐνού^.ίν\ ώ Ύ.ίκων, [^/κώ-'ν!] * 

χαίρωι^ίν , εί^ί ίπα-τι τψ ι^υχ-^ίΐ/ τρίφαν. ζ 

Ύΰοβαζί 3 '^Ιάνη ! ^ γαττοος ου^ίν ψ^ίον. 

αυτή ττατη^ σοι, kou πάλιν μψγ^ζ μοίη. • 

*Α^£τοίί ii, τΓΰίΰ-βααί Ti, Kcti στοατηγίαι, 

KOfjLTTOi κ,ΐνοι ψο'^ΰυιην αντ cviipotTuov. ^ 

"^υ^ίΐ (Γ Ό ^αί'^ων τω τηττ^^ωίΑ-ΐνω χ^ονω' ι ο 

ε|ίί5 J"' Ό<τ αν ^ayrig τβ και ττίν,ς (λονα' 

στΓΟ^οί Si τ άλλα, Υϊί^ικλί^ς , ¥k.Qf^fog, Εθίμων. 

ΚρεΤττον ί^' αν ίΐχί , φ'ήΐτίν ό ^ρυσ-ιτττΓος, ίΐ μ^τί- " 

_y_/, \.\ ^-ν ^ •'Λ^ '''. Melioramo- 

λνι^ονί τα ίΤΓΐ του Ζ^αρόανατταλλου , ούτως netChryfip- 

Έύ ilSug, ΟΤΙ Β^νητος ίφυς , (τον Β-υμον αι^ί , Ρ*^^• 

Ι irJfTov , •πυλΛί edd. τ. Ιν.ηΐΊπμιν .... aiyiav edd. cum lacuna, 
3 Tu/!,?ff^? /κακίιν vulgo. 4 α>τ' ον.'.'άταν corr. Valck. 

Quid ifla totUs repetis ad faflidium , 

Academiam , Lyceum , & Odei fores , 
• masiflellorum nu^as , in quels nll boni efl t 

Bibamus y tbibamus! ο Sicon , Sicon! 

Gdudentes animam fulciamus , dum Hcet» 

Fruart , \iane ! Ventrc nihil efl fuavius : 

hic folus pater efl, folus efl matcr tibi. 

yirtus , k^ationes , duElits bellici , 

faftus Inanes , fommi flrephant viccm. 

Venkt fatalis hora , quae te fri^cret : 

ml η'ιβ quod biberis & edis , reflabu tlbl. 

Reliqua cints funt , ut Codrus , PericUs , Gmon. 
i6. Satius autem fore, ait Chryfippus , fi ifti in Sar» 
danapallum confeaVi verfus, in hunc modum immuta- 
rentur: 

Bent gnarns mortakm te naturn , animum tuum cura , 
Athen. Vol. JIJ. Q XVII. 141 ΑΤΗΕΝΑΕί DEIPNOSOPH. C. 3, 

TiOTrcfiivog (Α,νύοκΓΐ. Φοίγοντί σοι ^ ου τις ονήο-ις. 
και ycL^ ϊγω κακός ίψι φαγων ώς τίλύατα kcu 

Ύαυτ ίχω , οιτ(γ ίμα^ον και ϊφροηκτα , και μΛτα 

τούτων 
ta -ύλ' ίτταβον, τα ^i λοιττα και tj^ta τταντα λελεί- 

ττται. 
ΐΐαγκαλως h και ο Ύί[Λύύν ίφ-ή 

ΐϊα,ντύύν (λίν τΓ^ωτκττα ^ κακών e7riuvfA,ir] ϊστί. 

\\λίαοχος §ί , \ν τοΙς ΙΙίρ'ι ΧΙαροιμιων , και §ιοατ- 
Terpfionis σκαλον TCV Άοχίστράτου yivicruai φησι Τερψ/ύ^νΛ. b 

pracceptum ,\\~ι-ι , /ι Ρ^^ 

de Teftu- ov και τΓ^ούτον 1 αστρολογίΛν γρα'^^αντα , όιακίλίυί•' 
^^^' σ^αι τΰΐς iJLa^r,roug , τίνων αΟίκτίον. αττίσχί^ιακίναι 
τ£ τον Ύίο'^ίωνα και ττίοι της χιλων/ις τά^^' 

Ή ^ %β>? χίλωνι^ς vj Oayiiv , jy jttjy φαγϋν^ 
άλλοι §' ούτως λ^yoυσ^ιv'' 

1 φαγίντι το ι ms. Ερ. α ■πρί^τΊττϋ malebam. rtfiacticTdt. ms. Ερ. 
3 Η absque accentu ίη Λίτ. Defunt editis quatuor verba, 
τάύί , & Ή Xfi^ χί'Κάνχς. 

doBrinis te obkilans. In edcndo nuUum iuvamen. • 

Nam & ego , mmium pafius , peior fum , voluptatibus• 

quc fruitus, 
Haec pofjideo t quaedidici 6» iniditatus fum , & quae ex kis 
bona accepi : cacterae omnes voluptates iacent relifiae. 
Praeclare omnino etiam Timon dixit: 
Omnwm maloTum princeps cupidhas efl, 
17. Clearchus , in libro De Proverbiis, magiftrum Ar- 
cheftrati fuiffe ait Tcrpfioncm: eumque primuni Gaflro' 
logiam fcripfiire, in qua praeceperit diicipulis, quibus ci- 
bis abstinere deberent. Eumdem Terpfioiiem, ait, etiam 
illud de teftudine praeceptum e re nata pronuntiaiTe : 

Aut edere de tefludine oportet , aut non edere, 
Quod alii fic efferunt : ρ. 337. L Ι Β Ε R VIII. 243 

H ^ίϊ χζλωνης κ,ρίο, φαγίΐν, νι (χη φΛγζϊν. 
ΐΐούίν S' vfxiVi ώ σοφωτατοί , Βττηλ^ κα) ο βψο- Χνί^• 
λόγος Αωρίων, ως και α-νγγρΛφίυς τις γίνό^^ζνος-^ ον ΌοΔοη 
ϊγω KoovfjLcLroTTQiov oiSu ονοΐΛ,αξόΐΑ,ίνον , και φίλιχ^υν , ''^'^"' 
C ο-υγγραφία ύί ου. ως μίν ουν κ,ρουι/,α,τοτΓΟίΰυ ^ννι^ο* 
ηνίΐ Μαχών ό κωιχω'^ίοποιος ούτως' 

Ό κρουιχΛτοτΓοιος Χωρίων ττοτ ίΐς Μυλών 

ίλύων , κΛτάλυίτιν ου^α/χου ^ικτύωτίμψ 

^υνα^ΐίνος ίΰρίίν ^ h TijjLivn καβίσ-ας τ<η, 

ο ττρο των ττυλων ψ κατά τυχψ Ί^υμιην > 

ι^ων τ ϊττιύυοντα * τον νίωκορο]/" 5 

„ Προ? της Άύψας και Β-ζων , τίνος φρα<Γΰν 

>, ia-Tiv ο νίως, βΐλτκττι, φησ-ιν, ούτοατί^'' 

ο ^' ίΐτΓίν αυτω' „ Ύ.ψοττοό'Ζΐ'^ωνος > |βΐ/€/* Doriomi 

α ό Ιίωριων σε* „ ίίως αν ουν €ί/ταυ6, ίφη> fponfa. 

Ι 'iJtiv τ' Ι';τί(τΛ θύοντα corr. Cafaub, Ίόάν τι τγμ δύδντΛ Grot» 

Carnem tefludinis aut edere oporttt , aut non edere. 
18. Quid eft autern , Viri fapientiifimi , quod opfo- 
Jogum Dorionem veluti fcriptorem aliquem nobis coni- 
memoratis ? quem equidem novi fidicinem adpdlatum, 
& pircium heluonem; fcriptorem a nemine nominarum 
novi. Ut hc JGinis quidem mentionem eius facit Machon 
comicus , his verbis : 

Mylona forte Dorio fidlcen venerat: 

ncc usquam conducendum diverforium 

reperlre pourat. Igitur in fano fedtt , 

quod propter urbis ipfa adflabat moenia. 

Ubi propere ad fe currenum aedituum vldens : 

J7 Per te Mlncrvam , per Dcos , inquu , precor , 

iidiCj bone vir , templum ciii facratum εβ numlnl ? (i 

Rifpondens lUe: νΕβ, ait , hoc love^ Neptunium,» 

i) Quis είξο iam mo-iaUs, 'inqult Dorlo , 144 ATHFNAIil DEiPNOSOPH. C. 4. 

5, S\Jvcii.TO [ KGLi ] ' χαταγωγιον ί'ζίνρίιν τις , co ΙΟ 
,,και τους 3'ίους φάΰ-κουιην οικίΊν awrhoi" 
Αυγίαυς J' ο Ζ,Λίχιος, ο ^Βοφράττου {^ίν f^uurjr/jg, 
J^ovoiSog §ί ά,^ίλφος, του τας Ίίττο^ίας γρα,\\/αντος , 
και τυραννησ-οΐ,ντος τνις ττατρί^ος , \ν το7ς Ά7Γθ(ρύίγμ.αί^ 
ct , [γραφίΐ ουτύύς'Ί ^ ,, Αωρίοονι τω αίιλ'ήτη <Ρα<Γκ,οντος 
τίνος i α/γοώον Ιχύυν iivui βατί^Λ ,,Ώ,ίΓτη^ αν ύ τις^ 
&Φη J ίφύον τρίβύύνΛ ξσ-βίοι. " ΈτΓΛίνουντος ^' α,λλου ταί 
Tuv &υννων ίιπογύσ-τρκχ,' ,, Kui μαλα^ ίφνι. <Jei μίν τοι e 
γί 5 icrukiv α,υτΛ ωατττί^ ϊγω ϊσ-^ίω." ύττόηος Si , ττως' 
C Si' ,, Πως ; ^ ψ^ως' ίφη. Ύους Si καρα,βους , ίφη > 
τρία ιγβ,ιν ^ιατρίβψ , και ίυωχίαν y και 3-ίωρίαν. 'Εν 
Κ,υττρω Si τταρα 'Νικοκρεοντι ^ίίττνων y ίπψί(η ■ποτ>ι~ 
ριον τι. και ο Νικοκρίύον ίφ•η , ο αν βουλνι ^ ο αυτός 
τεχνίτης τΓΟί'ήο-ίΐ σοι ίτίρον. Έοί γί ίφη, ίμοι ^ί τούτο 

Ι Abeftvulgo χα.) particula. 2 Defunt vulgo duo verba. 3 olr 
inferunt edd. 4 Abeft alterum tiSs ms. Ep. 5 οτλ» βαύκη 
malebam. 

j> fiofphhim fperet urhe tn illa , quae Dcos 

η duos compingit unum in contubcrmum ? " 
Lynceus vero Samius , Theophraftidifcipulus, Duridis 
illius frater , qui Hiftorias confcripfit, & in patria ty- 
rannidem occupavit, in Apophthegniatibus haec fcri- 
bit: η Dorionifidicini cum diceretaliquis, bonum pifcem 
eiTe raiam : Quafi quis , refpondit ilie, tntum paluum eli- 
xum comedat. Laudante alio tbynnorum abdomina : Rc 
cie ais , inquit ille ; oportet vcro ea comidtrt ficut e^j comedo» 
Roganteque illo , quo tandeni modo ; refpondit : Quonam 
nwdo 3 rogas ? Lihcnttr. Idem dicere folebat , Locujlas ma- 
rinas tria haberc : gratam exercitr.tionem j fuavem cibum , & con- 
templatwnem. In Cypro vero coenans apud Nicocreon- 
tem , laudavit poculum aliquod. Quodcumquc voles, ait 
Nicocreon, idern artifcx allua fimilc tibl confecerlt. — Im- 
mo tibi i inquit ille : mihi vero hoc dona, Non infipienter ρ. 33^• L Ι Β Ε R VIII. 245 

^ος. ουα Λνοητως τούτο φηίπις ο αυλητής, λόγος γαο 
^Λλαίος , ως Ότι 

Άνψι juiiv αυλψηξιι S'iot VOQV ουκ ive0v<rav' ' 
f Λλλ' kfxa TCu φυσ-ψ ^ %' ώ νοος ίκτητΛΤΛί." 

^ΐΙγησ•Άν^ρος J^' εν τοΙς 'Ύττομνή^αα-ίν TaSi φητι ^tpi αυτόν. ,,Δωρ/ο)!/ ο ο'^οΟάγος , του τται^ος ουκ. Dorion, 
αγορασ-αντΰς ιχαυς^ fjuacrTiycuv αυτόν, ίκίλίυζ των αρι- lurco. 
(Γτων ιχθύων ονόματα λίγίΐν. του §ί τται^^ς , ορφον 
a κ,αι γλαυζίιτκον και yoyypov , και τοιούτους ίτίρους 
κα^αρι^ μουντός' Ίχύύούν σε, φησ-ιν» ίΚίλίυον. ονόμ,ατα 
λίγίΐν, οϋ^είϋΐ/." Ό αυτός Χωρίων καταγζλων του \ν 
τω Ύΐ[^,ο6^ου Ναυτ/λω ^ χ^ιι^ωνος , ζφασ'κίν „ h κακ- 
κάβα ζίου(τα [χ^ίζονα ίωοακζναι χίιμωνα. " 'Αριστό- 
δημος ^t, ίν §ίυτίρω γίλοίων " ΚτΓοίΛνημονίυμ,άτων, Οη^ 
σ'ι' i, όίύύΰίύύνος του κρουματοττοιου , κυλλοττο^ος οντοςί 
ατΓΟϋλίτο h σ-υμτΓοο'ίω του χωλού ττο^ος το βλαυτίον. 

Ι Immo, CWV (νίφυσ -otv. 2 φυβ-ϊ'ν edd. 3 'Ν ΛυττΚί u ex 

Suida videtur legcndum. 

id quidem a tibicine diftum. Eft enim vetus fermo m 
hanc fententiam : 

Homini ^iiidem tVAcinl mentem Dii inferucrunt ; 
at avoLit mens , flatim ac ille tibiam inflat. « 
19. De eodem Hegefander, in Commentariis , haec 
fcribit : wDorion, obfoniorum lurco , quum fervulus 
pifces non emiiTet, flagello caftigatum iuffit optimorLim 
pifcium edicere nomina. Qui quum orphum & glaii- 
cifcum , & congriim, fimilesque alios enumeraret : at 
plfclum nomhia , inquit ille , edcn u iujji ^ non Deorum.. idcm 
Dorion, ridens tempeftatem in Timothei Nautilo [/ve, 
Nauplio] defcriptam, ait, in fervente caccabo vehcmerl•- 
tiorcm ft tcmpefiatem vldilfi.u Ariftodemus vero, fecundo 
libro Ridicule didiorum, fcribit: «Altero pede claudus 
cum eflet Dorion fidicen , amifit in convivio foleani 

Q3 146 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 4. 

Ksti Ός , Ov^iv , tOri , ττλύον x.otTcipu(rofxcti τω κλέ- 
y^AVTt , ;^ Apfxotrui αυτω το σ -ctvocf.Kiov^^'' Οτί J" j^i/ ό b 
Χωρίων ούτος ϊτη b'i^oQayia. ^ίαβό'ήτος y Οανίρον ϊ^ών 
λίγα Js\v^(rifxaxog ά κ,/^^χω^ίοττοίος ϊ)> Φιλίπττω ^pci- 

fAATl' 

Ουκ , άλλα ^ και της νυκτός θουρίων ίν^ον 
ί(Γτιν ^ τταξ' Yj^iv λβΤΓοί^οφυσ'ήτης. ^ — 

(ji^ct ii Kcci ct ο Έ^^ιοΐίνί Α<χ.(Τος ίτταιζί ττίβί Lafi lufus Ιγ^^νων , ο,τηρ ^ίο,μο,ιλίων αΐ&γύαΰ/ίν ό 'ϋρακλίωτης 
verborum. , _ ^ \ „ ^ . , ^ , 

ίν τω Uipt αυΤΰυ του ΑασΌυ σ■υyγpc^,fXfJLΛTί , λίγων 

ω^ί' ,ίΎον Aci<Tov, Cctaii^ τον ωμον Ίχβυν οπτον 

tivcti Oa.(TKiiv, ^αυιχΛζοντων Sc ττολλο^ν , ϊττιχίΐρίϊν 

λίγαν' ως , Ό ϊσ-τιν α,κουσ-αι , τουτό ϊττιν ctKoviTTOv' 

και J ο 'iCTTi νοητΑΐ , τόυτο ϊστί νοητον' ωσαύτως ούν c 

καϊ ο ίίττιν ϊ^ίίν i τούτο αναι οτττον' ω<ττ ίτηι^νι Tcy 

Ι OJ jwXot edd, Μοχ transponenda fuerint verha, ί'ν Jev Auifiasv, 
a iai\ vulgo. 3 λθ7ΤΛ(}ί<})ΐ/?>ίτ>ι{ edd. 4 φχσ* vul^e. 

claudo pedi apiam.. Tum iUe: Nihil amplius, inquit, pre,- 
cor huic qid eam fuhrlpuit , quam ut clus pcdi fit apta. « Fa- 
mofum vero fuiiTe obfoniorum lurconem Dorionem ad- 
paret etiam ex his quae Mnefimachus ait m fabula, cui 
titulus Philippus: 

Λ'οΛ ; verum etiam noS/u 'intus Dorlon 

efl apud nos , patinis canens. 
40. Memini vero etiam quae Hermionenfis Lafus lu- 
iit de pifcibus ; quae fcripto confignavit Chamaeleon 
Heracleotes in libro, quem de ipfo illo Lafo edidit, 
ubi ait : »Lafum dixiiie, narrant , pifam cruaum eiTe 
ciiTQv. Quod qvium mire diOum videretur multis, ille 
fic probare adgreiius eft ; Qucmadmodum , quod cxaudin 
fotcfly id efl , ίκουα-τόν; & quod cogitari , id νοιιτόν : pari 
rationtf ^uad confplci ppiefl i id ejjc o^rsy, Itaque pifcem ^ ut f. 338. L Ι Β Ε R νΐΐί. 247 

ϊχ^ν» ψ i.-itTv, οτΓτον Λυταν ίΐναι. Κα; ττΛίζων σε ττοτΐ 
Ιχβυν ΊταοΛ Τίνων άλικων ^ υφίίλίτο , kui λαβών• ίοω- 
κε τινί των ττΛ^ίστωτων. όρκίζρντος oi τον α,λίζως, 
ύύμοιτίν }ΛΥΐτ αυτός ίχίίν τον Ίχ^υν , jttJjrg αλλω συνίΐ- 
^ivui λαβόντι , Αλ το λαβίΐν μ&ν αυτόν, ' ίχίΐν ^e 
iTioov' ον iStSoi^iv ατΓβίΛοσ-αι τταλιν, Ότι ουτ αυτός tXa- 
βίν, ουτ άλλον ίχοντ οΐ^ίν. ΰλ^ιφίΐ μ,ίν ya^ ο Αα- 
d σος , ύχζν ^i αυτός. Ύοιαυτα Si και 'Έ^ττίχα^^ος 9γλ<- Epicuarmi 

ο ''' •Α^ ^Λ > » Δ. lufiis iii 

ζίΐ. ωστΓίζ εν Αογω και Αογζίνα * vcrbis. 

Α. Ό Ζευί ^' ίκαλίιτί ,. ΐΐίλοττί γ' i^avov ί<Τ7.ιων» 
Β. Η> τταμ,ττόνη^ον οψίν, ώ ταν, α. γερανός. 
Α. Άλλ' οντι γερανον» αλλ' epavov yi τοι ^ λίγω. 
Άλε|/ί J"', ίν Αν,^'ήτρίω y Φάυλλον τίνα- κω^/,ω- ^ Su ως φίλιχβυν , ίν τούτοις' Phayllus. 

ΐΙρότψ:>ν f&iv ί\ ττνίυίΓίΐί βο'^ρας- η νότος 

Ι 'παράί τίνοί τϊν axiimv malebam. 2 Carent του ίλΐίως edd. 
δι ms. ^. 3 •^'i' ■''Ο λα,^ίϊν /M£v 5tuT-o f ms. /ί. 4 Vulgo iv Aoya 
Xc</ \oyev iiv«/. Alibi χλ» Λ q y < y λ. 5 (ρανίν ts» vulgo. 

^uz confpici pojjlt ^ vtttIy effe. Idem aliquando per iocum 
pifcem fubripuit pifcatori, eumque uni dedit ex adjftan- 
tibus. Cum igitur a^l iusiurandum eum adigeret pifca- 
tor , iuravit• ille , nec fe habcre pifcem , neque aUum noviffe 
qui fubripui^h : qiioniam fcilicet ipfe fubripuiffef , alter 
vero haberet. Alterum vero edocuerat , ut viciiTim ille 
iixaret, nec fe fiihripuijje ^ nec alium noffe qiii h^hertt. Sub'» 
ripuerat quippe Lafus, habebat autem ipfe. Similia ve- 
ro etiam Epicharmus lufit, velut in Logo & Logina: 

A. Vocavit me Inpiter , Pdopi- ye ipavov pr.zeber.s.. 

B. Immo , pejflmum obfonium , amice , y έρανοι, 
Α. j4t non yepuvov tibi dico , fed 'ίρανόν ye, 

11. Alexis vero, in Demetrio, Phayllum notat ut pi- 
icium heluonetn , his verbis : 

Antea , β flabat boreas auL notus. 

Q4 148 ΑΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. C. 4. 

tv T>j 3-αλαττΫΐ XctfXTrpog , Ιχ^υς ουκ \νψ 

cvSivi φαγίΐν. Νυν; ' Je ττρος τοις Trvivuacrt 

τύυτοις Φαυλλος ττ^ιοσ-γζγονί χα/χύον τίίίτος. e 

iTTdv yao iKVi^iug καταιγίοΆς τνχνι ζ 

kg τψ Λγοραν , τουψίΐ/ ττριάα,ίνας οίχ^ται 

ζ^ίρων άπαν το ληΖοίν' ojcrg γίγνίτΛΐ 

ίν τοις λαχαιοις το λοιπόν 'ψΜ' rj ^Α^Λχ-η. 

Antlphanis ΆντιΟ<χ.νης ^\ ϊν Άλίίνομί','η^ (γ ίΚνι^οηντΛς TiitUg ΚΛ- 
Piicatiix. , / . , ' ^ ι ' 

TcLAiyodv ί,χΗυη , Οησ-ι ' 

Ύας σνιττίας Sog - ττ^ωτον. ΉρΛκλίΐς οίναζ , 

ΛπαντΛ τί^ολωκαιτιν. ου βαλίις τταλιν 

ί\ς τγ,ν ^-ύλατταν κ,<ζι TrXvnig ; |W^ φωιτί (Τβ , 

^ίωριας i ia)Aoug ^ ΐτηττίας ίΙλ-ήΟίνοίΐ. 

Ύον κ,άρα,βον Si TOvSi Trpog Tctg fAstiviSotg ζ f 

cLTTO^og. ^ τταχυς yg, i/jy Δ/'. \Ω. Zeu, Tig yroTi , 

1 v~v vulgo. 1 ΤίΤί e-HTiaJcf vulgo, 3 αλλ' ilii edd. αλλ 
Ms. 4 sViJsi corrigit Coray. cut in mari vehemcns , pifcem licebat 

nemini comedere. Nunc ad hos ventos 

Phayllus accejjit , tcrtia timpcflas. 

Is eni/n quum velut rrocella irrumph 

in forurn, obfonlum quodcumqiu captum adefl y 

omne emtum abripic : nobisqut nonnifi 

in oliiorw foro rdinquitur conuntio. 
Antiphanes vero , in Pifcarrice, recenfens nonnullos 
pifcium cupediis deditos , ait : 

Sepias da fiatim. Ο rex Hercuhs ! 

inqiiinarunt omnia. Quin eas ocyus In marls aquam 

condce rurfiis , lavaque : nt te dicant , 

Dorias , putres cepijfe feplas. 

Locuflam vero hanc ad macnldas 

repone. Pinguis valdc , per Deum! Proh lupher y quis 
tandem , ρ. 339* L Ι Β Ε R VIIT. 249 

ώ ΚΛλλ/,αεί^ώϋί/ , ce κατίίΚίτ ' ΰοτι τύύν QiAu)Vj 
cxjriiig , ος <ζν μ,'ή καταη^^ τ ας σ-υ^^βολας» 

τίίγλας, iha-^ct του κάλου Κ,Λλλκτύίνους' ίο 

>cciTi(roiii γουν ίττι [,ιια την ουοΊαν. 

Kct< Tcv ^ινωτΓ'ής yoyy^ov η'^η τταχντζρας 
a ίχοντ άζοινύας , τουτοή τις ' ληψίται 

ττΰωτος ττροίτίλβύύν. Ι^Ιία-γόλας 3 γα^ ου ττανυ 

τούτων ϊ^ί<ττης. Λλλχ κίβαρος ^ οντοίτί' 1 5 

CV αν iSi^, τας χίίρα,ς ουκ α,φίζ^ίται. 

ΚΛί μ'ήν ά,λη^ως τοΙς κι^Λρω^οΊς t ως (ΤψΟ^ΰίΖ , 

ατταοΊν ούτος ίτηττίΧυκως λαναανίΐ. 

Κνορύύν τ αριττον ^ Κούβιον , τηρωντ ίτι , 

ττρος ΥΙχι^ίονίκψ τ'ήν κα,λψ 7Γίμ:<\/Λΐ μ,ί ^ii' ^ 20 
b α^ΰος γα^ ϊττίν. ύλλ' ο^ως ου γίνσ-ζται' 

1 xriTEiJir' ed. Ven. & Β.ιΓ. cum Ms. xctTti^er' ed. Caf. i TouTcr 
u Tif vulgo. 3 Τ.μιγί\'.:ς edd. & f.c deinde coniianter. 

4 yLtBupov corrjgit Cafaub• Τ 'AvJf^v J' kpta-T^jv corr. Calaub. 
Forfan τον ίμστίν. 6 Forf. μ s'Ji/j oportebat. 

CaUimcdon , te nunc comedet fodalium ? 

ncmo , qidn fymbolas ante depofuerlt, 

Vos vero huc ad hxtram fcpofui ^ 

trif^ljs , cibiim pulcri Callifthems. 

nam 6* u.iius caujfa rcm dUapidat fuam. 

At congrnm Ίβαιη , cui cnijforis iarn , quam Sinopae , 

funt Jpinae , hunc quldcm quWibet habebit 

prirnus qui venerh. Nam Misgolas non admodum 

h'is vejchur. Sed ecce citharus: 

quem fi viderit , manurn non abstinebh : 

rcvera enim citharoedis ilU omnibus 

vehementer adhacret clanculum. 

FortiJJlmiim hunc gobiiim, falientem adhuc , 

ad pulcram Pythwnicam rne mitiere oportebat : 

efl enim grundls. Nec taimn gujlabit illa : yxiT. 250 ATHENAEI DEIPKOSOPH. C. 4. 

irTTi 70 τΛριχος ia-TiV ωρι^ηκυια, yctp. 
*Αφν£ίς Si λίΤΓτας rcicsJg, koli τψ τρυγόνα.», 
χωρείς ΘδΛΐ/οΤ Siv^' i^y\K Λντηορόττους, ' 

ΐΐιύαΐΰύτατα ϊτητουταις ^ ο 'Κντιφανγις και τον 
Misgolas. JMi^yoActv ytiKCiufxct}'Jvi)Civ , ως iCTTSv^aKOTct τηρι κι~ 
3'ΰίρωο&υς Kcvt κιθαρίστας ωραίους. Owi yct^ Ό αψω^ 
Αΐσ•χίι*ις , iu τω κατά Tifxccpxcu λόγω , ττψ αύτου 
TuJc J, ^\ισγόλΛς ϊστι Ναυκράτους, α,ν^ρζς ΆύηνΛίοί, 
"^ολυττίυζ, άνι^ο τα ριιν άλλα ίσαλος κ άγαμος, και 
cijSafxv] αν τις αυτόν y^yj^aiTO' ττίρι L• το ττραγξ/'Λ c 
τούτο ouif /,ονιως ίίττΓουόακως , και αίΐ τινας ίιωοως 
ίχίΐν ΤΓίρι αΰτον κι^αρω^ους , if κιύαρκττας. ταυτι ^ί 
λίγω ου του φορτικού ίνίκα , αλλ* Ίνα γνω^'κτγιτι αυ- 
τόν οσ-τις ϊιττίν. *' Κα* Ύΐ[Λοκλης S' tv ^αττφοϊ (ρψ-ί/ 
Ό Ι^ίκτγόλας ου ττροσ-αναι σοι φαίνίται , 

Ι SI fi/siS» χ' ivT-tpp. eil(L 2 J' iv τούτοις malueram. 

nam falfammti nunc maxime efl cupida, 

ylpiias has tcnues , & paflinacam hanc , 

fcorfim pro Thcano pofui , pares Uli ponden. 
22. Non fine ratione Antiphanes in iftis Mlsgolam tra» 
duxit, m pulcrorum citharoedcnim & pulfantium ci- 
tliaras amore flagrantem. Dicit enim de eodem Aefchi- 
nes orator , in Oratione adverfus Timarchum, haecce : 
i> Misgolas eft, viri Aihenienfes, Naucratis filius, Co- 
lyttenfis , vir caetera quidem probus honeftusque , in 
quo nemo quidquam reprehendat : fed huic rei mirum 
in modum deditus, & femper circa fe habere folitus ci- 
tharoedos nonnullos aut citharatn pulfantes. Hoc au- 
tem dico, non ut in invidiam eum adducam, fed quo 
nofletis quis qu3.1isve ille fit. « Similiter Timocles in ta- 
bula Sappho ait : 

Misgolam ad te nemo vidct Intrare : ρ. 339• L Ι Β Ε R Vi 11. 251 

uvuuviri τοις νίοιτιν Τι^ί^ί<τ(Α,ίνος. 
ΆλίΙί? ίΤε, ϊν 'kyuviSi '■ η ΊτΓττίΰ-κω' 

τον MicryoXciy* ού νΛΡ κ^ύαρω^ος ίΐμ ίγω. 

\ ^ ' ' ; , ^ , ΧΧΠΙ. 

d Τίυβίονίκψ οί φησ-ι φιλψίΐν ταριχω , ίτηι ^ρα- στα,ς ίΐχί τους 'Κ.αιρίφίλου του ταοιχοττωλου υιούς , ^ 'omca• 
0)ς Ύίμοκλης kv Ίκ,αρίοις ^ Οησ-ίν' 

' Ανυτος ο τταχυς ττρος Υΐυβιονίκψ Όταν ίλ^ων 

(puyij τι. ■* χ,ΛΑΐι yu^ αυτόν, ως φαίτιν , οτττη- 

ταν ^αΐύίφίλ.ου τους Juo σκομβοους <^iv<V^ , μι~ 

γάλ^ις ^ η^ομίνη. " 
και τταλιν' 

Ή ΥΙυβιονίκη S' ατμίνως (η ^ίζίται, 

και (Γου κατίόίΐται τυχόν ιτως α νυν ίχας 

λαβών ττα^ ημών ^ωο' αττλ.ηα-τος ίσ-τι ya^, 

Ι ί'ν *Ay£fv/ edd. ι μη ττίί^ίΐέ ^«3« ms. ^. 3 Vulgo Ν«κο- 

χλιΓί fv 'AxaaioJ.f. 4 Ar? fiy».'• Β. Τ< ; Α. Κ«λΓ> >«/! &c. 
j μιγάΚους vulgo. 

fonntlum adolefcentlum amore Ule fiagrat. 
Et Alexis, in Agonide five Equuleo : 
mater , ohfccro t? , ne incutias mihl 
MlsgoLim : nec ernm citharoedus fum ego, 
23. Pythiuncam vero falfamento ddedad ait Antipha- 
nes , quoniam amatores habuit Chaerephili falfamentarii 
filios, ut Timocles ait in Icanis: 

Anytus obefiis quum Pylhionicam convemens comedu cum 
ea. — Quiddh? — Vocat quippe illum , ut aiunt , quo- 
ttes Chacrephili duos fcombros hofpitlo excipit , grandi- 
hus deleflutii, 
Et iterum : ' 

Pythionica luhens te excipiet , 
& iua ahfumet forta£e quae nunc kab^s 
accepta α nobh dona. Εβ emm infatiabUlst 152 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPPi. C. 5. 

Ομως ^ί rJovvcii (τοι κίλίυιτον (ταργάνας * 
ctxjTriV ταρίγρυς. ίυττό^ς yoto τυγχάνει 
ίχουσΛ, KUt συνίσ-τι (τατηο^^Λΐς ^ ^vnVi 
και ταυτ αναλτοις και ^λΛτυρρυγχοις τιτί. 
Π /JC τοντων J"' ψ ίρασ-της αυτής Κωβίός ης ονομα,^ 
Γίέρ< rh \\αλλΐ(4,ί^ύντος του Κ^αροίβου , ότι κλϊ Callimedon, ρ/Λ/χ^υ? ψ, ΚΛί ^ίά,ίχτροφος τους οφ^Λλ^ους , Ύψα- 
Carabus , κλ'ής iv ΥΙολυττράγμονί' 

— Είί' Ό }^.ctXXifji.irJouv α,φνω 
ο Καοαβος ττροσ-ηλ^ίν. ίμ^βλ^ττων h fjLot, 
ως J' ουν ^ ϊ^οκα , ττρος ίτίρον α,νύρωττόν rivct 
ίλάλα. συνίίς ^ί γ' ovSiv ίΐκοτως ϊγω 
COV ξλίγίν , ϊττν,'ίυον ^ιακ,ίνης. 
τω S' kpa βλίπου<η χωρίς kcu ^οκουιτιν etl 

KOpOLl. — 
ϊ σαργΛί'ΐΛζ vulgo. 2 σΰνιβτιψ 'ίτίί^ υ u{ edd. 3 Forf. »£ γ ol-f. 

Verumtamen dare ΊίΙατη tibi iube falfamenti 
fportas quasdam. Huius enim juppetic ei 
copij ; kahctque fecum fapcrdas duos y 
infulfos illos quidem & latis nafis deformes. 
Ante hos vero amator illius fuerat aliquis nomine Go 
bius. ^ 

24. De Callimedonte , cui Carabus five Locufta fuit CO- 
gnomen , tradunt Comici , fuifle eum & pifcium heluo- 
nem , & ftrabis oculis. Timocles , in Curiofo : 
— Deindi fuhlto CaUlmedon 
Carabiis accejfit. Is ine adfpiciens , 
ut quidem videbatur , ad alium quemplam hominem 
direxlt fermonem, Ego vero , ut confcntancum , nihil eo» 

rum intelligens , 
guae diceret y loquenti adnuebam inaniter» 
Huic homini aliby atqm prae β ferunt, refpiclunt 
pupillM. ρ. 340. L Ι Β Ε R VIII. 253 

ΑλίΒζ <J"> iv KpuTiv^^ ' 71 ΦαριχοΐκΰΤΓωλνι' 

Α. Ύω KijAAi^£c5^cvri yuo Β-ί^Λττίυω τΛς κόοΛς 
YjSvi τίτά,ρτψ vjfJLi^uv. Β. Wa-av κό^Λΐ 
^vyciTi^ig αυτω ; Α. Ύας fuv ουν των ομμάτων' 
<ο.ς cvrT ο ^\ί?\αμ7τους , " Ός μόνος τας ΐΙΰοιτί^Λς 
b ί7Γαυ(Τί μαινομίνας , κΆτασ-τηα-ϋίν α,ν. 

υμοιως αυτόν σκωτττίΐ κ,Λν τοις ίτηγραΟομξνοις Ζ,υν- 
τρίχουσ-ι. ύς Si o-^o^pctyiciv kv μίν Φαί^νί t] Φαΐί^ρίοί 
ούτως' 

Α. Άγορανομ^Ϋΐσ-ας , uv 3-ίοι S -ίλωσ-ι, σν, 
'ίνα Καλλίμί^οντ ύς τοΰ'^ον , ύ (^ιλίίς ίμί» 
τταυα-ν.ς κΛταιγίξοντΛ Λ' Όλ>ίς νιμίρας. 
Β. Εργον τυράννων J ουκ α,γοοΛνόμων , hiyng. 
μάχιμος ya^ ω\-ήο , 3 χονιιτιμΰς Si τί ττολίΐ. 
C Τα αύτα ΙαμβίιΛ QipiTcti kcIv t^ 'ίΤΓίγρΛ^ομίννι Eig 
το φρίαξ. ϊν ^ί ^Ιαν^ραγοριζομίννι' 

1 KpoLTij. vulgo. 2 οΐύί ΜιλΛμ-χ. edd. 3 V^P ^^^f vulgo. 

Alexis, in Crateva feu Medicamentario : 
A. Callimidunti enim iam quartum in diem 
Tetf Kcpcif {pupiilas) curo. B. Erant Igltur κόρα,ί (fuellai) 
filiae iUi ? A. Oculorum dico pupulas : 
quac ei ut reflae fient ne Mdampus quidem , 
unus qui j'roetidas ab infania fanavit , queat efficere. 

Similiter eumdem ridet in fabula quae Concurrentes in- 

fcribitur. Ut obfoniorum heluonem vero in Phaedone, 

fxve Phaedria; his verbis: 

A. Aedilis eris y β Diis vifum fuerit , tu, 
ut , β mi amas , Callimedontem toto die 

in pifces procdlae in modum rrruentem reprlmas. 

B. Quod fiiciunt tyranni, dicis , non quod aedUes : 
efl enim bdlicofus Ule vlr, & civitati iiiUis. 

Repetunturque iidem iambi in fabula cui titulus Mifla 
ad Puteum. In Mandragoris - utsnre vero: 154 ΛΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 5. 

— Ε* ηνας (/.άλλον φιλώ 
tivijvg ίτΐρους vfxouv , γίνοίμψ ίγχίλυς > 
'ίΐΛ Καλλΐ(Α,ί^ύύν ο ϋύ^αβος ττρίαιτό fii. 

Έν <^6 ΚρΛΤίυΛ' * 

Κβί Kuλλ^fχζL•v fJiiT Ορφίως ο Κάοαβος^ 

*Αντιφάν7ΐς S' ίν Τοργυύω' ^ 

ηττΰν τ oLTroTTeitYiv άλΐ ων τταοΐιλομ,ψ t 
ri Υ^αλλιμι^ων γλαυκού πρόοιτ α,ν κ>(ία</ίΰν. 

Ιίυβουλ.ος ι^\ kv ' ΚνΛ(Γθύζοιχίνοις' < 

' Ετίροι fh [τοίςΐ Β^ο^ισι σ•υμ7η7Γλίγ(Λίνοι , 
fxiTa, καράβου Ο'υνιισίν, Ός μόνος βροτων ^ 
δύναται ΖΛτατΓΐίϊν εκ ζίόντων λοττα^ίων 
Λ^οους τιμΛχίχας, ^ ύύ(ττ ϊνίίνα,ι ^ μψ]ι ίν. 

^ίόΟίλος Si , ϊν Ίατρω , α,μα (Γκωτττων Λυτού και τό 

h λόγοίς '\1>ιιχρόν' 

ι Rurfus Κ/ίΛτίΛ vulgo. 2 Γιργι^ίφ corr. Reinef. 3 Repetit 
hic μόνοζ Ms. 4 τιμαχίιτΛζ vulgo» 5 uffTe μϊίνχί malles 
cum Corayo. 

— Si quos magis dUigo 
hofpites quam vos , anguilla velim fierlf 
quo mc Callimedun Carabus cmat. 

In Crateva vero : 

Et CaUhnedon Carabus cum Orpheo. 
Antiphanes , in Gorgy tho : 

Mlnus equidcm defifiam propofito , 

quam caput glauci mijfum ficerit CalUmedon, 
Eubulus , in Servatis : 

u4ru, ad Deos fefe adpllcantes , 

cum Carabo verfantur, qui unus mortallum 

deglutire potefi ferventibus e patinis 

quidquid pifcium inefl , ut [uperfit nlkil. 
Theophilus vero in Medico , fimul frigiditatem illius in 
dicendo rideas, ait: • ρ. 340. L Ι Β Ε R VIIL 255 

^tllaig ο( φιλοτίμως ττρος ' αντον τον nctvi- 
e-Kov ^ ϊγχίλίιον ^ ττΛ^ατίύηκξ. τω τγλτοΊ τίυύ)ς 
e ψ χ,ρηίτΓή. ,,ΤΙατ^ί^ιον , ττωςιχ^ς ττρος κά^Λ- 
βον/' — η Ψυχρός taTTiv , Λττα,γΐ , (^ηζτί' ρη- 
τ ορών ου γίνομαι. 

Φιλι^μονος J's Me-iovTi ϊΐπΰντος" 

Άγυρριος '^ §ί. , τταρατίύίντος καρά,βου , 

ως ίΐ^ίν αυτόν ,,'Χ.αΙρί, ττύτττΓΛ φίλτατί»"^ 

ί'ιπΛς , τί ϊτΓΟίΐ ; τον ττΛτίρΆ κατηιτύίίν. 

Ήρΰ<%κος ^' ^ ο ΚρΛτητιος , kv τόϊς Συμμίκτοις 'Ύττο- 

μν/^αιτί , τον Κΰίλλιμίι^οντος vlcv Λττί^ίΐ'ξίν οντΛ τον 

"Αγνρριον. 

ίγοναοΊ όζ και otoi Ό'^Όφαγοι. Ανταγορας μίν 
ί ο ττοιητης ουκ ύα τον τταιοΛ αΚίΐ]^αι τον Ιγβυν , αλ- Antagons 
λα λουσ-αι' ωζ φησιν 'H.yricravSpog. Έν ^g στρατοττί- ^ 
^ω i-^l^vTi, φησ-ιν» αυτω yoyypm λοττάοα, και τη- 

Ι τΓα,Ύρος edd. 2 των vfstviVxctv TAs, 3 ^γχί'^νον edd. ίγχ?λι»ν 
Ms. 4 Άρ-/^ριο( edd. & mox rurfus Άργύ^ιον. 5 AbeiTe 
hialles coniunftionem. 

Puer vero fludiofe filio anguillam adpofult. Patri ΙοΓίζο 
erat eximia. r, Patercule , quid tibi videtur de carabo ? « 
— ^ η Frigidus e/2, apage ^ ait: non funt meum ad ραΐα- 
tum oratoreSt « 
Philemon vero cum in Ambiente ait: 
yi^yrrius , adpofitum fibi carabiim 
ut adfpexlt : » Salvs pappa carijfime ! « 
cum dixiffct ; quid ficit? patnrn comedlt. 
id quo pertineat , declarat Herodicus Crai8teus , in Mii- 
cellis Commentariis j ubi aocQt ^ Calimeduntis fiHum fuif- 
fe illum Agymum. 

25. Fuere etiam hi lurcones ρίΓοίαπι. Antagoras poeta 
puerum non fivit inungere pifcem , fed lavare folum ; 
utnarrat Hegefander. Eidem ia caftris elixanti congro- 156 ΛΤΡΙΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 5. 

^ϋζωο-μν,'ω, "Αντίγονος ο β^σ-ιλίυς ττα^ασ-τάς' ,,'Αοα. 
yt , ΰτΓίν , ώ Άνταγο^Ά , τον Ο^^ηρον ciu ictq του 
'AyaiJ,£fXfoi'Og Trpu^iig α\/αγρΛ'>^αι γογγρονς 'i'^cv^ 
τα,]" KUKiiiov ου (^^υλως λόγος ' ίΙτηΊν' ,> 2υ ^& 
cm, C^i^-ii '^ov Άγα^ΛίΑ-νονα τας ττρα'ζας ίκίίνας \ρ- 
yatrcitrdcu ττολνττραγι^,ονονντΛ τίς kv τω (ττοατοττί^ια 
γίγγρους εψδί j" Ορνιν cJ^' 'ί^Ι'ων ττοτί ό ΆνταγορΆς, 
ουκ , i(pr, , βΛ^ίύΰ-ύαι ίΐς το βαλανίΊον , ζύλαβον^ίνος 
fjLvi τΓοτί οι τταί^ίς τον ζούμον ίκρΟγ^ησ-ωσ-ι. Φιλοκυοους 
c5' ΰττόντος i Ότι η μητηο rr,py,<ni' >, Εγω y' ου»', iiTn, a 
Tri μν,τρι opvi^uov ' ζωμον 7Γΐστίυσ•ω j Kc4i ' Αν^%οκύ§γ\ς 
J*' Ό ΚυζίΚ'ήνος , ζύύγρά,φος , (^ίλιχύυς ων , ως Ισ-τορίι 
Τίολζ/ΐΑ,ων, ίΤΓΐ τοατουτον ήλ^ίν νβυτΓΛ^ζ'.Ας^ ως και τους 
ΤΓίρι τ'/;ν 'Σκυλλαν Ίχ^νς κατά σ-ττου^ψ γρα'^αι, 3 
Ylipi de Φίλο^ε»Όυ του \\υύχρίου ^ίβυραμβοττοιου I-iiiloxenus -«τ / < (\ "^ ' (ν 

poiypi efu Άιαχων Ο κωμωυιοτΓοιος ταΰί γοα^^ίι' 

niomur. ι Dceft \iyo£ edd. & ms. y/. 2 cVuiU edd. 3 y^4af ir.s. £>. 

rum patinam , & fuccinito. (ut fcribit idem Hegefan- 
der) adftans rex Antigonus , ait: At putas ■ rc , Anta" 
gora , Homcrum res geβas Agatntmnoms fcripfijfe congros eli" 
xantem? Cui ille non inicite refpondit : Tu-nc vero pu- 
tas , Aiinmemnonem res ΊlL•s s.^Jfi[fi curlofe inquirenum quis in 
€αβΓΐ5 congros ellxet ? Aliquando g;allinam elixans Anta- 
goras, in balneum fe iturum negavit, timens ne iuscu- 
lum abforbeant pueri. Cui quum diceret Philocydes , 
matrem ne id fiat curaturam : Ai^Jtri i^itur , inquit, tgz 
iusculum oaWinaczum crcdcrern ? Porro Androcydcs Cyzice- 
nus , pi6tor , cum pifcium efu sdmodum deleftaretur, 
ut ait Polemon, voluptati quam ex eis capiebat ita in- 
dulfit, ut etiam illos circa Scyllam pifces fummo ftudio 
depingeret. 

2,6. De Philoxeno vero Cytherio , poeta dithyrambico , 
Macho comicus haec fcribit : . 341. L Ι β Ε R VIII. 257 

'Ύτηρβολ'^ λίγουοτί τον ΦιλόΙ,ίνονι 
των ^iuuuctfificiuv τον ττοιητψ, yiyovsvcti 
oiii/oOayov. iha ττουλυττο^οΐ, 'πηχών Sviiv 
tv τα^ις '^υρΛκουσ'Λΐς ττοτ αύτον ctyopatrcii, 
κ,Λΐ (ΓΚίνΑσΆντΛ , καταφα,ΎίΙν Όλον (τχι^ον , ζ 
ττλψ τγ\ς κίφαλης. αλοντα ο υττο όυΰ-τη'^ίας , 
ΚΛκως ιχίΐν aOoS^' ύτΛ ^' ' Ίατροΐι τίνος 
ττρος αίιτον ίι<Γίλύοντος , ος ^ φαυλως ττανυ 
οούύν QepofjLivov αυτόν , ^ ίίττ^ν' „ Ει τι (τοί 
ανοικονομ,ψον εστί, όίΛτίύου ταχύ» ίο 

Φιλοζίν' ctTrodctwi yufj ώρας ίβ^ο(/.?ις/' 
κοίκίΐνος ίΐτΓί' ,,Ύίλος ε%€ί τα τταντα (λοι, 
Ιατρζ, φηίΓί , και ^ί^ιοίκηται τταλαι. 
τους ^ίβυοάίΛβους συν θ"£ο7ζ• καταλι^Λπανω 
ψ^ρωι^ι,ίνους , και τταντας 'ϋ<ΓΤ£φανω^£ί)θυς' ι ζ 

1 Valgjo e-piJf' i)(_ity' ίΐτ ΐΛτροΖ. 1 ώί edd» 3 \'ulgoc|C«v 

Philoxcnus poeta dithyrambicus 
comedo fuijje fertur e^n^iljfimus. 
SlcuUs Syracufis qui cum oUm polypum 
emljfet bicuhitaU magnuudine , ■ 
probe com Htum totum prope deglaciit : 
caput fupererat. Mox ventrkull cruditas 
^ravim concivlt morbitm. Medtcus advenit ; 
qui cum vident quanto curn pcricuh 
homo aegrotaret : nSi quid , au , Philoxene , 
tibi ordlnatum minus efi tn rebus tuis , 
hoc αίζ€ quampnmum , ut hora abhurus feptlma. « 
Refpondit Ule : ν Rebus providi mcis 
iampndem , medke , fincmquc impofui omnibus, 
Ope Divum duhyrambos aetatis fuae 
rdinquo , praeUrea Cu^onis inclytos : 
Athen, FoLJIJ, R 258 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPII. C. 5. 

ους ' Λνα,τίβ>]μι ταϊς i^avTOv συντ^ο^οΐ'ς 
^\ούτΛΐς , ΆΟρο^ίτψ Kcci Aiovvcrcv ίτητροτΓους. 
τΛυύ' eu (^ιαύηκαι Sioi<ra<^ov(riv. Άλλ', ίττίΐ 
ό ΎίΜούίου ji<zp6i)V σ-χολΰίζαν ουκ ^ koit 
ουκ 7>ις Νίο/3;-ίί, χωρϋν (^ί 7ropufj,ov 5 ού/αβοοί» 20 
κ,αλίϊ Si μοίρα, νυχιος , jj? κλυιιν χρίω))' d 

iV ιχύύν ΛΤΓοτρίχω τταντα τάμΛυτου κ,Λτω, 
του τΓολυτΓΟ^ός [χοι το κατΛλοιττον cLTTor^OTi/* 
Κΰ'Ιν Λλλω h [λίΰίΐ φησ-ί' 

Φίλό^ίνος 7Γΰύ\ ως λίγουτ, Ό Κι;ίγ{ΐ5? , 
ίυ'ζατο τριών ίχΐιν τον λάρυγΛ ^ ττγιχιων' 2ζ 

οττως κΛΤΛΤτίνω, (Pricriv, Ότι ττλίίσ-τον χρονον , 
KUi ττανύ' ctjxct μοι rct βρωμα^' ν\§ονψ ττο^. 
Diogenis Kcti Δίο^Εί';?? Js c Κυώίΐ' ωμΰρ τΓολυτΓΟ^χ καταφαγων, e 

Cynici obi• ' α ^ c ,~~ \ , /. ΓΤ \ {^ '^ 

tus. ί7Γίθίμ,ίν>Ίς ^ αυτω Tfjg γασ-τύος αττίβανί. iUpi oi του 

' Ι Grotius ; οιί αν*τ. τ^? ψ., συντρό'^ου; Μίύί -sf. α σχολ. μ* 

οιιχ ia. edd. 3 'ff^iV''^' corrigunt. 4 τον Χάρυγγα vulgo. 

Xct/itjyyi* absque τον corrigunt dofti. 5 An ΐ'ττοιίονμίνχςί 

tutores his do facio meas collaEleas 
Mufas , ipfamque Vcnerem fimul 6" Lihtrum. 
Haec teflamenti fumma efl. Nunc quando oiium 
mihi non concedh illc Tlmothei Charon 
ex Nlobe , Tratisfretandum efl ! adclamans milii , 
vocatque nigra Parca 'weluBabiiiS ; 
tit ad inferos res cunflus dcpjrtern meas , 
age huc adfcrtc quod rcuquum efl de polypo. 
Alibiqiie ait idem : 

Phiioxenus Ule , farna ut fert , Cytherius t 
η Utinam dicebu[ , trkuhualem gutturem 
/laieam , ut glutire poJJ^em multo tempore , 
parherquc omnigenis mcmct oblc&m cibis, « 
Sed & Diogenes Canis , devorato crudo polypo , citata 
alvo {fivc , tumente alvo) mortuus eil. De Philoxeno ρ. 341. L Ι Β Ε R V Ιί Ι. 259 

Φίλοζζνου και ο τταρω^ος ^ωττατοος λατ/ων ι (Ρηιχί* 
Αιο-(τα1ς γαρ h μία-σαισιν Ιχύύων φο^οίίς 
ήσ-ται τον Μτν^ς ις μ,ισον Κιύσ-ατων (Γκοττόν. ' 
Krti ^Ύτηρίύ^ης cig ό ρίίτως ο'^Ι^οφάγος ψ , ως φη- XXVII. 
σ; Ύι^Αοκλης ο κωμ,ικος , kv Αί^λω , SiVjyov^ivog τους Hyperides 
f τΓΛ^Λ Άρττάλου ^ύύρο^οκησ-αντα,ς. γροίφα ^' ούτως' orator. 

Α. Αημοιτ^ίννις τάλαντα τηντίίκοντ 6%eio 
Β. Μακάριος, ύ ττζο ^ιτα^^ί^ωοΊ /Λ'/ΐ^ίνι. 
Α. Κλ< Μοιροκλης ^ ύλy,φ& χουιτίον ττολν. 
Β. Ανόητος ο Οίοους , ιυτυχ/ις ^* ο λαμβάνων. 
Α. Έϊληφζ ^ και Αη/Α,ων Ti και Κ.αλλι<τβίίης, ζ 
Β. ΤΙίνητίς ήταν , ωστί (τυγγί'ωΐΛψ \χω. 
Α. Ο τ \ν λίγοκΓΐ υίΐνος ' Ττηρζίι^ης Ιχίΐ. 
a Β. Ύονς Ιχ^υοττωλας ούτος ?ιαων τΓλουτιϋ' 
ο'ύ/οφάγος, '^ ωστι τους λαρους ύναι εύρους, 
1 Απίτκύφον? ι M/!Tfox?.«f eJd. 3 Ε'ί"' ί»λ»φί mssti. 4 Vulga 

vero Sopater etlam Parodus loquens, dixit: 

Duo hiter plfcium fercula ddcllutus efl 

in medlum Aitnc craterem introfplcire. 
iy. Fuit quoque ρΊΓςΐιιηι lurco Hyperldes orator , ut 
ait Timocles comicus in Delo , ubi eos recenfet qui 
ab Harpalo dona acceperunr. Scribit autem fic: 

A. TaUnta quinqUii2,inta kabet Demoflhencs. 

B. Beatus f β parlicipat indc neminem. 

A. Ει auri vim non parvam acceplt AioerocUs, 

B. FcUx qui acctpit : flulius aiitem qui dcdit, 

A. Accepit etiim Demon & CaWiflhencs. 

B. Danda. his eft venia : nam pduperiorcs erant, 

A. Habit & HypenJes , prumtus doqumtij. 

B. Pifcarlos ditablt , tantus pifcium 

comedo , larl ut Syri fint y fi ad eiirn compares, 

R a ι6ο ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 6. 

Κ<ί) 61/ Ίκαρίοις cTs ο αύτος ττοινιττις φησΊν' 

Ύον r ΐχύ^/όροουν ' TroTcLfxov ΐττίρίί&^ν τήρα» 
ος 'ήττίαις * φωνούίσ-ίν» ιμ,φ^ονος λόγου 
κομτΓΟίς ττ αφ λάζων , tj/rioig 7rvH.vcof/>cia-i 
TTfiog ττα,ν S'vcrug ^ 8%€< * * 
fjiiauci)Tcg ctoSn τηοία, του αί^ούκ,οτος. 
Φίλΐταιρος S' ίν ^Ασ-κλη-π-ιω τον ^ΎτΓίρίίο'ήν ττρος τω 
c-i\/oOci,y{iv και κυβίύίΐν αύτον φνισί' κ^ύάττίξ κοίΐ h 
Callias. Ά.αλλίαν τον pyiTcpct ΆΡίονικος , ίν Φιλίυρίττ^^^' 

,, Αλλον ^ί Ιχβνν [XiytSii ττίσυνόν τίνα τοίτ^ί το~ 
ΤΓοις Ύ,κίί y,ofjLi<rag ^ ΤλΛυκος τις ίν ττοντω γα- 
λίους, ^ (Γίτον ο'^/οΟάγων, και λίχνων άντρων 
ayaTrrjfjta. φίρω κατ Uf^uv. τίνα ' τωο ίνί- 
ΤΓύύ τψ (ΤΚίυασΊαν. vroripov χ?\θύρω Tpif /,ματι 
βρίζας, η της αγρίας αλ^χης λιαίτίΑ,αα-ι (τω- 

1 ί'χθυίρρον edd, ϊ Vulgo -ττερασον </ΐητΊ*ις. 3 ffpovTtctvou^a; vul- 
go , velut una voce. 4 xv^'?=^f ed, Cai". 5 ynKil; edd. ix 
novTouy αλίον con';. Cai. cum Dalec. 6 φ?ραν coni. I.icobs, 
7 ΧΛτ' ά(Μ4ΐν ν IV coniiciunt iidem. 3 Xt7i^7y.asri coni. Caf. 

Et in Icariis idem poera ait.• 

Σι pifcofum fiuvium Hyperidem traiice , 
qui lcni fonitu, prudentls fcrmonis 
flnpltu aefluans , placidls frequentdmcntL• 
ad omnla defcendcns , luibet * * 
mercedc condufius ri^at cainpos eius qui dedit. 
Philctaerus vero, in fahula Acfculapio, praeter οΒΓο- 
nii voracitatem etiam aleatorem fuiffe Hyperidem ait; 
quod ipfum & de CaUla oratoie Axionicus fignificat in 
Phileuripide : 

iij4Uum pifcem qiuir.dam ina^^nitudinc fidentem In tiaec 
loca vaiit advehens Glauciis aViauis tx Ponro ^akum ; 
cibum hcluombus pifciurn , & lurconum hommum delicias, 
Eum humeris fcro. Quem quonjtn modo parandum dicam ? 
tUrum viridi inlrito ri^ans j an merd murid tepldd mace- ρ. 542. L Ι Β Ε R VIII. 261 

fjLct λιττάνας τυρΊ τταΐΛ,νλίκτω ττΑ^α,^ωοΌΛ. ίφα, 
τις ως ' ctAf^ri 3'ίρ[Α.^ τούτο Quyot γ tt4ov 
C cLvyjo Μοσχίων φίλαυλος. βοοί, ^' ονίΐ^^ος Utov, 
ω KciAfli/oV συ fxiv Λμφι σύκα. κ α^^φι τα,- 
ριχ ο,γΛλλΫΐ' ^ του ίί' kv α,λ^)) τταρίοντος ου 
yivri χαοίΐντος όψοϋ." 
τα fjLiv συκΛ ως ctv (τυκοφαντψ λοιοοΰων > τα αί ταρί- 
χη fxvj τΓοτί κ<5» ως αίσ-χροττοιουντος. Και ό EpfA.i^'- 
ΤΓος ^ε Οι^οΊν , h τρίτω Πψ των Ίιτοκ,ράτους Μαύη- 
των , ίω^ίνον τον 'Ύτηρίί^ψ TTQkUiruai νυν τους τηρί" 
ττάτους kv τοίς Ίχ^υαν. χγντπ 

TifjLcitcg J^' ό Ύαυρομίνίτης, ^ και Άρισ-Τΰτξλη ArlftoielesV 

τον φίλόοΌφον Ο'^^οφάγον, φνΐ<ΤΙ, yzyovivai, Κλ; Μλ- Matron, Γο- 

ά τρούν ί?' ο σ-οφίίττης οφοφαγος ψ. ^ηλοΊ §ί τούτο Άν- ^ ^ 
τιφανης ίν Κιβαρω^ω , ου jj αρχν}' 

1 Αη ί'φατ' iViif? φάτ»{ ti ί coni. lacobs. 2 ίμ^Ί rxfiiyjt 
iyxXKv edd. «αφ; τα^;χ,>) y' iyxKKYi corr, Cafaub. 3 Tity/ie- 
//ίΐ'ίίτ»; ms. £f . 

r»2/«ffz corpus fla^rand igni trjdsm ? D'icat atiquis , ca- 

Uda in miin.i lubenter hoc elixatum comeflurum Mofchio' 

nem , tibiarum ftudi^Curn. Clamat vero conviclum ρτο- 

prium , Calaide : tu enim ficls gaudes , & falfimtnds ; 

bcllum auliv.i obfonium , quod in muria adponitur , non 

gufias. 

Quibus verbis /coi ei exprobrat, ut fycophantae : /ii• 

famenta vero, ut videtur, tamqLiam turpia quoque ta- 

cienti. Hermippus veiO etiam, tertio libro de Ifocra- 

tis Dlfcipiilis, ait, mane nunc Hyperidem fchalas fuas lia» 

bere In Foro plfcurio. 

28. Timaeiis vero Tauromenita ait, yirliQutelem etiam 
fuiffe pifciiun lurconem. Sed Matro fopliiita haud dii- 
bie ex eorum numero fuit. Declarat hoc Antiplianes 
in Citharoedo, cuius hoc eft iniiium : 

R j ΐ6ι ΑΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. C. 6. 

Ού 'ί^ίυ^ος ου^ίν ΟησΊν. — — 
OOUctXfiov cujiVTTiv τις, ούίτπίξ ϊχ^υος 

*ΑναζίλΛς t^' εν ^ίΙοΐΌΤΰόπω' 

Ύου Λίττρίύύς αατί^ηζοκίν το κρανίον* 
civupTcia-ag IsIutccuv. ^ ίγω S' Λττόλλυμ,αι. 
^^ττίφολη 'γαστριμ,ίχ,ρ'γίας τβ κα* Λ^ττάζαν ϊσ-ύιΌντΛ* 
χαι TctvTct κρανίον κκττρίως. ύ jLtt} α,ρα οι τηρι τΛυ- e 
ΤΛ 3 Siivoi Ίιτασ-ιν kvov τι χοηα-ιμ,ον h κί(Γτρξύύς κοΛ' 
ν'ιω, Όπίζ ίστι ^ της Άρχίσ-τούτου λιχηίοίς kfjLYCivi' 
cai f\}Mv. 

XXIX. 'AvTtCoivijg ^' \v ΤΙλουτΙοις κα,τΰίλογον ττοΐίίται 

'Z~~^, o-^o(pay ων h τούτοις 
Divues. _ Y^i^yog J", ίχων 

σΛΜ^άλΐΛ ^ και (rOpciyi^ju, , κλι μΐΐΑ.υρκτμ,ίνος , 

1 ΜάτΛ^ν ms. ^. 2 Rurfus Μάτκν ms.^. 3 ηιΛ αντοί edd• 
4 Vulgo ο ■πάίίστ/. 5 ι^ανϋίλίον vulgo. 

ProftElo ηοη mentitur. — — 

Oculum acctdtns quispiam cxfculpfit , ficut pifcibus 

folet Matro. 
Et Anaxilas, in Morofo : 

Mugilis devoravit caput 

raptum Matro : cgo vero perii. 
Extremae quidem ingiuviei eft , rapere cibum inter eden- 
dum, praefertim mugilis caput : nifi forre harum rerum 
periti noverint boni quidpiam ineile in mugilis capite; 
quod quidem ad Archeftrati gulam pertincbat, ut nobis 
declararet. 

29. Antiphanes vero, in Divitibus, recenfum facit 
gulonum , his verfibus : 

— Euthynus nitens , 
un^uinta ndolens ^ curn fandaUo atque annulo y ρ. 343. L Ι Β Ε R νίΠ. 163 

ελογίζίτο τι * των ττοί^γμ^των , ουκ οι^' Ό τί». 

Φοίνικί^ν^ ^ί , Ύαυρίας S'' ό φίλτορτος »• 

αν^^ρίς TruAciioi ο'^/οΟαγοι τοϊοί ηνίς ^ * ζ, 

oici καταβροχ^ίζίίν Ίν ctyopcc τα re^tti6^i/> 

ορωντίς ΐζΦ'ήΟ'κον ίττι τω ττρα,γ^ατι^ 

ίψίρον τί οίΐνως τψ ανο'^ιαν ττανυ. 

κύκλους §ί (τυναγ^ροντίς [ ίΐτ ] ίλίγον του^ 

^■>ζΧς ού βίωτον ίττιν , cvS' α,νοί,σ-χίτον , ίο 

τ'/;ς μίν &-αλαττ^ς Λντιττοιϋζτύαί Ttvctg 

υμωι/ , αναλίσκίΐν τί ττολλα χοτ^ματα , 

ο'^ου fh fA.r/kv [ii/Su^^l ^ ίΐα-ττλίϊν , fxvih γόυ. 

Τ/ CL•^ ΰ^ίλος των νητκΛϊρχων ίιττί ; ^ίϊ ^ 

ημ-ω KoLTctKAutTcti τούτο , τταραττομττψ Troiuv 1 5 

των Ίχ^υων. 'Νυν^ι Si ^ ^\άτρων συνί^οττακζ 

τους ύλΐίίΧ,ς' Kct; Αιογίίτων , vyj Αία, 

eft tvSaJ' edd. 4 <'*' ^'s. 5 Νύν ii vulgo. 6 μχ•χ.^Ζ Ms» 

nefclo quid fecum mujjitabat reputans, 

At Taureas amicus , & PhoenicUcs , 

tand inde ah antlquo hdluones pifcium. , 

fragmeiita ut ipfo deglutircnt in foro, 

ad lioc fp ^dculum flabant vdut emorcul^ 

graviterque fenntes parcUatem uhfonii , 

imphbant hisxt clrcidos- mnionbus :. 

» Quam vita iion vitaHs , nec tolerabilis ί 

Sunt ergo ex vobii qui nurls fihi vindicant 

curam j atqui injumunt multuin in iam pecunlaeg 

cum nihit intsrca plfcium huc adnaviget ? 

Quid ergo opus efl. prmfiJibus Inful^ribus? 

Scifcenda kx, ut pifcium 'importiitio 

huc fiat : mim minc pifcaiores occupat 

Mairon : Dio^iton qiioque pcrfu.tfd omnibus 

R 4 ι64 ΑΤΙίΕΝΑΕΙ DEiPNOSOPH. C 6. 

Λ-^αντας αναττίτταιαν Cf)g αυτόν φίοιιν , 
jcoxj Sr^oTHcov ye τούτο c^ct , τοίοωτα. φλων, 
yafjLOi S' tKtivot ^ κλ\ ττοτοί ^ νίανικοι 2 ο 

Υΐΰ-αν. " — 

"EvCpouv "^ ^e, ίν ^\ουσ•αις' h 

Φοινικ^^^ις ^' ως ίΐ^ίν kv ττληύίΐ νίων ^ 
fjLiCTT^v ζίουσ-αν Χοττά,^α. 'Νηρίίων τίκνων, 
ίττίσχίτ βργ'^ χίϊρΛς tjpi^ic-fxivoig. 
),Ύίς CrjCriv tbai rhivog έκ κοινού QctyCiVy 
τις ίκ μί(Γΰυ τα B-ipfXcc ^avcg ctpTracrai ; 
ΤΓΟυ Kopu^cg, vj Φυ()θ(^αχος, η Ν/λλου '^ βίΛί 
\τω TTfcg yifxeigi ΚΛί τάχ cvSiv μίταλαβοί.''^ 
XXX. "J^yjg α,ντνις iSsug και Μίλανύιος ψ, ο της τροίγω^ c 

Meianthius ^ictg ττοιητης. ζγοα-^/ί. Si H.UI Έλίγαα. κωμα,ύουσ-ί S' 

αυτόν ίτη o'<\/o^ayiG(. Αίυκ,ων ϊν Φρατίραν, '^ 'Apt^ 

Ι ■Λ'άντΛί vulgo. 2 Jf xtvesi corr. Grotius ; J' sxitvaic Kopp, 
3 νοτΛ vulgo. 4 Έ,ίι^ίΛνκς viilq^o. y νίϊν edd. 6 φυγίϊν 
edd. 7 x:i'X5u edd. S Deeft xal edd. 9 Φρίτορσιν mallc-s. 

ad fe ut dcfemnt pifaum omnem coplam ; 

quam dcvorando , rem non popuLirem facit. 

Jn nuptns namque & iuvenum conviviis 

mera vaflitudo ifl. 
Euphron, in Mufis: 

Phoenicides ut vldit in iuvenum coetu 

plenam ραύτυτη fervtnttm fillorum Nerei, 

continens manus ird concUatas : 

j> Quts efl , inquit , qui confidu arie ραταβί'χα , 

quis valens calldos cibos de communi rapere ? 

ubi cfl Corydon , aiit Phyromachus , aut NiUi vlrtus ? 

huc accidat , forrajfi nuUius liorum particeps fiet! « 
30. Eiusdem generis eriam Mdanthius fiiit, tragicus 
poeta ; qui & elegias fcripfir. Quem ob obfonii vora- 
citatem luferunt Leucon , in Tribulibus i Ariftophanes, traeicus. ρ, 343• L Ι Β Ε R VIII. 165 

στοΟα,νης \ν EipJjc^j , Φίρίκρύτης ίν ΥΙξταλ^. ϊν ^ί τοις 
Ίχύυα-ίν ΑοχίτττΓος, τω ^ΰάμ^Λτι, ως ο-^οφάγον ^η- Archlppi 
(ΓΛς 7ΓΛοα§ί^ωσι τοις ίχύυιην Λ}ΐτιβρωύησΌΐΛ,£νον. Αλ- 
λα μην X.UI ΆρίίτητΓΤΤος ό ^ωκοατικος ο'Ι/ο'^ά,γος ψ Ariftippus 
0(Γτις κ-Άΐ υττο ϋλατωνος ττοτζ ονίΐόίζομζνος ίττι τ>7 
6'i^oOciyicc, ως φ'ή<η Ζωτίων και 'Hyricctiirfpog. ypcL- 
d Cp£i ^i. ούτως ο Αίλφος' ,,^Αρία-τιτΓττος , Τίλατωνος 
ε7Γΐτι^7]ΐταντΰς α,υτω S'iOTt ττολλους ϊχ^νς 'ήγοραη > 
^υοίν οβολοίν ί(^νι<Γίν ίωνησ-^Λί. του §ί ΤΙλατωνος ei- 
ΤΓοντος, OTt και αυτός αν ηγοοαίτοί τοίτουτου opoig ουν» 
iiTTiv y ω \\λατων , Ότι ουκ ϊγω ο'^'οφαγος , άλλα (τυ 
φιλάργυρος/^ 'Αντιφάνης S\ ίν Αΰλ'ήτρί^ι η Aι^υμaιςy 
φοινίΆΐ^ψ τίνα ^ ϊτΓ ο'^οφαγία κω[Λω§ων φητίν' 
Ό (Λίν Μέΐ/ελΛδ? 5 ί-^ολί^χηο-ίν ίτη SiKa 
τοΊς Ύρωσ-ι rfia γυναΊκα τψ Ό'^ιν καλψ, 

1 Commodius foret ό χαά ύττ. i τον Φo(v/xίJ«v malebam. 3 Ό 

Μ(\ίλΛως edd. & carent μιν edd. & mssti. , 

in Pace; Pherecrates, in Petala. Archippus vero , in 
fabula Pifcibus , ut pifcium heluonem , vinilum eum- 
dem tradit piftibus viciffim devorandum. Sed & Ari• 
fiippus Sccraticus obfonii avidus erat: quo nomine eum 
aliquando rejrehenfum a Platone narrant Sotion & He- 
gefander. Qua de re fic fcribit Delphus : » Ariftippus , 
reprehenfus a Platone quod pifcium magnum emliTet 
numeriim , duobus obolis fe eos emiiTe , dixit. Cui 
quum Plato refpondiiTet, eo pretio & ipfum emturum 
eos fuiiTe: vides igitur , inquit , mi Plato , non tam me 
obfonii avidiim eile , quamte pecuniae cupidum. « Anti- 
phanes vero , m Tibicina five Gemellis, Phoenicidem, 
ob obfonii voracitatem traducens, ait : 

Menelaus anrios decem bdlum fecit 

Troianis formofam oL• muliercm , ι66 ΑΤΗΕΝΑΠ DEIPNOSOPH. C. 6. 

Φοινικικής ^ί ΎαυρίΛ Λ' ίγχζλυν. 
XXXI. Αημο(τζίΐ'*;ς ^ί Ό ^ψωο Φιλ.οκ,ράτψ , ΐτΓίΐ^τ; ϊκ τον e 

Fhilocrates TTpoSoTiKou χρυιτίου ττόρΐ/ας iccu Ιχ^υς ηγόροίζίν , ίΐς 
αιτίλγίΐΛν κα< ο\^οθΛγία,ν λοιοούίΐ. ιίλιοκλης oi, α 
ύ'^/οφάγος , ως φηο-ιν ΊΙγ^σ-Λνι^ρος , ττυ^ο/χίνου τίνος 
αυτού, ττοτίρος χρνιστοτίρος Ιχύνς , γογγρος -ή λαβρα'^' 
ο μίν i ίφύος' ί^'ή Q h, οτΓτός. Ό-ί^οφαγος S' ψ 
και Aicvreu? ο ΆργίΊος , τραΎω^ος , '' ΜψίΟύνος fxiv 
[χαύητης , οίκ,ίτης Si γίνομαος Ίοβα. του ^Ιαυρουσ-ίούν; 
βΆΟΊλίως , ως Qyjiriv Αμάραντος ϊν τοΤς Uipi ^κ»;- 
ν^ις y ytyp-xOivctL φαίΓκων ίΐς αυτόν toL• το ίττίγραμ- £ 
μα τον \όβαν , ότε κακούς τψ 'Τψίττυλί^ν υπίκρίνατο" 
lubae Epi- Μ>; yz ^ Α,ίοντψς τραγικού κιναρη^αγου γι^ος ^ 
tragoedum. Αίυσων , ^ 1 ψιττυλης &ς κακόν ητοζ ^ ορα. 

ϋμψ^γάξ τΓοτ ϊγω Βάκχω φίλος , ου^ί τίνων οί "^ 

ι Abeft artic. edd. 2 Μί μι vuIb;o. 3 xifoijswifayou Γιχί? vulgo. 
4 χ{ύσ!;&)ν edd. 5 »'i'si, perjonam , corr. Cafaub. 6 'Hf 
//£v ed. Caf. 7 01/ Jf τ<νκν J!> edd. 

Phoemcides vero Taureae ob an^uillam^ 
31. Demofthenes vero orator Philocratem , quod au* 
ro proditionis cauiTa accepto fcorta & pifces emere con- 
fueverat, ut flagitiorum & heluonem notavit. Diocles 
vero, obfonii lurco, ut narrat Hegefander , cum ex 
eo quaeriviflet aliquis, uter pifcis melior, conger, an 
lupus ? relpondit : ille elixus , hic aiTiis. Obfonii lurca 
fuit etiam Leonteus Argivus, tragoedus, Athenionis di- 
fcipulus , domefticus lubae, regis Mauritaniae , ut tra- 
dit Amarantus in libro de Scena; ubi ait, cum Hypfi- 
pylen male egiffet, fcripfiiTe m eum lubam tale epi- 
gramma : 

Leonta traglci cinarae - lurconis ingenium 
fpeilatums , ne Hypfipyks aegrum peEius refpice. 

Fiii enim ego quonddm Baccho carus , nec ille fonos ρ. 344. L Ι Β Ε R VIII. 267 

γηρυν χρυτοβόλοις ' ουαίτιν ηγασΛτα, 

χ^ηρωσαν ^ φωνής > γασ^τρι χα,οίξόμ,ίνον. ^ 
Φορονσ-κον Si , φησιν 'YiyiitruvrJ^og , τον ιχβυοφα- yOV, cil rhvyiueVTCC QOOV Τ,^ίλΐν ΙΐΟΐλίίν του ΐχ^νος, άλλ* Lurconum 
t ,, / , '^ , , ^ lulus. 

Ύλ ο CtniTiivOVT UVTOTTDifXV ΛΤΓοΧλνΤΛί' 

και ΰλον τον ιχβυν αναλω/ται. Βίων rh , τγ^ιολ^τγλ•• 
(ταντός Τίνος ύλ ίτανω τον ιχθύος, (Γτοί'^ας Kcti Λν- 
τος, και ^φ•>ΐΊλως φαγων, ϊττίίτην' 
Ίνω Si τατη Β-άτίξι' ϊ^ίΐργαζίτο. 
h ^ίάκριτος S' ο ΧΤο?, τΐλίυτηίτασ'ης της γυναικός ΔίΟ- 
κλίΐ τω ο'^οφάγω , ϊ-η-ίΐ^η ττοιων αύτ^ το τηρί^ιιττνον 
ΤΓΟ,λιν ύϋ'>4/οΟ<χ,γίΐ "^ κλαίων α^χα' „ Ήανίται , φησΊ , 
κλαίων , ώ ττόνηρί' ου^ιν ya^ ττλίον ο'^οφαγων ττοιη- 

ι χρυσοβόροίς, aurivoris , corr. Cafaub. 2 TUyetva. ^iipk edd. 
3 χ,ώ^χσ-Λν edd. 4 χΛ^ιζόμαοι vulgo, 5 An iwk χολοϋθ/ν- 
TCf? 6 Alibi Ziivttv dhterat. 7 Temere ο-φοφάγο* ed. Caf. 
Mox eadem , w 7rii'>:ps : & -ποιίισ^^ς. 

cuiusquam auro - perculfis aurlbus probavit. 

Nunc rne vero pedkulatae ollae ficcaeque fanagines 
privarunt voce , ventri grallficantem. 
32. Phorufciun gulofum, narrat Hegefander, cum de 
pifce quantui.i volueratauferre non potuiifct, led maicr 
pars eum fecuta effet , dixifle : 

Quae refiflunt , pereiint fiirpiiiis : 
totumque pifcem abfumrifle. Bion vero , quum fupe- 
riorem pifcis partem proripuiiret aliquis, invertit pifcem, 
largiterque paftus , ait , 

Ino ab altcra parte riegotium confecit. 
Theocritus Chius, defundla uxoie Dioclis heluonis, 
quum parato funeris caufia filicernio marirus rurfus va- 
lide fe obfonio ingurgitaret , lacrymas fimul profun- 
dens : Dcfmt ploran , inquit , mlfcr : obfonando enim nihii ι68 ΛΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 7. 

ίΤίΐς." Του ΰ' αύτου y.cti τον άγροιι καταβίβοωκοτος 
ίΐς o\]/o^ccyiccv i iwiiSv} a-ififx,ov ττοτι ααταβ^-χβίσας 
Ιγβυν iCr,(ji τον ουρανον κ,ΛΤΛΚίΚΆυσ-ύαι' ,, Αοιττον y 
i(^'/l(riVi icTTiV, Ό (όίοίΐρ.τος y σο\ καί την S-ctKAtrcreiv 
ίκτΓϋίν , acti ίσ-η τρίΛ τα fxiyarTct ηφανικως , γην , 
ΚΛί Β-άλασσ-αν y κ,Λί ovpctvov."' Κλίαρχος Jg, kv τοις c 
Τΐ€ρΊ Βίων , φίλιχύυν τίνα Λΐ/αγράφων > Qr,(riv ούτως' 
3,Ύίχ\ιων h "παλαιός αυλ•ήτ•ής, ' ^apuov του αΰλ'ήτο^ 
τίλίυτΥιΟ-αηος , (^ψ Si (Ρίλιχ^υς) αττοττυοίοας ϊπι του 
μνΥι{χατΰς ίνηγίζίν αύτω." ΚλΙ ' Αλί^ις S' Ό ττοιητης 
ψ ο'^Ι/οφαγας , ά-ς ο ^af /,ιος Ο'ήίτι Αυγιανς' και (τκα^• 
7Γτο[χί\ιος υπό τίνων σ^π^pf^oλόγω'J ίΐς ο'^ο^αγίαν , * 
iocfA.iiuv τί ίκίίνων τΊ αν 'ή^αττα φαγοι, ο Αλίζΐς'' 
3,Ί:πίρ(λθλογους , &φη, τη^ρυγμ,ίνους." 

ΝοθιτΓΤΓον όί τον τραγωόιοποιον ^ Χ^ρμιττπος ί¥ Nothippus ~ ΛΤ ' ^ ' 

tragicus. ταις ΐΗοίραις φνιαην 

ϊ αυλ»τα£ edd. 2 ας a.ouK(^tty'icLv ms. Ερ. j ϊ y vulgo inferunt : 
proficks. Idem alienati agri pretium in gulam abfumfe- 
rat: quo fpedtans Theocritus, cum ille ferventem pi- 
{cQm vnznAQns exuflum fibi paLitum {τον ουξ-Άνν) querere- 
tur; Superefl tibi, ait , ut man ebibas ^ & tria quat funt ma~ 
xima abfumferls , terr.im , mare , & coelum ; ( rbf oiipeivcv. ) 
Clearchus, in Vitarum libris, pifcium lurconem quem- 
dam memorans, itafcribit: »Technonolim tibicen, cum 
e vita exceiliffet Charmon tibicen , qui itrenuus fuerat 
obfonii vorator, apopyriJe^ id eft , ingefta in tumulum 
pifcium fartagine fervida, parentavit mortuo. « Fuit & 
poeta Alexis, ut narrat Lynceus Samius , obfoniorum 
avidus : qui cum ob eam cauiTam rideretur a nonnullis 
garrulis, ex eo quaerentibus quonam cibo maxime de- 
leitaretur: garruHs , inquit, {aviculis) frixis. 

33. De Nothippo, tragico poeta , Hermippus in Par- 
cis haec ait: ρ. 344- L Ι Β Ε R V Ι ΐ Ι. 269 

(Ι Ε< ο ψ το γίνος τούν Μ'βΰωττούν 

τω νυν ^ ταόν^ ^αχζσ-βαίΐ , 
κ«; ΙόΛτις αυτών Υιγατ οτττη 
fjL^yaXvi Kcti ττλ,ίυρον iitov' 
τους μίν up Άλλους ακουρίΐν χρην > 
τημτηιν cTg '^όύί-^ττον ίν ovtuc. ^ 
ΐΐς γα^ μονός ων κατίβρόχ^κτίν αν 
τψ Υϊίλοττόνννισ-ον ατταίταν. 
' Οπ h ούτος ψ ο ττοιψνις , σ-αφως τταρία-τησι Τ;?λ£- 
κλίί^^γις ϊν Ύίσιο^οις. 'Νίυνίσ'κ.ος ο ^ τραγικός υττοκοι- 
τνις κ,ωιχω^ιίται ύττο Υίλάτωνος h ^υοφακι ως όψβ- 
φαγος, ούτως' 
e Α. Ό Ji fxiv Άναγυράσ-ιος ορφως \(Γτί croi , 

CV ουύ' ο "^ φίλος Μννίσ-κος ' ζσ-ύοί ^ ό XciAxicJ^gus•. 
Β. Καλώς Asygij. — 

fotTan ο4ο<? aycv debuerant , aut tale ariquod nomen. i tJv vZr 
Vulgo. 2 ίκόντΛ vulgo, 3 J' ό τραγ. malcbam. 4 T*u9* 
ii>f edd. 0' ouil" a>f Ms. ov 1 0' maUm. ^Μύννι^ς h. !. Ms, 
6 icrsii)' edd. £3-i9' Ms. 

ii Aoc tale hominum penus 

ei y quod nunc εβ , bdlum inferret , 
eisque praeejjet raia. ajfa 

magna , latusque fuillum ; 
caeteros oporteru . doml manere , 

iinumqui τη'ιΐύ Nolliippum : 
is enlm folus per fe deglutiret 
Ρ doponnefum totanu 
Poetam autem fuifle hunc , perfpicue docet Teleclides 
in Hefiodis. Porro Mynifcus , tragoediarum aiior, a 
Platone in Syrphace traducitur ut piicium heluo: 

A. En ι'ώΊ Anagyrenfem orphum^ 

qutm ne amicus quidem Mynijcus devorare pojfit , Ckal- 
cidcnfis. 

B. RsBi ais. ΐ7θ ΑΤΗΕΝΑΚί DEiPNOSOPH. C 7. 

Κα< Αα,ΐΑ,ττωνΛ L• τον μχ,ηιν ϊττι τοις af^oioig κω- 
f^uScvcri ΚΛλλίας » Τ1ί<%ταις , kch Κύσ-ιττττος , Βακ- 
χΛίς. Υ,^α,τίνος §\ h ί^ρατητίοην , ' ΐ'ιττων τηοι αυτού' 
„ Ααμ,ΤΓύύνΛ , τον ου βοοτων '^yj^og §ύν&,ται φλιγυ- 
ΟΛ Οΐίττνου ^ Οίλων Λττίί^γίΐν " ίττιφίο^ι' ,, Νυν ci^' 
αυτίς ^ ίρυγγάνίΐ. βρυκίΐ ycc^ α,τταν το τταοον' τοί- 
yA>! rh καν (χάχοηο. *' f 

ΧΧΧίν. Ήίίυλοί S\ h ΈτΓίγραΐίΑ,ΜασΊν , ο'^οφάγους κΛ- 

iicdyVi ΈρΊ- ταλζγων y Φαίού^^Ός fxiv τίνος kv τούτοις (ΛΖμ,νΥίταί' 
*" Ψαίόύύν οί φυκίί ^ ctivii και * 

χορ^ας ο '^^αλτης. ίττι γα,ξ ο'^^οφάγος. 
Αγι^^ος S', ίν τούτοις' 
Έ'Ζύος ο κάλλιχ^υς' νυν \(Α,βαλί τψ βαλανάγρΛν» 

ίλ^γ) μ,'ή ΥΙοωτίυς ' λ,γις ο των λοττα^χν. a 

Γ/νεί' υ^ύύζ , και τηΐζ , και ο βούλίται. αλλ' αττο- 
κλ€ΐδ. 

Ι Δ;)α7Γ6ΤΜίίν cdd. 1 φλίγυραυ/ι•πνου una voce edd. 3 Νυν ι" 
ονο' αν τις coni. Caiaub. 4 φΐ'Χ" ms. Ερ. 

Eodeai nomine Lamponem vatem traducunt Callias in 
Vinilis, & Lyfippus in Bacchls. Cratinvis vero , in Fu- 
gitivis, poftquam de eo dixit : LamOonem , quem non τηοτ• 
talium rumor ardens ( vel , ignominiofus ) putefl α coena fo» 
dallum arcere: fubiicit : Nunc rurfus truB.zt : [ ex conieft. 
Cafaub. Nunc vero nemo ru£lat:'\ vorat enim qmdquid αάψ : 
cum mullo vero etlam pugnaverit. 

34. Hedylus vero , in Epigrammatibus, obronit lur- 
cones enumerans , Phaedonis cuiusdam nientionem fa- 
cit his verbis : 

• Phaedon cantor phycia laiiddt & chordas : 
efl enlm obfonlorum a\ldus. 
Agldis vero mentionem facit idem in 'ftis: 

Elixus efl caUichlhys : pcffulum nunc foribus obde , 

ne vemat Agis , patinarum Proteus. 
Fit enim aqua 6• i^nis & quod vult : fed tu aedes claude. ρ. 34?. L Ι Β Ε R VIII. 271 

-* ■)(■ >= 7^ * Ι 

' Ώ-ζίΐ yu^ J το^αυτΛ (Α,ιτΛτΓλαο-^ίΐς τυχόν ως Τ,ίυς 
Xov(TGpoyjg , ^ e;ri τ;^;/^'' ΆκρίοΊου λοττίΧ,^Λ. 
Κα< 7υνα7κΛ J*g τ<νΛ KAgiiy , ϊπι τοίς ομοίοις (τκω- 
ΤΓτων, Cw^V 

'Ό'^οφαγίΐ Κλίΐω' ^ KctTcifxvofjLiv. ψ 8ί Β-ίλησ-γις, 
> ta-ui fiovri. S'pc(,xfjt,'/jg ίίττιν ο γογγρος Λπας, 

S-ig μόνον η ζωνψ, '*] ϊνωτιον , η τι τοίουτον 

(τυσσνιμ.ον. το ^' όραν μη μόνον '^ ου μινομζν. ^ 
ϋμίτίρη (τυ ^YtSovoOL' λίύουμίύα ττάντΛ ττάλαί ττου» 
W Τοργους, γόγγρου (^' οι μίλίοι λοττί/Λ. ^ 
Άρισ•τό>'ϊημος J*' h τοΙς Τίλοίοις Άπομνημονίυ- ^ ucttriv y ΈϋΦρα,νορΛ , φ^ιιτι , τον ο'ύ/οφΛγον Ακουσαν- Pifcium he- 
Γ/ ν , i, / » •^/1 η ^ . Λ ' ^ luones. 

C τα ΟΤΙ άλλος ιχθυοφάγος ατηθανί <Τίομον ιχυυος τε- 

μαχος καταπιών, αναφωνηται' ,,λζροσυλος ο S-a^ 

1 Deeft pentameter. α γ^υσο?^ίας ms, Ερ. 3 Ό •Ιοφ ά.γι, 
ΚΧίΐοΊ corr. Brunck. cum Herald. 4 ναι μα. Toy corr. ia<.v)bs. 
5 λίγομιν vuigo. ffSfvoMfv iacobs. 6 γύγγροι editt. vett. cuin 
nis. ^. 7 \cyaJ< fufpicabar. 8 ά.νίφύ\»ισίν vulgo. 

***** 
veniet enim fic fortajfe transfurmatus , ut lupiter 
aunus nimbus , in hanc Acrifii patinam. 
Item mulierem quamdam Clio eadem de cauffa infe- 
6lans, ait: 

Obfonlum vorat CUo : claudimus oculos. At , te rogamuss 

ede fola. Drachma totus congcr conflat, 
Pone modo aut ^onam aut inaurem , talevc qiiodpiam 
pignus. Adfplcere te vero , id nullo ραόίο fufllnemus, 
Noflra tu Medufa; in lapiacs omnino pndem mutamur ^ 
nnferi , non Gorgonis adfpefiu , fed Corrzri. 
3«;. Ariftodemus, in Ridicule diitis , fcribir : Euphra- 
norem, pifciiim heluonem, cum alium heluonem refci- 
vifiet mortuuin effe deglutito fervido pifcis pulpamen- 
to, Ο facrilegam moruml exclamaiTe. Cindon vero, pi- caftigat 
Zeno. 171 ATHENAEI DEIPNOSOPH. C. 7. 

C Q'\oCcL'yog Si Kcci ούτος J γλαυκού "^Λοα,τίύίηος , 
άλλου J" ούτινος i ο μίν τον οφύΰίλιιιον κατίλάβίτο > 
ΚΛί Ό ί^Τιμ,υλος ίττι τον ίκίίνου οΟύαλμον ίττιβαλων 
ϊβίοίζίτο t φωνών' ,y Αφίς Kctt α,φ-ήίτω/' Έι/ ^ίίττνω 
(5g TTOTi καλής λοτταοος ό'^ου τταοΛΤίβίίΰ-'/ις , ο Α'/ιμυ- 
λος ουκ ιχούν οττως αυτψ μονός καταφαγ-^,, ivg- 
Heluonem ΤΓτυίΤίν ύς αυτην. Ύ.ψων J' Ό ΚίΤίέυί , ο τ/^ 'Στοάς 
κτίΰτής , ΤΓ^ος τον ο'^οφάγον , ώ συνίζη ιττ^ι ττλύονΛ 
χρονον, καύά C'/;criv 'Αντίγονος ό Καΐ)υσ-τιος \ν τω Ύ^ν\- d 
νοΰ^ος Β/ω> μιγαλου τίνος κατά τυχψ Ιχύυος τταρα- 
τίύίντος , άλλου S' ού^ίνος τταμσ-κίυαο-μίνου , λαβών 
'(όλον Ό Ύ^ήνων ατΐοτου ττίνακος , οίος ψ κατίσ-ζίίΐν. του 
^' ίμβλί'^αντος αυτω ,,Τί ούν» iCvj, τους (τυζωντάς 
σοι οϊίΐ ττασ-χΐΐν [καύ' ημΛραν ,'\ ^ u συ μίαν ημίραν 

Ι Abeft <is edd. 2 χαταφάγ5< edd. 3 Defunt vulgo verba, 
qune uncis inclufa adiecimus. 

fclum heluo, &DemyIus, item heluo, cum glaucus 
ipiis eflet adpofitus , praerereaque nihil, ille ociilum pi- 
fcis prehendit , Demylus vero nnanu in Cindonis ocu- 
lum iniecla vim ei intentabat, clamans: Mljfumfac^f^ 
ego mijfum faclim. Idem Demylus , cum illata in coenatn 
lauta pifcium patina , non aliam inveniret viam qua (o- 
lus eam deglutiret, in ipratn infpuit. Zeno vero Cit- 
tieus , Stoae conditor , cum aliquamdiu una vixiiTet 
cum quodam pifcium heluone, ut narrat Antigonus Ca- 
ryftius in Vita Zenonis , adpofito forre aliquando ma- 
gno quodam pifce, cum nihil aliud paratum adeflet, 
totum pifcem ipfe e patina fumfit , fpeciern praebens 
quafi unus eum comefturus. Quetn cum ille defixis ocu- 
lis intueretur, Zeno ait : Qiiid ergo eos qui tecum vivunt 
pati quotidk putas , β tu meam vorandi ohfomi aviditatcm ne 1>. 345. L Ι Β Ε R V Ι i Ι. 273 

μγΙ ^^%ν'ή(ΤΛΐ ίνίγκίϊν [ τψ ϊ(Λψ ] o\]/o^ayiuv ; Ιιττρος 
Je (Ρησ-ι , 'Χ.οΐΰίλον τον ττοιητψ τγλ^ 'Α,^χίλαου πα•'• 
σάρας fxvcig έφ' vjfAipcc λΛ(χβάνοντα , ταύτας κατανα- 
λίιτκίΐν ίΐς ο-^οφαγίαν , γίνό(Λίνον ο'ψοΟαγον. Ουκ 
αγνοώ 8ί ααΧ τους ϊχύυο^Λγους ττΛί^ας^ ων Κλεα^- 
e χος (Λννιμονί'οίΐ ϊν τω Πί^ι (^ινων > ^ φασκων , ^etjtt- Piammiti- 
μίτιχον ^ τον ΑϊγυτΓτίων βαο-ιλΐο. τταϊ^ας θ-^εψα* mer.ta. 
Ιχθυοφάγους , τας ττηγας του Νε/λου βουλομ,ινον εν- 
οίΐν' και άλλους ^i α^ΪΊ^/ους αιτκησ'αι , τους ϊρΐυννιιτο' 
μίνους τας \ν Αίβυι^ ''^/άμ,μ.ονς , ων ολίγοι ^ίία-ω$η^ 
σαν. OiL• Se και τους τηρΊ Μόο-υνον της SfiaK^g 
βους, οι Ιχύυς ϊα-^ίουσι, 7Γαραβαλλο[Χίνους αυτοΊς ίΐς 
ΤΛ? φΰίτνας. ΦοινιΚί(^ης ae τους ιχύυς τταοατίβας τοίς 
τας συμβολας §ί§ωκόσι , τψ μίν ^-άλαιτσαν ίλίγ& 
κοινψ iivaij τους ^' ϊν αυτί? Ιχ^υς των ωνηίταμίνων. 

1 wf^/ Oivav apud Suid. Utrobique -jsp) Ώαι- corr. Toup. 2 i'«- 
μίιτ ιχον edd. cum ms, A, 

^ uno quidem die [ετζί potes ? Choerilum vero poetam narrat 
Ifter, cum ab Archelao quotidie quatuor minas acci- 
peret, in obfoniorun. cupedias , quarum erat avidior, 
iftam pecuniam expendiffe. Nec vero me fugiunt illi 
pifcibus veiccntes pueri, quorum Clearchus meminit 
in libro De Arenofis locis , ubi fcribit, Pfummhkhum. 
Aegyptiorum regem pueros aluijfe vcfcentes pifcibus , cum 
vellet Nili fontes inveftigare : aluilTeque item alios /?- 
dm tohrare edo6los , qui arenofa Libyae deferta perverti- 
garent; horum vero paucos evafiffe incolumes. Novl 
etiam illos circa Moiynum Thraciae bovcs, pifcibus 
vefcentes , qui eis in praeiepibus obiiciuntur. Phoeni- 
cides vcro, pifces adponens his qui fymbolas contule- 
rant, Mare quidem , dicebat , ejfi commune; at ^ qui in co 
fint plfces , eorum ejfe aui cmerinU 

Athm, Vol, IIL ' S 174 ΑΤΗΕΧΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 7. 

XXXVr. E'if//iTcii Si και Ό ο-^οΟα,γος, ώ ίταΐροί, ' zcii τβ f 

coquum. *- c ' «^ ο 

ΚηΟίΟ-ο^ρος , 'Τι' 

'UycO^yci- giw/. TOfre J" 6(7Π της τίχνης 
Β'ίμίλιος r,fxiv. Ώροσ-τηττονύίνΛί τί eJeT a 

Tci/ ρ;ι Tct τταρατίΐΐίηα Kvjxcivov^iVQv. 
TriCpovTiKujg αυτού ^ γαξ ουκ eiXTcii κοίκος. 
ίΤΓίη ίτΓοίν ^ καζοίρα ταΙιτ^γ,τΥιρίΛ, ζ 

CVK UV ΟίΛ^αρτοίς, εΐ/£ , κα< γζυου -* ττυ^,νΛ. 
'άλας ουκ ίχίΐ 5 ττροσ-ίνίγκ. [ ίτ ] ίττι^ίΐταί τίνος 
6τ£ύου 5 ' TTciAiV γίυου (Γυΐ^^χίτριαν αρμ,οτί^ 

Ι Υυίζο ώ ς 'ίτ ι fo ι. 1 χιγΧάζιιν cdd. Deeft autcm vuleo prius 
Ονο'. 3 VulgO K.>ιφισ^,ύ^p-Jς rjtoZ <j' ύ^'φ. 4 αΐ/Του maUes. 
5 χα; yf oi Vulgo. 6 lunguntur vulgo ■rrfoi-ivfyy,' sVrJsTToti. 
7 ίτίρου carent edd. & verfum fic fcribunt : ττίκιν ts yiCov 
συμμίτμα,ν ίς άρμί^ϊ,, Ubi ττάλ/ν ίττζγιύου corrigebat Coray. 

36. Ufurpatur autem , ο Viri fodales, & nomen ο 

Qr^Q^iu.yoi , & verbum το ο-φοφα'^ίΓ;^, Ariflophanes, in 

Nubibus pofterioribus : 

Ncc ό-|,6φΛ^£ίν, nec κιχκίζειν» 

Cephifodorus, in Sue : 

Nec b-^o^cLyof , ntc gsrrulus, 

Maclion , iii Epirtola : 

'O'\.o<^aLyoi fum. Hoc ainem efl artis 
fundamentum no^rat. DeUBari ipfe (re£le paratis) debitj 
φά aJponcnda alils non vult corrujnpcrc. 
Qui fui ipfjis curarn haber ^ non mt is in arte malus» 
Dclnde β fubtilia fuerint proprii fenfus οτξαηα y 
Jane non erraverls. ΕΓιχα ; & gufta faepe. 
Saiis ηση fatis habct ? Adiict, Dtfidcratur aUquid 
almd ? Rurfus ζυβα : lufium modum conciliavens : ρ. 346. L Ι β Ε R V ί 1 ί. 275 

ύστηξ λυ^Λν ϊτη,τίΙνΛί γ" ως ηαυς u. ^ 

iiu\ οπόταν η^η πάντα συξχ'Ρωνίίν αοκ^., * ίο 

b ίϊσ-αγί ^ik ττασ-ων 'Νικόλα ι^ς Μυκονίοίς. ^ 
ΐΐΰος τούτοις τοϊς Ο'^οφάγοις > αν^'^ίς ιτΛίξίΟΐ > οΙοΛ και ^ Αροΐΐο 
τον τΓΛξ ηλξίοις τιμωμ,'νον o^oCpayov Απόλλωνα., 
f^vrjfjLQVivn h αυτού ΥΙολ^ι^ων h τί? ττιιος Ατταλον 
ΐπισ-τοΧ^. οΙ§α L• και τψ ϊν τ^ ^ Υ\.ισάτι^ι γραφην 
ανακιιμ,ίνψ h τω της ^ΑλΟϋωτας Άρτί^Λί^^ος Ιίοω 

C (Ιίλί,αν^ους <ί' ϊστι του Κοΰαδ/υυ* J ϊν i) Υίοτίι^ων ττί" 
ΤΓοί'ήται Β-υννον τω ^ii ττροσ-φίρων ω^ίνοντι, ως Ισ-το^ιί 
Αη^ιητριος h oySo)j του Ύρω'ΪΛου ^ιακοσ-^,ου. 

17 "^ ^ ^ -"^^ ' Λ ^ \ > ν XXXVII. 

ιία< τοσαυτα fA.iv, ζφνι β ίΛνΐ[Α,οκριτος , και αυτός _. vfuv προσο'^ωνησ•ας , ουκ ο'<]^οφαγηα•ων , παρν;λ^ΰν, §ια Syronuiire- 
τον πάντα άρκττον Ούλπιανόν' ος , ^ια τα ^υρων ττά- δ'"* ^ ^^^' 

Ι Forf. εττίτίΐν' as« y', ίσθ' miuc μ. 2 ο'οχίΤ edd. «ΓίιχίΓς Ms. 

3 Muxainctc edd. Νίχων, Aaioaf Γνίνχ. conieflabat vir do(flus. 

4 Deeft artic. ecld. 

ve/«/i ^«i lyram fuhhide intendlt j (/o/jec fuavis fueriu 

Deindi ubi re{le concinere vifa fucrint omnici , 

introducito S^tk θιάσων Nicolaidas Myconias. 
Praeter iftos obfoniorum heludttes, Viri fodales, memi- 
ni etiam apud Eleos coli Opfophagnm ApolUnan : cuius 
mentionem facit Polemon in Epiftola ad Atralum. Novi 
etiam pifturam in Pifatide confecratam in Dianae Al- 
phiofae templo : (Cleanthis opus eft Corinthii : ) in qua 
pidius Neptunus thynnum offerens lovi parturlenti , ut nar- 
rat Demetrius oftavo libro Ordinationis copiarum Troia- 
narum. 

37. Atque haec funt, ait Democritus, quae & ego 
vobis obfonii loco adpoficurus accefli, non obfonium 
voraturus , propter cptimum luinc virum Ulpianum ; 
qui, ex patrio Syrorum inftituto , noluit ut pifcibus ve- 

S a 176 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 8. 

τ^ίΛ , yLcLi rjfxug tuv ιχουων απί(ΓΤί(ινισ•ίν , ιτίξ εξ ετε- 
^ων ctii ' τΓΛρίΐσ-φίρύύν. καί τοι yi 'Αντίπατρος ο Ύαρ- 
(Γίυς, ο ΛΤΓΟ της Ζ,τοα,ς , tv τίτοίρτω Πίρι Αίκτι^αι- 
Ι^ονίας' Αίγίσβαι, φητι, ττρος τίνων i οτι Υοίτις ti των 
^υρων βα(τίλίΰΓ(ΓΛ ούτως ψ ο'^οφάγος, ωσ-τί κηρυ^Λί d 
„ ΛΤ£(> Υά,τι^ος fjLviSivoL ϊχύυν kaSiiiv' " υπ ά.γνοία.ς §ί 
τους πολλούς αύτψ ^ιν ΡίτίργΛτιν ^ οΐΌ[Λά,ζίΐν, Ιχθύων 
§1 απίχίο-^αι. 1\\να<τίΛς §ί ^ ϊν ^ίυτίρω ΊΊψ Ά(τίας, 
φί^σ-ιν ούτως' „ 'Έ,/χοι fjLiv ν\ Άτξργάτις ^οκίϊ χαλΐπη 
βασίλ^σα γίγονίνα,ι , κλι των λοίων σκλνιρως ϊπί- 
(Γτο(,τγ\ΧΛ.)/Λί , ω<Γτί KCH Λπονομκται Λυτοις ιχνυν fJLTf 
icrukiv , άλλα προς αύτψ αναφίραν , Λλ το αρίσαι 
αύτ"^ το βρωμά, και §ιλ τοοί νόμ,^ιχον ετι ^iafxiviiv > 
ίπαν ίυ^ωντΛΐ τί? 3-ίω , Ιχθυς αργυρούς ί] χρυσΌυς άνα- e 
τιύίναι' τους Si Ιίρίϊς παα-αν νιμ,ίραν τ^ Β^ίω αληύινους 
Ιχύυς ίπι τψ τράπίζαν ο'^οποιγισ-αι^ίνους παρατιύίναι y 

ι fVf/i* ίξ 'EfiTfiiiAS vulgo. 2 Άτ Λργίτ IV & hic & deinde 
ms. Epit. 

fceremur, alia atque alia continuo nobis ex obliquo 
in medium proponens. Atqui Antipater Tarfenfis Stoi- 
cus, quarto librooe Superftitione, fcribit, traderenon- 
nullos , Gatln fuiffe Syrorum reginam , ita avidam pi- 
fciiim , ut edifto publico vetuerit, ne quis ατιρ Γάτ/<Γο? 
( id eft , praeter Gatidem ) plfcern cderet : viilgus autem igna- 
rum J4tergann eam adpellarc, & a pifcibus abstinere. 
Mnafeas vero fecundo llbro oe Afia ita fcribit : «Mihi 
quidem videtur Aurgatis dura fuifle regina , & incle- 
menter imperaffe populis; m quae etiarn pifcibus eos 
vefci vetuerit, fed ad fe perferri captos iuiTerit, cum 
cibo eo deleftaretur. Atque inde etiam nunc morem 
fervari , ait , ut cum vota faciunt Deae , argenteos au- 
reosve piices ei confecrent : utque facerdotes quotidie 
veros pifces Deae paratos adponant, elixos pariier af- ρ. 34^. L Ι Β Ε R VIII. 177 

ίφύους τι ο[Α.οίως και οτττους , ους §ν\ αύτοι καταναλί- 
(ΓΚουσΊν οι της Β-ίου Ιίρίΐς," κ,αι μ,ικρον ττ^οιλ^ων , ττα- 
λινφησ-ίν' „Ή^ίγ& Άτίργύτις, ucnn^ ϋ,άνύος λίγα 
ό AvS^og , ύττο Μοψου του Avr^ov ΛλουτΛ , κατιττοντί- 
<rSrt μίτΛ Ίχ^νος του υίου ϊν τΤι τη^ί Άίτκάλύύνα λί^^νΐ} 
^ik τψ υβριν , kch ύττο των Ιχύυύύν κ^τίβοω^η. " 

-. rp / λΝ \ * ~ '' t\ ^/.ν ' ' XXXVIII, 

r i Λχα ai κλι υ^Αίις , aLvrjpig ψίλΟί , ίκοντίς τΓοίρί- hiTrSTi , ως kpov rivcc Ιχ^υν , τον τταο Έφίττπω τω Geryonis 
κω/χωι^ιοτΓαω, Όν φηοΊ τω Τηρυονι^ (Γκίυαζζσ-βΛΐ ev τω 
θ[Λωνυ[Λω ^pctfjLciTi » otcc τούτων λίγων' ' 

Ύουτω , J*' οττοταν ναίται χωράς 

Ιχ^υν τίν ίλω(Γ ^ ονχ yjf^spiQV, 

τγις τηρίϋλυσ-του J" ά,λίΛς Κρήτης 

(ΐίίζω f/^iyeuei , λοττας 'αττ αύτω 

ουνατη τούτους χωρίΐν ίΚΛτον. ζ 

Ι Reftius abeffet verbum xiyaiv. t ίλακτιν vulgo. 
fosque; quos nempe ipfi deinde confumunt Deae fecer- 
dotes. « Dein , paucis interieftis , fic pergit fcribere 
Mnafeas : « Ipfa quidem Ater^ads , ut Xanthus tradit Ly- 
dius, a Mopfo Lydo capta cum Ichthye filio, in laca 
qui eft prope Arcalonem demerfa eft ob contumeliofa 
iniuftaque facinora, & a pifcibus vorata.u 

38. Fortaffe vero etiam , ο viri amici , confulto vos 
veluti facrum quemdam pifcem filentio praeteriii^is il- 
lum , qiii eft apud Ephippum comicum , quem Gsrvoni 
parari ait poeta in cognomine iabula. Cuius haec funt 
verba : 

Hiiic quum re^onis incolae 

pifcem qiiemdam captunt , non qiiotidianum , 

fed mari circumflud Cret.i 
' maiorem mole , patina efl illi , 

quae ctntum uks capcre pojfit^ zyS ATHENAEI DEIPNOSOPH. C. 8. a KUi τΓίριακους uvcti TctvTij 

^ivSoijg, ^ Αυκίους y ^Ιυγ^ονιωτας y 

Jipavciovs , WctZlcvg. τούτους ^' υλψ 

χότΓτίΐν } οπόταν βαα-ίλίνς ε'ς/'κ 

τον fiiyav Ίχ(ιυ]/' κ,αι Trpoa-ctyonaq t ίο 

κοώοσον ττίίΚίως ίττηκίν Όοος > 

χους ^' VTTOKcikiv. λίμνψ <^' iTrccynv 

ν^^Λτος μί(ττψ ίΐς τψ αλμψ t 

τους ^' Λλας αύτω ζίνγη irpoTctyw 

fiTjvcdv οκτώ (τυνιχως ίκατον. 1 5 

ΤΓίριττλίίν S' ϊτΓΐ τοΊς Λΐ^βωσιν άνω ** 

ττεντε κίλητΆς ττίντασκαλιχους y 

7Γίί.ίΆγγίλ?^ίίν τί ζίνχ ^ υττοκαίΐιν 

Ανκίων ^* ττρυτα,νίΐς. Β. Ψυχοον τουτί 

τταύου φυτών i ^Ιακί^ν ' άοχων' 2θ 

1 Έοτΐ. φασϊν raiTnc y aut eiv*/' φα.σιν. 2 sc 'IvJouf vulgo. ^ Im•• 
■ mo ■nsfta.yyi'K'Knv τ', οοχ ύ-πο'λ.• Aut ττιρι^ιγγίλλαν , κού 7τ«/*» 
3ΐούίίν. J^ Αυχιίοίν vulga, 

£t aiunt , eoi qiii circum habitant , 
Sindos , Lycios y Mygdoniatas, 
Cranjos , Paphios : hos quidcm ligna 
caedsre ^ quurn rcx elixat 
magnum pi/cem ; illos viro adgerentes 
firuem tantam quantus urbis ambitus , 
fucandert ignem : lacum autem advehere 
^quae plenum , parandac muriae , 
falisque copiam convehen quadrigiis , 
fer o6lo menfes condnuos , ctnturn : 
circumnavigare autem in fuprema pailnae or4 
^uinque c(loccs quinis rfmls injlruilos ^ 
& circuni imperia dare , ne adurant 
J.yciorum prytanes, B. Frlgidas dtfim 
ampulhs proiicire ; MaQcdo prlnctps. : ρ. 347- L Ι Β Ε R VIII. 279 

(ρβα/νυ Κζλτονς , ^ [χη ττ^ΐκτκ,αυσ-^ς. * 
Ούκ αγνοώ Si , οη rct avra ταυτΛ ίίογΐ>ίΐν Ό Εφιττ- 
ΤΓος ΧΌίν ΐΐίλταιττ^ τω Suct^ubJi , έν ω kch tccijtc& 

C iKiivSig VTrOTiTCLZrCjL 

ΤοίΛυδ' υ^λων rJiiTTvCi και ζ^ 
^αυμαζο^χίνος [Λ,ίτα, ^χίίοΛκΙύύν > 
ου γινωιτκούν '^Ι/ηφων Λΰΐύ^Λους, 
(TifjLvog , <η[Α,νως χλανί^^ ίλζων. 
Έΐς τίνα §ί ταΰτ αττοτανομ^ίνος Ό Εφιτττος ίψήκιν , 
ωοα σοι ζ^τΐΐν , ώ κάλε Ούλτηανζ , και Si^aiTKiiv 
9jf/,ag κ.αι, — των ίίρημίνων τούτων ^ 
— εί τι (Γΰΐ ψελλοί/ re κ,αι ^υσ-ίυρεταν , 
ίΤΓΛνα^'ίΤτλαζί , και σαφώς ίχμάνύαν^-*. 
σχολή Si ττλίίων » >; θ^ελω , ττά^αστί ^οι ,. 
κατά τον Αισχύλου YV^ofjLvi^ia,. 

1 σβίηυγ,ίΧτουζ vulgo. α mpc7xK'J7^i νπί(το. 3 ComnrodiuS 
foret TOivJ' initio proxinii verfus adieilum» 

exflingue Gallos , nolc inflammare ampHus. 
Nec me fugit, eadem ifta in Peltafta quoque fabula di- 
xiffe eumdem Ephipp'ini, ubi iilis etiain hasc fiibiiciua- 
tur : 

Hacc deBijterans eoenat , viv':t 

iuvenes inter, ma^ntis habcmr: 

& radonum fummam ivncrans , [(.& llcet mpeniiljirmiSj'^ 
gravis ipje y fagum gravitsr firt, 
Quis fit vero , qnem refpiciens ifta dixerit poeta , tuum 
faerit, praeitanriirime Ulpiane disquirere, nosque άο- 
cere : & horum quae didla iunt , 

β quid okfcurum e/Z, aut occuhius , 

iterum replica , & ptnitius cof^nofcc. 

Efl enlm plus milii , quam vcllm , otii. 
ut ait Aefchylus ia Prometheo. 

S 4 ιδο ΑΤΗΕλ ΑΕΙ DEiPNOSOPH. C. 8. 

XXXIX. Και ο Κυνρυλκος ctvif^ofjTi' Koti τίν kv των {Χί- d 

Spinasle- 7°^^<*ιν ουτος , ουκ Ι-χβυων i άλλα ξητησ-ζων ϊτη νονν 

gens uipia- XccSoi 5 ος Tug ακάνύας ctii ϊκλίγίΐ i-1 /ητΖν η Kcci 

etdipiv£t)v, και α τι τούτων Λτνχί<Γτίυ(ιν ιττιν ιγρυοιον, 

Tit ιΐΑ,ίγοίλα. τί/Λοίχη ττα^ΛΤΓίΐΑ,ττομίνος. 

Κοίβοίττίρ γαρ kv ταΊς yivvuccig ' ^υωχίΛΐς, 
<^r\<Tiv εν Ί^ίωνι Ενβουλος » 

Λ^υΧων τΓΛ^οντων , icrBiova' ίκαστοτΒ 

kvYi^oL, Jcai (reXivct, και Ολυαρίας, 

και κα^ίόαμ, ia-Kiva-rfxsvu. — 
ούτω μ,οι S:}cu Kcti ό λίβητοχαρων ^ Ουλτηανος > 
κατΛ τον ίμ,ον Μί^αλο^τολ/τί^ν Κίρκ^^ν, fxvioiv μιν e 
Ιΰ'ύίίΐν των cLvSpi ττροίτηκοντων , τ'/ιρίϊν οί τους ϊίτύίοντας 
tt τΓοίρίϊ^ον 5 η ά,κοίνύΰίν , ΐη των τραγάνων '^ τι η χον- 
^ρω§ίς των τταρατίύίντων' ού^' ϊττι νουν βαλλθ(Α,ινος τλ 

ι γινιχΛίζ ed. Cafaub. 2 λί/?ΗτοχΛ/)ίί Epit. 3 wat^aiOav ms. Α, 

39. Ibi tum exclamavit Cynulcus : At hic ecquid ma- 
gni , non dico magnum pifcem, feJ maicrem quamcum- 
que quaeftionem concipere animo polTit? qui fpinas 
femper eligit hepfetonim , & atherinarum , & fi qui funt 
alii his mileriores pifciculi ; maiora pulpamenta omittens. 

I^am veiuti β qirs lauto in cpulo ^ 
ut ait in Ixione Eubulus, 

cum adfint placentae , nil comedat nifi 

anethum , aut apium , aliiisve nugas , 

aut naflurtium adpofiium : — 
fic hic etiam lebetocharon\J\p\anus (ut popubrismei Cer- 
cidae Megalopolitani verbo utar ) videtur niihi nihil quod 
viro conveniat comedere, & rolummodo obfervare co- 
medentes Π quam fpinsm cmiferint aut aliquod calloium 
aut cartilaginofum ex his qiiae adpofita funt : ne cogi- 
tationem quidem admittens eorum quae praeclarus ma- ρ. 348. L Ι Β Ε R VIII. ι8ι 

του κάλου και XcLfXTr^w Άκτχυλου , ος τας αυτού Aerdiyli 
τραγωόίας τίΐ^αχη ίΐναι gAeye των \υΐλνι^)ου {Α,ιγα- ° 
λων ^ίίττνων. Οιλόσο^ος <ίε ψ των ττανυ ο Κΐσχυλος , 
%ς και yjTTijSiig αδίκως ττοτί , ωζ &ίοφΰασ•τος η Χλ- 
μαιλίύύν h τω Πίρι 'H^icvj;? iiprjKiv , ζφη „ χοονω τας 

ί ToaycurTiag ανατι^ίναι'^' ύ^ώς'οτί κο{4>ΐίίται την ττ^ΰίπΐ' 
Kovcrav τιμ,ψ, ^ 

ΧΙοίεν §1 και il^tvat rhvaTUi ατηρ ύτη "Έτρατο- ! — 

yiKog ό κιβαρια-της ί\ς Υΐρόττιν τον ΤοΛον κι^αρω^όν ; ^"^^^"'^^ 
ΚλίΛοχος yao ιν τοις Πεοί ίίαροιίΛίων φηο-ιν , ως ο 
'Σ.τρατόνικος , S^aaafjLivog τον ΥΙρόττιν , Όντα τω fxiv 
fjiiyiuii fxiyavt τ^ ^e, τίχννι κακόν και ϊλαττονα του 
σω[Λατος i ϊτηρωτωντων αυτόν ττοιος τίς lirTiVj UTnv' 

a „ Ου^ιις κακός μίγας ιχύυς." 

uiVKTirofXivog , ότΓ ττρωτον μίν ου^ύς ϊσ-τ^ν . ζιΤ οη 
κακοι, , και ττρος τούτοις (^ίγας fj.iv , Ίχβυς ^i iia την 

ι αύτου ms. ^. 

gnificusque Aefchylus fcripfit , ^a\ fuas tragoe'^'^s rdiquias 
ejfe aiebat magnarum Homeri coenarum. Sc' inmirum philo' 
fophus , fi quis alius , Jcfchylus fuerat : qiii quum imme- 
rito aliquando viftiis eiTet, ut narrat Theophraftus five 
Chamaeleon in libro ne Voluptate, Tempon fe fuas tra- 
goedias confur.n dixit; bene gnarus, olim fe meritam 
laudem reportaturum. 

40. Unde porro noiTe hic potuerit quae Stratonlcus 
citharifta dixit in PropinRhodium citharoedum ? Clcar- 
chus enim , in libro oe Proverbiis fcribit, Stratonicum , 
cum vidiffet Propin, qui corpore quidem magnus erat, 
fed in arte tenuis & minor quam corpore, interrogan- 
tibus nonnullis quisnam ille effet, refpondifle: 

Nullus rnalus magnus ptfcis : 
fignificans primum , horoinem nihUi efle, deinde maliim; 
adhaec magnum quidem , fed pifcem , ut qui voce care- iSa ΑΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. C. b\ 

ϋίφωνίαν. 0ίόφρασ•τος ^' kv τω Ilipi TeXoiov , λ^χύη- 
VuLi fjLiv φ'ή(Γΐ την TTct^ciyAUV υττο του Ζτρατονικου , 
Λλλ' ίΐς ^if^iAUKotv ' τον ύττοκριτψ i ^αλοντος τψ τταροι^ ιχιαν Meyci? cvhig σ-αττρος Ιχ^υς. 

Naxiorum "ΑρΚΤΤΟΤίλί',ς iV tJj Να^/ώ;!' ΥΙολίΤίίΛ ΤΤίΟΙ Τ'ής TTUOOt- 

respublica. , ί ^/*, . τ "^ ^ 'λτ f" • ^ 

μ,ίΛς ούτως γραΟίΐ „ Ιων τταρα iSaiiioig ιυττοοων» 

ci [χίν ττΰλλοι το cptTTv ωκουν , οι ^ί άλλοι ^αα-ττΛρ- b 

μίνοί κ,ατΛ κωμας. ιν ούν οη rivt των κωμ.ων, ν\ ovofJLct 

ψ Α.'ή<ττα§αί, ΎίλίΟ'ταγορας ωχ,ίΐ , 7Γλου<ηος τί σΟο- 

ipa ΚΜ ίϋ^οκΐ(λων , κολ τιμ,ωμίνος τταρα, τω Syjy.cu 

τοις ταλλοις αττασ-ί , Kcti τοις κλ(3 γ^μίραν τημ-ττο^ί- 

νοις. και Ότί κΛτα,βαντίς kn της ττολίως ^υσ-ωνοΐντό τι 

των ττωλουμίνων , ίύος ψ τοΙς ττωλουτι , λίγίΐν , άτί 

ααλλον α,ν ττροίλοιντο Ύίλ^σ-ταγόρα δούναι, η tooou- 

I Έ,ιμύλα,ν edd. Σι/κνλον apud Suid. & Harpocr. 

ret. Theophraftus vero, in libro De Ridiculo, diilum 
quidem efle, ait , a Stratanico proverbium , fed in Sim- 
mycam hiftrionem : nempe disiunolis vocibus pronun- 
eiaiTe eum id quod aiunt in proverbio: 

Magnus nullus putris pcfds. 
Ariftoteles in Naxiorum Republica, ubi proverbii iHIus 
jnentionem fecit , haec fcribit: «Eorum qui apudNaxios 
copia rei fainiliaris abundabant, alii habitabant in ur- 
be, alii per vicos fparfiin vitam agebant. In uno igi- 
tur ex vicis, cui Leftadae nomen, habitabat Teleftago- 
ras, vir praedives & oprimae apud omnes famae; quem 
honorabat populus cum aiiis omnibus rebus, tum mif- 
fis quotidie muneribus. Et Γι quando oppidani , in vicos 
degrefii , emere aliquid rerum venalium vellent, led 
minoris liciiarentur quam par effet , folebant vendito- 
res reipondere , maUe fc Tikfljgorae dare , quam eo pretio ρ. 34^. L Ι Β Ε R V 1 1 1. 283 

του ^ ctvcfJocrUcti. ^ 'Νίανίο-κοι ούν τινίς ωνΰυ^^ζνοι ^ί- 
C yctv ϊχ^νν , ί'ιΤΓοντος του άλΐϊως τα, αυτά , λυττηύ^ντίς 
τω ττολλΛκις aKovnVj υποτηοντίς ίκού[Λαα-(Χ.ν ττΰος αυ- ^ 
τόν. ^i^ct^uivou ^i του ΎίλίίΤΤΛγο^ον φίλοΟ^ονως αυ- 
τούς , οΐ viavicTKOi αυτοί/ τι υβ^ια-αν , και ivo ^-υγα- 
τίύας αύτον ϊπιγα/χους. έφ' οίς αγανακτηα-αηίς οΐ 
Νί^Ιίο; , και τα Όττλα αναλαβαντις > ϊττηλ^ΰν τοις 
νίανκΓΚοις και μίγκττη τοτί σταα-ις ίγίνίτο, ττροστα- 
τουντος των 1Ν αζίων I\vyduyAooq ος αττο ταυτν,ς της Naxi tyra 
στοατηγιας τύραννος ανίψαντι της '^ατ^ιοος.. 

ί1 Ουκ άκαιρον ^ί ζΐναι νοιιίζω \_tl7riiv )~\ ίτι ^ και αυτός, ίτηΐι^ητηρ ί^χινία-βψ του κιβαρκττου Έτρατονίκου, •^"^j-""^^'^^ 
λίζαι τι ^ ττί^ι της ιυστοχιας αυτού των αττοκοίιπων. tlvndo fo- 
^ι^άίτκων ya^ κιδαοκττας , ζπίΐ^η ϊν τω ^ι^ασκαλίίω 
ίΐχίν mia μίν εικόνας των ^Ιουτων , του oc Άττολ- 

Ι τοβ-οΰτον edd. 2 Reilius fiierit α,ν α S ό σ 'i λ ι. ^ 'ότι mSt^. 
4 Delenda verba λίξΛί τι, η'ιίϊ fupra deletum malis iiVm. 

addicere. Aliquando igitur iuvenes nonnulli magnum pi- • 
fcem mercantss, qiuim idem illud refpondiiTet e;s pifca- 
tor, aegre ferentes fasepius iilud verburn a fe audiri, 
iam bene adpoti ad eum perrexeriint comiiiabundi. Quos 
quum benign.• excepiffet Teleftagoras , illi & iplum 
contumelia adfecerunr , duabusque filiabus nubillbus vim 
intulerunt, Quibus indignantes Naxii , arreptis armis , 
impetum in iuvenes fecere: & maxima tunc exorta cft 
feditio, in qua praeerat Naxiis Lygdamis; qui ab hoc 
imperio tyrannus patriae evafit. « 

41. Nec vero alienum puto, ut, quandoquidem Str.i^ 
tonici mentionem inieci, verba ipie tacere pergam , ac 
de huius hominis in refpondendo folertia & aciimine nonni- 
hil adiiciam. Cum doceret ille citharam pulfare , & in 
fchola fua baberet novem Mufarum figna & unum Apol- ig4 ΑΤΗΕΝΛΕΤ DEIPNOSOPH. C. 9. 

λΜνος uictv , /χιχ,ύητας ^ί Svo , ττυνύανο^,ί^ου τίνος ττο- 
Γους ezci fjLetSrjTag , ίφη ,, Συν τοις &ίο7ς ^ω^ΚΛ. ** 
Ei? ΜυλΛίΤίΤΛ §ί ϊ•πί^•ήΐχγιτας , κλι κατιόν ναούς fjt,iv 
τΓολλους , ά,νύΰωττους Si ολίγους , ττας \ν juscr») τρ 
άγορα, ίφη' ,,'Ακουίτε ναοί.'' Μάχων Si αυτόυ ctva- 
γοΛ^α τά§ι ατΓΟίΑ,ννιμονίυμ,ατΛ' ' 

^τ()ατονίκος ατη^ηίΑ,Υΐσίν ύς Υίίλλαν ττοτξ' 
ος ΤΓΆοά, τΓΑίονων ^ιχττροίτϋί τοντ ακηκοως , 
ως σττλ'ήνικους ίΐωύίν η ττολις ττοΐίΐν 
tv τω βαλανιίω' καταααύων ούν ττλιΐονας 
γυμ,ναζοιχινους τούν ι^ίΐρακίΜν τταρα ^ το ττυς , 5 
ν,ο(Α,'^ως το τε x^ufJLa και το (rcufjL ^(τκηκότας' ^ 
Sia^afiTciviiv ίφασ-κζ τους ίιρηκ,οτας 
αυτω. KaTafJiauav S\ ψίχ. ίΒ^ίΐ τταλιν, 
τνις κοιλίας τον σπλψ' έχοντα ^ιτΓλα/Γίον' 

1 ^Xciovm viilgo. 2 '^a.pct} corri^it Cafaub. Sed videnJum , ne 
gravius hic lateat ulcus. 3 ΐτχχγΑτΛς malebat vir doilus, 

linis, difcipulos vero duo, interroganti cuidam , quot 
haberet dlfcipulos ? refpondit , Bonis cum Diis duodecim. 
Idem cum Mylaffis verfaretur , vidiffetque multa qui- 
dem templa, fed exiguum hominum numerum , medio 
ilans foro , dixit : Audiu templa ! Machon vero memo- 
rabilia illius difta fcripto confignavit haecce : 
Stratonkus quondam Pellam fe contukrat : 

qui quum α muhis antea dici audivijfet , 

lienofos folere facere 'illlus oppidi 

halnea ; confpeElis complunbus qmbnsdam 

adolefcentuUs ad ignem fefe exercentibus , 

6• colort corporeque fat bent fe habentibus ; 

falfos eJTi , ait ^ qiii ifiud fibi dixijfent. 

Ssd Turfus egredlens , confpeilo quodam, 

cui duplo magisj quam alvus 3 tumerst Uen : ρ 349- L Ι Β Ε R VIII. 285 

f ,,Κοίύηαίνός, φ*ι<Γ, ' ίνύά,^' ούτος φαίνιΤΛΐ ίο 
,, τΛ Ιαά,τΐΛ των ΰτίόντων λα^,ίβανων 
i,jmuv Λΐ^Λ, καί τους σττλψΛς ίνδίοος, 'ί]ΐΛ 
„[Λνΐ^' rjTicrovv τοΊς ϊν^ον η σ-τίνοχού^ία." 

"^άλτνις κακός Ύ,τρΛτόνικον ίο-τιων ττοτί^ 
ϊπί^ίκνυτ Λυτφ τψ τιχνψ τγλ^λ τον ττοτον. 15 
ουσ-νις Se λα^ιττρας κλι φ^λοτί^^ου της ^οχης , 
•ι\/αλΚΟ}ίίνος ο Ύ,τρΛτονικος , ουκ ιχων S' οτω 
^ιαλί^ίύ' ^ ίτίρω , (τυγκΛτίβλΛ ^ το ττοτηριον , 

ι ΐΐτηα (Λίίζον. και κυάύους ττολλους λαβών , 

τω ff ηλίω τψ κυλίΚΛ §ίί'^ας, συντοι^ως 20 

ΤΓίων ίΚΛ^υ^ί, ταυτ ^ έττίτ^εψ^ί τ^ τυχι^, 
Έτπ κω^ον ϊλύοηων J's τω ψαλτ»! τίνων 
ίτίΰων κατΛ τυχην, ως ίοικί, γνωρι'ιχων' 
ί^οινος Ό ΈτρΛτόνίΚος ιγίνίτ ίύύίως. ^ 

ι ΚλΘλ/ιλ. φ»3-ιν tiSicJ' edd. Kci9«^. γαρ ίνθίί' ms. Α. Malebam 

καθ)ίΜ£Κ!{ y at ρ , <f « σ ι ν , ούτοί <ϊ•α(ν, absque tvSaJ'. ι ίιαλίξίΐΒ* 
edd. 5 forf^• ^«γχατί/έλοΐί το TTCT. Aut dein, ίτασί rt 
μίΐζον, 4 τοίλλ' «ViT/j. nialim cum lac, 5 Poft iyivtr inter- 

nSedere hi: , ait ^ videtur iflc homo, 
nut veflts ingredientium acciplat 
η βτηιιΐ fervandas j t^ Ueries ftatim ; ne 
») qui intns funt, anpifllts premantur. α 

Malus cantor Siriitoidcum coend cxclpiens ^ 
Inter epitlas artem ΊΙί'ι oflaitavit fuam. 
Spkndidus cum effec magmficusqui apparatus , 
Stratonkus cantu fatigatus , habensque neminem 
qukum confabularetur , frangh poculum , 
&• allud maius ροβηίαΐ. Acceptis mulds cyatktSg 
propinans Soli caliccm haufit, & continuo 
obdormlcns , pernufit dlvis cactera. 
Comiffatum dtinde ad cantorem vmientibus fortt 
aliis nonnulUsj puto , famllianbus , 
fino captus contmuo Stratoniais fuiu ιδ6 ΛΤΗΕΝΑΕί DEIPNOSOPH. C. ρ. 

ΤΓ^ΰΟ-ΤΓΐι-ύανομίνων ^ί, τ/, ττολυν ' ττίνων a.it ζζ 
c<^o^' , e^iuvcruy] (rvncfA,ct)g ; ατΓΐκ,ρίνατο' 
» Ό ycc^ ϊττίβουλος kcu kvay?]g 'ψάλτης y ζφη , 
„ά}ς βουν ϊτη φατν^ , ^ ^ίΐτη/ίσ-ας ατηκτοην." 

ίΤΓί Tcv ciyuva τον τιοίμ^ίνον αυτόθι, 3^ 

cpuv iKcicrrcv των ττΰλιτων κ,Λτ liiav 
xiKT7ifA,ivcv κ'ηρυκα, κ,νΐ(ΐυττοντΛ τζ 
' εκαιττον αύτύον , Ότί ^'ίλοι , νουμ^φίαν , 
(τχ^ί'^ον Ti τους ϋΥ,^υϋας ϊν τω χού^ίω 
όντας τΓΰλυ ττλύους κατά λόγον των ^yijjlotmv' 35 
677•' ciKfctjv ιβα^ίζι των ονύχων ίν τ^ ττολίί 
σχίόψί όίόορΆως ατίνίς ιις τψ γην κ,ατω. 
ΤΙυν ^ αν C {λίνων §ί των 'ζ^ίνων αντΰυ τίνος 
το τταύος το γεγονός ϊ^απίνης τηοι τους ττο^ας » ι 

pungi iiifflt Cafaub. ut (ί^;ας ad feqq referretui•. i Vulgo 
irfoaTT-Jvd. c)' οτ< ττολί/ ττιν. 2 ύ ττ ο φάτν/ι mssti. 

Quibus illc ρζΓζαηΕί^ηΐ'ώΗ3 , cur, qui multum fempir 
vini bihat, tam ci:o failiis Ju cbriuj ? refponSit : 
η Ιηβ(ίΙο/η5 quippe hic Diisque exofus cantor ^ 
w ut bovcm ad praefepe^ coin.il exceptum me occldlt, « 

Stratonicus aliquando Abdera fe contulerat 
ad ludorum fpcBacula ibi propofita, 
Ibi ut vldit clvium unumquemque pro fe 
praeccncm habere ; rcnunciareque fingulos 
qu2ndo cuique placerct , novilunium , 
ejfequc fere multo maiorem ibi numerum 
praeconum pro numero civium ; 
furnmis pedum di^his per urbem InceJJlt 
Unte , defixis conftanur in terram ocuUs, 
Quem quum interrogaret hofpitum aliquis , 
pedibus ipfius quid accidijjet fubito ? ρ. 349• L Ι Β Ε R V 1 1 1. 287 

Τόυτ ίϊτη' 5, Ύΰϊς ολοις ' μίν ύ'^ωμαι , hvz , 4^• 
„ Kcti των κολΛΚΰύν ττολυ μάλλον ίττι ^ίίπνον τοίχω' 
iiCiyuoviu όί, κ,οί,ί ^ί^ϊοικ,Λ παντίλως, 
9, μη ποτ ίτηβα,ς κηουκι τον ττο^' ανατταργ. " 

ΑυλΕίΐ/ iTTi τοις ΐίοοια-ιν αυλητον ΚΛίίου 
μίλλοντος, ο 'ΣτρατοΗΚ,ος' „ ΕΰΦημίΐν μι χοη' ^ 
α a-TTiia-ctVTig ίυξύύμίσ-βα, φηο^ι, τοΊς Β-ίοΙς." φ 

Κλ£ών τις ψ Άί^Λΰού^ος , Οί ϊκΛλίίτο Bouf , 
^iivoug α,ττί/Αων, τ'^ λνρα^ r ου χρωμίνος. 
τούτου ^κίκουσ-ας ο ^τρα,τονικος , ii(p' α ϋπ 
ο/όνος λύρας ϊλίγίτο, νυν ^ί βους λύρας." 

'ΈτρΆτονικος h κ,ι^αραχ'Τος ως Βψτα,'-^ψ $ ι 

ϊττλζυσ-ίν ίΐς τ)ιν ΤΙοντον , οντά βασ-ιλίπ. 
ΤΓολλού χρόνου rV ψ^η yiyovorog, αττοτρζχζιν 
γ-ίβούλζτο ΈτρΛτονίΛος ίΐς τψ Έλλαο^Λ. 

Ι κ^λοις corr. Caf. ; i^- V^ XF'^ corr. Caf. & dcin ιΙςίμισ^Α. 

η Bene prorfus , Inquit , hofpes , valeo , 

») &> parafito quovis ad ccenam curro celerius : 

iifed vercor, anxiusque fum etiam , 

V ne κ/ιρυκα calcans , fpinis pedtm transfigam. «t 

Tibias In facrificlo inflaturui erat tibicen 
wfcitus. Tum Stratonkus : » Bona verha , quaefo ! 
η libemus , precemurquc bonos , inqidt , Deos. <c 

Ckon irat citharoedus , Bos cognomine, 
dijfona voce canens , & lyrd, uti nefchns. 
Qiiem audiens Stratonicus: » ΑΓιηιΐ5 ad lyram , 
nfulebat dki , 'inquit : nunc , Ad lyram bos. « 

Stratonicus chharoedus ad Biryjaden 
navlgjrat in Pontum , ubi regnabat UU, 
Ibi fit diii moratiis Stratonicus , 
redire tandem voliiu in Graecum, 2S8 ATHliNAEI DEIPNOSOPH. C 9. 

Ώ.ς S' αυτόν, ως ioijciv, ου ττροίτίίτο , ' 55 

τουτ ΛΤΓΰΚΟΐύψΛί φα,σι ^ τω β)?ο<ΤΛίί>)* 

,,Συ y<t^ 3 §ία\ιθΥί, ^ φη(ην> αυτόν κατάπιναν \*^ 

Έ^ τίϊ Κορίνθω τταρίττί^ηιχγ,ιτίν ττοτζ 
"^τοατίνικος ο Κίύαρω^ος. ίΐτα γοαι^Ίον t 

ίνίβλίτΓίν αυτω, κ ουκ α^ίστατ ου^Λαόυ. 6ο 
xoif ο ^τρατόνικος' „ Χ\ρος S -ίων , (^-^ιτίο , ΟράσΌν» 
i, τί ίτβ' ο βουλίί ; και τι (λ ίϊσ-βλίττίΐς αιί\ " — 
y, Αιη^Ά-οβΫΐτα , φηιην, ύ fJi-^Tijo §ίκα 
,,σ -g fjiyjvag ίϊχί, και ϊκράτίΐ της κοιλίας' 
ί,ΤΓολις J" ΐχ,ουο'α cr yjfjLipav άλγίϊ μίαν/' 6ζ% 

Ή 'NiKohovTog ^ ilcriovira ^iouea 
γυνή μίτα Trai^^iiTKr^g αβρας ίις τ^ν ττοτον y 
Λ7Γν^οφν,σ•Β' κατά των "Έικυωνίων 

Ι Forf. 'πρύίτα. r ^nj) vulgo. 3 ^'^J /'^Ρ <^'*ν. vulgo , absque 
■interrogationa. Ε Ι y' 'ότι corr. Caf. Ή ykp . . . χΛτΛμίνιιν ; 
Coray. 4 ϋΐανοίΊ Ms. 5 l•iιχoy.pίavτci corr. viri dorti , & 
diin itfftiZa' Άξιίίίοι.. 6 ci{ τίν ^cTa/ucv vuigo. 

Quem quum iUe, ut vUcturt nolkt dimittere, 
refponJiJJc regi Stratonicum aiunt: 
vTu-ne ergo hic mjJierc coguaspu 

Connthi verfabatur aliquandQ 
Siratorucus citharoedus. Ihi anicula 
intcrdli oculis , quacumque iret , fequebatur. 
Denique ilU : » Dic 3 per Deos , matercula , 
»> quid tibi vis , intente femper me adjpiciens ? « 
Et illa: η Mirabar y inquit, tua an te mater 
ndccem menfes ge^arh , nec venter ά ruperit ; 
i> cum unam dicm te habens lam doleat civitas, α 

Biothea , Nlcotheontis uxor, ingrejfa. 
\n convivium ancUld hontfld comiu , 
crepitum ventris edidit : deinde Sicyoniam ρ. 350. L Ι Β Ε R νΐίΐ. 289 

f kfXvySciXriV ίτηβα,σ'ΰί (τυνίτΰΐβίν τυχ^. 

^τροίτόνικος ίΐτην' ,, οϋχ Ό^/,αος ο '<\'ό^ος. " yo 
ντΓΟ νύκτα ' της φωνής Si ταντης owiKcc 
iv τω TnXutjyn ^αλυσ'ί τψ ταρρησ-ίαν. 

^Έ,τΓίοίίκνυ {λίνου 7rc^\ ως ίοικίν , ει/ ΈφειΤώΐ 
αφυους κιύαρω^ου τον μΛ^ητψ τοΙς Οίλοις, 
τταρων κατά τυχψ Ό ^τρΛτονικος τουτ g^jj* 75 
,, Ος ^ Λυτός αυτόν ου Κί^οί, Άλλους κι^λ." 5 

}ζ.λίΛρχος J^' kv ^ίυτζρω Uepi Φιλίας' Ύ,τρΛτόνι- ^^^^• 
κος y φησίν , ο κιύαριιττι^ς , αναττΛυίσύαι {χ^λλων, \λι- Stratonici 
λΐυΐν cLit τον ΤΓΛί^Λ ττοοσφίρϋν οίυτω τηϊίν' „ Ουχ iponia. 
CTi Αψω, φγιτιν , 'ίνα §i (χη ^ιφητω.'' Έν Si ^υζουν- 
RTica κιύαρω^ου το {λίν ττροοίμ,ιον Λίταντος εύ, h L• τοΙς 

Ι Interpungunt ed. Baf. & Caf. & υ-πο ν(ι%τΛ ad praecedd. refe- 
runt: & fic Epit. ό ύττο νύκτα. Sed malies utique , ύττο ρΤν*. <4 
JUt '» ύτΓο τον μυχτ^ρα. « Tmc St φανίϊς ovvsxct &c. Id eft : " ad na- 
res. « Cuius dicli caujfa iic. α 'iii edd. 3 βύκ 4* *θ«λλ5ύ•7- 
X(0*. edd. 

yt)r/c calcans nmygdalam , obtrivlt pede, 
Stratonicus tunc ait : » ^i diJJlmUis fonus, « 
5ϋέ noderii vero , £/Μί i/i<i?i caujfd , 
in rwijri Ubertatem Unguae ille luit. 

Ineptu ί citharoedus Ephtji , i^i /iima £j? , 
«jr/e/n dlfcipuli oflentabat famUianbiis. 
Ibi Stratonicus forte praefens , alt : 
V Qui fe ipfum non potejl cilharoedum pracjlare , alios 
praeflat. α 
42. Clearchus vero, fecundo libro De Amlcitia, fcd- 
bit : »Stratonicus cithariila, cuando quietem volebat 
capere, puerum femper iuflit fibipotum adferre : «ncn 
quod fitiam , dicere folcbat; fed , ne fitiam. « Byzrtn- 
tii vero quum citharoedus aliquis prooemium quidem 
belle ceciniffet, reliqua vero prorfiis perperam ; fur- 
Athcn. Vul.lll, • Τ \ 290 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. ίο. 

ΧοιτΓοις ατΓΰτνγχανοντύς , α,να<ττΛς ίκ?;ρνζει/ „ Ος otv 
„ καταμηνύα-γι τον το ττροΰίμιον uaunct x,i(laf>a)rhvi λτ;- 
„ \|/gTrt< χίλίας ^ΰΛχίΑ,άς. " Έρωτηύίΐς ο' υπο τίνος > 
τίνίς ίΙ<τίν d /Α,οχζ^ιρότατοι j ,,Ύων ίν Υίαμ^υλίαί ^ 
„ Φασ^,λίτας fjuiv iOr;(ri {Λοχ^^ι^οτ ατούς ihui , ^iJjf- 
,,ταί ^ί των iv τη οίκου μ,ίν^.*' Υϊάλίν J" ϊττιοωτνι^ίις ^ 
ως Cw^v 'ΐ{γί^(ΓΛν^ρος , ττότίΰΛ ΒοίΟύτα βοί^ιβαρούτζ^οι 
τυγχάνουσ-ιν οντίς η €)ίτταλοί j „ Ήλίίους " ί^ητίν. 
^Κναστ'/,σας §i ττοτι kui τοοτταιον ϊν τυι ϋιατρίβΐι, ϊτη- b 
ypa-^% KATA^ ΤίΓΝ KAKifS ΚΙΘΑΡΙΖΟΝ- 
Τ Ω Ν. ' 'Efie)T>ji6<? ^ί υττό τίνος , τίνα των ττλοίύύν 
ασΌΛΑίσ-ΤΛτα ιστι j τλ μακοα , η τα, trTpoyyuAot ; 
,,Ύα ν^νίωλκτ,^λ,ίνα " ζΐτην. Έν Ύό§ω §' ίττί^ίΐ'^ίν ττα- 
ου^ίνος , ως ουοΐΐς iTrioyiy.vivaTo > καταλίττων το ^ΐα- 
τρον ίζηλύζν ίίττων' »,' Οττον το α^αττανον ου ττοιατί , 
'^ως ίγω ϊλττίζω τταξ υιχων ίρανον λ'ή'^ισύαΐ)"' — 

ι lungunt vuleo οΊ ^οχ9. τϊν /ν Πκνφ. Deinde intercidiiTe eadem 
verba,Tiv Ιν Π.αμ(ψ. cum repcti ciebuiffent, ilatuit Caf. 

gens Stratonicus, alta voce proclamavit: MilU drachmas 
accepturum fi quis citharoedum IndLcaverit , qui prooemiurti Iflud 
cccinijfet. Interrogatus ab aliquo , quinam eflbnt homi- 
nes mirerrimi ? {βνε peiTimi?) refpondit : In Pamphylia 
nuferrlmos ( five , detcrrimos ) cjje Phafelkas ; Sidetas vera 
omnium totlus orbis gentium, Rurfus interrogatus , ut fcri- 
bit Hegefander, utrum Boeoti magis barbari eiTent, an 
ThefTali ? EUi , inquit. Idem aliquando tropaeum erexit 
infchola, hac infcriptione : adversus cithara male 
CAKENTES. Scifcitante quodam , quaenam fint naves tu- 
tiores, longae, an rotundae? Tiuiores, inquit, hae quat 
fubduolae funt. Rhodi cum artis fpecimen exhiberet, 
nemo aiitem adplauderet, reliato theatro abiit, dicens: 
Quandoquldem id non praeflatls quod nulUus efl impendu , quo 
ρα^ϋ fperem meradim α vobis me Telaiumm ? — Gymnicos Iw ρ. 3SO. L Ι Β Ε R Vill. 291 

3, TvfJiviKovg Jg αγύύνας , 'iCri > oiciTi^JiTucrctv ΉλεΤοί , 

1, ης τούτων 7rAyifA,{xiAoiri , (^Άίττιγουα-ζϊύύΐτοί,ν Αακίοαι- 
,, y.oviot ί7η(Γκ,ω7Γτύύν τας ttol^ α,υτοις ciyof/,ivug μα- 
στιγωσ-ας , ως Φηο-ι Χα^οίκλ?;? kv τω ττ^ωτω ΠίρΊ 
του ' Αστικού α/γωνος> Τίτολ^μαίου J's του βοίΐτίλιούς 
τηρι κιύαρια-τικ,•/ις ττρος αυτόν ^ιαλίγομινου φιλονίΐκο- 
τίρον' ,, Ετίρον iTTiv, iiTriv , ώ βαηλΐΖ, (ηο'ήτττρον , 
„ iTtpov ie ττλ^κτρον' " ως φητι Καττίτων ο ίττοττοιος > Caplto, epi - 
£v τίταρτω των Προς Ψιλοττατ'^ον 1 ττοξχννιμ,Άτων^ & hifton- 
Τίαρακληύίΐς §i άκουσ-αί ττοτί κιύαοω^}ου , μ^τα την *^"*' 
d ακρόασ-ιν ίφη' 

,,Τω (5^' «η^ον μ,ίν iL•)^ πατείς» 'tnpov ^' λη^ 

νίυσί. " 

κλΙ τίνος ίίττοντος , το 7roiov\ ίΟη „ Κακώς μιν Kt^ 

ί,θ-αρίζαν ίοωκίν , cchiv «ίέ κ,αλως Λνίνΐυτίν.^'' Αοκου 

t)i ΤΓΟΤί. κατατηα-ουα-ης , και ΛποκτιιναοΎΐς ίνα των ττο" 

Ι Deeit editis articulus» 

dcs y aiebat, a^ant Eki , Corlnthli thymeUcos , Athenknfes 
fcenlcos, Si quis vetu in his peccavirlt , fla^eUls caedjntur 
Lacedatmcmi : irridens nempe ufitatas apud ho^ fl^^ella^ 
iiones ; iit Charides fcribit libro primo De Ludis Urba« 
ris. Ptolemaeo regi , de arte pulfandi citharam ambi- 
tiofius cum eo diflerenti: Aliud, tnquir, rcx , fcevtrum 
e/?; uliud pkBrum: quod narrat Capito, epicus poera, 
quarto libro Commentariorum ad Philopappum. invi- 
tatus aliquando ut audiret quemdam citharoedum, re 
perada ait : 

Huic alteriim adnult pater , abnuit ahcrum. 
Scifcitanteque nonnemine, utrum akernm ? refpondit : 
Citharam male pulfare dedit ; fcite ve'o carere abnuit. Trabs 
aliquando delapfa occiderat hoininem improbunie Ibi 

Τ ζ 292 ΑΤΗΕΝΛΕΙ ΒΠΡλΌΒΟΡΗ. C. ίο. 

,,^οκΰ ί iicriv. " * 
Aii.ieius- Tcv ^τοΛτονίκου Λ7ΓοΐΑ.νημ>ονίυιΧΛτων ούτως. ^τ^Λτόνι- 

dem Stra- ν ^ χτ- -' -^ . ^ r/ / 

toiiici. ^^ζ ^ί'^ί ''■^'' ApfiTCyOVOu 7rCi,T£pCt , AiyOVTCi OTi TTCtV- Q 

ΤΛ αΰτω ύττάρχα ciKua' αυτός fxiv yct^ εργολάβος 
ilvcti' των Si υΙων ο fxiv ώαα'^α , ό ο£ αυ?\ησίί. „ ΤΙρο<τ^ 
i,Silyi, ϊφ*] ο 'Στρατόνικος, ετί ίνος." ύττόηος §iy τί- 
νος••, ,,Β^ίύτρου» ίφνι, οϊκίίου." 'Έ^ρο^αίνου ^ί. τίνος, Sicc.- 
τί ^ την Έλλα^Λ ττα,σ-αν ττίοινοσ-τίι y αλλ' ουκ kv fjiioc. 
ττόλίΐ Sict^ivii' ,, Uctpcc των ΊS\cυcrωv , i^rj , ειληφί- 
ναι τίλος ^ τους Ε,λλφΰΐς Λτταντας , ττα^ ών ττρατ- 
ησ-ύαι ^iadov αμου(τίο(,ς.''' Τον Φάούνα Ssy ίφνι , ctb- 
λιίν ου•χ^ Άρ^ονίαν , άλλα τον KaS^cv. ΤΙρο^ττοιου^αί- f 
νου §ί ίΐναι Φαωνος αυλητικου , και ίχίΐν φασ-κοντος 

1 JcxS ίΐυι vulgo. JiX» ntri corr. Cafaub, & fic liabet ms. Ep. 
α Nude ori edd. cum ms. ^. τ» Ότι ms. Ep. Satis fuerat τί 
absque Vt* : fed praeftabat J/aT/. 3 ih τίλος corr. Cafaub. 

tum Stratonicus, /lomines, inquit, funt fane, credo equi- 
dem , (<Γοκιυ) Dii : β non funl , tr.ibes (^SOkq)) funt. 

43. Poft praedifta Stratonici acute refponfa idem 
haecce fcripto confignavit. Chryibgoni pater dicebct 
Stratonico , omnia fibi donu abunde effe : ipfum enim 
redemtorem efle operum, filiorum autem alterum do- 
£turum, alterum tibia cannirum. Unum adhuc^ ait ille, 
tibi decfl. Et quodnam illud ? quaerit alter. Domepucun 
thcatrum ; refpondit Stratonicus. Idem interrogatus , cur 
univerfam Graeciatn obiret, nec uria in civitate ma- 
neret ? Quoniam , inquit , α \ίΗβ$ νείΙΊξαΙ acctpi Graecos 
cunflos , ut ab eh mtrcedem tx'i^am'ipforum mptrLtiac. Idem, 
Phaonem, dicebat, tibia canere non harmoniam , fed Cad• 
mum. Cumque Phaon miram tibia canendi peritiam prae 
fe ferret, feque chorum Megaris habere diolitaret: ρ. 35ΐ• L Ι Β Ε R VIII. 293 

^Ιίγαροϊ χορον' „ Αηρίίς , ίφη iKii μίν yoL^ cxjh. 

τψ του σοφί(Γτον 'Σάτυρου fA^rjTipct , Ότι , &ν ovoifxict 
ΤΓολις iviyKUv oict τί ^ίχ,α τ,μ,ίρΛς , ϊκ^ίνη ^ίχ,α, μ,ψας 
yjviyKi. TTvi/SuvofXivog Si kv Ίλίω ίττιοημαν αυτόν ίν τοίς 

a 'ίλ<£/ί3<5* j>'A8ij ίφγΐ(τιν y Ίλίω κακά,^^ ]S\ivvaKcZ ^ S\ 
αίιτω τηρι ι:Α,ουσ•ίΚΐ]ς ^ΐΆΐ^,Φκτβητύυηος' » οϋ ττροτ&χίΐν 
aύτωy ΐφη. Ότι Λνωτίρον του σφύρου λίγα."" — ,, Toj^ 
Si φαυλον ιατρον ατταυύνι/^ίρίζίΐν , ίφη , ττοίΐΐν ίΐς α,^ον 
τους Β-ίρΛτηυοιχζνους" ^ ΚττΛντνιτΛς §ί τινί των γνωρί- 
μούν , ως fkv ίσ-ττογγιιτ/Λ,ίνΛ τα, υπο^η^Αα.τα καλώς , 
συπιχ^ίο-^-ή ^ ως ττραττοντι κακώς' νομ,ίζων ,,ούκ αν 
ούτως ίίΤτΓΰγγίιτύαι καλώς, ί'ι μη αυτός ίιτπογγισ-ίν.'^ 
Έν Ύαχιουντι ^i της ^Υιλητου μιγάδων οίκουντων , ως 

b ίωρα ττάντας τους τάφους 'ζίνίκους Όντας' „ Άττίωμίν» 
ίφηι τται. ίνταυαα yap οι ζίνοι ίοικασιν αττοονησκαν» 

ι Reflius fortaffe Μι^ϊάχον. 2 σον«?Θ« ms. ^. ου συνίισ-ί>ι ms. Ερ, 
Nugarls , inquit; nec enim habes ibi , fcd haberis. Satyri fo- 
phiftae matrem magnopere fe admirari aiebat ; quod, 
quem nulla civitas decem dies ferre pojjii , eumdem illj. decem 
gifiaff^t mcnfcs. Quem ubi auciivit, quum ludi Ilienfesce- 
lebrarentur, Ilium veniiTe : Semper , ait, Uh malal Min- 
naco {fivc Mynaco ) de Mufica cum eo disceptanti , Ani' 
murn ei fe non advertere , ait, quoniam fupra pedis malkolum 
disputaret. — Malum medicum , dicebat , codem die ad inferos 
mittere hos quos curaret. Obvius fatftus cuidam ex familia- 
ribus, cum videret ealceos eius fpongia belle deterfos, 
vicem eius doluit quah miieri; exiflimarefe, dicens , non 
tam diHgenter deurfos mm habhurum , mfi ipfe deterfijfet, Ti- 
chiunte, in finibus Milefiorum , habitabant {lomines e 
variis gentibus mixti: cuai igitur monumenta omnia fe- 
pulcralia videret effe peregrinorum hominum; Jbeamus , 
inquit , puer : hic eriim pere^rini vidsntur morl , civium vero 

T3 α94 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C ίο. 

7ut)V ^' et(TTCk)vovrhtg." Tj^ficv Si του JCiSupiCToZ ^tihov- 
Tcg ττί^ί (λ,ουοΊκης %,Μονω avi ουκ, ί^η, TrpocryiKiiv ττί- 
ρι μουσ•ίκης λαλέΐι/' 'ός γί το Λριουσ•ότΛτον των ονομ,Ά- 
των αλου , ίΐ σιαυτον kW Ά^ΟίΌΐΌ? Tir^QV καιλϋς. '^ 
Alcixe^JoW Si Tivcc κίύαρίζαν ^ιοασ-κων , ϊκττικρΛνύίίς 
iTT^t τω μ,ν^ν αυνον ττοαίν των οίοηων' ,, Είς ι\\ακ.ί- 

-^^^^• ΤΙρος βαλαηίω 4^υχρω και φανλω ιακοσρίνιμί- 

Stratonici ^ov loMV ί^ρωον λΛμ,ττρως, ως ίΒιλ^ί λίλουμ,ίνος κο,'Λ,ως' c 
iTi3ta, " O^ <7Λυμ.α,ί^ω, eCTjj, οτι ττολλοι ανακιιντΆΐ 7ri\ctKig, 
iKUCTov ycio των λουομίνων, ως (τωύίντΛ, eivctTi^ivcii.^'- 
— „ 'Rv Κίνω ^i y ίφ'ή, τους μ,ίν οκτω μ,ψας ύνΛΐ •ψυ- 
%ος t τους S& τίτταρα,ς χίΐμωνοι>/' — „ Τους Ylom- 
χους εκ του ττολλου η'^αν ττοντου" " ούστηο ϊκ του 
ίλίύρου. Ύους ^ί Ύ οσίους ίκαλίΐ λίυκ,ους \\υο'/;ναίους , 
jfccti " μ,νγισ-τνιρων ττόλιν' ksCi τψ (^' 'ΐίρΰίκλίίαν , ανϋρο-> 
κόριν^ον' ΚΛί το ^υζάντίον, μοίο-χάλψ της Ε,λλα^βς' 

Ι Χίΐ/ τίίν 'ΡόΟον, jMv>iJT. ■ττολ. corrigit Caf. 

ncmo. Zethum cithariftam audiens de mufica diiTerentem , 
X/ni illi, inquit, mlnime convenire , ut de Muflca di (fcr.it , qui 
nomen. α Mufis omnino aliviiffunum fibl celcgijfet , & Zethum 
fe pro Amphiom nominaffet. Macedonem quemdam quuTi 
doceret citharam pulfare , indignatus qupd nihil rcfte 
faceretj Ad Macedonas , inquit , abi l 

44. Prope malum balneum frigidumque cum fanum 
■videret fplendide exornatum ; poftquam balneo male lo- 
tus egreffus eiTet, Nil nnrum , inqiiit, inuhas hic dedicatas 
ejje tabulas : qiiisquis enim hic lavit , is , quod falvus exiiffet , ία' 
hulam confecravit. Idem, In Αί'ηο ovpldo , ^iQb^t ^ οίΐο mcnfes 
gelif efi; quatuor reliquoi hyems. Ponticos ^zxoh^iX. ^ e muha 
fonto , velut t quodam exhio , advenire ( in Graeciam, ) Rho- 
^wadpellabat alhos Cyrenatos , & procorum civuaUm : He- 
raQliam v^ro , AndroQQrinthum : Byj^antlum 3 <ixULam GraeQiai : ρ. ηι• L Ι Β Ε R VIII. 295 

(1 τους Si Αίυκα^ίονς , ίωλους Κορινβίους' τους Si 'A^- 
βοα,κ,ιωτας , /Λί^χβ^ακιωτας. Έκ της S' ΉΰακλΕί'ί&ί 
ως ίζτ,ίΐ τας ττυΑΛς , κα,ί τηρασκοττίΐ , ίοο^Λνου τίνας 
τί τΓψακοτηΙ, ; ' „ Aiirxuna-Saiy t:p^, fjLTj όφβΐ^; ωσ-ττίζ 
\κ TTOjiviiou ί^ιων." 'IcLi/ (ί' ϊν τω κυφωνι. ^i<hfA>siOug 
&υω' 5, Ώί μ,ίκ,ροτΓολίΤίζον, ί<φη, το f /,η ^^υνασ-βαι συμ- 
7Γληρωσ:αι. " Υίρος αε cipf/.cviK^ τίνα , κηττουρον οντΛ 
wooTioov i α,μ.(ρΐ(τβ'ήτουντ αυτω ττίρί αρμονίας , %φη' 
Α;^ο< τίί» ^ ψ ίΚΛίττος ύ^ίί'ή τίχνψ. 

e Έΐ' '^\αρωνίία ii ΰ-υι^ττίνων τισίν' ,» Έίελείί/ , eip^,, 
yyuvai itZTa τίνα τόπον ί/ττι της ττολίως , ϊαν κ,ατα- 
χ.αλυ''^αντξ.ς αγωσΊν. ίίί' ως ηγον , κμ. ηρωτων' „ Κ.α- 
τα το καττηλίΐον i" ίφη. οτί κ,αττγιλίία ϊ^οκα iluai ή 
^Ιαρωνίΐα. Ύω rh Ύηλίφανα , ^ iTrii αναφυταν ψχ(.- 
το , τταρακατακί'ψινος' „ Ανω , ^ εφη > ως οΐ ϊρυγγα.- 

I ■ηιρισ-κοτίίίζ edd. α 'ApJoi τις CQm. Coray. 3 Τον Ss TnKs.- 
φάν» edd. ΤΌν Sl Τ«λίφάν,ιν ms. ^. 4 Ignorar.t"Ai'cij edd. 

Leucitdios , rancldos Connthlos; Ambraciotas y membraciotas. 
Heracleae portas egreiTus, cum clrcumcirca obtueretur, 
interroganti cuidam quid clrcumfpkeret ? Puda inquit, β 
quis me vidcrh , tamquam e lupanari egredUmem. Duos ho- 
inines in catafta & collari vinalos, confpicatus, Quam 
hoc e/?, iaquir, exlpiae civii.ins in^mio dignum y non pojfe 
compUrt! Homini cuidain, qui cum olitor antea fuiflct, 
Hiuficam nunc profiiebatur j. de arte harmonica fecum 
disputanti , ait : 

Quam artem didlctt ^ eam qulsque canat! 
Maroneae potans cum nonnullis , dicebat , Sl k611s acuUs 
per urbem ducerttur, numquam fe , quo loco urbis ejpt , igna- 
raturum. Dein cum illi eum circumducentes interroga>- 
rent,. ubi eiTet? Ad cauponam , inquit. Nstnpe nil nlfi 
cauponam ejje Μ^Γοηεατη cenfebat. Telephani adcumbens, 
cuin tibiam iUe inciperet inflare , Surfum ; ait , tamquam 

T4 mata. 296 ATHENAEI DEIPNOSOPH. C. 10. 

vovTig/* Ύου §ί βαλανίως kv Kapiiu jivfA,fjt,a γψ (Α>οχ•- 
S'roc(v και υ^ϊύύρ άλμυρον ττα,βίχοντος' „ Πολιορκασ-ύαι, 
ίφνι, κ,ατΆ yr,v και κατΛ θ-οίλΛττβίν." 

, 1.1'_. Γ^ικνισ-ας ο ΐΐ> Ζικυωνι τους ανταγωνιττας > 

Strptonici etvi^vjKiv ιΐς ΤΟ ^ ^(τκλΥίΤΓίίον τροτΓΛίον , ίπιγραψΛς , f 
" ^ΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣ ΚΙ- 
ΘΑΡΙΖΟΝΤΩΝ. Α -(τοιί/τος Si τίνος , 'ηρίτο το jue- 
λος.^ €ΐ7Γοντος Si, ότι ]ίαρκίνου' ,, Πολύ yt μ,αλλον y 
ίφνί 3 η cti/upouTTOu/' — ,, Έι/ Μαρωνίίοί Se , «CpJ?, ου 
yincruut ia^ , άλλα aAeciv." Έν Φοί(ΤΥ\λί^ί Ss ττρος 
τον παι^α ^ίαΐΛΖίΰ'βγιτουντος του βαλα,νίύύς ττίρι του 
Λργνρίου ( iji' 7"*? iOftof j 9tA£<0!/05 AOuiif του? ^evcf ί J 
f, Ω fjLietpii iCr;, τται , τταρα χαλκουν μι μικρού Φλ- a 
σνιλίτψ ίτοίτιίτας." ΥΙρος ^ί τον ίτταινουντΛ Ίνα, λάβί) 
τι „ Αυτός, ιφΐή y μΐίζούν iivai τττωχός." Έν μικρά ^ί 
ΤΓολίΐ §ι§ά<τκύύν , ίφνι' Αυτή ου ττολις ίίττιν , "^ άλλα, 

τ Forf. τίνος ύ\ μίχος ; 2 Deeft fVriv edd. δι ms. Ερ. 
ruBantes! Balnearor Cardiae qiium detergendo corpori 
terram inutilem & falfam aquam exhiberet; & man & 
terra oppugnari fe , dlxir. 

45. Sicyone quum viciffet artis aemulos, tropaeum 
flatuit in Aefculapii fano , hac infcriptione : Strato- 

NICUS DE MALE PULSANTIBUS CITHARAM. Cum Cantaf- 

fet aliquis, quaefivit ex eo cvius effet carmen. Qui 
quum , Carciniy dixiffet; Recie ^ inqtiit: miilio qiiidem ma- 
gis , quam hominis. Maroneae non e(fe ver , aiebat ; fed tC" 
porem. Phafelide, cum famulo eius rixante balneatore 
de mercede; (ufuquippe receptum erat, ut maius pre- 
tium exigeretur a peregrinis ibi lavantibus: ) Ο fceUfle^ 
\n(\\l\X. ^ puer : ob aeneum niimmum propemodum PHafelhen me 
fccifii. Cuidam ipfum laudanti ut nonnihil muneris au- 
ferrct, malorem fe ipfum mendicum ejfe, dixit. In exigUO 
oppidulo cum doceret: Hic hcus j inquit, non '^nrohis eft,fed ρ. 3Γ- L Ι Β Ε R VIII. 197 

μόλις.'' Έν Πελλ»! Α ττ^ος φρε'Λξ» ττροιηλ^ν , ^ιρω- 
τνΐ(Γίν , ti τΓοτιμ,ον icrTiv. αττοντων oi των ιμωντων , 
jjjM.gT5• yg τούτο ττίνο^χίν' ,> οΰκ λ^ j ε^>?» ττοτιμον ίίττίν." 
ίτνγχανον h οι ΛνύρωτΓΟί χλωροί οντίς. 'Erru>coucrctg 
^ί της 'Ω,^Ίνδς Tijg Ύιμούίΰυ' ,,Ει <ί' ϊργολαβον, ίΟη* 
6τίκτε, κΛί αη B-iov , ττοίας αν tjOiu φωνά,ςί'' Πο- 
b λυί^ου ^i (Γίμνυνομ,ίνΰυ, ως ίνίκησ-ί Ύιμούίον ό μαθητής 
αυτού Φιλώτας' ,,θΛυμαξίΐν, ίφνι-, ιι α,γνοίις ^ ^ Ότί 
£ώτος μίν '^^ι^ίσ-μ.Λτα ττοΐίΐ , Ύιμούίος <?ε νψ.ους. '* 
ΤΙοος ' Αρίΐον ^i τον •<\/αλτψ , οχλουντα τι αυτόν' 
αψάλΧ ϊς κόρακας'" ίφη. Έν Ύ,ικυωνι §ί ττρος να- 
κο^ίτ^ψ γίγίννιμίνον i ϊττιι ίλο^%ρ{ίτο τι αύτω ,,Κώί- 
ϋό^αιμον νακό^αιμον'' ίφη. Ύους ^i ^V οσίους αύτος 
Ζ,τρατόνικος στταταλωνας και Β'ίρμοποτας Β'ίωρων » 
ίφνί' ,, Αυτού λΐνκους ίιναι Κυρηναιους." και αυτψ όί 
τψ 'Vo^ov Ικάλίΐ „ μντισ-τψων ττόλιν. ' ' χρωματι μίν 

Ι Aut αγνοί! malles , aiit ^αυμίζοι. 
μ'οκίζ. Pellae ad puteum accedens , ejfet'ne potu falubris 
aqua fciicitatus eft. Reiponderunt qui hauriebant , fe qiii• 
dcm illam kibere, Tum ille : Non efl e^-go potabiiis. Erant enim 
lurida facie homines. Cum Timothei carmen cantanteni 
audiviffet de Semele Bacchum parturiente: Atqui,fiopi- 
ficem , inquit, peperijjet, non Deiim ; quales voces edltiira 
erat? Gloriante Polyida , quod Philotas difcipulus ipfius 
Timotheum cantu fuperaiTet; Mlran fe , ait, quoJ igno- 
rartt ilk , ipfum quidem decreta facerc , Timotheum vero ( f o- 
μουί) leges. Areo cantori, cum ei moleftus effet, Adcor- 
vos canta ! ait. Sic3One coriario cuidam conviciis iplum 
laceiTenti, ait : Κϋ!.Η.α$'αιμον νακό^αιαονί (ο mijer coriarie ! ) 
Rhodios Stratonicus videns delicUs exfolutos & calidum 
bibentes; Ibialbos , ait , φ Cyrcnaeos : ipiam vero Rho- 
dum, procorum aviiure/n adpellavit. Nempe,quodad lu- ^9δ ΑΤΗΕΧΑΕΙ DETPNOSOPFL C 13. 

ίΐς ατωτίΛν ' όιαλλαζτίΐν ίκίίνων vjyoDfMivog αυτούς' C pojv ακόίζων. ^ XLVT. Ζ>?λίϋτ>?ί <ί'έ των ίυτ^τηλων λόγύάν τούτων ϊγί- 
Stratonici y^^g q ^τοΛτόνιζος ^ίμ,ούνί^ου του ττοί-ητού , ως Oyi(yty 

inventa& ,/„ > ^ / ^ C' ' rv '^ Τ\ 

mors. iLOcfog iv όίντίοω Περί Γ.υύ?ιιχα.των, '^ασχ,ων και Ψ^^ 
ho^ivov τον Κ.υβ-/ιΰΐον ττφ τα όμοΐΛ ϊ(Γπου^α•/Λνοίΐ. Φλι- 
νίας ^ Si ό Υΐ-ίοιττατ^τίκος , kv ^ίυτΐρω ΊΊίοι ΐlcιr,τωv' 
», ^τρα,τόνικος , Cjjir<i/ , ο Άύηναιος r%ail τψ ττολυχορ- 
^ίαν ΐϊς τγ,ν y<A»ji' m^aoiiTiv -πλωτός ΰ(Τίν(.γκίϊν , και 
ΤΓΡωτος f/,ci^-/jTc(,g των αο(^ονα<.ων ^ ίλαβί , κλι ^ιά- (Ι 
γβΰίμ,μα ιτννίίττι^ο'α.το. ψ Si xcti kv τω γίλοίω ουκ 
άττί^ανος/^ φησι ^ί, και τ.ίλίυτνισ-αι αυτόν όια τν,ν ίν 
τω γίλοίω ττα^ο-ήο-ίαν υττο Ι^ικοκλίους του Άχιττρίων 

Ι Corrieit Cafaub. yjaut.rt μ iv ον , α ζ αί-φτίΛν ύΐ ο υ ο ι ν οιαλλ. 
2 (t/»;-j-T>ii«v fixa^av /? / ». COHieiiavit Cafaub. 3 Φίΐνίας edd. 
4 ucy.siixSv ms. ^. άρ//5νί•Γν edd. Caret ms. Ep. 

xuriam pertinet, nonnifi colore a Cyrenaeis difFer- 
re Rhodios cenfebat: ob fimilem vero ad YohiptatQS 
proclivitatem , cum procorum civitate Rhodum con- 
ferebat. 

46. Fuerst autem Straionicuj in his facete diilis imv- 
tator Simonidls poetae , ut fcribit Ephorus fecundo iibro 
De Inventionibus ; ubi Philoxenum etiam Cytherium eidem 
generi, ait, iLuduiire. Phaenias vero Peripateticus, fe.- 
cundo libro ne Poetis , de eodetn Stratonico liaec fcri- 
bit : 1) Stratonicus Athcnienfis primum pejhibetur in nu- 
da citharae pulfatione inftituiffe ut plures fimul chor- 
dae pulfarentur, primusque concentus muficos docujf- 
fe, & tabulam muficam defcripfiiTe. Erat vero etiam 
in ridicule didtis non abfurdus. « Scribitque idem 
auftor^ interfeotum eiTj Srratonicum ob fuam in di- 
cendo libertatem a Nicocle Cypriorum r^ge., vene- ρ. 3^2- L Ι Β Ε R VIII, 299 

βασίλίως , 0'^[>(^^xov ττιόντα^ όκχ. το (TKCe)7rTiiv avTCu 

Ίονς υιονς. 

Ύου ^' ΆρκΓτοτίλους τί^^υμακα, oj/ ττολυ^^υλ- — '— 

λψον τητΓΟί'ήκα,σ-ιν οι σοφοί ούτοι , καλί μου Ι^'ψ,ό-^^"""^'^^' 

χριτί, (κΛί ύ των λογούν ^ αύτου ττρί,σ-βίύίΐς , ως κ,αι firit Ariito- 

'^ -"^ ν ^ > '^ ν ' y \ ~ ' η > teles. 

των άλλων φιλοιτϋ^ων τί κλι ρητόρων J της Λκριΐόαας , 

e ΤΓΟτί ^ (χαύων , η Trctpct τίνος α,νίλύοντος ίκ του βυύοί> 

ΤΙρωτιως >/ '^ηρίως , τί ττοιουοτιν οι Ίχζυίς , η ■πως κοί" 

ΐΑ,ωντα,ι , η ττως όΐΛίτωντΛί. τοίΛυτα ycL^ (τυνϊγρα'^^ίνί 

ως ίΐναι κ,ατα τον κωμωΐ'ϊιΰττοιον „S-uvucitc(. μωροΐς.^^ 

Ψη<τι γΛΡ, ΟΤΙ >ίηΰυκίς μίν , και ττα,-ηα τα, ο(Ττρακο- 

^ίρμα, ανοχίυτον αυτών kcTTi το y -ινος' και, 'ότι 'η ττορ- 

(φυρα, και Ό κ,ηρυζ, μακρόβια, ζην ya^ την ττορφο- 

ραν ίτη e^, TToUiv αυτω iuhvai 5 itai , οτι ϊττι ττλίίίττΦν 

χρονον ίν οχίία γίγνίται η ίχι^να' και. Οτι μζγιιττον 

ι τους λο'^βϋί utique videtur legendum. 2 ττόδίν aut ■ttSc 

inalles:. 

rum bibere coaftum, quod in filios eius fcommata 
iaftitaiTet. 

47. Ariflotekm vero ego demiror, quem hi fapientes , 
mi praeclare Democrite, conftanter in ore habuerunt; 
(cuius quidem & tu fcripta colis, ficut & aliorum phi- 
lofophorum oratorumque ) illius igitur miror diligen- 
tiam , velimque fcire, quando, aut a quo vel Proteo 
vel Nereo ex imo mari adfcendente didicerit, quid 
agant pifces, qiio pado dormiant, quo viilu utantur, 
Talia enim ille fcripfit, quae funt, ut ait comicus poe- 
ta , mlracula flulth. Nam , ut hoc utar, buccina & luiiver- 
fum teftaceorum genus oriri absque coitu , tradit : longam 
effe purpurae & buccino vitam ; vivere enim purpu- 
ram annos fex : quod unde, quaelb , ille ccgnovit ? 
quemadmodum & ifta, plurimum temporis in coitu per- 
fiftere viperam; aut, maximum tdum effe palumbum. 300 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 12. 

io-TiV fj φά,ττα , ^iuTif>ov o^e tj oivccg , ελάχκττον iJs η £ 
τρύγων, ττό^ν S\ Ότι ό μ-ίν αρρψ ιττττος ζη ίτγ\ ττίηί 
ΚΛί τριάκοντα , f} οί σηλίΐα ττλίίω των τίίτσαρύ,ΚΛν- 
τα ; βιωνα,ι * φηζτας τίνα και ίβόο^/,ηκΰντα ττίντΒ^ 
Ίσ-τορίϊ Si , OTt και ϊκ της των Ούίίρων οχιιας α'ι κά- 
j/irhg "γίννωνται , και Ότι εκ του (τκωληκος ι^ΐίταβάλ- 
λοντος γίνίται καμ,ττη , έ^ ^ζ βομ,βυλιος , αφ' ού ό 
ΐ'ίκυ^αλλος ^ (αοιχαζόιχινος. Άλλοι f^ψ και τας μ,ί- 
λίσ-αας βιουν φη<ην (Λ.ίγ^ι ϊτων €| , τινας Si ^ καί 
ί9Γτα. ουκ ώφύαι Si, φησιν^ ουτί fA,iAi<r(rav , ουτ2 κη- 
Οψα οχιυοντας , Ό^ίν ουκ ίΐναι όιίοίΐν ττότίοα αυτών a 
appiva i] Β'^ίλία. ^ Ποίεν <ίε. Ότι ο\ άνβοωτ^οι ηίτσΌνίς 
(Χίλκτσ-ων' αίΐ γαρ αύται τψ Ια-οτψα του βίου τηρου- 
σιν , ού (Α,ίταβαλλό{χιναι , άλλ' άγΐίρου(ται , και άι^ι- 
^ακτως ττοιουσ-αι' οι J'' αν^ρωττοι i^c/Tovtg ^,%λι<τσων 9 
χαι ττληρίΐς οίησ-ζως, ως ίκίΐναι μ,ίλιτος' ττόύίν ^ΐίτη- 

1 βιασΛΐ edd. 2 νιχίιυχλος edd. 3 ''■'*'°' ^^ edd. 4 δ^'ΐλκΑ edd, 
minorem vinaginem , minimam turturem ? Unde vero 
illi compertum , equum marem annos vivere triginta 
quinque, foeminam vero amplius quadraginra ? fuiffe 
etiam aliquam, ait, quae feptuagefimum quintum atti- 
gerit. Narrat idem , ex pediculorum coitu generari len- 
<les ; & e mutato verme erucam, ex hac bombylium, 
tum ex hoc rurfus eum qui necydallus vocatur. Porro 
apes, ait , vivere ad fex annos, nonnullas etiam fe- 
ptem. Apes vero aut vefpas numquam vifas effe coeun- 
tes: quare nec djscerni , quaenam earum fint mares, 
qiiae foeminae. Unde vero, quod homines inferiores 
fint aplbus; ut quae vitae perpetuam aequabilitatem 
absque mutatione fervent , perpetuo mel colligentes, 
idque facientes a niiUo edoftae magiftro; quibus tanto 
inferiores fint homines, quod firit opinatione referti, 
ficut illae melle ; uode iila obfervavit ? In libro vero de ρ. 353. L Ι Β Ε R VIII. 301 

or,(nv ; 'Ec h τω Πίοι ΊΜακ^οβίΟτητος φψιν, Ότι ώττταί 
τις μυΪΛ ίτη ϊζ η ίπτα ζησ-ασ-α. τις γαζ τούτων η 
α,7Γ0§ίΐίις ; Που §ί ilSiv \κ κίρατος ίλοίφου κιτίτον α,ναφυντΛ^ Τλαυκίς oi , φΥι^ι , και κόρακίς ' η/Α,^ρας α,§υνατου<τι ^l^J^l^J^ 
b βλίΤΓίΐν' Sio νυκτωξ τψ TpoOrjV ίαυτοις 3-ηρίνου7ΐν' 
και ου Tracrav νύκτα , άλλα τψ αρ'χβ.σ-τΓίύον. ϋαί 
τας irkag <^g των ο^^αλι^ων αυτών ουκ ifj(,'^ipiig ilvai. 
το'ίς fxiv γαρ γλαυκαι , τους c^e [χίλαιναι , το7ς §ί χα- 
ρωτΓοί. ^ ΆνύρωτΓοις <F' Ότι τταντοίος ο οφύαλ[λος , '/]βων 
τί διαφοράς ίΐναι τηρι τους όΟβα.λ[^ους λίγίΐ. τους yAV 
γαξ αίγωπους των ανύρωττων, ττρος Ό'ζυτ^ιτα [Χίν ο'^^ίως 
ίύ τηφυκίναι i τα S' 'ή^γι βίλτ'κττους ιΐναι. και των 
άλλων τους (jHv ίκτος ίχίΐν τους οφ^Λλαους > τους ^ι 
C ϊηος , α?\λους ^ί ιχιτως. και τους f/,iv ϊντίς , "^ ο^υω- 
ττίστατους ίΐναι' τους όι ίκτος , κακοη^ίίττάτους' οι rh 

ι Immo ν ι/χτ »κ ό^ «κ f f. 2 τιν ed. Caf. 3 X^fiTfo' edd. & 
ms. Ep. 4 Carcnt ivrif edd. 

Longaevitate ait , vifam efle mufcam , quae fex aut fe- 
ptem vixerit annos : quo vero documento id probavit ? 
48. Ubi porro vidit e cervi cornu enatam hederam? 
NoaUiis vero & nydicoracibus, ait, interdiu hebetes 
eiTe oculos, ac propterea ηοέΐα fibi quaerere cibum, 
non quidein tota, fed ineunte vefpera. Oculorum vero 
ipforum diilimiles effe fpecies: aliis enim animantibus 
eiTe glaucos oculos , aliis nifrros , aliis caefios. Homi- 
nibus vero multifarios effe oculos; & in illis morum 
ingeniique certa ineffe indicia. Quibus enim hominibus 
caprini fint oculi , iis acutum natura νϊΓιιιη effe, mores- 
que probiirimos. Caeterum aliis extrorfum prominere 
oculos , aliis inrrorfum condi , sliis medio fitu coUoca- 
ri : &i illos quidem, quibus introrfum conduntur , elle 
perfpicacilTimos; quibus eminent, eos peffimo effe inge- 301 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEiPNOSOPH. C xa. 

μίσαις i (^riTiv, ίγ^ηίς , ϊπϋΜίΊς. iivcn 8t tivotg και 
(ΓΚΛρ<-^α[χνκτικους , τους S' urivtig » τους Si μ£α-ους' ^ 
kvoLiSiig S' ihat τους (Γκοίο^α^^υκτικους, άβίβαίους cJ^' 
fiveti τους ουτίνιις' ^ τους §ί (^ί<τους, βίλτίΰ-των γ]ύαιν. 
J^\ovov τί (Χ,νβρωτΓον των ζωών τψ KapSluv ίχίΐν ^ ϊν 
τοΙς Αρίσ-τίρο^ς fjLipicn , τλ ^' άλλα ξωα h τω fxiirca. 
Kcii τους α,ρ'ρίνΛς των Β'νιλαων ττλίίονας οδόντας ίχαν. 
τίτ'/ιρ' /icruai Si Cyia'i τούτο kou ίττι "προβάτου , και ίττι 
συος , και Ίττι αίγος. Ύων ^ί ιχύυων oijrhva ymacruai 
ορχίΐς Ίχοηα. ^.αττους ^ί ουτ Ίχ^υν ίχίΐν , ουτί ορνιύας. d 
^ίλφΊνα όί μόνον ουκ ίχίΐν χολην. ίνιοι Se , C^a-iv , ίτη 
μίν τω ηττατι ουκ ιχαυσι χολψ , άλλα ττρος τοις iv^ 
τίροις , ως ελλοψ , και (τυναγρίς , και (τμυραινα , και 
^,ιΟίας , και χίλι^ων. ή Si αμία τταο Όλον το ίντιρον 
τταραΐίταμΛνψ ίχίΐ τψ χολην' kpa^ ^i και ικτινος 

1 Defunt fex verba cditis. α Perperam permutatae funt fedes 
vocabulorum avctiJsic & αβιβΛίους, j Carent i/jtv edd. 

nio; qui medio fitu locatos habent, his mitia , ait , in- 
genia efle. Efle porroaliisniditantes ocules, aliis rigidos 
& intentos , aliis medii generis : effeque natura impuden- 
tes [Immo , inconftantes] eos, quibus fmt oculi niftitan- 
tes ; inconflantes vero, [immo , impudentes vero , ] qui- 
bus fint rigidi ; optimos autem mores poiliceri hos , qui- 
bus Cnt oculi generis ineuii. Porro uni homini ex omnibus 
animantibus cor fitum eile in parte finlilra; caeteris in 
medio. Maribus plures eiTe dentes, quam foeminis: anim• 
adverfum vero id effe, ait , etiam in ove , & in fue, & 
in capra. Pifcium nullum generari, qui tefticulos ha- 
beat. Nulli item pifci maminas eiTe , ficut nec avibus. 
Delphinum folum fel non habere. Quidam vero, ait, 
fel non iecori iunftum habent , fed inteilinis ; ut ellops, 
fynagris, muraena , xiphias , & hirundo pifcis : in amia 
vero iecundum totum inteftinum extenditur. Accipiter ρ. 353• L Ι Β Ε R VIII. -^o^ 

τΓΰος τω τ^τγάτι και τοϊς tmooig' Ό Si άίγοκ,ζ^αλος 
ΤΓ^ος ιω ητταη κοίί τ^ KOiXiot' τηοι^ηρα Si και οοτυ^ 
και χζλιοων > ci f^iv προς τοις iVTifoi$ , οι οί ττρος τ^ 
κοιλία. 

α οί μαλακοοί^μα , φησ-ι , και τα οιττρακοόίρ- __2__--- 
f^a > και τα σίλαχω^Ρη , χ,οιι τα iMjofxa , ττλιίονα χρο- Aiia eius- 
vov οχιυίιν. a&AQiva οε , και τινας των ιχθύων τταρα- ^^^^^ 
κατακλινο/^ϊνους οχίυιιν' και ίιναι των ^ei/ όίλ^ινων 
βρα^ίίαν τψ [Λΐ^ιν , των §ί Ιχθύων ταχίιαν. ' Ετι ό 
λίων, (^ησ-ι, ^TipifJuvia ίχίΐ τα οττα, και κοπτο^λζνων 
αυτών, ωιττηξ ίκ των λιύων , ττυξ ίκλαψ.ττίΐ. ^ S'iA'p)g 
Si οστά fxiv ε%£ί> και ουκ ακανύαν' τα Ss σίλαχη» 
και xcv^(>ov και άκανύαν. Ύων §ί ζωών ^ τα [Λίν ίΐναι 
Xifxrala, τα h ίνυ^ρα, τα Si ττνριγίνη. uvai ^i τίνα 5 
ίκαι ι'^ημ,ίρα καλουμ,ίνα ■, α μ,ίαν [xcvov ν;μ,ζραν ζν,ν> 
τα ^i άΐΛ,^ίβια ίΐναι , ως τον ττοτα^Α,ιον 'ίιτττον , και 

Ι ιχΚάμττιιν edd. α ταν ο' ί^,Β-^^ν viilgo. 5 ^^ '^"'* Κ^'^ ^^• ^^^• 
vero & milvus iecori & inteitinis iunftum fel habent: 
aegocephalus ( capriceps ) iecori & ventri : columba ve- 
ro & coturnix &l hirundo , aliae inteftinis, aliae yentri. 
49. Porro mollufca, ait, & tefiacea, & cartilaginea, 
& infefta , plus temporis in coeundo confumere : del- 
phiniim vero, & pifcium nunnullos, adplicantes fefe ad 
foeminam coire: & delphinorum quidem coitum abfol- 
vi tardlus, pifcium vero celerius. Porro leo, inquit, 
oiTa habet foUda & tam dura , ut, ύ collidantur , veluti 
coDifis lapidibus, emicet ignis. Delphin oiTa quidem ha- 
bet , nec vero fpinam : cartilaginea auteoi & fuam ha- 
bent cartilaginem & fpinam. Animantium alia eiTe terre- 
ilria , alia aquatilia, alia etiam in igne generari. Effe 
porro nonnulla , quibus vita uno die finitur; quae id- 
circo ephemera dicantur. EiTe item alia amphibia; ut flu- 
viatilem equum , & crocodilum, & lutram. Omnibus 304 ΑΤίίΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 13. 

Κροκό^ίΐλον , KCti iVV^^iV. ΥϊχνΤΛ TE ΤΛ ζύύ'Ά SvO ηγΐ' 

uovug e%€<c ττο^ας , κΛρκ,Ίνον όϊ ασσα^Λς. οσ-Λ §' ίναι- 
fjLU kiTfi , Oricri , των ζωών, η Λττο^^ά, ϊοττιν , τι ^ίττο^Λ, 
*} τίτοΆΤΓΟ^^Λ' Όσα, §i των τίατσ-α,ρων ττλύονας ιχα ττό' 
^ctg , civUif,tci ϊστί. άο και ττοίντα τα κινουμίνα τετ- 
7Λΰ!Γί (ΤΥΐιυι,ίίοις κιΐ'ίΐτΰίί' ΛνύρωτΓος μ,ζν Svo 7ro<ri κλι 
χίρτι ^ίιο , όρνις Si Svo TToari και Svo ττηρυ^ι , ίγχ^λυς 
και γόγγρος §οο τττίρυγίοις και §υο καίΛτταΙς. £τ; 
των ζωών τα μ,ϊν ^χιι χ(ιρας , ως άνθρωπος' τα St. So- a 
KU, ως ττί^'ήκος. ού^ίν γα^ των άλογων ζωών ^1§ωσι 
και λα[Α.βανίΐ , ττρ'ος αττίξ αι χίϊρίς Όργανα ^ί^ονται, * 
ττάλιν των ζωών τα (χ,ίν ιχιι αρύρα , ^ ως ανύρωττος , 
όνος, βόυς' τα St άναρθρα ϊστιν , οϊον οφίΐς , οστρίΛ t 
TrhiVfJLOVig. 5 Πολλοί Τ6 των ζωών ου κατά ττάσαν 
ωραν φαίνίται, οίον τα φωλίυοντα. και Όσ-α ^ί (/.η 

Ι JiJovrstf ed. Baf. & Caf. α τα μ'ίν ϊνο-ρ^/,Λ edd. 3 '»'>'«"- 
fjiovsi edd. 

animantibus duos pedes veluti duces eiTe ingreiTus, can- 
cro vero quatuor. Quae ianguine praedita funtaniman- 
tia, eorum aiiis, ait , nulli funt pedes , aliis duo, aliis qua- 
tuor : quotquot vero pkires quatuor pedes habent, ex- 
fanguia effe. Itaque quaecunque moventur , ea quaternis 
notis moventur : homo , diiobus pedibus manibusque dua- 
bus ; avis , duobus pedibus & alis duabus ; an^^uilla & con- 
ger, duabus pinnis dorfualibus & dupllci corporis flexu. 
Porro alia animantia manus habent; ut homo : alia videti- 
tur habere; ut fimia. NuUum enim animantium rationls 
expertium aut dat aliquid aut accipit ; quem in υΓυιυ. vel- 
uti inftrumenta , datae funt manus. Rurfus animantium 
alia articulata fnembra habent; ut homo, afinus, bos: 
aliainarticulata funt; ut ierpentes, oftrea, pulmo miri- 
nus. Porro , animalia nonnulla non quovis anni tempore 
confpiciuntur; velut ea quas latitant. Atque etiam quae ρ. 354. L Ι Β Ε R VIII. 305 

φύύλωα > ουκ ctii φαίνίτα,!,' * oiov χιλι^όνις , κλι τη- 

ΓΤολλα <5^ε ιχ,ων ίτι λίγίΐν τηρι ων \λνι^νΐ(Τίν ο ^• 

b φαομΛκοτΓύύλνις, τταυο^αι' κ,α,ί τοι ΰοως κλι ^Επίκου- Ariftoteles 
ΰον τον φίλαλ7ΐ6ίσ•τατον ταυτ ίιττοντα ττίρι Λυτού, ίγ «^ι^^ 
τ>ϊ Πψ ΈτΓίτψ^ίυι^,άτύύν Έπκττολ^ι , Ότι καταφαγων 
τα ττατρωΛ ί,ττι (Γτρα,τίία,ν ωρ^χηα, και Ότι ίν ταυτί} 
κακούς 7Γ{ίαττων ίττι το φαρ^Α,χκο'^ΰύλίΐν ηλύίν' ίΙτΛ 
ανατΓίτΓταμίνου του ΤΙλάτούίος τηριττατου , φητι > ττΟτ- 
ύο,βαλύύν ιαυτον ττ^οσίκαύκτε τοΊς λογοις , ουκ ων 
α,φυγίς. κοίΐ κατά fitiKf}ov ύς την &-£ωρου(Α.ίνψ ί^ηλ^ίν, 
(JiSa ^i , ΟΤΙ ταύτα μόνος ^^ττίκουρος upyjKiv κατ «ύ- 

C του, ούτι S' Έ.ΰβουλί(^ν,ς, άλλ' ού'-Τί. ίίηφκτόι^ωρος τοίου- 
τόν τι iTOAfA,f]criv ilTTiiv ΚΛΤΛ του '^ταγίίρίτου , και τοί 
και (τυγγράι/'(Λατα ίκ^ίντίς κατά τ α^^ρός. Έν Js τ^ 

Ι Malles , τούταν «ν ι* αΐτί «£« φ^ίν, 

ηοη latitant, ηοη femper adparent; ut hirundines, & 
ciconiae. 

50. Quamquam vero plunma infuper verba facere 
poiTem de his quae nugatus eft ille pharmacopola , fi- 
nem hic facio. Caeierum non fum nefcius , Epicurum 
etiam, qui veriratis fuit amantiffimus, baec de eo fcri- 
pfiffein Epiitola De Inititutis: abrumto patrimoriio eum 
militiae fe tradidiffe , in qua quum parum profpere 
res fuas egiiTet, ad vendenda medicamenta fe contu- 
liffe. Deinde poftquam fcholam patefecit Plato , ad eam 
accedens, inquit, adfidebar fernionibus illius dans ope- 
ram, ab ingenio minime deftitutus : atque inde paulla- 
tim ad contemplativam philorophiam progrelTus eft. No- 
vi vero etiam , unum efle Epicurutn qui hoc dixerit ; 
neque vero Eubulidem, ac ne Cephifodorum quidem 
tale quid dicere aufos effe adverlus Stagiritam , quam- 
vis etiam libros adverfum eum ediderint. Novi vero et- 

Jthm, VoL IIL V 3ο6 ΑΤΗΕΝΛΕΙ ΌΕΙΡλΌΒΟΡΡΙ. C 13. 

Protagoras , ctvrr, Έτκττολί^ ό 'Εττίκουρος , kch ΥΙρωτΑγο^ΐΛν , Qyja), 
phiiofo- "^^^ (τοΟιστψ ίκ Οοομ,οΖ^οοου και ζυλοΟό^ον , ττβωτον 
phus, ^g^ yma-uat γραφιά AfjfjiOKfiiTOv' 3-Λυιχα,(τύίηα <ί' 
ύττ' ϊκίίνου ϊπι ζυλων τίνων iSicc συν^ατίΐ , λτγο ταύτης 
της αρχής αναλη^γ^ψαι υπ αντου' και §ι§άσκίΐν \ν 
KCufxri τινι γραμ/Λατα , λΟ' ctjv ίττι το (ΤοΟκττίυίΐν ορ- 
fxyjirai. Καγω ^ii αν^ρις (τυν^αιταλίις , απο των ττολ- d 
λων τούτων λόγων τψ opfjuriv ιχύύ ϊπι το νι^η γαστρί' 
ζ•ίσύαί. Έ,Ίττοντος ούν τίνος, ίτι τταρασ-κίνάζίτ^αι τους 
^/,αγιίρους , ^ia την ττολλψ των λόγων κττίαΰΊν , ΊνΛ 
u?] '^υχ,οα τταρατιοωσΊν ουόίΐς γαξ αν ραγοι \^υ- 
^ων' G Κυνουλκος ίφη' Κατά τον Άλίζι^ος του κω- 
^Λω§ιθ7Γοιόυ ^ϊίλκωνα ,,Έ^ώ;, φησιν, 

καν f^yj ' τταρα^ωσι S-ipf/.a, Ύαγα^ον ΤΙλατων 
άττανταχου φν^τ αγαθόν ίιναι. (Λανύανας j 

Ι Vulgo ιγύ φ«9•<ν ikt μη ιτ«^λ9?5•< ^ssuk ταγΛ^Ιι Πλατ»- 
ν« Λ-ανταχοΰ φ « C αγαόον £iva( &C. Rectius fortaiTe fuerit, 
'Eya φ>!//<• Kiy μκ &C. 

iam in eadem epiftola Epicurura fcripfiiTe, Protagoratn 
fophiftam e baiulo lignorum fafciculos geftante amanuea- 
fem primo faftum effe Democriti ; qui quum eius in 
disponendis lignis nonnullis folertiam effet admiratus. 
ab hoc initio eum apud fe receperat. Deinde literas 
eum in vico quodam docuiffe ; & inde ad Sophiftae pro- 
feiTionem effe progreiTum. Sed iam & ego, viri Convi- 
vae, ab his mulris fermonibus ad explendum ventrem 
progredi velim. Cui quum diceret aliquis, adhiic curare 
coquos , ne ob prolixas fermonum epulas frigida adpo- 
nantur fercula ; neminem enirn frigida comefturum : At, 
inquir Cynulcus, ut cum Alexidis comici Milcone lo- 
quar, Ego vero (comedam ,) 

etiamfi mlmmc calida adponant. Bonum , Ut ait 

Plato 3 ubique bomim εβ ; audis - ne f ρ. 3ST. L Ι Β Ε R VI 1 1. 3^7 

το (ί' vjL• ττάντως jjjK), κακεΤ X6ti/i$<at£j*g. 
C Ουκ ctxetf)i(TTug ^ ^ί και ^φαΐρον , ^ τον (τυαχβλατ' Sphaerus 

\ -V^ / ^ T7-k ' Λ ^ Stoicus. 

(TcLVTU fjiiy jLpvtj-iTTTTCi) Traooc ivAeai/flei, fjLiTUTrifjLTrrov 
^i yivofjiivcv ilg 'AXi^otv^^tuav ύττο του βασιλιως Πτο- 
λίμΛίου , κηρίνύύν ττοτί h τα» ^ίίττνω τταρατίύίΐσ-ων ό^- 
νίβων , kKTiivuvTct τΛς χίΐροίς ίττιιτχίύφαί υττο του /3λ- 
σιλίύύς ,, ως '^tvSu συγκατατί^ιχινον J^' Toj/ d^' εύιττό- 
χως ΛΤΓοφψασ-βοί,ί , ιΐπόντα „ οΰ τούτω σ-υγκΛΤΛτί^ 
S-iirS-Ui , Ότι ilciv Ό^νιις , Λλλ' ότι ίυλογον ίίττι ταυ^ 
τας ορνίΐς iivcci. ^ιαφίοαν 8ι τψ καταληπτικνιν φΛν- 

f τΛσίοίν , του ίυλογου' τψ μ^ίν yao Λ§ίά:^ίυ<ττον ilvctt > 
το ^' ίυλογον Λλλοΰς ΛττοβΛίναν.'' Και vjfxiv ούν κατλ 
τψ κΛτα,λνιΤΓΤικψ φα,νταιτίΛν κάι των κηρίνων ^ ττί- 
ρΐίνίχύ'ήτω, 'ίνα κα,ν κλτλ τψ ο'^/ιν τΓλανοίατύΛΐ ^υνω- 
(Α,ίβα , 'ίνα μ-ή τταντα λαλωμιν. 

a Kct< μί?0•χντωϋ νι^η ^ιιττνίϊν^ ίτητχίίν \κίλίυ<ηψ ^ ^^• 

1 αχΛ/ι/τω; ed. Cnf. α φαβ-ί hic videtur inferendum. 3 '^'>^ 
xtjptvuv τ ι defiderabam. 4 ixs^fyiv edd, 

Et fuave perinde fuave , cum hk , tum ilUc. 
Nec infcitum eft quod Sphaerus dixiffe fertur, Chryfip- 
pi apud Cleanthem condifcipulus, a Ptolemaeo rege 
Alexandriam arceflitus. Adpofitae in coena erant galli- 
nae e cera effiftae; ad quas quum ille majiutn extende- 
ret , inhibitus eft a rege dicente , cavcret ne falfo adfen- 
urtiur. Cui ille perapte refpondit: non fe aJfmiin ejji 
has gMinas , ftd ejfe probabik has ejfe gallinas : differre au- 
tem vifu.n comprehenfibilt α probabiU ; illud enim non poffe ejje 
falfum , lioc vero mendax faepe ej[e & inane. Igitur & no- 
bis comprehenfibili vifo vel cerina quaedam circum- 
ferantur, quo adfpeitus faltem nos fallat, ne perpetuo 
fermones caedamus. 

51. lamque in eo erant ut coenae darent operam, 

V a 3θ8 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 14. 

Pifcium ό ^oLOvcgy twttTTCOv ΤΟ ϊκ ^\oLf/.fA.ct.KvUov η Avftuy Μ&- 

Diphllo. ταγίνονς taf^fauov 

''^(ττΓίξ, ίτηιόαν oii7rvci)fUv ττου » 
* τότε TrKiicrTOL hcthovfxiv Λτταντίς. 
καγω φ»?/** kv^iug ίϊρησ-ύαι τον τηρι Ιχβύων λογο¥^ 
τΓολλα iifrjKOTCuv και Άο'κλητηα^ων πΛί^ων, Φιλοτί- 
UOV Kiyoi) \ν τοϊς Ilifii Ύροφης' ΚΛί I\Ljjcrii£ot; του 
"ΑβψΛΐΰυ' iTi ^ί Αιφίλου tw Ύ^ιφνίου. Ούτο? ya^ \ν 
Τω 'ΐτηγραφο/Α,ίνω Uif)i των Yluo(r(pij>ofjL£vouV τοΊς νοσ-ου- 
£Γ< ΚΛί τοΊς vytuivov(ri , φ'/ΐ(ην» οτι ,, Ύων Β'αλασ-σ-ίούν b 
Ιχθύων οι fA.iv τητρα,Ίοί ίκτιν ίύφύαρτοί , ιυχυλοι , a-fj,rj- 
KTiKOh -κουΟοι , ολιγοτροφοι' οϊ ^ΐ τηλοίγιοί ^ικτφβαρ- 
τοτίΰοι y ΤΓολύτροφοι, ^voOiKovofA^yiToi. Κλ< των τητρΛίων 
ο φυκψ> ' KCU η φυκις , ΛτταλωτατΛ ϊχύν^ια οντΛ, 
αβροΐλ,Λ και ίυφύαρτΛ ϊστίν' ^ η ^ί ττίρκη , τούτοις 

Ι Forf. ό φύχΛί. 2 Forf. ίΐκφ^αρτότΛτΛ ιστίν, 

•" ' " cum inhibuit eos Daphnus : qui prolato e Mammacytho 
five Auris Metageois verficulo, 
Sicuti quum coenamus aUcubi^ 
plurima tunc verba mifcemus : 
Et ego , inquit, aio nondum fatis adcurate nobis dispu- 
tatum de pifcrbus effe, quandoquidem multa fuperfunt 
qiiae de eis diileruerunt medicorum filii : Philotirnum 
dico, in libris oe Alimentis, & Mnefitheum Athenien- 
fem, itemque Diphilum Siphnium. Hic ?nim in libro 
qui infcribitur De Cibo & Potu Aegrotorum & bene 
Valentium : »Ex marinis pifcibus, ait, faxatiles eiTe 
concoftu faciles, boni fucci , detergentes, leves, pa- 
rum nutrientes: pelagios vero concoitu difficiliores , 
inultum nutrientes, digeftu difficiles. Porro, e faxatili- 
bus, inquit, phycen [y?ve, phyces] & phycis tenerrimi 
funr pifciculi, nec virus omnino refipiunt , & concoa^u 
inprimis funt faciles : perca vero, illorum fimilis , non- ρ. 3ί5. L Ι Β Ε R VIII. 3^9 

ττροίποικυϊα , κατά. τόπους ολίγω §κΑλλΛττίι. tl οί 
Kufoiot αναλογονσ-ι τνι τηρκ,νι ων οι μικοοι κΛί οι Aiv- 
κοί άτταλοί ii(rtVy αβρομοι, ίυχυλα, ίυτΓίτττοί οί it 

C χλύύοοι (κΛλουντΛΐ §ί κΆυλίναι ) ζνιροί tlcriv και ο&λι- 
ΤΓΪίς. ai ^ΐ χάιναι , ατταλοσ-αρκοι' (τκλνιροτίρΛΐ Jg της 
ΤΓίΰκνις. Ό ^i (Γκοίρος άπαλόσαρκος , "ψΛ^υρος , γλυ~ 
κυς, κουφός, ίυτητττος, ίυανά,^οτος> ίύκοίλιος. τούτων 
Si. Ό ττρόσ-φατος υποτττος, ϊττίί^η τους Β-αλΛττίους λαί- 
yce)ς ^Ϋΐρίνοντίς , (τιτουνται' Λο κα< τα ιντος χολίρας 
ΤΓΟίψικα ix^t, Ή §i καλουμινη κηρις» άτταλοταρκος, 
ίνκοίλίος, ίυσ-τόμαχος' ο ^ί χυλός αυτής τταχυνιι ' 

d ΚΛί α-μηχα. Όρφος η ορφως, ίυχυλος , ^ολυχυλος , 
γλίσ-χρός, ^υτφβαρτος i ττολυτροφος, ουρητικός. Tct όί 
ττρος Tjj κίφαλνί αυτού, γλίτχρα, ίΰττίττα' τα §ί 

1 Sufpeflum verbum do6lis> Forf. Trjia.ivei : aut νΛρΛττΧύνα : aut 

'jtc^cuypxiyu, 

nihil tamen differt pro loconim diverfitate. Gobii fimi- 
lis naturae funt cum percis : quorum minorer>, iidemque 
albi, molli funt carne, nec virusolent, bonum fuccum 
gignunt, & concoquuntur facile : qut funt lutei colo- 
ris, quos caullnas vocant, duram habent carnem mini- 
meque pinguem. Channae mollem carnem habent, du- 
riorem tamen quam perca. Scarus molli canie eft, fria- 
bilis, dulcis, levis , concoftu digeftuque facilis , per al- 
vum facile defcendit : verumramen recens captus fufpe- 
ftiis eft , quia lepores marinos venantur hi pifces, eis- 
que vefcuntur : quare & partes interiores iubinde cho- 
leram morbum gignunt. Cens quae vocatur, molli carne 
eft, ventriculo comnioda, per alvum facile defeendensr 
fuccus eius vero pinguefacit, [ unmo , emoUit , aut eluit^) 
& detergir. Orphus (graeceopobf &όρφώ$•) boni& multi 
fucci eft, glutinofus , concoilu difficilis , multum alens, 
urinam ciens. Partes quidem capiti proximae , glutino»• 

V 3 310 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 14. 

σαοκω^γ] , ^ΰττητττα , βα^υηρα,' ' Λτταλωηρον ^t το 

ουύΟίον' Ολίγμ^Λτος §' ϊστι ^ρασ-τικος ο ιχύυς , ^cti 

^ΰοττΓίτΓτος. Α< Je ar(^v^aivai των γόγγροον ucri τροφΐ' 

uuupeti. ή §ί λψνία ϊγχίλυς , ττής ^-ΛλΛίτσίοίς ίσ-τιν 

etiTTOucuTBpct ^ itui ττολυτροφωτίρα. τω L• μίλανουρω 

avuXoyii ο χρυα-οφρυς. σκορπιοί rh οϊ ττίλαγιοι και 

κιρ'ροί τροφιμωτίροι των τίναγωόων των kv τοις aiyict- 

Χόϊς των μίγύλων." 

^^^• ,,Ύ,ΤΓΆρβς Sii δριμύς i ΛττΆλοτΛρχ,ος y αβρομοςί 

Pifcium ίυ<ττομ(ζχος , ουρνιτίχ,ος , ουκ ατητττος 5 τα'γψιστος L••, 

Diphilo!^ ^υστητττος. Ύρίγλνι, ιυσ-τόμαχος, '^ ^αραστύφουσ-Λ, ^ 

σχ,ληροσ-αρκος j ^υσ•φ6αρτος , ϊφικτικν) κοιλίας , κα,ι 

μάλισ-τΛ η έ| Λνύράκων' η Si λτγο τνιγάνου , βαρ{ΪΛ 

και ^υίΤτητΓΤος' κοινώς ^h ττα/τα-, αίματος ίκκριτικη. 

1 Corrigunt dofti : τ«ι ο'ϊ ττρ. τ. χ?φ, «υτον , 7λίΐ7χ/)α , υυσ-χΐ'τττΛ , 
βαρύτιρΛ' ΤΛ Οί σαρίίάυ^ , ίΙίίΤΤίτττΛ. 1 ίύστ.μοιτίρα. ms. Ερ• ΐα eft, 
fuavior. 3 Corrigunt, ό μιν οίν έφθ^ί, ιυ-ηίτίτα, 4 «'ti^Ti.Mss 
malles. 5 'Ττο'-ρΐίστρύφί^ιΐίΛ ms. Α. 

fae , concoftu faciles : carnofae vero , difficiles conco- 
Άη & graviores; tenerior vero cauda : caeterum pituir 
tam gignit hic pifcis , & concoitu difEcilis eft. Sphyrae- 
nae, five fudes, plus nutriunt quam congri. Anguilla 
paluftris infuavior eft marina, & largius nutrit. Melanu- 
ro adfinis eft chryfophrys. Scorpii pelagii & fulvi plus 
alimenti praebent, quam magni litorales coenofa loca 
habitantes. « 

52. «Sparus vero acer eft, molli carne, virus non 
redolens , ventriculo commodus, urinam ciens, conco- 
ilu non dilKciUs: fed in fartagine frixus, concoftu diffici- 
lis. Mullus, ventriculo cOmniodus, leviter adftringens, 
duriore carne, tardius concoquitur, alvum moratur, 
praefertim in pruna affus : at in fartagine frixus, gra- 
vior & concoftu difficilior: omnis vero in univerfum 
vim habet fanguinem excerneadi. Synodon & charax ρ.3?δ. L Ι Β Ε R VIII. 3" 

^vvorhvg kcu Xcipci^ του [Α,ίν αυτού γένους ίΐσΐ' SioL- 
φίρίΐ c?e ο χϋί^Λζ^. φαγρος γίνίτΛΐ (Α^ίν κλ) TroTctjxiogy 

{ χ,Λλλίύύν (^' ϊΰ-τιν Ο Β'Λλάττιος, Καττρίζτκος κα^£ίτΛί 
μαν ΚΛί fjtvg' ' βρο/χω^νις <5' 6<γτ* kcci σ-κλνιρος, ziUa- 
ρου S' ϊστί ^υστητΓτότίρος' ^ίρμα L• e%s< ίυσ-τομ,ον. ρα- 
φϊς νι βίλονη , καΛίΙταί yi και αβλίννης , (^υττητττοζ^ 
υγρός , ίυκοίλιος. ^ B-pirrtrct , και τα, ομ,ογίνή , χαλ- 
}ίΐς και ϊρίχιμος , ^ ίυανά^οτος. Μ,ίίττρζυς §ί γίνίται 
fjLiv και Β'αλααΌ'ίος , και λιμναίος ^ και ποτάμιος. 

a βύτος ^e , Οηα-ι , καλίϊτΰδΐ και ο'^υρυγχος' κορακινας 
^" ό εκ του Νί/λο». >]ττων ^' ό μ^λας του λίυκου , και 
β ίφύος του οτττου' ούτος γαρ και ίνιττομαχος και ίύ- 
κοίλιος. Ζ^αλτΓ'ή , σκλ'ήρα , άσ-τομος. κρίΐίτσ'ων rh δι/ 
'AAi^avrfpiia, , και vj tv τω φύινοπωρω γινομίνη ύγρον- 
χι γα^ και λ£υκον , ζτι rh και αβρομον avivj(riv. ά 

1 βΛίς corrigunt viri dofti, ι Teaiere iu-)(ji\ot edd; 3 ίρίτιμος 
corrigunt. 4 κ*» ό ΚίμνοΛος edd. 

elusdem quidem funt generis; fed praeftat charax.. Pa- 
gri funt & fluviatiles ; meliores vero marini. Caprifcus 
vocatur etiani mus . olet autem virus, & durus eft, dif- 
ficiliorque concodlu quani citharus: caeterum cutem 
habet ori gratam. Acus , graece ρίφίί & ^saov» diftaea- 
demque iiiSAgi-tifi-j, concoftu difficilis, humida, alvo com- 
moda. TliriiTa, (alofa,) & qiiae funt ekisdein generis, 
chalcis & eretimus, digeilu facilss» Ceftreus partim ma- 
rinuseft^ partim lacuftris, partim fluviatilis: hic vero, 
air , oxyrynchus \OQZtux', qui vero in Nilo capirur, cq- 
racinus. Eft autem niger inferior albo , & elixus inferior 
aflo ; hic enim & ventrLCulo utilis eft , & facile per al- 
Yum labitur. Salpa dura eil, & infuavis : melior autem 
qnae Alexandriae & quae autumno capitur; humidiiai 
enim quidpiam ^ & album , idque noa virofum , emitrit. 
t V 4 Liir. 311 ATHENAEI DEIPNOSOPH. C 14. 

γονλλος ^ ofxoiog fxiv ϊστιν 6y%gAe< , ασ•τομ,ος §i. rh 
hotz^ : (TKArifiocrupKOTifiog jw,£i' κόκκυγος , τας ^' οίλλοις 
euoiog' )ccci ό Kcpa^ li^ctKog σ-κλι/\ρότίρος, ούρΛνοτκόττος 
^t , και ό kyvog ^ κάλου fjLivog , >i kui καλλιωνυμύς , 
βοίΰίίς. Βω| §i ί^6ος , ίυτΓίτΓτος , ίύα,νΛ^οτον υγρον b 
Λΐ'ΐίΐς » ^ ivKoiXiog' i <ί' α,ττ Λν^ράκων , γλυκυτίοος 
Koii ά,παλύύτίρος. ^ciKXog , ivyjjXog , ττολυχυλϋς , €ϋ- 
τρο yCf. Tpayog ουκ ίνχυλος , ίίπίΤΓτος , βρομω^Υΐς. 
"^vjTTci , βούγλΰύ<Τ(Γθΐ, "^ ίντρο^Όΐ και 7}^ί7αι. τούτοις 
α,ναλογίΐ κλι ο ρο/Λ-βος. Τλαυκίτκοι , ^ κί^αλοι , κ€- 
(rrpiig , (/,υξινοΐί KoXouvig, όμοίοί ilcri κατά την ττροο''• 
^οράν' TCU S'i κεφΛλδυ κατΛοασ-τίρος ίστιν ό κΐιττριυς» 
ίί(Γ(Γων Si ό μ,υ^ινος , τίλίυταίος ο κολα)ν." 

„ 0i>mf Se και S-vivog βαριϊς και ^ολύτροφοι. 

1 Temere γρΊκ\ί( ed. Caraub. ι Corri^unt ό και ίγν-ς xu\. 
3 ίυα•Λ•'5οτο{, ύγίΐν ανιιίςεόά. 4 ,β«'•^νλβοίΐ•<τοί edd. 5 Λ?υκ/- 
ffxoi videtur legendum ciim Cafaub. 6 χ,ιλϊΐ'δί ed. Caf. 

Gryllus anguillae quidem fimilis eft, fed infuavis. Ac- 
cjpiter (ve/ mi/vuj) pifcis duriore cjuidem carneeftquam 
cucu'us , caeterum ei fimilis : corvus vero durior mil- 
vo. Uranofcopus, & qui agnos vocatur aut etiam cal" 
lyonymus , ^raves funt. Boax vero elixus, concodtu di- 
geftuque facilis ei^, humidum emittens facile per alvum 
defcendens : fuper prunis affus , dulcior & mollior. 
Bacchus , boni miiltiqiie fucqi eft, & bene nutrit. Tra- 
gus (hirsu^) nec bonum fuccum praebet, nec facile con- 
coquitur, & virus olet. PaiTer & foleae bene nutriunt, 
& ori fuaves funt. His etiam adfinis ei\ rhombus. G!au- 
ciicorum, [Jive, Leucifcorurr. ,] cephalorum, ceftreo- 
rum {feu mugilum,) myxinorum , colonum, in cibo ea- 
dem fere ratio eft : cephalo tamen cedit ceftreus, ce- 
ftreo inferior myxinus, poflremus vero eft colon. « 
53* «Thynnis &thynnus, graveslargiterque nutrien- ρ. 356. L Ι Β Ε R VIII. 313 

ό ^ί καλονμίνος άααρνΛν , γλυκύς ϊ(τη και Trcipct- PifcUim 

'λ 'λ ^ \ '^ cTj t^ ' -S ' vires,ex 

c στυ(4)ύ)ν , τρο(^ΐ[Α,ος όί ΚΛί ίυίκκξιιτος, γι oi αψυη , Οίρΐιιΐο, 
βαοζϊύ ι<ττι και ουσ-ττίτττος' ων η λίυκη KoiKUTUi κω- 
βϊτίς. και ο Ί'^ψος §i , το fjLiKocv Ιχ^υ^ιον , του αυτοΖ 

, yivcvg 'ί<Γτί. Ύων rh σίλαχίων ό ^ttev βονς , κ^ίω^τ,ς' h 
^i γαλίΰς Κβίίίττων , ό ασ-τίρίας Xiyo^iMog' ο ^e άλού' 
^ίκίας , ομ,ΰίος ί<Γτι τί? γίυα-ίΐ toj χί^σ-αίω ζωω , $ιο 
ΧΛΐ τον ovofjLccTog ΐτυχζ. και ή βατις ^t ίυζττομ,ος > η 
ii aiTTifiia βατις άτταλίύτίρα και ζυχυλος' ο ^i λίΐο- 
βατος, ^νσ-κοιλιωτίρος και βξίομω'^νις. Ή §i νάρκη ύυ<τ- 

α τΓίΤΓΧος oucra , τα fjiiv κατά τψ κίψαλψ ατταλα τε 
και ενα-το^λαχα ίχίΐ , ίτι Si ίνττίτττα , τα fT άλλα 
ου. κρείττονες §ί εκτιν αΐ fjLiKpai , και ιχάλκττα αϊ λι- 
τως ε'^ό(/Λναι. Ή ^ε ρίνη , και αυτή ^ των (τελαχίων 
ούσα , ευττετΓτος ϊστι και κουΟη η ^ε μείζων t και τρο- 

\ και α'ύτλΐ edd, 
tes. Qui vero acarnan vocatur, dulcis eft, & leviter 
adftringens; caeterum multum nutrit, & facile egeri- 
tur. Apua gravis eft , & concodtu difficilis: quo de ge- 
nere quae alba eft , ea cohnis vocatur. Etiamque hepfe- 
tus , parvus ille pifciculus, ad idem geniis pertinet. Ε 
cartilagineis, bos carnofior; galeus vero melior, is qui 
afierias {flellaius) vocatur: alopecias autem guftum ha- 
bet vulpis terreftris, unde & nomen invenit. Et batis 
{raia) ori grata eft; ftellata vero raia mollior & boni 
fiicci : leicbatus autem (rau laevis) alvum difficilius 
permeat , & virus redoler. Torpedo , concoftu quideni 
diificilis , partes tamen capiti proximas molles habet , & 
ventriculo commodas , atque etiam concoitu faciles ; 
reliquas vero non item. Meliores funt autem quae mi- 
nores; & praeiertim quae iimpliciter elixae. Squatina 
vero , & ipla ex cartilagineorum genere, facilis conco- 
du, & leyis eit; quae fi grandior, uberius etiam nu- 3 Μ ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPii. C. 14. 

φί{χωτί^α>. ν^οινως cie Trunct τλ (ΠλύχίΛ. , φναω^^ΐή 
\<ττί , κοί KfiiOuSr] , και ^vcKUTipyaa-Tcc , ττλίοναζΰμ,ί- 
vci τι χΛς ον|/6ί5 α,μβλυνίΐ. Η ii (τηττίΛ και e^Ojtts^jf 
uiv α,πΆΑη ΚΛί ίνα-τοι^ος και ίυπίτττος, ί,τι ο ιυκοι- 
λίος' ο S' ατΓ uuT'/jg χυλός λίτττυντίκος ίιττιν αίΐ/,α- 
τος 5 Kcii κινητικός τ'ής Λ' αίμ,ο^^οι^ων αοο^ίσίούς. Teu- e 
θ•<? ^i ίύτητΓτοτίΟΛ κα,ι τρόφιμος , iccit μαλΛον η fjLi~ 
κρά' 'ή Si ίφύη , α-κλΐ!)ροτ£ρΛ ' έιττί, κλι ουκ iia-TOfjLog. 
Ό Si ΤΓύύλυ'^ (τυΗργίΐ ^ΐν Λφρο^ίΟ-ίοις , (Γκληρος Οί 
iCTi και ^υζττηπτος' ο ^ί (Λίίζων, τροφψωτίρύς. παρυ- 
ypaivii ii και κοιλίαν έψο^ίΐΌ? 'ϊττι ττλίΐον , και τον- 
στομαχο'ί 'ια-τήο-ιν. Ύ.'^ιι.θΛήζίΐ L• και Αλί'^ις ϊν Πλ^ια- 
φίλνι τίυ τΓολυτΓο^ος το xpyjirifxov , λίγων ώ^' 
'Έ^ρΖντι r^ii Κτ?ίίΓύι)ν, ^ τί f /,αλλον συμφίρίΐ 
άύν \υν φιρων Trapii^is κνιρνκας^ κτινας•, 

Ι Deccm verba deerant eclitis. 2 Έ/ιαΊί τί ο lyiTYiSK ; edJ. id 
eft : Cum ames , qtiid cihi ergo comparafli ? 

trit. Omnino vero cartilaginei pjfces omnes , flatulenti 
iunt , & carnofi, & concoitu digeftuque difficiliores, 
& fatietatem cito adferentesi iidemque , largius fi co- 
medantur , vifum hebetant. Sepia vero, ubi elixaeft, 
mollis6t, & ori grata , & concoftu facilis, atque e:- 
iam alvo commoda : fuccus veroeiusdem attenuat fan- 
guinem , & purgaticnem fanguinis per marifcas provocat. 
Loligo vero concoftu facilior eft , & nutriens, praefer- 
tim fi parva fit : cofta vero durior , & ori parum grata. 
Polypus ad venerem inertes iiivat; eft autem durus , 
& concodionis difficilis. Grandior quidem , magis nu- 
trit: diutius autem fi elixus fiierit, humeftat alvum,& 
ftomachum fiftit. Declarat vero polypi ufum etiam Ale- 
xis in Pamphila, cum ait: 

Amanti vero , mi Ctcfon , qutd magis conducat , 
quam quae ego nunc adfero ? buccina , pefiines , ρ. 357. L Ι Β Ε R VIII. 315 

f β&λβΰυς , μίγΛν η ττουλυττουν , ΙχύΖς ί α,ι^ρους. ' 
Ή Si 7Γν]λΛ^Α,υς , ^ τταλυτροφος f^iv ίττί , κλι βα^ίΐα,, 
ουρητική Si, και ^χχττητττος' ΤΛΟίχ,ίυύίΐΰ-Λ ^g κΛλλυ- 
β'ιω ^ ομ,οίως ίυκοίλιος κλι λίτΓτυντικ^, η rh ΐΛΛίζων , 
συνο^αντις kuAhtoli. ανάλογων [Χίηοι ό χίλΐ'^ονίας τ^ 
•prviXctuvr^i , (Γκλνιροτίρός irriv. ή ^ί χιΚι^ων^ ή τω ττου- 
λνττω ^ ioiKvKX. , £χίΐ το et^ αυτής ■• υγρον ίυχροια,ν 

a τΓΟίουν , και κινούν αιαα. ό ΰί άρκννος , βορβορωι-^ης' 
και ο μί'ιζων ττροσ-ίοικι τω γ^ίλΐϋονία κατά τψ (Γκλη- 
οοτητα τα όί υττογαττρια αυτού και η κλίις, ίυα-το- 
ua και ατταλα. οΐ υί κοσται Kiyoj^ivoii ταοιχίυ^ιντίς 
ί'κΓΐ fA,i<TOi. ^ανύίας "^ S' ϊττι ttoccv βρομω^'^ς 'ic -τι, και 
άτταλωτίρος του όρκυνου.*^ Ύαυτα μίν ούν ο ΑίΟιλος 

iipfjKiV. 

Ό ^e ^Μψαίος Ί\\.ν'ήσ1^ος , h τω Πΐρι 'R^kTTuv' 

1 -ταΧύττονν , ίχ^ύας V άίρούί. ecJd. 2 mti^x^Ai edd. & paulo poft 
'ΠΥι'ΚΛμΙί.ι. 3 κ«λλΐ;ί<'ΰ) edd. χυβιω corr. Rond. An κ α» 
χι βία} 4 ττολύται edd. 5 άττ' αΰτίΓί ms.Ep, 6 Vpxyvos edd. 
7 ξ(<ψίίίζ coniedarunt viri dofti. 

bulbos , polypumque grandtm , & pifces maxlmos. 

Pelamys multum nutrit, ventriculo gravis eft , urinam 

ciet, aegre concoquitur : fale vero condita, iicut cal- 

lybium , [/ve, callicybium ? ] alvo commoda eft , & 

attenuandi vim habet. iVlaior vero , fynodonns vocatur, 

Pelamydi adfinis eft chelidonias, fed durior. Cheudon 

vero, (iV</?, hirundo ptfcis) quae polypo fimilis eft , 

hoc habet, ut fuccus ipfius bonum colorem efhciat, & 

fanguinem moveat. Orcynus vero coenum redolet : qui 

fi grandior, non minus durus eft quam chelidoniaG; ab- 

domen autem eius &clavicula, ori grata & mollia lunr. 

Qui vero cofiae dicuntur, ii fale conditi mediam quam- 

dam rationem habent. Xanthias nonnihil virus fapit , 

eftvero mollior orcyno « Haec igitur Diphilus docuit. 

54. Mnesitheus vero Atlienienjis , in libro De Eduliis, LIV. 3ΐ6 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. u- 

Mneftthei „ Των μ,ίίζωνΰύν , QyjTnt , Ιχθύων γένος > ύφ' ων μίν 
de Fifcibus. καλίκτοαι τ(λν\τον , υ;τ• ΛΑλων όί ττίλαγιον οίον , χρυ- 
coCpvg Kcit γλαυκούς και Οοίγρους. iuri Si και ^τ- 
χ,ατί^γασ-τοι ααηργΛα-^'τίς oi ττολλΛττλαα-ΐΛν τρο- b 
Οψ 7ΓΛ(ιίχουτι. Το Jg των λίττι^ωτων ^ γίνος , otov 
S-'Jvvuv, (Γκόμβρων» Β-υννί^ων , γογγραν, aeti των τοιού- 
των , συμβαίνιι τούτοις και αγίλαίοις ίΐναι, ^ τα μίν 
ούν fXYiTi Kaf αυτά φαινομίνα, μητ ϊν ταΤς αγίλαις 
< ίκφίρομ,ίνα, μάλλον ίσ-τιν ίυτητττα' οίον γόγγροι και 
χαρχαοίαι , και τα τοιαύτα, τα h αγιλαια γίνη των 
ιχδυων τούτων , τψ μίν ί^ω^ην vj^uav ίχιι , (^Triovcb 
yao ϊσ-τί' ) βαρίΐαν ^ί και ^υσκατίργαα-τον. ^ιο και 
ταριχιυίσύαι δύναται μαλιττα , και ίστι των ταριχη^ 
ρων βίλτιστα, γίνη ταύτα, χργισιμοι ^' ίκτιν οπτοί " c 
τηκίται γαο το ΤΓΐμίλω^ϊζς αύτων. Ύα ^e καλουμίν<* 

Ι Ne£;ationem defiderabat Gesnerus. 2 Aut οηιϊίΤαπι aut tur- 
batum aliquid h. I. videtur. 

ait : »Maiorum pifcium genus ab aliis vocari fsflile, ab 
aliis vero pdagium ; ut chryfophryes , glaucos , pagros. 
Sunt autem hi concoftii difficiles; concofti vero, ali- 
mentum praebent uberrimum, Squamoforum pifcium 
(τω;' λετι^ωτ^ν) genus, ut thynnorum , fcombrorum , 
thynnidum, congrorum, & fimilium ; habent hi fere 
hoc , ut fint gregarii. Caeterum qui neque folitarii ad- 
parent, nec gregatim proficifcuntur, hi concoquuntur 
facilius ; ut congri, & carchariae, & horum fimiles. Gre- 
galia vero genera horum pifcium , grata quidem in ci- 
bo funt, quippe pinguia ; led gravant ventriculum, & 
aegre concoquuntur. Quare & ad falfamenta maxime 
idonea funt; optimumque fairamenti genus ex his pa- 
ratur. Sunt vero inprimis utiles afli; quia liquefcit eo- 
rum pinguedo. Quae vero <Γλ/;τλ vocantur genera. ρ. 3S7. L Ι Β Ε R VIII. 317 

όαρτΛ , το [χίν όλον , ί(ττιν ocra τραχίΐΛν ε%ε< τψ ίπι- 
<Ρυ<ην του SipixciTog, ου λίττίσ-ιν i αλλ' οίον ίχουοΊν cd 
βατί^ίς και jiivai. ταύτα Si ττάντα ί<Γτι fjLiv ίυύρυτΓτα, 
ουκ ίυού^η §ί και τροφας tfJLTroiii τοις σ-ω^.ασ•ιν ύγρας» 
ύττάγίΐ Si και τας κοιλίας (Α,άλκττα 'πάντων των εψβ- 
^ίνων ιχύυων. τα §ί OTTTCufXiva χίίρονα. Ύο ii των 
Ι^ίαλακίων γίνος , ο'ια "πολυττό^ων τί Λαι σι^ττιων και 
των τοιούτων , τψ y>iv (ταρκα ουα-ττίπτον ίχα' ^iO και 
α ττρος αφροοΐ(ηα<τ(^ους αρ^/,οττουοΊν. αυτοί μίν ya^ ti- 
σι ττνίυι^ατω^ις' ο J*6 των αφρο^ί(7ΐα(Γ{λων καιρός ττνΐυ- 
(λ.ατω§ους ττροσ-^ίΊται ^ιαύίσ•ίως. (3ίλτίω L• ταύτα γί- 
νεται i^rjuena. τας ya^ υypότψaς ϊχίι ττονψάς' \^{ίν 
γουν ί<ττιν οίας αφίησΊ ττλυνο^Λίνα. ταύτας ούν η ν^/η- 
(Γΐς ' ϊκκαλίιται τνις σαρκός, μαλακ-ης ya^ της ττυ- 
ρωσίως^ και μίύ' υγρού διδομένης, οιονεί 7Γ?Λ)σις τις 
αυτών γίνεται, τα ο ' ότττωμίνα κατα^ηραίνίΐ τας υγρο- 
ί Perperam ς4«ο•'ί edd. 

(quafi dicas , excorlabilia) in univerfum ea funt, quae afpe- 
ram cutem habent, noa fquamis afperam, fed qualis 
eft raiae & fquatinae. Haec vero omnia friabili carne 
funt, fed odi^re parum gratoi nutrimentumque prae- 
bent corporibus humidum, & maxime omnium elixo- 
rum pifcium alvum ducunt: affa vero, deteriora funr. 
Mollufcorum genus vero , ut polyporum , fepiarum , & 
fimilium , carnem habet concoftu difficilem : quare et- 
iam ad venerem conducunt. Sunt enim ipfi flatulenti: 
& veneris tempus flatuofam defiderat adfeftionem. Me- 
liora autem haec fiunt elixa. Habent enim humores pra- 
vos : cernere quippe licet quales emittant cum lavan- 
tur. Illos igitur e carne elicit elixatio. Lento enim ad- 
hibito igne, 6i adfufa aqvia, peragitur eorum veluti quae- 
dam elutio. In affis vero uccantur humores: quare. 3ΐ8 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C μ. 

τητας ίτι οί και τ*;ς σαρκός αυτών ψυσίΐ σκλνιρας 
ουσ-γις^ κατά λογον ούτως ίχίΐ ' γίγησ-ύαι αυτά." e 
^V• ,,Άφυαι Sii και μίμβρα^ίς, και τριχί^ίς » και 

Mnefithei Τ άλλα οίτων cTuyxATeiri/o^ev τας άκανθας, ταύτα 
de prfcibus "^^^"^^ "^'^^ τΓίφιν φνιτω^η TroiCit τψ Si τροφφ ^ί^σιν 
υγράν. της ουν ττί'^ίως ουχ ο^^(.αλιζουσ-νις , άλλα των 
fjLiv (ταρκων άγαν ταχυ τηττο^Λνων , ^ της §i ακανύης 
α-χολ'^ ^ιαλυο(Α,£ΐης' (και ya^ afJLa αϊ αφυαι καύ* 
αΰτας ακανύω^ίΐς' J ι^α,τγ ορισμός αυτών ϊκατιρου yivi- 
ται τΓίρι την κατίργασίαν » ίΐτα φυσαι μιν απο της 
τΓί'^ίως , ϋγραιτίαι L• αττο της τροφής σ-υμ^βαίνουοΊ. 
βίλτίω ^' ίστιν εψο^ενΛ , της h κοιλίας ίσ-τιν ανω- ί 
(Α,αλως υπακτικά. Ύα ^i καλουμ,ίνα ττίτροίία , κω- 
ρίθ< , και (ΓκορτΓίοι, και ψητται , και τα όμοια y τοις 
τε (τωμασΊν ημών ^ 'ζ,ηράν τί ^Ί^ωσι τροφην , ιυογκα ^' 
ιστι και τρόφιμα , και ττίττίται ταχιως , και ουκ 

Ι vft pro Ι'γ_ίΐ defiderabarn. ι ■πιττημίνοίν edd. Et paiilo poft, ■πίττ- 
τίΤΛΐ lidem. 3 Aut corrupta vox ήμαν eft, aut intercidit aliquid. 

quum fua etiam natura dura fit caro, magis talem pro 
portione fieri eam necefle eft, « 

55. »Apuae, & membrades, & trichides, & quoscum- 
que alios pifciculos cum ipfis fpinis comedimus, haec oni- 
nia genera concoftionem faciunt flatulentam , nutrimen- 
tum autem praebent humidum. Quum igitur concoftio fit 
inaequalis , quoniam nimis cito concoquitur caro , fpina 
vero aegre diffoluta conficitur ; (erenim apuae etiam per 
fe fpinofae funt;) alterius concoftionem interturbat al- 
terum : unde flatus exiftunt , & humorum copia ex nu- 
trimento colligitur. Sunt autem meliora haec elixa; al- 
vum vero inaequali ratione fubducunt. Qui faxatiUs 
vocantur, gobii, fcorpii, paiTeres, & horum fimiles, 
[ falubre ] corporibus & ficcum alimentum praebent , 
ventriculum non gravant, bene nutriunt, cito conco-• ρ. 35^• L Ι Β Ε R VIII. 319 

ϊγκαταλίίτΓίι τη^ιττωι^ατΛ ττολλα-, ττνίυμ,ατων τί ουκ 
ifTTi 7noi7roiii7ix.ct. Τίνίταί J" ΐυ7Γί7Γτότί(ΐον α,τταν όψβν, 
ΤΛΪς (χκ,ίυασ-ίΛΐς α,πλως Λοτυύίν' τα ^e ττίτραΐα κλι 
τ>ϊ ij^ov'^ άττλως (ΓκίυαίτύίντΛ. Ύουτοις i' of^ciov ί(ττι 
γίνος το καλουμ-^νον μ,αλακόσ-Λ^χ,ον , κίχλαι κλι κοα•" 
συφοι > και ret Ό^λοιλ. 6<7Τι Je ύγροτίρα fniv ταυτΛ 
a iKiivuVy προς ^t τας ctveL\r;^iig y ΛττόλανοΊν g%£< ττλίίω, 
της fiiv κοιλία,ς κΛί της ώρ'ήίΤίως ύττακτικωηρα ταυτ 
ίΟΎΐν ίκύνούν , ^ΐΛ ΤΟ ΚΛΙ τΛς σαρκΛς υγροτιρας κΛί 
τΓΑίιους ίχίΐν των TrpoaprjfXivcuv. χρη og ίΛν fjuiv την 
καλίαν βουληταί τις υττάγίΐν , ί'^οΜΤΛ ^i^ovat' fJLi- 
τρ'ιως ^ί ίχουο'ης, οτττηύίντΛ γίνίτΛΐ τροφιίΛΛ. ττρος ^i 
ΤΛς ούρησ-ίίξ, ΛξΑ^Οΰτΐρως (ΤΚξ,υΛσ^ντΛ χρησιΐλ,Λ.*^ 

ι όί τϋτΓοι της <ΓΛΑασα•ης ^ οττου TroTafjLoi ΚΛί Xifjivai συιχβύλλουσ-ιν , tri ^i τηλάγη ' fxiyaXa κα» |^^"^Γ|.*!^^"* 
κόλποι 3'Λλά,ττης ίϊτιν, ίντΛυύα fjtkv τταντίς οι Ιχύυίς 

Ι Tivayj) COII. CaCauh, ubi /unt magniie pa/udes. 

quuntur, nec multa excrementa relinquunt, nec flatus 
generant. Fit autem facilius concoftu omne pifcium ge- 
nus , fimplici conditura {βνε, nude cum aceto) paratum : 
praefertim vero faxatiies fimpliciflimo parati condimen- 
to. His fimile genus eft illud , quod a carnis mollitie no- 
men habet, quo referuntur turdi pifces, & merulae, 
hisque fimiles. Sunt autem hi humidiores fuperioribus; 
& ad vires reficiendas plus conferunt nutrimenti. Al- 
vumque etiam & urinam magis , quam illi, cient, hoc 
ipfo quod carnem humidiorem & copiofiorem habent. 
Oportet autem , cum volumus alvum ciere , elixos dare : 
ubi vero moderata alvus eft , afli commode nutriunt. Ad 
urinam autem ciendam utiles funt utrovis modo parati. « 
56. » lis in locis maris , ubi flumina aut ftagna influunr, 
aut ubi finuofi funt receiius , in quibus profundum [y?- 
vt ? minus profundum ] mare , pifces omnes humidioris 310 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 14- 

il(riv ύγροτίροι, kch μάλλον ττίονις υττά^χουσ• ι' κα< b 
t<r^li(rba,i fA,tv iWiv ψίους^ ττρος ^i τψ ττί'^ιν Kcti τρο- 
<Ρψ γίνονται χίίρους. h ^i τοις αΙγίΛλοΙς τοις κίΐμΑ- 
νοις ττρος τα, ττίλουγνι^ και λίαν αναττίπταμ,ίνοις, (τκλη•• 
ροι ααι λίτττοι και κυματοπλ'ήγίς ' ίκτιν οι ττλιίους. 
TTifi ^i τους άγχιβα^ίϊς , kv ο'ις μη λίαν ίγκίΐται μι- 
γάλαττνίύματα, ττρος Si ^ τούτοις ίίττου και πολίΐς 5 
(τυνίγγυς ύσιν-, ίνταυύα J* εα-τι τα ττλίίο'τα γένη τω¥ 
Ιχβύων ομ,αλως αρκττα και ττρος νι^ονψ^ και ττρος εύ- 
3-εψ/Λν , ^ και ττρος τψ τροΖψ του (τωματος. ^υσ'τη•' 
τττοι Si , και βαρύτατοι των Β'αλασίτίων ίιτιν , οΐ μίτ- c 
ίκβαίνοντίς ^ ϊκ της Β-αλαα-σης ίίς τί ττοταμους καί 
λίμνας' οίον κία-τρΐυς, και συλληβ^ψ των Ιχθύων orroi 
δύνανται βιοτίυίΐν h αμ^^οτίροις τοΊς υ^αα-ι. των ii τί- 
λίίως tv τοΙς ττοταμ,οίς και λίμναις βιοτίυοντων , αμίί- 

1 χ.υμΛτ6•7τλ>ιγί1ς edd. cum ms. Α. ■χ Jh edd. 3 ■""''λ?* edd. 

4 Tria verba defunt ed. Caf. y Temere μ-ΎΛ^Λίν-ιτις edd, 

lidem mox th 'ττοταμ-Λς absque Tf• 

naturae funt, & magis pingvies: funtque etiam in cibo 
fuaviores ; fed ad concoftionem & nutritionem deterio- 
res. At in litoribus iuxta vaftum mare extenfis &l latius 
patentibus , duriores funt plerique , & tenuiores , fla- 
iluumque percuffu macilentiores. In locis vero litori vi- 
cinis, quae fatis altam habent aquam , nec tamen ve- 
hementibus ventis nimis agitantur, ad haec in oppido- 
rum propinquitate , plurima reperiiintur pifcium gene- 
ra, pariter & ad fuavitatem in cibo, & ad concodio- 
nis facilitatem , & ad commodam nutritionem praeftan- 
tium. Difficillimae vero conco«Siionis & graviiTimi e pi- 
fcibus marinis ii funt, qui ex mari in flumina & in la- 
cus transeuntj ut ceftreus: & omnino quicumque pi- 
fces in utrisque aquis vivere pofTunt. Ex iis vero qui 
prorfus & unice m fluminibus aut in lacubus vivunt, ρ. 355. L Ι Β Ε R νΐίΐ. 3^1 

Mwq ίΐίην Οί 7τοτα.(Λΐοι (τχιψις yoif) υόα,τος το Aiyjvctiov 
ίσ-τι. κΛί των ττοτΛ^λ,ίων ^ί Λυτών βίλτκττοί ίΙ<ην ο\ 
IV τοις όζυτΛτοις των ττοτΛ^ων οντίς, Oi τί ττυ^ουντΐς' ^ 
ύυτοί yu^ ου γίνονται , iuv μ,η TroTctjxog ο^νς r, και ψϋ- 
χρος, §ιαφι^ου<η L• των 7Γοτα(Λίων Ιχθύων ιυπν^ία,.*^ 

αυτά κ,αι ττα^ yif /^ων δ%ετε > ανόοίς φίλοι » 
ο\γων9ΐ<ταντων κατά ουνα^^ιιν την ίαυτων υγίίινως. κλ~ 
τα γαρ τον ΆηιΖάνους Παοατιτον , 

ζ,γω τΓίρι τψ ο\^ωνιαν ^ίν ου ττανυ 

ί(Γ7Γου§ακ' ού^' αύ arvviTsuov ^ λίαν ττανυ > 

ως αν τις άλλως V^,ivix^u<nv 

ύΤΓου του ^ιαλάβοι κοαιττάλψ Κλλψικως. * 
Αλλα fxrv oiirh ούτως ίιμι φίλιχβυς, ως ο τταοα τω 

Ι ύος οί ■ru/ic.vvTfc, mnlebat Gesn. tmttas intelligens. iV ts sVi pouk 
iovTsf^corr. Calaub. 2 Vuigo -τταιυ τί. 5 Corfigant doili, 
ei.J' Λυ σιινίτά yM5< λ/αν ττανο , ant ^uvsTCf ( ι μ ι λίαν Travu. 
Mallem, ni poP.rema vox longius a vulgato abeiTet, συντιμωγ 
λ/αν vow. aut,<ruvfTii ttfAi iyce λ/αν. 4 Duos poilremos verfus 
fic refingebam : 

TTftif άν T/f ίί'λλίϊν , ίζί\".%^ίΊς του TrcTeu 

«uTOf , ό/α^άλοί κρα/7τάλΛν Έλλ>ιν/κίί, 

meliores funt qui in iluviis: nam putrefcens eft aqua 
paluftris. Ε fluviatilibus porro optimi , qui funt in 
velociiTimis -<mnibus, & inprimjs pyruntes : hi enim 
non nifi in rapidis & gelidis fluviis reperiuntur , & 
omnibus fluviatilibus pifcibus facilitate coacoftionis 
praertant. α 

57• Haec etiam a nobis habete, amici viri , obfonia 
conferentibus quoad nobis licuit faluberrima. Nam, 
quod ait Antiphanis Parafitus : 

Non ego ubfonancli in arte admodum 
laboravi : & 3 ut praecife dlcam , nefcio , 
quo paBo , ηη'ι ipfe e comporatione datus fuertt ^ 
aliurum culpare crapulam Graeco more qucat. 
Sed nec ita fum pifcium anians, ut iile apud eumdem 
Athm. ΓοΙ, III, X 321 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 14. 

αυτω TtciyjTn ίν Έουταλίωνι' Όττίξ ^pciixa των 'AypoC' 

Κύύν ΐ(ττιν iyog όΐΛΟ-κίνη. φη<Γΐ yoLfj 

Helenaeft Α. ]\Λί fxyjv ίΟΎΐάσω τημίρον ΰαοίς \γω 
Hecatae vr^, , / ''~^λ)\ ^ 

cibi, 0-υ Ο ΛγορΛ(Γίΐς >?^iv, λ(χ,1όων , τηστί, 

α,ργυριον. ' Β. Αλλως ya^ ουκ ίττίσ-ταμαι 

χργίσ-χως Λγοράζίίν. Οραξί Syj φιλου^ίνον ^ 

οψώί τίνι χΰΐίρίΐς , Α. ΥίασΊ. Β. Kcto' ίκαστον λίγ%, 

Ιχβυν τίν tjSiCug φάγοις οίν ; Α. Έις kyoov 6 

Υι?\ύίν φίρων ΤΓΟΤ \χ^υοπωλν\ς fjLUiviSctg 

και τριγλί^Λς' και , ytj Δ/', t^picni/ ^ σ•φό^ρα> 

yif /,ιν αττασ-ιν. Β. L•ιτa και νυν , ζιττί μ,οι , 

τούτων φάγοις αν\ Α. Κλι/ τις α,λλος uiKecg ^.10 

τους yao (Λίγαλους τούτους ατταντας vevouua 

άνθρωτΓοφύγους \γβυς. Β. Τ/ C>)?j ώ φίλτατζ; 

1 Tres priores verfus fic corrigit lacobs : 
A. Κα< /uitv - - — ιστια,σιβ τ>\'Λ;ρο¥ 
ύμαζ ίγά' σΐι ο' αγ^ράτιΐς ίι//ίγ. Β. Act^av y' 
αλ/ί άργύρίον' ίλλωζ ykp &c. 
1 ^ι\ο•!ιμίνί defiderabam. φίλου/ζ/νω corr. Caf. φίλ*, £i /ttf» 
ei/v lacobs. 3 Forf. ϋρισαν. 

poetam in Butalione: quod drama emendata editio eft 
unius ex eiusdem Rufticis. Dicit enim : 

A. Ego vero convivw vos hodie volo excipere, 

Tu vero nohls cibos emes j accepta , ο fide ^ 

hac pccunia. B. (ReSle:) aUoquin enim non pojjum 

comnwdc cmcre. Dic igitur , diicfie ^ 

objonio quonam ddeclarh ? A. Quolibet. B. Dlc βξ'ιΙΙαώη, 

pijcem quem libenter comtdas? A. In ugrum 

venit aliquando pifcarius, maenidas adferens 

& trigUdas : & , per lovem j placebant valde 

nobls omnibus. B. Ergo etlcm nunc , dlc milii , 

his tu vefcercris? A. Immo ; ac β quis allus minutus 

pifctculus. 
Nam maiores illos cunElos flatiio ego 
anthropophagos ejfe. B. Quid ais ? carljjlme l ρ. 359• L Ι Β Ε R VI 1 1. ^ij 

Α. Άν^ΟύύΤΓοφΛγονς. ττως ως αν ' άνύ^ωτος φαγοι ; 
Β. AjjAo;/ OTt ^ TUVTCi ^' ϊστιν Ύ,^ίννις β^ω^,ΛΤΛ , 
ct φητιν ούτος , ^ fjL^ivirJctg κΛί τριγλίι^ας. 1 5 

Έν ^\ τω Άγροίκω „ 'Έ^κάτ^ις β^ίοϋ/χατΛ , i^vi , τλ? 

υ,Λίνί^Λς tivai, κΛί τας τοιγλί^-^ας." 'Ε,κφαυλίζύόν ϋ& 

και Έφΐ'^'ΤΓος '^ τους [χικ^ους των ιχύνων , kv Φιλύρα t 

φ^τίν' ' 

— Α. ΤΙαπία, ^ βουλΐΐ S^afxuv 

ι ϋς τψ αγοραν κ,αταγοράτ-αι ^ot j Β. Φραζί τ/; 
Α. '^χ^υς (Ρρονουντας , ώ ττάτίζ /Λη fACi βρζΟ^• 
Β. Ουκ cicru\ ότιή ταργυριον \στ Ίσ-άργυρον. "^ 

xldiirTOf d€ €(ΤΤί Krtt ο ^raiooj τα; Λίτί»; iroir^ty^ ίν , 

TcTi Όβίλιαφόροις ν^ανίσ-κος, καταα-υακούνων απαντΛ Obfonla di- 

V \ν.ΐ/ \^^ ~0. ir.inutiva. 

ra ΤΓίρι τψ οψωνιαν , και Κνγων ωοι 

— Α. Άλλ' αγόρασ-ον ίυτιλως' 

Ι Λν deeft Msto, exquo rorrefta alia quae ab editorlbus turbata w* 
erant. i Forfan interpungetidum poft Δϋλ«ι•ότι. 3 Frius he- 
tniftichium deeft edd. 4 Φίλιττ^τ:; h. I. edd. ii.ms.4. j Re- 
flius fuerit Παττη-ί*. 6 ο τ< vulgo. 7 ίΚ apyvpev vulgo. 

Α. Anthropopkagos : quare quo ραίΐο homo eos Comederct ? 

Β . RiElc : rempe h'i funt Hdtnai cidl , 

cpaos diat hic , rtiaenides & triglides ! 
In Ruftico vero Hecates cibos dixerat eiie maenidas & 
trigUdas. SimiJiter vero &; Ephippus minutos pifces con« 
temnit , in Philyra , ubi ait : 

A. Vis - Tie in forum, patercule , 

abiens mercari mihi? B. Dic,fodes , qliid? 

A. Pifcis , at prudentes , pater : ne mihi infatites ! 

B. Ncfcis tu , pecuniam ar^entum predo 'acqiiare. 

58. Lepidiilimus etiam apud eumoem poetam, in Obe» 
liaphoris , ( id efl , Panes toftos in Bacchi pompa ferenti- 
bus,) iuvenis eft , omnla ad obfonationem pertinentia 
diminutivis vocibus efFerens. Verba haec funt: 
^- A. Sed eme frugaliter : m 314 ΑΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. C. 15. 

ci-nOrVTct ycL^ Uctvov ϊστί. * Β. Φ^άζι oV ττοτι. 
Α. IMjjf τΓολυηλως i ά,λλά καύΛρα'ως. ^ ότιαν^ί 
ixriug ίνίκ, αδικεί, τίυύί^ια, σνιττί^ΐΛ' b 

Kccv κά^οίβος τις ri λα,βίϊν , ΰς α^κί(Γίΐ. ζ 

ψ^υ ϊτΓΐ τψ τρύττίζαν \yxiKikcC 
^*ΐβηύίν ^ ϊνίοτ ί^χιτΆί , ίκ τούτων ^ λάβί, 
ctXiKTpvovtov , φαττιον , τηρι^ίκιον , 
τοιαύτα, ^ασυττους αν ^i τις ^ ίττίλύ^, φίοί. g 
Β. 'Ώ.ς μικρολογος ίΐ. Α. Συ Si γί λίαν ττολυτιλτ,ς. 
•πάντως κρία η/χιν ^ ϊσ-τίν. Β. ΥΙοτίξ' εττί^ι^ψε τ<ί j 
Α. Ούκ, αλλ' ίύυα-ίν η yvvt^ ^ το (χοσ-χίον 
το της Κ^ο^ΐύύΐ'ης' αυριον ^ ^ίίττνηατομ,ίν. 
Ό §ί τταρα lS\vr,<Tifxaxct) ϊν τω όμ^ωνυι^,ω ^pafjtau c 
Ανσκολος, Οιλάργνοος ων (τφοόρα, ττΰος τον α<7'ωτίυό- 
fA,iiov νίανίσ-κον φί^σ-ίν' 

ι Ίχανά. γ' i<rrt corr. Caf. ίχανά^ίΐ Grot. 1 καθ«/ι/»ί edd. 3 ^^^» 
μιν vulgo. 4 TowTst/ edd. 5 skv τις vulgo. 6 Λ λίγι vulgo. 
7 Xfh νμίν Ms. x/ii' fi//7v Grot. 8 (l'iui £v« yvcJi. vulgo. 

9 B. Aii/xov Jiiwv, Grot. 

nam quidvis fatis efl, B. Dic aperte quomodo. 

A. Ao/2 Jumtuofe , /f if mundc. Quidquid fit , 
<//£•« caujfa 3 fuffcit. Loligiiinculae , fepiolae : 

fin locufla adfit , una licet , fu£'ecerit. 
Εβ 0uoque fuus an^uUlulis in menfa decor. 
Thtbis fubinde advemunt ; ex his tu fumferls. 
Gallinu/am , palumbulum , ferdiculam , 
tale quidpiam, Cuniculus fi adfit , hunc adfer. 

B. Quam parcus cs lul A. Quin tu nimium prcdigus, 
Abunde efl nobis c.irnium. B. An quis adtulit? 

A. Ncmo : fed uxor ncmpe maElavit vitulum , 

illum Cornicis , quem cras cotnabimus. 
Morofus autem ille apud Mnefimachum , in cognomine 
fabula, avarus idem admodum, luxuriofum iuvenem 
fic alloquitur: 359• L Ι Β Ε R VIII. 3Μ 

Α. 'Αλλ* αντιβϋλω (τ ϊ-η-ίτατη f^oi μη ττολΚ ctyoLv , 
μνΐ^' (ζγρίΛ Aictv , μψΤ ίττηργυρω/ίΛΐνα, 
μίτρίΛ <ig, τω S -ίίω (παυτου. Β. ΐίως irt 
μίτριωης\ ώ δαίμονα ; Α. ΥΙοος; (τυντίμνί , και 
ίτη^αττάτα, μζ. τους μιν Ιχ^νς μοι κ,αλίΐ 5 

Ιχβυ^ιον' Όψον ^' kv λζγνις ίτίοον » καλά 
o'i^upiov. νι^ίον yoLo α,'πολουμ.Λΐ ττολυ. 
ΈτΓΕί §i αατα Β-ίον h τοίς ττροκίΐμίνοι^ , φίλτΛ- ^'^• Τ6 ΟύλΎΐοίνί , η υμ,ιΊς γραμματικών τται^ίς , ξ,ϊττατί Coroniftae 

, > / < '^Ca ' ~ '' ■'^^ cornici fti• 

μοι, τινι iwota ο ζ,φίΤΓΤΓος ίν τοις προαρημ^νοις ίψη, pemrogan 
— τθ μοσ-χίον *^*• 

το της Κορώνης αυρίον ^ιττνητομιν. 
\,γω ya^ οϊομαι Ιαττοΰίαν τίνα ίϊναι , και ττούω μα^ίίν. 
Κα* Ό ΤΙλουταρχος ζφ'/} , Ύο^ιακψ ύναι λιγομίνψ 
1<ττορίαν y 5J1/ ίτΓΐ τον παρόντος αττοίττοματίζίΐν ου ουνα- 
e <ruai > τω ττανυ ττρο ττολλου ιντιτυχνικίναι τω ταύτα 

Α. Ne res iniunge , quaefo , nimls multas mihi y 

nec quod fit afperum , aut argentatum niniis, 

fei rnodica : patruum me mtminto. B. Ο optimil 
■ qui pojjim modiciora ? A. Dic minutius 

faltem , mihiqiie impone: dic , pro plfcibus, 

pifcicuht : aliud fi petis obfonium , 

dic obfonlolum : fic peribo fuuvius, 
59. Quoniam vero forte fortuna in fuperioribus Ephip- 
pus dixit, 

— cras Cornids vltidum coenabmus : 
explicetis velim nobis , Ulpiane carifllme , aut vos Gram- 
maticorum iilii, quid fpeftans poeta iftud dixerit. Vi- 
detur entm mihi hiftoria quaedam iiibeiTe , quam Γά- 
τε equidem cupio. Tiim Plutarchus, ferri aliquam , ait, 
hlftoriam eo pertinentem , quae Rhodiaca eiTe perhibea- 
tur: fe vero in praefens memoriter eam enarrare non 
poffe , quod nimis longum fit tempus ex quo iibrum 

X 3 326 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 15. 

TTiDiixCiVTi βίβλίω. οΊ^^α rh Φοίνικα τον Ιζ,ολο^ωΐΊον , 

ΙαμβοτΓΟίον , μ,^η^χονίνοντα τίνων ά,ν^ρων ως αγίΐοοντων 

TJ? κ,ΰΰωννι , και λίγοντΛ ταύτα, 

Έτδλοϊ i κορωννι χίΐ^α ττ^ίσ-^οτι κρίκων , 

τη παι^ι του ^Αττολ^^ωνος , jj λίκος ' ττυρων , 

3J αψον , >7 ημαίΰον ^ ^ η ο τι τις χρ%ίΐ 

SoT, ω 'ya^oiy τι των ικαστος ίν χίοτιν 

ίχϋί 'Λορωννι. Η,αι α,λα λ•η'^ίται -χβν^ρον. ξ 

CiXu ya^ αύτη τταγχυ ταντα ^α,ΐννίτύαι, i 

ο νυν άλας ^wgt α,υ^ι aripiov ^ω(ηι. 

XI 7Γί4ί, 3'υρψ αγκλινι. ΥΙλοντος ηκου<Γί^ 

και τ>5 κορων)^ τταρ^νος φίρίΐ (τυκα. '^ 

^ici , γίνοιτο τταντ αμί^τττος ^ ή χ,ουρη^ ΙΟ 

xaC^vtiOV cfj/Soa κωνομαστΰν ϊ'ζίυροί' 

x.ai τω γίροντί ττατρι κονρον ίΐς χιίρας, 

χ XfyovTaiv edd. cum ms. Ep. ζ ^'yj"^ edd. 3 iys i^i.itrvj 
corr. Ruhnk. aut libum, 4 ?ύκ« vulgo. 5 (χίτΛ.νίμ'Π'ΐοί edd. 

legiiTet, quiiiiam contineret. Meminivero, inquit, Phoe- 
nlctm Colophonium , poetam ismbicum, mentionem fa- 
cientem hominum nonnuHorum, Coraici flipem colligen- 
tium , haec dicere ; 

Cornid daU , obonil manlpulum hordci ^ 

j4poirinis filiae , aut fcutellam tritici , 

4ut panem , aut femobcUim , aut quidquid volueritis ^ 

ο boni , torum quae funt cuique ad manus , 

date cornicL Etiam falis grumum accipit, 

Ιβα eniin omnia libenter illa comedh, 

Qui hodie faUm dai j is favuin alids dabit, 

Ο piier j fons apcri ! — Exaudivit Plutus ? 

6* j ecce , virgo ficos Cornici impernt, 

Ο Dii ! fit ab οτηηΊ noxa imTnunls pucUa , 

& opulentum tnantum illuflremqui inviniat : 

& fcni patri pucllum in mAnus , ρ. 3^ο• L Ι Β Ε R VIII. ^ιη 

KUi (/,ψοί κουρψ ίις τα, γούνα. κΛτύίί^ , 
a Β-Λλος, τρί'^ίΐν γυνα,Ίκ,α τοϊς κασιγνήτας, 

Έγω ^\ οκου τΓο^ίς φίρουσ-ιν οφθαλμούς ^ 15 

αΐΑ.ίίβομαι ΐ^ΙούίΤΛίΐΓΐ τ^^ρος S'vpatg oif^ouv 
x.cci Sovrt και μ'ή Sont. ττλίίονα των y ita, 
Κλ< ιτη τΐλίΐ Se τον ιάμβου φνιτίν' 

'Αλλ', ώ 'γαύοι , ζ7Γ0ΐ>ίζαύ ύ)ΐ> μυχ,ος ττλουτίϊ 
[ f5ojM,ou.] ^ ^ogt ωνα'ζ , ^ και συ , ττολλα '^ μοι, νυμφ>}, 
'Νόμος , χ,ορωννι χ^ρου δούναι ^ iTreiiTOvrr,. 20 

^ίοως τοιαύτα , οος τι , και κοίταχρητίί, 
})]ζ.ο ρων ιατται L• ίκαλουντο , οΐ τ^ κορωννι αγίίρον- 
τις , ως Οησι Τίάμφιλίς ό ' λ.λί'ζαν§ρίυς h τοίς Π«ρ< 
'Ονομάτων' και τα α^^ομινα ^ ofi υττ αυτών κορω- 
νίσ-ματα, καλίϊται, ως 'κττορίϊ ΆγνοκΛης ^ ό ΤοΛΰ? 
ιν Κορωνισ-ταΊς. 

ι τα» γι eddL 2 Deefl vulgo ■Soy.au. 3 «lof, »vaf , Joc, Ms. 
4 TTOTiit corr. Ilgen. 5 <J' oLv vulgo. 6 τοιλϊτκ ίΐύας vuleo. 
7 JiJi^Evct apud Hefych. 8 τ« vulg^o. Deeft coniunftia 

ms. £p. 9 'AyvoxXiic ed. Cafaiib. 

6* OT^m puellam inUr genaa deponat 

ex fe natam y quam alat iixorem cognatis. 

Ego vero , quGCumque pcdes portant mios oculo^ ^ 

alttrnis cano Mufis ad aedium portas , 

tam dantl , qiiam non danti. Flura nunc mitco. 
Dein fub finem carminis ait: 

At , <y boni ! porrlgite eorum quidpiam quibus abimdat 
penus. 

Da , dotnine l da mihi & tu multa , matrona ! 

Fas efl , Comici manum praehcre roganti. 

Hoc quum tu fcias , da quidpiam : & fuffrciet. 
Vocabantur autem Coroniflje , qui Cornici ftipem colli- 
gebant, ut docet Pamphilus Alexaodrinus in libris i>e 
Nominibus: & quae ab illis canuntur, vocantur coro- 
nismataj ut fcribit Hagnocles Rhodius, in Coroniftis» 

X 4 328 ΛΤΗΕΝΛΕΙ ϋΐαΡΝ080ΡΗ. C. r^ 

Cheiidoni- <*y6p,«4 T^S ' ο,λλος , 7Γψ ού θίογνίς Cwtv iV ι^ίυ- 
Λββ. ^g^ Yi^Qi j^y ly Ροίίύι) Θνσ-ΐύύν, yooc^uv ούτως „ ΕΤ- 
^ος Se τι Tcv ctyiipuv , χίλι^ονίζαν οΐ Ύό'^ιοι καλον<ην , 
ο γήίται τω Βύψ^ρο/^,ΐύύνι ιχψί. γ^ίλ.ι^ονίζ^ν St λί'/ίται 
iict το ύω(>ος ίτηΟύύνΐίσύα,ί' c 

Ήλό', ^λ^ε χιλι§ων , χ,Λλΰΐς ώρας 
ctyovtret και ΧΛλους ίνιαυτους , 
%πί γαστί^Λ AivKU, κάττι νώτα ^χιλΛίνΛ» 
ΥΙαλΛ^α,ν ου τΓροκυκλίϊς 
iK ττίονος oiKCVt 
mov TS ^iTTUiTTpovy 
τνρου τ 6 Kctvierroov » 
ααι ττνρωνι 
"Α ^ χζλί<}'ων και λ^κιβίταν 
ουκ αττωύίϊται. 

J Λγΐί^μόί τ/ί edcl. α Articulus deeft edd. 

6θ. Etiam yjKtSOvi{iiv (nirundinare) apud Rhodios eft 
aliqMa liipis colleftio; tie qua Thcognis loquitur fecun- 
do libro De Sacrisquae Rhodi celebranrur , ubi ftc fcri- 
bit: «Rationem aliquam coUigendi iiipem hirundin α re ad- 
pellant Rhodii , quae iit menfe Boedromione. Habet 
autem nomen ex eo, quod folent adclamare : 
Vemt , venit Hirundo , pulcra tempora 

pulcrosque annos nducens , 
in vcntre candida , fid in tergo η'ΐζτα* 
FiChum οβατη non ^ ne expromls 
pinpiibus ex aedibus ? 
vinique pocdlum ^ cafdque caniflrum , 
tnndqu& ? 
liirundo nec placentulam 
afp^rnabhur. ρ. 36ο. L Ι Β Ε R VIII. 3^9 

ΤίοτίΡ αττίω^Λς ; η λαβωμί^Λ ; 
Εί (Λίν τί ^ωίτίίς' ύ §ί /Λη , ουκ, tccGOfjLig , * 
νΐ retv Β-υραν (pspcu^ig , vj το ύτηρ^υρον^ 
VI ταν γυνοίΜΟ, ταν ίσω κα^ημίναν' 
fA.iKDci μ,ίν ϊττι, ρΛ^ίως μιν οί<Γομ%ς. 
' Αν §η φίρί;ΐζ η , μ,ίγα. [ ye ] * «5>f τι και φϊ^ιοις. 
Ανοιγ', α,νοιγί ταν S-voav χίλι^όνι. 
ου γα^ γίροντίς \<τμ%ν , αλλΰΐ τΓΛί^ίοί, 
Τον §i kyififjLov τούτον KcnirJii^i ττοωτος \ίλιοβουλος ο 
Αίν^ίος » ϊν \i\iSu Xftiiag γίνομίη^ς συλλογγις χργιμάτων. 
^τηι ^Ι 'V o^ictKm Ισ-τορίύϋν ϊμννισ-^νιμζν , Ιχ^υο- y \>\<-ν ,ν~ ~<Γ)•' Phoenices 

Λογτα-ων και αυτός υμ,ιν άρχομαι αττο της καλής γο~ Rhodo ex- 
<5ci; , ψ ίύι'χβυν tivai φησίν ο ^ι^ίίττος Αυγκίύς. Έρ- ^^ ""'' 
e γζίας ' ούν ό Ύο^ιος , ίΡ τοΙς Πίρϊ τ*ις ^ ττατρί^ος , ττρ- 

Ι ίάσομιν viilgo. 2 ye deeil vulgo. Forfan vero legendum : 
Άν ίίι φΕ/ιϊΐί τ! μίγα , μ e y λ ίΐ) τ/ χα) φίροις. 
Si τπιΖζηιιηι quid impertis , magnum quid tu quoque fcres. 
3 'E/jy/ai ms.Ep, ALiiii ΈρξίΛί , fi modo ideni. 4 Artic. 
deeft edd. 

Ablbimus-nc ? an acclpiemus ? 

Si dedcris , akibimus : β nihil , non defiflemus : 

qum ianuam abs.ulenmus , aut Umen fuperius ^ 

aut tuam intus ipfam jtdcntem uxorculam ; 

parva ejt , faciUime quidem afport.ihimus. 

Si quld nobis impertis , haud exiguum illud fit, 

Aperl , aperi fons l non fperne /lirundinem ! 

Nec fencs enlm , ut vides ; immo puerifumus. 
Huius rationis fiipem petendi primusaufior fuerat Cleo• 
bulus Lindius, cuin in Lindiorum civitate necefiitas ex- 
-ftitiiTet colHgendae pecuniae. 

61. Quoniam Λ'βΓΟ in Rhodiacarum hiftoriarum in- 
cidimus mentionem, etiam ego de pilcibus aliquid vo- 
bis narrabo pulcra ex Rhodo, quam pifcibus abundanum 
fuaviffimus Lynceus adpellavit. Ergias igitur Rhodius, 330 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 16. 

ίίττων τινΛ τηρι των y,ctroiKri<rctvTCi)V τφ vtja-ov Φοινίκων^ 
Crj(Tiv > ως >, Οι τη^ι ΦύλΛνύον \ν τί '\Λλυσ-ω ' ττό- 
λιν ίχονης ισ-χυροτά,τψ την Άχάίαν ^ καλουμ,ίνψ , 
και §Λΐτος ίγκ^ατιίς Όνης , χ^ιονον ττολ^ν α,ντίίχον 
ΊΟίκλω τΓολιο^κουηι. ^ ν\ν ycto αυτοις και 3-ΐτφατον 
h xp'/j<TfA.C4> τινι λίλίγ^Λνον , ^ ι^ιηι τψ χω^αν , ίως 
κορακίς λίυκο) γίνωηαι, χαι \ν τοις κοατη^σ-ιν Ιχ^νίς 
Οανωσ-ιν. ίλτΓ'ιζοντίς ούν τόντ ovSi ττοτί i<ri(TUat, και 
τα ττρος τον 7ro?\.ifxov ^αύυμοτίοως ίιχον. Ό £?' 1(^<- 
κλος , 7τυ^θ(Α,ίνος ττα^α τίνος ^ τα των Φοινίκων λογία, f 
και ίνί<%ίυΰ•ας του Φαλάν^ου ττκττόν τίνα ττοοίνόιχινον 
ϊφ' ϋωξ , ω ovofjta ψ Ααρκας , και ττίιτηις ττρος αν- 
Piices in ^cv '7τοΐΥ,(τά{Α.ίνος , Β'η^ίΰίτας Ιχ^υ^ια ίκ της κρήνης , και 
cratere,& Ιμβ^χ,_^^ ^Ις ΰ^οζϊον , ί^ωκΐ τω Αάρκα, και ϊκίλίυσ-ί 
Οίροντα το υ^ωο τούτο ϊκχιαι ίΐς τον κρατήρα , oSiv τω 

ι Reilius fortaffe Λ 'laXurif apud Diodor. 2 Άχαί(Ια ms. £/>. 
3 Deeft πολ(5^χ. edd. ocms.y^. 4 'finyiy.r^cy edd. j ττλ/ι* 
Tivav ms. Ep. 

jn libris quos De Patrla edidit ; poftquam de Phoenici- 
bus , inrulam olim incolentibus, nonnihil ante narravit: 
vPhalanthus, ait, oppidum in lalyfo [five, lalyfia] tenens 
munirifiimum , cui jichaia nomen , commeatu non carens , 
diu reftiterat Iphiclo obfidenti. Craculum enim a Deo 
olim eis fuerat redditum , fon ut obtinerent re^ionem, do- 
ncc alhi confpicerentur corvi , & pifces in crateribus adparerent, 
Sperantes igitur illi , numquam id eventurum , fecurius 
remiffiusque adminiftrabant bellum. Iphiclus vero, co 
gnito per nefcio quem refponfo Phoenicibus divinitus 
dato , aliquem ex eis quibus fidem Phalanthus habue- 
rat , Larcam nomine , aquatum euntem iatercepit per 
infidias; cumeoque de proditione, interpofita fide , egit. 
Pifciculos e fonte captos iniecit urnae, Larcaeque de- 
dit; iubens aquara illam in craterem infuadere, e quo ρ. ^6i. L Ι Β Ε R Vlir. 331 

Φαλανύω ψοχαϋτο. και ο yAv ίτΓοί'ήΠ. τα,υτα' ο ^& 
ϊφικλος κοροίκ,ας S-yjpivcrctg , κ,Λΐ ά.λίί']/ας '/υ'ψω , 

a αφ'/ιΚίν. Φΰίλαν^ος S' ϊ^ων τους κόρακας , ίττΰρινίτο 
κα/ ίτΓΐ τον κρατήρα. ' ως §ί και τους Ιχ^ς fJiv» υτη- 
Ac4p£ τψ χωράν ουκ 6Π αυτών iivaiy και ιπίκνιρυκίυ^ 
σατο ττρος τον Ιφικλον , υττοσ-ττον^ος ύττίζίλύίΐν αζιων 
^,ίτατων (τυν αύτω. ^ν/κατα^ί^Α,ίνου Si του Ίοίκλου, 
€πιτίχναται ο Φάλαι^^ος TclovSe. τι. καταβαλο^ν Ιίρΐία 
και τας κοιλίας ίκκα'ί<κ,ρας , ιν ταυταις ίτηιρατο ίζα^ 
γίΐν χρυσ-'ιον και άργυριον. αία-^όι/,ίνος L• ο ΪΟικλος > 
§ιικωλυσ•ί. ττροα-φζροντος τί του Φαλάνύου τον ορκον y 

b CV ωμο<Γίν ίασ-^ιν ίζαγίτύαι ο τι κατά γασ-τρος αίρον- 
ται' ^ αντιοΌ^ίζίται, ττλοια αντοΊς §ιr%υς Ίνα αττοκο- 
fA.ιo'ύωΰ^ι , τταραλυτας τα ττηοάλια και τας κωπας 
και τα Ίσ-τία' όμ,οσαι Ο^τας ττλοια τταρί^ξιν , άλλο 

1 ταιις χρατ'^ρας edd. 2 χατΛ γοΐστρι aifasvvut ms.^. Probum 

foret, ο τ* oLV ί'ν γαστρί atpuvrat, 

viniim hauriretur Fhaiantho. Id dum facit Larcas , Tphi- 
clus captos corvos t!;ypio ooupit, dimittitque. Phalan- 
thus confpicatus corvos , ad craterem properat : qaem 
ubi pifcibus vidit repletum, iam non amplius Tua in po- 
teftate fore regionem ratus, legatos depacead Iphidum 
mifit , petei.s ut fibi iiceret incolumi cum fuis abire. 
QiOd cutn poHicitus iphidus eiTet, fraudem talem ma- 
chinatus eft Phalanthus. MaGaris viftimis, exemtis vi- 
fceribus, in earum ventribus abditum aurum argen- 
tumque conabatur auferre. Atfentiens fraudem Iphiclus, 
prohibuit. Cui quum iusiurandum obiiceret Phalanthus, 
quQ polli.citus erat ille , fe afportari paiTurum quid- 
quid in ventre illi aufsrrent ; fraudem ipfe contra mo- 
Jitus eft, navigia illis dans quibus proficifcerentur, fed 
demtis gubernaculis rernisque & velis: iuraiie fe qui- 
Uem, aiens, navigia illis daturum, fed praeterea nihil. 331 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C i6. 

o€ cvSiv. tv oLTTo^ict, §i o\ Φοίνικίς ixofxivoi y τΓολλα, fjt,iv 
των χργι^χατων κατωουσσ-ον y 'iTrtayifjLUivof^ivoi τους το- 
^cvg, ivcc υσ-τίρον ττοτί α,νίλωνταί α,φΜθ[χ,ίνοί' ττολλα, 
Si τω 'λΟίκλω κατίλαττον. ΆπΛλλα,γίντων ούν του^ 
τω τω τ^οττω ίκ της χωράς των Φοινίκων , κΛΤίσ-χον 
τα Trpuyf^ctTU οι Ελλψίς." Ύα, S' avTct Ισ-τορΐία-Λς c 
και ΤΙολυζηλος \ν τοις '^ο^ιακο'ϊς' „ Τλ Trept Ιχθύων* 
<P*l<Ti, και των κοράκων μόνοι rji<retv ο ' Φάκας, και 
9] Β-νγάτνιο αυτού ίΧορκία. ^ αυτή ^' ϊοαΗίΐίτα του 
'λφΊκλου , και ervvuiy.ivt] ττίρι γάμου §ια της τροΟον, 
ίπίκΓί τον φίροντα το vrL•^ , ιχύυς άγαγίϊν και \μ- 
βαλζίν ί'ις τον κρατήρα , και αυτή ^ ^s τους κόρακας 
λίυκανατα άφηκίν/* 

Κρίωφυλος ^' iv τοΊς Έφί<Γΐων' Ώ,ροις' ^ „01 Eflisfi con- γψ Εφίσ-ον, φησ-ι, κτίζοντίς , και ττολλα ταλαιττω- 

ditores. ., , , ^ . ~ ^ ι . , 

ρψίντίς ^ ατΓορΜ τοττου , το τίλίυταιον τημ'ψαντίς ίις α 

Ι Deeft artic. edd. ι Δίοκία ed. Ven. Baf. & Caf. 3. 3 α'ύτ» 
edd. 4 Ό/ΐ5ί£ vulgo. 5 'iripiTrKiivtidi^jTii ms. Ep. in contextu. 

Ita quum nihil proficerent Phoenices , msgnam pecu- 
niarum partem defoderunt, locorum certa iigna fibi 
notantes, ut pofthac alio tempore reverfi, eruere pof- 
fent; magnam vero partem Iphiclo reliquerunt. Qui- 
bus tali modo ex infula profeciis, Graeci rerum potiti 
funt. u Eamdem vero rem narrans Polyzelus in Rho- 
diacis, ait: »Oraculum de pifcibus & de corvis Pha- 
lantho datum, uni notum fuerat Phacae, eiusque niiae 
Dorciae. Haec vero , Iphicli amore capta , & huic inter- 
cedente nutrice defponfata, perfuaferat ei qui aquam 
ferebat , ut pifces adferret & in craterem iniiceret : cor- 
vos autem ipfa , a fe deaibatos, dimifit. « 

62. Creophylus vero , in Ephefiorum Annalibus haec 
fcribit: » Ephefi condirores, diu multas moleftias pafli 
mopia loci, poftrsmo ad Dei oraculum miferunt fcifci- ρ. 36r. L Ι Β Ε R VIII. 333 

B^w , mcttTCiuv ύΤΓου το 'πολι<Τ(λΛ Β-ωνται. ο οΐ. αυτοις 

Ιίχ^οησ-ίν , ' tVTctvua, οΐκίζαν ττόλίν , ^ ccv ^ Ιχ^νς ^ίίξ•/ι , 

jccti υς α,γ^ιος ctC:viy/j(r>iTai. 3 ΑίγίτΛΐ ούν , Όττου νυν 

jj κρψη iiTTiV 'Ύτηλαιος καλου[Χίνη > και ό Ιΐοος λΐ(/,ψ, 

ΛλΐίΛς α,ρισ-τοτΓοίίΙσύαι , κλι των Ιχθύων τίνα αττούο- 

οόντα (τυν Λνύρακια ύσ•π£ΰ-ίϊν ίΐς φορυτον, κα,ι ύφδη- 

ναι υτΓ αύτου λοχμ,ψ ίν h ίτυχι συς άγριος ων' ος 

ντΓΟ του ττυρος Β-ορυβη^ίΐς, ί7Γ£<-^ρα(ΛΖ του Όρους ϊτηττο- 

λυ y ο Srj καλίίταί Ύργιχ{ία. , κΛί ττίτττίΐ ακοντίσεις 

οττου και νυν ίστιν ό της Άύηνας ναός. και οιαβάντίς οΐ 

"Έφίσιοί \κ της νήσου , ίτία [κα . αυτψΊ οικησαντίς , ^ 

τω ϋκοστω ^ίυτζρω ^ κτίξουσι Ύρηχίϊαν και τα ϊττι 

}ίόρησσον, και kpov Άρτέ^ί?5ίί ϊπι τ^ ayopv^ '7 \^ρΰ- 

cavTO i Άττολλωνός τε του Υΐυύίου ϊττι τω λιμίνι.'' 

Ι ''χι»ιζ(ν edd. 2 ίιν T:vst edd. 5 " <Ρ ιγ ίια- >ιται edd. cum 
ms. Α. 4 Viilgo ε'τελ τ' οι-κίσανης: & ante οίχίισα,ντίζ lacuna 
indicatur Ίη ed. Caf. 5 τζ•" JfUTspov ι'ίχοσι Ms. 6 Κάμαν^ψ 
edd. Έοτί. τα. •πιρ) Κορ. η ayo^a edJ. 

tantes quo loco oppidum conderent. Quibus Deus re- 
fpondit , ibi condermt oppidum, cjuo pifcis monftraturus ejjfu 
viam , & aptr ejfet praehurus. Igitur fania eft , ubi nunc 
eft fons Hypdaeus di£lus & facer portus , ibi pifcatores 
quosdam paraffe coenam, unum autem e pifcibus fimul 
cum pruna ardente delilientem, in aridas incidiffe quis- 
quilias : inde incenfum fuiffe dumetum , in quo forte 
latebat aper; qui exturbatus ab igne, in montem cu- 
currit , cui TrdcActf nomen, ibique aliquantum progref- 
fus cecidit tandem iaculo transfixus quo loco nunc eft 
Minervae templum. Igitur transgreiri Ephefii ex infula, 
quam per xxi annos habitaverant, vicefimo fecundo 
Tracheam condunt, & quae Tunt {"uper Coreflb, \five , 
circaCoreffum,] & Dianae templum in foro erexerunt , 
& Apollinis Pythii templutn ad portum.«i 334 ΛΤΗΕΝΑΕΙ DEiPNOSOPH. C 16. 

"^" naeT^' β^^ ^^^* κυι^βάλύάν γιχος , en τε τυ/Λ,ττανων κτυττος μ,^- 
ΤΛ ωί5^>?ί cfc/Act yivofjLivog. ίτυχίν §i ούσα ϊορτνι-, τά Πα- f 
c/y? /Λ ^ /-tii/ TTcLKcti κ,αλου^Α,ξνα , νΐ»' J^g Τα^^ΛίΛ , ry 
Tr,g 7ΓΟ?^ΐως Tv%>j ^«δυ κα^ωρν/χ^ίνου υττο του ττύντ 
άρίιττου και μουσΊκωτατου βασ-ίλεοος 'Αδριανού, έκε/- 
jjj;' την vifjiipciv KctT iviuvTCv ίτΓκτγιμ,ον uyovcri ττανης 
cl τψ Ύαμ'/;ν ^ κατοίκουηίς , κ,αι οΐ \vt7riSyifA,ovvTig r^ 
ΤΓολζι. Ό cvv ΟύλτΓίανος' Α)/''^^ς , eCt] , τι τούτο -^ 
Έ^Ιλαττίν, 'ήί ya^ig j ίττίΐ ουκ epavog τά^'ί γ ίσ-τί. ^ a 
Β&λ\ίζίΐν Κα<, Tivcg ύττοντος. Ότι βαλλίζουσ-ιν οΐ κΛτα τψ ττό- 
w'!?/'??.!^ λιν α,τΓΛντίς τη 3-ίω' Ώ^ λωστζ , Ό Ουλτηανος yiKa- 
xc/;eum. ^^,^ g^jj^ ;^£j; ^/^ Ύ,λλψούν TovTO βοίλλισ- ^ov \kcl- 
7\ΐσίν 5 ^io•) tlf/jKivui κωμάζουσ-ιν » ^ η χορίυουτιν , ί] τι 

ι Deeft si/r edd. ι τταρίλΐΛ ms.Ep. 3 ίτοίντίί Ιορτίιν ο< Pii^/y.. 
χίτοίχ. edd, 4 ''"'^'^ y' ^^' *^''''• ^^-• 5 Repetuntur hic ia 

63• Talibus igitur ir.r.ltis adhuc habits fermonibus, 
exaudiebatur fubito psr urbem tibiarum ftrepitus, cym- 
balorumque foniis, & tympanorum infupsr pulfatiocum 
canru. Celebrabatur quippe tiim maxime feOus dies, 
qui ParUia olim, nunc Fenae Romanae adpellantur, ex 
quo templum eredum eft Ginio Urbis ab optimq huma- 
nioribusque omnibus literis politiflimo imperatcre Ha- 
driano. Illum igitur diem quotannis feftum agunr omnes 
Romam habitantes & qui aliunde in Urbe adfunt. Hic 
Ulpianus : Quidnam hoc eft, inquit, ο boni viri? 

Epulum , an nuptiae ? nam colldtio quidim de fymboUs 
non e/?. 
Cui cum nonnemo reipondiflet , halti^ant per urbem 
omnes in honorem Dei : Ο optime 1 ait, Ulpianus ri- 
dens , quis tandem Graecorum βαΚλίσ-^-ον hoc nomi- 
navit? comijfari eos aut Jalurcy oportebat dicere , aut ρ. 362. L Ι Β Ε R VIII. 33 5 

Λλλο των ίΐ^γιιχινων. <τυ ^ί yij^lv ϊκ της ^υβου^ιας ^ 
όνομα ττριαμίνος , 

Άττωλίο-ας τον οίνον » ίττιχίο,ς vL•^. 
και ο ^Ιυρτίλος ίφη Άλλα μψ και Έλλψικωτίοον 
b ατΓο^ίί^ω croi το όνομα , ώ φίλι ΈττιτιμΛίί. ^ ττάν- 
τας ya^ ίττίσ-τομίζίΐν ττίίρωμινος , οϋ^ίνος μίν αμα- 
6ίαν κατίγνως , σαυτον S' αττοφαίνίΐς κίνότίοον ^ λδ- 
βγΐ^ί^ος. Έττίχαρμος, ώ Β-αυμασιωτατί, h τοΊς Θδα- 
ροις μίμνηται του βαλλκτμου , και οΰ μοι,κράν ϊ(ττι 
της Ζ,ΐΗ,ίλίας η Ιταλία, ίν ούν τω ^οάματι οι Β'ίωΰοϊ 
καύοβωνης τα ϊν Υϊυ^οι ανάμματα , και ττίρι 6%c4- 
στου λίγοντίς, φασ-ι και Tah' 
— λίβητίς χαλκίοι , 

κρατγιρις , οοίλοΊ. τοΊς ^ γύμαν ύττω^ίλοις 

edd. verba, οΊ χλτοι τίν ■ττίλιν αττ^ντίΓ. ι Vulgo sn yiTf 
Σ. & fx y«£ Έ,ιβοίιρϋς ed. Ven. & Baf. 2 (ττι) τιμΐς vulgo. 
ώ φιΚίτπΎΐμήτΛ corriqebant άοΆΊ. 3 χινωτιρον edd. 4 Vulgo 
ό Jf Χοιτοις &c. Haec & fequentia, in quibus nil mutare auli 
fumus, varie tentarunt viri do(i>i. Nobis cum non liqueret, 
fenfum hariolando expreffimus, Cafaubonum maxime fecuti. 

aliud quidpiam vulgo ufurpatum. Tu vero nobis e Su- 
burra mercatus nomta , 

Pcrdidlfli vinum adfufa aqua. 
Tum Myrtilus: At plane quidem Graecum efle verbum, 
ο care Epirimaee , ( id efl, Reprehendere amans ) tibi pro- 
babo. Tu enim qui os obturare omnibus conaris, ne- 
minem adhuc infcitiae convicii^i , te ipfum vero exuviis 
ferpentis inaniorem demonftrafti. Epicharmus , ο vir ad- 
mirabilis , in Theoris, balUfmi meminit: nec procul a 
Sicilia abeft Italia, In illa igitur fabula theori fpeftantes 
donaria Delphis dedicata , & de unoquoque diiTerea- 
tes, cum alia, tum haec dicunt: 
— Lebetes aeneiy 

craterae , verua, llli vero cum vcrubus [/1 cum facibus ] LXIV. 336 ATHENAEI DEIPNOSOPH. C. 16. 

ΚΛΙ λωτί βαλλίζονης * Όσ-τον χο•ημ.(ΐ ίϊη. 

σίν j> Κ^ττειτΛ λαβών ττρΰηχί' ^ τοι S'' ϊβάλλιξον. *' 
xui ττάλιν' „ βο(,?\λίζοντίς t τον Β'άλΛμ,ον σκάτους \νι- 
ττλΥιΰ-Λν.''^ Αλλα, μψ και' Αλί^ις y ϊν Kcf^ia, φ)?σ-/* 
— Xs^ai γαζ ίττι κωμον ανορωττων ορω 
7Γλ)}βος ττροσ-ίον , ως ^ των κάλων τί κα,γα^ων 
tvtaoi (Τυνοντων. fjLtj yivoiTo uoi , μονω 
ννκτωξ a7ravTfj<rai καλώς τΓίττραγοσ-ιν 
νμίν τΓζρι τον βαλλκτμόν' ου γαο αν ττοτί» 
Β-οιμάταν αττίνιγκαιμι , μη φίκτας ττηρα. d 

Οιαα οί και αλλαχ^ο^ τουνομα» και ανατημ^α'τα- 
μίπς ίζοία-ω. 

2 υ ii γ>μ7ν δίκαιος ιΐ λίγαν^ ό και των Όμνιρι- Εί'λαίτίνί» , icouv μίμνημίνος τούτων, i>i'.VC f , & Ύ'ις §αις, τις αϊ όμιλος oS* €7Γλίτο, τ/τττβ Si (η χρίων> 

ι βαΧλι^ίντίσσι Ms. 1 rrcfionxe edd. 3 ftjioctiyroii , rm κ«- 
λίν edd. 

& fihiJ balii^antes , qiiam mira ns erat! 

Et Sophron in mimo , qui Nymphoponus infcribitur, 

ait : Ac deindi fumms ilk progrediebutur , ki vero balUr^abant. 

Et rurfus : balli^antes , flercore repUverunt cubiculum. Sed & 

Alexis, in Curide , ait : 

Etenim comijffatum convtnientium hominum 
video multitudlnem : quafi boni probiquc 
kic una ejfcnt. At ne mihi accidat , folum 
per nuilem vobis occurrere , fdiciur peraBo 
veftro ballifmo. Numquam ego , mchtrcule , 
veflcm reponarem , ni τη'ιΐύ indtje fuerlnt alae. 

Scio vero etiam alibi reperiri id nomen; & locum pro- 

feram , quum recordatus fuero. 

64. At te, qui Homerica illa nobis citafti, 

Quod convWmmj quis coetus cfl iflc? quid tibi rei cfl? ρ. 3<52. L Ι Β Ε R VIII. 337 

ΐίλΑττίν t 7]i γαμ,ος y ίττίΐ ουκ. ίρανος τλ^' ετ' * 

ϊσ•τίν' 
rlyi ^ιαφερζΐ αλλήλων. ίτΠί ^e (nyoLq , \yca ϊρω. κα- 
τά γαξ τον 'Συρακοσ-ιον ^ ττοίητψ , 

Tcc ττρο του ^υ" kvrJptg ϊλίγον , iig ϊγων αττοχρίω. 
e Ύας Β-υσ-ίας και τας λα(λ'η-ροτίρας τταρασ-κίυας έκΛ- 
λουν οΐ τταλαΐΰΐ ίΐλαττίνας' και τους τούτων ^ίτΐ' 
χοντας) ϊιλαττιναιττάς. ί ρ αν ο ι §g utriv αΐ άττο των 
συ}Α>βαλλοΐΑ.ίνων ύτ-αγωγαι, ^ αττο του (Τυνίραν^ και 
συ[Λ.φίρίΐν ίκαιττον. καλίίται L• Ό αυτός και ίρανος 
KCU ΒΊασος^ και οι ^ αννιοντίς ϊρανκτται και σ•υν- 
Β-ια(Γωται. καλιίται ^ί. και ο τω ^ιονντω τταρίττο^Λί- 
νος Όχλος ΒίασΌς, ως Έ^υριττί^γις φι^αΊν' 

Όρω ^ί ΒΊαοΌυς τρίϊς γυναικείων χορών. 
Ύούς μίν ούν Βιάσ-ους αττο του Βίου ττροο'ηγορίυον. 

Ι ~a.it γ' ίστιν, edd. α Συρακούσίον edd. 3 ^iiv«-yaiy«i 

utique videtur legenduin. 4 <7uviji7sBxt Euftath. 5 Deeft 
artic. edd. 

Epulum - ne, { stKciTm ,) an nuptiae ? nam collatlo qui- 
dtm de fymbolL• ('icccyof^ non ejl. 
te,inquam, aequum eft explicare nobis , quid ifta in- 
ter fe differant. Quoniam vero taces, ego dicam: nam, 
quod ait Syracufius poeta, 

ad id quod duo ante me vlri dixerunt , ego unus fufficw* 
Sacrificia & fplendidiores conviviorum adparatus , ei- 
hcirrivctf dixere veteres : & horum participes , elhet.Tt•' 
vuiTTki. "E/jcfiO/ vero funt convivia de coUatis fymbolis: 
nomenque ab hoc ίρΓο, quodfuam partem quisque con- 
fert ( cfTTo του συν$ρα.ν ) invenerunt. Adpellatur autem 
idem & 'ίρανος & ^ϊλο-ο!: &, qui conveniunt, eranlflae 
&i fynthlafctae. Nominatur vero & coetus comitum Bac- 
chi thiafus. Sic Euripides: 

Video tres rhiafos chororum muriebrium. 
Habent autem ώϊαβ nomQti a Diis: etenim ipfos Deoi 

Athui, Fol.III, Υ 338 ATHENAEl DEIPNOSOPH. C i6. 

Koti yao αυτούς τους ύίους ol Αακωης ο- ιούς φασΊ. * f 
Ύας J" ίιλΛττίνΛς λτγο της ει/ αύτα7ς ττα^ουτκίυης 
γινο^4,Βνης και ^αττάνϊΐς. λαφυττΜ ya^ και λαττάξίΐν» 
το ίκκίνουν και αναλία-κίΐν. ούίν καϊ ίτη του ττορύίΐν , 
το αλατταζίΐν οι ^οιηται ταττουτι' και τα §ιαο~ 
7Γαζό(Λ,ίνα κατά τψ λάφυζιν» λάφυρα, τας <^\ τοιαύ- 
τας ιυωχίας Κισ-χύλος και Εύριττί^ι^ς ίΐλαπίνας , αττο 
Variaety- χόυ λιλαττάχ^αι. λάτττίΐν^ί,τοτην τροφών ίκτΓίτ- a 
τίΐν, ^ και κίνου(Α,ίνον λαγαρον γίγησ-βαι. oSiv αττο 
μίΡ του λαγαρου vj λαγών , ωσ-ττίξ και λάγανον' αττο 
Si του λατταττίΐν i ^ λαττάρα. λαφυτταν §ί ίσ-τι» 
το ^α\]/ιλύύς και t7r\ ττολυ λαττάττίΐν και ίκκίνουν. 
το oi ^ατταναν αττο του SaTTTiiv λίγιται. και τούτο 
h του ^•'^ιλους ίχίται ^ιόπίζ iwi των αττλνισ-τως 

ι AdHcit Euftath. βυκουν σίΛσος, xa/ τρονΐ! ^ΐΛ9θς. ι iyimirritv 
edd. & carent iidem το ante τϊ.ν t/j. 3 αττο Je τβο Χίπτίΐψ ms. Ερ, 

Lacedaemonii α•ιου{ dicunt. Είλατίν» vero nominata eft 
ab adparatu & fumtu quem facimus. ΚΑ<φύττειν enim & 
^Λ'^ά.ζίΐν , eft evacuare & confumere. Unde etiam devaftare 
cppidum, ΛλΛτύζειν dicunt poetae; & res ea devafta- 
tione raptas , λάφυρα. Iftiusmodi igitur lautiora convi- 
via Aefchylus & Euripides ίΙκΛτίνα.ί dixere a verbo xs• 
ha.Tky^cii. (nempe, ab evacuando.) Αί'ττειν vero , eft 
alimenta concoquere , & ccjfante phnitudine laxum vacuumque 
(Att^itpcy ) fitru Igitur a vocabulo huyafbs difta eft h λα- 
yav ^ ilia , laieris cavUas ; quemadmodum & το hciyei.voy^ 
plactntai genus intus cavum. Α verbo Κα.'ττί,ττειν autem di- 
<ila « λατΛρΛ, cavitas peiloris. λαφνττίίΡ vero , eft largi'- 
ter Tnultumquc ΚΛτίττειν & evacuare. Verbum autem «Γλ- 
fravd.v^ (con/umere) a S^cctttsiv derivatur : & hoc ipfutn 
quoque cum eo quod largiter fit (/^4'^^) coniunfturn 
ell ; quare de his , qui infatiabiles funt & ferino quo- ρ. 363. L Ι Β Ε R VIII. 339 

Kcti 3-ηριω^ως ίο'ύίοηων το ^αψΛΐ , κλι aap^ci\}/ui, 
' Ofxvjpog' 

Ύον J*' Λρα, * κυνίς τε κλι οιωνοί κΛτί^α'ψα,ν. 

b Tug ^^ ίύωχίοίς ίκάλουν ουκ απο τ^ς όχ^ς* *ι έίτη 
τροφή , άλλ' Λ7Γ0 του κατΛ τΛυταύ ίύ ιχαν. ύς α,ς ^η 
crvviovTig οΐ το Β-ίϊον τψωντζς , και ϋς ίύφροτυνψ κλι 
ancriv αυτούς fJLiBnvTig , το fxiv ττοτον , [Α,ίαυ, τον 
§ί τούτο ^ ^cuprjiTcifAivov 3-eov , ^^Ιίύυ/Α,να'ίον και ΑυαΊον 
και Εϋί'ον και 'Ιηϊον ττροσηγοριυον' ωσ-τηξ και τον μη 
(ΤκυύρύύτΓον και συννουν, ιλαρόν. §ιο και το οαιμ,όνιον 
'ίλίων ηζ,ίουν γίνίίτύαι , ίπιφωνουντίς ιη , ιη. ^ ούίν και 
τον τόπον \ν ω τούτο ίπραττον, lipcv ωνόμ,αζαν. Ότι οί 

C τον αυτόν ίλ ίων και ι λα ρ ον ίλιγον , §γ\λόι Εφίττ- "Ιλίβ»? & 
τΓος ίν τω ίττιγραφο^Λ^νω όραματι ^{/.τΓολ'ή τηρι ίται- 
ρας rh Tivog Kiyii 

Ι Τον J' «/ι* αλλίΐ ms.-^. 2 TswTOv mssti. Jiu, ϊ« edd. 

dam more comedunt, «Γά-φα/ & ^cLf^d.\ct,i ufurpantur. 
Homerus : 

Hunc igitur canes avesque divorarunt. (^κ<χ/τί^(Λ.'\,Λν. ) 
Έ.υω-χίΛ( vero nominarunt non nude άτο τϋί Όχίϊί , id 
eft, a nutrlmento : fed a bencfefi habendo gerenJoque in epu- 
lis. Ad quas fcilicet convenientes hi qui Deum venera• 
bantur , animumque in laetitiam hilaritatemque remit- 
tentes, potum (ab 'ipfa hzc remljfiom anlmt, ΰτο τον με^" 
levcti) ,ί/.ίθϋ nominarunt; & Deum largitorem potus, Me- 
thymnaeum , & Lyacum , & Ewov & %'iov [ quafi bmefacien•- 
tem & medenum ] adpellarunt : quemadmodum & iKctfcv no- 
minarunt eum qui non eflet trirtis & cogitatione defixus. 
Quare &DeumyAgft»i' {propitium) fibi reddi exiftimabant 
clamantes ί«, *«: &Iocumubi hocfaciunr, iep'hv (^facrum) 
nominarunt. Dixiffe autem veteres eumdem perinde & 
'iKsuv & tKctpbv , Ephippus declarat in fabula cui titulus 
Mercatura -, ubi de meretricula quadam Cc loquitur : 

Υ ζ 340 ΛΤΗΕΝ.λΕΙ DEIPNOSOPH. C. 16. 

ΕτΓίΐτα y ίΙσΊοντ, εαν λυττονιχινος 
τνχνι ης τ^^ούν, ίκολάζίντίν ψ^ίως' 
ίΟίλτ,σιν , ουχί a-vfXTnitraa-a. το (ττο/χα,, 
ΙύΟ'τηο τΓοΜ^Α,ιος' ^ αΧλα τόϊτι (Ττρου^ίοις 
χαυνουσ-Λ ό[χοίως' ησ-ί , ^ 'η'Λμμυ^ήσ'Λτο , 
ίΤΓοί'ήσ-ί <τ lActpov , ίυοίως τ α(^ίιλί ττα,ν 
αυτόν το λυττουν^ κοίττίί^ίΐζίν Ίλίων. 
^^'^^• Οι §' ctpxaicii KUi τους 3-ίους ΰΐν^ρωττοίΐ^ίίς ΰττο- d 

Dii oiim in- cmjauf^ivoi , naii Tct TTipi τΛς ίΰρτΛς ^ΐίτΛ^Λν. Όρωντίζ 

^iiTcrede-" 7**? > ^^ "^^^ A*^" ^^' "^^^ ΛτΓολΛυιτας Όρμης ουχ οίον 
bantur. ^g ^^^^ ο,ν^ρύόΤΓΟυς ΛΤΓΟζττ'ήΟ-αί , χρ'ή<ημ,ον Si και o-vjlc- 
Cipov , τοις τοιουτοις ίυτακτύύς κάι κοσμίως ίδίζαν χρη- 
σ^Άΐ' χρονον Λφορίσ-Λντίς , κλι τοίίς θ•£δ7$• ττρο^υσ-Λν^ 
τίς, ούτω μίύηκαν αυτούς ίϊς ανκην» \ν ίκαιττος ηγου^ 
μίνος ηκίΐν τους Β'ίους ίτη τας ατταρχας και τας (ΤΤΓον' 

Ι Forf. ίτίλίΐβΐί , ut columha. ι ί« edd. « σ* Ms. 

Tum vero intrantem fi quem moeflitudlne 

teniatum cernat , eum demulcet molUtcr , 

6• ofculatur 3 non os rigidum comprhnens 

hofiilem in morem , fed hians & pajfaculos 

mhata , cantat , invenit folatia ; 

atcjue his remediis trifdtatls nubilum 

dispeliens , hilarem (lAcipOv) defubito ac placidum (ϊλεών) 
facit. 
65. Prifci vero Deos ftatuentes hominibus fpecie fi- 
miles , feftorum etiam celebritates ad eam rationem in- 
ftituerunt. Quippe videntes , a fruendarum voluptatum 
impetu revocari homines non poiTe, utile autem & con- 
ducibile eiTe iit adfuefierent moderate honefteque tali- 
bus rebus uti ; certa ftatuerunt tempora , quibus poft 
facra Diis fafta animum fic remitterent relaxarentque, 
ut unusnuisque periuafus Deos ipfos primitiis & liba- ρ. 3^3. L Ι Β Ε R VIII. 34ΐ 

§Λς , jWSTflt Λίϋόυς τψ (τυνουσΊαν ττωηται^ 0|t«»;^o? yovv 
α φησ-ίν' ,,Ήλίβ S' Άύηντι, Ί^ων α,ντηα-ουσ-Λ.** ' Κοί; ό 

Αΐύίοττοίς fjiiTiKicth τηλού' ϊοντας , 
Λντιαύύν τΛυ^ύύν τ£ KUi άρνίΐων 'ίκατο[χβης. 
και ο Δίυς, 

'Χ.ύ;ζος φη fjiiTct, §cuTct , B^ioi S"' CLfjLct τταηίς 

t/ 

ίτΓοηο. 

' Κάν ^ avufiuuTrog οί ττου ttuo^ •^ρ^σ'βυτίΰος , κ,αι τ^ 
Trpooiipicrii (ΓΤΓουοΛίος y αΙ^όυντΛΐ λίγιιν τι των Λίτχη^ 
(Α,ονούν η κΛί ττραττίίν, ως χ,αι 'Έ^ττίχαρμος ττου Φ'ήΰ-ίν" 

ί Άλλα (Γίγ-ήν ctya^ov ΌπτΓοκα, ^ τταοίονη καρ'ρονίς, 
'ΎτΓολΛμβάνοντίς ούν τους Β-ιους ττληιτίον Λυτω\> iivaiy 
τας ίορτας κατμίως και σωφρονως ^ιηγον. hhv ουη 
κ,Λτακλίνίΐύαι τταρα τους αρχαίας ί^ος^ άλλα ,, r^ak- 
νυν^' e'^ofA,ivoi' " cu^' ίΐς μίύψ ττίνίΐν, αλλ' „ ίτηι ίσ-τηι^ 

Ι αΐ/τιό-χο-χ apud Poetam. 2 Κάν ykp malebain. 3 οκκ* vulgo. 

tionibus intereiTe, cum verecundia quadam convivium 
ageret. Homerus fane ait: F(nit autem Pallas facris irf 
terfutura. Et Neptunus , 

ad Aethwpas erat profeEtus , procul habltantes ^ 

interfutuTus. taurQrum agnorumque hecaiombae, 
Et lupittr , 

ad epulum herl profefius εβ , illumquc Dii omnes fecutu 
Nam fi vel homo quispiam natu grandior & vitae inili- 
tuto gravis adfit , verentur dicere aliquid aiit facere 
quod parum honeftum fit; quemadmodum alicubi Epi- 
charmus ait ; 

Quum potlons adfunt ^ mdlits εβ tacere quam loquu 
Igitur quum Deos prope fe eile exiftimarent, modefte 
ac iemperanter feftos dies agebant. Quare nec adcum- 
bere epulis moris erat apud prifcos ; fed fedentes epu- 
labamur: nec bibere iisque ad temulentiam ; fed,, ^'(j/Z- vivatorum. 342 ATHENAEI DEIPNOSOPH. C. 17. 

<rcLV τ ϊτΓίόν θ"' coov η^ίλζ 3'vi^os , g/Srtv οίκονοί iKU~ 

LXVT. Oi Je J-ui', προα-τταου/χΐνοι Β'ίοΙς ^vnv, κα/ (Ttiy- 

Pravi hodie ««Act/tres £^i τί^ΐ" θ-^ίτ/αν τους φίλους kch τους οικίΐο- 

mores con- ^^^^j^^ ^ XCtTUflCiJVTUl fZiV ΤοΙς ΤίΚνοίς , λοί^ορουντΛΐ <ί£3 

τίΐΐς '/υναι'^ι , χ.α,λα.βρίζου(Γΐ ^ του? οΊκίτας , Λττίΐλου^ 
(ΓΙ τοις ΤΓολλοις, μ,ονονουχι το του Ό^,'ήΰου λίγονης' 

Νυν S' ίρχίο-ύ ίΤΓΐ ^ίίττνον. Ίνα ^υνάγωμ,ίν A.prjci. 
67Γ< tcf ν CU λα^^ι,ι^ανοντίς τα iicvifxivet υττο του τον Λ.εί- 
^ώίΐα τΓίΤΓοίΥίκότος , εί rf Φίρίκ^άτης ϊττιν , ίϊ τί Ν<κο- 
^a%c? ό ρνύιχικ,ος , vj Ός τις Svi ποτί. 

jM;; Si σΰ y\ u^d^a CiXov καλίίτας ίττι §ΛΐτΛ Β'ά- 
λίίαν, 

Λχ^ου οαων τταρΐοντα.' κα,κ,ος γαρ α,νήο το^ι ρίζίΐ. b 

ΛλλΛ ^αλ' ιυκηλος τΐρττου Cp^y^ > τίρπί τ ϊκίΐνον, 

1 χΛ^^αμυρΊζουσι edd. & ms. j4. -πΧί^ττουσί ms. Ερ. 

qnam litajfent , bibiffentqiu quantum animus iujferat , domum 
quisqut ndibat. 

66. At noftro feculo homines , Diis fe facra facere 
fimulanres , convocatis ad facrificium amicis & necefla- 
riis, diras imprecantur iiberis, conviciantur uxoribus, 
indigne traatant fervos, pluribus minas intentant; pro- 
pemodum ipfiini illud Homericum dicentes, 

Nunc• ad coenam venite , ut conftramus pugnam. 
Neque in animiim fuum admitrunt ea quae monuit car- 
minis audVor, quod Chiron infcribitur, five is Phere- 
crates fuit , five Nicomachus rhythmicus, (ideft,mu- 
ficorum numerorum magifter) five quis alius: 

Lautum ad convivium amlcum fi vocavefis , 

ne moUfle fcrus cum venunttm vides : is improbi mos ho» 
minis : 

fcd menU laetus inprimis eflo , illumqiu deUoIato. ρ. 364' L Ι Β Ε R VIII. 343 

Νυν J*g τούτων μιν oit^* Όλως ^ifD/Yivrdi. τλ </€ ϊ^ης αυ- 
τών iKjjicivuiivovtriv , ΛΤΓίξ τταντα ϊκ των ύς 'Hcr/oJoi' 
ΛνΑφί^οι^ίνων μ,ιγαλων 'HwW , kcu [jUgyaA^v] * 
Εργων 7retpct)rfriTai' ^ 

"Ήΐ^ων ίί' ην TivoL τις καλίσι^ S -υων Wi ^ίίττνον, 
axUfjLi^' ψ iXSi^i Kct,i ΰττοβλίττο/χίν τταρίοντα , 
χ οττι τάχκττΛ S -υρας ίζΐλύίίν βουλό(/,ί&' αυτόν, 
; Έϊτα γνους ττως τουύ\ ΰττο^ίιται. κατά τις ίίττί 
των '^υ^Α,ΤΓΐνόντων' » H§ri <rv j τι ουχ υπ-οττίνιις j ζ 
ούχ υτΓολυΐΓίίς αυτόν ; " ^ iS' αχύίται αυτός ^ ο ^υων 
τω κατακωλυοντίί και ίύθυς eAg|' ίλίγίϊα' 
,, Mijdiva μτήτ αίκοντα μίνίΐν κατίρυκί ττα^ yjutv , 
ΙΛηβ' ίυ^Όντ ίττιγίΐρζ , 'Έ^ιμ,ων'^^νι^'• Ου γα^ ιττ οϊνοις 
τοιαυτί λίγομ>ίν , ^ίίττνίξοντίς φίλον av^pa-y 10 
Ετί §ί και ταύτα, 7Γρο(Γτί5ί(^ίν' 

Ι Sufpeilam vocem uncis inclufimus. 2 Forf. actu rov. 3 Forf. λΪΘκ. 

At nunc haec quidem minime recordantur: fed quae 
ibidem proxime fequuntur memoria tenent, quae omnia 
ad Magnarum Eoarum , quae Hefiodo auftori tribuun- 
tur, δι ad Operum eiusdem imitationem expreffa funt: 
Noflrum fi quis Jacrificans ad coenatn quimpiam vocavit , 
aegre ferimus quum venitj pracftntemque Limis intuemur 

oculis , 
6», ut quam primum foras egredlatnr y cupimus» 
Quod ilk intelllgens , calceos repeth. Cui β quis alius 
ex convlvis ait : η Tu - nt iam abls ? quin potare pergis ? 
calceos nonne poncs ? u huic irafcitur convivator 
illum retinenti , & eUgos iflos occlamat : 
η Neminem invitum retine ut maneat nobiscum ; 
ncc dormitnum , Simonlde , expergefacias I α Nonne tnhn 

in compotatlonibus 
ad verbum talta faepe dkimus , cum amicum epuUs ίχά" 
pimus ? 
Atque etiam Ulud adiicijnus : 

Y4 344 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 17. 

Mijiie '^ολυ^ίνου §Λΐτος ^vcrTnfjLOiXov iivcci d 

tK Koivov' ττλιίσττι τε χα^ις , δαπάνη τ όλιγίττ' /j. 

^ 1, Κα< θ-ιίίντί? fiiv τοις Β-ζοϊς ολίγκττα. ϋς τας S -υ- 

Parci in ρ-Ιας ΚΛί τΛ τυχόντΛ ^ατΓΛνω/χίν, ωσ-ττίο ο κάλος Με- 

Deos, pro- λ ' ~ ΛΤ^/5 

fufj in alia. νανόρος IV τ{; ίνΐίί'») τταρισ-τησ-ιν 

Είτ ουχ α,τταηα ' -^ράττομζν χαι S-vofjLiv. 
ΌτΓον γί τοις &ίο7ς f^iv yjyopctTfjLivov 
^ραχμ,ων ύγω ττροβατιον αγΛττψον ^ ^ίκΛ' 
αύλητρί^ας σί , και y.vpov , και 'ιί/αλταίΛς , 
'bliivScuov , Qua-iov , ^ ϊγχίλίΐς , τνρον , (Α,ιλί' ζ 
μ,ικρου τάλαντου ^ γίνίτΛΐ το κατΛ λόγον. e 

Αραχμ,ων fiiv αγαθόν ^ α,ζ^ιον λαβίϊν ^ίκΛ 
ΎΙ(ΧΛς , ίΛν και ^ καλλιψήύ^ τους Β-ίοΙς. 
τούτων St [xct<] "^ ■προς ταυτ ανίλίΐν τψ ζγιρι,ίαν, 

ι 'όμοια alibi apud Noftrum. «τοττάτατΛ corr. Cafaub. & Grot. 
α αγατη-ταν ms. ^. 3 Alibi apud Nofi.rum , Taurac, Θάαίον. 
ταύτα?, το Θα». Bentl. οΐνόν η 0ar, Erunck. 4 τάλαντων edd• 
5 αγα.Βοίν vulgo. 6 Deeft χα» ead, 7 Vocula ex coni. adiefta. 

Convivio interejfe midtorum , commumhus fumtlbus in- 
flhuto , 

ne graveris. Plurimum. enlm obleCcationis habet y impenfae 
vero minimum, 
67. Et cum Diis facra facimus , minimum impendi- 
mus, & offerirrus vuIggtiiTima; quemadmodum Menan- 
der in fabula Temulentia docet : 

Non omnia perlnde , ac facnficia , peragimiis. 

Nam , ijuod Dls tmitur , una forte ovicuL• efl , 

decem quam drachmis faciU concUiaveris. 

At , herde , unguentum , fidlcinas , tiblclnas , 

Menddeum , Thafium , mdla , angullljs , cafeum, 

vix efl talcnto minus iit pruefli/iJveris. 

Bonum efl quidem, drachmarum fumert decem 

pretium ; modo rlte ex hoc fiat jacrlficium. 

Sed id fi partc magna mulcius infuper , ρ. 3^^ L Ι Β Ε R VIII. 345 

•πως ουχί το κΛκον των ΐίρων οιττλαζίΤΛΐ^ ίο 

Έγω ι^ίν ούν, ων γί S-iogt ουκ ίία,ιτα. τψ 
οατφυν ctv ίτη τον βω^χον ίπίύύναί ττοτί, 
ύ μγι κΛ^ηγιζίν τις α,μ,α ' τψ ίγχΐλυν» 

'ίνα Καλλιμ,ί^ων ατηύανίν ύς των (τυγγίνων. * 

Ο /ρ f\>.' IV \> ft/ / LXVIII. 

νομαζουα-ι ο οι αοχαιοι Kcti iTr ιοοσ" ι fjLO, τι- voL ^ίΐ-πνα , ατηο Αλί^ανοαζις λίγουιτίνίί-ί^ι^οαατων. Vanacoa- 

V Λ J, ~ ' ' ~ ' ^ ,-Τχ ^ Λ /^ ' narum ηο• 

Αλ%ζίς γουν, ίν Τ>ί ας το Ψρεαξ, φψ-ι' mina. 

— Α. Νυν/ τ€ f/LOi 5 
ό ^ίοττΓοτης 7rc:ov^ijx'<\/iv οϊνου κί^αμιον 
των ivSo^iv κοαιουντ ϊκίί^ίν. Β. Ι\1α,νύΛνω. 
iTTiioo-ifxcv τΓΰίρΛ τάλλΛ τουτ ί(Γται. φιλώ 
αΐιτύητικψ γρΛυν. 
K<aw Ιίρωβυλος y ϊν "^ίυ^ττοβολι/Α^αίω' 
ι — Α. Κάχής^ ίγω (^ί. ττρος σί. ττ^οΛγι. Β. ΠοΓί 
Α. ΟτΓΟυ fjL ίρωτας] ως ^ιλουμ,ίνψ, τγλ^' ^ 

ι 'ίμα. χαί edd. 2 yxytvm Grot. 3 ^^τί, μ% : & dein « JiViTOT/f. 

αηηοη facrorum damnurn dupUcabitur ? 

Εζο , fi Dius fim , numquam pojfim perpeti, 

imponeretur aris iit lumbus meis , 

nifi confecraus etiam anguilla accederet ; 

ut CaUimedon conviva pereat rabh. 
6 . Nominant etiam veteres fVicToW/uouf quasdam coe- 
nas, (ideft, acceffOrias ;) qiias Alexandrini i^ ί-ττι^Όμά,- 
των ( ex au£lanis) vocant. Alexis in MiiTa ad Puteum ait; 
— A. Et niinc ad me [five, Et nunc /ne] 

herus [ five , lura ] praemifit , vini doUolum 

defuis qui adftrret [iive, adfcrnm'\ illinc. B, Inulligo. 

AcceJJunum huc praeter alla erh. Laudo 

priidaiutn anum. 
Et Crobylus, in Falfo fuppofititio : 

A. Ljches , ego vero ad te (venio. ) Perge! B, Quo ? 

A. Qno t me rogas ? ad amicam , apud quam 34(5 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 17. 

ΤΛττΜίημ! fjfjuv ίίττιν. νις ίχύίς ττΐίΊν 

χυάύους 'skccctqv ' ίβιάσ-ω συ §ω§ί'Λοί. 
0'1§Λ<Γΐ St οι άρχοίΐοι Kctt ΤΛ νυν ΚΛλουμ,ινΛ utto 
σττυρί^Ός ^ίίττνΛ. ff/.Oavi^u L• Φίρίκρύτης ττίρι t«u- 
των \ν 'RTriXtjarfiQvi η QuAaira-yij ούτως' 

^υσκιυαα-Λ^ίνος ^ίιττνον t ίν το σττυρί^ιον» * 

Ιβά^ίζίν ως ττρος 'Ώ,φ^λψ, 
τούτο Si (ταφως JjjAoT το λτγο σττυρί^ος ^ίΐτπον , Ότα» 
τις Λυτός αυτω σκίυαοΆς ^{ΐττί/ον, και (τυνύίΐς ίΐς σττυ- b 
piScty τίαρά τίνα ^ίίττνηιτων 'iri. Ύ,υν^ίίττνον ίϊρηκίν 
ϊτΓΐ συμποσίου Αυιτίας kv τω κατά. ]S\^κίvoυ φόνου. ^ 
ΦνιΟΊ ya^ iKUVQV ϊττι το συν^ίίττνον KiKXyjfjLivov. και 
ΤΙλατων §ί φ'ήο-ι „ το'ίς το συν^ίίττνον -ποιτισ-α^λίνοις' " 
και ' Χριστοφάντ,ς Τνιρυτά^νι' 

ϊν τοίσι ^ (τυν^ίίττνοις Ιπαινων Αΐίτχυλον, 
^ιότΓίξ τινίς και το ^οφοκλίους SpafJLa κατά το ου^- . 

ζ «ΧΛτον vulgo. 2 ί£ ΤΟ σ'πυρί^ιον malebam. «» τϊ" σ'ίτυρί^ι ed. Caf» 
3 φόκ» edd. 4 ''' TsTf vulgo. 

a£ceJJoria nohis coena e/? : cuhts tn honorem htri 

tu unumquemquc duodeclm hlbere cyathos οο'έξΐβί. 
Norunt vero veteres etiam e fportuiis coenas quae vocan- 
tur: id quod Pherecrates fignificatin Obliviofo fiveTha- 
laffa, his verbis: 

Compofitd coena , ita ut unam compleret fpOrtulam , 

ad Ophcllam perrexit. 
Perfpicue autem hoc declarat coenam e fportula , quum 
quis'fibi ipfi coenam paratam componit in fportulam, 
& cum ea abit apud alium coenaturus. Vocabulo σΰν• 
SuTvov , pro convlvio, ufus eft Lyfias in Oratione con- 
tra Micinum homicidii reum. Ait enim, ad ffvvS^irrvov 
fuijfe illum vocatum. Etiam Plato dixits his qui σύν^'ειτνον 
ftarant. Et Ariftophanes, Gerytade : 

in convivus ( συνίζί-ττνοις ) laudans Aefchylum. 

Quare etiam nonnulli Sophoclis fabulam neutro genere ρ. 3δ5. LIBER VIII. 347 

\ct και (τυναγωγ LfJLcc ^ίίπνα,' ως Αλίζ,ις» ίν Φ<λβ- 
κ^λω >? ΝυιίΑ,φαις' 
C — — Ka-aKiiiro, χ,α,κίίνΛζ κ,αλίΐ. 
(τυναγωγι/Λον ττοιωμ-ίν. άλλ' δύ oic?', ότί 
xvf^iVOTrpia-Ti^g ο τροττος kcrri σον τταλαι. 
ΚΛί ΕφιτΓΤΓος , ίν Τηρυονι^' „ 1ζ.αι (Τυναγωγίμ,ον (TufJi'• 
ΤΓοίΓίον ϊτΓίκλνιρουιην/* ^ Ελ^γον <ie (rvvuynv xcti 
το jM-eT ΛλλνίΑούν Tnmv , κ^ι (Tff^yiejyiov το συα- 

Κ\ ~ - \ / / * \ y 

Λ< VW υτΓίξ τούτων συναγουτι κΛτα ι^ονας. 

<1 — Έττλψωτίν τί το (τυναγωγιον. 
Μί||7Γθτε dtt rJt /Τ ευτίν το Λπο συμ,Ιόολων κάλου μ,ινον^ 
Ύίνζς rT 3 ctl α-υι^βολαι , αυτός λ.λίζ,ις ϊν MrtfcJ^cxyo- 
^ιζομ,ζνν, σγιμ,αίνίί SCa τούτων' 

Ι ε 7Γ < 7Γ λ « ^ ο U σ « ν , corr, Cafaub. 2 Forf. Μή•Λνί/ΐ9ί Έ/.',ττ <jM* 
•π f α.μ (V y\. 3 ''''♦'ff *^' ίί'^ίν αί συμίί, edd. 

SuveTe/iTrof infcriptam efie cenfent. Nomlnantur porro 
etiam cvvetyayt^oi quaedam coenai. Sic Alexis, inPhilo- 
calo ftve Nymphis . 

— Adcumbt i & illas voca. 

SynagOj^lmon aglmus, Sed pulcre pridem 

tuum novi ingenium , cymini - feilorem te ejfe. 
Et Ephippus in Geryone : & fynagogimon convivlum for' 
tiuntur. [five, peragunt.'\ Dicebant vero evvkyitv , pro 
compotare : & cvvuyayiov , pro compotatione vel convivio. 
Menander , in Incenfa : 

Et nunc horutn caujfa compotant {ffWetyoVffl) feor/Im, 
Moxque deinde aii : 

— & peregit convivium. ( ffvvAyaytov. ) 
Fuerit hoc vero fortaiTe id quod de fymboUs vocant. 
Quaenam vero fuerir t fymbolac , ipfe Alexis indicat in 
Muliere Mandragoris - utente , ubi ait: 348 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPN. LIB. VIII. c 17. 

Α. ' H^it) Οίρουσ -ci συμ,βολας τοίνυν λ^λ. 
Β. Τίως , συμ,βολχ,Λς j Α. Ύ^ς TUivictg αϊ Χαλκΐίΐ6<ί , 
κα< τους αλαβά/ττους , συίλβολΛς καλουσ-ι, ypctv. 
'Apyuoi ^\ ως ϊν τοίζ 'Ύττοι/,ννιίλΛίτί Qvjcnv 'ϋγησαν- 
ipogy ' (^ypaOn S' ούτως J ,,τψ σ-υ^,βολψ την ύς τλ 
συμτΓΟΟΊΛ ύττο των τηνοντων ί\<Γ(^ίρομίνψ Άργίίοι χων 
ϋαλουιτί' τψ is fjLipiSa. , ala-uv.^'• - Ουκ ctvOLpuocnov S\ υκ ctvccpfioiTTOv σε και τούτου του σνγγρα,ιχμ,Λ^ 

Conciufio τος τξλος ^ ίίλνιφοτος , neilpi Ύιαόκρατίς , αυτού κΟτ- 

τατταυίται τον Αογον , μη και ημάς τις οιηβ^ κατά 

τον 'Έ^μτΓί^οκλία ιχ^νς ττοτί γίγονίναι. <Ρησ) γα^ ο 

Φυσ-ικός' 

ΙΙ^η ya() ΤΓΟτ £γω γίνομην κουρη τι κόρος τί. t 
3'άμνος τ\ οιωνός τε , και έ| αλός ίμπνοος ^ Ιχ^υς, 

ι Verba χαν ίκάλοο» inferenda cenfuerat Caf. ?. ju^xoc malim. 
3 ψ-πορος ms,j4. ΐμ-πυρος ed. Ven. & Baf. cum aliisauftoribus. 

A. Adferam ighur fymbolas cunflas fimul. 

B. Quas fymbolas ? A. Fafcias , & unguentarla, 
fymbolas vocant Chalcidenfes , ο multer, 

ArgWi vero, ut ait Hegefander in Commentariis , cuius 
ipfa haec funt verba : 5) Argivi fymbolam , quae ad coa:- 
vivia a compotantibus confertur , χων adpellant ; por- 
tionem vero , ώΐ^-Λν. « 

69. Quoniam vsro ad magnitudinem haud incon- 
gruam hic quoqtie liber excrevit, amice Timocrates, 
finem huius disputationis hic faciamus; ne etiam nos 
exiftimet aliquis, quod de fe Empedocles praedicavit, 
pifces olim fuiiTe. Dicit enim Phyficus : 
Jam enim ego & puer fui, iJtmque pudla , 
& fruttXy & aviSf 6* digens in mari pifcis. 349 

ΑΘΗΝΑΙΟΥ 

ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΝΝΑΤΟΝ.Λ a εφ' υι^ύύζ Quaeftiones 

y ~/ t^ ν '~/ι^ ♦' ab Uluiano 

XiUccVTUV. fjLuQoi ό& και >]uQiV ΤΤίξ ίΟ-ονΤΛΙ , propofuae. 

ίμοί τ£ καί (τοι , ώ Ύι^ΑΛκ,ρατίς. ΐΐψίνζχύίντων γα^ 
κωλψούν , καί τίνος ίΐτΓοηος ύ τακερΛΐ ilcriv^ ΤΙαοα, 
τίνι κίίτΛί ^ το TccKtpovj οΟύλτΓίοινος ίφη. κακτί- 

I Iji ms. Ά. Ταν (ίί λ', α/ιχί) του /? . — Θ'. 2 £^αϋθ<ί edd. 

3 χεΤτΛί κ*< το Trt)t. edd. 

ΑΤΗΕΝΑΕΙ 
DEIPNOSOPHISTARUM 

LIBER NONUS. α ' ΟΕΝΑΕ rurfus faciamus mentionem : manibus autem 
aquam 
mfundant : fermones vero mant eiiam futuri funt 
mihi tibique , ο Timocrates. Nam cum circumferrentur 
pernae, quaeriiTetque convivarum unus , an Tetxe/jcti 
(id eft, tencrae) efient; ftatim Ulpianus: Apud quem- 
nam, inquit, auilorem reperitut νοχτΛκερό?? tum ve- 350 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. ι. 

ν ατΓ t Se τις ίψήχ,ί το ναττυ ; ο^ω ya^ \ν πα,αο'^ίσ-ι 
7rm(tifofJi,iVQV μ,ίΤΛ TCtiV κωλίων. ^ ο]§Λ γα,ξ κλι ού- 
τως λίγομίνον , κωλίον f Λ^σίνικως' ttat ουχ , ως οΐ 
γΐμί^ΛΤΓΟί ^ Άύψαιοι, μ,ονως ^ S -γιλυκούς. 'Έ.7Γίχοί^μ.ος 
yovy ϊν Ήϊίγα^ί^ι φηιτίν' ,,Όρυα, ^ τυρί^ίον, ^ κω- b 
λίοι i (τφον^υλοί, των ^ί βρω^^^άτων q\jL• iv. " xcti έν 
'Κ.υκλωτί' 

— — Χορ^αί τ 8 Λι^υ , 
ναι fxot, Αία , •£ ω κωλίος. 
McfJiTi oi ΚΛί τούτο τγλ^ Ϊ/λοΖ , ώ σοφωτατοι , Ότι 
νυν ο 'Έαττίχαρμος κΛί xopr^vjv ωνό[ΧΛ(Γίν , αιί ττοτί 
ο ου Λ ν κΛλων. κ,Λΐ Λλας ^e ψυσμ,ίνους ορω ϊν Λλ- 
Χαις 7rctpo'<j^i(nv. ανη^υηων Se ά,λων ττλ^ιρίις οΐ Κυνί~ 
κοί, ΤΓΰίξ' οΊς κλτλ τον Άντιφάνην , λίγα ^' tv Κω- 
ρυκω τις Αλλος κυων' 

Ι Χί<λ>ί να ν vulgo. 2 t//«fj5t7re) corr. Cafaub, 3 μίνον edd. 

4 Cpict VulgO. 5 TlfpiolBV Ms. 

Γ0 βηαρϊ Graece quis dixit, pro eo quod napy vulgo di- 
citur? Nam hoc etiam in patinis vidco circumferri με- 
τά, των Ka^sav: (cum pernis.) novi enim fic quoque di- 
ci, KaKsbff masculo genere, non folum foeminino , 
quemadmodum Attici noftrates. Epicharmus certe , in 
Megaride , ait : Orya (i. e. inteftinum , laotes , vel chor- 
dae,) cafeolus t colei^ (i. e. pernae) fphondyli: edulivero 
nihil. Idem , in Cyclope : 

— & chordae ( f. laFles) fuaves funt , 
per Jovem, atque etlam perna» (0 κωΛ£0$'.) 
lam vero & boc ex me discite , fapientiiTimi viri , chor" 
dam nunc vocare Epicharmuii , quam idem conftanter 
alias oryan adpellat. Video porro etiam faUm conditum in 
aliis patinis. Inconditi vero falis pleni funt Cynici ; apud 
quos , iuxta Antiphanem in Coryco , alius quidam canis 
haec dicit: π. ρ. 366. L Ι Β Ε R IX. 35» 

— Ύων ΒΆλαττίύύν ^' Λίΐ 
C ο'ψων * "εν g^o^ei', ^ Λλ πλους §i τουΤ, αλα. ' 
** έτΓί (ίε τούτοις 7rivofj,tv οϊναοιον ίιό^ος ^ νη Δί' οικίας 
τροτΓον τΓοσ-ίΐι^ος οίον ^ τοίίς τταροικη (Τυ^^ί^ίΐ 
Λττα^όίΤΓΛσιν ο^υβάφω ττοτη^ίω. 
Όΰω h ΚΛί jJLiT Ό^ους cLveijjLi^^iyfjiivov γαρον. οι^Λ ^t, 
ΟΤΙ ινν τινις των Υϊοντικύύν iSiot, καί' αυτό κατασ'κίυα- 
ζονται οζυγαρον. 

Π^ο? ταύτα απαντγισας ο Τ,ούίΚος » εφ»?* Άρ<- 
στοφάν'ής , ώ ούτος » ίν Αηι^νίαις το TUKtpov ιτα^ίν Vocab. 
ίτΓΐ του τρυφερού , λίγων ούτως 
Α Α^ιι^νος κυαμους τρίφουσ-α τακίρους και κάλους. 
και Φίρίκράτης , Κρατταταλλοις' ^ 

Ύακίρους ττοινίίται τους ίρίβίν^ους αύτούι. '° 

Ι ϊ•ψον ed. Cafaub. 2 fVfX,' ό /αιν vulgo. 3 τιΰτΑ «λα vulgo, 
4 Quae fequimtur, dedimus iicut leguntur in vetuftis mem- 
branis , corrupta quidem , & inccrta. 5 «Oof ve! liyof uti- 
que videtur legendum. 6 An oixfiac τ^όττίν ■«■je-ioc? Ignorant 
T^oTTJv edd. & dein Πί σ ι ιδ ov habent. 7 αίος edd. 8 «ττα^Λ- 
νίττχσΐϊ Ms. 9 T^pi^Tf-TOiKots edd, 10 Forf. «ti/TOSsv. 

— £« marinorum genere obfoniorum 

unum femper habcrrus , fed id confianter, falem. 

Ad hatc bibimus villum , acetum , per lovem , 

proprium ^enus potionis ; quale pracfentibus conduclt 

ad unum omnihus : ex acetabulo pro pociilo. 
Video vero etiam aceto mixtum garum : fcio autem , 
noftris diebus nonnullos e Ponticis feorfim per fe oxy- 
garum parare. 

a. Ad haec refpondens Zoilus , ait : Heus tu ! voca- 
bulum ΤΛ/.βρ^ν, de eo quod unerum & deiicatum eft, Ari- 
ftophanes pofuit ia Lemniis, ubi ait : 

Lemnus fubas alens ΤΛΚίρα,ί {^teneras^ & bonas, 
Item Pheracrates, in Crapatallis; 

TdKspk ( tenera ) yaceri cicera t νφζ'ιο. 351 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. ι. 

7Γ« Atticis. ^^^ ^ψααοίς , ούτως' 

Ή ι^ίψ και σικυην χαλκη^ίΛ , ηζ cIvyittv^ * 
ϊν ^i τοις Υίωογικοϊς' 

^ττί^ματα, τ kvSuKVOVTci (τινηττυος. — 
χαι ττάλιν' 

Kcipi^afA,ov , kj)jiivov τε ^ μίλα,ιχφυλλον τΐ (τίννίττυ, 
Κράτης S\ \ν τοις Πψ τνις 'Αττικής Αί^ως , 'Κακττο- 
φαί*»; τταρκΓτοί λιγοντΛ 

Κα< βλίτη σίναττυ , ^ και τλ ττροσωττ Λη^τττασι^ a 
κα^Λ (^ijfl-/ Σέλευκο? \ν τοις Πίρι Έλλψισ-(λου. Ίστι 
S' ο στίχος \l•, Ίτττηων y κλι ζχίΐ όντως' 

Κΰοβλνψξ. ναττυ. — 
Ου(ίίΐς S^ 'Αττικών οτίνα,ττυ ίφη. Εχιι ^i ίκα,τίρον λο- 

I etfHTrt edd. ut fupra, fic hic & deinde. 2 οίρινίγ ts edd» 

3 Rurfus σίνοίΐη edd. Et paulo poft iterum. 

Sinapi vero nominavit Nicander Colophonius in The- 
riacis, his verbis : 

Aut vero aeneam cucurbitulam , aut βηαρι. 
Et in Georgicis : 

Alordaxqui fcmen βηαρΊ. 
& rurfus : 

Nafiuruum , 6» nares laedens ntgris confpicuum foliis 

finapi. 

[ five : Naflurtiutny 6» arrhinum , & nip-'is foUis finapl. ] 
Crates vero , in opere De Attica Didtione, Ariftopha- 
nem citat dicentem : 

Kcti βλέ-ΤΓξ σίνΛτυ^ & frontem contraxit : 
ut refert Seleucus in libris oe Hellenismo. At duSus 
eft verfus ex Comici Equitibus, & fic habet: 

Nemo vero ex Atticls βηαργ ( aut finapl) dixit. Quam- 
quam neutrum caret ratione. Napy enim, quafi naphy , ρ. 3^7. L Ι Β Ε R IX. 353 

γον. ναττυ uiv yci^ > ()f.o\) vw^v ou ία-τζρηται φυτ-ζούς, 
ctOvig ycc^ , κΛί fxiK^ov > ωιττη^ και η ά,^υη. ΰΊνα,ττυ 
^t 5 ΟΤΙ (τίνίΤΛΐ τονς ώττΛς ϊν τή οΊ^α»?' ως καϊ το κ,ρομ,- 
uvov , ΟΤΙ τας κόρας julvoimv. ^ίναρχος οί ό κω(Λθύ^ιο- 
ΤΓΟίος ^ ίν Έκυβαις ίφη' 

ούτι το KCLKOV ουκ ί<ττ ίτι κοίκον. το -σ'υ- 
h „ γάτριόν rg '^ [Α,ον (πανατη^κίν όΐΛ της ζίνης.''- 
Άλούν rh κχι ο'ζους (χίίχντ,ται ο κάλος Άΰίο-τοΟανίΐς » 
h τοΙς τΓίρϊ 2ί£^ελcu τον τραγικού Μγων' 

Α. Κάι τΓ^ς \γω "Σ,^ηλου φάγοι^Λ αν ρτ,ιχατα ••> ^ 
Β. Έ.1ς οζος ϊιχβατττό^ζνος ^ vj λίυκονς άλας. 
'Ή-ΐΛίΊς μίν ούν οόι ταύτα , καλί άνύρωπί , ό?- τουντι συνίΐσ•ίυ7Γθοηα•αμυιν. cv ^' vjuiv αττοκοίνασ-^αι Si- Πίc^a^;.ύ■•. 

r \ \ ^ \ r~ , ; < i s rv. aeubior.io. 

καιος ii, τταρα τίΐ/ι 27rt του αγγίίου v\ τταρο'φις kh- 

l xauaJiTToioi eJd. ι τΚατον malebat Cafiub. ■^ ts deeil Bpit. 
4 ρ'ί<μΛ ed. Ven. & Baf. cum Ms. ρζί/.ά τι cd. Caf, 5 ίμβχ- 
"Πτόμίΐον cdd. 

(frtfpu) fonat id quod φΰσιν (id eft j hicnmcntum) noa 
habet. Ett enim «quk, & parvum : unde et'am aphyu 
nomen invenit. Sinapy vero (vel /Jnapi) nominatur, 
quoniam σίνετα: τονί ωταί {Leduoculos) olfaftii ; ςυβΗ!-• 
admodum & κρόμμυον {cepa) nomen ex eo habet,quo- 
niam eo admoto τα.ς κόρΛί μΰομίν. ( ocuhs claudimus. ) 
Xenarchus vero , comicus- poeta , kn Scythis ait : 

Hoc malum non amplius efl malum. [ five , non amplius 

efl ferendum.'\ Et filiola mea pcr hanc perigrinam ffivtva." 

rrt)Ksv. 
SjUs vero & aceti meminit elecans Ariftophanes , quo 
loco de Sthenelo tragico verba facit , ubi ait : 
A. Ec Sthcntii verba quo ραίΐο εξο devorarem ? 
Β. In ncetutn fi ΊηύηξίΓΐ$ aut candidiim fuUm. 

3. Nos igitur tibi quaerenti, praeciare vir, hasce co- 
pias fuppediravimus : runc aequum eit, ur tu nobis 
expromas. apud quem au6lorem vocabulum ίταρο-νΙ-ίί" 

Athn. VuLllL Ζ 354 ATHENAL•! DEIPNOSOPH. C. i. 

Tcti] ίτη fjLiv γαζ ο^γου Trapiu-Kivua-fjiivov ττοικιλου y 

Kcti iiSoug ' Tivog τοκυτου , ΤΙλύτωνα oi^a ίΙοηκότΛ iv c 

Έορταΐς ο'υτύύς' 

"ΟτΓούίν ίτοηο μαζΛ kcu ττίί^οψ/^β?. 

iv St ΕύρωπΫΐ ττά,λιν ΐίττι ττα^ΰ^Ι/^ιχατος Sik ττλίΐονίύν 

ίίρηκίν , iv cig ίττι κα< TctSi' 

Α. Τννη y.cthv^ovcr ϊσ-χίν. Β. Άργον fJLdv^avou. 

Α. Έγρηγορυίαι S' ΰτιν αϊ ττοίοο'^ί^ίς 

αύται μ,ονον αοιίττους ^ ττολυ χρ/ι/Λ ilg ηαονψ 

ψται λαβίίν. ^ ου ^ γάζ Tivig Trapctlarhg 

ucr α,ντιβολω σ•£ ; — d 

Kiiv τοίς <J" ihig SiiKTiv , ωα-ττίξ iwt ΤΓαρο'^ημ,ατος λε- 

ycuv των τταροΊ^/ί^ων. kv §ί Φαωνι,' 

Ύα ο άλλοτρί ΐιτύ' Όμοία ταΐς τταρο'^ίσΊ' 
βραχύ γαρ [(τε] ^ τίρ'^αντ ϊ'^ανάΛωται ταχύ. 

χ Imnio «Jovc, aut « Jo υ f. 2 Forf, κ^ίΤττον. 3 «τΛλλΛ/ΪΕΤν Ms. 
Nobis non liquet. 4 moZ corrigunt. j Vocuia ex conieft. adiefVa, 

de vafe pofitum legatur. Nam de obfonio parato varii 
generis, & de fcitamento quodam, novi Platonem fic 
dixiffe in fabula Feriis : 

Unde foret ma:^a & paropfides, \ 

In Europa vero rurfus de quodam obfonii genere plu- 
ribus verbis loquens , eodem vocabulo ufus eft ; ubi 
cum alia, tum haec dicit : 

A. Dormlt quidem uxor, B. InteWigo otlofam ejfe, 

A. -^t pervigiles funt paropfides 

hae folae ad voluptatem L•nge praeflantiores , 

pofitat ad fnmendum. B. Ubi vero funt paropfides ? 

per Deos u quaefo. 
Et fic etiam in fequentibus pergit de paropfidlbus loqut, 
tamquam de obfonio quodam. In Phaone vero ait: 

Rts alienae fimiles funt paropfidilus : 

pofiquam paululum te obkdarunt y trevi abfumtae funt. ρ. 3<57. L Ι Β Ε R IX. 355 

ΐΙάσ-Λΐς γυναι^ιν il•, ίνός γί του τροττου » 
'^ιωτΓύύντος ούν του Ονλτηανου' Άλλ' ίγω, OyjtTiv V. ο Λ€ίϋΐ/<(5)7ί , ίΐΤΓίΐν iiui ^ίΚΛίος , ττοΚΚα, η^η (Τίωττηο-ας Evem mo- 

■i-r ^ Λ, , y \ nitum dc 

e Ιίολλ.Οίς ό ανΤίλΖγίΐν f /,ίν — contradi- 

κατΛ τον ιίαριον ιίυψον J 

— 630f τΓίοι τταντος o^uoiCiug 
ορύως ^^ kvTiXiyuv , ουκ iri τουτ ίν ihi. * 
ΚΛί ττρος (Λίν τούτοις Λρκίΐ λόγος ίΐς ο ταλΛίος 
Σοι f^iv τα,υτΛ Sokowt ίττω, ^ k^oi Ss ταπί. 
Τους IpviTovg §' αν τις ττύσΐΛ τάχκττΛ λίγων ίύ > 
ο'ίτπζ KUI ρΛο-τ^ς iicri ^ί^Λσ-κ,Λλίας. 
^τγΊ του (ΓΚίύους ούν ίϊρί^κ,ίν , ώ φιλότης Μυρτ/λ6) 
f (^ττροηρτταίΓΛ γά^ σου τον λογον) 'Αντιφάνης, Βοιωτίω' ^ ^^ vafe. 

Ι μιν adiecimus ex Stob. α iBsXtt olim apud Athen. quod 
teneri fortaiTe debuerat. 5 sWiv ed. Caf. 4 Rettius , ut 
videtur, Bo<(»Tist apud Poll. 

Ariftophanes, Daedalo: 

CunElis mti^Uribus ex eddem 'ifigenil indole , 
ut paropfis y fic moechus paratus e/?. 
4. Tacenre veroUlpiano, Leonidas: Atego, inquir, 
pro meo iure verba Γαιη faolurus, cum iam diu adhuc 
iiluerim. Suntautem, ut Evenus ait Parius ί 

Sunt quibus is mos ejl, nullo ut discrimine contra 

diccre , non etlam dicerc rcBe velint. 
His e^o ccnfuerim vttus hoc dcbcre reponi : 
»> llla tibi placeant , dum magis ίβα mihi. 
nRem bene β dicas , pruderJes fieflere paucis 
» &β tibi : funt etenim du6}'il'is 'ingenii. « 
^. De vafe igirur, amiciiTime Myrtile, ( tibi enim 
praeripui fermonem ) ^ocabulo paropfis uius eft Anti- 
phanes, in Boeotio: {five, Boeotia;) 

Ζ 2 3 56 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 2. 

και ' Αλί'ζίς,'ίν 'lla-iovf 

'Ώ,ς iirk ^ τψ τράτηζαν αν^^ωπους Suo 
(^ίροντας ύίτω , ττοικίλων τταρο'^ί^ων 
itti(Tfxcv βρυουσ-αν , ουκ ίτ ίις \^ι βλίττων. ^ 

ΚΛί Ό τα ύς Μαγνητα avct^ipouivct ττοίΥ^τας^ ev Δ;ο- 

νυσ-ω ττοωτω 

1\αί ταύτα μ,ίν μοι των κακών τταοο-^ί^ίς. 
Utpolli cle'A%aiCff J'' λ'ί^ωνί Έατνρίκ,ωί ; 

& cibo deii- Κίκίρματίίτβω Ο άλλα fjtoi τταρο'^Ιούύν 

catiore. / / \ \ . > 

κατί^^οα και κνκτσ-ηρα ■ 7Γαραφλογισ'(χ,ατα. 
2.0')ταοΥις 6 h κω^χικος, \Λαραλυτρου(Α,ίνω' 
ΐίαρο'^ις ύναι OaivcfA,ai τω Κρωβυλω^' 
τούτον f /,ασαται , τταρακατίο-ύίίΐ J*' g^we. 

1 ■παρο-Ι'^^ Pollux. 7. Perperam 'ίΐζ St τλν ed. Caf. Ώ$ lof 
ed. Ven. & Baf. 3 fiKi-rov Ms. 4 xvianfik edd. 

Poflquam ad cotnam ( te ) ilL• vocavit , adponitin parcr• 
pfide. 
Et Alexis , in Hefione : 

Ut vidit homines duo , menfam 

intro geflantes , variarum paropfidum 

adparatu onujlam , non amplius me refpiciens. 
Et qui fobularum auftor eft, quae Magneti adfcribun- 
tur, in Baccho priore: 

Et hae quidem mihi malorum paropfides, 
Achaeus vero, in Aethone Satyrico: 

MwMtatlm vero conad(in.tur ml/ii alia paropfidum 

dixa , & riidurem txhalantla ajfa aut frixa. 
Sotades vero corr.icus, in Paralytrumeno: {five , Per- 
peram redemto. ) 

Paropfis cjfe ego vuieor Crohylo : 

hunc manducaty me vero fimul vdut obfonium devorat. ρ. 368. L Ι Β Ε R IX. 357 

'A|M,Cp<iScAfi«;? ci' ikpyjTcti το τταοα τω ^Ιιίνοφωντί \ν ττ^ω- 
τω ΥΙαίϋίίας. φη<η γαο ό Οι^αο-οΟος' „ ΥΙροΰ-ηγίν * 
αύτω ττΛΟύ'^ί^Λς ααι τταντοοαττΛ 'ίμβύμ>^Λοίτα, ΚΛί 
βιώματα. " ^ xeti τταρα τω τον ^ίίρωνα. ^i ^ ττί- 
b TTOirjKOTi rsv ζΐς Φί^ίκοατψ ctvA^ipofXivov , ίττι yjrhiTf^ut'' 
τος ν\ 7rctpo'i^ig κατΛΐ' και ονχ, ως Ai^vf^cg ϊν τω Uiot 
ΥΙοίΰίφβορυίας Αί'^ιως, ίττιτου kyyiiov. φψι yuo 
Ν>? τον Δ<", ωιτπίο αΐ 7ΓΛρο'<^ί^ς 
τψ Λίτιαν ιχουτ αττο των '/ιουίΤ/Α,ατων > 
ους * ό Καλίτας u^ioi '^ του [XYjuivog, 
'Νικοφων, ^αρησ-ιν' 

Αλλος ΐλαχατύω ττίοι ί^'ρας τταροΊ^Ί^ι. ^ 
^Α.ρισ•τοφαν'ής , ύ^Λί^αλω 
C ΐΙάσ-Λίς γυΐ'Λί^ιν ί'ζ kvog ye του τρόπου , 
ωστηο ττα,ρο'^/^ς , [Λοιχος 'ατκ,ίυασ-ιχζνος. 

1 Ι'φίΐ h. Ι. inferunt edd. ι κα» βρνμ. defunt ed. Caf. 5 ^^ ^^~ 
eft ed. Baf. & Caf. 4 ους ό χ,ΛΚίς sutsc ΆζίοΊ corr. Caf. αυτοος 
β χαλίβ-αί ά'ξιος Adam. 5 τταρο-^ίυοζ interpretatus eft Dalec. 

Ambigue vero diflum eft illud apud Xenophontem pri- 
mo libro Inftitutionis Cyri. Dicit enim philofophus : 
«Adponebat ei offercbatque paropfides & varia em- 
bammata cibosque. « Sed & apud auitorem Chironis, 
quem Pherecratem effe perhibent, paropfis dicitur de 
condimento aut cibo delicatiore :, & non de vafe, ut 
vult Didymus in libro oe Corrupta Leftione. Dicit enim : 

Pcr lovem , ficut ■paropfides 

ob condhnenta vd laudantur vel damnantur , 

fic hos Cdttas [ fi ve , is qui eos vocavit ] nihili aefllmat» 
Nicophon , in Sirenibus: 

Alius pngnet de fede cum paropfide. 
Ariftophanes, Oaedalo : 

Cunclis muiunbus (x e.idem 'ingenli Indole, 

ut paropfis , fic moechus paratus ίβ, 

Z3 3^8 ΛΤΗΕΝΑΕΙ DEiPNOSOPH. C. 2. 

Τίλάτων, 'ΈορταΊς' 

'Οπο6ίν ίΟΌΐτο [Λοίζα κΛί τταοοψί^ίς. 
TTipi βολβών ο αρτυσ-ίως και σκίναιτίας τον λόγον 
TTOiCiTcti. ϋ< ο Άττίκο/, ώ zivpotTTiKi- ΟνλπίΛνί, kcu 
ίμβα([Χ[λΛ λίγουσ-ιν. ώς(Ε)ί07Γομ,7Γος, ίνΕίρψΐΐ' ,,'Ο fxiv 
ycLf^ α,ρτος η^υ το Si (^ίνακίζίΐν^ Trpotrov 
^Ι^βα(/,Ιλα, τοις ά,ρτοις, Trovrjpov γίνίτΛί. " Α 

^ ^• Κα< κύϋληνΛ §i λίγουσ-ι, Kcci κωλ-ην. Έυπο- 

Κίΐ)λ^ν,& Χις, Αϋτΰλυκω' 

Perna.pe- Ζκίλη oi ΚΛΙ κούλψίς ίυθυ τον ^οφου. 
^^'^' Έ^υριττί^ης, 'Σ,κίίρωνι' 

ου^ί κκλψίς ηβρων. ^ 
ΑτΓΟ Qi του κ,ωλίΛ crvvyiOTjixivsv ΐιττιν , ως (ΤυκίΛ (τυκη » 
Xicniot λίοντη , χωλία. αωλ'ή. Άριττοφανής > Πλου- 
τω ^ίυτίρω' 

OifA.01 §i Κύϋλίΐς, ην ϊγω κοίτηιτύίον. 
1 fiBcv edd. 2 vfx /ιϊϊ vulgo. 

Plato, in Feriis: 

Unde foret ma^a & paropfides : 
loquitLir autem de condiendis parandisque bulbls. At- 
tici vero , oSyr-Attice Ulpiane, QU^m embamma άλ- 
cunt. Sic Theopompus, in Pace: 

Panis quidcm fuavis : fed , pani pro emhammate 

fannas aut impojluras addire , pravum efl. 
6. Pernam aurem vel petafonem & κωΜνα, dicunt^ & 
χολην. Eupolis, in Autolyco : 

Crura & ptrnae ( naK^vsi ) fldum α forbhione. 
Euripifles , Scirone : 

Ncc hinnulorum pcrnae. ( y.eohrivef. ) 
Eft autcin vocabulum κωλιί ex κωκία, contra£tum , ut 
cvKY\ ex συκία^ λεοντή ex λεοντέα. Ariftophanes, in Plu- 
to pofteriore : 

■Heu pernam, (ΟΪ//01 TMf Kah^s^ quam comtdi. ρ. 3<58• L Ι Β Ε R IX. 359 

JCCU \ν ^αίταλίυ<Γΐν' 
e Κλ< §ίλφΛκίων απαλών κωλαΐί ' 

ycat χναυ^ατια τττι^οίντα. 
ίν ^ί ΤΙίλα^αίς 

Κίφαλας τ αρνων , κ,ωλας ψφων» 
ΐΐλατύύν, Τρυ'ψίν' 

Ίχβυς, κωλας, φυσ-κας, 
'Afjtii'<^iag , Κοννω' 

— ί^ί^οται. /Λαλκτύ' 'αρούίτυνα 
χωλή, TQ ττλίυ^ον, ημ.ικοαΐζ αριιττίρα» 
ί^ίνοφων 3 Κυνί^γίτικω' , , κωλψ σάρκωση , λαγόνας 
νγράς/^ και ^ίνοφάνης cJ^' ό Κωλοφωνιος ιν τοις Έλ6- 
γίίοις Οησ-ίν' 

Tlsf^il/ag γαο κωλψ ίριφου, τκίλος νιραο * ττΊον 
f ταυραυ λαριν^ , τί^χιον avr^pi λαχίιν , 

του κλίος 'Ελλάδα ττασαν αφίζζταΐί ου^' αττολη^ίί 

1 Reftius fcribctur χουλΛ» , & deinde χαΚχς. ί μολ edd. 
& in Convivatoribus: 

Et porcdlorum tenerorum pernae ^ (κωλ^ί,) 
& alatae cupediat, 
Idem, in Ciconiis : 

A^norumque capita, & hoedorum pernas^ / 

Plato, in Vuituribus : 

Pifces , pernas , lucanicas, 
Ameipfias, Conno: 

Saurdotibus de viSlima maxlme datur perna , 
& latus , 6* dimldiati pars finijlra caphis. 
Xenophon , oe Venatione : Pernam ( κωλϋν ) camofam , 
Uia moUia. Atqvie etiam Xenophanes Colophonius in Ele- 
gis ait : 

Mijfci pernd hoedlnd , crus reporlafli pinguc 

tauri fdginati , munus honorificum viro , 
cuius gloria totam pervadet Graeaam , nec dc/inet umquam 

Z4 36ο ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. ι. 

ίς τ ctv Λΰΐ^Λύύν ν γίνος 'Έ,λλα^ικον. " 
^^^• ΈΙ^? ^i τούτων πολλών kcu τταντο^αττωί/ ϊτηΦί- 

^ y ■ < ^. , ' Λ "■- ^ "•/' \ 

CiDi vani. poUSVOuV , '/If^tli iTTKTVlfXAVOVU.iljCt ΤΛ μνν\\Μ\ς Λζία, ΚΛΙ 

yoLo ορνίύων ττλι^ύος ψ ά,ύ , κΛι χηνών' ίτι Si των 

Pipiones. νίΰο-ΰ-ων οοΜίΒων , ους τηττους τινΐς καλουσι, koli χοι- 

ρων, Kcti των ττίρκττΓου^αστων ΦαοΊΛνικων οονίύων. Πε- a 

ρι λάχανων ουν ττροτίρον tKuefjtivog ero4 , κοοι τηρι των 

άλλων y,irct ταυτΛ §ινιγη<το(ΛΛΐ. 

ν"ΐ• ΓοΓΓΤΛι'δΕΣ. Ύα.ύτΆς Άτηλλας y ^ h τω 

Olera. ΠΕ|3ί των ^ kv Τ\ίλοποννΥι(τω Υίόλίων , ϋττο Κακι^αι- 

να^πΓ"*" (ιονίων γασ-τίρας ^ φτ,σι -κΑλιατ^αι. Ι'^ίζαν^^ρος S' 

nera. ο ΚολοΦύύΐίος iv Tuig Τλωΰ-ταίς , TTcipct ^οίωτόις yct~ 

στρας ονομ,αζίσ^αί τας κραμ^βας' τας L• γογγυλί- 

§α,ς, ζίκίλτί^ας. "^ 'Κμν,ρίΛς fJi και ΎιμΛχί^ας^ τας 

κολοκυντας ζακίλτί^ας καλίκτ^αι. ^τηυσ-ιππος ο ' ϊν 

ϊ ΈλλαιΓιχϊν ed. Caf. ^. 5• 1 /rrTctf viilgo. 3 Άτίλλ^ί vuigo. 
'AfrcXXiTc corr. Cafaub. 4 iv τω /j.ipst ύκ\ iv Πίλ. ms. Α. 
5 yaKTTfa/af Hefych. 6 RurTus γαστί^^ς edd. γΛατία.ς ms. A. 
7 ζαχίλτ. etiam h. 1. ms. Ep. 

tantispcr dum fupererit Graecomm genus carminum. 

7. Deinde multi illati funtcibi & multifarii: quorum 
nos notabimus hos qui funt memoratu digniores. Ade- 
rat enim femper gallinarum magna copia & anferum ; 
praetereaque pullorum gallinaceorum, c^wos, pipiones noW' 
nulii vocant; tum vero & porcinae, & defideratiiri- 
marum avium phafianarum. Foftquam igitur de 0/m- 
lus nh\ expofuero, deinde etiam de aliis diiicram. 

8. Rapae. Has Apellp.s , in libro ne Peloponnefi Ci- 
vitatibus, a Lacedaemoniis ait y^inspitf ( quafi ventres 
dicas) nominari. Nicander vero Colophonius in Glof- 
fis , apud Boeotos ■j/eio-Tp^f (tenrrei) tradit braiTicas ad- 
pellari ; rnpas yero, ^^eceliidas. (five, :(acelndas.) Ame- 
rias vero δί. Timachidas, cucurbitas zmnt laceltidas no- ρ. 369. L Ι Β Ε R IX. 361 

hSivTi^cu Όμοιων' ,,Ti:6^^W> Φ^,'^^ι^ γογγυλίς, pai- 
<Pff , cLvaomov , όμοια. " τψ ^ί '^ά,φυν Τλαυκος, ίν τω 
Ό'^αρτυτικω , Λλ του ττ '^ίλως καλίΊ ραττυν. τούτοις 
^' ov^iv αλλο iCTTiv ομοιον, ύ μ^η η 7vv ττροσ-αγορΐυΟ' 
μίνη βουνίΛς. &ίοφΰα,σ•τος Si βουνια^α μζν ουκ ονο' 
μάζίΐ , ciooivci Si KuXii τίνα γογγυλίοΛ , και Ίτως 
αυτΐΐ ίο-τιν ή βουνιάς. 'Νίκανοΰος S' h τοις ΤίοοργικοΊς 
τγίς βουνίΛ^ος μν^μονιυιι' 

Τογγυλί'^ας (ττηίροις Si κ,υλιν^ρούτ^ς έ^' 'αλωος> •■ 
C οφξ ccv 'iacLi ττλαβύνίΐσ-ι ^ χαμηλότίραι Β-αλίύού' 
. er;^ 
βουνιας , f αλλ' ιίσ-ω ραφάνοις ii(TOu λα^αρωκο) 5 
γογγυλί<^ίς. ^ ^ισΰτη yct^ 'ί^' εκ ^ ραφανοιο yivi' 

θ-λί;, 
μΛ\ίρν\ τι , (Γτιφρ'ή τί , φαίίνζται \ν ητρα^ιψι. 

Ι •π\αηίν:,ισι edd. α Nefcio an hic Interpungenda oratio. 

3 Corriiptum verfum non licuit interpretari. 4 Alibi ycy- 
γυΧίδος J σ-τη &C. 7 ya/) ραφάνο/ ed. Ven. & Baf. γύρ τ 

ί'κ ρΛφ. ed. Cafaub. yup J' sx pa<p. Ms. 6 τρχσι'^σι h. 1. Ms. 
& editt. vett. 

minari. Speufippus vero, fecundo Similium: »SimiHa 
funt , ait , radicula , rapa , raphys , anarrhinum. « Raphyn 
vero Glaucub , in Arte Coquinaria , per ρ literam rapyn 
nominat. His vero nihil fimiliiis quam ea quam huniada. 
{napiim) vocamus. Theophrailus quidem bumadem non 
noininat; fed masculam aliquam vocat rapam, quae for- 
taffe bunias fuerit. Nicander vero in Georgicis n:entio- 
nem facit buniadis: 

Rapas vero feras in area cylindro complanata , 
ut in orbem patentes humiliores progermintnt 

bunias -{* 

rapae. Duplex enim , ecce, ex raphano pro^enies , 
oblonga , & in rotundum compaBa , confpichur in areolis. 361 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 2. 

Top<nv όντως' 

' KyjCiiriUKcua-i γογγνλί(ην Όμ,ΟίΛ ιτάνυ. 

oiv και θ^ίίλυ. ^ yi\/i<rucii <Τ α,ιχ'^ω έκ tci; αύτου 

ffTnofjLcLTog. Τ].θ(Τίΐ^ωνίος ο ' ό άττο τ;;? Χτολ? , ίν τ^ 

%Ικο(ττ^ ίβ^όι^νι των Ίσ-τοριων, ττιρί τψ Ααλματίαν , ^ d 

(pjjci, y/7i'eo"i^{ γογγυλίόας Λκηττίντους > κα* αγρίους 

σταΟυλίνους. Δ/ρ<λθ5(^' ό Σ/^ν^οί Ιατρός' ,,Ή yoy- 

yfAi? > Cjjo"/ , λίτΓτυηικη έστί , κίίί Spi^ilot , καί siuir- 

7Γ67ΓΤί§•> £Τί Si ττνίυματικίί. κ,ρίίττων L• η βουνιας aah- 

<ΓΤ>;κε* γλνχ.υτίρΛ yct^ ίττί, Kott τητττί'ΛΟύτίρα t ιιτρίς 

τω iv(rTcy.axcg uvcti και τροΟί}χος. η §ί οτττωΐλίνη, 

Cw » ycyyvXtg μάλλον ΤΓίττίΤΛΐ , ^ τηριττοτίρον Si 

λίΤΓτύνα." Ύαυτ'ής ^ny/AO^euei Έ,ίιβουλος, ϊν Ά^κυ- 

λίωνι , ^ ούτως' 

Ι 'ίΐζ Κ>)φ. Ms. Τ- ctpfivct και !j~Xu ed. Ven. &Baf. etppfvat χαϊ 
&)iXf<ssv ed. Caf. cum ms.Ep. 3 ■fff,;/ τ!ιν άλ^ΜΛτίΛν editt• 
vett. cum Ms. 4 'ni-nma.i edd. 5 'Ayxuxavi edd. 

Cephifiacarum raparum meminit Crates in Oratoribus, 
his verbis : 

Cephlfiacis rapis admodum βιηΙΓυ. 
Theophraftus vero raparum duo eife genera ait, mascu- 
linum & foemininum : nafci autem ambo ex eodem fe- 
mine. Pofidonius vero Stoicus feptimo & vicefimo Ubro 
Hiftoriarum fcribit, circa Dalmatiam [an , in ora mari- 
tima?] rapas nafci finecultura, & fylveftres paftinacas. 
Diphilus mediciis fcribit: «Rapa attenuandi vim habet, 
acris eil , & concoftu difficilis: praeterea flatus gignit. 
Melior vero bunias: quippe dulcior & concoolu faciUor , 
adhaec ventriculo commoda , & iatis nutriens. AiTa vero 
rapa, ait, facilius etiam concoquitur, & valentius atte- 
nuat.« Huius Eubulus meminit in Ancylione , ubi ait : ρ. 3^9• L Ι Β Ε R Ι Χ. 3^3 

Ααλω Τίτολίμ,Λίω , γογγυλύ^ς οτττων * TOfxovg. 
,,Ή Si τΑριχίυο(Λίννι γογγυλ)ς , λζπτυντ ικ,ωτίοΛ ί<τη 
της ίψύης, κΛί (Α.ύλισ"τα jj Λλ νάττυος ym^ivrf " ως 

Κρα'μβΗ. Ev^yjfiog Ό ' ΜψΛίος t \ν τω nept Actyavuv , κρα.μβ'/ις Θνΐ(τ)ν ώαι γίνη roict , της τί BraiTica, vel 

/ , ,η \ ' \ Crambs. 

χ,Λλον/χίΐΥΐς Λλμυοιαος , και λίΐοΦυλλου , ΚΛί (Πλι- 

νουιτίης' τίϊ S' yjSovT^ πρωτην κίκρίο^αι τψ ctXy.v^iOd. 

ίφυίται S' ίν Έΰίτΰία,, και Κυ^ι;^ , και Γοοω, ίτί di 

'Κνί^ , και Έφίο-ω' η h λίΐόφυλλσς kva τταταν 

φνΐ<η χύοαν γίγηται. η ^ί (ηλινονιτία τψ ονο[Α.ασ•ίαν 

ΐχίΐ fJia τψ ουλοτητα' ίμ,φίρ'/ις ya^ itrn σ•ίλί\>ω , και 

κατά τψ αλΚψ ττΰκνωσ-ιν. Θίόφ^αιττος ^t ούτως γοα~ 

φίΐ' „ Ύίίς Si '^αφάνου (λίγω ^ Si τψ κ^ά^βψ^ 7\ (Λίν 

1 Ιτίτΐής ms. Ερ. 2 Reflius fuerit Ktyti. 

AJfandarn hancce rapam fco. 
& Alixis, in Theophoreto : (i. e. Fanatico:) 

Locjuor cum Ptolemaeo , rapae fegmenta ajfans, 
Sale vero condita rapa maiorem attenuandi vim habet 
quam co£la, maxime vero illa quae cum finapi condi- 
tur : ut ait Diphilus. 

9. Brassica. Eudemus Athenienfis , in libro oe Ole- 
ribus, braflicae tria genera elFe tradit, unum halmyri- 
dis, {five , marinae,) alterum glabrifoliae , terrium leli- 
rufiae : faporis autem fuavitate primam omnium cen- 
feri halmyridem. Nafcitur autem haec Eretriae, & Cy- 
mae, & in Rhodo; item Cnidi, & Ephefi ; glabrifolia 
vero ubique locorum nafcitur. Selmufia autem nomen 
habet acrifpis foliis : eft enim rimius felino, (/. e. apio,) 
cum crifpitudine foliorum , tum & rellqua fpiiTitudine, 
Theophrailus vero iiC fcribit : » Braflicae ( hanc enim 3^4 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DETPNOSOPH. C 2. 

io-Tiv ουλόΟυλλος » [ή ^t λίΐο^νλλΰς,~\ * η ^t Aypiu/* 
Αίφιλος Si Ό Έ,ίφ^ιος Cw^' >>Κρα//.,β>? ^i καλλίσ-τη 
yivixeti και γλυκ,ίια ϊν Κυ^>)* ϊν ^t Άλί^αν^ΰίΐΛ πι- 
κρά., το ^' \κ ^VciScv OifofA-ivcv aTTijtfjLcc ίΐς Άλί'^άν- 
Smav , ίτη ϊνιαυτον γλυκίίχν ττοίύ τψ κ,ραΐΑ,βψ, μ,ί^' 
ον χρόνον TTctXtv ίττιχούρίαζίΐ. N/^ctkJpci S' ϊν Τίωρ- 
γικοίς' 

Αίίγ] /Jtiv KDctfx^Yi y οτί §' Λγριας \μ.7Γΐ7Γτου(ΓΛ y 
(Γ7ηιρο(/,ίνη ΤΓολυ'φυλλος ίΐΥιβηα-ί ^ ττοΛο-ίΤιΟ-ιν 
yj οΰλ^ι , και τυριος ο ^ ^αμητις ^ τητάλοισ-ιν t 
vj ^ ίπι(^οινι<Γσου(τα και αυχ^νιρ\^σιν of/.oici 
βατραχίη "^ }LvfjLv\ η κακοχοοοςί « f^iv ίοικί 
τηλμασ-ιν , oiV; τη^ιλα τταλί/Λβολα κασ-σ-υοιχην' 
ry fjLavTiV λαχανοκτι τταλαιογονοι ίνίπουοην. 
"^Υ'ή τΓοτί L• Ό "Νίκαν^^ιος [λ α ν τι ν κίκλνικί την κραμ^ 

Ι Defunt ifta vulgo. 2 /•;)ι,?«ο•λ/ vulgo. 3 ^^f'*^>'i corrigit 
Villebr. 4 ^Λμνίτι^ς edd. 5 « x«< ί-τιψοίν, Ms. 6 ά,λμυμσιι 
legebat Dalec. 7 βατραχίΛ τ; edd. 

intelligo, quem pi<f>sivov dico) alia eft crifpifolia , alia 
lylveftris. « Diphilus vero Siphnius ait : »Brairica opti- 
ma & dulcis Cymae nafcitur : Alexandriae vero ama- 
ra. Quod vero ex Rhodo Alexandriam adfertur femen , 
unum in annum duicem generat brafficam ; fed eadem 
deinde rurfus pro foli natura amarefcit. Nicander vero 
in Georgicis : 

Glahra brajjlca , fubinde fylveflrh occurrit. 

Sata multifolia pubefcit in areis hortoTum , 

crifpaf frucicofa foiiis 

ant purpurafans & fqualidis [ ? ] fimills 

ranarum colore ^ & cyme decolor , quae fimUis efl 

foleis quibus reficiunt calceos vetuflaU detritos ; 

quam vocant prifci μίντιν (^valem) inter olera. 
"Videndum vero an μίντη (id eft, vatem) braflicam ad- ρ. 370. L Ι Β Ε R IX. 3<^5 

βην , kfav Λυσαν. Ιττιι και ττα^' ΊτΓττωνακτι εν τοΊς 
b Ίάμβας ΐζττί τι λίγομζνον τοιούτον. 

Ό cJ" ί'ζολκτβύύν , ίΚίτίυζ τψ κραμβην 
τψ ίΤΓτύφυλλον , »1 ' Β'υίσκί Υίανι^ωρη 
0Λργηλίοισ•ιν ίγχυτον ^ ττρο φάρμακου. 

Κα< Άνύνίος ^ί φησΊ' luramen- 

Λί <Γ8 ΤΓΟλλον ^ ΛνϋρωΤΤων brajjicam. 

\γω φίλίύύ μα,λιστΛ , vcti μοί τψ κραμβψ. 
ΚΛί Ύηλ€κλίί^*ις, ΥΙρντανίτι ,, νΛΐ μα τας κ,ρά,μβας " 
iCp^. και Έττίχαρμος , ev Τα και (^αΚάσσ-α •,•, ναι 
μ.α ταν κράμ,βαν." Έ^υττολις^ Βαπταις' ,,ναι ματψ 
κράμβψ. " Έ^όκίΐ §i Λωνικος uvat ό όρκος, και ου 
C τταρα^ΰ^ον , ΰ κατά τ^ς κραμ.βης τινζς ωμνυον' οποτί 
και 'Ζ,ψων ο ]^.ιττιιυς , ο της Ζ^τοας κτίστούξ , μιμ.ου- 
μινος τον κατά της κυνος ορκον Σωκράτους , και αυτός 

* 

1 « edd. & dein ΠΛνίάρΐιΐ ed. Raf. & Cafaiib. 2 Γα^7«λ(:ίί;ν 

ί'γχυΚοΜ edd. 3 ττοΚλΖν edd. & omittunt Κλ/. 

pellaverit Nicander, quae facra eiTet. Nam etiam apud 
Hipponaclem , in lambis, legitur aliquid tale. 

IIU vero dapfus, fupplcx adoravlt brajjicam 

fepufoliam ; cui facrificavU Pandora 

Thargeliu libum , priusquam patriae fe dcvoventi 
Ananius vero ait : 

— Et te multo ommum hominum 

dWigo maxime , vu) μοί T*if κρά.μ[ίαν y pef Brajfflcam! 
Et Teleclides, in Prytanibus, ναι μα. ίλϊ κράμβαί , per 
Brafftcas ! dixit. Et Epicharmus, in Terra & Mari, ν<ύ 
μα. ταν κράμ.βα,ν. Eupplis, in Bapti.s, (Le. Tinftoribus: ) 
va.) μοι. 7»ν κράμβην. Videtur autem lonicum efle iura- 
mentum. Nec vero mirum admoclum accidere nobis de- 
tet , per Brjjficam iuraiTe nonnullos ; quandoquidem & 
Zeno Cittieus, Stoae conditor, Socratis iuramentum 366 ΑΤΜΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C ι; 

Ηη. ι 

χ. 'A^'/ivy,<ri §ί κα,ι τοις τίτοκυίΛΐς κραι^βη ττΛμ- 

Po^rarum (πανύξίτο , ως ΤΙ ctvTiC:apf/,aKov ίΐς τ(>οφψ. ' Ε^ίττ- 

teibmonia ^^- y^'^^ ^ \y ΥψυΟνη , Οπι^ίν' 
de Drailica. ' ' ',, ^ 

— ΕτηΐΤΛ ΤΓύύζ'^ 

ου ίττεφαΐΌζ• ου^' ύς ίσ-χι 7rpo(rh των S -υοων» 
cv Knla-tra χ,ρουίΐ jtivog ύτηροχας ά,κρας, 

Amphidro- ΆμΟί^(>ομίων όντων ; ϊν οϊς νομ.ίζίτΛί 

niaAthenis. > ~ ~ V," ' . ' ^ 

ο-πτα,ν τι τυρού Λ.ζρρονητηου το^Α,ουζ) 5 

εψ2'ΐ' 7"' ίλαίω ραφανον yjyActicrpiiVfjv, * 

"prviyiiv τί τταγ^ίων αρνίων ^ στγβυνια , 

τίλλίΐν τβ φάττΰίς Kcii κίχλας ομού (Γττίνοις , 

KCivri Ti χναυαν τίυύίιην σ'ήττί^ίΛ , 

ΤΓίλίίν τ6 ^ ΤΓολλας ττλίκτα,νας ίτηοΊ-ρο^ως , ^ ίο 

> Ι Ποσιΐ$άνιος coni. Cafaub. ϊ ιιγχΛ\ισμίνιιν vulgo h. 1. 3 ^fvet^o 

edd. cum ms. Ep. dfviSv ms. ^. 4 Alibi apud Noftrum , -nt-^ 
Χουν τι. V ί-τηστοίφίΐς ibid. 

ν ^ ι r 

per Canem imitans , Capparim iurare confueverat; ut tra- 

dit Empodus in Memorabilibus. 

10. Athenis vero etiam puerperisbraffica parabatur, 

t3tnquam remedium nutriendi vim babens. Ephippus 

quidem in Geryone fcribit : 

— Deinde , quid hoc ? 
m ulla quidem corona efl pro forihus , 
nullus vifllm.irum mdor fiimmas ferit nares , 
cum fint Amphidromia ? qulbus moris e/Z 
affare cafei Cherfonnefii Jrufium , 
& ellxare oleo fplcndenUm hrajjicdmy 
fub tefluque fuffOcan agnorum pinguium pe&ora , 
& columbas deplumare , turdosque cum fringiilis , 
fimulqut cum loliginibus fepiolas vorare , 
& gnaviter implere ventrtm polyporum cirris , ρ. 370• L Ι Β Ε R Ι Χ. 3^7 

ττίνίΐν TS ΤΓολλΛς κύλικας ίυζωξιίσ-τί^Λς. 
^ΚντίφΆνης §\ ίν ΐίαρασ-ίτω , ως ίύτίλονς βρω^ίΛτος , 
e της κ^ά^Α,βνις ^ifMYirai , ίν τούτοις' 

— Οϊα §' ίίττιν, οισ-ύα [<ru] * 

yvvcti, ^ (TKOfioau, τυ^ος, ττλακουντίς, ττοά,γμΛτΑ ^ 
Ιλίυύίρι'' ου "' τα^ιχος , οΰ^' ^SvTfjLUiTiv 
iipviici κΛτατηττληΰ-^Α,ίν', ovSi ^ S^ΰυfJLfA,ctτις 
TiTupctyfjLivvi , και Χοττά^ς αν^ωττων (^βοραί. 
Κλι μην ραφύνους γ ν^όυσι λιττΛρας , ώ &ίοι , 
Ιτνος θ"' eifji αυτοις ττίοΊνον. — 
Αίφιλος S\ ϊν Άττληΰ-τω' 

ϋκίΐ φίρψΛν αντοματΛ "^ πάντα ταγα^ά' 
f ράφανος λιτταρα, (ττΓλαγχνί^ια ττολλα, σαρκία ^ 
α/τταλωτατ . ου^ίν [χα Αία το7ς ϊα,οίς . . . ^ 

1 Deeft <χυ Ms. & ed. Ven. & Baf. τ. τοΊς inferit Ms. 3 ■π^μ- 
μΛΎο. corr. Cafaub. cum recentioribus msstis. 4 ίλίυ^ίρίον 
τύριχος vulgo. y ΧΛτα^ι-πΚασμί-,ου Js vulgo. 6 ^aCy.. Ms. 
& editt. vett. 7 Ηχκ φίρ:μ;ν oLino μιΤΛ edd. S σΆρν,ίύΐΛ 

Vulgo. 9 Forf. owJsva, μΛ Δία, TsTffi ToTf ίμοΐί. 

caUcesque multos meracwns bibere. 
Antiphanes vero, in Parafito, brafficae ut vilis cibi 
meminit , ubi ait : 

— Quulia vero fint haec t ηοβϊ tu , 
uxor : allia , caftus , pLcentae , res 

libero dignae : non falfamentum , non condimentis 
replcta agnlna , neque intntum ex variis rebus 
confufum , aut patinae hominum pernicies. 
ΡοτΓύ & brajjlcas udqut eiixant unilas , proh Dii ! 
pultemque infupcr ex pifis. 
Diphilus vero , in Infatiabili : 

Adfcruntur nohis fponte bona omnia : 
brjjjlca unila , vifcerula multa j carunculat 
unerrimae. Nullac , pcr lovcmt hlfce meU 36S' ΛΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 2. 
KCX4 τοις ' CfA,cia ^ραγματ, ^ ου^ί ταίς [ iLtoCiq ] ' 

^Αλκαίος, ΥΙαλΛίστροο' 

' WSyj ^' '<!'φδ χυτραν ραφανων. 
ΤΙΰλυζί;λος S' \ν lS\oυσ■ωv γοναϊς, κρΆ(Α,βας αΐτας ονΟ' 
(χαζων , φγισ-ίν' 

'Ύ'^ίΤΓίτΛλοί τί κραμ,βαι συχναί. 
^^• Χετ'ΤΑΑ. Τούτων, φηοΊν ο Qgo^pota-Tog, ίυ- 

Bctae. χνλοτίρον ίΐναι το λίυκον του {xiKuvog , και 6?'.ιγο- a 
στηρ^Α,ότίρον , ΚΛί καλίΐσ-βαι ζίικίλίκόν. η Ss σίυτ?\ις 
inpov , φ'/Ί<τι, του τΐυτλου icrri. iio και Αίφιλος ο 
Ηύύ/ί/,ω^ιοτΓΰίος , "^ ϊν llpui ^pafxari , ϊττιτψ^. τι\ιι , ως 
ν,α',ίως λίγοηι > και τα τίυτλα τίυτλί^ας ^ καλούν- 
τι. ' Έ,υ^'ήΐΛος J' iv τω Πίρι Ααχαΐ'ων ,,τία-ίταρα ys- 
νη <φνΐ(Γΐν ίΐναι τίντλων' στταττζν , "^ καυλωτον , λίυ- 

1 χΛυτ-Λς vel x^uiTTcTf coni. Villebr. An βχίτοις} ι τΛμ챕^ 
ed. Caf. 3 Deeft SjMaTc vulgo. 4 X£ryt<ai<ris-o/of edd. 'y τ^υτΛί^Λζ 
mssti cum ed. Ven. &Baf. 6 χαΧο^ν vulgo. 7 τγλιγτοιι edd. 

[ iluis ] fimiks res funt , ne^we miii 

tufis olivis. 
Alcaeus, Palaeftra: 

Jam coxlt ollam brajjlcarum. 
Polyzelus vero , in Mufarum generationibus , cramhas 
nominarxS, fic ait: 

Ahis folds frcquentibusque crambae. 
II. Eetae. ( Graece <rsvTha., vel TtZrha..^ »Ex his, 
Theophraftus ait , melioris fucci effe albam quam ni- 
gram, paucioraque femina habere, & Siculam vocari. 
SeutUs vero, inquir, aliud eft atque teutlon.u Quare 
etiam Diphilus comicus poeta , in fabula Heroe, repre- 
hendit quemdam ut prave loquentem , cum teutUdas no- 
minaret , quae teutla (betas) dicere debebat. Eudemus 
vero, in libro De Oleribus υ quatuor genera ait efle 
betarum , vuliilem , in caulem ereitam , albam , vul- ρ. 37». L Ι Β Ε R IX. 3% 

κον , τΓΆνογιμον" τόυτο ^' ilvcn τυι χ^οα, φαιον.'*^ Δΐ'ν<- 
?\ος S' ο "Ίΐίφνιος ^,το (Τίντλίον, φγιτίν, ίύχυλοτίοον ii- 
vcti της Κΰάμβης, και Β'οίτττικωη^ον ^/.ίτ^ίως' ίκζί* 
CTOV ^i i Kctt λαμ,βανοιχίνον (λιτλ ναττυος, λίπτυντι- 
h κωτζρον ilvcti , και ' iAjutkucuv φύαρτικον. ίύκ,οίλιωτί^ 
οον ^i το λίυκον y 70 cJ^g μ,ίλαν οΰρητικωτίρον. ύτταρχξ^ίν 
oi Λυτών κα< τα,ς ρίζας ίυιττοΐΑ,ωτίρας και ττολυτοο- 
φωτίρΛ'ς.'* 

Σ Τ Α Φ Τ Λ Γν Ο Σ. ,, Ούτος ^ρψνς ϊστι , φηοΊν ^^'• ο Αίφιλος, Ικ,ανως §ί Β-ΰίτττίκος, κ,αι ίΰσ-τομοίχος fxi- Paftinacs 
οτως , §ίΛχωρνιτικός τι , κ,Λΐ τΓνίυι/,ατω^'γΐς , ^ΰυτΓίτττος , 
ϋύρηηκος , ικανως ^αγζρτικος ττρος αΟρο^ίσ-ία' §ίο κΛί 
ντΓ ίνίύΰν φίλτρον ΚΛλίϊται.^^ Noy^jji/io? J" έν τω Ά- 
λιζυτικϊα φηΐτί'' 

Φύλλων fT Όα -cr ktTTTapTU, τά. τ ϊρρίξωτΛΐ αρουραις, 

C χίίματος, ψΤ οπόταν 7Γθλυάν$£μον ίίαο 'ίκηται» 
Ι Deeft χα» edd. 
gafesti : elTe autem hanC colore fufcam. « Diphilus vero 
Siphnius fcribit : »betam meliorem fuccum , quambraf- 
ficam , gignere, & paulo magis nutrire: in aqua vero 
fervida elixam, & cum finapi fumtain , magis attenua- 
re, & lumbricos interficere. Alvo autem commodio- 
rem efle albam , nigram urinas magis ciere : eiie vero 
etiam "radices earum guftu gratiores & plus alimenti 
praebere. « 

12. Pastinaca. wHaec acvis eft, ait Diphiliis» fatis 
nutriens, ftomacho mediocriter commoda , alvum pel- 
lit, flatus gignit, concoilu difficilis , urinnm cici , ad 
venerem fatis ftimulat : quare etiam a nonnullis phil- 
trum vocatur. « Numenius vero in Halieudco sit : 

FoUorum quaecumque vd fponte crejcunt , vel cultis m 

arvis , 
hiemCi aut quum fioribus ahundans accejfent ver , 
Athen. Vol. IJL Α a 370 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. a. 

cLvXfjLvi^v σκ.ολυ(Α,ον τί , Kcci ayoKxici σταφυλίίνον , 
jiu0iv τ ' ifATTi^ov , και καυλί^^Λ τ ' αγοαωτιν. 
"Νίχ-αν^ρος £?' kv ^ίυτί^ω Τίωργικων φησ-ίν' 

Έν ^' iTi 5 Kou f^apciSou "^ κΛυλίς βαύυς , h J^* iTl ρ^ιζαι ττίτ^Λίου , συν J" οώτος ίπ αυχΐλ.ίί',\ν ^ σΤΛφϋ-• 

ττμνρνίον , (Γογκος Τ6 , κυνογλωα-σ-ος τε > σ-εοί? τβ. 

Σομ κα/ cif)ov ^ριμ,ίϊοί χ,α.τΛ•\'η•χ/ιιο ττίΤνιλοί, 

fjo' οτΓίζ o^)Vi^og κλυίται γάλΛ. — 
^\ii^fA,opivii του σταφυλίνου και &ίόφΩα(Ττος. Φλ;- 
νίας ^ J*' kv ττειχτΓτω Πψ Φυτών Ύραφα ούτως' ,,Κα- ά 
τα όί τψ αυτού του στηρίΑ,ατος φυιτιν ο καλουμ,ίνος 
σ>;ψ, και το του σταφυλίνου (ττηρι^α/' καν τω ττ ρω- 
τώ αί φγι^ί' „ ίΐίταΰ-ω^'η την των (τπιρμάτων αττίί- 
ληφί φυσ -iVi αννκτον ,^° (χάρα^ον, σταφυλΊνος t καν- 
ί fia<fvv τ' corr. Cafaub. 2 ty.TTi^tcy χ«) ΧΛυχ,Λλί Ί' lego 

cum Cafaub. 3 '^'' ^^ '^' vulgo. 4 μαράτον ed. Cafaub. 

y ouJs T/ vulgo. «J' ixi corr. Caf. 6 'ηίτμου vulgo. 7 ί'τ* 

Λΐι-^μίΐίΐ; corr. Cafaab. 8 χαΚύτΛΐ vulgo. 9 Φαΐ'/βί edd. 

10 άνν^ίον Ms. 

aridum carduum j & a^reflem paflinacam , 
& lampfanam campiflrem , fylveftrcmque daucum, 
Nicander vero, fecundo Georgicorum, ait : 

Jn his etiam feniculi caulis crajfus , ntc non radices 
faxofi , & fponte in aridd terrd crefcens pafllnaca , 
fmyrniiim , & fonchus , & cynoglojfum , & cichorlum* 
Simul & ari acria contundas foUa , 
& herbae quae lac audit gairinae. 
Meminit paftinacae etiam Theophraftus. Phaenias ve- 
ro , quinto libro oe Plantis , fic fcribit : 5) Quod ad 
ipfius feminis naturam , is qui vocatur feps , & fe- 
men paftinacae. « In primo libro vero ait : » Umbella- 
tam feminum formam habent anifum, feniculum , j)a- ρ. 37ΐ• L Ι Β Ε R Ι Χ. 37ΐ 

κ'Λλίί > κ,ωνίΐον,^ κόριον» (τκιαςί^ ψ ίνιοι (Λυ>ιφονον/' ' 
'E^rgi ii Λ^ου kfxvvifxoviva-iv Ό Ήίκα,ν^ρος > ττ^αα-Λτα- Arum, 
^ΟΊΐΰιι ΟΤΙ κα,ι ΦαινίΛς "* ϊν χω 7rpoe<^;?|U6va> ^ί^Κίού 
ypotC^it ουτούς' ,, ^(ΐΛκοντιον , Ό ivioi kpov apMVict. " ^ 
Ύον ^i (ΓταφυλΊνϋν ^ίοκλης , εν ττρύύτω "Ύ γ αίνων > 
: οισ-ΤΛφυλινον καλίΊ. Ύο Si ΚΛρωτον Kakwfxivov » fxi- Carota. 
γας J" έίττι κλι ίυαυ^ης ^ βττΛφυλΓι/οί , ίϋχυλΰτίρον 
ecTTi του ίΤΤΛφυλίνου , κλι {Α,α,λλον 3-ίρ[Λ,Ληΐκωτίοον , 
οϋρητικωτίρον > ίΙχΓτο^Λαχον » ίΰοικονό^Αίγνον > ως ο Δί- 
φιλος 1(ΓτορίΙ. 

ΚεΦΑΛΩΤΟΝ. ΎουτΌ κλι ττρα,σΊον καλιί- ^^^^- 
a^cti φγΐσ•ιν ό α,υτος Αίφιλος , και ίυχυλοτίρον tivui Pcrruoi. 
του κΛρτου. ^ iivcti Si kcci αυτό ^ίσως λίτττυντικον > 
Β-ρίτΓτικόν Τ6 , και 7Γνίυ(Λ.ατω§ίς. Έτταίνίτος ^' , ίν 

ι xduoii Ms. 1 Forf. ixovTikc. 3 μιιιφόνον edd. μυιο^άβχΊ corr. 
Scalig. Reftius fuerit («υοφόΐίον. 4 Φακ'ίβς h. 1. Ms. cum edd. 
5 Sufpefta vox extrema. άχοοον coni. Soping. 6 κάρτον edd, 
7 fu«|!ic vulgo. 8 iy/,"'^'*'''^,'^'' ε<^• ^«'^• 9 xa^rou vulgo. 

ftinaca, daucus, cicuta , coriandrum , fcias, \forf. acon- 
tias,] quam vocant nonnulli muricidam. Quoniam ve- 
ro ari mentionem fecit Nicander; adiiciendum eft et- 
iam , Phaeniam in praedifto libello iic fcribere : » Dra- 
contium , quod nonnuUi aron aronia. α Paftinacam vero 
Diodes , pritno libro Salubrium, non, ut vulgo Grae- 
ci, fiaphylinum ^ fed afiapkylinum, nominat. Quae vero 
carota vocatur (eft autem ea, magna & laeti incrementi 
paftinaca) mdioris quam paftinaca fucci eft, magis ca- 
lefacit , & urinas validius ciet , ftomacho commoda , & 
digeftu facilis; ut tradit Diphilus. 

13. PcRRUM CAPiTATUM. Graece non modo cepL•- 
loton , fed & prafium dici , ait idem Diphilus ; effeque 
melioris fucci quam tOnf.k porrum : elTe vero & ipfuoi 
mediocriter attenuans, 6i nutriens, & flatuofum. Epae- 

Aa 2 a 372 ATHENAEI DEiPNOSOPH. C 5. 

O\!^ctu7VTiKu) , τα κίΟαλωτα χαλίίΰ-^ού φηιην γ η- 
Β- υλλί^ας. ' τοντο rk το hofJLci μ,νήμτις ίύρίτκω τε- 
7υχ,ίΊΧ.ος τταρα μ,ίν ^υβουλω ιν ΥΙορνοβοίΓκω > ούτως' f 
(JuK αν ^υναί^χψ iuCaynv αοτον τίνα' 
τταοα Τναύαινίω γαξ άρτι κατί^αγον^ 
k'>\fcxj<rav ^ αυτ'ήν καταλαβων γη$υλλί'ϊας. ^ 
Οί ^i το γ-ή^υον '^ καλον^ζνον τουτό φαιην ύναι, ου 
ΙχΐΎιμ,οΐίυί-ι Φρύνιχος \ν Κοο'ίΟ). οττίο ίζνιγονιι^ίνος Spa- 
μα Α^^υμος, Όμοια (^ητιν ΰναι τα yrfivct τοΊς λίγο- 
αίνοις αμτηλοττράοΌΐς , τα c5^' αίίτα καί ίττιύυλλίϋας ^ 
λίγίσ-βαι. ΐ^Ιιημονίυα των γ'ήύυλλί^ν και 'Έ,ττίχα^' 
μος iv Φιλοκτήτη, ούτως' 

Έν ό'ί σ-κόοο^α §υο, και γα^υλλί^ας ουο, 
Άρισ-το^άν'ής i Κίολοσίκωνι ^ίυτίοω' 

Ι T>;5yX>.iJs£ h. 1. mS.A. Xi< τ»9υλλίυ*ς ϊί γκ'^υ7.ΧΊυα.ζ ms. Ερ. 
α ί-Ιινσαν Ms. & ed. \'en. & Baf. i-leu7ci ο' ed. Caf. 3 y»- 
6-j>.XiJct edd. 4 το y>i9iiv edd. & deinde rk ynii^. 5 7»- 
θι/λλί Jtff corrigunt viri docli. 6 γ»&υΧ\ίΟΛς edd. 

netus vero, in Arte Coquinaria, cephalota ait gethylU- 
das vocari. Quod nomen ego inemoratum reperio apud 
Eubulum , in Pornobofco, {i.e. Lenone,) ubi alt: 

Non pojfem nunc pancm comedere iillum : 

nam apud Gndthacr.ium modo comedebam , 

ijiiam offendcram gethvlHdas eUxantem. 
Sunt vero qui gethyum Iioc effe dicant, cuius Phryni- 
chus, nieminit in Saturno. Quam fabulam interpretans 
Diclymus, fimilia ait effe gerhya ampeloprafis , (i. e. 
porris qiiae in vinetis naicuntur,) eademque etiam epi- 
thyllldas [ five , gethyIUdas'\ vocari. Meminit vero ge- , 
tliyHldum etiam Epicharmus in Philoftete, ubi ait; 

In hls alUa duo , & dujs gctliyllidas. 
Ariftcphanes , Aeoloftcone pofteriore: ρ. 37*. L Ι Β Ε R Ι Χ. S73 

—• των di yri^uuv 
όίζας , ξχουσΌ,ς cncooc^ouiy.viTCV ^ φυην, 
TioAiuuiv S' ό τηριηγητης» ϊν τω ΤΙψ Ζ,αμΛβ^ΛΚ'ής , 
ΚΛί κίττηται , Οητ) , τί? γη^υλλί^ος τψ Αγ!τω , γ^Λ- 
(φων ούτως >, Ι^ΐΆτίτακτΛΐ τταοΛ. \ιλφοΙς τίϊ $-ucria, 
7ων &ίοίί•/ιων t Οζ λ\> κομύτι^ γηύολλίύα. f^,iyiTT'/iv τ^ι Thsoxenia. 
Αητοί , Kcifjiioctviiv μοίοαν α,ττο της τ^ιαττ&ζης. ίωροίκ,ϋ 
Ti Kcti αυτός ουκ ϊλύττω γηύυλλί^α γογγυλί^ας και 
b τί}ς α-τΰογγυλης οαφανί^ος. 1(ττορου(η οί , τψ Αητω 
κύουσα,ν τον Άττόλλωνα κιττηιται γ'ήύυλΛίοος' ύιο οη 

της τιίΛης τίτυχηκζναι ταύτας.'' 

τ- /. -ν~ ^'^ ^2 XIV. 

Κ Ο Λ Ο Κ Τ Ν Τ Η. Χίΐ[Λ.ωνϋς όί ωρΛ ττοτί κο- ____!_« 

λοκυντων 'ή(Μν τηρανίχύεκτων , τταντίς ϊβΑυίΛΰίξΰν, νία- Cucurbitac. 

ρας ύναι νθ(Λίζοηίς' και υ7Τομ\μννι<τ•ΛΟμί^Λ 3 ων iv 

' Ο,ρΑΐς ο χΛοί^ίς Άρισ-τοφύνηξ ii^riv » ϊττ αίνων τας κλ- 

λ&,ς Ά,ύηνας kv τούτοις' 

Ι σχοροό-,μ-,ιτον vulgo. 2 τότι legebam. 5 Forf. υττιμιμν, 
Gethyorum radices , αΙΓιί fere naturatn habiutes^ 
PoletTiOn vero, orbis enarrator, iii libro D€ Samothra- 
cia , fcribit etiaTi , Latonam pica laborantem adpeiiviiTe 
gethyilidem. Cuius verba haec funi: j>Apud Delphos, 
in facrificio qaod Theoxenia vocant , fancirum eil, utj 
qui Latonae maximam gethyllidem obtulcrit, is de fa- 
cra menfa portionem accipiat. Et vidi ipfe ego eethyl- 
lidem haud minorem raoa aiit rotundo raphano. Narrani: 
autem, Lntonam , ApoUinem utero gerentem , cum ci- 
borum aliorum faftidio laboraret, adpetiviffe gethylli- 
dem: & ea de cauiTa hunc honorem ei effe tribut-urh. " 

14. CucuRBiTA. Quum vero hyberno tunc tempore 
cucurbitae nobis circuniferrentur , mirabanrur cunori , 
recentes efle exiftimantes; & recordabamur eorum qaae 
feftlvus Ariftophanes in Horis ait , pulcras Athsiias. 
laudans his verbis: 

Aa 3 tempeiies. 374 ATHENAEI DEIPNOSOPH. C. 3. 

Atticacfelix B. ΟψίΙ ^t χίίμωνος fZiOOU 

(Γίκυους , βότρυς , οττωοΛν , 
— — ' στίΟάνους ϊύύν, 

κονιορτον ϊκτυφλουντΛ. 
ύύϋτος S' Λν*ΐξ ττωλιί κίχλας, 

αττίους , σχα,^όνας , iKoLctq > < 

a-ucv, χόρια y χίλί^όναις , ^ 

τίττιγας , ίμβρναα' 5 
υρκΓους ^ S' \^οις kv νιΟομϊνους ^ 5 

(τυκων ofiov τι [χυρτων' 
ίΤΓϋτα κολΰκυντΛς ofxoM 

ταίς γογγυλίίτιν αρουσιν* 
Φύ(ΓΤ ουκ ίτ oiiSiig oti^' οττη- 

vtH. "^ \στι τούνιαυτου, 
Α. Μίγΐίττον αγαθόν , 'ιίττίζ β- 

<rrt Λ' hietOTov τοντο , 
ότου τις twiuvfxiii λα,βύν. 

Β. Κακοί/ fJLiv ουν (χίγκτταν. 

Ι Interciderunt duo verba. 2 xsXiJov* vutgo. 5 vt^pttdL cor- 
rigunt. 4 ύρΐίσουζ vulgo. 5 στκ^ομίνουζ corr. Villebr. 6 χλ- 
foZa» ccni. Caf. cum rapis cd'f)itat'ii. 7 siJs 'ttmix nis.£/. 
S ivtoLWTtZ τοΰ vulgo. Nudc fv/cti/Tiij ms. £/•. 

B. Videbis medid hyetne cucumens y uvas , ρατηα^ 
•— • <— violarum coronas , pulverem excaecantem : 
idemque homo vendit turdos , pyra , favos , o/i v<ii , 
coloflrum , choria , hirundtnes , cicadaSj vulvas : 
& fportas videas nive con/perfas , ^«ώί fimulfint ficls & 

myrti bacus refertae: 
deinde cucurbitas fcrunt fimul cum rapis : 
ut 'larn nemo ampUus fcut , qua parte vlvat anni. 
A. Maximum hoc bonum eji _, β Ucet toio anno id ipfum, 
quod quisque cupit , /labere. B. Immo malum maximum. ρ. 372• L Ι Β Ε R IX. 375 

α fjit] ycL^ ψ, ονκ αν ίτΓί^υ- ΙΟ 

Ι^ουν , ου^' αν ϊ^αττΰϋνούντο. 
'Eyo) h τόυτ\ ' ολίγον χοονον 

φντύΆΐ , ^ άΟίΐλό^ψ αν' 
καγωγί ταΐς αλλαις ττολΐα 

Sm 5 ταύτα ττλ^,ν Άύηνων. ^ 
ι τούτοις ύτταρχίΐ ταυτ, ιπί^- 

^η τους Β-ίους (Τίβουίτιν. 
Α. Άτηλαυσ-αν αρα (Τίβοντίς ύ- 

fjtag y ως trv φνις , τ/ η τί ^ 
ΑϊγυτΓτον αυτών την ττόλιν 15 

τητΓοίηκας ^ αντ Άύηνων, 
^Έύα,υμάξο'χίν ούν τας κολοκυντας μψι Ίανουαρίω CiicmVitzc 

,.,'.' , S r \ ν vft , Λ, η' inhyemem 

ί<Γβιοντίς χλΜοαι τί ya^ ησ-αν , καί τα ιόιον αττίοιόο- conditae. 
σαν του χυμού, ίτυγχανον όί ουσαι των συντί'ίίίμί- 
νων "' ΰτΓο των τα τοιαύτα μαγγανίυίΐν ύ^ότων ο'φαρ'' 
τυτων. 'Έ,ζ^τίΐ ονν β Καρψσιος , ϋ και τψ χρητιν ταυ- 

1 τούτον vulgo. 2 (p)W«c vulgo. φυσίσαζ corr. Caf. 3 op^t 

vulgo. 4 'A6nv«ia'v vulgo. 5 Ότά Jfi legebain. 6 ττί'ττοιίιχαα•^ 
ms. £p, 7 α.'ποτί^ιΐμίνΐιΐν coni. Dalec. 

Nam , β non tjjent Ifla , nemo cuperet , nec tantos fum' 

tus cjfcnt fa^uri. 
j4t ego haec , paulisper fpirans , aufetre pojfcm : 
idque ego facio aids civitatlbus , exceptis Athenis^ 
Hi vero Iiaec habent , quoniam Deas nvertntur. 
A. Nadi funt igitur quia vos colunt , ut tu ais , fiac 

quod 
Aegyptum fecerU chhatrm eorum pro Atkcnis. 
Mirabamur igitur cucurbitas efitantes menfe lamiario ; 
nam & virides erant , & nativum propriumque cucur- 
bitarum faporem habebant. Erant autem ita paratae ab 
iis hominibus, qui lenocinio artis talia fcitamenta pa- 
rare norunr. Quaeiivit igitur Larenfiu^ , an veteribus 

Α a 4 57δ ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEiPNOSOPH. C. > 

τψ r,7ri<rTctvrQ οι α,οχοϊίύί. και ο Όυλ-τηανος ζ^•η' Ν/- 
χ,Μι^ρος ο ΚολοΟύν^ος , ίν τω ι^ίυτίοω των ΐίωργικ.^, e 
fjt,i>-ilxo]/iVii ταυτνις Ti^ χρη<τζύύς , ΟΊκυας ον3>Χ€ίζού)> 
τας κο?^οκυντας. ούτως y-^i^ ϊκαλουντΟί ως ττροτίρον 
ίψήΖΛμ,ίν. htyii S' ούτως' 

ΚυτΛς μίν ' (ΓίκυΆς τμ.ΐήτΊων ^ ctyci }tXuic-[xci!ri ^ 

TTiifcng , 
ψΰΐ ίίε ^rpetvov , ίτηγκρί μάταιο rh ΚΛττνω , 
γβ,ίμ,Λίτΐ)/ ο^ρ' α,ν αι^ω'-ς είλις τηριχΦΐ^οΐ x^jrpov 
ΤΓλ.ηα-αντίς ρο^ίωσιν αίογί^.ς. siiii τε {Α-ίτρω ^ f 

ϋ/τπρια, ττανσ-ττίρίΑ,ψ^ν k7riyxior,(rtv αλιτρίς, ζ 

τ>ι εΐί fxiv σικυ^ις ορι^,ους iOAAov ίκττλυνα,ντίς 
iv Si. ι^υκψ σίρας τ& ^ τταλΛί λαχανοκτι ττλοίκίΐ- 

erctg, 
Λυλΰτίροις καυλο'ις τε μιγιηυΛνΛΐ "f ίυΟΛοριζή. ^ 

1 [Δν inssti. 1 τ//:-»τ?ν vul^o ? rμy^''fς corr. Cafaub. 5 «>''<" 
χ\'Ίσμ*7ΐ edd. δί ms. Α. avif γ,Χ'ίμ^τι ms. Εν, 4 /""τ/ΐίΛ e;l» 
Ven. ik Baf. cum Ais. 5 F orf. (nijiic re, 6 οίλοτίοοίί 
corr. Dalecamp. 7 Ncn liquet. 

etiam ifte ufus fuerit cognirus ? Et rerpondlt Ulpianus: 
Nicander Colophonius , fccundo Georgicorum, huius 
ufus meminit; non colocynias vocans cucurbitas, (tafi- 
cyas. Sic enim οϋιτι vocabantur, \n fupra meinoravi- 
nius. Loquitur autem in ininc modum : 

Sicyas feilas filis transfige confcreque ; 

tum in αζτε ficcaWi y ad. fv.miLm fuspcndt ; 

Ut hyeme fatis patentem υΙΙαηι fathuli 

impUant jorbeantqui jcnuntes : ibique Ίίίβα menfura 

legumbia ornnh gcneris wfuidiit molhrix. 

In eam ficyat mondu , pujiquam lavarunt , imiclant ; 

[ ac fun^os , pmetere.zijue fajciculos olerum duduta com- 
plicitos , 

CUm brajjlcis crifpisj, quas probc domejQicis mifceat,'\ ρ. 373. L Ι Β Ε R IX. 377 

a Ό Ρ Ν Ε Ι Σ. ΈτΓίΐ Si nai ofiviig iTrrjtrctv ταίς κόλα- XV. 
κυηαις και Λλλοις κν.σ-τοίς λαχάνοίς' (ούτω c5^' ίίρηκίν gallinae. 
'Apt^ToOur^i > έμ ΐΧ'ήλί&^ , Tct (τυγχ,ΰΤΓτΛ λαχανά' 
,,κνίστΛ, yj στίμ,Φυλα.'^^ ο Μ.υρτίλος ίφη-' Άλλα 
fjLViV και όρνιύας και ορνίύια ννν [χονως ' η <τυνη- ^Devocah. 
inia καλίΐ τας σηλαας, ων οοω ττίοιΡίρι^ίνων ττΑψ ,„aticaiia. 
θ^ί* (και 'Κ.ρυίΤίΤΓΤΓος ο' ύ ΟιλοΰΌφος , h τω ΤΓίίΛτ- 
ΤΓτω Tlifi του Κ^αλον και της 'HcFcvJ/i , γΰαφίΐ ούτως' 
,,K«oivTgu τινίς ) ' τας λίυκας Όρνιύας των μιλαινων 

b 'ή'^ίους ύναι μαλλύν.^^) αλίκτρυόνας Si και ά,λ.ίκτορί^ 
^ας , ^ τους αορίνας' των άρχ,^ίων Si '^ το όρνις και 
Λρ(ηνικύύς και Β^ιλυκως λίγ όντων W άλλων ορνίων^ 
ου ΤΓίρι τούτου του Ι^ΐκου , ττίρι ου φητιν η (τυννι^ια :, 
όρνιθας ω\νισασύαι.. ' Ο/α^ιρος fjnv ούν φησΊν' 
Ορνίύίς ^e τε ττολλοι υττ αυγας ηίλίοχ. 

1 μίνον ed. Caf. τ. τινίς Φ*σ\ ms, Ερ. j Άλίχτορα; corr. 

Η. Steph, Forf. «λ,ίκτί^ιΟ.Λ, aut Λλίχτί/χ*. 4 '^" iTialeba.ni. 

1 5• Gallinae. Quoniam vero gallinae impofitae 
erant cucurbitis & aliis concifis (κν/ιττοΓί) oleribus; 
( fic enim Ariftophanes , in Delia, vocat concifa ole- 
ra : » Κνια-τα. , aut fraas. « ) Myrtilus ait : At noftra quidem 
aetate 'όρνι^Λς & Ιρνί^ΐΛ nonnifi galiinas feminas dicers 
confuevimus , quarum magnam video circumferri multi- 
tudinom : fimiiiter vero etiam Chryfippus phuofophus, 
quinto libro oe Honeilate & Voluptate ; ubi fic fcri- 
bit : " Quemadmodum nonnulU aiunt , albas gallinas {"(>(>• 
νι'^.Λ•) iuaviores elTe nigris. « Mares vero (gallos gal- 
linaceos) άλεχ,τρνόιτϋί & άλ5κτορι<ΓΛί• vocamus. At voca- 
bulo ofc/i: , cum masculine, tum foeminine, ufi funt 
veteres de aliis avibus, non de hoc privatim genere, 
quod vulgo intelligimus , cum dicimus , o/jnficti {gMiinas^ 
ermre. Homerus quidem ait ; 

"Opvi^is ii TSTohKo) {^Aiit^s fane multi) fub radUsfoUs, 37^ ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 4. 

xcti ά,λλαχούι &ηλυκύύς' 

Opviui λιγυβ. — χ,λΙ' 

CtL/T*J. 

Ι\Ιενβίνί))ί5? J" b 'Έπικλνιρω ττρωτγι , (ΤΛφώ;? το €•;!■'< t^jc 
αννη^ίίας φησ-ιν , £μ,φα\/ίζύύν ούτως' 

— Άλίκτρυων ης ϊκίκράγα ι^,ίγα. 

ου σ•οβη(Γίτ ί^ω , Cyi<Ti , τα,ς Όρνιύας ay»' ηιχύύν $ 
χαι πάλιν' 

Αυτ'/ι TTCT ϊζίσΌβη(Γξ. τας Όρνϋς μόλις. 
Όρνί^ΐΛ (j" ίίρ'ήκζ Kpetuvog kv Ng^gfl-g;, ούτως' 

τ άλλα. iroLVT όρνίύια, 
'ΈτΓΐ §1 του Λ^τίνικου ου μ,ονον Ό ρ ν ιν, άλλα nai 
epviSa. ^ ό αυτός Έ^ρατινος, ϊν τω αυτω ^pdfxaTt' d 

Ι ου μόια β /ί ν ί S Λ , αλλαί• χαί ο ^ ν 1 ν edd, ciun ms. At 

Et alibi , foeminino genere : 

"Οξινώι λιyυp^. ( yivi flridulae. ) Et 

Quemadmodum cpvif ( avis ) 'implumlbus puWis adfirt 
efcam , poflquam cepit : mak autem efl ei ίρβ. 

Menander vero , in priore Epiclero , (Orba-haerede) 

perfpicue id ufurpat quod nunc in ufu eft , & fic de- 

clarai : 

— Gallus quidam galllr.aceus (^'λΚεκτρυων Tii) altavo^ 
ce clamaverat. 

H^onni foras abigetis , inquity galUnas (τβίί opyiflaf) α 
nobis ? 
Et rurfus: 

Αίζτί tandem Ifta abegit gcUlnas. ( rki opveif. ) 
.Ό/>ν/6ια vero dixit Cratinus , in Nemefi, ubi ait: 

Et alia omnla opvi6ia. ^AUas omnes avlculjs,) 
Masculino vero genere & Qfviv & opvi^ dixerunt. Idem 
Cratinus, in eadem fabula: ρ. 375• L Ι Β Ε R IX. 379 

Ό(>νιύα (^οινικοττηοον. 
ν,αι τταλίν* 

' Oovi^ci τοίννν ^ii σ -i ytvioSai f^eyetv. 
κΛ4 2οφοΛλ?7ί, Άντψορί^ις' 

Ορνιύα. , κΛί KT^pvKct Kcii SiccKOVOV. 
Αίσ-χνλος, Καβίίροι:,' 

' Opvi^ct ^' ου τΓΟίω α της ϊμης οοου. 
'^ίνΰφων ^' kv Sivnpu Yluit^Hag' „ ϊττι μ,ίν τους ορνι- 
9'Λς τω Ίσ-χυ^οτιίτω χαΐλ,ωη,^'• Μεΐ'Λνί^ο^ , AicJ^y/xstis' 

ορνας φίρων ίληλυύα. 
κα< ίΒ^ς ,/ορνίύας αττοττίλλίΐ^' φηαΊν. Οτι ^e και 
iTri του τΓληβυηικου ορνας λίγουσ-ιν, ττροκΐιται το Me- 
e vuv^piiov /χαρτυριον' άλλα και Αλκ^καν ττου ^ricri', 

Αυιταν ^' άπρακτα νίανί^ίς, 

ως τ Όρνας ' ΐίρακος ύτηρπταΐΑ,ίνοχ^. 

Ι βρνίθοί Ms. 

"Ορνί^Λ <^οινικό'?Γτερον. Punlcds alis avem. 
Et rurfus : 

"Opvifli* ( JHtem) igitur oportet te effe magnttm. 
Et Sophocles, in Antenoridis : 

"Ορν/θΛ , i^ Alitem ,") & praeconem & mmiflrum, 
Aefchylus , Cabiris : 

"Ofvau, (^Alitem') te non facio mei ttlneris. 
Xenophon , fecundo libro Inftitutionis : «Contra a\"es 
(τοι/ί opi'<firtf) afperrima hyeme. « Menander, in Soro- 
ribus Gemellis : 

'Opveii ( yives ) adferens veni. 
Idem vero paulo poft »opf<flit<• (<iv«) mittlttt alt. Igi• 
tur plurali numero opvetf dixiife veteres , oftendit Me- 
nandri teftimonium modo citatum. Sed & Alcman aii- 
cubi ait : 

Re infefla discejfere puellae , 

ficut avts {opvf if ) fupcrvolante acclpitre» χντ. 5^0 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPN0SOPH. C. φ 

κβκ ΈυτΓολις , ΐν Ar,fA,oig' 

Ού SiivC'V cuv κοιοίις ίξί! ' iityivvccv τίκνα , 
οΰνίΐς ό ' hy.oiivq ^ τους νίοττονς τω ττατ^ί. 
Ύον S^ άλίκτ ρυόνα. έκ των ^αντίων οΐ αογμιοι 
AK':-^rp-j>.'v , ff^^i S-y -χνκύύς ίιρηκα(Γΐ. Κοα,τϊι/ος , Νε/-*£σ"£Γ 
galliSia. ΛητΑ, σαν ifiyov. όίΐ <γ οττως ίυσ-χηι,ιονος ^ 

αλίκτρόνος ι^η-^ν οιοίαίς τους τροττους» 
ίτη τωο' ίττωζουσ-, ^ ούς ctv έκλεψ^ί ζαλον 
%(juv Tt u,ai S-ciufJiUiTTOv ac του^^ Όρηον, 
Z.TfUTTig, Ψνχαα-ταΐί' 

Αι £?' αλίζτρυοΗς ci7ru<ToUf 
και TU χοψόΐΛ Tiuv/jKi* 
και τα fxiK^d. opvi^iCL. 
^Ανα^Άν^ρί^/^ς , Ύ'/]βίι' 

— — Όχινο^χίνονς L• τους itciTtpovg t 

Ι x^f/cyf ,ω' vulgo, 1 6' ψ.οΊίίζ vulgo. 3 «^ί'λ'Ά'όν»? vulgo. 
4 ίτταίζουΐϋτ/ edd. ετταιά^οϋσ* Ms. 

Et Eupolis , in Populis: 

Nonne. durum efi, firocem iagratumque me gemrr.Jfe fiUum , 
cum aves tamen fimiUs patrum gcnerent pullos ! 
16. Vocabulum οίΚΐκτρυων , e contrario, etiam in foe- 
minino genere ufurparunt, gallinain dicent>is. Cratinus, 
Nemefi: 

Leda , tuum hoc munus f/7. Oportet id agere , ut 
α verccundu galllnd nil dijferas morlbus , 
ovo huiC incubans ; ut exdudus pulcrum 
nobis & admirablkm ex eo puUum^ 
Strattis,in Prychaftis: (i. e. Frigus- captantibus : ) 
GaUinai ( cti αΐ\εκτρυόνεί ) vero cunclae , 
& porceUi perierunty 
& parvae avkulae. 
Anaxandrides, Tereo : 

— Coei^ntes vero porcos ^ ρ. 374. L Ι Β Ε R IX. ^Si 

κ,αι τας αλίκτρυονας Β^ωρ(^υ<Γ ^ Λτμϊνοί. 
^ΈτΓζΐ Jg Tci) κ,ύύμ,ικ,ου τούτου ίμνηιτ^ψ , acti orL• το 
SouLuct τον Ύ'ήρία αυτόν μ,η κζχ,ρΐ[Λξνον ίν τοις ττρατας, 

9. Ικύηίτομαι xjfMV , α,νό^ίς φίλοι , ίΐς κρίτιν ά, ίψήΖί τη- 
ρι αίιτου 'Χ.αιααιλίων ο Ίίρα,κλίωτνις h ξκτω Tiipt 
Κωμ,ωι^ίΛς , γοαφων urh' ,,Άνα^ανι^ϋί'-^ης ο^άσ-κων Anavanrln- 
ΤΓοτί θί(ίυροίμ,βον Μψ^^ιην ^ ίΙσ•η?\βίν ίφ ιττττου , χαι cus. 
ct7r^,yyiiXvj τι των iK του ασ-ματος. ψ οί τψ οψίΐ' xa- 
λος ζαι [,ΐίγας , Kcti κόμψ ίτοίφί , κ,αι ίΟορίΐ αλουρ' 
yiScc και κράστη^α χρυ<Γα. ττικρος c?' uv το vjuog , 
ΙτΓΟίίΐ τι τοιούτον τηρΊ τας icuifxctir^icig. Ότι γαο μ,-ή ν;- 

b κωη, λαμβάνουν ί^ωχίν ίΐς τον λιβανωτον κατατίμίΐν, 
κ,αι ου μίτίσκίυαζίν ύύ<τηίζ οΐ ττολλοί. και ττολλΛ 
ιχοντα κομ'^ως τούν δραμάτων ί]φανιζζ, ^υ(ΤΚολαίνων 

Ι ^supoCfftv vulgo. 

itemqiu galUnas ( Tsti• ίΐ.?•ςκτρυόναί ) adfp'ic'iunt U" 

hmtcr. 
Quonlam vero in huius comici mentionem incidi , ne- 
que ignoro non in principibus cenferi eius fabulam Te- 
reum ; veitro iudicio, dllefti viri, fubiiciam quae de 
ea fabula fcripfit Chamaeleon Heracleotes fexto libro 
De Comoedia, ubi ait : ■>■> Anaxandrldes aliquando cum 
Athenis dithyrambum doceret, equo infidens prodibat, 
& partem fui carminis aliquam recitabar. Erat autem 
adfpeftii formofus & procerus, comamque alebat, & 
veftem geftabat purpuream cum aureis fimbrlis. Acerbo 
autem cum eflet ingenio, comoediis fuis tali qiiodam mo- 
do uti confueverat : fi quando vidoriam non eiTet ade- 
ptus, fumebat chartam , & in forum , ubi thuc & odo- 
res venduntur , ir.ittebat discerpendam : non, ur vulgo 
alii , retraalabat fabiilam corrigebatque. Atque ea ra- 
tione multas e ("uis fabulis , fatis eleganter compofitas, 
e medio iustuUt , ipe6>atoribus iratus ob fenilem mo- 3δι ΑΤΗΕΧΛΕΙ DEIPNOSOPH. C. φ 

τοις B'ioL~cug ^ict το yfjfctg. λίγίται J" iivcn το yivog 
'ΡοΛοί tK \{.ccfA,i^Qv, ^ 3■aυf>cύζύύ ούν ττοός ^ ο Ύ'ή^ίυς 
τηρϋίτωύη > f^yj τυχών vuyjg , kcu άλλα. SpufxuTct των 
huoiuuv τον αύτου." Κ«< ^ίόττοίΛττος §\ ϊν E//J>fi'ii , ίτπ, 
της 3'ηλίί(Ζς ίτα^ί τον αλίκτρυόνα , λίγων ούτως' 
— A%$0|Wcii <ί' ατΓολωλίκως 

άλίκτρυονα τίκτουσΆν ωα ττάγκΛλΛ. 
Kcti ' Κρΐ(Ττοφάντ-ς , Ααι^^Λλω' 

Ό,ον ιχίγκΓτον τϊτοκίν , ως αλίκτρυων. και ττάλίν' [Έν/ίτε] ^ ΤΓολλαι των αλίκτρυονων βία, 

ύτΓψίμια τίκτουαν ωα ττολλακίς. 
Έν h NeCs/rtiff r%^aσ•κωv τον ττρκτβυτψ ττψ ονοιια." 
τος ^iaCr^opag, φηιτί' 

— Α. Νυι/ ^i ττως μι χρν} καλίιν ; 
- Β. Άλίκτρυαιναν' τον J" ίτίρον» αλίκτορα, 

ι l^ay.ei^iv edd. Καμ-ήοου Ms. 2 trwf και ό Tnf. edd. 3 Deeft 
vulgo νοχΈΐί»τ=, fiia. vero poii V7f»ve/xiit reiicitur. 

rofitatem. Dicitur autem genere fuifle Rhodius ex Ca- 
iriro. Quare miror quo pado fervatus fit eius Tereus , 
aliaeque nonnullae fimiles eiusdem fabulae , quibus vi• 
oloriam non reportavit. « latr. vero & Theopompus, in 
Pace, (LheKTfwvcL de galUna dixit, his verbis: 
— Doleo me perdldijje 

ί>.εκτρυόνΛ ova parientem perpulcra. 
Et Ariftophanes, Daedalo : 

Ovum peperit maxlmum , ficut ίκίκτ^υωνί 
Rurfusque : 

Multae gaUlnarum (^των Λλεκτρυόναν) mvhae 

faepe pariunt ova ventofa & irritj. 
InNubibus vero,docens ("enem differentiam nominis, ait: 
— A. Nunc ergo quomodo nominarc debeo ? 

B. 'AAexT/JViC/ViCK , hanc; altcrum vero ^ ihinTopcc, ρ. 374. L Ι Β Ε R IX. 3^3 

d Αίγζται J^g Kcii ctXiKTO^ig , κα,ι Λλίκτωξ. '^iyMVt- 'A\ixri»f. 
§y]g ,,ΙΐΛίβοφων ' α,λίκ,τωρ" ίφ'ή. Κ^Λτΐνος, Ώ,ραις' 
„' Ο,α-πί^ ο Υίίρσ-ικος ύραν τταταν καναχων Όλό-' 
φωνος ^ ά,λϊκτύύζ. Έ,'ιρ'ήται ^' ή/τως, ϊττίΐ^η ζλι έκ του 
λίκτρου vjUoLg ^nyiipn. 0< h Αωρίίϊς, λεγοντίς cpvi^»"^^P^'^' ^o* 

ν ^ r ~ 1^ -•' 'Λ ^ ^ 1 ηοϋΐρ,'ξ. 

rr,v γίνικψ όΐΛ τον χ λϊγουσ-ιν , ορνιχος. ^λκμαν oi 
§ίΛ του (Τ τψ ivSiictv ϊκφερΐί' 

— ΆλιτΓορφυρος ίϊαοος όρνις, 
χ,αι τψ γίνικ,ψ οΙ§λ' ^ „ Λ' ορνίχων ofA,a>g ττάντων." 

Δ Ε Λ Φ Α Ξ. 'Έ^ττίχαρμος τον upkyct χο'ίΰον ούτως Χνιι. 
C καλίϊ, ϊν Ό^υοΌ-ίί Αυτοι^όλω' Porcel- 

ΔελφΛκά τί των γατόνων ^^^' 

τοις 'Έ.λίυΰ'ίνοις φυλάσσων, 
§Λΐμονίως α,πωΚκτΛ, "* 

Ι ««ίίόφων' corr, vjri dofli : i. e. diei prdcnunaum, i c?.c- 
φωνοί edd. ό λοφί*τ4ί corr. Palin. 3 In ed. Baf. & Caf. iun- 
gunturoiJa J/' ofv. 4 a.fracKf ^Ac vuigo. Videtur autem xowv 
deinde pro cu;^ legendum. 

Dicitur vero & ίλίκτορ)! & khsKTap. Simonides quidem 
η fuavi cantu cthSATapu dixit. Cratinus , in Horis : »Sicut 
Perficus qudvis temptflate canens totus vocalls άκίκτωρ. <t 
Nomen autem habet eo , quod e lefto etiam nos evip;ilat. 
Dores vero, cutn ορν/ξ dicant, genitivum ^er χ lite- . 
ram formant, 'opviyjai, Alcman vero cafum redum per 
<r literam efFert: 

— • Purpureus verls ales. ( ^pvif. ) 
Novi vero genitivum fic formatum ; η Per aves (^S'i' 
hpviyjav ) tamcn omnes. u 

17. PoRCELLUS. (Δ6λφ«|. ) Epicharmus ίίκ<^ΛΚΛ vo^ 
cat porcum marem, in UlyiTe Transfuga; 
Porcumque ( «Γε'λφΛκα ) vlchiorum 
Eleufiniis dcjTmatum cufloduns , firtc perdidi , 3^4 ATIIEN.VEI DEIPNOSOPH. C. φ 

cy% ίΚύύν κ,Άΐ ταύτα ο'ή fxt ^ 

σ-υμβολα,τίυίΐν ' £φ>; 
τοις "Κχαιοίσίν , Tr^oMofjLiv τ ^ 
> u)fjLvvi fjLZ τον (^ίλφακ,οί. 

Ιζαι ^Ανα'^ίλΛς ^\ ίν Κ/ρκ^ι, κ,αι α^ισίνικως iiovixi το)) 
iih^ctKOi, κ,Λΐ ϊτΓΐ του τίλίίου τίύίΐκί τοΰνο^^οο^ ϋττων' 
Ύους [Α,ίν , οοανο(Λθυς vy.ouv ττοίψτίΐ SiX^ctKci§ ύλη- £ 

βάτας' ^ 
τους h t ττανύη^ιας' άλλους , άγΰύύζΓτα,ς λύκους , 
λίοντΰίς. 
ΈτΓί Si των 3-ηλίΐύύν τουνο^Λ τάττϋ Άρια-τοφάνης » 
ΎΛΎψιστΛίς' 

•η ^ίλ^ΛΚος οττωρίνηζ >}τριαιον. * 
KUI \ν Άχα^ινίυσ-ιν' 

Nici γά^ ka-Tiv' α,λλοί ^ίλφα,κου^Α,ΐνΛ 
ί^ίΐ ^λίγαλψ τί κα,ι τταγ/ΐΛν κηου^^αν,, 

Ι συμβοΚΛϋΰίίν coni. Salmaf, ι νΐιο6ιοόμ>ιν τ' vulgo. •ηρούίύο'. 
μί)/αί τ£ corr• Cafaub. 3 «λί/ίάτουί edd. ύλιβίτους ms. Α. 

ϋΧϋβίτΛί ms. Ερ. 4 Alibi apud Noftnim λ τ ptoLtoiy. 

invhus : & hoc fcULUt me pignus didljfe ait 

Acliivis , prodidijjec^ue mc iuravit porcum. 
Sed & Anaxilas, in Circe, fimiliter ^ϊκ^λκλ mascnli- 
no generedixit, & de adulto porco ufurpavit, c\im ait: 

Allos e vobis , porcos facict , ( SiK^jt.Kcti , ) mondbus 
fyhisque inerrantes ; 

alios , panthsras ; allos , fcms lupos leoncsque. 
De foemina vero nomen illud ufurpavit Ariitophanes , 
in Tageniftis : 

Et porceUi (^S^ehipuiioi) aritumnalis fumen, 
Et m Acbarnenfibus : 

Juvencula ejl cnim : fcd quum in fuculam excreverh , ( SsK' 
φακουμάν:ΐ , ) 

habdit ( caudam ) ma^nam craffamque & rubrarn. Nomen 

ΛΌίΚφοζ ρ. 37^ L Ι Β Ε R IX. 3^) 

a άλλ' ctl τραφϊν λ^ς , <χ>^£ τοι χοιοος καλά. 
KCCI Ευττολις , iv Χροτω γα/α. και ΊτΓΤΓωνα,'ζ L• ίφη 
3, ως ΈφίίΤίη ^ίλΟαζ." Κυρίως J*' αΐ S-f]Xiicti βυτω 
λίχβίΐΐ,ν kv , αΐ (^ζλφυας ίχουοΌ,ι. ούτως L• α,Ι jttjy- 
τραι καλούνται J και οι αοίλφύΐ ii^uiv ίτυμολογουηαι. ""^ 
llipi ϋί της ηλικίας του ζώου Κρατίνος φηιτιν h 'A|J- 
χιλόχοις' 

— vj^Yi ^λφακίς, χοίροι L• τοίσιν άλλοις. 
^Αριττοφάνης ^' ο Υραμ,^Λατικος} h τω Ιίίρι Ήλίκί^!/, 
φγΐ(τί' 5, Ύων Si (τυων τα j /Λν νιβη συ^χτηπηγότα , JfeA- 

b φακίς' τα S' ατταλα και iviKfJia, χοίροι." ' Ε'/ύ&ν τα 
Όΐχ'ήρικόν α-αφίς γίνζται' 

— Τλ Ti ^^ωί<τ(Γΐ 7τάρί<ττί 
χοίρί, αταξ σιαλους γί συας [>ίνι^!ΓΤ?ιρζς ίοουσι. 
ΥΙλάτων^' ό κωιχω^ιοττοιος,ϊν Υϊοιψ'^ , αροίνικως ξφη 

ι 

Sin educare volueris , erit tibi piilcra porcus. 
Item Eupolis , in Aurea aetate. Atque etiam Hippo- 
nax ait : ficut E-phtfia ddphax. Proprie autern foeminae 
fic dicentur ; quae nempe ^^ελφ^α? habent : fic autem vo- 
cantur uttn vel vulvac ; unde etiam fratns ( ά,Γίλφο) ) no- 
men invenerunt. De aetate autem horum animalium 
loquitur Cratmus in Archilochis, cum ait : 

[ His quidejn ] iam ί'ίΚ<^ΛΚ£ί , riliquis vero 'χ^οΐροι. 
Et Ariftophanes Gramniaticus, in libro oe Aetaribus, 
ait : Μ Ex fuibus hae quae iam compaftae funt , «ίίλφα- 
xsj• vocaiitur : quae autem moUes [etiamnum ] & hu- 
moris plenae , χ^οΓ|ίο/. « Unde lucem accipit id quod eft 
apud Homerum : 

— FamuHs quldcm adponitiir 

•χοίμα.^ \^porc'ina :'\ at faginatas fucs proci comedunt. 
Plato vero comicus, in Poeta, masculino genere di- 
xit : 

Athtn. Fol.III, Bb lS6 ATHENAEI DEIPNOSOPH. C 4. 

ΎΙν ^ίλφοίκ ctwr,yi cr<y>j. 
Ήν «5^6 χ,Λί τΓΛλΛίος νότιος , ως 0'ή<τιν Άν^ροτίων , της 
ϊπιγονίΐς ιμικλ των S-ptfif^uruv » ^ μη (τφαττίιν ττοο- 
βατον Λπίκτον η οίτοκον' ^ϊο τλ η^η τίλίΐΛ ησ-βιον, 

— Άταξ» σιάλους yi σνας ιχνησ-τηοίς eaouin. c 

xcM νυν Si την της Ά^ψα,ς kpnav ου S -υίΐν ^ Λ^^νην t ^ 
ciji^i τυρού γιυίο-^αι. Kfi« , κλτλ χρονον §ί τίνα ίκλι- 
ττόντύύν των βοών , Οησ-)ν ό Φίλόχορος νο(Α,ούίτηύηνΛί 
SiU την (TTruviv ατηχίο-βαι αυτούς των ζωών , σ-υνοί,γα,' 
yuv "^ βουλομ,ίνους kcli πλη^υα-αι τω αη καταζυί<τύαι. 
Ό χίί i 'ΚοΊρον h ' Υωνίς καλουοτι την θ'ηλζιαν, ως Ίττπωναζ^' ^ 
^ * (Έθ ^^°*''^9 "^ε» **^' (τπλά,γχνοκΓίν αγρίας χοίρου, 
xoii ^οΟοκλης , Έπι Ύαιν&,ρω [(τατυρικω' d 

— Ύοιγαρουν 

tiii φυλά^αι χοϊρον ως τί οίΰ-μίαν. ] • "^ 

1 τϊν £χατον ?!^(μμ. edd. ίχΛταν ms. ^. Ignorat ms. £/>. 2 19 «c 
d 6'j£(v corr. Caf. 3 ά//ν?7:ν ms. £/>• 4 jovayfiv edd. y '!■»■■• 
7ΓΪνα| ms.^. 6 ΥοχΈν extra verfum. 7 Vulgo : και Σϋφοκλ^ί 

Forcdlum [Τον «ΓίλφαχΛ] abcgit taclte. 
Eft autem vetus inftitutum , ut Androtion ait , quo proli 
gregum confuleretur , pecudem non mailare intonfam , 
aut quae nondum peperiiTet: quare iam adultas come- 
debant. 

— At fjginatas fues proci comedunt. 
Atque eiiam nunc obtinet, ut Minervae facerdos non im- 
moletagnam , nec careum gufxet recentem. Quumque ali- 
quando deficerent boves , lege cautum fuiffe ait Philo- 
chorus, ut propter penuriam iis abstinerent; gregesquip- 
pe comparare augereque volebant eo, quod non caede- 
rentur. lones vero χα'^ον \ oc^nt porcam ; ut Hlpponax , 

Inter lihamlna 6» vifcera ferae porcae. {^ίγρ'κΐί yjipov.y 
& Sophocles, in Hercule in Taenaro, fabula Satyrica: 

[Itaque cufiodire oportet ^ vdut porcam vin^lam.]? ρ. 375• L Ι Β Ε R IX. 387 

Υίτΰλίμαίος § ο Τ'ης Αίγυτττου βα<ηλίυς , ιν τω ένα- 
τω των 'Κποιχννι^.^.ίυ(χα,των' >, Eif ' Α.(Τ(τον y φνισ)ν , 
\•πί§ί]μ,Υΐσ•Λντί ^Qi οΐ Κσο-ίΟίττα^ία-τΫΐσ-αν χοΐ^ον»^ ε%ον- 
τα τ)> (Λίν ν'^ος Λ/ο και ν\μί<Γϋυς ττ^χίων , όλον S' λ^- 
Tiov Trfog το (ληκος , τί xpoioc χιόνινον. ^ ζΟ^τάν τί , 
τον βασ-ίλζΛ Εύμίνη τα, τοιαύτα \πψΛλούς ωνϋσ^Λί 
•πα^ αυτών ■> ^ι^οντα του ίνος ^ραχμας τίτοακιο-χι- 
λίας. " Αισ-χυλος L• φηα-ίν' 
e 'Έγω §ί χοιρον κα) μ,αΧ £υ$ηλΰυμζνον 

τόν^' h γναύουντι ^ κριβανω &-ητω. τί ya^ 

ο'^ον γΐνοιτ αν αν^^ι του^ί βίλτιον j 
Kcii τταλιν' 

Α. Αίυκος] Β. Τ/ S' ουχί] και καλώς 'ηφίυμινος 

ο χοίρος. Α. Ε'^^ου , μη^ί λυττηύης ^ ττυρί. 

Ιτίΐ TaivafisiC τοιγΛί^ιίυχ φύΚα'ξΛΐ χοΊρος νς τι Cstuiocv. Sopho- 
';lis verfum fic corrigit Toup : 'ildi φι/λάς* χι7οον «ττί ύ';σμίΛγ. 
Ι χοί^ον υ /ο ν έχοντα edd. cum ms. Α, Forf. χ,οι^υν ufiov, 
Ι/.4ντα &c. Ζ χιίνιον ex fuo ins. Ep. laudat Calaub, 3 tv 
vodiyvTt vulgo. 4 XvTrttdiU edd. An λυτΓλιθίί ? 

Ptolemaeus vero, Aegypti rex, nono libro Commea- 
tariorum , fic fcribit : » Cum Aifi verfaremur , obtule- 
riint nobis Affii poicum, cui erat altitudo duorum cu- 
bitorum cum dimidio , & totum corpus congruens illi 
ftaturae, color autem niveus. Narrabantque , Eume- 
nem haec talia animantia ftudiofe apud ipfos emere, 
& quater mille draclimas pro unoquoque folvere. « Ae- 
fchylus vero ait : 

Ego vero porcellum hunc optlme nnmtum 
in crepitantem furnum inferam. Quodnam enim. 
obfoniutn , quam hoc , mdiiis ejfi viro pojfit ? 
Et rurfus : 

A. Albus-nc efl? B. Quidni? & reite adufius 
porcdlus. A. Elixa nunc; ncc nbiignis βί moUflus. [ii- 
ve , nec vero laedatur ab Ίξηε. ] 
Bb % 388 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 4. 


Gvcrag L• χόΐ^ον τόν^ί , της αυτής ύος , 
t] τΓΰλλα y' kv §oy.oi<riv ίΐογασ-ται κλκλ, 
οονου(ΓΛ κα* ipe-^oucru τυρβ' α,νω κΛτω. 
Ύαυτα h ποίξα^ιτο 'Χ^α^^αιλίων h τω ϋψ Αίο-χυλου. ( 

* Ιίίρι 06 υων, οτι nocv ίστι το ζωον τταρα lS.pr,(nVf 

Siis religio- ΆγΆβοκλ•ης ό ^αβυλάνίος , \ν πρωτω Πψ Κυζίκου , 
ie culta ^ ^ '' . ΛΤ /! ' • Τ7" ^ ' ^ Α "" Λ ^ 

ajii^ci Cre- ^^ι<^^^ ουτύύς „ ΐΜυ^ίνοικτιν ίν ΐχρητ^ yiVicrSui τψ Ιλιος 
iciui.i. 7i)c\/c^a-iv ιπί τ-^ς ΙΛίΚΤής , ίν νι και αττο^ρητος γινίται 
S-ucria. λίγίται yct^ ως α^α Δίί ^ 3"/ιλψ ύττίσ-χιν a 
νς και τω (Τ^ίτζρω γ^υτξΛ,ω τη^ίοιχνίουσα τον κνυ^ 
ζν^ι^(.ον 5 του [3f)iOioc ανιτταϊσ-τον τοΊς -^αροικην ^ Ιτί~ 
Β'ίΐ. oio TTcivcig το ζ^)ον τούτο τηοίατίΤΓτον τγουνται , 
και ου , (^yj<ri , ^ των κοίων ^αίταιντο . ΥΙ^αίοΊοι ^ί και 

Ι Deeil Δίϊ edd. ι ■πί^ηχΐίΰσΛ edd. cum ms. Α. ν^μοΐ'^χίΰσΛ, 
ms. Εγ. 3 xi'i/7i7y.cv ms. Α. cum eod. 4 'κλ^ιοΖ^ϊί Euftath. 
5 χα/ ouf φίϋΓίν Ms. & ed. Ven. & Baf. Inde χλ* ύίί <^n'ni 
ed. Caf. & dein ύ Jaitnxivre. 

& iterum : 

MaB.ans hunc porcellum , eadem fue natum , 
quae muUa m aeditus niula Jccit, 
quathns vcrtensqiie m'<xtlm omnia furfum deorfum. 
Haec tcftimonia adpofuit Chamaeleon in commentario 
De Aefchylo. 

18. Eile \QXO fuem , facrum anmal apud Crctenfcs , Agatho- 
cles Babyloniiis , primo libro De Cyzico , tradit his ver- 
bis. V Fabulantur , inquif , in lucem editum efie ΙοΛ'βιη ίη 
Creta ia Difta monte, in quo ttiam facrum peragiturar- 
canum. Narrant eniui, uberalovi praebuifle fuem : & cir- 
cumcurfaniem efieciire grunnitu fuo, ut, qui acceffiirent, 
viigitum infantis nonexaiidirent. Quam ob cauiam religio- 
fe colendum hoc aniinal cenfent; & nulla conditione, 
inquit, de eius carne comederinr. Praefii vero etiam ia- ρ. 37δ. L Ι Β Ε R IX. 3^9 

tipci ^ίζουιτιν VI, και αυτή TrpOTiAyjg αυτο',ς η <7υ<ηα 
vivouKTTdi." Ύα ττα^ίΛττλ'/ισ-ΐΆ 'κττορζΊ και 1^2avj-/;g ο 
'Κ.νζίΚΥινος , h ^ίυτ?ΰω ΠίοιΎίλίτης. Υίίτ αλιέων ~ Vltnlus, 
συίύν fj!.vviiJLovivii Άχαϊος ό Έρίτρίίυς h λΊ^ωνι ^ατυ- '&bos,' 
ρικω, λίγων ούτως' ,,ΤΙίταλίοων ^ί τοι συων f^opCalg ^*/'•''''^• 

bτaiσ■^ί ττόλλ' ϊπαίον." ΥΙζταλί^ας §' αυτας {ίρηκί» 
ιχίτα^£οων αττο των μοσ-χων. ούτοι yao ττίτηλοι 5 
λέγονται απ ο των γεράτων , ότΛΐ/ α,υτΛ ικ,τηταΧΛ 
ίχωσ-ι. ΥΙαραττλ'ήσ-ίως L• τω 'Κχαιω και Έρατοα-ύί- 
y/jg ίν Άντίριννυϊ , τους iTvag λα ρ ιν ους ττροιτψ/οριυ•• 
α, (Α,ίταγαγων και αυτός αττο των λαοινων [όοων οι 
ούτως ίκ/'-'/',^ηταν , rj αττο του λαοινίυίσΙ^αι (^ οττίο ίίττι 
σιτίζίΰ-ζαι. Ύ,ω^-ρων' „ βοίς §ί λαΰΐνίυονται.")η αττο 
τίνος κω(χνις ΊΛ,πίίρωτικης Ααρίνης , tj αττο του βουκο» 

C λουηος αυτάς' Ααρινος f^ ούτος ϊκαλίίτο. 

Έΐταχβίίτος L• rif/iv ττοτί και οίλΟακος, ου το Ι α,υτγ. utique malim. α Temere Toei τιπαΧιοαν ed. Cafaiib. 
5 τηταλοι edd. 

cra faciimt fui: & hoc apud i'Ios facrificlum ante nuptlas 
veteri iniiituto celebratur. « Paria his narrat Neanihes 
Cyzicenus , fecundo libro oe Myfteriis. PetaHdum fuum 
meniinit Acl aeus Eretrienfis in Aethone Satvrico, his 
verbis: Dc petalidis fuibus , quibus hat formae tfftnt , fatpc 
audivi. Dixit autem petaHdjs , nomine a vitulis transla- 
to ; qui petaH dicuntur a cornibus , qiium ea iam expli- 
cata habent. Simili veroratione, ut Achaeus petaudas, 
fic Eratofthenes in Anterinnye, larlnas adpellavit yi/^j, 
translato nornine a larinis bobus : qui ita didi iunt iive 
a verbo hajjtvevs^&ctt ^ (quod faginarl fonat. Sophron : 
boves vcro haptvevovTcit , jas^inantur.') Tive ab aliquo Epiri 
y\co ^ Larina ; iive a bubiilco , cui Larinus fuerit nonien. 
19. Cum deinde nobis iiiatus fuiiTet porcellus foler- 

B b 3 XIX. 39© ΑΤΗΕΧΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 5. 

rorctllus, ^Λν r,^i(rv χ^αμ,βΛλίον ψ ίττίΐχίλως ττίποιημίνύν , το 
aiuis', pai- ^^ "^* tjf^tcj Ct>g dv i> voczToq η'^/νιμ,ίνον τακίρ^ύς και 
tim elixus. πάντων ΒΌίν/ιζαζόντων του ^Α,αγίίρου την (το^ίαν , fxi- 
ya Cpovuv ίκώος ίτπ τ^ τίχ^γ , eC»/* ΆλλΛ [j,r,v ου- 
Si τψ σ^Λγην ε%6ί τις υ(χων ϊτη^ϋ^αι Όττου ίγίνίτο, 
9] ΤΓύύς αυτού η γαττηο ττίττληΰύύται πα]>τοίων αγαύων. 
και yct^ κίχλας ίν ίαυτω ίχίΐ , και άλλα όρνί'ζια, 
υιτογασ-τρίων τί fA^epyj χοιρίίων ^ και μητοας το-Λους , 
και των ωων τα xpvcra, ιτι ^ί ορνίθων γαστίρας ^ αν- d 
τακΓΐ μψραις και κάλων ζωμ.ων ττλίας , ^ και τα ίκ 
των σαρκών ^ ίις λίτττα κατακ^ιζό^^ίνα και μ,ίτα τη- 
τηρί^ων (τυμπλαττο^ΐίνα' ισίκια yap ονο[Λάζ6ΐν αϊ- 
όονμ,αι τον Ονλττιαιον , καίτηο αυτόν ύ^^ως Υι^ίως αυ- 
τοις χρωι/,ίνον. "π-λψ ο ίμος γί (τυγγραφίυς Υίαζ,α- 
fxcg των κτικίων μ,ιμνΥιται , και ου y.oi φροντις Άτπ- 

I χαίρων edd. & ms. Α. 2 yxTTtpec edd. 3 ^λε'ίί vulgo. 

4 «κ σΛρχων ms. Ερ. 

ter paratus, cuius dimidia quidem pars affa erat , alte- 
ra vero pars molliter elixa, veluti ex aqua modo ef- 
fet exemta; mirantibus cunftis coqui folertiam, ille 
magnos fibi fpiritus ob artis peritiam fumens, ait: At- 
qui nemo veftrum oftendere potis erit qua parte iugu- 
latus fit porcellus, aut quo padlo venter cius bonis re- 
bus omnis generis fuerit replerus. Nam & turdis far- 
£lus eft , & aliis aviculis, & particulis fuminum fuil- 
lorum & vulvarum , & ovonim aurea parte, praeterea 
gallinarum ventribus cum ipfarum vulvis, exquifito 
iusculo perfufis ; denique iftis ex vario carnium gene- 
re minutim concifis & multo cum pipere confiftis: quae 
jficia nominare ( tamquam graeco vocabulo ) Ulpiani 
cauiTa non audeo, quamquam non ignoro libenter euin 
his vefci. Verumtamen meus auftor Paxamus ificlorum 
meminit, neque ego curo Atticorum loquendi ufum. Vos XX. ρ. 376. L Ι Β Ε R IX. 391 

κων χ^ν^οΊων. 'Yfjtiig ούν ϊ-ζΓΐ^ίίζαη , ττως τί ο χοϊρς 
ίσ-φύγη, και ττως έ^ νιμισ-ίίας [Χίν ίο-τιν οτττος, ί^ύος 
e (5^6 κ,ατα Β-ΛτίΟΛ. Ετ' ούν νιίΑ,ων αναζητούντων, ό y.ayii- 
ρος ίφη' Άλλ' η ' νΰ^ίζίτί. μ,ί ίλαττον TTiTraJiuirucit 
των αοχαίων ίκίίνων (Λαγιίοων, ττίρΊ ων οι Kuufxou^iQ^om 
λίγουίτιν^ Υΐοαί^ίττπος fxiv \ν ^ο^ίυουααις' (ζαγίΐΰος 
S ' kcTTiv ο λίγων ττρος τους /Α^αύητας Ta'h' 

Μλ5?}τ<* , Κίυκούν , οί τί συνι^ίάκονοί 
vuiig' αττας γαρ ϊσ-τιν οΙκί7ος τόπος Arrogantia 

/ \ ^ ~ ~ , . / multum va- 

υτΓί^ τίχννις λαλίιν τι. των yjoucrpcaTUV let m arte. 

πάντων αρατκΓΤον ίίττιν ϊν ^Α,αγίιρικ^ 
i αλαζονίία. το καθόλου ^ί των τίχνων 5 

όψίί \νόον y'] ^ \χοντι 70ϋί' ν\γο()μΛ.νον. 
ρ,ιναγος ούτος, οττις αν ^τωρακ, ίχνι 
φολιόωτον, 9J δράκοντα σίτι^ηρωμίνον, 

ι αλλ' ιϊ edd. αλλ' >ί Ms. 2 'ά-\.ίίζ J' ί'χ^οντί vulgo, o4.fi τον εν 
«χοντα τοΰή' Grot. 

igitur oftendite, quo pafto iugulatus fit porcus, & 
quomodo ex altera parte affatus fuerit, ex altera ve- 
ro elixus. Haec ergo dum nos inquirebamus, interim 
coquus : An igitur , inquit, minus me doftum vos pu- 
tatis, quani fuere veteres illi coqui, de quibus verba 
faciunt coniici poetae? In his Pofidippus, in Saltanti- 
bus ; ubi coquus , difcipulos fuos adloquens , haec di- 
cit : 

ao. Difcipule Leuco , 6" commlniftrl caeUri , 

( namque ad colloquia de arte nullus efl locus 

aiunus ) quodnam condunentorum omnium 

ejfe in culina praccipuum cenfcbimus ? 

Faflum profeflo. Cunflis quippe in artibus 

videas id habentes prlncipetn adipifci locum» 

En y hic tribunus , dum draconem ferreum 

oflentatf 6» lorica fquammata niut, 

Bb 4 39^ ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C j. 

iOOMVf Βρί(ΐρίως: ew τνχνι J', kcTi λαγως. 
*0 fjcctynpog katv (Χίν υπο^ιακονους ίχων ίο 

" ^βος τον Ί^ιωτψ , και μαονιτΆς, itcri^ , 

Kvf^ivoTrpicrrag τταντας v\ λιμ,ους κάλων, ' a 

σαυχον τταραβαλλτ^,ς , κλ) ττροσ-ίκοαρίις οϋττίΐ. 
ΟτΓίο ουν ύτηύίΐχψ , τω κινώ χοοραν ό'ί'^ου, 1 5 

και τα ούο^^ιλ ' γινωσ-κζ των κίκλ'/; αίνων. 
ωσ-τΓίξ γαξ ίΐς τα,ίΛττορια, , τ-^ς τζχ•ης τηοας 
TCVT ί(Γτιν , α,ν ίυ ττροσ-οραΐΛΐ^ς ττρος το (ττομ-Λ. 
Αιακονουμ,ίν ννν γάμους, το <jvy-.cL , locvg 
ο ^Joug , ίττιΖ^ανης' kmCcf.yg Ό λαμβάνων' 2θ b 
τούτων γυναΐίκίς , Ιίρΐίαι τ'^ ■&ζλ * 
κορυβαντίς , αύλοι , ττανινχίας , αναττρο^η. 
ίπττό^ρομος ούτος ia -τι (Γοι μαγίψκτις. 

1 χαλϊ; vuliO. 1 (ψ-ίτχζ^ vulgo. 3 β"'5,«5""α mnlcbat Cafaub. 
4 forf. τ>Γ &£Λ. Inferunt h. 1. ^sct edd. cum Ms- 

Brianus videtur : ad nm cum ventum efl ^ hpus. 

Ita cum mimflris atque dijcipuiis coijuds 

β veniet ad plebeium , & , ijuosquos repererit y 

cuminifcScores ac famdicos vocet , 

flatim omncs illum metuunt. Sin fe fimplicem 

gerat ac modcflum , fuziet contufus probe. 

Qudre , qiiod U monckam , fiquert inanla , 

& convlvarum ut ora co2;nofcas vide, 

Nam plant extnma noftrae tfl artis ί'ιηβα, 

^ααβ circa portum, recla in os incurrere. 

JDamus nunc operam nupnis : bos viBima εβ : 

illuftrls foccr efl ; tjl & Uiuflns gener : 

horum matronae flumimcae funt PalUdis ; 

corybantes adfunt , pervliUia , tibiae , 

tumultus, Plane circus hic noflrae artis e/?. ρ. 377. L Ι Β Ε R IX. 393 

f/,t[XVY]<ro κα< crv τουτι. — 

ο αυτός φγΐ(Τί ττοιητΊ^ς ούτως' 
— ΊΛώίτ>7ί ' ju.eya? 
αυτΰίς ο Έίύύης. οϊσ-βα. ^\ ^ ώ βίλτιτύ', οτΐ- Convlva- 

ctyci^cv σ-τ^ατ'ήγου όιαφίοίΐν ονθίν ^ αο>αι, hoililis. 

βί 7Γθλί(Λΐΰΐ TTU^iiCiv' Ό βίζύυς τ>) Ovcru 
στρατνιγος ιστ^κίν , "^ το ττολύ^λ ί(^ί^Λτο. ζ 

ΤΙολίμιός ίίττι ττα,ς ο crvf^^ivuuv αχλος^ 
Kim ^ yci^ α,ύροως ούτος' ίΐσ-ίληλυύίν > 
ίκ ττίντίκαί^ίχ ^f^ifcuv ττρο'ήΚτηκως 
το JiiTrj/oi', ορμ^ης μίσ-τος , ίκλίλυμίνος , 
■ τηρών τίότ ίτη τας χίΙρΛς οϊα-ίΐ τις. vou ι Ο 

οχλΰυ τοιούτου ραχιαν ' ψροι,αΊ,κ,'ίνψ. 

1 ί'φίΐ inferit ed. Cafaub. ι Deeft S' vulgo. oiVSat corr. Pierf. 
3 ouoiv edd. & ms. Εό. 4 Vulgo ίβ-τ^ιχιν και. Potsrat & 

ίστΛ κ«/ corrigi. 5 ττίν?» vulgo. 6 ττροτ^ίλτιιχν; edd. 

7 'fety.ii'j.v edd. ρακ(Λν Ms. τ«ν <Γτ/>ατίαν corr. Grot. 8 Forf, 

«Θρβίί/Χί'νβυ. 

i^zc tu quoqut id memineris. — 
Tutn & de alio coquo, cui nomen Seuthes, fic loqui- 
tur idem poeta : 

— Irnperitus admodum 

(β illorwn iudicio Seuthes. At ηοβΐ tu, v'ir opt'im€f 

α bono 'imperatore nil eum videri differre. 

AJfunt hofies : alti in^enn dtix 

fiat contra , & beUi rnolern fustinet. 

Hoflium vlce εβ omnis convivantium turba^ 

Progredhur illa confertim ; intratque , 

poflquam die abhinc quinto decimo fpe andcipavlt 

coenam 3 impetus plena , fame eneila , 

exfpeilans quando tandem venturus βΐ qui aquam manl^ 
bus injundat. Cogha 

talis turbae αίβηαύοηαη ( hic ) convtnijje» 394 ΑΤΗΕΝΑΕί DEIPNOSOPH. C 5. 

XXf. Ό rT h τοις EfCppoiOi ^υν^φί^βοις μάγίΐοος , d 

Coquus car. ^'^OVO-CtTi oJct TTCtpctlVU' 
bones de- '^Qtuv tfCtyKTTUig , Ys.cL^iaiV , ^idKQV^g , 

βυκ ί(Γτι ΤΓΛίζίίν , ov^ cc fxifxa^riKaq ττΰΐίΐν, 
Έχ^^ζ ΚίΚίΐ'^ννίυκΛς. οϋ^ίις ίΐχί. (τοι 
κούβίος Όλως ycto ι^παρ, Λλλ' γ}ταν κίνοί' 
ϊγκίφαλος ηλλοίωτο. Δε7 h , Καρίων , 5 

OTOLv μίν ίλύι^ς ί'ις τοιούτον (τυρφίτον , 
Αρομ.ωΐΌ., και 'K.ifiStava, και ^ωτ^ιρ^ϊψ y 
fjiicruov SiSovTUg Ό(Γθν ctv Λίτησ-Λΐς , ΛττΚως 
ίΐνα,ι δίκαιον' οΰ <ίε νυν βΛ§ίζομ.ιν , e 

ϋς τους γά,(Λθυς , αν^ροφόνον. ctv τόυτ alcruavij » 1 ο 
ί(Α,ος U ^Λ^ψτ,ς, και fA,uyiipog ου ζακος. 
ο καιρός ίύκτός' ωφίλου. φιλάργυρος 
ο yepuv' ό μκτ^ος fxiKpog' ιί σι λ>?ψ(5//.Λί 
\υν ι^η κατίσ-ύίοντΛ και τους ανύρακας, 

21. Sed Euphronis ille in Synephebis coquus audite 
quid moneat: 

C/bi eraniflis operam tuam locas , Carion , 

non licet ludere , nec quae dldicifli facere. 

Heri periculum adiifii : nam ex omnibus tuh eobiis 

nullus omnino hepar habuit ; vacui erant; 

& ctrebrurn alttratum. At oportit te , Carion, 

cum ad trivialcs huiusmodi homines accejjeris , 

Dromonem , &• Cerdonem , & Souridem , 

mcrcedem nbi dantes quantam ροβαΐαβΐ ^ plane 

ejft lufliim : quo vero nunc imus , 

ad nuptias , ihi homicidam. Id fi tu intdligis , 

meus es dtfclpulus , 6» coquus non malus. 

Occafio exoptata : tu illa utere ! avarus ejl 

fenex ; mcrces exlgua. Si nunc te non 

reperero ipfos etiam carbones devorantitn , 57». L Ι Β Ε R IX. 395 

ΛΤΓολωλας. ικτω (^ ττα^Λγι J. και yct^ αυτός ον- 
τοσ-ι 1 5 

ττροίηρχίδ' ό γίρων. ως ^ί και γλίίτχρον βλΐτηι ! 

1X1 ' (\> > \ ^ Ν \ > λ"^ '' 2 ~ XXII. 

ιΜίγας ο ία•τι σοφκττ'ης , και ουοιν νιττων των Ιατρών ιις αλαξοίίίαν , και ό τταρα ^ωσιττάχρω [Α,α- ^°^""?' ^.^' 

γίΐρος b \\.aτΆψiυoofA,ί\fω , λίγων ωυί' inferior.Me- 

r\ , ~ ' ' ^ ^ ' ^ dicis. 

Α. vJl» τταντίλως ινκαταφρονητος η τίχνη 

αν ^ κατανο^ισ-νις y ίίττιν νιιχων y Α*ιμυλί. 

Άλλα τηττλυται "^ το ττραγμ,α , και τταντίς (τχζ^ύν 

iivai fjLayiipoi Φαιτιν , cuuiv ίΐ^^οτίς. 

ΰτΓΟ των τοιούτων ^' ^ τ6%^'ί λΰ^αίνίται, ζ 

^ΕτΓίΐ , fxaynpov kav λαβ^^ς αληύινον > 

εκ τταιαος οροως ίΐς το ττραγμ ίκτηγμ,ζνον , 

και τας ^υνάμίΐς κατέχοντα , και τα [Λαύηματα 

cLTravT ίφίίης i\r%^\ 'ίτίρον σοι τυχόν 

Οαν'ή(ηται το ττραγμ,α. τρίις rif^iiig ί<τ[χίν ίο 

Ι Verbum e glciTa in contextum illatum. 2 Deefl mtt*v Ms. & 
ed. Ven. & Baf. 3 ia.v vulgo. 4 ■πί'ΠΛντΛΐ vulgo, 

periifli. Abi Intro ! nam ecce iam ipfe 

advenit fencx : qiiam tenaci vultu efl ! 
12. Magnus verc etiam fophifta, & Medicis iailan- 
tia nihilo inferior ille eft apud Sofipatrum coquus , in 
Mendace , qai ita loquirur. 

A. Neqnaquam vero habenda defpicatul 

ars noflra efl , Demyk , nEle fi confideres. 

Sed projTituitur res haec ; atque omnes fert 

coquos profitaitur fefe , cum norint nihil : 

corrumpu artis gloriam hoc hominum genus, 

At fi repcrias verinominem coquum , 

ad hoc eduSium prirna abusque aetatula , 

qui vircs rerum teneat, qui omnes didicerlt 

bene difcipUnas ; longe alia , credo , tibi 

res apparebit, Soli ires fupirfiires cens. 396 ATHENAEI DEIPNOSOPH. C. 6. 

kyou τί. τοις λοιποίς Si 7ruo<r7no''Jo'j. Β. Τ/ ν??5 
Sicon CO- Α. Εγω. Ύο ''^ίΟατκαλίΐον '^f^iig (τωζομ,ίν 
*ii'.nncs''?o- T^ l/^iffOi. οντδ? τ?? τίχν^ις Λ^χύ-γος ψ. b 

iSiSaa-Kiv yjixatg ττ^ουτον ci<r~poXoy{r', [ ^//iojv* ] ^ 1 5 
iTTiiTU fU^iTU Tuvr ίύύυς άοχ.τίκτοηιν. 
TTioi Cvtricag κατίΐχί τταντας τους λογούς' 
ιπι ττα,σι τούτοις €A€yg τα στρατνιγικΛ. 
^DO της τζχν'ής ίσττίν^ τουϊΑ' vif^cig fjLdhtv. 
Β. Apci συ fjA αοτΓταν οίος ιΐ yi , Οίλτατζ. 20 
Α. Ούκ, αλλ' kv Ό<τω ττ^οα-ί^χίτ έ^ Αγορα,ς ο τταΐς» 
uiicpu οίΛκινητω σ"ε τηοι του 7Γp<^γμ,cιτoς^ c 

'tvet τω λαλίΊν λάβού^/,ίν ίυκΛίρον χρονον. 
Β. ΑτΓολλον , ίξίγω^-ής. ^ Α. Ακουσον , ώ 'γαζί. 
ΔίΤ Tci' f/,oiyiipov ilSivui ττρωτίστΛ fjiiv 25 

Ι Deeft ^oi-ov vulgo. 2 Deeft vox vulgo. ν.χΚας con:. Cafaub. 
3 i/jyiJif vulgo. Inde άί j/iyirJii corr. Cafaub. 

AoflVe rcflamus , Boidlon , & Chariades , 
<j/"^ue ego : licebit ains oppedas, B. Ain' ? 

A. >4io. Siconis nunc flat in ncbis βΠοΙα, 
artis qui folidae prlnius invenlor fuit, 
Sidercos curfus primum nos docuit Sicon; 
txinde normas archiuflales dcdit ; 
fcrmo pofl Ula de omni nctura fuit ; 
ροβΓίτηο explicuit artem indiiveratoriam : 
dlfcerc nos voluit liaec ante coejuin^rlam. 

B. Ut vidto , me tnecare propofitum efl tibi. 

A. Nequaquam : fed , dum redeat e foro puer , 
paullum mea in hac re fpatiabitur oratio, 
vacuum ad loquendurn Umpus ni fruflra effLuat. 

B. Valde Impiger tu certe es. A. yiudi caelera. 
Inprimis fcire oportet Ίηβζπαη coquum . 378. L Ι Β Ε R IX. 397 

ΤΓίρι των ^iTiufiuVi τα,ς τε των ουσ-τρων ^v<rng, 

και τας Ίτητολας , και τον ηλίον , πότε 

67ΓΙ τψ f4,aKf>av τ% και βραχιιαν Υΐμ,ί^Λν 

ίπανίκτι, καν ποίοκτιν ϊσ-τι ζω^ίοις. 

τα ya^ ο'^/α φατι τταντα και τα ^οω^χατα 3^ 

ίν τρ ττίρι^ορα της όλης (τυνταζίως 

iTioav h αυτοις λα^βάι /iiv τψ ψ^ονψ, 

« \ r / ν ~ \ ./ , .\ 

ο μ%ν ουν κατιχων τα τοιαύτα , τψ ωοαν ιόούν » 

τουτύύν ίκαίττΰΐς ως ττροσ-ηκί %οη(Τίται 

Q J'' αγνοων tou)t\ ίΐκοτως τνντλαζίται, 35 

ΐίαλιν το TTtpi της άρχιτίκτονικης 'ίτως 

ίύαυ[χα<τας , τι τ7ι τίχν^ αυμβάλλίται-^ 

Β. 'Έ,γω ^' ίύαύμ,αα. Α. 'Αλλ' όιχως ίγω Ορασ-ω, 

ΎουτΓτανιον ' ορ^ως καταβαλίσ-ύαι , και το φως 

λαβύν ^ Όα-ον Jii , και το ττνίΌ^ \^ιιν πό^ιν 4^ 

iCTiv i ΐΑ,ίγαλην Xfuav τιν ίΐς το ττοαγ^χ ε%€<. 

1 Toymcivfioi edd. & ms. Ερ. τοι/ττάνίΐον Ms. 2 Καμβίναι viilgo. 
iapfus dctherios , quando fi.icra occUant, 
quando exorlantur ^ quo fol fummo tempore 
produElos faciat atque contraSos dhs , 
quibus βξη'φη fe tmeant pardbus. 
Namque y iit docemur , pijces 6* qulcquld cibi ejl, 
prout unlverfi moles circumvolvitur , 
alias atque alias hi fe ddicias habent. 
Haec β quis norit , ut vldeblt lempora , 
ita illis re£ie utetur ex ufu fuo : 
at , qui ifla nefcUy is mcrito rifum dcbit, 
At forte , fcientia archheilaHs magis 
arti quid noflrae conferat , mirabcris, 
B. Equidcm rniratar. A. Id nunc aperibo tlbi. 
Culinam reile conflituere , lumims 
quantum opus efi captre , vtnti unde afknt cernere , 
perconducibile noflrum efl ad ne^otium. 398 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEiPNOSOPH. C 6. 

ό κατΓνος dpofiivog ^ivpo κ,ΛΚίΐ Sict^oocLV 

ϊίωύί τοϊς ί'<^ου(Τΐν if^Troinv τίνα. 

[ Τι CVV ] ' 67< (ΤΟΙ ^ίίί^Ι 7Λ (ΤΤρΛΤΥΐγίΚΛ 

iXUV yi ^ τον [^(,αγζίρον -^ Ή τΛ^ις, (τοΟον ^ 45 

ΰτταντίχ,χου μ,ίν ίιττι ^ κοίν Trcta-i^ τίχν}^ , 

\ν τ^ καί' >7^Λί J" ωσ-ττίξ νιγύται ^ (τχι^ον, £ 

το ycLo TTctiiOL^Civai χ,ΰΐφίλίΐν τηαγμίνως 

ίκαίττα, , και τον καιρόν ΐίττι τούτοις irh7v , 

ττοτΐ ^ίι ττυκνοτίρον ίτΓΛγΛγίϊν, λλι ττότί βα^φ, ζο 

ΧΛΐ ττως ίχουσ-ι ττρος το ^ίίττνον , ϋΛΐ 7Γοτ& 

iuKctipov αυτών ίστι των όψων τα μ,ίν 

Β-ιρμα τταραύίϊναι, τα ^' ίττανίντα^ τα rh μισως* 

τα S' 'όλως αττοψυζαντα' ταύτα τταντα ^η 

iv το7ς (ττοατνιγικοΊσ-ιν ϊ^ίταζίται 55 a 

Ι Ta/ouToy ετί vulgo. ToTor Ι'τ< COH. Adam. Verfum fic concin- 
navit Grotlus : 

B. T/ tiii Jj , ίίομΛΐ σου , ert τβι aTfoLTnytxk &c. 
2 s'xa» γι Ms. 3 σοφ'ον ad vers. feq. referunt edd. ut in fine 
defeftiis fit hic verfus , ubi ϋ τάζΐς trn^ok ex coni. fapplent 
viri dofti. 4 β-οφον μίν άτταιταχοΰ ΐττι edd. ubi corrigunt kitta•' 
ταγ_οΖ Vt/. 5 riyetra Ms» 

£/f Auc <z7ii illuc volitat , differentlam 

adferre fumus adfoltt coquentibus. 

B. Qiiid ergo , te precor , & artem tailicam 

opus efl coquum callere? A. Nempe ordo ubiioet 

& in arte quavis plena res fapientlae efi : 

at in arte noflra is ordo ducit ordinem. 

Adftrre miffus , atque auferrt dinuo , 

& in hls fpeciare verum articulum temporis , 

quando fcrendi citlus , quando kntius , 

qualis quaque liora fit convivantlum gula, 

quae obfonia mcnfis inferendj. fervida , 

& quae remijfa, quae rurfus medioxima ^ 

quai frtgefaila penitus : nimlrum omnia 

haec continentur f inquam , in arte tailica. ρ. 379• L Ι Β Ε R IX. 399 

fjLU^r^jLieLiTiv. [β. Τ/ <ί' ίΐτα]'\ * τταρΛ^ίίξ^ας ky^oi 
τα Sion, άτΓίλ^ων αυτός νι<τυχίαν άγί. 

Κλ* ο τταρα τω ΆλεΙίΛ Si, ϊν ^Ιιληίτίοις ,^ f/ia- ^^^• 

γίΐρος ού μ,ακραν τούτου ϊστι , λίγων TOia<h' 
Α. Ουκ ϊσ-τξ , τα7ς ττλίίσ-τακη των τίχνων όπ 
ουκ αρχίτίκ,των κύριος τ'ης νιόονης 
f^cvog κΛ^στηκ, άλλα και των χρω μίνων 
(Γυμβαλλίταί τις , αν καλώς χρωνται , μίρίς j 
Β. Οίον τι ; Su γαξ καμί τον '^ivcv μαύίΐν. ζ 

Α. Lov ο'ψοτΓΟίον <τκίυα(Γαι χρηζττως μόνον 
^ί7 τουτ6ν , άλλο ^' oiiSiv. αν μιν ούν Τϋ%>? 
ό ταύτα μίλλων ιΗίίΐν τ£ και κρίνίΐν 
ίις καιρόν ίλύων , ωφίλ*ισ•ί τψ τίχνψ. 
kv ^' ύσ-τίρίζνι της τίταγμινης ακμής t ΙΟ 

ύ)(Γτ η ττροοτΓΤ'ήο-αντα χλιαίνίΐν τταλιν, 

Ι Ύίζ Ji τ< ττα/ιαυ. edd. cum Ms. ΣΙ ο «τα ■πΛρα.ύ. corr. Cafaub. 
Τί Jiira. Β. ria^aJsi^ai f/us/ &c. corrigebat Adamus. a Alibi 

Β. Quid ergo fuperefl , nifi, cum me iam docueris 

quicqidd nccejfe efl , vivas ipfe in otio. 
23. lam rurius & is , qui ab Alexide in Milefiis [/- 
ve, Milefia] coquus inducitur, haud multum ab ifto 
diiFert. Loqu'tur autem in hunc modum : 

A. Nefcitis evenire id pkriiqui artlbus , 
ut in arc/iiteoli non fit unius fita 

manu voluptas ; ftd ad hanc utentes quoque , 
fi recle utantur , partem contrlbuant fuam ? 

B. Quale lllud ? ut hofpes aliquid addifcam , face. 
A. Coquere & condire refie , id o^icium efi coqui : 
nihll praetcrea. Si , qui efurus efl , adefl 

in tempore , artcm pro parts adiuvit fua. 
Quod fi hoc articulo citius vcnir aut ftrius ^ 
ita ut , quod ajfum f/Z, debiat recalejcerc , 400 ΑΊ ί ΙΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 6. 

ij ΐΑ,η ττροοτττησΌ,ντα (τυντίλϊϊν ταχύ , 
ουτηα-Ύί^ητί της τίχ^γις την ψ)ονψ. 
Είί τους (ΓοφκΓτας τον [χαγίΐρον Ιγγραφω. 
ίο-τηκΛ^ υμίίς' κ,άίται Si fxoi το ττυ^' ^ 1 5 c 

9}^η ττυκνα ^' οοττουοΊν ^ Ή^α/ιττΑυ κυνίς 
κουφως ττρος Λΐ^ρΛν ^ οιτύ' Ό γίνισ-^αί ^' k^ , * 
ΚΛί τψ τίλίυτψ του ριου (τυν/ΐ'<γί τις 
[χονοις αι/Λγκης Β'ίσ-^ος ουχ οοω^Λνος. 

y^^• _ Έ.υ'φρύύν §ii ου ΚΛί ττρο βραχνούς \μ.ντιΐτ^ψ, αν- 

^ΰίς §ίκα(ΤΤΛΐ (^ οικασ-τΛς ya^ υμάς ουκ οκη,<ΤΆί'^ α,ν 
χαλίϊν, ctvufxivuv τψ hfXiTi^av των αίσ-ύητγιρίων κρία-ιν) 
iv τοΙς Ά^ίλφοίς τω ^ρά[χατι , τταησ-ας τίνα ΐΑ,οί,γίΐρον 
'ττολυμαύη κ,αι ιυτταί^ίυτον , μνη[Α,ονίυοντά τε των ττρο d 
μύτου τίχνιτων , κάι τίνα ίκΛ<ττος ύχιν ι^ίαν αρίτψ , 

Ι Poft ττΰβ ΛΜΐΙ^ο ηοη distinguunt, fed ροίΐ wdx. 2 S^ 'ί-πτουσιν 
ed. Baf. & Caf. 3 Videiitiir multa intercidifre. 4 Verfum fic 
concinnandum propofuit Cafaub. κοΰφύΐ 'jrfoQ ai'iif ,'ίμ (Ιπ».ψ 
yiyviTctt θ' α,μΛ, 

aut , quod ηοη affum cfl , confummari celeritcr , 

Jpoliavu artem deleBandi gratid. 

Sophiflarum in clajje coquum ego cenfeo. 

Sutis vos : accendhur mlhi h^nis : 

iamque frequentes profiUunt Vulcanl cants 

leviter ad coelum. f Scis quid fimul fiat : [ ? ] 

& finem vltae (nobis) deftinavit folis 

necejjitatls quaedam lex mprovifa. 
24. Euphron vero, cuius etiam paulo ante mentlo- 
nem feci , iudices! (iudlces entm quin vos adpellem non 
debeo cunftari , quoniam veftrorum fenfuum iudiciutn 
exfpetlo) in fabula , cui Fratres tirulus, coquum in- 
ducens multifcium & probe eruditum , qui & artifices 
qui ante eum fuerunt commemorat, & quae cuiusque 
propria virtus fuerit , quave in re excelluerit , docet , ρ. 379• L Ι Β Ε R Ι Χ. 401 

ΚΛί h τίνι Ιπλϊονίκτίΐ, όμως ου§ίνος \(Α,νγΐ(Γ^νι τοιούτου^ 
ών ϊγω vjxiv τΓολλακις τυγχάνω τταρχο-κίυαζων. λε- 
yn §* ουν ούτως' 

Υ].ολλ.ων μ,Λβητων γζναμίνων \μοι , Ανκί > Septem alte• 

OKt το νοίΐν Λίΐ τι κ,αι '^υχψ ίχίΐν , tei. 

ατΓίί γίγονως μα,γαρος εκ ττις οικίας 

iv ούχ ολοις ^ίΚΛ μγ,τι , 7Γ0?\.υ νίωτατοζ. 
e ' Αγις Ύό^ιος ωπτγικίν ιχ^υν μονός Λκρως' ζ 

Nij/)£u? <5^' ό Χίο? γογγρον »;ψ6 το7ί 3-ίοΊς' 

3-ρίον το λίυκον ου '| Άύηνων Ιζ,αριά^ι^ς. 

ξωμος μίλας ϊγινίτο ττρωτω Ααμττρία,. 

ο,λλΛηας Άφ^ονητος , Εΰύυνος φακην , 

ατΓΟ συμβολών (τυνάγουοΊν Άριιττίων ' -κόρους, ίο 

Ούτοι μίτ ϊκίίνους τους σ-οΤικττΛς τους ττΛλαίί 

yiyovoL(riv νιμων ίτττα , ^ίυτίροι σοφοί. 
{ Έ/ω J^' όρων τα ττολλα, ττροκ,ατίίλημμίνΛ 

Ι Ά /ι / σ τ » ν ed. Ven. & Baf. cum Ms. 

tamen nullius talis artificii mentionem fecit, quaHa fae- / 

pe vobis ego a me parata adpono. Loquitur autem ad 
hunc modum : 

Multi quum mihi fuerint difcipuH , Lyce , 
quia fempcr excogitavi aliquid, mentcmque habul ; 
tu domo mea cxis perfefius coqiius 
intrj. minus dtctm menfes , citm fis omnlum natu mmlmiis, 
yigis Rhodius pifces ajjavit unus omnium exquifitijjlme : 
Nereiis Chlus congrum elixavit Dils ; 
alhum thrium Atheniinfis Chariadcs. 
lus nlgrurn prlrno Lampriae debetur : 
botulorum paratus Aphihoneto , kntkulac Euthyno, 
Collathlam faBurts coenam confuluu Ariflion» 
Hi pofl feptem illos prlfcos 
fuen nobis feptem altcri Sapientes. 
Ego vero occupata vidins plcraque , 
Athin. VoL ΠΙ, Cc Ars furandi 

a coquo in- 

vcnla; 401 ATHLNAEI DEIPNOSOPH. C 6. 

fucruv fjLi Sia τουτ, άλλα τταντΛς λοίΐΑ,βα,νζιν, 1 5 
'Τ/γ' έ^δϋ cJ^' οξίων συ τούτο 7ΓροκΛταλΥιΐΛΐΑ.ίνον , 
&peTfi:aa. 'Λον ίφίνρ'ήκάς τ< , Kcti τοντ ΐ(ττι σον^ 
ΥΙίΙΑ,τττψ ίίυον ημ,ίοαν οΊ Ύψΐ(^ι, 
τΓολίοι yiocvTig i ττλΰυν τταλυν τηττλίνκοτζς » 
λίτττον ioiOov κ,αι ι^ικρία'. ουκ ψ ίκΟορΛ 20 a 

Λυκω T6Ti ^ κρων, cv&k τω ^ι^ϊασκάλω, 
ίτίρους ττΌρίσαιτύΛΐ Λ»' ίοίφζυς ψά.γκαιτας' 
70 yciu riTTciu αυτών ττολΚακίς ΰ-κοττου^Λνων , 5 
κα^ίΐς κάτω τψ χιιρΛ την ^icw λαύων 
ij'pi'^a.g ϊΐς τον λακκον Ιται^ως τον νίΟοόν. 2 ζ 

ττΰλυν 'iTroiyjircig ^ ^"opiScK. ουκ £χίι ^ νίΟρον , 
ίλ€γον. ίκυτττον οι ττΆοόηζς Λττοβολ^, b 

νύυσαν iTifoy. του oi οίυτ^ρου ττανυ ' 

Ι •ntTlrty edfl. 1 τ',τ: λίύχω Ms. τό τ£ Xiyxjxcs»? edd. 5 '■Χ°* 
•τ;ΰ,Μ»νον vulgo, 4 eViiii^iv corr. Coray. 5 ίϊ'χί vuigo. 6 {'λί- 
ysf corr. Dalec. Xfyu» malebam. 7 ίτάλιν forlan, 

furandi arum prlmus Ίηνεηϊ , ita u: nemo 
ob idmihi infenfus ejfet , fed omnes operam locarcnt meam. 
Tit vero Iwc α mc occupatum ctrr.ens y 
propnum 'invenifli quidpiam , quod tuum efi, 
Quinto ahhlnc die facrificarunt Tcniif 
cani fenes , lon^a naviga-tlone dcfunili. 
Unus irut hoidiis , isqut cxigiLus. N'd Inde carniufn 
furripere Lycus polerat , nec fibi , iiec magiflro. 
Tu eos cccoljU dnos hoedos alios praebcre. 
Aam qunm ΊΙΓι diu hepar contemplarentur ^ 
tu cLim fubtus demljja τη,-ηιι ahcra^ 
renem vafra audacla in fojfiim proiedfli. 
Afulium excitabas tumultum. η Non habet rertmtt 
dicebant. Dcmljfo vultu adcrant UU ob iafiw^rr. ; 
alterumqiie immolabant. Huius vero alterius ρ. 3δο. L Ι Β Ε R Ι Χ. 40} 

τψ Kapdiciv iioo'y (Ti κ,ατΛτπνοντ ίγω, 

Tlctkai y.iyitg ^ %i, γίνωίτκΐ' τ-ουγΛο ^λ,η χανζίν 30 Proverb. 

./Λ ~v/t/ ^ ' Ltipus liiat. 

λνκον ΰΐΛΚίνης (τυ fjLovog ίυ^ηκΛς nxj^v, ή-φα^ 

"Χ,ορ^ης όβίλίίηίους η^χίοας ζητου[Λίνους 
■^υ ίχ^ίς ^ uf/,ovg ίΐς το •ττυ^ αττοσ-βίο-ας ^ 
και τΓοος το ^ίχο^^ν ίπρ^τιζίς. '/i<rUof^^v 
C ίκίινο ^pclpici, τούτο <J" ϊσ-τι τταίγνιον, 35 

Mjj τις ούν τούτων των οίντίοων ίτττα, σοφύύν ονΟ- ^^^» 
Ι^Λ^ύίντων τοιούτον τι ίτηνοηοη τηρι του χοίρου , 'πωζ luramentum 
και τα ίντος πίττλνι^ωται και το /xev , οτττα^^ίον ίττιν |:^,^ ^^ Mara- 
αύτου' το h, ίφύόν' αυτός J^g, icttiv ασ-φακτος. ^gQ-t'ioncm,^c^ 
μίνων ουν "ή^Α^ων και λιτταρουντων όίίκνυναι Tr,v ooQiizv 
Ουκ ifict), Oi^Q-it TfjTig y μα τους kv Mcxp^i^JVi κιν^υ^ 
νίυο'αντας, και 7rpo!riTt τους ει/ Ζ,αλαμίνι ναυμαχη- 
•ά CavTag. Έ,ζο^ίν ούν τταιτιν ^ια τον τνιλικον^ί ορκον , μη 

Ι /j!*y ο ς corr. lacobs. 2 ίχβΖς edd. Sed obfcura tcta oratio» 

ipfum etiam cor tt vldi devoranfem egomet. 

Ditdum tu magnus es ; fcito : qulppe -, ne hiet 

iiipus {hvK0() frufira , tu unus ariem rcperij% 

[ Chordae vcrucula die quacfita 

duo heri cruda in igrem abiccifli , 

6• ad dichordon adflrcpuifli. Vidi 

illud drarnay hic vero lufus e/?. ] 
25. Numquis igitur ex akeris iftis fept^m Sapienti- 
bus , qui noirinati funr , tale qiiidpiam excogitavit de 
porccllo, quo paclo intertora corporis impleri potuerint , 
cum ne iugulatus quidem fit ; & quomodo altera pars 
afiari potuerit, altera elixari ? Rogantibus igitur nobis, 
inftantibusque , ut fuam iUam nobis explicaret fapien- 
tiam : Non dicam, inquit, hoc quidem anno; per eos iu- 
ro qui ad Slaralhona discnrncn Marns adierunt , perque eos 
qui tiavalem ad Salamina pugnarunt pugnam ! Quare nobis 
omnibus, ob tanti iurisiurandi reiigionein , vifum eil 

Cc a 404 ΑΤΉΕΝΑΕί DEIPNOSOPH. C. 7. 

βίάζίσ^Λΐ τον ety^pciuTroVi ϊττ άλλο 02 τι των τταοαΟί- 
θΰ(Α.ίνων Tctg χίιρας ϊττίβάλλίίν. και ο Ούλττιανος ϊφη' 
Μλ τους ΐν 'ApTifA,i<rici) x,iv§vvivtTctvTetg , oiiSiig τίνος 
Verbum yiv<rtTeti, TTDiv λίχύψαι TTCv κίίται το τταρΛφίοίΐν^ 
τα, ya^ γίυ(Λατα ΐγω οιολ μονός. Κλ< ο ιΜα,γνος 
iyjj* ' ΚριστοΟάνγ,ς i h ΥΙροαγωνι' 

Τ/ ουκ 'ίκίλίυτΛς τταρΛφζοίΐν τλ ^OTtjpict 5 
'Έ.ω'^ρων §\ h ΤυνΛίκ,ίίοις > κατΛ κοινότ^ρον κ,ζχρηται , e 
λίγων' ,,ΥΙαρά-Φίρίι ' Κοικόα, ^ (JiicrTOV τον <Γκύ<^ον," 
και ΥΙλάτων J'' h Κάκωσιν ίγη' 

7Γοί(τας τΓαραΟίρίτω. ^ — 
Αλί^ς, ΥΙα{Λ.:ρ!λι^' 

ΥΙαρίύηκί τψ τρατΓίζαν , ίιτΛ 7rapa<pipav 

ctyahutv ccf /,ά^ας. 
ΤήμΛτΛ. ΤΙίβΐ Si των γίυ μ,ατων » α, (ΤΛυτω ττρουπίίς > ω^Λ 

ι Tlifii^ift vulgo. 2 χύχλύβ edd. 3 ^ιρ'^^-ρίτω vulgo. 

vim ηοη facere homini, fed alii cuipiam ex adpofiris 
(των 'παραι.<^ζρομένων) manum iniicere, At Ulpianus : Per 
hos qui ad Artemifiurn periciuali funt ! iliquit, nemo quid- 
quam horum guftabit, nifi prius nobis (li£lum fuerit , 
apud quem auftorem verbum Tetpefpupetv (ifta notione) 
pofitum reperiatur: nam de vocabulo γιΟμ^τΛ ^ ego 
folus cognitum l?abeo. Tum Magnus ait: Ariftophanes, 
in Proagone : 

Cur non iujfijll adponi poctila ? 
Sophron vero, in Mimis Muliebribus, communi magis 
notione ufus eft : η Adfer (Π^ρά^δρε), inquit, Coecoa, 
fcyphum plenum. « Sed rurfus Plato , in Laconibus , dixit ; 

Cunflas adponito. ('^αρα.φέρίτω. ) 
Alexis , in Pamphila : 

Pofuu menjam , ddn impofuli (τΛραΐζίρων') 

rcTum konarum plauflrum, 
Quod vero ad ΤίύματΛ pertinet , quae tute ipfe tibi pro- ρ. sSi. L Ι Β Ε R Ι Χ. 405 

(τοι λίγίΐν, ΌυλτηανΒ. το γαο γίΖσ-αι ίχο^ιζν h 

Ύου§ι WV yivcui λαβών. — 
ΚΛί Ο Ούλτηα,νος' Εφιττττος , ί^η , \ν ΠίλτΛίΤτί)* 

f ' Ενί' όνων 'Ιπττων τε (ττάσ-ίίς , και y έυ^ΛΤΛ οίνων. 
ΆηιΟύντ,ς ^\ ίν Αί^υμ,οις' 

ΟϊνογίυσΎίΐ i ττί^ίττΛτίΊ ίν τοϊς στίφοίνοις, 
'Έ,ττί τούτοις ό ^αίγειρος Ιφη Αίζω τοίνυν x.a.yu)y , , , > , , , ,/ '''.'/ "^ < » Proverb. 

tvn. apxdicLv iTTivoicLv i αλλ ιυρισ-ιν ίμψ ivct μ,-ή ο αυ- yapuiatti• 
λ'ήτ)]ς ττλνΐ'/Λς λά,β^' — (ό yu^ Ευβουλος » ίν Αάκού- *'""• 

a (^'Αλλ'^ ' tiKova-ctfytiv και τούτο ^ νν\ την Έΰττίαν, 
οίκοι 7Γ0^\ ο<τ α>ν ^ ό y,ciyiifiog ίζαΐΛ>αρτΛνγι y ' 
τυπτίΐτύαι , ως φα,σιν > "^ ό αίλψ'/ις τγλ^ v\yuv. ^ 

Ι Deeft 'Αλλ' edd. 2 «ί ir vulgo. 5 ίζ^μ^-ρτίνοι edd. ΓζΛμίρτ*} 
mS'^. 4 φιο•'» vulgo. 5 Tres verfus fic conftituit Grotius : 

οίχί/ ποτ', αν ό μίγιιρος (^^μχρ'ΤΛ^ν , 
ΰζ <ρα7»ν, αιι\>ιτ}ις 'τταρ' νμ.ίν τύκτιΤΛΙ, 

pinafti, tibi nunc fuerit tlicendum, Ulpiane : nam verbura 
quidem yev^ut apud ΕπροΓκΙεηι habemus, in Capris : 

y4cc'ipi hoc y & giifia. (^yeviTAi.) 
Tum Ulpianus : Epluppus , ait , in Pekafta : 

Jbi afinurum iquorumque jlanones , & gufiatwnes ( y&u^ 
ματα ) vlnorum, 
Antiphanes vero, in Gemellis: 

Vinum guflat , ( otvo-ysv^Tfi , ) 6» ambulat In coronis. 

[ five, circumk corormtus. ] 

26. Pofthaec coquus dixit: Edicam igitur etiam ego 

vobis, non prifcum aliquod commentum , fed inven- 

tum meum ; ne vapukt tibiccn. (Nam Eubulus, in Laco• 

nibus vel Leda, ait: 

lam priJem medius fidius aiidire hoc domi 
memini: coquus β qulppiam peccaveru, 
apudnos [ five potius, apud vos^ vapuLire eo tibicinem. 

Cc 3 4ο6 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEiPyOSOPH. C. 7. 

Φιλυλλας τι, vj Ό- 7Γ0ί'ή<τας τΆζ. Πάλε^ί, φτ^ιτίν'' 

— yj Ti Λν Tvxji} 

uayitpog ctrJiKi^trcig , τον αυλητψ λα^ίϊν- 
ττληγΰΐς. J — 
Senrlarrus Sc TTsii νιμιοτΓΤου και ηα,ι^^ύου ΚΛί α,α-φΛκηυ yiutrrcit• 
rorceilus. %<:<^5υ. U μ,ίν χοίρος ίσ-φαγη υττο τον ωξΑον (Τψα,γην 

β^αχΗΛν. (^Kcti iTnSii^iv.J ίττιιτα ΛττΰρΰίυΰΤΛηος του b 
ΤΓολλου αιμ,α,τος , ττάντΛ τα knccr^i^icc fxiTct τ-ής €>- 
dLpitricjug [^ iipriTAL yota Koti η ίζαιρί(ης, ο) στω^λυλη- 
S-pai §ciiTci^.iigJ fJiocKXvoOLg ϊτημ^ίλως οίνω ττολλάκις» 
\'A.pifxct(ToC ϊχ, τΓο^ων, ihct ττάλιν ο'ίνω ^Ίίβ^ί'ζα , κ,αι 
vr^ov^riaag ^itcl ttoaaov τητηρίούς τ& ττροίίρτι^ι- 
να xvavy.aTict , ίβυ<τΛ §ια. του στύ(ΧΛτος, ττολλον %7rt- 
5ίβα? ^cufxov ευ ττανυ ' ττίποινιμίνον. και μξτα ταύτα 
τΠΰΐίττΑαΰ-α ^ του χοίρου τψ νι^κηιαν , ug ορατΐ , ^ 

Ι 'ττρο9(-\,ί,9Λζ ed. Ven. & Baf. cum tnsstis. 2 'πηίρ»ας ms,A, 

3 ίΐι μί\<ί ras.Ep. 4 τΓίί/Εττλιΐί-Λ edd. j An «v ό^άτ£ ? 

Et Philyllius , aut quisquis fabulae audor eft cui titu- 
lus Civitates , ait : 

— Quldquid forte 

coquus peccavit , verberatur tlhicen. ) 
Dicam , inquam , di fetmaJJO & femielixo., nec lupilato , 5» 
tamen farBo porcello. lugiilatus eft porcus fub humero 
viilnere exiguo. ( Idque vulnus cftendit nobis homo. ) 
Deinde, poftquam plurimus fanguis effluxit, vifcer^ 
omnia cum inteilinis, {μετίι. tr.i ίξαιρέβ-εως : nam Ιξ^ί/- 
fs<rti , id eil, exemtio , nominantur etiam inteftina , ο Ιο• 
quaces convivatpres! ) diligcnter ac faepius vino elui, 
porco e pedibus fuspenfo. Poftea rurius in vino ma- 
ceratas easdem quas modo dicebam delicias , & cum 
itiulto pipere elixatas , per os inculcavi , multo adfufo 
iusculo exquifite parato. Pofthaec dimidiam , ut vide- ρ, 3^Si. L Ι Β Ε R Ι Χ. 407 

άλφίτοις τΓολλοΊς Kfi^cov , ' α,να^υτας αυτά ο'ίνω. kcu 

C ίλαίω. Ίπίίτ ίπύηκα. κΰίβανΛ), ύττοΗίς ^ τρατη'ζΛν 

χαλκψί ϊαττΛύίυσ-α τε τω ττυοι > ως ^,ητί κατοίΚΛυ- 

(ται , μητ ω(^ιον Λφίλίΐν. κάι της φο{>ίνης ^ r,§vi γίνο- 

μίνης }ύοα(χβ'ΛλίΛς , uicacct και τ άλλο μίρος η'^'ή' 

σβαί' αττοβαλων τ αύτάυ τα αλφίτα^ ούτω φίρων 

υμαι τταραβηκΆ, 

rp\«, ,ν, <? y /-Λ, \ χχνίτ. 

ι ψ α ε.ζΛΚρεύΓίΐ', ω χΛλε μου UuATrictvit ΑιονύοΊος ο κωμω^ίΟΤΓΟίος y ev τοίς 'Ομωνυμοις τω §ρά- 'E?*i«=i'Ci> 
ματι, ούτως ίίρηκζ, ττοιησ-ας τίνα μαγαρον ττρος τους 
μαύητοίς ^ία?\ζγομίνον" 
d 'Ayg <?J/) ίϊρόμωνχ νυν, ίϊ τι α^μ'^ον η (τοφον Coquorum 

VI γλΛφυρΰν ΟίΤΰΛ των σίΛυτου ττρΛγμΛΤύΰν ». 

φα,νίρ&ν ΤΓΰίησ-ον τουτο τω <%^α<τκ.Λλω. 

νυν την ctTroSii^iv της τί,χνης αϊτω (τ ίγω), 

ΐΐς ττολιμίαν α,γω α' 3-Λΐιρων κΛτά,τμχ^γ ζ 

1 x/i(9>7f cdd. cum ms.^. α EVi9iif corr. Coray. 3 φίοινίΤ; edd. 
tis, porci partem multa farina hordacea obdu\i , vi- 
no & oleo rigata. Deiiide in furnuna indtdi, fubiedta 
menfa aenea ; lentoque igne ailbvi , ut nec cremarem , 
nec crudum extraherem. Poftquam cutis iam iatis to- 
ftafiiit, conieftabam iatis etiam elixamvfiTe alteram 
partem : iraciMQ demta farina , qua erat te£ta, parcum 
fic paratuBi vobis adruli adpofuique. 

27. lam i^cfJpSfftv ^ (quafi exemtioncm aut exe/KtUcay 
pracclare vir Ulpiane, Dionyfiiis comicus dixit, in fa- 
bula Homonyinis , his verbis, quae pi-onunciantetn ca* 
quum fecit , cum difcipulis fuis duTcrentem : 

j4£e , fi quii fapUn.i , fi quii exuui^n , Dromo ,. 
β quid venuflum calles ad negotia , 
r.unc pracceptori fuc tuo id ayparcat: 
Numque artis Jpccimen nunc e^o α tc ροβαίο, 
In hoflkum te Juco: procurrc acrita: 

C c 4 4θ8 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 7. 

a^i^fjccu oi^ocKTt Tflt κρεα , κλι τ*ιοουσ-ί σι. 
ΎΛΚί^Λ ' Trottja-ug ταυτΛ, και ξί(ΓΛς σ-^ό^αα» 
τον upidf^ov αυτών , ως λζγω ΟΌΐ , (τυγχ^ίον, 
Ιχζΐυς Λ^ρος τΓαρίίΤτι. τα.ντος Ισ-τι crci. * 
KC/.V τίΐ^αχος ικκλΐνν^ς τ<, xcti τοΐιτ ecrrt (τον» ι ο 
ίως uv evSov ώ/^ίν' otuv S' ε'ζω γ\ έ^ον. 
\ζΛΐρία•ίίς , noti τ α,λλα, τα>κόλουύ\ oircc 
ιυ^' άρίί^ον ουτ ίλίγχον εφ' δαύτων 'ίχιι , 
TFi^iyco^^uLxt^ h τά,^ιν ή 3-eriv φίρίΐ , 
ί'ις αυοίον σί κοΙ[χί ταυτ ΐύΟρανοίτω. ^ ίζ 

λαφυοων ττυλωρω ^ ττανταττΑτι fJLiTctSiSov , 
rtjv τταρο^ον ίν ιχτ,ς των Β-υρων ίυνουστίρΛν, 
Τ/ Sil λίγίΐν f/>i ΤΓολλα ττρος (τυνίΐ^ότα, j 
^Ef^cg il ^auriTfjgy σος ^' ϊγω §ί§«,σκΛλος. 
fXifjtMvi^o των^ί , και βα^ιζί ^ίνρ et^ct. 20 

1 rk xfea. vulgo. 2 ταντάς, tnrt βί,ς, edd, 3 tv^fxva, τα edd• 
4 λΛφ^^οπώλ»! vulgo. 

ObfcTvant fi te, & carnts numeratas dabunt; 

fac illds flammae dividat violentia : 

fic conturbabis numerum , dixi ut antidfiac, 

De pifce magno quidquid efi intus , tuum efl. 

Fragmentum fi quod furpias ^ 6- hoc tuum c/?, 

dum fumus heic intus ; vcrum ροβ ΊΙία meum, 

ExemtUia autem , multaque alia eimodi, 

quorum nec numerus e/Z, nec Indicauo , 

fed ad minutal quae conficiendum vaUnt; 

ta te obleBanto mcque craflino die, 

Scd ianitori pariem de fpolils dato , 

bcnignior tibi ut fit fonum transitus. 

Sed multa quid momo gnarum & bent memorem ? 

Meus es difcipulus : ego ausem praeceptor tuus : 

id cogitato , meque Jtquere intra domum. ρ. 382. L Ι Β Ε R Ι χ. 409 

f Υίάντων ούν 'νΐ(χων £παινί<ταντων τον f^aynpov ίττί ΧΧνίΐΙ, 
τ£ τω ίτοίμω των λίγοι^ινων» και τ^ tjj? τίχνης τη- piator.is 
ptipyioi , ο καλός vjfjLouv 'ί<Γτιατύύζ Ααρψα-ιος , Kcti ττο'- «^'^''^go^^ 
(τω κάλλιον» ίφη, τα τοιαύτα ίκμαν^αναν τους fxa- cociui, 
γίΐρους , vj αττίζ τταρα τινι των ττολιτων rifjuouv , ος υττο 
ττλοντου ζαι τρυ^ι^ς τους του Β'αυι/,ασιωτάτου ΠλΛ- 
τωνος διάλογους ψαγκαζίν ΐκι^αν^άνοντας τους fxa^ 
γίίρους» φέροντας τε τας λοττά^ας α[Α.α λίγίιν' „ Eiff, 

a <5υο , τρίίς. ό ^& §-ή τίταρτος ^fuv > ώ φίλί Ύί/Λαα , 
ίτου, των χ^ίς \λΛν ^αίτυ^ιόνων, τα νυν ^' ϊιττιατόρων\ " 
iTTiiT άλλος ατηκρίνατο' ,,'Acuivua τις αυτω hjvi' 
7ri<riVi ώ '^ωκρατίς." ^ιί'^ηρχοντο τΐ του διαλόγου τα 
ΤΓολλα τον τροτΓον τούτον , ως άχ^σ-^αι /xiv τους εύω- 
χουι^,ζνους, υβρίζίσ-ύαι Si τον ττανίτοΟον skuvov άνύρω- 
ΤΓον ocr^jizipai , και Λλ τούτο ττολλους των κα^α,ρίίων * 
ϊ'ζος,ίνυτβαι τας τταξ ίκύνω ι<ττια<ηις. οΐ St ή^λ,^τίροι 

Ι ΧΛ^Λ^ϊαν edd. 

α8. Coquum nos omnes quum collaudaremus, cutn 
quod ita in promtu habuiiTet quae nobis recitaret, tum 
ob curiofum artis ftudium , praeclarus nofter conviva- 
torLarenfius ait : Atqui quanto fatius eft, talia edifce- 
re coquos, quam quae apud nonneminem ex civibus 
noftris ? qui divitiis abundans, & luxuriofus, cogebat 
coquos fuos admirabilis Platonis edifcere dialogos , ut, 
quum patinas inferrent , fimul dicerent : Unus , duo, 
tres. At nimirum quartiis ubi cfl , Timaee , eorum qui licri cori' 
vivae fuerunt , hodie vero funt convivatores ? Cui refpon- 
debat alter : Morbo quodam correptus f/2 , ο Socrates. At- 
que ita plurimam dialogi partem peragebant, m moleile 
ferrent epulantes, & quotidie rifu & contumelia acci- 
peretur iapientiflimus ille homo, denique ut propter 
eam cauilam multi honsili viri coenas apud illum eiu• Co-roebus 

\ίίϊοτ 
Olynipicus Coquus. 
iphifix. 410 athe?:aei deipnosoph. c. 7. 

etTOi, oiittii ί(Γύύς TUVT ίκ[/,ανοανο]/τίς ουκ ολιγφ η^αιν 
S'Vfy(,'^SicLv ττα^ιγαυσι. Και ά Tratq ' έττί τ>! (λαγ.ίΐϋΐκ^ b 
σοφία ίτΓΛίνζύίΐς , Τί τοιούτον ίΰ^-ηκατιν > ίφη > ?? eip;^- 
κατίΐ' oi. 7ΓΡ3 ψ.ου j ;; έ:τ•ί μιτοίοίς ^ 'ί[ζαυτον αγω , ' 
0'j μίγαλαυχουμ,ίνος ϊττ ίΐΑ,αυτω ; '^ xci/ tc< , και ό 
ττρωτος. των τον Όλυι^τηααν ατγωνα M,'ci^-/;a-aix£vct)]f 
Κοροιβος ο 'Ήλίΐΰς , μ,ύγίΐοας ψ, και ονχ ούτως ωγ- 
' κυλλίτο ϊτΓΐ τ^ τεχ^}? , ως ο ττααΛ 2.τράτωνι ^ μάτ 
'^ίΐρίς h τω ΦQliΊκίS1^. τηρι ού τοίΛυτα λίγα ο μ,ιαί- 
σύωμ,ίνος' 

'Σ,^ίγγ' cifpiv, CU ^ιαγ^ιρον , ϋς τφ οΐκίαν 

ίίληΟ'' απλώς ycL^ ούάί \ν , fxct, τους. 3'ίους » c 

'ΰ<Γ CLV λίγνι cvviyif^i. καινά ανι^,Λτα. 

ΤΓίτΓορισ-μίνος •παρίσ'τιν. ως ΐΐιτ'ήλ5ί yctOy 

ίυ'^ίυς μ! \ττϊ\ρωττ^σι y ττρασ-βλί'^/ας μιγά" ζ 

Ι Forf, ό τ*κ ο ίττί τίΓ μβ.γ. ι ί-τημιτρίους edd. cum Ms. 

ίτίΐμίτρίού Legebat Dalsc. 3 eym pro α,γα habent edd. 4 «y* 
μίγΛΚΛυχούμίν^,ς ιπαινΖ corr. Caf. 5 "Στ fijT iS ι corrigunt 
viri do(f^i. 6 ouoev edd. 

rarent. At hi roftri fortafle, cum talia didicerint , non pa- 
rum vohiptatfs nobis adferuRt. Tum puer ille, qui fuam 
ob coquinandi artem fuerat laudatus : Quid ergo, in- 
quit, huius generis invenerunt aut dixerunt ii qiii an- 
te me esftitere? aut fatts-ne moderate me gero, qui de 
ine non glorier? Quamquam etiam ille primus omnium 
ex Olympico certamine coronatus Coroebus Eleus, ca- 
quus fuerat,nec vero ita ob artem fuam erattumidus, 
ut ifte apud Stratonem [/ve, Srrattidem] coquus in 
Phoenicide ; de quo haec dicit is qui eius operam lo- 
caverat : 

29. Sphingem τηαηοι equldtm , non coquum, admifi In domum. 
Namque , ut fimplicttir dicam , nihU intelligo 
horum quae loquhur. Namque vix Intraverat , 
GUitii mc refpickns acri vultu ^ inurrogat : . 38^• L Ι Β Ε R IX, 411 

ί,ΥΙΰΟΌυς κίκλτικας μίρο^ας ϊττι rJ^ίπyov^ Afye." -- 
,>'Eyiy ΚίκληκΛ {Χί^οπιΛς ίττι ι^ίίττνονί'* — »Xfl- 

j. Τον? ^e μί^>οπΛς τούτους μ,ζ γιγνωσ-κζιν ^oKili^j 
αουόίΐς 7τΆ,ι>ξ(Τται. τούτο ya^ ) νη τον ίΛία^ ^ 

„ ί<Γτι καταλοιτΓον, μίοο-ττας ϊττί ^ιίττνον καλεΓν.'* — 
,,Οϋίί' <ftpa ΤΓοι,ρίττΛΐ S'-cnTufMuv ον^ύς ολως^" 
», Ούκ, oioixctt γί, ί^αηυμων.'''' 'Έ,λογίζόΐΛψ'' 

« oeTv' , Q oilvct,' κατ ονομ^ αί^ίλογίζόμψ" 

ουκ. ψ kv αύτοΊς ohh ύς fjLoi ^Λίτυξχύν. Ι ζ 

„ Ου^ις πΛ^ίΰ-ται' " φτι^ί. — „ Τ/ λίγίΐς j βϋ- 

^i ί'ις•/' 
Ζ^φοό^' ί}γοίνΰί,κτησ•\ οόιττηζ νι^ικημίνος^ 
ίΐ μ'ή κ£κληκΛ ^α,ιτυ(Α.όνΛς. κ,Λίνον ' ττανυ \ 
ί,Οΰ^' cipctS-rkig ϊ^ιυσίχύβν' 3 '* — Ουκ ίφψ \γω. 
}, Ώουν ^' ίύρυμίτωτΓον 5 " — ,, Ού 3-υίύ βόυν , <*- 

Ι ύΛίτυμόίοι, ax»iU jrivu edd. 

Ad coenam hemones , ede , quot vocaveris. — 
>)Ego-ne vocarim hemones? delirus putoes: 
»iaut i'Uos adeo hemones me nolTe autumas ? 
wNemo, inquain ego 3 aderit. Id reftabat fcilicet, 
» ut hemones nefcio quos coenatum arcefferem ί «« 

At nemo condapalis adventurus eft ? 

«Non Condapalis, quod fciam.» Rationem inii: 
vaiient PhUinus , Mofchio , Nlceratus ; 
netno Ίβο e nuniiro CondapaUs dlchur. 
η Nemo aderit: « w^uawi.— Quid? vocafti neminem? 
'inquit ; fuccenfens tamquam accepta mluria. 
Maftas - ne terrifulcum ? — uNon : « refpondeo, 
Bovem ergo latifrontem ? — »Non maito bo- 
vem.H — 411 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 7. 

,,Μ^λΛ Β-υσ-ιάξίίς αοα-/' — „ Μα [τον] Δ/', 

ίγω μίν ουν 
„ oiiisTipc>v Λυτών, ττοοβα,τιον J^'.'* — „ Ουκουν, ίφη , 
,, [έντί^] ~ τα jWijAa προβατ.*^ — [' Εφ»;»''] >, Οΰ 

,,[€yfit)yg] τοϋτωΐ' ot/JW, cuJ^g ^ovKofjLoti. 

3, Άγροικότίοός ilfjC' ωα•^ άττλως fjLot ^ιαλίγου.** — 

i,0(xi>;pov ουκ oiS'ctg λίγοντΛ j " — ,, Κα; /ΛοίλΛ ζβ £ 

,i ί^ψ Ό ίβουλίτ, ώ jjcciyiio, ^ αυτω λίγαν. 

,, άλλα τ/ ττρος νιμ^Λς τούτο, ττρος της Eor/afj ** — 

,, Κατ' ϊκύνον vjoy] ττ^οαχί κα< τλ λοίττά. fjioi." — 

,,Όμνιρίκως ycto ^iavcii μ απολλυναί'^ " — 3^ 

3, Ούτω λαλίϊν ύωύα."— » Μ;/ τοίνυν λάλε* 

3, ούτως 3 ττοί,ο ιμοί y ων/^ — ,/Αλλα άα τα^ 

τίττΛρας 
„ ^ρΛχμΛς ΛΤΓοβαλω , (ρησι » τψ ττροαίρίσΊν ; a 

Ι Βυ edd. Deeft particula msstis. 2 Defunt vulgo verba, 

quae uncis inclufimus. 3 β βούΧιι τω μαγιίρ' edd. cum Msto. 

Sed enim bidentes? — «Imo, perfummum lovem, 
«neutrum; fed ovem maiiabo. « — Tun' nefcis, 
oves 

bidentes dici ? » Nec fcio , nec volo difcere : 

»cgreilis ego fum , loquere mecum planius. « — 
Homerum ita tu locutiim ignores ? — η Non nego : 
«nam licuit iili fic loqui, ut libuit: coque. 
i>Sedhoc,per Veftaenumen, nos quid attinet?« — 
Quin tu magisaudi caetera ad eumdem modum. — 
«Homerice-ne me decrefti perdere?» — 
Meus ita fari mos eft. — » At vero mihi 
Mtu ne fic loquere. « — Propter drachmas quat- 

tuor 
meam, inquit, vis perdam confuetiloquentiam ? ρ. 3δΐ. L Ι Β Ε R IX. 413 

»,TUg ουλοχυτΛς φί^ι SiZpo." — „ Τούτο ^' έστ/ 
Jij — 

,>K^iifii/." — i,T ί Ούν i ΛΤΓΟΤΓλ^ΙΚΤί , τΓί^ιττλοκΛς 

λίγίΐς-/* — 35 

9i ΤΙνίγος ττοί^ΐίττι 5 ** — „ ΥΙηγός j ούχ< λίνκα cru ' 
tyipiig, (ταφία-τίρόν ύ\ Ό βούλίΐ f^oi λίγίΐν/' — 
,^Άτάίτύαλάς γ' u, ττ^α-βυ " φητίν. „ ctArtf φ«ε. 
,ίΤουτ ί<Γτι -πνίγος, άλλα (^£ί|οι/ %gpi/3<ai," 
ΤΙα^ψ. ίύυίν' ihiyiv ΛλλΛ JYiiA,uLTct, 40 

τοίΛυί' Λ , μ,Λ 7ψ Υψ , ouJe ύς ^ ν\κου(ην αν' 
ΙχίσΎυλλα, (λοί^ας, ^ίτΓτυχ, οβίλους. ω<ΓΤ ι^ί 
των του Φίλνιτα. λαμβανοντΛ βιβλίων Philetae 

σκοτΓίΐν ΐΛΛυ-τΛ η όνναται των οη^Λατων» 
ττλψ Ικίτίυω γ' αυτ&ν r /ϊ'η ιχίταβαλίΐν > 45 

αν^οωττίνως XctXilv τε. τον S' ουκ ctv ταχύ 
ίΤΓίΐσ-ίν *] ΐΙίίύω> ^ua τψ Υψ, ο^Γ Ότι. 

Ι ονγ) Xfxki ti vulgo. »i/j Κλ ιχίσ f t; corr. Coray. a ouJs/f edd. 

Molae ut adfint fac. » Quid dicis ? « Hor- 

deum. — 
» Quid tam perolexa loqueris , infaniifime ? « — 
Adeft-ne humoris aquei concretio? — 
») Quin la perfpicuis verbis edis quid velis?« — 
Vecors , inquit , mi lenex : cedo faiem ; 
concretio haec eft illa. lam monftra aquiminal. 
^derat. Mailabat , verba attcxens plurima , 
^uae medius fidius nemo umquam intdkxerit : 
ercifce, fegmina: tum biplicia , 6* fubulam : 
mihi ut PhlUtae confukndum lexlcon 
fuerit , verborum ut fignificata evohenm. 
Nunc fupplex oro , morem ut hnmuttt fuum , 
huvianuus^ue. hquatur : verum , hercle fcio , 
fuada ipfa id illi neitiqiiam perjuafcrh. 414 ATHENAEI DEIPNOSOPH. C. 8. 

XXX. Tlifiiipyov ^' icrTiv ως α.λ.Υι^ως το ττβλί) των fict^ 

Ars medcn- yii^CtiV yiVOg ΤΓίρί Ti ΤΛς ΙίΤΤΟρίοίς KCtl ΤΛ CvO^OLTa, 

ά\ cibis ad- ^^γ^υοΊ ycZv αύτίύν 01 λογίωτΛΤοι „ yoiv κννίμ,νις 'iy' 
ywj/"' και „ ττί^ί'/ιλοον ΑιτίΛν και ί^υρωττην. ίττιτι- c 
αωντίς ^ rm, (^ucnv ,•, (λη Siw τον ΟίΗΛ ΥΙηλίΛ 
TTCtiiv.^* '£y£y Si ivct των αρχαίων (χαγύρων τίύαυ- 
μακα , TTiipcL της τζχνης, vjg iia^yvjcaTOi άττολαυσ'ας. 
TTUuayn οί αϋτον Αλίζις, ίν Αίβητι t AiyovTaTciSi' 
— Α. 'Hvl-e, ' fj,o\ ^oKUf 

ττνί'Λτον Tiv c-^ov , ^ ^λφάκίον, Β. Ήί5^ν ye. 

Λ. Εττειτα 7Γρο(ΓΚϊκαυκί. Β. Μη^ίν (^ροντίοΊ^ς. 

lairifjiov ya^ το ττάύος ίίττί. Α. Ύω τρόπω ; 

Β. Οίος λαβών ουν ^ %ις λίκανψ τιν iyxiag ζ ά 

^Ι/υχρόν' '^υνίίις y ^ ίΐτα Β'ίρ(λψ τψ χυτραν 

1 Ή4ί vulgo, Ό4^ corr. Grot. cum Dalec. & dein o^},Λι, 
pro o^ov : quae fic latine convertit : 

-^— Nefrcndim ferius , quanvutn arbitror , 
ajfare funio aggrejfus cft. B. Stiavis caro cfi. 
a ffviXToy τί y' e\|i;t' corr. Coray. 5 uv viilgo edd. «v Ms. 
4 fuKfit ed. Ven. & Baf, cum rvls. 'ςυ\(ϊς ed. Caf. 

30. Curiofum autem revera eft plurimum coquorum 
genus , cum circa hiftorias , tum circa vocabula. Di- 
cunt fane eorum doftiores ; e;ciiu tibiJ propius: &, cir- 
cumivi Αβΐατη & Europam. Et iiicrepantes quempiam, di- 
CUnt , non oporterc ex Otnw facere Pelcum. Ego vero unum 
ex prifcis coquis admiratus fum eo, quod experientl 
mlhi bene ceiliiTet ars quam ille primiis docuit. Inducit 
autcm eum Alexis, in Lebete, haec dicentem: 
— A. EUxavit , iit videtur y 
velut fuffocatum aliquod obfonium , porcellum. Έ. Atqui 
Id fuave. 

A. Atque ita eum aduffit. B. Id tt folllcitet mhil : 
malum fanabUc hoc eii. A. Qiio tandem modo? 

B. Autum fumts , idque in pehim frigidam 
infundis: capin hoc? ollam deinde fcrvldamt ρ. 3^3- L Ι β Ε R IX. 415 ^?:.. ^,/3.. ι^^, ΧΧΧΐ. €^ rovtiog α/οίς. oiuTrvoug yao cvir ίτι, 
ίλ^ίΐ cFi' uvTijg voTiSa,' και ζυιχουίΛ,ιννι , 
ούίττίζ κίσ-ή^ις ^ λί^'^ίται ^αζοι•]Όυς 
(Γθ(χφΛς , Α' uv 7ψ υγρασ-ίΑν ΐκ^ϊζίται, ι ο 

τα, κ/)ε«Λ' ίστΛΐ ^ ουκ Λ7Γίζ*ΐΰα,ιχίνΛ , 
ίγχυλΛ i' ctz^fjici καί ^ΰοσ-ω^η την σ-χατιν, 
Α. ΑτΓολλΰν, ως Ιατρικώς Ι ω Τλαυκία, 
ταυτι ττοιτ,ίτω, '^ Β, ΚλΊ τταρατίβα γ' αυτά, τγαΪ, 
όταν τταρατιύ^ς i^ ζ μανύάηις ; ) ί'^υγίΑ,ενα. 1 5 
άτμις γαρ ούτως ου^ι ττρατπη^ησ'ίται 
τοις picTiv, Λλλ' ανω ^αλ' ίκτι καταφυγών. "^ , 
Α. \\.ολλω γ αιΐίίνων , ως ίοικας, '/icru' άοα 
λογογράφος η ι^αγαρος. Ό Λίγίΐς , βύ λίγίΐς' 
τίχνψ <ί' ονίΐ^ίζίΐς. 20 

Κα< μαγίίρων μίν αλις y αν^ρίς ^αιταλίίς' μη 

' ' ' ' ' Dureus 

1 tiitfif vulgo. 2 Y.iaafii ed. Ven. & Baf. χ/ί?»^«{ ed. Caf. 3 τ* aixier, 
X^fi J' EyTai vulgo. T9. x^fotuia J' fWct/ Grot. 4 ττ / >i σ «t 1 Gret. 
partes allter distribuens. •!Τί «■« c-ov mallem. 5 •7Γ!<ραη6.ιί vulgo. 
"6 άννμΛΚίσι eai. 7 xaTa<pay<ir vulgo. 8 -πολλών τ' vvlgo. 

izccio impones • quae vhn rcnntns igneam^ 

madorem ducit , atque fermentakhur ; 

& , vdutl pumex , vaciiis plena weatibus 

humorem innumerh fimul acceptabit viis : 

& fic tvcniet , ar'ida ut nc fit caro , 

fed , qnantum fatls efl , fiiccuknta. & rofcida, 

A. Ο luppiter j quam medice ! Prorfus , GL•ucΊa y 

fic e^o facuim, B. Tum. j quando adpor.es , puer, 

adpone {fuiis 'inteiris,is - nc ? ) fr'if;,idam : 

nam fic cveriieCy nanbus ne fe v.ipor 

ohtrudat , fcd lon^e abeat fuperos in locos. 

A. Quantum videtur ^ pol , tu libros fcrlben , 

quam ccqutrt , midto potior. Qitod ais , non als : 

artique piobro es. [ five , fed arii llludis. ] 

1^1. Sed ds coquis latis, viri convivae: ne quis U- 4ΐ6 ΑΤΗΕΝΑΠ DEIPNOSOPH. C. S. 

καί τις αυτών τλ έκ δύσκολου Mevw^cou * βύίίύυο- 
^ίνος, λα^υγγκτ)^ Te/Ji' f 

— Ού^ί eJg , 

fxaynpov α^ίχ,τ,σας , α^ούος SnOvyiv* 

liocTrpiTryjg ττως ϊστα yjfxcav η τίχνι^, 
'Έγω S' vfjuv, ΚΛΤΛ τον η^ίο-τον Αίγίλον, 
— 7r<Xf«,Ti^ri^i όλοιτχίρη 

upv \ς iJt,i<rov , cvfATrtjKTov , ων^υλιυμ,ινον* 

χαοί^ίΛ Tnpi^cpnva , κρο(λ,βωσ•Λς ολα. 

Αουοίΐον ίττάγω χψΛ τω φυα-ήΐ^Λτι. 

ΧΧίΧΙΤ. Χ Η Ν. ΥΙψίνιχ^ίντων ^i τούτων και ά,λλωνζ Anseres Χ*!'•'^^ ΤΓίριττως ίακίναιτι^ίνων , ξ,^η τις, οι χψις <ri- 

altiles. τίυτοί. ΚΛί Ό Οΰλτπαρος , ο Si (τιτίντος "χην τγΛ' 

jiu τίνι ; ττρος ον ό ΐΐλουταρχος' ^ίοττο^ιττος fJLiv ΐφη 

i X7off ι iv τοις Έλλψικαϊς , χ,α,ν τ^ τρκτκΛί^ίΚΛτ^ 

1 MfvatrJ/iiju ed. Caf. 

lorum iftud ex Menandri Morofo crepans, haec voci- 
feretur : 

— Ntmo umquam , 

qui coquum laefit , impunitus abiiU 
SacrofanEla quaedam ars efl noflra. 
Ego vero vobis, iuxta fuaviflimuin Diphilum, 

— adpono in medium 

agnurn inlcgrum, compaBum , cxquifite conditum; 
forcdlos fua cute teBos , affos totos, 
Anfirem adpono infuper , ha farilum inflatumqut , ut DU' 
reurn dicas, 
32. Anseres. Cum ergo & hic & alii anferes eximie 
parati circumferrentur , dicebat aliquis, en anferes ahiles! 
(<riT£VTCi. ) Et protinus Ulpianus: at σπίυταί anfer , in- 
quit, apud quem legitur ? Cui Plutarchus refpondif: 
Theopompus Chius in Graecis Hiftoriis , & quidem ter- ρ.3»4. L Ι Β Ε R IX, 4»? 

(Jg των ΦιλιτΓΤίκων t *Αγνΐτιλάω τω Acucan ξ,Ις Αΐ- 
γυπτον ά,φικο^ίνω τημ'^Λΐ τους Αιγυτττίους χψΛς 
και μοσ-χους (τιηυτονς. κμ Έττιγ^ν^ις fT ό κωμα^ίΟ'• 
ΤΓΟιος ϊν Βύκ,χαις ^ φητίν' 

Άλλ' U τις ωσ-τη^ χ^νά jM.' crpe^ev ^ λαβών » 

(ητζυτον. — 
b Kou Άρχίσ-τρατος, h τω ττολν^ρυλλΐΐτω ττοιηματι, ως ^ 

Κλ; criTiVTOv χψος ομού (τζίναζί ^ νίοττον , 

οπτον άττλως κλι Tov^i. — 
]Συ Ss. νιμίν , ώ ΟύλτΓίο,νί , δίκαιος ε< λ^γίΐν , ό Tnpt 
ττα,ντων τταντας ^ Λπαιτων* ττου μνήμης ι^'ζίωτΛΐ ττα- 
ρα τοις Λρχα,ίοις ΤΛ ττολυτίλη ταυτΛ των χψων ηττΛ' 
ΤΛ. οτί ya^ χψοβοίΓκους oi^xcn , μ,άρτυς Κρατίνος » ϊν 
Αιονυα-αλί^άν^ρω λίγων' 

χηνοβοιτκοι , βουκόλοι. — 

ι iv ΒακχίίΛ corr. viri doiti. ι χϋν^ Ι'τρίφί (λι edd. 3 ^^ ουτβί? 
4 σχινάζη vulgo- y •πάντ» legebat Dalec. 

tio decimo libro Rerum Philippicarum, narrat , Agefi- 
lao Lacedaemonio , cum in Aegyptum veniiret , mifiiTe 
Aegyptios anferes vitulosque σπίυτονί. {^altiles vel/d- 
ginatos. ) Praeterea Epigenes , comicus poeta , in Bac- 
chis ait : * 

At fi quis me akndum fufclpent , vduc 

anferem altilcm. — 
Et Archeftratus, in famofo illo Poemate: 

Et anferis altilis fimul para pullum, 

ajfum hunc quoque fimplicher. — 
Nunc vero tu , Ulpiane , qui cundos de rebus omni- 
bus percontaris, aeqnum eft ut nobis dicas, ubinam 
apud veteres mentio fiat pretioforum horum iecinoruni 
anferinorum. Nam , partores anferum notusfuiffe vete- 
ribus, Cratinus teftis eft, in Dionysalexandro dicens, 

Anferum pajloTCS , bubuki. — 
Atkm. Vol. JII. D d 4ΐ8 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 8. 
Oy.rpcg rh και $-*}λυκα)ς κλι α^κτίνικως ίϊοηκν/ ΑΙ ίίτος etftyriv χψΛ φίραν. — κΛί 

Ό,ς OSt χψ ri^TTCL^ α,τντΛλΚύμΛνψ \vi οίκω, 
καΐ' 

Χ^»ε$• μοι jutTct οίκον ίΐίκοσ-ι πυρον iSovcri 
i^ ύδατος. — 
Anierina X)jvg/ie)V fT ήττατων ( τηρΚΓΤΓΟυ^ΙΓΤα Si TUvra ΚΛΤΛ 

Ty,v ΐωμ,'ην j (Α,νημο,ίυΐί ^υττολις , tv 2,τί(^ανοπω' 
λκτι» λίγα)ν ούτως 

Ε< /^i συ χψος ήττοξ η '^υχφ £%ε/ί. 
XXXIII. τττ t^ \ . , >. ^ ί .^^ Dimidiata uyruovtvii S uvTUV Κούύβυλος IV ''^'ίυ^υτΓοβολιμ,αίω' 

capirapor- "^ C, . . . , ^\~^ ^ ^ Γ . 

ceiiorum. Γ,ίσ">?λσεν tjf /,ικραιρα τακίρα οίλφακος. ■ α 

Trtt/Tjji, μα τον Δ/', ουχί κατίλιττον γ ϊγώ 
ού^ίν. — 

Creocacca- JMgr* ^i ταίιτα ό KuAovfjLiicg κρίωκακ,καβος. κρίΛ S* 

1 Εν/*ουλο£ probabiliter corriguut viri doili. 

Homerus & in foeminino & in masculino geneje ufur- 

pavit nomen. 

AquiU candidum anferem fertns. 

& : Sicut ille anferem rjpuit nutritum in domo. 

& : Anferes mihi domi vlglntl tritlcum edunt ex aqua. 

lecinorum vero anferinorum (quorum cupidiflimi funt 

Romani) meminit Eupolis {^five , Eubulus ] in Srephano- 

polidibus ; ( /'. e. Mulieribus coronas vendentibus, ) ubi ait : 
Nifi tu anftrls hepar aut mentem habes. 
33. Aderant vero & multa dimidiata porcellorum capita, 

Quorum Crobylus meminit in Pfeudypobolimaeo : ( Fal- 

fo fuppofjtitio: ) 

Inferebatur dmidiatum porcelli caput tentrum : 
huiusy per Ιονετη^ nullam partcm ego rdiquam feci. 

Poft haec aderat qui vocatur cnocaccabus, Id eft autem ρ. s84. L Ι Β Ε R Ι Χ. 4^9 

io-Ti ταυτΛ (τυγκίκο^,μ,ίνΛ y.i^ αψ^Λτος Ktii λίπους 
iv ζωίΑ,ω γίγλυκΛΟ-ιχ^νω, λίγαν St, ούτως Ά^^σ-τοφΛ- 
*''?? [φί?*^'] ^ β Yf)a[A.{juiTiKog Αχαιούς' 6 ^Ιυρτίλος 
'ίφη. 'AvT<>cAs/c5V? ^\ h Ίβ^ο^,νικοιττω hyrJoca 'Νόσ-των' 

,,Έΐ/ rJuTTVU , φησΊ , (Α.ίλλθνΤΰύν Xi'ie)l/ ϋττ' Έρυβ^ΛίΜν 

ίξ '^τηβανλης ctveufiii(ruc(,t , y.ciuuuv τις το μίλλον y/- 

'ΓΙ Χ7οί' τολλ?] yk^ 'Ερυύραίους lyja ίιβρις' 
φίύγίτί SiiTTV^crctvTis ύος Koici , μ'ήϋί μ,ίνίΐν βουν, 

ΆναβρΛ(Γτων ^i κ^ίων μννιμο^ιύα Άρια-τομίνης Σοη- 

CIV ούτως 

Υ>.αι 'ορχίΐς ^σ-ύιον , ^ οΐ)ς κλι \z(upovc ϊκΆλουν. Φιλιττ- Tefticuli. 
ττΊ^ς , ίν τη Άναηωσ-ίΐ , Τικζύαίνης της ίτα,ίρας το 
γασ-τρίμαργον ϊ^,^φτίνίζοϋν t λίγίΐ' 

Έύ%ιΤ k-ri τούτοις ττ&,α-ιν ήϋ' Όρχζις φίΰω? 

t Deeft vulgo id verbum. 2 Forf. Keti o/j^ek J' »ί•9ίον. 
caro concifa cum fanguine & adipe in duki iusculo, 
Dicebat autem Myrtilus, docere Ariftoplianem Grant- 
maticum, apud Achaeos id geniis edulii ifto nomine 
adpellari. Anticiides vero, libro feptuagefjmo o6laVO 
Reverfionum haec icribit: »j Chios Erythraei inter coa- 
nandum exinadiis interficere paraverant. Quoruili con- 
filium cum compcriiret quispiain , dixlt : 

Ο Chii ! ingens vubls fcelus ab Erythrads immlnet : 
fugite poflcjiiam fuillam comedenus , mc manete Βονιηατη. 
Fervenuum carmum Ariftomenes meminit in Praeiiigiato- 
ribus, his verbis: 

Sed SiteflicuUs vefcebanturolim; quos renes adpellabant. 
Philippides, in Renovatione, voracitatem notansGna- 
thacnae meretricis , ait: 

Deindt f ροβ haec omnia, teiliiulos infirehat 

Dd α 410 ΛΤΜΕΝΑΕΙ DKIPNOSOPH. C. 8. 

ΤΓολλους. τα, μιν ουν γυνα,ια τ Λλλ' ^joc/^ero' f 
jj S* άν^ροφόνος Tvauctivci yiXctcrct(rct' * 
Καλοί yii φητιν, ol νίφροι, νη τψ φίλψ 
Λ*ί(χητρΛ. και Sv αρ7Γά<ΓΛ(ΓΛ καητταν' 
ού(Γ^' υπτίους ΰπο του γίλωτος ΚΛΤΛτησ-ίίν. 

£.ί7Γοντος σε >uii άλλου, ηόκττα ytyonvai και τον rum^' Α*^^' ο'ίυλιττάρου αλίκτρυόνα, ό φίλίτητιμ,ητνις Ουλ- ζ 
ΤΓίαΐΌς, κατακίίμίνος {/,α/ος, ολίγα ^' ϊσ^ίούν κα) τη- 
ρούν τους λέγοντας, ίφη' Ό^υλίτταρον ^i τι έστ /j ττλψ 
%\ ριη και κόττανα ^ και λβττίΛΐ' , ^ τα ττάτριά {/.ου νο- 
fjLiy.a βρω{Α,ατα , ονομαζίΐν ^^ίλλδτδ. Και , ο Τ<^5- 
κλης, ΐφί], ο κω[Λΐκος kv Αακτυλίω ^ ρ^ίΐ^νηται του 
ο^υλιπαρου » λίγούν ουτούς' 

Υαλίους , και βατί^ας , Όσα. τί των γινων 

1 Claudicat verfus. 2 Quidnl >tS ιστον} 3 M/uaj inferunt ed. 
Ven. & Baf. cum Ms. Forian κμ~η debuerant. 4 XiTriJioi' 
malebat Cafaub. j Ααχτύλα vulgo. 

multos. Aίu!ΐercuL•e igitur caeterae ddicias facubant : 

fed homiclda Gnathacna fublato rtfu , 

Pulcrifaney inquit , nnis fiint , per caram 

Ctrerem : correptosque duos dcvoravh , 

ut prac rlfu convivae fuplni cadcrent. 
34. Inde ciim dixiflet unus ex convivis, gratiffimum 
etiam cibum fuiiTe gallum gallinaceum cum oxyliparo , 
(id eft, cum condimento ex acido & pingui) Ulpia- 
nus, reprehendere alios amans, folus in ledtulo cubans, 
pauca comedens , & obfervans verba facitntes, dixii: 
Oxyliparum vero quidnam eft? nifi & cottana &: kpldin 
(five, kpidlum) patriae meae familiares cibos, nomi- 
nare voluerjtis. Cui ille refpondir: Timocles comicus, 
in Annulo , mtniinit oxylipari his verbis : 

GdUos & raiaSf & quaecumque genera ρ. 3?^ L Ι Β Ε R IX. 4^» 

«ν ο^λιπαρω τ^ί(Α,μ,ατί (παυαζίτΛί. 
Άκρολιττάι^ους Μ τινας ανθρώπους κίκληζίν Αλίζΐς , 
b 61/ Tlovyjpa i ουτύύς' 

^ Κχ,ρολίτταρϋί' το C?' Λλλο σωι^ ύττο'ζυλον. 
TLdfiUTiuenog §ί ττοτί kcu ιχθύος αίγά,λου tv o^,ccXfxijy Oxalme. 
και ύπόντος τίνος, η^ίίττον ilvut όψΛύΐον ττΛν το ίν ο^ύλ- 
f/,ri τταρΛτιύζμίνον' συναγαγων τας οφρυς ό τΛς ouutV' 
Β-Λς αγίίρων ΟυλτΓ,Λνος, Που κεΤτΛί, εφ»;, ο|Λλ- 
ju»;; όιί/Λ/ϊίον yct^ τταο ovSivi των ζώντων λιγομ,&ιον 
clSa. Οι fjLiv ούν ■πολλοί , fJLetapav χΛίραν ύττόντίς αιπ 
τω , ί^ίίττνουν , του Κννουλκου τα έ| Αύρων METatyt-r» 
νους αναφωνησ-αντος' 
C — — Άλλ' ώ 'γαβί §ίί7Γνω(λΐν , 

κ,Λ,ιτίηά \JUi τταντ ίτηρωτα^ * 
C τι αν βουλ^' νυν γαξ τηινων , 
^ίΐνως ττως ^ ilfjC WiA^<rfA,uv, 

ι ί'π/ρχτΐ.ν ms. Ερ, ι Stivic ττω: ms. Α. 

cum moreto oxyViparo (acido pinguique ) parantiir, 
Άκροκιτάρονί vero (id e^y fuperlori parte mtentes) homi- 
nes nonnuUos vocavit Alexis in Aerumnofa , ubi ait : 

Superne nitentes : rtUquum vero corpus , rigneum, 
Adpofitus vero quum eflet etiam aliquando magnus pi- 
fcis in oxatme , (id eft, acida muria) dixiiTetque aliquis, 
fuaviffimum .effe b-^ctpiov omne in oxalme adpofitum; fu- 
perciliis addudis idem Ulpianus, fpinas undique colli- 
gens : Ubi legitur όζί^μ» ? ait. Nam ύ-^-ά-ριον a nemine 
viventium dici fcio. Ibi vero plerique, plurimum vale- 
re iubentes iirum , coenae dabant operam, Cynulcus ve- 
ro etiam illud ex Metagenis Auris alta AOce recitabat : 
AtyO optime , coenae demus operam ; 

dtin me perconcare omnia , 
quaecumque volueris : nunc enim tfurlens, 
mlre fum oblivwfus. 

Dd 3 XXXV, 

piiciculus 4tr ATHENAEI DEIPNOSOPH. C. 8. 

ΎΜί tvct (Α,ηοίνος (ΛίταλΛί^βάννι % άλλα τταντα. λΛλίί, 

iict τουτύύν' 

^Ανύ' ών τταντας ίλων νμα,ς ipiijactg ίτα,ίοΰυζ» 

ϋς Λλμψ τε και οζ<ζλι/.ψ , κάτ s? σκοοο^Λλ^ιψ d 
χλαραν ^ ϊ/^βατττων» ος α,ν βτττότατος fjtoi άτταηων. 
vf /,ων φΛίνηται , κΛτα,τίωζΟί^^αιι , ώ ΰ'ταατίύύταί. 

— — ^Α'τοφυΐτη•τας 
tlg ΰ^ύλι^ψ ^ι^,βαλζ 3ίΰμψ. 5 

Ό'ψάριον Si των μίν ζώντων νιμίΐς λίγομίγ, '■" 
αταξ κ,αι ΥΙλΑτων» βτη rsv Ιχύυος , ίν ΧϊίκτάΛ^'ύω' 
Α. 'Hc)>2 ^cLym. Β. Τ/ ττω ττού'^ Α. ΟΐΛ ^iVe- e 

ΤΛ{* * 

ϊ Malim iJ/ec iraf, συνΛτ, i χλια/ιον edd. 5 ^ιρμίν vulgo, 
4 Ab&que distinitione vulgo fic fcribitur; "HJ« <fi«yar τ/ π»• 
?ro6' οί« γίϊίται , & tota ρίΤ^ί; uni perfonae tribuitur. 

Et Myrtilus fuaviter admodutn idem confilium ρΓοΓεΓ- 
fus , ne ullius rei particeps fieret, fed omnia loque- 
retur, ait : Cratinus in Ulyflibus oxalm^n dixit, his 
verbis : 

Pro his vos cmiSios corrlpiam amabiks focios , 

jri^am , elixabo , fupir prunis torreho , affabo : 

in muriamqui , & oxalmen , &• alliatam murijm. 

Cididam intinilum^ ut quisque mihi vtjlrum optitne 

ajfus videbhur , devQrabo , milius l 
Et Ariftophanes , in Vefpis : 

j4dflatu tUQ Urfum mc in callJam oxalmen innce, 
3*;. 'O-^kptov vero e numero viventium nos dicimus. 
Sed & Plato, de pifciculo , in Pifandro : 

A. lam comedtns, B. Quid tandtm ? A. Quakcumque adefl : ρ. 38?. L Ι Β Ε R Ι Χ. 4^3 

o'^ufiiov. Β. Εκαΐϋίςί κ,αι TrpcHrifrTi τουτΰ 9•οί\ 
Α. 'Έ,γω ^i 7rsf)v(ri κύραβον φα,γων .... 

Φίρ^κρΛΤΥΐς , ΚυτοΐΛολοις' 

Ύαν'^/ύριον τουτι τταρί^ηκί ης rjfuv. 

Φιλίί[Α,ων , ^ηαταυρω' 

' Ουκ Ιιττ α,ληύΐς y ■^ΛραλογίξίΰΓ^' y * ου^' ΐχαν 
ό'^Ι/άρΐΛ χρνιοΎα. — * 

^livcivSpog , }ίαρχψ%νίω' 

Έπίύυ(Λ.ια.αΓα,ς ^ τω Bopiec λιβανί^ιον, ^ 
ο'^άριον ον^ί ίν £λαβον. ίΊ^ητω ^ φακψ. 
iKu(}v Έφ€σ•<ν ^ 

'■' ο'^Ι^άρίον. — 

tiT ίτηφιρίί' ί, των ιχ^υοττωλων τις ητταρούν ^ρΛχ- 
'' Ι^ων ίττύύλίΐ Κΰύβιους." ΆνΛ^ίλας , 'Ύακίνύω ττορνο' 
βοτκω' 

Ι irciiiaKoyi^eta^' vulgo. a Forf. ο^άρι^ 'άχρΜστΛ. 3 ^^'"''^v^iti-nt 
edd. Έ-ηι(ίυμίσΛς Ms. 4 /fJiov vulgo. 5 ί-^,ίσων vulgo• 

6 Alibi , f'v 'E<fiai>i{. ,> 

Plfciculum . . . B. ^eg'er eras ; & hoc tibi Jatur ? 

A. Ego vero olijr locuflam comedens .... 
Pherecrates , in Transfiigis : 

Pifciculuni hunc aUquis nobis adpofulti, 
Philemon , in Thefauro : 

Non efl acquum , fallere , & haberc 

pifcictths inutiUs, — 
Menander, in Carthaginienfi : 

Adokveram Boreae turis nonnihil, 

nec tamen pifciculum ullum cepi: lenticuldtn coquam. 
Et in Ephefio : 

/n prandium aecipims pifciculum. (ό•4.άρ/ον. )■ 
dein pergit : Pifcarioriim. aliquis qtiatuor drachmis vendidk 
gohios. Anaxilas, in Hyacintljo lenone : 

Dd 4 ^14 ΛΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. .€^8, 

Έγύύί όίίύύν y * ο'ψα,ριαν υ^ιν ccyt^uLToi,- ' 
ΧΛί μΛ.τ oKiyct' 

Σι y ., , J / < ^ 

& οί)Γοηίηιη Χ.0 ^ί iv Avwyveo} ^ΑρίΟ'τοφΛνους , 

etV7i του ■7rfio(Try>l/t]f4,u<nv ΛΚουοιχίν. καϊ γα^ Αλε|<ί εκ 
χ\α,)ΐνυχί§ί , ττίοίβας μΆγίίρω τον λογον , (p;je"/ * a 

— Α. ^ίρμ,οηροις χ*^£ίί <iei -τ 

τοίς ο'ψαριοίςί η το fitcrov, η ΚΆτωτίαω^ 
Β. Ι^Λτωτίρω. Α. Ύί λίγίΐς, ^ίττΓοτα j ττως^'^ οντοσ^ 
άνθρωπος ουκ WlcrTcta-cti ζ^ν. ',^υχροί <roty .,; ,'ν,'^Τι 
ctTrctvTct Trapccuuuy Β. Μ;;'ίΛ|Μ,αί. Α. Ζεοι/ΤΛ d£j 5 
Β. ΑτΓολλον ! Α. Ούκου;/ το fxio-ov ιαττού ^ ^ηλοίίη, 
_. • τόυύ' ίτίαος ου^ίΐς των Όμ,οτί'χ,νων μου ττοΐί!, 
_5ν•Β. Οϋκ οίομ» οΰ ^' οΛλ' ου$ίν ών συ νυν ττοιϊίς, . b 

1 Ji' (ϊν edd. 1 •ηα^Λμύ^ί^μ vulgo. -πΛ^Λμυ^ΐί μ Brunck. 

3 Forf. JsWoT» , τ/ \syi/i; 4 s'»'''** edd. 

£go, Dion i o-\kpiov {pifclculum) vobis emam. 
& paucis interieclis : 

Para,puer, u-\.a,ftov illud mihl. 
Sed , quod Ariftophanes in Anagyro dicit : 

Nifi wc quavis occafione ό -φ α ρ 1 / f demulceas : 
ibi quidem i -^ΛρΐΛ pro chfonus didla intelligimus. Nam etiana 
Alexis, in Pervigilio, loquentem fic inducit coquum : 
— A. Caridionhus femptr gaudes 

obfomis 3 (ό4«ί/5'ο/ί') an modice caUnnbus , an infra? 

B. Infra. A. Quid ais ^ here? quomodo? Tu talis 

hoino nejcis viverc. Frigida tibi 

omnia adponam? B. Niquaquam. A. Ferventia vero? 

B. Frohibeat Apollo l A. Εβο ergo medium nempe. 

Hoc rumo alius meonim in aru coilegarum (^ptrinde atque 
igo) facen potefi. ,,.\'-\ • y 

B. Credo: nequealiud auldquam corum quae nunc tufacis. ρ. 3S6. L Ι Β Ε R Ι Χ. 4*5 

Α. Έ^ω ^' ίρω. τοϊΰπν ycL{i i<rrtufjL£voig 
τον καιρόν απο^ί^ι/,ί της (ΓνγαρΑΟΊως. ι ο 

2υ \_^i~\ ' "^ροζ ^^ούν ίύυίτας [ψ^η] τον ψφον^. 
Β. Μ»; κ,ότΓτί fx,\ άλλα τα. κρίΛ. ΙίΛΐ^ί,ς, τταραγίτΐ^ 
Α. 'Otttuviov ζσ-τίν j ^ Β. Είττί. Α. Καί κοίττν);!' ιχα j 

^ΥΐλονΟΤΙ fjLYj μΟί ^'ή?^θν. Β. Άλλ' 6%€ί κ^^Τί'ί/Ι'. 

C Α.'Εχε/κΛκοί', ei ruy ίϋίταν. Β.ΆπολίΊ ^' οΰτοσ-ί. ? 

Τ~/ j<~ ~„/ _ / XXXVI. 
α,υτα σοι ττΆξ η^ων των ζώντων , oAfoioyu 

o-Tcfi ^ Ουλ^ιανί , ιττίμνγιμονίυσ-α. χλι cru yug, ως Νιΐ animati 

ν. ^ , . ~ ^ ^ '/Λ. f -ην.,/ comeden. 

^ ioiKi > /^6τ g|U.ou κΛτΛ TOV Αλίζΐν ουοίνος 6^ψϋ%δυ tes. 
•μίταλα^Λβανίΐς , όί φ;;ί7-ίν έν Άτβ^}ί tUL• 
Ό ττρωτος ιίττων , ότι ^οφίσ•τ>;ί euj^e eif ^ 
€^ι|/ΐ/χον ούίί^έν έ<3"5/6ί , <Γθφος ης ψ.. 
*Εγω yct^ ηχ,ζύ νυν ΛγορΛ(ΤΛς ου§ι ίν 

Ι Ji & y^n ignorant edd. & Ms. 2 Vulgo Παϊ^κ (re^etit» 

vcce) ο•7Γτ«νίί:\ (ffTtv. ί'3"Γί xaj &c. 3 Legebatur , t< τύφου σ' 
άττϋί^ίΐμ' εΰταισί γ(, 4 <^ ύλβιογίστνρ edd. ; cuJ<r ιύ* edd> 

Α. Ego vero dlcam: nempe epulantibus 

opportunltatem praebco iuflae temptrauonis. 

Tu-ne vero y per Deos , iam ίηι/ηοΐαβί hoedum? 

B. Ni me obtunde ; fid carnes feca. Pueri, adduclu! 

A. Efl-nc culma? B. Efl. A. Etiam canunum habet? 

nempe hoc nondum fcio. B. At habet caminum. 

A. Malam rem habit , fi carninum fumantem. B. Ent' 
cabit mt hic homo. 
36. Haec tibi nomine noilrum viventium commemo- 
ravi , Ulpiane Όλβιογά,στορ. ( i. e. bene curato ventre 
beate. ) Nam tu, ut videtur, mecum ita iit eft apud 
Alexidem nihil animati in cibum fumis. Aic eniin ille ia 
Atthide fic: 

Qui primus dtixit , neminem fapientium 

animaiis vefci , fapkns anu alios fuit. 

Ego deforo nunc νίη•.ο^ nec ^uldquam adfero 4ΐ6 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 8. 

ί/Λ'φνχον. Ιχβυς επριαμψ τί^νηκοτας , d 

μιγάλους' KOiaSict ^' Λ^νός ϊσ-τι ^ -κίονος t ζ 

ου ζώντος, ονχ οίον τί γά,ξ τ< Λλλο. να< , * 
• " ίίπατιον οτττον ττροσ-ίλΛβον. τούτων ϊαν 
^iic^ τις ij φωνψ τί 5 ^ '^νχψ ίχον , 
aStKUv hfxoXoyct) '^ κοίί τταραβαίνίΐν τον νομον. 
ΈτΓί τούτοις ούν ictcrov >ΐ(Λοίς ι^ίίττνζιν, Ι^ου yuo y ίύύς 
ττρος tre SiaXiyofzeii , και οι φαοΊΛνικοι τταραπίττΑίν' 
ΚΛΟΊν, ύτηρι^οντίς τιμάς Λα την άκαιρον σου γλωσ"^ 
retcyictv. Άλλ' ψ \μοι ί'ίττ^ς , εφ»? β Ουλττιανος , Λ- e 
Ολ.β /ey*- ^^y^oLhi^YufiTiAi y Ό ολβιογάο-τωξ σοι ττόύίν, ΚΜ 
il Οασιανικων τις ορνίθων μίμΛν\τΛΐ των τταλΛίων , 
\γω σοι „ ν\ρι μάλ' ουχ 'Έ,λλησττοντον ττλίυσΛς,'^ άλλ' 
£iV τψ Λγοραν τΓορίυ^ίΐς , ωνησομαι φ^τιανικον » ον 
συγκΛΠί^αμαί σοι. 

Ι xpiiJi' 5ΐρ»Ό{ fV9if/iF vulgo. f/VsT* pro ta^itn legebat Grot. 
2 5ΐ;χ οι'όντί ya^. τί »λλ5 ; vrti corrigit Cafaub. Temere το αλ- 
>.5 ed. Caf. 2. 5• τί J* άλλβ ; ναί• corrigit Grot, j <p«t>>iv τί»* 
vulgo, 4 ■ji^oiO^usXoya vulgo. 

animatum. Pifces emi , vemm mortuos ~, 
ingentes. Deinde pinguem agninam : fed nec haec 
vivcbut : njm qui pojjet ? Num quid praeter haec ? 
jiliquid : bint Toflum Ucinor. EJfe in rebus his 
^uod habeat vocem aut animamfi qitis docutrit, 
commifi in legem, nec fuppricium dtprecor, 
Poft baec igitur fine nos coenare. Ecce enim , dum te-- 
cum colloquor, praeternavigarunt nos Phafiani, fper- 
rentes nos ob intempeftivam tuam loquacitatem. Tum 
Ulpianus: At, fi tu mihi dixeris, magifter Myrtile, vo- 
cabulum όλ/?/ο^άστ«/» unde arripueris, & phafiankarum 
avhim an meminerit veterum quisquam , ego tibi, bξne 
mant non per Hdlefpontum navigarts , fed in forum profe- 
£lus, phafianum emam, quem tecum comedam» ρ. 5δ7. L Ι Β Ε R ί Χ. 4^7 

Κλι ό ^ΙυρτΙλος , Έτη Ύαυται; , ΐφη , τα7ί (τυι/- XXXVII. 
^'ήκαις λ^γω. του f.av ολβίογασ-το^ος AjU-^if 
υνοίΐκομοίνίΛ ^ ουτωτι λίγων 
— — Έ.ΰΰυβαη κνισΌλοΐχ* ' ούκ «cri' όπως 
ουκ ολβίογα(ττωο u σν. — 
f Φ Α Σ Ι Α Ν Ι Κ Ο τ" ίΙ'£ ψΗ^ος , ο Tj^iTTOg Ά^ΐΚΓΤΰφίζνης Phafiap.ae 
kv S^aixctTi Ofivi^iv. Άτηκο) St ila-i ^vo ττ^ίσβυτΛί 
ντΓΟ ctTT^ayfjLOcrvvvig ττολίν ζ^ιταυντίς , ϊν rt κΛτοικησΌυ- 
criv , αττράγμονΛ' ^ κ*< αΰτοις αρξ<ΓΚΐΐ ό βίος ό μ,ίτ 
ορνίθων, ί^χονταί cuv ως τους ορνί^ας' και aiOvi^iov Λυ- 
τοΙς ίτΓίτί-τχντος των ορνίθων Λγρίου τίνος , την ο-^^ιν rhi- 
{ταηίς > Μυτους 7τΛ^Λμ.υ^ουΐΛίνοί , λίγουιη τλ τ ΰλ- 
Χλ και τόΆί' 
a Uoi οε * ο»! τις αττϊν όρνις', ουκ ίρίις^ 
ΈτηκίχΟ'ίως ίγωγί φασΊΛνικος. 
κΛί το kv Νέ^έλΰίίξ• c5*' ΐττ/ των ορνίθων ίγωγ& ακούω t 
KCU ουκ ίτη Ίπττων, ως ττολλοί' 

Ι γνισσοΚίΊχ,ί ed. Ven. & Baf. xvivfiXotyj ed, CaC, χ.νίσσο'Κιιχ) ms. 
Ep. xviaoXotyj ms.^. i αττ^ίγμονι corr. Caf. 3 oJe J») vulgo, 

-^7. Cui Myrtilus : Hac conditione ,inquit, dicam tibi. 

Olblogap.orls Amphis meminit in Gynaecomania , cum ait : 

Salcjle catUlo , profiflo olblo^aflor tu es. 

Phasianarl.vi vero avium fuavjfiimus meminit Arlfto- 

phanes in fabula Avibus. Duo funt fenes Attici, qui 

ainore otii civitatem quaeruni, quam habirenr, nego- 

tiorum vacuam ; placetque his vita inter aves. Veniunt 

ergo ad aves: ubi quum lubito eis advolat fylveftris 

quaedam volucris, adfpeolu territi, mutuo fe coniO* 

lantur, & cum alia dicunt, tum haec: 

A. Haecce vew quae efl avis? Nonne dlccs ? 

B. Epicechodos equidem phjjianicus. 

Itemque iliud in Nubibus de avibus equiderti intelligo ', 
iion, ut plerique, de equis: 4ΐ8 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 9. 

τους φασίΑνους , ους TfiiCPii Αίωγορας. 
^υίΛται γα,ξ ό Αζωγορας και ΊτΓττους τΰΐφίΐν , Kctt o^ 
vug φαοΊΛνους. KMfxuSuTUi γα^ ο Αίωγόρας ως γα^ 
στΰίμΛργος , ύττο Τίλάτωνος h Yli^takyu. Mi/jjcr/iUi»- 
χος cJ" iv Φίλίπττω (ξΐς cit και ούτος ίιττι των της jU,6- 
σης κωΐΛω^ίας ττοιητων ) φη(τί ' 
— Κλ< , το KiyofjLivov, 

(ΤΤΓΛνιωτίρον τταρίΟΎΐν η ' ορνίθων γαλΛ , b 

και φαοΊΛνος αποτίτιλ(χ,ΐ\!θς καλώς, 
^ίόφρασ'τος h Ό 'Έ.ρίσ-ιος , Άριιττοτίλους μ^^ητης , ΐ,ψ 
τρίτ^ Uipt 'Σώων ^,νγιι^,ονίυων αυτών» ουτωο^ί ττως λε- 
y^' ,,'Εοτί L• και, τοίς ορνκη τοιαύτη διαφορά, τλ 
μίν ya^ βαρζα ^ και μη τττητικα , καύαττί^ αττα- 
■ yyjV, τηρ^^ι'ζ, αλίκ-ρυων» φασ-ιανος» ίύύνς βαδιστικά, 
κ,αι ^αιηα." και Άρισ-τοτίλης ίν oySotj ^ 'Ζ,ωων'ΐσ-το- 
ρίας ypάφ^ι Tah' ,,Ε<(Γ< §i των ορνίθων οΐ fiiv κονίτ' 

ι Abeft vulgo -λ. ϊ βραχίΛ vulgo. Forf. /S/>eJf'*, aut^ /ΐΛχιί- 
irTefKt, 3 »" ζ ζάιΛβν Ίστ. edd, 

Phafianos , quos allt Leogoras. 
Poteft enim Leogoras & equos alere , & aves phafianas. 
Etenim ut homo gulofus notatur Leogoras a Platone co- 
mico, in Perialge. (i. e. Dolente.) Mnefimachus vero, 
mediae item comoediae poeta , in Philippo ait ; 

— Et , (juod aiunt in proverhio , 

rarius ade^ quam lac gallinac 

aut phjfunus probe diplumatus. 
Theophrailus vero Erefius, Ariftotelis difcipulus, ter- 
tio libro De Animalibus mefitionem eorum faciens, ita 
fere fcribit : η Eft vero in avibus talis differentia : quae 
gravesfunt & ad volandum minus aptae, ut attagen, 
perdix, gallus gallinaceus, phafianus, mox ubi natae, 
ad incedendum aptae funt & plumis veftitae. « Et Ari- 
ftoteles oftavo Hiiloriarutn haec fcribit ; »> Avium aliae ρ. 387. L Ι Β Ε R Ι χ. 4^9 

(ττικϋΐ, οϊ ^ί λουνται, οΐ Si ουη xcvta-TiKci, ουτί λονν^ 
C τΛΐ. Ότοί Si fjivj τΓΤψικοι , άλλ' ϊττίγαοι , κονισ-ηκοί ' 
οίον , άλίκτορις , ττερΑ^ , ατταγψ > φασιανός , κοου- 
Φαλλός." ^ MfjyjW.ovEvEi J' αυτών KcLt ^τηυσ-ιΤΓττος iv 
^ίντίρω Όμ,οίων. ΦαίτίΛνον L• ούτοι ΚίκληκΛσιν 
αύτον, Kcti ου φαιτιανικον. 

ΆγΛύΛρχίι^'ής ^i ο Kf/Aof h τ^ τίταρτι^ και τοια- ΧΧΧνίΙί. 
Κΰττ^ Τύύν Έ^ΰρούττίΛκων , ττψ του Φά/Γΐ§ος "ποτΑμόυ phaiano- 

ΤΟν λογον TTOlOV^iVOgi ypoC^H KCU ταύτα ,,Τίληύος rumpatna. 

J' ορνίθων των καλουμινων φατιανων φοίτα τροφής 
χάριν ττρος τ ας ί/^βολας των στοιχάτων. " KrtAA/|e- 
d νος ^' ό Το'ι^ίο? , ίν τίτάρτ^ Πψ Άλί^αν^ρίίας , f^tU' 
γράφων τψ yivof/,ir/iv ττοιχττψ h 'Κλι^αν^ρζία Πτο* 
Μ(Α.αίου του Φίλύ^ίέλΟου κα,λουιχίνου βατιλίως , ως 
fiiya S -αυμα τηρι των ορνίθων τούτων ούτως γράφα' 
„ Είτα ϊφίροντο h αγγίίοις •ψίττακο< nai ταω ^ xat 

Ι χορυ^ΛλΙζ edd. 1 ταως vulgo h. 1. Tstsl alibi. 

in pulvere volutari amant, allaa lavari, aliae nec in 
pulvere volutantur, nec lavantiir. Quaecumque igitur 
ad volandum minus aptae funt & humi degunt, eae in 
pulvere volutan amant: veluti gallina , perdix , atta- 
gen , phafianus, alauda. « Eorumdem Speiifippus me- 
minit, fecundoSimilium. Phafianum autem hi avem hanc 
nominant , non phafianicum aur phafianicam. 

38. Agatharchides vero Cnidius, quarto & tricefimo 
Rerum Europiacarum de Phafide amne verba feciens , 
haec fcribit : »» Multitudo vero Phafianarum quae vocan- 
tur avlum pabuli caufa eo convolant , ubi fluminis oftia 
mare influunr. « Callixenus vero Rhodius, quarto libro 
De Alexandria , ubi pompam defcribit Alexandriae a Pro- 
lemaeo cognomine Philadelpho inftitutam, velut infigne 
miraculum de his avibus ita fcribit: » Ferebantur dein- 
de caveis incluft pfittaci & pavones &: meleagrides & 430 ΛΤΙΙΕΝΑΕί DEIPNOSOPH. C. 9. 

μίλαχ,γϋίι^ζς και φαοΊΛνοι, Kott oovihg Κΐ^ιοττικοι ττλή- 
S-U ΤΓολλαί/* Άρτΐμίι^ωΰος §ί ό ΆοισΎοφύΐ/ίΐύς ϊν τοίΐς 
kTnypaC^cfxivaig Ό'^γαοτυτικάις Υ λύχτσ-Λΐς, και Υϊαμτ- 
φιλάς Ό ' Κλί^Λν^^ί^ς h τοίς Ώΐρι OvcjuAtcuv και Τλωτ- 
<Γύύν, Έτταίητον τταρατίύίτα,ι λίγΰρτΛ ϊν τω 'ΟΐΙ/Λί- β 
Tatyras. τντικίι; , οτι ο ΟΛσ-ίΛνος όρνις τ λτ υ ρ α. ς κΛλίΐται. 
ΤΙτολ^μαΐΰς S' ο Έ.υίΰγ£Τ'/ις , iv ^ίυτζρω 'Ύττομν/ιαΛ- 
των > τίτ upr ον * φ'ήΰ-ιν ονομάζίΟ'ύΛΐ τον φασΊΛνοψ 
tpm. Ύαταυτα. σοι τηρι των QatriciviKuv οονί^ων \%(Λ 
Kiyiiv ονς ίγω oict ιτί αχττΓίζ οι -^νρ^σ-σΌντίς τηοιΖι- 
ρομίνονς ίΐϋον. συ οί κατΛ τΛς συνοηκας ccv (Χ'ή αυριον 
ατΓο^ως τα, ωμολογ'^ιμίνα , ουκ ϊζα-π-ατησίως ^τιμοτία. 
<Γί γράφομαι , ^ άλλα. τον Φάσιν οϊκησοντα άττοττίμ- 
Χ^ω' ως Υίολίμων ο τηρίΥιγψ'ής Ιστρον ^ τον Καλλι- f 
μαχιον , ^ συγγραφία» ίις τον ομωνυμον κατίττόντου 
ΤΓΟταμόν. 

• ΐτΛΤϋ^ίΐτ coni, Dalec. urde habet ed. Caf. 5. Forf. τίταροΝ 
i Forl, ■γι,ί-\,ομα.ι, ^ ia -τ.-για» ms. A. 4 Καλλί^άχ{ί5ΐι edd. 

phafiani & aves Aethiopicac perquam mulrae. « Arte* 
midonis vero Ariftophaneus, in Opfarryticis GlolJis 
quae infcribiintur , & Pamphilus Alexandrinus in li- 
bris De Nominibus & Gloffis, Epaeneti teftimonium 
adponunt , in Opfartytico dicentis , phafianam avem ta• 
tyrjm appellari. Ptolemaeus autem Evergetes fecundo 
Commentariorum , tetaron [Ci\e tiiiyron] nominari ait 
phafianum. Haec habui quae de phafianis avibus tibi 
dicerem : quas ego rui caufla , veluti febricitantes , pras- 
terferri vidi. Tu vero nifi cras milii ex pafto reddide- 
ris quae pollicitus es, non equidem doli mali te pu- 
blice reum agam, fed ad Phafin relegabo, vitam ubi 
trahas; quemadmodiim Polemo itinerator Iftrum, Calli- 
machi difcipulum , Kiftoriarum fcriptorem , in cogno- 
mine fluvio dsmerfum voluit. ρ. 388. L Ι Β Ε R IX. 43^ 

ΆΤΤΑΓΑΣ. * Ά^ιιττ6^αν*ις ΐΐίλαργοΐς' 
^Αττΰίγας» ψϊιστον Ε'ψίΓν ^ εν tTnvtyJoig κρίος. 

ζύύν £β"τί ΤΓίρ^ικος, Όλος ^e κατάγραφος του ττιρι τον 
νωτον , 5 Kipcif^iovg ^ τψ χροΛν , ύττοττυρρίζων ^ (ΛΛλλον. 
S-ripiviTUi <?' ύτΓΟ των κυνηγών r^iai το βύβος και την 
των -πτζρων βραχ,υτητα. ta-ri St κονίττικος , ττολυτί^ 
a κνός τ6 , KUI σ-ττίρμολόγος. 'Σωκράτης ^' iv τω Πίρι 
' Ορων και Ύοττων και ΥΙυρος κλι Αίδων' ,,Έκ της 
Αυ^ίας ^iTctKOfXKrhvTig > φησιν , ιΊς Α'ίγυτττον οι άτ- 
Tiiycti , Kcti αφίύ^ντίς ιΐς τα,ς υλας , "^ ί,ως fjuiv τίνος 
ορτυγος φωνψ ctOko-ctv. ϊττίί §ι του ττοτα^^ου κοίλου 
Ιυίηος λιμός ^ ίγενίτο , κλι πολλοί των κατΛ την 
χωράν αττωλλυντΟί ου ^ιίλιττον (ταφίοττίρον των τταΊ- 

ι 'ATT*y?f edd. cum ms. Ερ. Reilius fic fcriptiim foret deinde 
in Arifiophanis tertimonio. i i^ftv ed. Caf. % το νϊτον edd. 
4 Xf/)a/xeu< ed. Caf. 5 ^^οττϋ/χ'^αν edd. 6 Forl. Όρϊν , 'i2^« /, 
aut'Af/iaiv. 7 ^ύλαί vulgo. 8 Fori. ρίοντβί. 9 Aoi^oiapudAelian. 

39. Attagen. (Άττλ•)^»?) Ariftophanes, inCiconiis: 
Attagen , [uaviffimae carnts , /n tnumphaUbus epulis co- 

Alexander Myndius ait, efle paulo maiorem perdice, 
totum autein rotis distin£ium in tergo , colore fiftilium , 
magis vero fubrufo : capi a venatoribus ob gravitatem 
& ob alarum breviratem : in pulvere fe volutare, mulros 
pullos parere, feminibus vefci. Socrates, libro De Fi- 
nibus [five^ De Montibus ; aut , De Anni tempeftatibus:] 
& Locis & Igne & Lapidibus , fcribit : » Ex Lydia in 
Aegyprum translati attagenes, ac deinde in fylvas di- 
miffi , coturnicis vocem aliquamdiu ediderunt: fed quuni 
aliquando fluvius humilior fluxiffet, fames [7?ve,peftis] 
fecuta eft , quae multos terrae incolas perdidit ; ex eo 
non ceffarunt usque ad hunc diem voce magis distin- 
43 1 ΑΤΙΙΕΧΛΕΙ D^IPNOSOPH. C. το. 

$ων των τΰανωτατων ίως νυν λίγονης, τρις^ τοΙς 
ΚΛΚ,ουργοις ΚΛκά. (τυλλι^Ζ^ίνης ^ί ου fx,ovov ου 
τιβασ-ίπυονται y άλλ' oijSi φωνψ ετ* kOici<nv, ketv <?e 
άφίύωσ-ι , φωνάίνης ττάλιν γίγνονταί." Μν?ΐ[^(>ονζυίί b 
Λυτών ΊτΓΤτωνΛ^ ούτως' ι 

ΰύ^' Λτταγάς τε Kcti λαγως ^ ^ΐΛτρωγων. \ 

jcai Άρκττοφύ,ΐ'ης , ϊνΟρνκην' h S' Άχαρνίυ(η kch 
ως ττλιοναζόντων Λυτών ϊν τ^ ΜίγΛοικ^. ^ ΥΙίριο-ττω- 
σι §' οϊ 'Αττικοί TTctpce. τον οΰ^ον λόγον Toui/OfA>ci. tcc 
γαξ ιΐς ac λ•ηγοντα ίχ,τίταμ,ίνον υτη^ ^υο (τυλΛαβα,ς, 
OTi ίχίΐ το CC τταρΛληγον y βαρυτονα, αττιν' οίον λκλ- 
μας , ^ααύ§Λς , ^ α^ύ^ας. λίκτίον L• kui ά,τταγαι > 
και ουχί αττΛγψίς. 
^^' ΠοΡΦΤΡιΏν. Οτι κ,αι τούτου ΆριΟΎοφοί- 

1'orphyrio. j/>?? μί^νψαι SrjAov. ΥΙολί(>ιων C?', iv 7η{Λ7Γτω των Προς c 

Ι XiyevTic T^/f , Ti)7f &c. ms. Ep. i xai σ ; λ ay «r ed. Ven. & Baf. 
cumMsto. 3 Βοίβτ/κίΤ corr. Cafaub. 4 Omifit Epit. αχί^ας 
edd. 'Ax^ay«f coni. Caf. Una voce αχαμΛτσίίχί^ίς ms. A, 

6la, quam qua utuntur planiiTime loquentes pueri , ca- 
nere, rfii τοΐί KAKovf.yon κακλ. (id eft , terimprohis malal) 
Hi fi capiuntur, non modo non cicurantur , fed ne vo- 
cem quidem amplius emittunt : fin dimittantur , rurfus 
fiunt vocales. « Eorum his verbis meminit Hipponax : 

Nec attagenas aut lepores manducans. 
Item Ariftophanes, in Avibus : qui in Acharnenflbus 
etiam fignificat, frequentes eiTe in Megarica. Circum- 
fleftunt autem Attici hoc nomen , praeter reftam ra- 
tionem. Nam quae in «f produitum definunt plurifyl- 
iaba, fi ui penultima habent <t, barytona funt; ut ακά,- 
μ.Λ(, Έ,ΛκΊ^Λί y Λ^ίμαί. Dicendum vero etiam λττλ- 
yctt, (in plurali,) non cnroLyiivsi. 

40. PoRPHYRio. Etiam huius meminifle Ariftopha- 
nem , in aprico eft, Polemo vero , quinto librerum ad ρ. 3^• L Ι Β Ε R IX. 433 

Άντίγονον και Ά^Λίον , ττορφυρίωνα- Ο^ίΤί τον opviv > 
SiaiTcofjCivov κλτλ τας οΙκίΛς » τας υτταν^ρους των γυ- 
ναικών τνιρίΐν ΤΓίκρως' κ,αι τοιαυτψ ΐχίΐν ακτύνισιν ϊττΊ 
της ι/,οιχίυομίννις, ωσύ όταν τουύ' υπονοησ•^)•, 7rpccrrif;Lai- 
νίΐ ' τω ^ί(Τ7ΓΟτ^ , αγχόννι το ζν,ν τηριγρά'^ας. Ου 
ττρότίβόν τι , φνιοΊ , τροΟ^ις μίταλα/^βανίΐ , ύ μνι ττί' 
ΰίττατητί} TOTTcv τίνα ίζίυρων ίαυτω ϊντιτη^αον' fxi^" 
ον ^ Kovia-afjLivog λουίται, ξΐτα τρίΟίται. Άρισ-τοτί" 
λτις τί (τχι^ανόπο^ά φησιν αυτόν ϋναι , ίχίΐν τί χρω^ 
α y.a κυανίον , σκίλη μακρά , ρνγχος r}pyy,ivov ίκ της 
κίφαλης φοινικουν , (Α,ίγζύος αλίκτρυόνος , στό^χαχον 
§' ίχιι λίτττόν' ^ Sio των λαμβανοιχίνων ί\ς τον 7roic6 
ταμΛΌίται μ,ικρας τας '^ωμί^^ας. κάτττων S'i ττίνίΐ. 
τηντα^ακτυλός τε ων, τον μί<τον \χίΐ μΛγκττον. Άλε|- 
αν^ρος ο ό MvvJiOs•, \ν ^ίυτίρω ΙΙίρι της των Υίτψων 
'\(Γτορ'ας, Αίβυν ύνα'ι φησΊ τον ορνιν, και των κατά την 

1 frpo<τ>ιμ*ίyιιv edd. 7. Immo μι^' Ό\ aut καθ' ο ν , η'ιίΐ forte ίΤί /ιί- 
ττατον pro ΊΟ'π:ν legendum. 3 Defunt quatuor verba edd. 

Antigonum & Adaeum, porphyrionem avem , ait, cum 
domi alitur, mulieres virorum coniuges tanta feveritate 
obfervare , & tam graviier adftci f\ qua admitfat sdul- 
terium , ut, id ubi fenfit, dotnino fignincet, & ipfe vi- 
tam ilrangularone finiat, Cibum, ait, non capit privis, 
quam per certum quoddam fpatium, quod fibi commo- 
dum reperit , deambulaverit ; dein volutatus in pulve- 
re lavatur , ac tum demutn pafcirur. Ariftoteles vero 
tradit, fiflis efie pedibus, colore cyaneo, cruribus lon- 
gis, roftro inde a capite puniceo, magnitudine galli 
gallinacei, gula angufta: qiiapropter cibum pede adpre- 
henfum in minutas bucculas dispertitur. Bibit autetn 
morfu. Quinos habet digitos ; in his medium maxi- 
mum. Alexander vero Myndius, fecundo libro De Vo- 
lucrium Hiftoria, Libycam ait efle avem , & Deis Li- 
Athta. VuLUU Ee 434 ΑΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. C ίο. 

Vor^hyns. Αιβνην Β^ίων Itfov. ΠοΡΦΤΡΙΣ. ΚαλλΙι^Λχος ίν 
τω Tlipi OfiinUuVi ^αστΜ'ύΐι <^ί]σ-ι ττο^φυ^ίωνα. ττορ- 
(pvfiioog , l^icc iKciTtpov καταριβι/^ουμίνος' τψ τροφην τ6 
λαι^βα,Ηΐν τον ττορφυρίωνα ίν σκόιω κΛτα^υόμίνον t ' 
'ήα fx*i τις αυτόν Β-ίά/πιταί, ΙχύρΛίνα ' yao τους e 
7Γρ<ι(ηόντας αυτού τ>ϊ τροφ^. Της Se ττορφυρ^^ς και 
Άρΐ(Γτοφαν*}ς kv Opvicri fjM]fj(,ovii)ii. Ίβυκ,ος Si τινας 
λαύιΤΓύοφυρας ^ ονομαζίΐ Λα τούτων' „ Ύου μ,ιν ττέτά- 
λοκην ϊπ ακροτατοισι ^oivSoi<ri ττοίκίλαι ττανίλοττίς , 
aicXoSiipoi λαβίΤΓορφυρί^'ίς, "^ και αλκνόνζς τανυσίτττζ- 
ροι."• Έν άλλοις Se φνισ-ίν' „ Akt fji.\ ^ ώ φιλί ύυ(Λί,^ 
τανυτΓτίοος ως οκα ττορφυρίς." 
• _ ΧίΕΡΔΙΞ. Ιουτων ττολλοι f4,iv /^ί/ίΛνφται > ως 

Ιεκοιχ. κα< Άοκττοφάνης. Ύου L• ονόματος αυτών ίνιοι (τυ- f 
στίλλουσ-ι τψ (Λοττιν (τυλλαβψ' ως Αρχίλοχος' 

Ι Deeft verbum edd, 2 /χθ,βΛίνπν edd. ίχ^Λ'ιριι ms. Ερ. 3 Ifnino 
XaS<7ro/)<|iii/)iJ«c 4 wo^^u^iJfi edd. euioinopqufiuti Ms• 

j Aifiis μ corr. Valck. 6 οϋ //ί vulgo. 

byae facram. Porphyris. Callimachus , in libro ne Avi- 
bus , diiFerre ait porphyrionem & porphyridem, ieorfim- 
que luramque avem recenfet. Porphyrionem autem tra- 
dit cibum capere abscondentem fe in tenebris, ne quis 
eum conipiciat : infenfus eft enim his qui ad pabulum 
eius accedunt. Porphyridis vero meminit etiain Arifto- 
phanes in Avibus. Ibycus autem lathiporphyrldas quas- 
dam [quaft dicas, lattmes fwrphyridas] nominat , cur.i 
ait : Huius (u/nmis in frondibus rubicundis Viiriae pennis pe- 
Tidopes , variegato collo lathiporphyrides , ixpanfis alis alcyo' 
nes. Idemque alibi: Scmper me , [five,£^trj ?/?«,] ani- 
me rni, veluti β expanfis alis porphyrh ( in altiim evolat. ) 
41. Perdix. Harum & multi alii meminerunt, 6i irem 
Ariftophanes. In nomine huius avis corripiunt nonnul- 
li (in cafibus obliquis) penultimam fyllabam. Sic Ar- ρ. 3S9. L Ι Β Ε R IX. 435 

ττΎω^ττονταν ως τι τηρόικα. — — 
ευτως και ορτυγΛ , και χοίνικα. ττολν §ί \<ττι το εκ- 
TiivofA.iVGV τταρΛ τοις Άττικοϊς. '^οφοκλ'ι'ις, ΚΛ^^κοϊί* ' 

— OjiviSog νίλύ ^ττωνυμ,ος 

ΤΓίΰ^ίΚος kv κλίΐϋοις Άύψαίύύν ττΛγοις. 
ΦίοίκρΛΤ'ής J η ο ΤΓίΤΓοί'ηκ,ούς τον Χϋ/^α)ΐ'Λ* 

' Ε'ζίΐτιν άκων ^ivpo ττίοοΜος τρόη-ον. 
a Φρύνιχος , Ύρατ/ω^οις' 

τον ϋ^λίό/^βροτόν τε του Ylipr^iKog υΐον. 
(^Ύο Si ζύύον ίτη λαγνίίο,ς σ-υ/^βολικως ττοίρίίληπτΛί.) 
Νίκο^ίϋν , kv 'K.iipoyctTTopiTi 

[καί] τους ί'^'ήτους κ,αι τους τηρ^ίκας ίκύνους. 
'Έ^ττίχαριχος S\ kv Κω[^,αο-τδ6Ϊς , βραχίως' 

ηττιας τ ctyov νίουτας , ττίΰοικ,οίς τε ττίτο/ίΛξνΰυς. 
Φη<Γΐ J" Αριστοτέλης τηρΊ του ζώου τά^ί' „ Ό τηρ- 

I Κλ/λ ίχ <οί ί corrigunt do^i. 2 liyev fowjaj Ms. 

chilochus : Pavidam inflar perdich, —— — - 
Quemadmodum & 'όp^υyc(. & γοίνικΛ penultima brevi 
dicimus. Plerumque vero producitur apud Atticos. So- 
phocles, in Camicis: 

Venlt qui cum ave commune nomm habet 

perdice uUbres in Athenarum tumulos. 
Pherecrates , five quisquis fit qui Chironem compofult : 

Exit huc invuus perJicis in modum. 
Phrynichus , in Tragoedis : 

Et Ckombrotum , perdicis fiUum. 
(Nominatur autem hocanimal, ut falacitatls fymbo- 
ium. ) Nicophcn , in Operariis : 

Ec hepfctos pifciculos , & yc.rdlczs Ulas. 
Epicharmus vero , in ComiiTatonbus , corripit mediam 
fyllabam : 

Sepias adferebant nan^es ^ & perdices volucres. 
De hoc animalis genere haec fcribit Ariitoteles: »Per- 

£ e 2 430 ΑΤΗΓΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C ίο. 

ii^ icTTi f^iv xipa-cucg, σχι^Λνόττως, ζνι ok ϊτ'ή ττίνη 
Kon Stii.ci' Yi Si 3•ηλίΐα , KoCi ττλζίονΛ. ττΰλυχοονιωτί- 
fta, yet^ iv τοις cpvKTi των αρ'^ίνων τα S-rjXat. ίπωΛ- 
ζίΐ §i κΛί ϊκτρίφίΐ , καύαπίο ν\ α,λικτοοίς. otolv Si b 
γνω ΟΤΙ 3''/ιρίυίτΛΐ, 'ττροίλ^ων της νίοττίας κυλιν§ίΙτΛΐ 
τταρΛ ΤΛ (ΓΚίλη του 3-*}ρίύΰντΰς , ϊλττίοΛ ϊ^ττοιων του 
συλλν\'Ζ^ή(Γΐ(Γ^Μ , ϊ^Λπατοο τε , ίούς αν ά,ττοτττωσΊν οι 
νίοττοί' ίΐτα χ,Λΐ αΰτος ίξίττταται/' 

,, ctTTi tfg το (^ωον KdKOYfiiq , κα; ττανουργον ίτι 
Libido per- οί ct^puSicriciiTTiKov. ΟΙΟ ΚΛΙ TU ύύΛ τ'ής Β-ηλϋ'ας ΰ-υν- 
Tpifaii 5 ivci ατΓολαυνι των αφροοκτιων. οοίν jj •u-YiAiicty 
γιγνωσκουσα , Λττοαιόΰά,σ'κοιχΓΛ τίκτίΐ. " Τλ αυτά 
la-Toou Kcti Καλλ/^,αχο? , ev τω Uipi Όραων. Μα%οι/- 
ται οί κα) οι χήροι αυτών ττρος α.\λ>ϊλΰυς , και ο '/,τ- c 
τ>}ύίΐς οχίυίται ύττο του νικγίσ-αηος. 'Κρι<ττοτίλγ,ς §ι 
ψΫ,σΊ y ΟΤΙ τον ψτψίντα τταντίς ίν [Χίρίΐ οχίυουίπν. 

dix eft avis terreftris, fiffos pedes habens. Vivit annos 
quindecim : foemina vero etiam diutius. Nam in avi- 
bus longior vita eft foeminis , quam maribus. Ovis in- 
cubat, ac pullos enutrit, quemadmodum gallina. Ubi 
infidiari fibi aucupem fentit, e nido progrediens ante 
pedes aucupis fefe volutat , fpem ei faciens conripre- 
hendi fe poiTe: atque ita eum decipit, donec evolarint 
puUi ; tum vero & ipfa avolat. « 

42, » Ell autem animal verfutum , & malignum : adhae>, 
libidinofum. Quare mas ova etiam frangit foeminae , 
quo fruatur venere : quod quia intelligit foemina , au- 
ftigit, clanculum paritura." Eadem tradit etiam Callima- 
chus , in libro de Avibus. Pugnant autem inter fe nia- 
res foemina carentes: & qui viftus eft, initur a vi- 
iiore. Ariftoteles vero fcribit, eunnqal viftus fuerit a 
caeteris omnibus per vicesiniri; atque etiam fylveftres ρ. 389• L Ι Β Ε R IX. 437 

οχίυουΰΊ Si και οΐ Tiuu<7oi τους αγρίους, ίττα^αν Si 
χ,ΰΛτφ)} ης υτΓΟ τον όίυτϊοου» ούτος αάι^λ οχξυίται 
υτΓΟ τον κρΛτκττίνιΤΛηος. γι^ίται όί τούτο v.cltcl τίνα 
ωοαν TOU ίτους, ως ίοα) ό ^Ιυν^ίος 0'/j(rtv Άλίζανο^ος. 
Νίοττδΐ/οϋΛ Si ίτΓΐ γης, οΐ ^ι,ρραας και αΐ S'^Aiicu 
^ίίλομ,ίνοί iKUCTTOi οικον. Έττί Je τον Β-η^ίυοντα ττε^- 
Sua. ύύύίΐται ο των άγοίων ηγίΐοίων ιχαχό^αίνος' Λλον- 
α τος σε τούτου) ίτί^ος ίοχίται ^αχουαίνος. και οττοταν 
μίν ΛΑοην ^ Β-ηρίυων , τούτο ττοΐίΐ. OTctv Si Β'ηλίΐοί υι ^ 
3•'/;ρίυουσ'α, cJii ' ίως αν α•παντνισ>} ο ηγίμων αύτψ * 
και οι άλλοι αύροκτ^ίντίς αττο^ιωχ-ουτιν απο τνις Β-'ή- 
λίίας, ΟΤΙ iKiivri αλλ' ούχ ίαυτοΊς ττροσίχΐι, ouiv τΓολ- 
λάκις Λλ ταύτα eriy^ ττροαηρχίται , Όττως μ,ν} άλλος 
ακουσ-αφ της φωνής ελίίΐ, μάχου μίνος αυτω. ϊνίοτι §% 
>j Β'ηλίΐα τίν appiva ττροα-ιόντα κατα<Γΐγάζίΐ. ^ ττολ* 

ι i XJt) fjxpfuouia dJfi ed. Caf. 2 Vulgo Ίαζ ίν ■j-rra.r>'i7 h «yf//»» 
Λΐηΐίς. 3 Ifta per auftoris errorem coiri;pta vieentiir; ciim 
Oportuiflet , τίν &iiX£jsiv β αίραν jifiicimv -κ^τα-σι-γί^α: Nonnum^ 
quam mas progredUns filtri facit focminam. 

a cicuribus. Quod fi quis vero ab altero fiierit Yiflus, 
hic clam patitur vi£ioris venerem. Fit autem hoc cer- 
to quodam anni tempore, quemadmodum etiam Alex- 
ander Myndius tradit. NidUkant in terra , ita ut m:is 
& foemina distinftum fibi quisque loculamentum paret. 
Adverfus illicem perdicem dux fylveilrium in pugnam 
procedit : qui fi fuerit captus, progreditur alius pugnam 
redintegraturus. Quod fi foemina eft illex , cantillat il- 
la donec obviam ei procedat dux fylveftrium : quo 
facto alii gregatim adcurrunt, & hunc a foemina abi- 
gunt, quoniam illam magis quam ipfos curat. Quare 
interdum clam progreditur ille, ne alius mas audita foe- 
iTiinae voce luperveniat, cum ipfo pugnaturus. Inter- 
dum vero & vocem masculi coiKpefcit foemina. Ac 

Ee 3 438 ΛΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. C. ίο. 

λάκις Ti εττωοίξουατοι ίξίττατΛΐ , oTctv τΓ^ΰαηρχομίνον 
ΙτΓακτ^^,νηται τον apjnvce, τ^ 3-'/]θίυουσ-^ , v7rofA,mi η 
ίχίυ^ψΛΐ , ivct αυτόν Λττοσ-πασ-ί^ της Β-ή^ίυουσ-ής. Έ;η e 
τοσούτον σε ίπτόψτΛΐ τηρι τψ όχίίαν οι TrepSuig κλι 
οί όρτυγίς^ ως ίΐς τους Β-Τιμυοντας ϊμ,πίττταν t καθί- 
ζοντας ϊτΓί των κίρ^ιχων. ' Oarri <ig και τας ctyofJLi- 
νας Β'ηλύας τηοοικας έτη ^ηραν , οπόταν 'ι^ω<Γΐν η 
οίτ^ρρωνται των αρρίνων κατ ανί^/,ον ιτταντων 'ή τηρι- 
ΤΓίτο^Α,ινων , ίγκυους γιγνί(τναι , τινίς oi και τταραυ- 
τίκα τίκτίΐν. ττίτονταί τε ^epi ^ τον της οχξίας καΐ" 
fov χάσ-κοντίς ) και την yXuxrtrav ί^ω ίχοντίς, αι τε 
Β-ηλίΐς και οι appivig. Κλίαοχος ii ϊν τω ΤΙιρι του 
Τίανικου' „ Οί σ-τρουύοι , φΐΐσ) , χ οι τηρ^ικίς , ετί h f 
οι αλίκτρυονΐς , και οι ορτυγίς ττροΐίνται τψ γονψ , ου 
fA,ovov ι^οντίς τας Β'ήλύας , άλλα καν ακουσωσιν αυ- 
τών TVjV φωνην. τούτου ^Έ αίτιον ί] τυι ψνχνι yivo^.ivr\ 

Ι eV» Tstf Χίφαλί!.; Ariflot. 2 τγλο* edd. 

faepe etiam, dum incubat, quum marem ad iliicem foe- 
minam accedere fenfit , furgit ab ovis , ab illoqiie fubi- 
gi fe patitur, quo ab illice eiim abstrahat. Sunt autem 
tam attonitae in venerem perdices & coturnices , ut 
aucupibus fefe obtrudanr, & in teitis [/ve, in capiii- 
biis eorum] refideant. Aiunt vero perdices foeminas, 
cum ad aucupium educunrur, ficubi viderint aiit olfe- 
cerint mares ea parte unde flat aura ftantcs aiit circum- , 
volantes, praegnantes fieri : quidam etiam tradunt, pro- 
tinus ova parere. Volant autem , cum libidine pruriunt, 
hiante ore exfertaque lingua, tam foeminae quam ma- 
res. Clearchus vero, in libro De Panico , fcribit: » Paf- 
feres & perdices, item galli gallinacei , & coturnices , 
femen emittunt, non modo quum vident foeminas, fed 
& voce faltem earum audita. Cuius rei cauila eft im- XLIII. ρ. 390. L Ι Β Ε R IX. 439 

(^avTctcict TTi^i των TrXrjS-iutrfxuy. OctyipuTetT&v * ^i 
yivircti ΤΓίρΊ τας οχίίας , όταν £| ίναντίας αυτοις σ'^ς 
κΛτοτΓτρον. τΓΟΟίΤΤΰίχοντίς ya^ SiU τψ iy.^^anv, Λλί- 
σκοντΛΐ τ6, και ττ^ΰανται το (Γ7ηι>[ΧΛ ττλψ των αΛί- 
κ,τουΰνων. τούτους ^t η της ί/ΛφΑίπως αίσ-^τ,α-ις ύς f/.cC' 
χψ ττροΛγίτίΖΐ ι^ονΰν.*' Ύαυτα. (Α,ίν Ό Κλίαρχος. 

ΚαλουντΛΐ Si οι "^ίρΓ^ίκις υπ^ ϊνίούν κακκο^βοα , 
ως Kcti υπ Άλκ^Α,α,νος , λίγοντος ούτως' ^^.^ Ρ^*^" 

a ΈτΓ'/ιγί ^ §i ΚΛί ι^ίλος Άλκ^αν' 

ίύρΒ τ6 γλωσσ-ά/Α^ίνον κακκαβί^ν• 
όνο(Λα συνΰίΐχίνος. 
(ΓΛ^ως ί[Λ(ρανίζων, οτι τταρα των TrifiStKUv ccSnv ifAOLV^ 
Β'Λνί. ^io Kcii ^αμοίίλίων ό Υΐοντίκος ίψη , τψ ώρί- 
<ην της μ,ουίτικ,ης τοις α,ρχαίοις ίτηνοφηνα', λτγο των ΐν 
τοις \ύη(/,ίαις ιχ,^ντων ορνίθων' ων η,λτά μ,ίμ,ηιτιν λοί- 
β^ν οτά,(Τΐν τψ (χουίΤίΗ,ην. Οΰ τταντζς (J" οι πίρι^ιαίς » 

t <9 Λν ίούτ sfov ms. Ερ. 7. 'ET»y*y« ed. Caf. 

preiia in animo veneris & coitus imsgi.iaiio. Fit hoc 
raanifeftiffimum , fi pruritus tempore ex aciverfo masculi 
ipeculuir. pofueris. Adcurrunt enim fpecie decepti , & 
capi fe finunt, femen4ue emittunt : exceptis tamen gal- 
lis. Hi enim imaginis adfpeftu non nifi ad pugnam ex- 
citantur. « HacLenus Ciearchus. 

43. Vocantur vero perdices a nonnulWs caccabae ^ ut 
ab Alcmane , cuius haec funt verba : 

Invenit vero & cantum ΑΙοτηαΛ : 

coinpojitumque α β caccabiduin vocem 

hominurn in llnpiam invexh. 
Quibus clafe figniricat, a perdicibus fe canere didiciiTe. 
Quare & Chamaeico Ponticus ait, inveniendac Muftcas 
occafionem cepiffe antiquos ab avibiis in iolitudine ca- 
nentibus; earumque ad imitationem inllitiitam elle nm- 
ficam artem. Nec vero omnes (aiunt ) caccabans pcrdi- 

E e 4 440 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. ίο. 

Φασ-ί , κακκαβίζουτιν. (^εο^ρασ-τος γουν ϊν τω Πίρϊ 
L•τipo^c^)vίccς■'^ωv οι^ογινων' „ Oi A$;jj'>iiri, pfjcr/v , 
ϊτΓί rccSi TTifioiiCig του Κοΰνοαλλου ' ττΰος το Λ(ττυ b 
ΚΑΚκαβίζουοΊν' Οί J*' ιττίκίΐνΛ^ τιττυβίζονσιν." Bctcri- 
Py^msci λις Si , kv Τίύ StvTiou) των Λν^ίκων' „ 0< ^Λίκροι , φν\' 
vehuntur. c"''' » Λνορίς, Οί τΛΐς yipaiOig όιαίπ-ολίμουηίς , ττίοόι^ 
hv oxrifxUTi χρωντΛί." Μίνΐκλης ^\ ϊν -η-ρωτη της 
Συναγωγής' „ OiYivyfjLciiot, Cwi> τοις ττψ^ι'ζι Kcii 

Variade Τοίς yipaVOig ITOAifiOVCTl/' Ύων ^i ΤΓίρ^ίκων kiTTlV ίτί~ 
T>€idic'ibus. ' ' Ί Λ ' ' ν ~ / \ 

' ραν^ yevog ίν Ιταλία,, α.μ.α.υρον τη 7ΓΤίρύύ<ηί , χ,αι yA- 

κρότίρον τί £^e<, το ρνγχος ουχί κινναβάρινον ίχον. οΐ 
^i ΤΓίρι τψ Κίρραν TTip^iKig, ά,βρωτύν ίχουιτι το κρίας 
mct ΤΛς voju -άς. οι Sz τηρι τψ Ώοιωτίαν, η οϋ ^ιαβΆί- c 
voveriv ίϊς τψ Άττικψ , η ^ίαβαίνο'^τίς Tvt φούνη Λλ- 
SfiXoi yiyvovTotti καύάπΐξ TrpoiipriKcifjLiv. τους Si τηρι 
TlciOAayovictv yiyvofxivovg ττψ^ικο^ς, Cw^ ΘεοΟ^Λ- 
(Γτος Svo ίχίΐν κΆΰ^ίοί.ς. οϊ Si ϊν '^κιάόω τ^ νήσω > κο- 

I ■TfspSix.i; (Vi TaJf τον Κο^-^οαλου edd, 

ces. Theophraftus fane , in libro oe Varia voce Anima- 
lium congenerum , ait : » Perdices Atticae , quae iunt 
citra Corydallum verfus urbem , caccabant; quae funt 
yxhrz ^ tlttybiiant. α Bafilis vero, fecundo Rerum Indi- 
carum fcribit : » Homunciones illi , qui cum gruibus bel- 
lum gerunt , vehuntur perdicibus. « Menecles autem , 
primo libro CoUeftaneorum, Pysrmaeos ait bellum ge- 
rere cum perdicibus & gruibus. Eii autem aliud perdi- 
cum genus in Italia , pennariim obfcuro colore , cor- 
pore minore, roftro ir.inime rubro. Circa Cirrham per- 
dices carnem habent efu infuavem admoduin , ob pa- 
buli naturam. Boeoticae, aur non transeunt in Arti- 
cam , aut, fi transeunt, voce dignofcuntur , ut fupra 
diximus. Quae in Paphlagonia gignuntur perdices , iis 
bina corda inefie fcribit Theophrailus. Quae in Scia- ρ. 39ο• L Ι Β Ε II Ι Χ. 44^ 

χλίας Ιτύίουα'ί. Ύίκτουσι L• ίνίοτί και τηνηκαί^ίκΛ 
και iiix.airhKa. τητονται Je ex* /3/^Λ%υ, ως Cr.cri r.e- 
νοφων ϊν ττρωτω Άναβάίπως» γ^ιαφων ούτως' ,,Ύας 
<J*e ωτί^ας αν τις ταχύ kviirrri, ί<ττι Xcti/jfiaviiv. 
τητονταί τε ya(> βραχύ , ωστη^ οϊ ττί^οΐΥΛς , κχι τα- 
d χν ατταγορίνουίτι. τα ai καία αυτών ψ^-ία ί<7-τιν. 

Άλί^ύη λίγζιν φη(ΓΪ τ'ον ^ζνοφωντα ο ΠλουτΛ^- χος τΓ^^ι των Ώ ΤΙ Δ Ω Ν' Οψα-ύαι ya^ ττάμτταλ.- Otis,& 
Κα τα ζωα ταύτα ΰς την ^Κλί^άν^ριιαν αττο της ττΛ' 
ρακίψ,ίνης Αιβνης' της Β'ηοας αυτών τοιαύτης γινο- 
f^^vης. μιμητικον κττι το ζωον τούτο , ο ωτος , μαλί" 
στα ων αν <<5ij •ποιουντα ανβΰωττον. ττοΐίϊ ^ cvv ταν- 
τα θ(Γα αν ιονι τους κ,υνηγουντας ττραττοντας. οι σε 
στα,ντίς αύτων κατά αντίκρυ , υτταλιΊφονται φαρμα- 
κω τους οφβαλμους, τταραιτκίυαα-αντίς άλλα φα^ 
e μακα κολλητικά όφύαλμων και βλίφαρων , αττίο ου 

tho infula, vefcuntur cochleis. Pariunt perdices inter- 
dum ad quindecim & fedecim. Volant ad breve fpa- 
tium, ut ait Xenophon primo libro DeExpeditione Cy- 
ri , ubi fcribit : » 0'''das ύ quis fubiro excitaverit , ca- 
pere easdem poteft: nam parutn volant , quemadmo- 
dum perdicts, & brevi fatifcunt. Caro eariim grata 
in cibo. « 

44. Vera funt , inquit Plutarchus , quae de Otidi- 
Bus Xenoplion fcripfit: ingens enim copia harum avium 
Alexandriam perfertur ex vicina Libya. Capiuntur au- 
tem illae tali anificio. Imitatrix avis haeceft, cui &: 
otus nomen ; ea maxime imitans , quae ab homine vide- 
rit fieri. Facit igirur quidquid facientes aucupes vidit. 
Hi autem ex adverfo ftantes, oculos fuos unguento 
quodam oblinunt: fimul vero alia unguenta, ita para- 
ta iit oculos δί. cilia conglutinent , haud procul a f§ 441 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. ίο. 

ΤΓΟο'ρω t.ctvTCf)V kv λίΚΛνίτκΛίς βραχ^ίίΛΐς τι^ίΛ(Τΐν, οΐ 
ουν ωτοί <τίύ)(Α,ίνοι τους υτί'Λα^^ο/ιιζίΌυς , το αυτό 
και Λυτοί ττοι-ουσιν , ϊκ των λίκανί^^ων λαμ,βα,νονης' 
jcdi ταχίούς Λλ.ίιτχ.οντΛΐ. Tocc^n rh ηοι οώτωί Αρι- 
στοτίλϊ\ς ούτως' „ Οτι ίττι fxiv των 'ίχτθ7ηζόντων> icui 
σχα^ανοττό^ων , και τ^ι^Λκτυλων' ι^έγίβος Λλίκτρυονος 
fjLiyUKov , χ(ίωΐΛ,α Όρτυγος , κί^αλη ττρΰΐΛ,ηκιις , puy- 
χος ό^υ , τραγ/ιλος λίτττος , o(p6ciXfjLDi (μεγάλοι , 
γ?^ωσ•<ΤΛ οιττω^'/ις, τΓρόλοβον ^' ουκ g%e<. " Άλε|Λΐ/- 
^ρος ^ί ό Mu;rJ<Ji , κα) TrpocraiyopwiiTUoti Oi^(riv αυτόν ί 
KayuSiav. Οατι ^\ αυτόν και τψ τροφψ ayaf /,α- 
ίΐυκαιτύαι, ^ ψ^ίτύαι τι Ίτητω. ιι ywv τις ^οραν ίτΤ' 
ττων τηρι^οιτο, σ'/ιριυσίΐ Ό(Τους αν Β'ίλοι' ττροιτίααΊ yao. 
Έΐ' άλλοις §ί 7ra?\.iv φησ-ιν ο Άρι/ττοτίλτις' >, Ό ώτος 
ίσ-τ) fjav τταρόιχ,οιός τί} yAauKh ουκ ίστι ^ί νυκτίρινος, 
£%έί τβ τΓίρι ^ τα ωτα τττίρυγια οιο και ωτος κα/\ΐι- 
ται μίγίΰος τηρκττίρας , (χιμ,ητ^ς ανορωτων. αντορ" 

Ι ^(ωίούμινοι edd. 1 Μαμαρυχίσ^Λΐ ed. Caf. 3 "'"ί^ edd. 

in parvis patellis deponunt. Igitur oti illos ungentes 
confpicati, idem & ipfi faciunt , fumto e patellis un- 
guento; & protinus capiuntur. Scribit de his Ariftote• 
les in hunc modum: » Avis eft ex earum genere quae 
peregrinantur; fciflis pedibus; tribiis dititis; magnitu- 
dine galli maioris; cclore coturnlcis ; capite oblongo; 
roftro acuto; collo gracili; ampus oculis; lingua of- 
fea: ingluviem vero non habet. <' Alexander vero Myn- 
dius fcribit, adpellari eum etiam lagodian. Aiuntautem, 
ruminare eos cibum, & delefl^ari equo : ita quidem 
ur, fi quis equi pelle teolus eis infidietur, capiar quot- 
quot voluerit, ultro quippe accedentes. Alibi rvirfus 
ait Ariftoteles : η Otus fimilis eil no6luae, nec vero 
nodu volat. Habet autem circa aures pinnulas: quare 
$L etus nominatur. Magnitudine eft colunibae , hominum ρ. 39ΐ• L Ι Β Ε R Ι Χ. 445 

^cvixivog γουν άλίσ-κίται." Ά^βρω7Γ0(ίίο*ις ae \(τη την 
μοΰΖψ , και "πάντων ιχιίΑ,ψης oTct ΰνύρωττος ττοΐίΐ, 
a ^iOTTio και τους Υζ^αττατ ω μένους '^Λ^ίως ίχ. του τυχόν- 
τος οΐ κ,ωίΜΚοι ωτους καλουοΊν. &ν γουν τίί θ->;^(56 αύ- 
rciuv ο ίτητηόίίϋτατος ooyjacn <ττας κατά ντροίτωττον 
αυτών' KcfA τα. ζωα. βλίττοντα ΰς τον ορχουμίνον , νίν- 
οο(Τ7Γα.(ττ{ίτΛί. άλλος ^ί τις Ότησύίν (ττΛς, κοίι λοίύων 
συλΛαμβάνίΐ τ^ τηαι τψ μίμηοΊν η^ον'^ κατιχομίνους. 

Το J"«t/Te '^oiCiv λίγουσ-ι κΛί τους ΈκωΊϊΛΣ* , ^ itoLi yccp τούτους ορχηο-ίΐ λόγος αλίσ-κίτύαι. μννιμο- Scops 

/ Λ, , ~ '//-Λ ^ ' ^ , , , ~ avis. 

veuet ό αυτών όμηρος, γΐνος τί ορχησ-ίως αττ αυτών 
καλίίται (τκω'ψ' λαβών τοΰνομα αττο τνις ττίρι το ζωον 
b ίν τν} Ktvrjcrit ττοικιλιας. χαιρουτιν οί οι (τκωττίς καί 
ομοΐΰτητι y και αττ αυτών ι^μίΐς (τκωτττίΐν κάλου- 
μιν το (Γυνίίκάξίΐν J ααι κατασ-τοχάζία-ύαι των (τκω- 

imitator: nam & capitur , dum ex adverfo faltantis 
aucupis faltat ipfe. « Eft autem adfpeftu homini quo- 
dammodo fimilis, & omnia imitatur quaecumque ho- 
mo facit. Itaque hos qui facile fe decipi quavis occa- 
iione patiuntui , otos vocant comici poetae. In illorum 
aucupio, qui ad hocmaxime expeditus eft, faltat e re- 
gione : &. avis, faltantem intentis oculis rerpiciens , 
movetur veluti figillum nervis alienis traftum. Inierim 
alius auceps a tergo ftans, clatn prehendit avem, imi- 
tandi voluptaie detentam. 

45. Idem facere dicunt Scopas : nam & hos fama 
eft faharione capi. Meminit autem eorum etiam Home- 
rus. Et ab liis genus eriam quoddam faltationis fcops 
dicitur , quod ab huius animalis vario atque vario mo- 
tu nomen invenit. Gaudent vero fcopes quoque imita- 
tione & finiilitudine: & ab illis nos σκώτταν dicimus 
hos , qui reipicientes eum quem irridere volunt, mo- 444 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C ίο. 

ΤΓΎοιχίνων , ' §ΐΛ το τψ ίκ,ίίνύύν ίττα'ή^ίνίΐν 7rpGctipi<riv. 
TiccvTct ^i 7Λ των ζωών ίυγλωττα , ^ και ^ίηρ^ρωι^,ί- 
vu ίσ-τι τψ (ρωνψ, tcui fjLifji,iiTai τους των ανο^ωπων 
και των άλλων ό^-Ζι^ων ήχους' ω(Τ7ΓίΡ 'κγίττΛκος , κα) 
κ/τΓύί. ό ^t σκω'^ , ως d;(nv ^ Κλί^οίν^ζίος ο Μύνΐ'λβί , 
fjLiKooripog ίττι ^ γλαυκός , και ίττ) ΐΛολυβ^ύφανίΐ τω 
χρω ματ ι υπόλίυκα στίγματα ε%ε;' §υο τί αττο των 
eOpuii;v ττα^' ΐκατίρον κρόταΟον αναφίρίΐ τττίρά, Καλ- c 
//jt/tct^oi <ίε Οηίτι , ^υο γίνη ύναι (τκωττων , και τους 
μίν Ούίγγίο-ύαι , τους ^t ου. ^ιο και κ,αλίΐα-βαι τους 
fjLiv (Γκωττας αυτών, τους ο αίκτκωττας. ucri οί γλαυ~ 
κοί. Ό h MuViic? ' Κλί^άν^ρος Ct](ri> τ^^ί '^'^^ Ομ>]• 
ρω χωρίς του σ κωττας ύναι, και ^ Κρκττοτίλ'ή ούτως 
αυτούς ωνομ,ακιναι OaivitrQai τί τούτους aiiy και μη 
ίτύίίο-ύαι. τοίις cJ' iv τω φύινοττωρω φαινομένους ^υο 

Ι τιυς irx»'-rTC//f'yot/c villgo. 2 ei ρύγλοέΐΤΛ corrigunt ηοη-• 
nulli, 3 /"'χ^ίσχίλόί ijTi ed, Caf. 3. 

res eius imitantur & effingunt; quoniam avium illarum 
inftitutum fequuntur. Quaeciimque vero ex anijnalibLis 
linguam habent commode eonformatam , [/νί, Qiiae- 
Cumque vero ex avium genere Jatam linguarr. habent,} 
vocem etiam edunt articularam, & hominum aliarum- 
que avium imitantur ionos : ut pfittacns, & pica. Scops 
vero, utait Alexander Myndius,mincr eit nooiua, & co- 
lore ad plumbeum vergente fubalbidis maculis notatus : 
& in utroque tempore pinnas e fuperciliis eredlas habet. 
Callimachus vero ait, duo elTe lcopum genera ; alios 
vocales, alios mutos : indeque hos fimpliciter /co/n^j 
vocari , illos vero aelfcopas. Sunt autem hi glauci. Myn- 
dius vero Alexander ait, eos qui apud Homerum no- 
minantur, absque σ litera iopji e?.Q\ & Ariftotelem eos 
fic nominalTe: femper autem hos confpici, nec vero 
comedi : qiii vero non ηϊΓι autumno per unum diem ρ. 39ϊ• L Ι Β Ε R Ι Χ. 445 

fjfj,£pcLig -η μια,, τΰυτονς iivui iSurJiuoug. oia^^i^oviri ^t 
των etUiTscuTruv τω ταγβ,ι j ' χλ/ ύσ -i Trct^ctTrK^trw, 
d τρυγόνι Kcti φύττ^. koli ^τηυσΊτττΓος ο , kv ^ivTipca 
OfAoicuv, χωοΊς του σ-, κωπας αυτούς ονο{Α,αζίί. Έ;γ/- 
χαρμος' ,,Έκούττας, ~ ίττοττας, γλΛυκ,α,ς.*' κλι ]S\t}~ 
τρο§ούρος ^* , kv τω ITep< ^υνηύίίας , άντορχ^ου μένους 
(pYltTtv Λλίσ-κίσύαι τους (τκωττας. ^ 

L•'^ίι ο tv τω τΓίρι των ^ τηροίκων λόγω ifxvvj- σ^ϊΐυ,ίν y Ότι ίκην οχίντικωτοίτοι » ττροσιιττορνια-ύω Ότι Gaiiigaiii- 
y.oLi αλίκτρυων a(ppooi(ria(rTiK.ov το ορνίον. Άρκττοτί- ces. 
λ>ις γουν φητινί οτι των ανατιύίμίνων h τοΙς Ιιροϊς 
αλίκτρυονων , τον ανα,τίύίντα οι ττροοντίς ^ οχίυουσ-ι 
μίχ,ρις Λν άλλος α,νοίτίύ'^' ύ ^ί μη άι/Λτείρ, μάχον- 
e ται ττρος αλλήλους , tcut ό ψτν,ΟΌίς τον ηττηύίντα Jicfi 
τταντος οχίυίΐ. Ισ-ΐΟΰίΐται oe, οτι και αλζκτρυων ίκηων 

1 '■.ζ 'πά.χιι apud ΑτΊΆ. & Aelian. 2 γ,ωκαις edd. 3 Rurfus 
χΖττΛς edd. 4 Abeft articulus edd. 5 oi ττροσίόνης edd. 

aut biduum adpareant , eos edules effe. Differunt ve- 
ro hi ab aeifcopis celeritate, funtque turturi & palum- 
bo fimiles. Pariter vero etiam Speufippus , fecundo Γι- 
bro Similium , copa<: illos, absque /litera, nominat. 
Epicharmus: Scopas , upupas , noBuas. Porro etiam Me- 
trodorus, in libro oe Confuetudine, fcribit, capi fco- 
pas ex adverfo aucupum faltantium faltantes. 

46. Quoniam vero, ubi de perdicibus disputatum eft, 
commemoravimus effe eas ad libidinem admodum pro- 
penfas; adiiciamus , age, quae de ξαΙΓι gallinacei falaci- 
/i2/< traduntur. Ait igitur Ariftoteles, in delubris tem- 
plorum, ubi Diis dicati aluntur galli , eum qui recens 
dicatus fit iniri ab his qui anre adfuerunt, donec aliiis 
fuerit dicatus: fi noviis non fubinde accedat, pugnare 
illos inter fe, vi£lumque femper iniri a viftore. Nar- 
raturquoque, numquamper ianuam quamcumque irans- 446 ΑΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSQPH. C. ίο. 

^'iocv Sv\ TTOTi B-y^oLv , ίτηκλίνίί τον λόφο/ και Ότι της 
οχι'ΐΛς ίτίί>ω Λχα (Α,άχης ου ττα^ΛχωξιίΤ. Ό rJi θίΟ' 
<Ρρα/ττος , τους άγριους , <φν\(ην , οχίυτιχ,ωτί^ους iivui 
των vjfjLiOCuv. λίγίΐ ^ί και τους α,ο'^ίχα,ς ίύύυς έ| suiJji 
ίύίλίΐν ττληοΊΰΐζίΐν, τΛς Jg 3-'ήλίίας ττοοβαινσυσ-ης [χα,λ- 
Passeres. λον τ'ήςγι/Λίρας. Κα) ο'κττρουύο ι St ΰ<ην όχωτικοί' §ιο 
' χΛΐ Ύψ^ικλί]ς τους kfxOcLy οντάς Ο^σι (ττρουύων , ίττι- 

χατα,Οόΰους ττρος 'AOpcSiirici yivicr^ai. (^ηττοτί ούν και f 
9} ^αττφω ατΓΟ της ΙίΤτορίΛς τψ ΆΟρ^αίτψ kfr αυτών 
φησ-ιν οχίίσ-^αι' και γας οχίυτιζον το ζωον , και ττο- 
λυγονον. τίκτει γουν ο (ττρουζος, ως 0>?ίΓ<ν ^Αρισ-τοτί- 
Λ>??, και μ(χΰΐ' οκτώ. Άλί^αν^ϊρίς ϋϊ ο Μ,υν^ιος Svo 
γίνη φησ-ιν ίΐναι των (ττρουΰων , το μίν ^ι^ίρον, το ai 
αγριον' τας ^ί Β^ηλιίας αυτών ατύίνίσ-τΐοας τα τ άλ- 
λα ίΐναι , και τ)} ρύγχος κίρΛτοίΐ^ίΐς ' ^λ,αλλον την 

χοοαν, το οδ ττροσ-ωττον ούτε Λίαν λιυκον ίχουίτας^ ου- 

Ι Refllus fucrit χ? f ^το s» J Ι c , aut xs/ict//. ο £ tiisf. 
ire gallum, quin' criftam inciinet: nec alii gallo, citra 
pugnam , coituni concedere. Thecphraftus vero ait, 
agreftes gallos libidinofiores effe cortalibus. Aitque 
praeterea , gallos ftatim e cubili ad venerem concitari, 
galunas vero progrediente magis die. Sunt vero & paf- 
jeres ad libidinetn proni. Quare & homines qui paiTeri• 
biis vefcantur, ad venerem praecipites fieri; ait Ter- 
piicles. Ac fortaffe eamdem ob famam Sappho, Vene- 
rls currum , ait, ab his aviculis trahi; iitpote ad coi- 
tum pronis & foecundis admodum. Parit fane paiier, 
ut fcribit Arifloteles , ad odo puUos. Alexander vero 
Myndius diio ait ciTe pafferum genera, alterum dome- 
iticum , alterum iylveftre. EiTe autem foeminas eorum 
cum alioqui deL.i'iores, timi roilri colore iragis cor- 
neo, {fivt ^ teftaceo,] facie vero nec admodum alba ρ. 392. L Ι Β Ε R Ι Χ. 447 

τε [Α,ίλαν. Άρισ-τοζίλης Si φτΐΰ-ι, τους Λοοινας τω %ε;- 
a fJLCuVi, αφανίζίσ-ύαι , SiayAvuv Si τας S-vjAilugy TiKfxui- 
ύομίνος ίκ τ;/? χρ<^<^ζ τψ τηύοίνότητα' αλλαττίσ-βαι 
γα,ζ ως των κοσ-σΰΦων Kut φα,λαρύ^ων , ΑττολίνκΛί- 
yofxivcav κατά καιρούς. ΉλεΤο* ^6 καλουσι τους (ττοου- 
3-ους §ίψήτας , ' ως ']^ίκα\ι^ρός φηιτιν ό Κολοφωνιος 
ίν τοίτω Τλω<τσων. 

Όρττγες. Καύολου ίττι των ύς υΐ λνιγόν- ^^^"• 
των ονομ,ατων ίζήτνιται, τί ^η ττοτί τω αυτω ^ ου χρων- Cotvrnix 
ται ϊττι γίvuriς συ/,^φωνω της τίλίυταίας ΰ-υλλαβης Graecn"^n 
τνττωτΜω. λίγω L• ow^ , κλι ορτυ^. τλ h ύς ^ kp~ "^ excun- 
CiViKct ατπΚα, ^ισσυλλαβα , 'otcvj τω υ 7Γαρί^ρίυητα.ι , 
b £%») 5 Si της τίλίυταίας συλλαβής Ιιρχον ΐν τι των 
αμίταβολων η Ji' ών 'ή 'πρώτη συζυγία των βαρυτονων 
λίγζται , Λλ του y, ίττι γίνικης κλίΐίται' κηρυκος , 

Ι ^iifncti edd. % uirS absqus τω edd. 3 e\ii edd. 
rec nigra. Ariftoteles vero ait , mares hieme nusqunm 
comparere , inanere vero foerainas: probabile id eiTe 
coUigens ex colore; mutari enim eum, ut in raerulis 
& in phalaridibus , quae certo anni tempore albefcunt. 
Elei vero, pafferes vocant deiritas; ut Nicander Colo- 
phonius tradit, tertio libro GloiTarum. 

47. CoTURNiCES. Graece"OpTt/-)^ef. Generatim deno- 
minibus in υξ definenribus quaeritur, cur \n genitivo 
cafu non habeant eamdem confonam literam charafteri- 
fticam in ultimae fyllabae initio? veluti ονυξ, (i/nguis,) 
& 'opru^. (^coturrux.) Notnina enim inasculina fimplicia 
diffyllaba in ξ exeuntia, praecedente vocali u, fi ulti- 
mam fyllabam incipiunt ab una e confonis immiitabili- 
bus, [ quas Uquidas vocare conluevimus, ] aut ab una 
ex illis confonis quae lunt charadeniticae coniugarionis 
primae verborum barytonorum, fleduntur in genitivo 
per κ literam ; ut Kt>f>\jKof ^ {^praeconis ,) -τηκυκοί , {Jecu- 448 ΛΤΗΕΝΑΕΙ DEIP?nOSOPH. C ir. 

ΤΓίλυκος / Ερυκος , Βίβρυκος. Όσ-α J^g fj(,*i τούτον ίχίΐ 
τον χΛΰαχ.τν\ρΛ , Sict του γ • Όρτυγος , κοκκυγος , Όρυ- 
γος. ' σ-νιΐΛ,ίΐω^ίς Si το Όνυχος. καύολου τί ν^ TrArjUvv- 
TtK^ ivkici kncfJiiMVi 91 ί^ίκη γίνικη XfriTdi τω αύτω 
cvuCou\iCt) της τίλίυταίαςτυττωτι^ω' κ^ί,ν α,νίυ συμ.' 
φύιου λίγηταί , ^ ομοίως, Άρκττοτίλτις it (^ησ-ίν' ,,'Ο 

Coturnicis „ y. >/ \ ~ , „/ \ ^ /^ . 

defcriptio. οίτυξ , iCTi fiiv TOuV ΐίίτοτηζοντύύν , Kcti σχιόανοττοοων c 
νίοττιαν οί ου ττοια, λαΚλ κονκττραν και ταυτψ σκί- 
ττάζίΐ φρυγάνοις Λλ τους 'αρακάς y ϊν ij ϊττούΛζίΐ,^*' Ά- 
λίϊοίν^ρος Si ο yiΰvL•ςi ϊν §ίυτίρω Ώίρι Τ^οοων' >,Ό 
3-ίίλυς> φ9ι(ην, ορτυ^, λιπτοτρ^χνιλός Ιιττι^ του kppi- 
νος ουκ ϊχων τλ υττο τω γίνίίω (χ,^λανΛ. ανατ(Α,9ΐύίΐς 
Si , ττρίλοβον ουχ οραται ^iyciv ϊχούν » καρ^ίαν Si 
ίχα 3 ΐΑ,ίγάλψ, και ταυτψ τρίλοβον. ίχίΐ L• και ήττΛζ 
Koti τψ χοΚψ kv τους ίντίροις κίκολλημ,ίνψ' σττλψα 

1 ο/ιυγοζ ignorant ed. Ven. & Baf. Et Incommode fans hic pofi- 
tum nomen. 2 hiynaLi edd. 3 ίχίΐν edd. 

rii,) "Ερυκοί , {Erycis montis ,) Βίβρυκοί. Quae vero il- 
lum charafterem non habent, per y fle6luntur: ut op- 
7vyofy (^comrnicis ,) noKKvyof ^ {cucuH ;) [opvyof ^ ory• 
g/j.] Peculiare vero eft ovvyji. [unguis.] Generatim ve- 
ro, nominativum pluralem fequitur genitivus fingula- 
ris, eamdemque habet confonam charafterifticam ini- 
tio poftremae fyllabae : fimiliterque , fi absque confona 
declinatur nomen. Scribit autem Arii^oteles: η Coturnlx 
eft e genere avium peregrinantium , & fiiTos pedes ha- 
bentium. Nidum non facit, fed eubile pulvereum, ubi 
incubat ; idque fruticibus obtegit accipitrum caulia. « 
Alexander vero Myndius, fecundo libro oe Animan- 
tibus: »Coturnix iOemina, ait , gracili collo eft, nec 
habet nigras partes fub mento, quas habet mas. Si diiTe- 
cetur, adparet ingluviem non habere magnam, fed cor 
aaagnum, idque trilobum. Hepar & fel habet inteitinis XLVIIl. ntunu- ρ. 392. L Ι Β Ε R IX. 449 

d f^iKpcv , και fh<rkuo>iTOv' όρχεις <ίε ύττο τω ηττΑΤί , ούς 
άλίκτρνόνίς, ΤΙψ Si Ύ^ς ymo-iug αυτών Φα-νό^γιμος ϊν 
όίυτίρω Άτύί^ος φησ-ίν' ,,'Ω,ς κΛτ&ϊ^ ' Έρυΰ-ίχύων ^ 
Αηλον τψ vvj(rov i τψ υτΓΟ των αρχαίων καλου^χινήν Delosinf. 
UoTvyiav , η•αρα το ^ τας αγίλας των ζωών τούτων «^^^ -^ 
(pipofiivag ϊκ του τηλάγους ίζάνίΐν ΰς τψ vricrov , ma τύ 
ivopfiov ίιναι." Ε.υ<%ζος ^' ο Κνί^ιος, ϊν ττρωτω Υης τη- 
ριό^ου, ^ τους Φοίνικας λίγίΐ S -υίΐν τω Ήρακλίι όρ* 
τυγας, §ία το τ))ν ΉρΛκλίί*, τον ' Ρίσ-ηρίας και Δίο;, 
7Γορζυο(Λΐνον ί\ς \ιβυψ^ αναιρίβφαι f/,iv ύττο Ύυφω- 

e νος t Ίολαου i^ αυτω TrpotriviyicavTOi ορτυγα , και 
Trpoiray άγοντος y οσφραν^ντα αναβιωναι. ίχΛίρί γα^, 
φηΰ'ί» xat τΓίριων ^ τω ζω ω τούτω. 

'ΎτΓΟΚοριοΓτικως §i Έ,υπολις ϊν Πολ2σ•<ν αυτούς 

Κίκληκζν ορτυγιαι λίγων ούτως cibusvaria. 

Ι χ-'.τίΤχ,ίν corr. Cafaub. ι Έ-υρυσ-ί'/βαν vulgo. 5 -Ί•Λρο edd.• 
4 τίΤί -ττιριό^ου ms.A. cum ed. Ven. j τιιριίοιγ edd. 

adnexum; fplenem parvutn, & qui vix confpiciatur ; 
tefticulos vero fub iecinore, ut galli gallinacei. De ea- 
rum ortu Phanodemus fecundo libro Rerum Atticarum 
fic fcribit : » Ut confpexit Eryfichthon Delum infulam , 
quae ab antiquis Ortygla ( quafi dicas Coturnicum irtfulu ) 
nominata ert ex eo, quod greges harum avium e mari 
huc delatarum in infula confidunt, ut quae ipfis com- 
modam ftationem praebet." Eiidoxus vero Cnidius, 
libro primo Circuitus terrae , Phoenices ait Herculi 
coturnices immolare; quia Hercules, Afteriae & iovis 
filius, in Africam profeftus, cum cccifus fuiflet a Ty- 
phone, in vitam eiTet revocatus odore coturnicis ab lo- 
lao ipfi adlatae naribusque admotae. Nam , cutn in vi- 
vis effet, deleftatum eiTe , ait, ea ave. 

48. Diminutivo vocabulo ΌρτύγΐΛ (quafi coturnkw 
las) nominavit Eupolis inUrbibus, ubi ait: 
Jthen, Voi. IIU F f 450 ΑΤΗΕΧΛΕΙ DEIPNOSOPH. C 1 1. 

Α. ' Ορτυγας ίύρν^Λς ' (τυ ηνας tj^vi ■η-ύποτι j 

^KvTi^uvrig ^' iv Άγροίκω ο^τυγίον ίιοηκΐν ούτως' 
— ως οη (τυ τι 
ΤΓΟίίΐν $υνάμΐ\ος, ορτνγίου '^υχ' /jv ίχων, 
Τίρατίνας S' kv Αν^^αίναις ^ η KctpvctTicriv t ^ άουφού' f 
vtiv Ι^ίύύς ΚΛλίΐ τον ορτυγΛ , ττλψ ii f/,yi τι τταρα τοις 
Φλιασ-ίΰΐς yj το7ς Αά,κ,αχη φύύνάίντίς , ως Kcii οι ττίρ- 
Sialis avis. οικίί- και >] (ΓίΛλις ii cLTTO τούτου αν tii^i φ'ήο-ιν ο 
^iSvjxog , ω\ο(/.Λσμ,ίν'ή. σχί^ον yao τα ττλίΚΓτα των 
οονίων απο τΥις Οω)/γ\ς ίχίΐ την ονο(Α,ασΊαν. Ή <)g οα- 
Ortygome- τυγο(Λ,ί^τρα καλουμίν'ή ( γ,ς fjir/jfA,oviuii Ιχρατνις ^ ί9 
^α'ρωίτι , ^ λίγων' Λ^ακΥιτία ορτυγοίΑ,ητρα' ) λίγίΐ 
Si τηρΊ αυτής ο Ι\ίΙυν^ιος Άλί'ζαί^ρος , οτι ϊστι το fxi- a 
γίύος vjXiKVj τρύγων , ο'κίλνι Si μ,ακρα , §υ(Τ^αλ'ής , 
και SiiXrj. Yli^i Si της των ορτύγων Β'ηοας Ι^ίως 'κγτο- 

I ^e{-\,ii.i vulgo. 1 ΑνίΜίνΛΐς vulgo. Λακαίνợ corr. Caf. 3 Κλ- 
ftTi^iy eaa. K'j.piiTic^iv ms.A. 4 Κ^ατΤνο? videtur legendum, 
j Xtipofi edd. 6 //«x^St ms. Ep. 

A. Coturnices - ne tu ullas αΐιιιβί umquam ? 

B. Equidem parvas utique coturniculas. Sed quid inde ? 
Antiphanes vero in Ruftico coiumiculam hoc modo dixit: 

— Tu enim qu:d tandtm 
facere potis ejfes , coturniculae cor habtns ? 
Singulare eft autem , quod Pratinas, in Dymanis vel 
Caryatidibiis, fuavifonam adpellavir coturniceni; nififor- 
taffe apud Phliafios, aut apud Lacedaemonios, vocales 
funt hae aves, ficuti & perdices. FortaiTe ^fialis avis in- 
didem nominata fuerit, ut aitDidymus. Nam fereomnia 
avium genera a voce nomen invenerunt. Quae vero or- 
tyzometra vocamr , ( cuiiis Crates, [fne, Cratinus ] memi- 
nir in Chironibus, dicens: Jthacenfis onysometra:) eft ea, 
ut ait Alexander Myndius, magnitudine tirrturis, longis 
cruribus, gracili corpore, timida. De venatione autcm p^ 395• L Ι Β Ε R IX. 45« 

ρίΤ Κλ£Λ|9%05 ό ^cAeu? , 6c τω ίτηγοΛΟομξνω Uip* Cotumkum 
των ίν τνι ίΐλατωνος ΏολιτίΐΛ ΐλα'ίη(Α,Λτικως iiprj/jii- aracuio- 
^/ων, γρύΟων ούτως' ,, 0< opTvyig τηρι τον της οχίίας *■""• 
καίρον ίο,ν ΚΛΤοπτρον έ| ivuniag τις Λυτών , κοίΐ ττΰο 
TCVTov βρόχον θ"»} , τρίχοντίς ττρος τον ϊμ,^Λΐνόμ,ίνον kv 
τω κατότΓτρω , ϊ^χττίτττουσίν ύς τον βρόχον.'^ ΚλΙ 7Γ6- 
pt των κολοίων §ι κΛλου(Λίνων τλ ofjioiA Ιστορύ , ϊν 
b τούτοις' ,, Kcii τοις κ,ολοιοίς Si Sict τψ φνσ-ικτν φιλΟ" 
στοογίαίν. ^ και γα^ το(Γουτον ττανουργία, ^ict^ipovTiv, 
c^O)? οτΛν ϊλΆΐου κρατηο τίβιι πλ^ιρης , οι σ-τα,ντίς αΰ' 
των Ιττϊ το χ(ίλος , και ΚΆταβλί'ψΛντις , ϊττι τον kfx- 
φαινόμίνον ΚΛταραττουαΊ. οιοττίζ ίλαιοβρόχων γίνο^ 
{Λζνων , 91 των τττίρων αυτο'ίς (τυγκολλ^ιο-ις αιτία, yU 
νίται της αλωσιως." Ύην μ-ζσ-ην Si του ονόματος α-υλ- 
λαβην ίκτίίνου(Γΐν 'Αττικοί , ως ^οί^υζα, κα^ι κηουζα.' 

ι μα^κμα-τιτίαν edd. α Supple ίκίσχισ^χι iut oia.^BiipeiBnt σνμ- 
βίίνιι , aut aliquid taie. 

coturnicum fmgulare qulddam tradit Clearchus Solenfis, 
in libro qui infcribitur oe his quae apud Platonem ex 
ratione Mathematica didta funt, ubi ita fcribir: » Co- 
turnices, quo tsmpore veneris pruritu conclrantur , ii 
quis ex adverfo earum fpeculum pofuerit , & tendicu- 
lam ante fpeculum , currentes ad imaginem in fpeculo 
confpeftam , incidunt in tendiculam. « Idem de gracu- 
lis, qui vocantur , limile quiddam narrat, dicens : υΑί- 
que etiam graculis tale quid accidit propter innatum 
fui fimilium an^orem. Hls enim , quamvis adeo verfa- 
tia praeftantibus , tamen fi patera adponatur oleo re- 
pleta, in labio patcrae refidentes , & introrfum fpeftan- 
tes, cum impstu ruunt verfus avem quam intus con- 
fp-.;xerunt. Itaque oleo madentibus conglutinantur aiae, 
& facile ipfae capiuntur. « Mediam vocabuli iyllabam 
producunt Attici , quemadinodum SoiS^vKct , {^cochUar ,) 

Ff 2 451 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C. 1 1. 

ως ό Ί^ίων φη(ην Δ>?/Α»7Γ^ίθί iv τω Πψ της Άλίζαν- 
^^ίων SictXiKTov. Άρι<ΓΤθφΰίν*]ς ^' iv Έ,Ίρψί^ (τυνίσταλ- c 
(Λ,ίνως ιφνι , Λλ το μίτρον , 
ορτνγίς οϊκογίνίϊς, 
Chennion. Των Si καλουμ,ίνων χ,ίνν ίων , μικρόν ^* ίίττιν όρτυ- 
γιον , [jivyi^OVivu Κλ^ο^ι^νης ϊν ττι ττρος Άλί^αν^ρον 
ΈτΓκττολ^, γράφων ούτως' „φαλνιρί§Λς ' τΛριχνιρ)ις 
μυρίας , τυλύ^ας τηνταχ.κτχιλίΛς , χίννίΛ ταριχηρΛ 
fivpiu/' και ' Ιππαρχος kv τί) Αίγυπτία, ΊΑιλΑ* 
Ου ΐΑ,οι Αιγυπτίων βίος yjpitriv , ciov (χονοΊν > 
χίννια τίλλοντίς J καλκατιά^ίΐ (ταλίοντα. * 

Ούκ απίλιίποντο ^i νι/χων του συμ,ποίτίου ττοΧ- Cycnus. χάγ,ις oi)h ΚΤΚΝΟΙ. Περ< ων C*i<riv ο 'λριστοτί-Α 
λ>/ί* ,/Ο κύκνος ίυτίκνός' \(Γτι , κΛί μ,ύχιι^ος, άλλ»?- 
λοκτονίί γόυν ο [ΛΛχιριος. ^ (χαχίτα,ι Si και τω αε- 
ί aSXo^itlaf edd. vett. cum Ms. 2 Hariolatus fum, τ»λλοντ6£ τί, 
χα* atAxat taS' siaitXfoiTfi. 3 Forf. β μ α. /^o μ t ro ς. 

& xYipvnA (praecontm , ) vocali υ longa dicunt ; ut rradit 
Demetrius Ixion in libro de Alexandrinonim Dialc- 
flo. Sed Ariflophanes in Pace media correpta ufiis eft 
merri caufla , opivyes ctKoy&feit : coturnices domeflicat, 
Quae vero chennia vocanrur , ( parva ea coturnicula eft) 
eorum mentionem facit Cleomenes in Epiftola ad Alex- 
andrum , ubi fcribit : jjPhaleridas (mergigenus) fale 
conditas decies mille; tyladas (turdo minores) quin- 
quies, chennia falita decies mille. « Item Hipparchus, 
in Iliade Aegyptia: 

Mihi Ae^yptioTum haud placuit vita , quam dcgant 

chennia vdUntes , 6• [falita haec tntus cumulanus. ] 

49. Ne cvGNi quidem fubinde deerant epulis noftris. 

De quibus haec tradidit Ariftoteles : « Cygnus nufne- 

rofa prole foecundus eft , idemque pugnax ; ira qui- 

dem ut mutuo €tiam fe occidant pugnantes. Pugnat ρ. 393• L Ι Β Ε R IX. 453 

τα>> * Λυτός μΛΧΊζ f^V Tr^oaf^uLfXivog. Έ.1(τι S' ωδικοί , 
χ,Λΐ μά,λκΓτα, τίρι τας τίλίυτύς. οιαίρουίτι ^ οί και το 
TTiXctycg Λ^οντίς, ί(ττι rh των ατίγανοττό'^ων , και ττοη- 
φαγων.'' Ο «ίε Μυν^ιός φησ -tv ' kXi^ctv<^pog ττολλοϊς 
τίλζυτόύίπ ■^αρΛΚολουύηίτα.ς , ουκ Λκουσ-αι Λεόντων, 
Ό ο^ε τΛ Κ,ιφαλίωνος ίττιγ^αφομίνΛ ΎρωϊκΛ (τυνύίΐς 
'Hywi^^vct^ Ό Άλ^ζαν^(αυς» Kui τον Άχιλλίϋ ^QVofjLO^ 
e χηα-αντΛ Κυκνον, φγισ-ι,τ^Λφψαί ϊν Κίυκοφρυϊττροςτου 
CfjLUVvfjt,ou ορνίύος. Έοϊος S' kv OpviSoyovici , η Βοιω > ^ 
Ούς φνιατί Φιλόχορος t υττο Αρξως τον ΚυκίΌΐ/ ορνι^ωύη- 
ναι , KUt τΓΟ,ρΛγίνόμ,ίνον ίττι τον "Έυβαριν ^ ττοτοίμον > 
7Γλ*;σ-ΐΛσ•αι γίράνω. λίγίΐ Si και ίντίύίίτύαι αυτόν τ^ 
ηοττια ττοαν τψ λζγο/Λίνψ λυγαίαν. Και τηρι τ*ις 
Υ i ρ ά ν ο υ Si. Cwiv ο ΈοΊος , Ότι ψ τις τταρα τοΊς Grus. 
ΥΙυγμαίοις yvvij ^ια<Γημ>ος > Όνοι/,α Τίρανα. ^ αυτή κα- 

I Ttt αυτω efl. Ven. CMTcx Msto. 2 StAiftiZ7i vulgo, 3 Ββ/α edd. 
4 "Zliitpv edd. 5 Defunt duae voces edd. 

etiam cum aquila , nec vero ipfe initiam facit pugnan" 
tli. Sunt autem canori , maxime fub vitae fineni : at• 
que etiani maria traiiciunt canentes. Pedes habent pal- 
matos: pafcuntur herba.» Alexander vero Myndius 
aflrmat, plures fe profecutum efle moribundos, nec 
ullum audiviiTe canentem. Hegefianax vero Alevandri- 
nus, au6tor libri qui Cephalionis Troica infcribitur, 
Cygnum illum , qui cum Hercule fingulari certamine 
pugnavit, ait a cognomine ave enutrituin fuiffe in Leu- 
cophrye infula. Eoeus vero in Avium generatione , Γί- 
νε Boeo , ut ait Philochorus , a Marte in avem mu- 
tatum efle Cygnum tradit , & , cum ad Sybarin flu- 
vium perveniiTet, congreiTum effe cum grue. Scribit 
idem , cygnum nido fuo imponere herbam , quae lygaea 
vocatur. Atque etiatn de Grue ait Boeus , fuilTe apud 
Pygmaeos infignem mulierem, nomine Geranam: quae 

F £3 454 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 1 1. 

ΤΛ B-icv τψ.ωμ,ίννι ττρος των ττολιτων , αυτή τους Όντως 
3'tcvg τ&7Γίί\ούς ηγί , fxaXi(rTct Si Υιραν τί κ,αι Αρτε- f 

, / τ < '/ττ , . ~ ν ι \ 

utv. a,ycL))et)Cvv\(rcwcL cw >j tipa ΐις α,τρίττη ο'>γιν την 
βρ<ν ^Λτί^ο^Ζούσ-ί , TroASjUicv τί κΛ» σ-τνγ*ιτψ κβίτε- 
ΰΎΥιΟ-ί τοις τιμ,νισ-ασΊν αυτψ ΤΙυγμ,α,ίοις. γίνίΐτ^Λΐ <Ίε , 
λιγιι, έ| (Άυζνις και ^ικο^α^/,αντος τψ xtpcrctictv %ε- 
λωνψ. KuuoXov ^i. h ΤΓΟιησΛς ταυτΛ τλ ίττ'/ι, ττα^τα, 
τα Όονια ανύρωττους Irrcoii ττοοτίοον γίγονίναι. 
^• ΦαΣΣΑΙ. Ά^ισ-τοτίλης φ'/,σ-ι ■^ίριστίρων f^iv 

CoLu.MBA- iivai iv γίνος, ίί^^η Si τηντΐ , γρά(^ων ούτως' ,,-^ψ- 

r.uM variae ^ > ^ ^^ • ^ν ^ ^ ' t> ^ 

fpecies. '^''Ρ<^> ^α•ας, Οαψ, ΟαοΊτα t τρύγων, ιν ϋί τη^,πτωζ. 
Utfi Τ,ωων Ι^ίορίων τ-ήν Οάβα ουκ. ονο^,άζίΐ' καί τοι 
Αίο-χΰλου» \ν τω Ύραγ;χ,ω ^ Προ/τεΤ, ούτω ju,1'jjjU0- 

Ηνοντος του όρνιθος' 

'Έιτουμίΐψ ^υ<Γτψον " α^λίαν φάβα , 

1 Deeft νοχ editis. 2 ^uffSuvey ed. Caf. Ju(r7«rsv ed. Ven. & Baf. 

cum pro Dea coleretur a fuis civibus , veros Deos ipfa 
contemtui habebat, praefertimque lunonem &Dianam. 
Quare indignata luno in avem invenuftaforma eam 
mutaife, efFecifleque ut hoftis atque odiofa effet Py- 
gmaeis , qui antea eam venerati effent. Ex illa vero 
& Nicodamante genitam ait efle teftudinem terreftreir. 
Omnino vero aves cundlas homines prius fuiffe narrat 
illius pccmatis auftor. 

50. CoLUMBAE. Ariftoteles, Columbarum unum qiii- 
dem eiTe genus , ait, fed quinque fpecies , quas fic enu- 
merat: -περιστέρα., (columba proprie fic difta,) oivkt , 
(^oenas y vinjgo ,) φώ-ψ , {p.habs , palumbus minor ,") φάί•ί"α, 
(^ph.ijfa, \t\ phatta , palumbus maior ,") Tpvyav, (^trygoriy 
id eil , turtur. ) Quinto vero libro De Partibus Anima- 
lium, phjba non recenfet: quamquam huius avis Ae- 
fchylus meminit in Proteo Tragico , ubi ait : 
Pafcentem infdiccm miferam phabdi ρ. 394. L Ι Β Ε R IX. 455 

fjLZcrsiitrct ΤΓλίν^Λ ' ττρος τΓτυοις ^ ττίττλίγμίνψ. ' 
itoLv Φιλοκτήτη ^ί κατά γίνικψ κλία-ιν φαβών {ψήχ,ίν. 
,,Ή fjLiv ούν ΰΐνας i φησ-)ν ό ' λ^ίστοτζλης , μίΐζων iorrt 
της ττψσ-τίρΛς:- ^οαιι^α J" ϊχίΐ οϊνοϋττόν' η St Ocf^ > 
μ,ίτον τηρισ-τίρας '^ και oivaSog' ^ η (^ί φάλτσα άλβ- 
κτΰρος το fjLiyi^og, χρωξλΛ Si (ΓΤΓΟ^^ίο•/ ή rh τρνγων 
ττάντων ϊλοίττων , XfoufjLoi S\ τίφρον. αυτή Si Β-ί- 
b ρονς φαίνιται , τον ^ε χίΐμ,ούνα φωλίυίΐ. ν\ §ί φα'^γ 
και r TTfOiiTTtpa αι^ι φαίνονται' η S' οίνας Ο^ινοττω- 
ρω [Λ-ονω. τΓολυχρονιωτίρα οι iivai /^ίγίται τούτων η 
Οατιτα και ya^ τριάκοντα και τίίτσαρακοντα ζί] ίτη. 
Ουκ ατΓολιίτΓουσ-ι <?' ίως Β'ανάτου οΰτί οΐ αρρινίς τας 
Β-ηλίίας , βϋτε αι Β-ηλίΐαι τους αρ'ρίνας , άλλα και 
τΐλΐυτν,ιταντος χΥιριΰίΐ ο υπολιιττόμίνος. το ο αυτό 

ι //iV«v Tst ■η-λίϋ^-α corr. Cafaub. 2 •Λ•^οι77Ττν;ΐί una voce eJd. 
quod vertit Dalec. quad elTet 7Τ/)ο7•πτύίσο.'ί. 3 ■η^-ττ'Κχγμίν^ν 
legendum cenfui. 4 Novem verba defunt ccid. 5 Loco 
verborum xai οινίόος , in ed. Baf. lecitur ίλάττων <)? ^Λβίς, 
In ed. Cafaub. vero poft χλ) o/vaJsf inlerta funt eadem ifta, 
ιλίττων 0; ψαιβός. 

fraBis ad vennlabra latcrlbus percujfam. 
Tdem in Philoftete genitivo plurali (^αβων wCm eft. Oe- 
nas igitur, (five, νΐ-αζο^ maior eft , ut ait Ariftoteles, 
quam columba vulgaris , colorem autem habet vineum : 
phabs vero, iiiter columbam & oenadeiTi media: phAf' 
fay galli galUnacei eft mogaitudine, colcre cinereo aibi- 
cante : ΐτγξοη vero omnium minima , ciiiereo colore 
nigrefcente. Haec quidem aeftate adparet , hieme vero 
occultatur : fhabs autem & columba ( vulgaris ) femper 
sdparent; oenas vero nonnifi autumno. Ex his diutur- 
niore vita frui aiunt phaiTam : vivere quippe ad trigin- 
ta atque etiam quadraginta annos. Nec vero deferunt 
( in univerfo genere columbarum) aut foeminas mas- 
culi, aut masculos foeminae, usque ad mortem: & al- 
tero mortuo, viduam vitam agit fuperftes. Idem fa- 

Ff 4 456 ATHENAEl DEIPNOSOPH. C. ii. 

^oicZa-i Kcti κόρακίς, KUi κοοωναι, και κολοιοί. Ύ.ττωΛ- 
ζίΐ J'" i>c ^ία^οχης ttclv το 7ripi(mf)0iirhg γίίος' κλι y£- 
νοι^ίνων τύϋν νίύττύύν , ό ά,ρ'ρην ίμ,τττυίί αϋτοις , * ως 
utj βαΐτκΛΐ4ύύ<τι. Ύίκτίΐ Si ωα, ^υο , ■■ον το fj,iv ττρίύτον c 
etcoiv τΓοιύ, το Si ^ίυηρον θ'>?λυ. τίκτουαη rk 7ra<ra,v 
ά)ίΛν τον ίτους' Sto Syj koli οίκάκίς [και ϊ.ν^ίκά,κις'] * 
του kvictvTcv Ti^icKTiv' tv ΑίγυτΓτω Je ^cijrjiKoiJcig. ts- 
κουτα ynoy τίί ίγ/ψΛνν\ rfjLiuO, συλλα,μ,βΜΐι."' Er* 
iv τω Λυτω C-y;<Tiv Αριττοτίλτις , οτι ττιρκτηοΛ ere- 
fov 5 ^ ΤΓίλίίας "^ S' ίλαττον. x,cti οτί rj ττίλ,ίΐας τιύαί- 
σον yiviTUi, τηραττίρΛ ^i ^ και μξλΛν , κλι μικρόν» 
ΚΛί ίρυ^ίον , και τρα'χ})7Γου\ι' Sio ovhig τρ%:^ίΐ. \§ιοΨ 
Si λ.ιγίΐ της τΓίρισ-τίρα,ς , το κυνύν ^ αυτΛς Όταν μίλ- 
ι ttuToTi dceft edd. 2 Vcrba ex Arill. adiecta in ed. Baf. & Caf» 
3 Suppleri potefl , ίτ?ί5-, <)ί mi>.eiii, 4 •7Γίλ(«£ edd. cum tns. ^. 
& fic mox itcrutn m?. A. 5 Oportebat , χαΐ Vt* « •β• e ^ * στ f ^ 3t 
T4$, yfi. TtiKtikc vi χλ) μίΚιν ifec. 6 ιρυΒρόττουν videtUf 

legendum, ut apud Ariflot. 7 xieiv edd. ut apud Arift. 

ciunt & corvi , &: cornices , & graculi. Univerram 
irem columbinum genus ovis incubat alternls vicibus: 
&i poftquam exciufi funt pulli , fputo eos confpergit mas , 
ne fafcinentur. Pariunt autem ova duo, quorum e prio- 
ri mas nafcitur, ex altero foemina. Pariuntque quovis 
anni tenipore : quare ad decies [& undecies] ponunt 
pcr annum; in Aegypto vero etiam duodecies : nam 
poilridie quam peperit , rurlus concipit foemina. « Di- 
cit vero eodtrm loco Ariiloteles , differre rrspiffTSfkv a 
pdciade , [qiiam liviam latine rcddunt;] eiTe autem pe- 
leiadem minorem. Et eile peleiadem [Imo vero ^ τ«ν ^f- 
ftiTTepav] cicurem; την τίριατερα.ν vero [podus , rhv τε- 
AfiieTct] nigram, minorem , rubram, [β-ί^, rubris pe- 
dibus,] & afperis pedibus: easque ob cauiTas neminem 
eas alere. Proprium vero hoc effe ait columbae, (τη? 
vsf>i7T(feis ,) quod ofculentur fefe cum coire volunti ρ. 394• L Ι Β Ε R Ι Χ. 457 

d λούο-ιν ctvci^aiyiiv , η ουκ α,νίχίσ-^αι τα,ς ^γιλζίας. ' ο ^k 
ΤΓΰ^α-βντίοος , <Ρ'ή(η, και ττ^οαναβαίνίΐ ^ fjbvj avtrotg' ci 
06 Ηόύτΐροι uiii τούτο TroiYicrctnig οχινουίτιν. και αι 
SfjAiiai J^' ΛλληλΑΐς ΛναβαίνουοΊν , Όταν uphrjv [Λη 
Tramt Kv<raf/^yAi' και cvrhv TrpciiyAvai ίϊς αλληλας, 
τίκτουΰΊν ωα έ^ ων ου yiviTctt νίοττος, Oi Js Ααρίίΐς 
τψ τΓίλίΐα,^χ cLVTi τηρισ-τίρας τιύΐαοΊν , ως "ΈωΟρων 
h Τυναικίίοις. Καλλάι^αχος S\ ίν τω Πίρι Όρνίων, 
ας ^ιαΟορους ίκτίύζται, (pu(r(ravi ^υΰΛλίia^ ^ τηρι- 
ΐΓΤΐραν , τρυγόνα. 

Ό ^i MtivSiog Άλίζαν^ρος , ου ττίνζιν , 0r,crt, τψ _ 
e φαοΓίταν ανακυτττουιταν ^ ^ ως ^ την τρυγόνα' και του ΡΙ"''^ ^^ 
χΐΐ(^ι,ωνος ξ/,η Οΐίγγζα-ΰαι , gi f^tj ιυόιας γινομινΥις. 
Αίγίται ^i, Ότι j| οίνας kav (payoZtra το της Ίζίας 

ι τ~{ 3•>»λίία{ edd. cum ms. ^. α -προσχνα^Λίνη ed. Cafaub. 
3 -rrvfnWtooL edd. 4 -i αχίτττον^αν edd. cum ms. A. 5 ua'rtff 
edd. »; xa» τίίν t^. malebam. 6 γΐιομήχς edd. 

alioqui enim marem non admitti a foemina. Maior ve- 
ronatu, ait, etiatn prius afcendit , ncn ofculatus: iu- 
niores vero numquam ineunt foeminam, quin hoc fe- 
cerint. Sed & foeminae mutuo fe ineunt daro ofculo, 
fi mas non adeft : quoniam vero femen nullum emit- 
tunt, ova pa-iunt e quJbvis non excluditur puUus. Do- 
res vero pdeiadtm dicunt, ( τελίίΛοΓΛ , ) pro columbat 
rrspKrTipa, : m Sophron in Mimis Muliebribus. Callima- 
chiis vero, in libro ne Avibus , ut diverfas comme- 
morat, phajfdm, pyralidim^ [ iive , pyrallidem ,'\ colum" 
bam y turturem. 

51. Alexander Myndius refert, phaiTam inter biben- 
dum non erigere caput , quemadmodum turturem ; & 
vocem non edere hieme, niii poftquam ferenum & tran- 
quiilum fa6ium fit coelum. Narrant etiam , ficubi vina- 
go devoratum vifci fenien in arbore quadam cum ex- 458 ΑΤΗΕΝΛΕ1 DEIPNOSOPH. C. n. 

<r7r£of/,ct, tTTt τίνος a,OoSiv(r>j §ίν^^ου , Ίόίαν ^ \'ζ/ία,ν 
<Ρυί(τβΛΐ. Auifiaxog J"', ίν τοις Ύν^ίκοίς, Ισ-τορίΐ ττι- 
CKTTifiag fJt.r,Kivug γίνίσ -ucn kv Ίν^οΊς. ^άοων S^ ο Καμτ- 
'(^Λκψος, ϊν τοΙς Υίί^ιτικοις, ττίΰΐ JMapcJiv/cu Ιιττορων, 
κΛί του (^iuCSaozvTcg (ττρΛτου ΥΙίοιτικου ττζοι τον Αίω, 
ypctOii yicti ταύτα.' „Κα< λζυκαι πζριστίρα,ι τότί 
ττρωτον ίΐς ΆλΛηνας ϊφάννΐ(Γαν , ττρότίρον ου γιγνόμ,ί- 
ναι." Ό i' Άριιττοτίλης φ*ΐ(ΓΊν* ως αΐ τΓζρκττζραϊ , f 
γιγνοι^ίνων των νίοττων , τνις ά,λμυριζουσ-'/ις γης Sia- 
IA,a<rYi<TafJiivai , ^ ίμ,τττυουσΊν αύτοΊς ^ιοιγνυίται το 

/ Λ\/ /ο .Ν\\ 

(rTOfA.a, αια, τούτου 7Γαρασκΐυαζου<ται αυτούς ττρος την 
Venerls τροφψ. Ι'ής όί Σικίλιας iv Σ^ρυκί καιρός τιςίστιν,ον 

Erycinae ^~ >. '.5•'^-. ^n^ -Α 

coiumbae. χ-ΛΛουίτιν Άναγωγας ^ iv ω φαιτι την <riov ας Λί- 
(όυην avayio-fjai. τοτ ουν αι τηρι τον τοττον τηρκττι- 
ραι αφανίις γίνονται, ως $η τη &ίω (τυνατΓΟ^ημ,ουαται, 
και μίύ' ή/ίΛίρας ϊννία, ϊν τοΙς λίγομίνοις Κατάγω- 

Ι Deeftt<J/av edd. 2 ύΐΛμΛσ7Μ7Λμ, edd. 3 'Avaytiy/* Aelian. 
crementis depofuerit, ibi proprium vifcum nafci. Por- 
ro Daimachus m Rebus Indicis fcribit, citrino colore 
columbas in India generari. Charon vero Lampfacenus , 
in Perficis , ubi de Mardonio loquitur & de Perfarum 
exercim qui circa Atho montem periit , haec fimul fcri- 
bit : i)Et tunc primiim in Graecia confpeftae funt al- 
hae columbae, quae nuUae ante id tempus fuerant. « 
Ariftoteles vero tradit, columbas, poftquam exclufi 
funt puUi , os eis aperire, & praemanfatn terram fal- 
iam infpuere, ad capiendum cibum hac rationc illos 
praeparantes. Eryce in Sicilia ftatum tempus eft,quod 
^Avetyayki [five, Anagogia , id eft, DisceJJiim] vocant: 
quo tempore Deam aiunt in Libyam discedere. Per id 
igitur tempus nullae ibi locorum columbae confpiciun- 
tur, ut quae cum Dea peregrinaniur. Poft nonum ve- 
ro diem, quod tempus KciTctyayia, (id eft, Reditus) ρ. •59Τ• L Ι Β Ε R IX. 459 

a γίοις , μια,ς ττροτΓίτατ^ίσ-ί^ς ^ εκ του τηλαγους τηρι- 
(Γτίοα,ς, Kci) ΰς τον νιων ίίττττάσ-ί^ς, Trapuyivovrcti Kctt 
αΐ λοίΤΓΛί. Q<roi ούν τοτί ττίριουιτίας ^ εΟ vjkqvo-i των ττί- 
οιοίκων, ίύωχουηαι' d ^& λ^οιττοι κροταλΙζίυσΊ μ,ίτα. 
^Λρας. Όζίΐ Si πας ο τόπος τοτί βουτυρον, ω ^η τεκ- 
fjirjpict) xpcJuVTUi τ'/!ς Β-ίίας WA'jorhu. Αυτοζράτνις r} 3 jy 
το7ς Άχαϊκοίς , zui τον Αία , Ιΰττορίΐ, μ,ίταβΛλζΙν την 
[Λορφψ ΐϊς πίριττίρΛν, ϊρασ-βίντα πΛρύίνου Φύίας όνο- 
μα iv Αίγίω. ^ Άτηκοι ^ί αρσ-ίνικύύς τηρκττίρον 
χ,αλουσΊν. ' AAsli? , ^νντρίχου(ην' 

fc Αίυκος ^ 'Αφροδίτης ίίμι γαρ πίριτηρος. 
OiL• ΑιόνυίΓΰς, ol•k το μίύυΰ-αι μόνον' 
6Ϊ (^ε νίον > »1 παλαιον , ου πίφροντικίν, 
ϊν rh 'Vc^icd yj ΥΙοππυζΰυ(Γΐ^ , ^νιλυκως upyjKi , κα< οτι 
α'ι Ζ,ικΐλικαι rhaZ>opoi ίΙ<τί' 

Ι Wf :σ•η•{ΤΛ59. edd. cum ms. Α. 2 itifi ουσίβ? ed. Baf. & Cafaub. 
3 Deert coniunftio edd. 4 kiytiu> vulgo. J Ό \£uxOf vulgo. 
6 Forf. Ό <Ιί Δΐ5ν. 

rominatur, poilquam una columba provolavit e mari, 

& in templum iriAOlavit, mox reliqiiae fequuntur. Tum 

quotquot circa ea loca habitanr, quibus ampla res do- 

mi eft, ii laute epula.nur: reliqui laeti plaudunt. Olst- 

que tunc univerfus is traitus butyrum: quo utuntur 

indicio reditus Divae. AuiOcrates, in Achaicis , refert 

etiam lovem in coliimbae formam verfum fuiiTe Aegii, 

[Acha-ae oppido,] cum virginem deperiret Phthiam no- 

mine. Attici mascuiino nomine Te/Jii-Tspcj' vocant: (quafi 

latiae columhum dicas. ) Alexis , in Concurfantibus : 

Cand'tdus enim Vineris fum columbus. ^ 

Novit Eacchus , novh mcrum potare folum ; 

fit^nt novum vero , an vetus ^ parum curat, 

In Rhodio vero , five Muliere adblandienre, in foemi- 

nino generc dixit ; ubi fimul fignificat praeilantiam Si- 

cularum columbarum : LII. 460 ΑΤΗΕΝΛΕΙ DEIPNOSOPH. C n. 

— Yli^itTTiDctg 
tvSov Tf)i^ci)V των Έϋίίλικύύν τούτων ττανυ 

ΦίΙ^ίκοΛτνις , ϊν TpetOiDiri , φηιτίν' 

ΆττόπίΐΛ'^'ίν αγγίλλοντα τον ττίοκττί^ον. 

ίν Si Πέτάλ»)* 

'Αλλ', ώ 7ηρί(Γτψον , Όι^οίον Καλλίίτόε^ ι 

τητου , KOf/,iiTov Si fjC \ς KvSyjpa κλι Κυττροί'. 

NiWtf^pof §\ ίν (^ίυτζρω Τίωργικων » των ^ικίλικων 

jLi: 'ήμονιυων ττίλίΐαοων , (^yjtri ' 

Κλ/ TS ΰ-υ yi θ•ρ6ΐ/Λ<ο ΔρΛκοντία^Λ? ^ντο'ΛΛΜίΤΛς , 
9] ^ικζλας , [Α,ίγά^ιοιο τηλίΐΛ^α,ς' ου§ί φιν α,ρτται , * 
οΰόί φιν Ίρηκίς ^ νωντισιμ,οι ^ ίζίνίττοντΛΐ, ^ 

. ,. NffTTAI. Ύουτων, ως φηαην ^Κλί^Λν^οος ο 

queaves MuVOiCf, Ο ΰρρψ ^ίίζων ΚΛΙ ΤΓΟΙΚίλωΤί^Ος, ΤΟ §i λ€- 

I OLoi -f• «fivof^sit edd. <^<ν«^5•ί/( Ms• 2 οΰ oJ ^ivss-T^axfs/ vulgo. 
j ναμχσιμ'^ι vul^o. 4 i^tviifTOvrut edd. ίξ,νί'ΤτοντΛΐ Ms. 

— Columbas 

intus alens , </e gf nerd Sicularum illarum , 

degantcs admodum. 
Pherecrates, in Pi<2oribus, ait : 

Dlmitte nunciutn columbum. 
In Petala vero : 

At , columbula f fimUis CalUftheni 

vola , perveheque me in Cythera & in Cyprum. 
Nicander, fecundo Georgicorum , Sicularum peleia• 
dum meminit, dicens: 

* Tuque In aedibus aU Dracondadas biparas 

aut Siculas peUiades ; qulbiu ncc milvi 

nec accipitres nocere dicuntur, 
5?.. Anates. Harum mas, ut ait Alexander Myndius, 
maior eft & magis variegatus. Quod vero glaucion vo- aquatilcs. ρ. 39l• L Ι Β Ε R IX. 4^1 

yifjLiVOV γλαυκίον Λλ την τω^ ofjtfjLeiruv Xftcctv t 
ά fjnKpei} ίλαττον ttm νηττης. των οί βοοΉ,αοων κα- 
^oufAivcuv i ό (Λίν Λ^'^ψ κατάγ^αΟος. icri §ί ήττον 
νηττης. * ίχουιτι §ί c\ α^ρίκες σ-/^Μ.Λ τε κλι ίλαττονΛ 
τ^ σν[/.[ΛΖτρία[, τλ (ΐυγχη. ^ ή h fXiKpct κολυ(Α,β)ς, 
ττύντων ίλαχίστη των Ινυ^ρων, j)u7rapoiM.iActivu 3 τψ 
χ^ΟΜν , και το ρύγχος ό|υ εχεί , σκίττον τί ** τα ο/χ- 

ΙΛΛΤΛ' ΤΛ Si ΤΓΟλλΛ KCtTCtStJiTCil. ίΟΎΙ ii ΚΛ( άλνλβ 

γίνος βοσ-ΚΛί^ύΰν , μίϊζον [xiv νηττης , ίλαττον §i χψ^ 
αλωτηκος. αϊ Si Kiyofjiivai φασ-χ,α^^ίς , (Λίκρω 
μίίζονίς ούιται των μικρών κολυμβί^ν , τα λοιττα 
νητταις ι'κη τταραπλητιοι. ^ ή ^i λιγομίνη ουρία, 
e ου πολύ λίίττίται νηττης' τω χρωμ,ατι ^f. ρυττοκίρα- 
μος \(7τι, το Si ρύγχος μακρόν τε και (τηνίν ε%ξ<. 
JJ όΐ ψαλαρις , και αυτν] (ττίνον ίχουτα το ρύγχος, 
στρογγυλοτίρα τψ oy<v ούσα > ιντίΟ^ρος τψ γαττι- 

Ι χΛτίγρΛφος ν/ίττΛΓ edd. cum ms. Α. omiffis tribus vocibus. 
2 fuyxa edd. 3 ρυΊΐΛρί,μίΧΛ,α edd. (νττΛρομίλΛίιαν inaliin. 

4 σχίτττοι Τί ed. Cafaub. 5 ΊΤΛρχττ'κήσίΛί edd. cum ms. Ep, 
6 ρυπΛροχίρΛμόί cVti edd. 

catur ob oculorum colorem , id paulo minus eft anate. 
Quae bofcadts appellantur, earum mas notis distinftus 
eft : eft auten- minor anate. Habent autem mares fima 
roftra , & pro portione minora. Parva colymbis^ otn- 
niuni minima aquatilium avium , colore eft fordide ni- 
gro,roftro acuto & oculos tegente : aquas haec fubic 
frequentiflime. Eft vero etiam aliud bofcadum genus , 
maius anate, minus vulpanfere. Quae vero ph.ifcades 
vocantur, paulo maiores funt quam parvae colymbi- 
des , caeterum anatibus fimiles. Uria quae vocatiir , 
haud multo minor eft anate, colore fordide teftaceo, 
roftro longo & angufto. Etiam phalaridi anguftum ro- 
ftrum eft, fpecies vero corporis rotundior, cinereus 462 ΑΤΗΕλ'ΑΕΙ DEIPNOSOPH. C ία. 

fia , μικρω fXiXuvTipu τον νωτον. ^ Ύης ^ι νηττι^ς Kcii 
χολυμ-βα^ος, άφ' ων και το ννίχισ-^Λΐ κλι KoXvfjL^otv 
ίίρητΛΐ , ^vYiy.ovivu fxiTct KUi α,λλύύν λιμ,ναίύύν πολ- 
λών Άρΐ!Γτοφανί;ς \ν Άχαρνίνα-ι §ιχ τούτων' 
'Νασ-σ-ας, κο?\θίους, Λττάγας t lYuAccfiir^uSt 
τροχίλους , κολυμβους. — f 

mvYiy.ovivu αυτών Kcti ΚΛλλίμ,οιχος h τω Πίρι Όρνιων, 
^^^^• ίίαρησ-αν Si ττολλάκις riulv και d καλουμ,ζνοι 

Parailatae. 7Γ apeKTT άτ Λΐ, ων μνη[Λονίυίΐ 'Έ.7Γαί\ίτος ϊν Οΐ}/Λρ- 
τυτικωΐί kcu Ζ,ιμαρκττος ^ \ν τρίτω Συνωνύμων κ,αι 
τίταρτω. iKri S' οι Όρχεις ούτω καλόν μίνοι. ^υγκί- 
χνισωμ,ίνων L• τίνων κριών ζωμω και ^ τταραφίρομί- 
Cirnesfuf- νων t ϊτΓίί τις i^v\ , των "ττνικτων κρζΛ§ίων Sog , ο των 
ονομάτων Ααί^αλος Ουλττιανος > αύτος ίγω φησΊν a 
αττοττνιγί^σ-οααι , tt μη ΐίττ^ς οττου και συ ίυρίς τλ 

Ι το νΖτον edd. 2 Έ.Ίμα(ος vulgo. 3 I^ckndawiittux χα» partic. 

color in ventre, paulo magls niger In tergo. Anatis & 
mergi, ( ν«ττ»< & κοΜμβίίοί) a quibus & verba du- 
Cuntur, f /t^_ei-flct/ , natarct & ^ολυμβ&ν , fub aqua tmrgl') 
fimul cum multis aliis paluftribus avibus meminit Ari- 
ftophanes in Acharnenfibus, ubi ait : 

Anates y gruculos ^ attagenas , phalariJas, 

trocliUos y mergos. 
Eorumdem meminit Callimachus in libro oe Avibus. 

5-5. Aderant nobis faepe etiam qui parafiutae vocan- 
tur; quorum Epaenetus meminit in Arte Coquinaria, 
& Simariftus libro tertio & quartc Synonymorum. Sunt 
autem tefticuli, quos ita adpellant. Adpofitis vero car- 
nibus quibusdam cum iure fuaviifimum nidorem ipar- 
gentibus , cum dixiffet nonnemo, Cedo mihi de fuffo- 
catls [TviKTois) iftis carnibus; ibi tum vocabuloiuin 
Daedalus Ulpianus : Ipfe ego , inquit , fuffocer , ni no- 
bis dicas, ubinam tu carnes taks ra^inoratas legeris : ρ. 396. L Ι Β Ε R Ι Χ. 4<^3 

τοίΛντΛ Kjiia^iU. ου μ,η ya^ ο^ο^λάατύ) ττοιν μΛύίΐν. β 
^£ , ^τρύττις ιίττίν , i<^r, , ϊν Μακε^θ(Γ<ν νι KivriO-icc' 

wviKTOV τι τοίνυν ίσ-τω σοι συχνον 

τοιούτον. — 
xcti Έΰβουλος t Κατακολλωμ,ίνω' 

Και ττνικτα ^ικίλικα ττατανίων * trcu^ivfAttTot,, 
Άρκττοφάντις τ UfviKiv h ^φηξίν' 

\ν Ko7rcf2i τπττνιγ/ίΛίνον. * 
"Κρατίνος S\ ϊν Ατιλιάσ-ι' 
b Τω (ί' ΰποτρί'φας τι μιρος ττνί^ον ^ κα&Λρυλλως. 
*Αντιφαν>ΐς ^\ ϊν Άγοοίκω' 

— Α. Kct/ ττρούτα μιν 
αίρω ΤΓούανην μαζαν , ψ Φίρζα-βιος 
Αηω ^ βροτο7(η χύρμα ^ωρίίτΛΐ φίλον. ^ 

ίΤΓΙΙΤΛ ΤΤνίΚΤΛ ΤΛΚίρΛ μ'ήΚΛΟύύν μΖ/^η , 

Ι 7Γανταν/•ν vulgo. 1 Temere 'ηΐ'τίνιγμίναν ed. Caf. 3. 3 mi^ui 
ed. Cafaub. 4 Any.riTHf vulgo. 5 φίλίβν edd. 

numquam enim ego fic eas nominavero, quin hoc di- 
dicerim. Et ille : Strattis, ait, in Macedonibus five Ci- 
nefia, dixit: 

Sit tibl freqmns iguur caro fuffocata talis. 
Et Eubulus , in Glutinato: 

Carnlum Skulo mort fiiffocatarum cumulatat patinae» 
Et Ariftophanes, in Vefpis: 
in patina fuffocatum. 
Cratinus vero , in Deliadibus : 

Itaque tu intere partem quamdam , & fuffoca nitidulet 
Antiphanes vero, in Ruftico: 

— A. Et primum quidem 

Tna:^am fe.ro optatam ^ quam alma mater 

Cercs gratum mortalibus munus dedlt. 

Diin fuffbcata tencra caprarum mcmbra , LIV. 464 ATHENAEI DEIPNOSOPH. C. 1*. 

χλοην κΛΤΛμτηχοντΛ , (γλοχ,λ vioyivt}. 
Β. Τ/ λίγίΐς J * Α. TpctyuSiav 7ΓίρΛί)>ω * Έο^^ο* 
κλίους. 
ΓαλΑΘΗΝΓΓΝ" h χοίρων ττοτί τηριίηχ^ίν- 
La^cntes tuv y ΚΛί τΓίοι TovTCiJV ίζνιτγ,ίΤΆν οΐ ^αιτΛλίΐς ti το Όνο- c 
fjt,a ιιρηται. και τις ίφη Φ^ρίκρύτης , Αονλο^ί^Λ- 
(ΤΚΰίλω' 

γοί,λΛ^ψΛ ίκλίπτον» ου τελεα, 
fv ^ί Αύτο/χολοις' 

ου γΛλΛ^ψον Λ^ ΰν Β'υίΐν ^ιελλας^ 
Αλκαίος , ΥΙαλΛί(ττρΛ' 

*0^) 5 yoi^ Λυτός Ία-τίν' ι'ι τι γρυ^ομ,αι , ^ 
ΰν (τοι Κνγω , ττΚιον τι γαλαύηνου μυός. ^ 
'H^oJoTOf J^' kv T^ πρωτ^ φ^<ΓΪν, ότι kv Βαβυλωνι ίττι 
του xfnja-oZ βωμ,όΰ ουκ ίζίίττι 3-υίΐν , Ότι {χη γΛλΛ^η~ 
να. fA,oZva,. *Αντιφαν?ις, Φιλίταίρω' 

1 X/yjic ecid. 2. ττα^Λί»? vulgo. 3 ό JjT vulgo. Forf m iJi de^ 
buere. Varie corrigunt viri όοΛϊ. 4 Yfi^'^.Ai sdd. 5 ύοί edd, 

herbuiis circurndata , carneni nupcrrime natam. 

B. Quid ais ? A. Tragoedium perago Sophocliu 

54. Quum vero aliquando Laflentes porcdli ( Vah&^rtvai 

γ^οΐροι) circumferrentur , etiam fuper his qaaeriveriint 

convivae , an reperiatur nomen apud antiquos. Refpon- 

ditque unus ex illis: Pi;erecrates in Servo-magiftro ait : 

Laclentia furjtus fum , non perfeEL•, 
Idem, in Transfugis : 

Nonne ergo laftcnttm puicum maSlalurus es? 
Alcaeus , in Palaeftra : 

En illum ipfum l fi quid mutlarti ego 

de his, quat tlbi dico, tantulo ampUus quiim laFiens mus ! 
Herodotus verolibro primo rradit , Babylone ad aureatn 
aram nulla alia animalia immolari nifi la6tentia. Anti- 
phanes , in Philetaero : ρ. 39^. L Ι Β Ε R Ι Χ. 465 

γαλαβηνος. — 
'^Ηνίοχος 9 Τίολυίόκτω' 

Ό βους χαλκούς ψ-, ά,νζ'Ρβος Si Kctt TrctKrtC 
ό J*' Ίσ-ως γαλαύφον τεύυκί τον χοίρον λαβων^ 

ΚΛί ΆνΛκρίων §i φησ -iV 

Oiei Τ6 νίβι>ον ηούηλεα, γαλαθψον , ος τ ίν υλ,ι^ 
κί(ίθίΐτσ•ης ^ Λπολίίφβίΐς ^ ά,ττο * μητι^ος ϊτττοηβή, 

Κ(ΐΛ7»ις, Τίίτοσ-ι' 

Nw fA,iv γΛξ riijuv ^ ΤΓύίΐ^ικων ^aig [ Aii , ] 
Όκως ΤΓίζ Λονων ίίττι ^ γαλΛύηνων τί κα,ι 
χοίρων. — 
e^ifjLcuviSr,g S' ϊττι του ΥϊίρίΤίύύς την ί^ίΛναφ ττοΐΒΐ λί- 

γονίταν' 

Ώ, τίΛος , οίον ιχω ττονον' 

ι tvToc vulgo. 2 Tiifieti edd. ηχιρόνης Ms. 3 ίττβλί/φδίίς 
apud Aelian. 4 ύττΐ corrigunt viri dofVi. y ϋμίν edd. 

6 αί/ ex conisft. adiecimiis. Jaia-s^t' Ucnif ifiwv edd. 'Jaii-exiif 
ίτί/ί a/)v»» Ms. 7 '4ni ed. Ven. Baf. Caf. i. z. iri ed. Caf. 3. 

L•pidus fane parvus cromacifcus hic 

laflens. 
Heniochus, in Polyeufto: 

Bos trat atneus , qui iam dudum percoqul non pojfet ; 

hic autem fortajjc ladentem porcum fumfit quem immolaret, 
Et Anacreon ait: 

Velut hinnulum temllum ^ laflcntem, qui in fylvis , 

poflquam cornutam dejeruit matrem, pavejcit. 
Crates , in Vicinis : 

Nunc nobis amafiorum epulae funt [fimper ,1 

dum quidem agnorum lailentium porcellorumve 

coyia ejt. 
Simonides vero Danaen de Perfep haec dicentem in- 
ducit : 

Ο infans ! quantum habeo doloris ! 
Athcn, VcLllL Gg LV. 466 ATHENAEI DEIPNOSOPH. C. 12. 

(τυ ίί' ΛύύΤίΊς , ' γαλΛύψω τ ητορι κνω/τιπις, 
Kcii kv άλλοις ίττ Άρχ^ι^όρου ίίρηκίν' 

Ίω στίΟάνου ^ γλυκίΐΛν i^uKpivcroLv '<!/υ'χμν 

Άττοτη/ίοντα γΛλαύψον ηκος. 
Κλίαρχΰς ^', ϊν τοϊς Πίοι Βίων, iig ταιτό (^-/,σ-ίν Ufxo- 
τητος Φα,λαριν τον τυραννον ίλαίται , ως γαλαύφα 
3-oiiacrUai βρί^η. €)ησύαί ^i ί(Γτι , το Β^ηλάζαν τ)) 
γάλΛ. OfjLvipog' 3 

Έκτωξ ya^ S -νψύς τΐ γυναίκα τί Β"ήσ'ατο μ,Λζον. f 
Αλ το miuicruui τας Β-ηλας ύς τα (ΤτόμΛτΛ τα. βρί^ 
^Tj. KcLt h τιτύος bif^cTe , rjta, το iVTiUio-uat τας 3-ηλάς, 

Ί^ίβρους κοψησ-ασ-α νίηγίνίας γα,λαύφονς. 

ΤΙψίνΐχ^κτων ^i TTOTi και ΔΟΡΚΑΔΩΝ, oa 
Dorcades. "^χ^Λτικος ^ Χ\αλα^^^ν[ς ονο^Λατολόγος ίφγι' Ουκ 

1 συ ο αυτί tU viilgo. 1 Evj-Tf^ayow edd. 3 Deeft VOX O^x- 
iSf edd. 4 Reftius fuerit Έί^ίάτοί. 

tu vero placide dormis, 6* tmcro peSore ( yahA6i]Vf} »ίτο- 
pi ) fleras, 
Et alibi de Arcberaoro dixit : 

Hen coronam 1 La6ientem deflihant infantem , 

dulcem animam eflantem. 
Clearchus vero in Vitis fcribit , eo faevitiae progrei- 
fum efle Phalaridem , ut laflentibus vefceretur infanti- 
bus. Θ»Τβ•θΛ/ vero fonat hc fugere; ut apud Homerum : 

Heiior quidem mortalis efl, mulicnsque Juxit ( ^tiffaro ) 
mammam. 
Nempe eo quod induntiir mamillae ( ίντϊ^ντΛΐ αί θι/λαι) iti 
ora infantum. Indidem eft etiam vocabulum ο TiTflbf , 
mamma, ab eo quod mamillae έντ/Αδνταί. 

Hlnnulos poPquam collocavU recens natos laSlentes. 
^5. Circumferebantur etiam aliquando Oorc<7</ei. Tum 
Palamedes Eleates, vocabulorum colleftor, Non infua- ρ. 397• L Ι Β Ε R IX. ^67 

α%ίίύί Κΰζας το tuv ^ορκωνων. ^ ττ^ος Όν ό Μυρτίλος 
ίφη μονως ^οοκάοις λίγοντΜ , ^ορκωνίς ^i ου. ζ:,ίνθ' 

Α Ω Σ. Uri u"n-uCviog ούτος ο όρνις, όηλοι Άν- _^ τ^φΑνης ίν ^τρατίίύτνι η Ύυχωνι , λίγων ουχως' Pavo. 

Ύωνταων f^iv ώς 'αττα^ τις ^ ζίνγος ηγαγιν fA.ovov» 
σπάνίον ον το Xpyif^ct' ττλίίους ^' iitri ^ νυν των ό^- 
τυγων. 
και Έυβΰυλος, iv Φοίνικι' 
b Κοί yoLo ό ταως Sict το σττοΜίον σΛυ\^α.ζίτΛ{. 
,/Ο τΛΟύς y φη^ιν Άριττοτίλ^ις , σ-χι^Λ'^οττους ίσ-τιν* 
και τΓΟίολογος^ '^ kcu τίκτίΐ τρατ>]ς yivofxivog, kv οίς 
χρονοις κΛί τψ TroiKikictv των ττηρων λαμβά,νίΐ. 
ϊτΓύύύζίί Si τιμζρας ττρος Τριάκοντοί. τίκτίΐ ^i Λτταζ 

ι oifi-KffJceV edd. 2 oifty.^>i< h. 1. Vu!!j;o , & deeft τ /f. 3 ττΚίίαυς 
i/V» corr. Gfot. 4 ΙπΓοΓαηϊ hic mssti ifla , τίχτί* ύι 'Λ•ηα.ξ 
TiJ ίτουί HcLoaiS. quae paulo infsrius legiintur. 

vis eft, ait, dorconum caro. Cui Myrtilus : Solummo- 
do dorcades, inquit, vocantur : non dorcones. Xenophon , 
Anabafeos libro primo : «Erant ibi vero etiam otides 
& dorcades. «' 

^6. Pavo. Raritatem buius avis indicat Arttiphanes 
in Milite vel Tychone , ubi ait : 

Ex quo par pavonum in urbem mfcio quis prlmum attulit, 
rari qui fuerant , ma^cs crebro cernas coturnicibus. 
Et Eubalus, in Pnoenice: 

Ob raritatem pavus efl miraculo, 
η Pavo , ait Ariftoteles , fiflis pedibus eft , & herba ve- 
fcens. Parit tertio anno ex quo natus eft : quo tempore 
eriam varietatem acciplt pennarum. Ovis incubat ad 
dies triginta. Parit autem remei iii anno ova duode- 468 ΑΤΗΕΝΑΕΙ DEIPNOSOPH. C 12. 

τοϋ ίτους ωα ^ΰύ^ίκα' tuvtol οί ουκ ίΙσ'αττΛζ , λΑ- 
Αλ TTup' τι/^ίρας ^υο' αΐ §ι ττρωτοτοκοι οκτώ. τίκτίΐ 
Λ ΚΛΪ ν7Γψΐ(Α>ΐΛ a>att ως η Λλίκτορίς' cv ττλίίω §ί 
των SvQ. ϊκλίτΓίΐ ^t κλι ϊττωάζίί , κλ^λτπρ ϋι α,λίκτο- 
ρίς/^ Έ^υττολις ^\ ίν Ά(ΓτρΛτίυτοις , φγ}σ-ι ττψ αυτού 
ούτως' 

Μ'^ τΓΟτί Β-ρί'^ω C 

Trctfci Φίρσ-ίφόνι^ τοιον^ί ταών 
ος τους ίυ^οντα,ς \yiipu ; 
'AvTi<pcuVTt Si τω (>ητορι λόγος [Λίν γΐγραπται^ ιχων 
ί7ΓίγρΛ(χ>ι^Λ Πίρϊ Ύαων' και ϊν αντω τω λόγω ουοί- 
uia fA.viict του ονόιχατος γίνίται , ορνζις Sz ττοικίλους 
ΤΓολλακις ίν αυτω ονοιχαζίί (βάσκων „ τούτους τύε- 
<piiv A^fJLOV τον ΐΙυριλάμτΓους , ' κλι ττολλους τταρα.- 
yivi<ructi xuTU ττόύον της των ορνίύων Β'ίος , ιλ τί 
Αακί^αίι^ονος και 0ίττΛλίΛς , }cui ς-ττουόψ τΓΟίΐΙ- 
ο-ύαί των ωων μιταλαβύν.^^ τηρι h της \§ίας Λυτών 

Ι Πι^(λά//•7Γουί edd. ' 

cim; fed ea non continuato enixu, verum quarto quo- 
que die: primiparae vero foeminae nonnifi ofto pa- 
riunt. Parit autem etiam irrita o\z , quemadmodum 
gallina ; nec vero plura duobus. Excludit vero, & in- 
cubat, prorfus ut gallina. Eupolis autem, in Aftrateutis 
(i. e. Miiitiae-delertoribus) de eadem ave haec ait: 
Ne forte alcre cogar 
apud Profcrpinam talem pavonem, 
dormkntes qui exchet. 
Antiphontis oratoris exftat oratio , titulum praeferens 
pe Pavonibus: in ipfa vero oratione ne ulla quidem no- 
mipis fit mentio•, fed faepius vanes;atas aves eas nomi- 
nat : »quas alere, ait, Demum, Pyrilampis filium : con• 
venireque multos Lacedaemone & e TheiTalia ftudio il- 
las viiendi , cupereque ovoruin participes fieri, «« Et LVn. ρ. 397. L Ι Β Ε R Ι Χ. 4^9 

d λίγων γ^άφιι' „ Εί τις ikXoi ΚΛτΛβοίΧιίν * ϋς ττο- 
λίν τους όρνιύας, οΙχηοΌηοίΐ kvetTnctfjLivoi. ictv rh των 
"^ττίρυγων cCTroTifJtri , το κάλλος Λψαιρ-ήσ-ίτΛΐ, τλ :τγ6- 
pk γΛβ Λυτών το ΚΛλλος ισ-τιν^ άλλ' ου το σ"ώ;^Λ." 
' Οτί Si κΛί πίρισ^που^ΛίΤτος ψ αυτών ή 3-&ct , iv τω 
αυτω λόγω τταλιν φνισ-ίν' ,,'ΑλλΛ τας μ,ίν νουμψία,ς 
ο βουλόΐΑ,ίνος %1<ΓΥ,ίΐ' τας ^s οίλλας νιΙΛίρΛς u τις ελ- 
S-01 βουλοι^ίνος S-ict<TUtructi y ουκ ιττιν οττις ϊτυχίν. 
και ταύτα ουκ ίχ^ίς iith ττρωψ t αλλ' ίτη ττλίον tj 
τοιακοντα έσ-τ/ν." 

e ,,Ύαώς^ε λίγουοΊν ^Μψαίοι , ως φν{(Γΐ Ύρυ- 

φων , 7ψ τίλίνταίαν συλλαβψ τηρκτττωηίς και §α- Jf-^^ • ^"^ 
συνοντίς. και αναγιγνωσ-κουσ-ι (Α>ίν ούτως Traq εμτγο- ro , m me- 

η>,Α / /■ / ^ ^ ^.\d»a voce. 

λιοι iv Άίττρατίυτΰΐς , {^ττροκίΐται oe το ^Α,αρτυριον ) 
και \ν ' Οΰνκτιν 'Αριστοφάνους' ^ 

Ύί]ρίυς γαξ ti (τυ^ ττοτίρον ^ Όρνις >/ ταως. 

ι Αη μιτα.βα.'Κίίν ? 2 ^Κρίττ^^^ίνας edd. j ti( InrOTtTffiv edd, 

de earumdem forma loquens , ait : η Si quis voluerit ία 
urbem aves illas transferre , abibunt avolantes : fm par- 
tem pennarum refecuerit, periit formae pulcritudo. 
Nam in pennis ineft earum pulcritudo, non in corpo- 
re.« Ingens ?utem fuifTe hominum ftudium vifendi illas 
aves , eadem in oratione iterum declarat his verbis : 
«Noviluniis quidem , quicumque videre eas cupit, ad- 
mittitur : alii